OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) Nummer : 5

Hele tekst

(1)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW)

Nummer : 5

Datum : 22 april 2016

Gegevens onderneming : GANESHA IBIZA B.V., tevens handelend onder de naam SONANZ statutair gevestigd te

Castricum (1901 HZ), aan de P.C. Hooftstraat 6 Faillissementsnummer : C/15/15/138 F

Datum uitspraak : 17 maart 2015

Curator : Mr. A.M.H.J.L. Claus

Rechter-commissaris : Mr. M. Wouters Activiteiten onderneming : Kledingwinkel Personeel gemiddeld aantal : 8

Verslagperiode : 29 januari tot en met 22 april 2016 Saldo einde verslagperiode : € 28.277,25

Bestede uren verslagperiode : 3 uren en 54 minuten Bestede uren totaal : 102 uren en 30 minuten

ALGEMEEN

Dit verslag is een vervolg op één of meer eerdere openbare verslagen.

Onderwerpen die in een eerder stadium als “niet van toepassing” werden aangemerkt, dan wel reeds zijn afgewikkeld, worden in dit verslag niet meer vermeld. Dit verslag dient uitsluitend voor het verstrekken van informatie aan belanghebbenden. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

1. INVENTARISATIE 1.1 Directie en organisatie

De vennootschap is op 11 mei 2012 opgericht.

Enig bestuurder van de vennootschap is mevrouw D.A. van Weerdt.

De vennootschap exploiteerde een drietal kledingwinkels, respectievelijk in Laren, Bussum en Den Haag.

(2)

1.6 Huur

De vennootschap exploiteerde haar kledingwinkels vanuit drie winkels in respectievelijk Laren, Den Haag, en Bussum.

De huurovereenkomst ter zake van de winkel in Laren was reeds eind 2014 beëindigd. De winkelruimte, alsmede de daarbij behorende inventaris, zouden aan de verhuurder ter beschikking gesteld worden.

Mevrouw Van Weerdt is om aanvullende informatie verzocht ter staving van de stellingen. Deze informatie is deze verslagperiode ontvangen en beoordeeld. Uit de ontvangen informatie en het daaruit voortvloeiende onderzoek is gebleken dat de afwikkeling van deze huurovereenkomst op correcte wijze is geschied.

De verhuurder van de winkelruimte in Den Haag heeft curanda reeds geruime tijd voor datum faillissement in rechte betrokken in verband met een huurachterstand.

Dit heeft geleid tot het ontruimingsvonnis d.d. 14 juli 2014, welk vonnis op 24 februari 2015 is betekend, en waarbij de ontruiming van het gehuurde is aangezegd tegen 25 maart 2015. In overleg met de verhuurder is deze ontruiming uitgesteld c.q. afgelast.

In het kader van de verkoop van de in deze winkel aanwezige inventaris aan mevrouw Van Weerdt, is overeengekomen dat zij zal zorgdragen voor de volledige ontruiming van deze winkel, hetgeen inmiddels is geschied. Zie tevens punten 3.1 en 6 van dit verslag.

De winkel in Bussum is gevestigd in een pand dat (gedeeltelijk) aan mevrouw Van Weerdt in eigendom toebehoort. Deze huurovereenkomst wordt als beëindigd beschouwd.

1.7 Oorzaken faillissement

De vennootschap exploiteerde een drietal kledingwinkels in het middensegment onder de naam Sonanz.

Het betreft een doorstart van de in 2012 gefailleerde vennootschappen Beso Bem, B.V., Studio Beso Bem B.V. en de daaraan gerelateerde vennootschap Dani B.V.

Dani B.V. was enig aandeelhouder en bestuurder van Beso Bem B.V. (voorheen genaamd Sonanz B.V.) en Studio Beso Bem B.V. (voorheen genaamd Studio Sonanz B.V.). Mevrouw D.A. van Weerdt voornoemd was enig aandeelhouder en bestuurder van Dani B.V.

Mr. C.J. Jager was de curator in deze faillissementen. Deze faillissementen zijn inmiddels afgewikkeld en opgeheven wegens gebrek aan baten.

Mevrouw Van Weerdt stelt dat de omzetten in de doorstartconstructie, als gevolg van de aanhoudende crisis, erg achter zijn gebleven bij de oorspronkelijke doelstellingen.

Als gevolg van de achtergebleven omzet, zou het moeilijk zijn geweest tijdig nieuwe collecties in te kopen.

(3)

Nu de vennootschap niet meer aan haar verplichtingen kon voldoen, heeft een leverancier van kleding het faillissement van de vennootschap aangevraagd.

Er heeft een uitgebreid boekenonderzoek plaatsgevonden. Er is van geen andere oorzaken gebleken dan door mevrouw Van Weerdt gesteld.

