FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 2 juli 2015

Hele tekst

(1)

0

:a141:1101C4W/1IC

85297

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 2 juli 2015

Gegevens onderneming : Warmex B.V. (t.h.o.d.n. Warmex Karperkwekerij), Wijdenes Spaansweg 57, 1 764 GK te Breezand Nummer faillissement : R15/15/65

Datum uitspraak : 10 februari 201 5

Curator : mr. Dunselman

Rechter-commissaris : voorheen mr. K. van Dijk, thans mr. J. Blokland Activiteiten onderneming : Groothandel in bloemen en planten, teelt van

sierplanten en het kweken van zoetwatervis en schaaldieren.

Omzetgegevens :2011: € 539.553,-- 2012: € 611.330,-- 2013:

2014:

Personeel gemiddeld aantal : geen Saldo einde verslagperiode : € 0,--

Kasbankrekening : NL20KASA0223284556

Verslagperiode : 2 (30 maart 201 5 - 2 juli 2015)

Opmerkingen vooraf:

In dit verslag wordt gerapporteerd over de afgelopen periode, over de door de curator verrichte werkzaamheden en over de stand van de boedel. Dit verslag berust op informatie die de curator uit verschillende bronnen heeft verkregen en die voor een groot gedeelte nog niet op juistheid is gecontroleerd. Omtrent de juistheid en de volledigheid van de opgenomen gegevens kan hierbij dan ook geen uitspraken worden gedaan. In een later stadium kan blijken, dat cijfers of andere gegevens moeten worden aangepast.

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De besloten vennootschap Warmex B.V. (t.h.o.d.n. Warmex Karperkwekerij) is opgericht bij notariele akte van 5 maart 1992.

(2)

-

4 1 3 I C 1 i I N I 1 M I M 1 _11

2

Faillissementsverslag rechtspersoon

Het geplaatst aandelenkapitaal is in handen van enig aandeelhouder, de heer P.L.

Warmerdam sedert 17 december 1996.

Bestuurders van Warmex B.V. zijn de heer P.L. Warmerdam en mevrouw A.

Warmerdam-Witte.

1.2 Winst en verlies

Resultaat na belastingen

2011: € 49.480,-- (verlies)

2012: € 37.037,-- (winst)

2013:

2014:

1.3 Balanstotaal

2011: € 2.279.625,--

2012: € 2.070.015,--

2013:

2014:

1.4 Lopende procedures Niet bekend.

1.5 Verzekeringen Niet bekend.

1.6 Huur

Onroerend goed

Warmex B.V. verrichtte haar werkzaamheden laatstelijk vanuit het kantoorpand aan de Wijdenes Spaansweg 57 te (1764 GK) Breezand. Niet bekend is, of voor dit gebruik een huurovereenkomst is gesloten en met welke vennootschap.

(3)

0

w

3

Faillissementsverslag rechtspersoon

In elk geval huurde Warmex B.V. tot en met december 2013 een pand en

bijbehorend terrein, gelegen aan de Korte Belkmerweg 46 te 't Zand, waarvoor zij maandelijks een huur in rekening gebracht kreeg door de besloten vennootschap Warmex Vastgoed B.V. van € 1.600,-- exclusief btw. Daarnaast huurde Warmex B.V.

in elk geval tot en met december 2013 een tweetal schuren, gelegen aan de Korte Belkmerweg 44 te 't Zand, waarvoor zij maandelijks een huur in rekening gebracht kreeg door de heer P.L. Warmerdam van € 3.480,-- exclusief btw.

Schriftelijke huurovereenkomsten zijn niet voorhanden. Onderzocht zal worden of de voornoemde huurovereenkomsten nog van kracht zijn, indien nodig zullen deze huurovereenkomsten met inachtneming van artikel 39 Fw worden beeindigd.

