college van burgemeester en schepenen Zitting van 5 augustus 2022

Hele tekst

(1)

college van burgemeester en schepenen

Zitting van 5 augustus 2022

Besluit GOEDGEKEURD

B-punt Stadsbeheer

Samenstelling

de heer Bart De Wever, burgemeester

de heer Koen Kennis, schepen; mevrouw Jinnih Beels, schepen; mevrouw Annick De Ridder, schepen;

mevrouw Nabilla Ait Daoud, schepen; de heer Karim Bachar, schepen; de heer Peter Wouters, schepen;

mevrouw Elisabeth van Doesburg, schepen; mevrouw Erica Caluwaerts, schepen; de heer Tom Meeuws, schepen

de heer Sven Cauwelier, algemeen directeur; mevrouw Anne Baré, waarnemend algemeen directeur Iedereen aanwezig, behalve:

mevrouw Jinnih Beels, schepen; de heer Peter Wouters, schepen; de heer Tom Meeuws, schepen; de heer Sven Cauwelier, algemeen directeur

110 2022_CBS_06459

Organisatie en logistieke ondersteuning - Rubensmarkt.

15 augustus 2022 - Goedkeuring Motivering

Aanleiding en context

Op 26 januari 2022 diende de Algemene Markthandelaarsvereniging (A.M.V.) een aanvraag in om de Rubensmarkt te organiseren in de Antwerpse binnenstad op donderdag 15 augustus 2022.

De Rubensmarkt heeft al een jarenlange traditie. Deze feestmarkt in Middeleeuwse stijl gaat traditiegetrouw door op de Grote Markt, Suikerrui, Ernest Van Dijckkaai, Plantinkaai en de Kaasrui.

Een tweehonderdtal marktkramers verkopen hun waar in traditionele kledij. De markt is geopend van 8.00 uur tot 23.00 uur. De opbouw start om 04.00 uur en het einde van de afbraak is gepland tot 23.59 uur.

Juridische grond

Op 9 maart 2018 (jaarnummer 2138) keurde het college het gewijzigde evenementenkader goed.

Op 14 december 2020 (jaarnummer 751) keurde de gemeenteraad het retributiereglement op inname van het openbaar en privaat domein van de stad Antwerpen voor evenementen en manifestaties 2021-2025 goed.

Op 16 december 2019 (jaarnummer 715) keurde de gemeenteraad het gebruiksreglement betreffende de logistieke ondersteuning van evenementen, filmopnames en fotoreportages 2020-2025 goed.

Op 17 december 2019 (jaarnummer 716) keurde de gemeenteraad het retributiereglement betreffende de logistieke ondersteuning van evenementen, filmopnames en fotoreportages 2020-2025 goed.

Op 30 november 2018 (jaarnummer 10142) keurde het college de wijziging van de retributiezones in verband met het retributiereglement inname openbaar domein voor evenementen en manifestaties goed.

Argumentatie

(2)

De dienst Stadsbeheer/Evenementen, film, markten en foren/Evenementen geeft gunstig advies voor de organisatie van het evenement. Het heeft een open karakter en richt zich tot alle Antwerpenaren en bezoekers van Antwerpen.

De Rubensmarkt is een vaste waarde op de evenementenkalender van de stad Antwerpen en trekt jaarlijks 35.000 bezoekers. Het is een evenement met een jarenlange traditie dat steeds door de stad Antwerpen ondersteund werd.

Het evenement is ingedeeld in categorie 3 van het evenementenkader, de naamsversterkende evenementen.

Financiële gevolgen Nee

Strategisch kader

Dit besluit past in de realisatie van volgende doelstellingen/projecten:

• 5 - Bruisende stad

• 1SBR07 - Evenementen versterken de verschillende troeven van de stad op lokaal, nationaal en internationaal niveau

• 1SBR0702 - Het faciliteren van evenementen en filmproducties over het ganse grondgebied onderstreept de verschillende troeven van de stad

• 1SBR070202 - Er is een effectieve en klantvriendelijke logistieke ondersteuning voor, tijdens en na het evenement of de filmproductie (feestmateriaal)

Adviezen

OS/ Business en Innovatie

Advies: Gunstig onder voorwaarden

Motivering: Uiterst belangrijk dat de horeca en detailhandel tijdig op de hoogte worden gebracht van dit event. De informatie rond toegankelijkheid en zichtbaarheid van hun zaak moet meegegeven worden. Net zoals de timings betreffende laden&lossen alvorens de zone verkeersvrij wordt. gelieve ons ook te betrekken bij de rondgang van dit event.