3. ACTIVA

Onroerende zaken:

3.1 Niet van toepassing.

Bedrijfsmiddelen:

3.2 Beschrijving 3.3 Verkoopopbrengst 3.4 Boedelbijdrage

Voorraad Zie inventaris N.v.t.

Inventaris € 5.000,00 N.v.t.

Er is in de winkels in Den Haag en Bussum nog een zeer beperkte voorraad kleding aangetroffen. Mevrouw Van Weerdt had de diverse kledingstukken reeds voor datum faillissement aan de diverse leveranciers geretourneerd toen bleek dat de bedrijfsactiviteiten niet meer voortgezet konden worden.

Voorts is er in beide winkels een beperkte inventaris aangetroffen. De aangetroffen voorraad en inventaris zijn aan mevrouw Van Weerdt verkocht voor een bedrag ad

€ 5.000,00.

Zie tevens punt 6 van dit verslag.

Werkzaamheden:

Gebruikelijke (onderzoek)werkzaamheden bij faillissement.

3.5 Bodemvoorrecht fiscus

De vordering van de Belastingdienst is op grond van artikel 21 lid 2 Inv. Wet 1990 bevoorrecht boven een stil pandrecht op de inventaris. In verband daarmee zullen door de curator op grond van artikel 57 lid 3 FW de rechten namens de Belastingdienst worden uitgeoefend. Dit is thans echter academisch van aard.

Voorraden/onderhanden werk

3.8 Beschrijving : Zie punt 3.2. van dit verslag.

3.9 Verkoopopbrengst : P.M.

3.10 Boedelbijdrage : P.M.

Werkzaamheden:

(4)

Andere activa 3.11 Beschrijving

Goodwill: € 2.500,00 (zie punt 6 van dit verslag) Kasgeld: € 152,50

Banksaldo: € 639,50 3.12 Verkoopopbrengst Niet van toepassing.

Werkzaamheden:

Gebruikelijke (onderzoek)werkzaamheden bij faillissement

4. DEBITEUREN

4.1 Omvang debiteuren : N.v.t.

4.2 Opbrengst : N.v.t.

4.3 Boedelbijdrage : N.v.t.

Werkzaamheden:

Er is geen sprake van een debiteurenportefeuille. Wel is gebleken van een boekhoudkundige rekening-courantvordering op mevrouw Van Weerdt ad

€ 28.429,52. Mevrouw Van Weerdt heeft daarbij een beroep gedaan op een aantal verrekening mogelijkheden, welke op voorhand niet (allen) als afwijsbaar kwalificeerden. Hierover is een betalingsregeling overeengekomen. Deze wordt correct nagekomen. Zie tevens punt 7.1 van dit verslag.

5. BANK/ZEKERHEDEN

5.1 De bekende banken zijn aangeschreven om hun vordering in te dienen. Volgens mevrouw Van Weerdt was er geen sprake van een bancaire financiering. Het batig banksaldo ad € 639,55 is overgemaakt naar de faillissementsrekening, zie tevens punt 3.11 van dit verslag.

5.2 Beschrijving zekerheden Niet van toepassing.

5.4 Separatistenpositie

(5)

5.5 Boedelbijdragen Niet van toepassing.

5.6 Eigendomsvoorbehoud

Alle crediteuren zijn aangeschreven en verzocht aan te geven of aanspraak wordt gemaakt op eigendomsvoorbehoud of enig ander zekerheidsrecht. Een zeer groot gedeelte van de leveranciers met een eigendomsvoorbehoud hadden reeds voor datum faillissement hun kleding opgehaald, zie punt 3.1.

De leveranciers die aanspraak konden maken op een geldig eigendoms- voorbehoud, zijn in de gelegenheid gesteld hun rechten veilig te stellen.

Met mevrouw Van Weerdt is overeengekomen dat, nu zij de zeer gering resterende voorraad heeft gekocht, zij zonder creditering van de koopsom van deze voorraad, de desbetreffende kledingstukken aan de eventuele leveranciers met een nagekomen eigendomsvoorbehoud om niet ter beschikking zal stellen.

5.7 Reclamerechten

Er zijn geen rechten tot reclame ingeroepen.

5.8 Retentierecht

Er zijn geen retentierechten ingeroepen.

Werkzaamheden:

Gebruikelijke (onderzoek)werkzaamheden bij faillissement.

6. DOORSTART/VOORTZETTEN Voortzetten:

6.1 Exploitatie/zekerheden

Mevrouw Van Weerdt heeft aangegeven dat zij voornemens is een verdere kledingwinkel in Bussum te exploiteren onder de naam Sonanz, de handelsnaam.