Roerende zaken

Uit de administratie blijkt dat door Warmex B.V. in het jaar 2013 een tweetal auto's met kenteken 25-VR-VN respectievelijk 84-VPF-4, inclusief bijbehorende

tankpassen, werden gehuurd van de besloten vennootschap Warmex Facilitairbedrijf B.V. Een schriftelijke huurovereenkomst is niet voorhanden. Onderzocht zal worden in hoeverre deze huurovereenkomst nog van kracht is. Indien nodig zal deze huurovereenkomst worden opgezegd.

Verslagperiode 2 Onroerend Coed

Van de zijde van de heer P. Warmerdam is telefonisch informatie verstrekt met betrekking tot de huur van enkele panden. De huur zou al in 2073 zijn beeindigd, aldus de heer Warmerdam. De huur was reeds op 20 februari 2075, voor zover nodig, opgezegd.

Roerende zaken

Volgens de heer P. Warmerdam is de leaseovereenkomst betreffende een groot aantal auto's (circa 50s tuks) beeindigd door de leasemaatschappli in verband met niet betaling van leasetermijnen. Deze niet betaling werd volgens de heer

(4)

SCHENKEVELD. 4

Faillissementsverslag rechtspersoon

Warmerdam veroorzaakt door bevriezing van de financiering door haar bank. Niet duidelijk is geworden, of de twee door Warmex 8.V. van Warmex Facilitair &drif 8.V. gehuurde auto's behoorden tot de auto's waarvan het leasecontract is beeindigd. De auto's zijn in elk geval niet meer voorhanden.

1.7 Oorzaak faillissement

Het faillissement van Warmex B.V. is uitgesproken op verzoek van de ontvanger van de belastingdienst/midden- en kleinbedrijf. De ontvanger stelt een opeisbare vordering te hebben uit hoofde van aanslagen loonheffingen, omzetbelasting en vennootschapsbelasting tot een bedrag van € 509.472,38. Daarnaast heeft de ontvangen een niet opeisbare vordering van € 208.864,-- uit hoofde van aanslagen omzetbelasting, aangezien Warmex B.V. deel uitmaakt van een fiscale eenheid voor de omzetbelasting. Als steunvordering bij het faillissementsverzoek heeft gediend een vordering van Rabobank Kop van Noord-Holland, bestaande uit een hoofdelijke aansprakelijkheid voor een drietal leningen met een totale pro-rest stand van

€ 802.400,-- per 12 december 2014 respectievelijk en vordering uit hoofde van rekening-courant.

De besloten vennootschap Piet Warmerdam Holding B.V., haar

dochtervennootschappen alsmede haar groepsvennootschappen, waaronder Warmex B.V., hadden diverse financieringen verkregen van Rabobank Kop van Noord-Holland. Volgens mededeling van Rabobank Kop van Noord-Holland schoten de gefinancierde vennootschappen te kort in haar (betalings)verplichtingen jegens de Rabobank in de loop van 2013. Verder vielen de cijfers van de jaarrekening 2012 van de betreffende vennootschappen volgens haar tegen. Nadat begin juli 2013 door de belastingdienst bij drie vennootschappen van Piet Warmerdam Holding B.V.

bodembeslag was gelegd, hebben volgens de Rabobank besprekingen plaatsgevonden met de heer Warmerdam.

Bij brief van 30 september 2013 is de aan Piet Warmerdam Holding B.V. c.s.

verstrekte financiering opgezegd met een opzegtermijn van twee maanden. Verder

(5)

SCHENKEVELD. d _vacate;

5

Faillissementsverslag rechtspersoon

werd het kredietgebruik gedurende de opzegtermijn niet toegestaan.

Bij brief van 14 november 201 3 is in verband met het faillissement van een dochtervennootschap van Piet Warmerdam Holding B.V. op 5 november 201 3 de financiering onmiddellijk opgezegd en is deze opgeeist.

Als gevolg van het niet kunnen gebruiken van het krediet alsmede als gevolg van het openbaar maken van debiteurenvorderingen had Warmex B.V. volgens de heer Warmerdam geen kans meer om de onderneming te exploiteren. De

bedrijfsactiviteiten van Warmex B.V. zouden in december 2013 zijn beeindigd.