MV/ Bevolkingszorg

Advies: Gunstig onder voorwaarden

Motivering: U dient te voldoen aan de voorwaarden zoals beschreven in de bijlagen van FOD Volksgezondheid. Er wordt een medisch dispositief geadviseerd dat bestaat uit: 2 ambulances, een hulppost (minimaal 18 m²) met 2 hulpverleners en 1 verpleegkundige.

OS/ Toerisme

Advies: Gunstig onder voorwaarden

Motivering: De site Steenplein en Het Steen is via verschillende wegen toegankelijk, namelijk:

• toegang via de Ernest Van Dijckkaai ter hoogte van de kruising met de Suikerrui;

• trapjes over de waterkeringsmuur tegenover Parkeergarage Grote Markt;

• inrit via de Jordaenskaai ter hoogte van huisnummers 23-24.

Alle bovenstaande toegangen moeten steeds vrij blijven, dit in functie van het gebruik van de cruiseterminal en bijhorende leveringen.

Brandweer/Risicobeheer/Preventie Advies: Gunstig onder voorwaarden

Motivering: De organisator dient de standaardvoorwaarden voor evenementen van Brandweer Zone Antwerpen alsook de hieronder bijgevoegde extra voorwaarden strikt na te leven.

(3)

Link naar standaardvoorwaarden:

https://www.antwerpen.be/info/52d5051a39d8a6ec798b45ac/brandpreventieevenemente n

Extra op standaardvoorwaarde nr. 2001: Plaatsen van materialen of tijdelijke

opstellingen op (of over) de openbare weg, openbaar domein of een publiek toegankelijk terrein.

• Er mogen geen doodlopende straten gecreëerd worden. Specifieke aandacht te besteden aan de Haverstraat, geen opstellingen plaatsen voor de breekpalen. Een doorgang van 4 m dient hier gewaarborgd te worden.

• De doorgang voor de voertuigen van de brandweer moeten te allen tijde minimaal 4 m bedragen.

Bij het plaatsen van opstellingen aan de hoekpunten van kruispunten dient men rekening te houden met de minimale draaistralen van de voertuigen van de hulpdiensten (11 m binnenkant, 15 m buitenkant).

• Iedere gevormde rij kraampjes moet minstens om de 30 m onderbroken worden door een vrije doorgang van minimaal 1 m.

BZ/ District Antwerpen Advies: Gunstig advies

Politiezone Antwerpen /Openbare Orde/Evenementen Advies: Gunstig onder voorwaarden

Motivering: Politioneel gunstig advies mits opvolging van volgende opgelegde voorwaarden : - Organisatie staat in voor de duidelijke signalisatie in het kader van de omleiding voor fietsers op het fietspad op de Jordaenskaai tussen de Zakstraat en Steenplein.

- Voertuigen worden zo dicht als mogelijk tegen de kramen geparkeerd om een maximale doorgang tussen de huizen en de voertuigen te bekomen.

- 1 richtingsverkeer in Zand wordt aangepast. De organisatie plakt alle verkeersborden af om in Zand het verkeer mogelijk te maken in de richting van Sint-Jansvliet.

SB/ Logistiek /Bijzondere Opdrachten Feestmateriaal Advies: Gunstig onder voorwaarden

Motivering: Standaardvoorwaarden

Dit evenement kan plaatsvinden, indien aan de voorwaarden beslist in de

gemeenteraadsbesluiten van 16 en 17 december 2019 (jaarnummers 715 en 716) wordt voldaan. Daarin wordt onder meer bepaald dat organisatoren zelf moeten instaan voor de reiniging van de locatie en de verwijdering van afvalstoffen tijdens en/of na het

evenement of de opname. Indien bij controle blijkt dat de reinheid onvoldoende is, kan een niet-geplande reinigingstaak worden uitgevoerd op initiatief van de stad. De kosten hiervan worden doorgerekend aan de organisator van het evenement of de opname volgens de bepalingen van het retributiereglement.