Zij heeft daarbij aangegeven een goodwill vergoeding te willen voldoen, alsmede een bedrag voor de in de beide winkels achtergebleven activa.

Dit betreft echter geen doorstart in de feitelijke zin van het woord, nu het bedrijfsmatige concept dat mevrouw Van Weerdt zal exploiteren anders is dan het vorige winkelconcept. Mevrouw Van Weerdt zal thans slechts kleding in consignatie verkopen. De doorstart is met name gericht op het gebruik van de handelsnaam.

6.2 Financiële verslaglegging

Mevrouw Van Weerdt heeft in dit kader een bedrag ad € 2.500,00 als goodwill vergoeding voldaan.

(6)

Werkzaamheden:

In het kader van de overname van de activa en de handelsnaam heeft er uitgebreid overleg plaatsgevonden met mevrouw Van Weerdt, de Rechter-Commissaris en de curator.

Doorstart:

6.3 Beschrijving

Zie punt 6.1 van dit verslag.

Werkzaamheden:

7. RECHTMATIGHEID 7.1 Boekhoudplicht

De administratie is deze verslagperiode uitgebreid onderzocht. Uit dit boeken- onderzoek is een aantal vraagpunten gebleken die tot additionele informatie- verzoeken aan mevrouw Van Weerdt hebben geleid. Voorts is uit het boekenonderzoek van een (klein) aantal constateringen gebleken die tot (mogelijke) vorderingen op mevrouw Van Weerdt leiden. Zie onder meer punt 7.6 van dit verslag.

Voorts bestaat er enige discussie over het wel/niet volstorten van de aandelen. Op 25 april is er namelijk een bedrag ad € 18.000,-- gestort. Dit bedrag is op 4 mei 2015 weer contant opgenomen. Echter is er op 11 mei 2012 door een derde wederom een bedrag ad € 18.000,-- gestort.

In navolging op voornoemd boekenonderzoek heeft hier uitvoerig contact over plaatsgevonden met mevrouw Van Weerdt.

Overeengekomen is dat het bedrag dat mevrouw Van Weerdt aan de boedel dient te voldoen, gefixeerd wordt op de gehele administratie rekening-courantvordering ad € 28.429,52, waarbij de discussie omtrent de administratieve punten, alsmede de mogelijke tegenvorderingen van mevrouw Van Weerdt tegen elkaar weggestreept worden.

Zij zal dit bedrag in elf termijnen van € 2.500,00 en een slottermijn van € 929,52 voldoen.

Na verkregen toestemming van de Rechter-Commissaris zijn deze afspraken schriftelijk vastgelegd.

De betalingsregeling wordt conform afspraak nagekomen.

(7)

7.2 Depot jaarrekeningen

2013: 2 februari 2015 2012: 29 januari 2015

De betreffende jaarrekeningen zijn niet tijdig gedeponeerd, waarbij de afwijking van de deponeringstermijn voor de jaarrekening van 2012 zeer aanzienlijk is. Zie tevens punt 7.1.

7.3 Goedkeurende verklaring accountant

Niet van toepassing. Hiertoe bestaat geen verplichting.

7.4 Stortingsverplichting op aandelen Zie punt 7.1 van dit verslag.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Niet van gebleken. Zie punt 7.1 van dit verslag.

7.6 Paulianeus handelen

Er is een aantal betalingen zeer kort voor het faillissement, die als paulianeus aangemerkt kunnen worden. Dit betreft een totaalbedrag ad € 3.689,85. Dit bedrag is echter reeds verdisconteerd in de rekening-courantvordering, ter zake waarvan een minnelijke regeling is getroffen. Zie punten 4en 7.1 van dit verslag.

8. CREDITEUREN 8.1 Boedelvorderingen:

a. Salaris en verschotten curator : P.M.

b. UWV : € 9.315,34

c. Verhuurders : € 2.871,66 + P.M.

8.2 Preferente vordering fiscus : € 135.614,00 + P.M.

8.3 Preferente vordering UWV : € 8.512,07 + P.M.

8.4 Andere preferente crediteuren : € 1.614,00 + P.M.

8.5 Aantal concurrente crediteuren : 39

8.6 Bedrag concurrente crediteuren : € 164.613,95 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling : Nog niet bekend.

(8)

10. OVERIG

10.1 Termijn afwikkeling faillissement Nog niet in te schatten.

10.2 Plan van aanpak

De nog te verrichten werkzaamheden zijn:

* Afwikkeling inning rekening-courantvordering.

10.3 Indiening volgend verslag

Het volgende verslag zal op 22 juli 2016 worden ingediend.

Alkmaar, 22 april 2016 Mr. A.M.H.J.L. Claus, curator

Afbeelding

Updating...

Referenties

Updating...

Gerelateerde onderwerpen :