De organisator dient de evenementen- of opnamesite in dezelfde staat achter te laten als men deze aantrof voor aanvang van het evenement of de opname.Iedere bewijslast met betrekking tot de staat van de site voor ingang van het evenement of de opname ligt bij de organisator. De site is proper voor aanvang, tenzij anders gemeld én aangetoond door de organisator voor het begin van het evenement of de opname (de melding gebeurt telefonisch naar 03 338 41 79 én per mail met foto’s als plaatsbeschrijving naar ama@stad.antwerpen.be).

Alle zwerfvuil afkomstig van het evenement of de opname (ook het afval verspreid in

(4)

omliggende straten en pleinen), wordt onmiddellijk na afloop opgeruimd. Bij het niet naleven van deze voorwaarde worden de kosten voor de reiniging aan de organisator doorgerekend.

Het is verboden confetti of serpentines uit te delen.

Bij het bewegwijzeren zorgt de organisator ervoor dat er niets op stadsmeubilair of op de grond wordt aangebracht (zoals bijvoorbeeld plakband, krijtverf, enz.)

De organisator voorziet voldoende sluitende afvalcontainers op de openbare weg om zwerfvuil te vermijden. Hij is eveneens verantwoordelijk om deze afvalcontainers tijdig te (laten) ledigen.

Indien de organisator afvalcontainers ontleent van de stad, zorgt hij zelf voor het beheer en de bewaking van de afvalcontainers en dit voor de periode die in het

aanvraagformulier staat.

De organisator zorgt ervoor dat er geen klein gevaarlijk afval, grofvuil, olie, gasflessen en/of glas in de containers gedumpt wordt.

De retributie voor het leveren en ledigen van afvalcontainers van de stad bedraagt 7,00 euro per container van 240 liter en 27,00 euro per container van 1.100 liter inhoud.

Voor elke lediging tijdens het evenement, rekent de stad een bijkomend bedrag van 7,00 euro of 27,00 euro aan per geledigde container.

SB/Evenementen

Advies: Gunstig onder voorwaarden Motivering:

AG Vespa/ Vastgoedverhuringen & Ruimtebeheer Advies: Gunstig advies

SW/ Mobiliteitsadvies en ondersteuning Advies: Gunstig onder voorwaarden

Motivering: Tekstkarren inzetten om afgesloten Kaaien aan te kondigen.

Velo inlichten welke stations niet gereguleerd kunnen worden.

Bereikbaarheidsinformatie opmaken en bezorgen aan Slim naar Antwerpen.

Informatie van afsluiting kaaien bezorgen aan Mobiliteit en Parkeren om het parkeergeleidingssysteem aan te passen.

MPA - Mobiliteit en parkeren - Buurtparkeren Advies: Gunstig advies

BZ - Stadhuis

Advies: Gunstig advies

Besluit

Artikel 1

Het college keurt de effectieve organisatie door de Algemene Markthandelaarsvereniging (A.M.V.) van de Rubensmarkt, zoals hierboven beschreven, op 15 augustus 2022 in de historische stadskern goed. A.M.V. dient hierbij de voorwaarden die in de adviezen worden vermeld na te leven.

Artikel 2

Het college geeft opdracht aan:

Dienst Taak

(5)

SB/L/BOF om logistieke ondersteuning te bieden volgens order B7365 en B7412 PA/OO/E om de gevraagde straten parkeer- en verkeervrij te maken

SB/SR

om in samenspraak met SB/EFMF afspraken te maken in verband met de huisvuilophaling en ook te zorgen voor de nodige interne communicatie en de communicatie naar de betrokken bewoners

Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Afbeelding

Updating...

Gerelateerde onderwerpen :