De heer Warmerdam heeft aangegeven zich niet te kunnen verenigen met het optreden van Rabobank Kop van Noord-Holland en de wijze waarop zij aanvullende zekerheden heeft willen bed ingen.

Er zal nader onderzoek worden gedaan naar de oorzaak en achtergronden van het faillissement van Warmex B.V.

Verslagperiode 2

Het onderzoek is gaande.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faill. : geen.

2.2 Aantal in jaar voor faill. : onbekend.

2.3 Datum ontslagaanzegging : n.v.t.

3. Activa Onroerende zaken 3.1 Beschrijving

n.v.t.

(6)

6

Faillissementsverslag rechtspersoon

3.2 Verkoopopbrengst n.v.t.

3.3 Hoogte hypotheek n.v.t.

3.4 Boedelbijdrage n.v.t.

Bedrijfsmiddelen

3.5 Beschrijving n.v.t.

3.6 Verkoopopbrengst n.v.t.

3.7 Boedelbijdrage n.v.t.

3.8 Bodemvoorrecht fiscus n.v.t.

Voorraden/ onderhanden werk

3.9 Beschrijving n.v.t.

3.10 Verkoopopbrengst n.v.t.

3.11 Boedelbijdrage n.v.t.

Andere activa

3.12 Beschrijving

3.13 Verkoopopbrengst

(7)

7

Faillissementsverslag rechtspersoon

4. Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren Handelsdebiteuren

Per 31 december 2012 had Warmex B.V. vorderingen op handelsdebiteuren tot een bedrag van € 117.701,--. Er is geen inzicht met betrekking tot debiteurenmutaties vanaf 1 januari 2013.

Vorderingen op groepsmaatschappijen

Warmex B.V. had uit hoofde van rekening-courant per 31 december 2012 vorderingen op:

- Bloemenlust Breezand B.V. € 979.902,-- - 't Duinpannetje B.V. € 76.832,-- - Warmex Vastgoed B.V. € 805.943,--

De besloten vennootschappen 't Duinpannetje B.V. en Bloemenlust Breezand B.V.

zijn op 10 december 2013 (F14/13/522) respectievelijk 17 december 2013 (F14/13/535) in staat van faillissement verklaard, met aanstelling van mr.

A.J.J.

Sweens tot curator.

Ledenrekening FloraHolland

Warmex B.V. had uit hoofde van een ledenrekening per 31 december 2012 een vordering op de cooperatie FloraHolland te Aalsmeer tot een bedrag van

€ 1.689,--. Onderzocht zal worden in hoeverre deze vordering incasseerbaar is.

Verslagperiode 2 Handelsdebiteuren

Er is geen verdere inzicht verkregen in de debiteurenpositie van 2012 en de afloop daarvan.

In de administratie zijn betreffende het jaar 2073 facturen voorhanden blijkens welke maandelijks aan een drietal vennootschappen behorende tot het Piet

SCHENKEVELD.; ',du7c74

(8)

8

Faillissementsverslag rechtspersoon

Warmerdam Holding B.V - concern administratieve werkzaamheden werden gefactureerd:

- Warmex Facilitair Bedriff B. V.;

- Bloemenlust Breezand B. V.;

- Noordboog Detachering B. V.

Uit de voorhanden zijnde bankafschriften volgt niet, dat deze facturen zijn voldaan.

De vennootschappen Noordboog Detachering B. V. respectievelijk Bloemenlust Breezand B.V zijn inmiddels in staat van faillissement verklaard. Onderzocht zal worden in hoeverre onbetaald gebleven facturen nog verhaald kunnen worden op Warmex Facilitair Bedriff B.V.

Betreffende het jaar 2014 zijn in de administratie van Warmex B. V. facturen voorhanden gericht aan Noordboog Detachering B. V. en een tweetal andere vennootschappen. Van deze tweetal andere vennootschappen zal onderzocht worden, of de onbetaald gebleven facturen voldaan kunnen worden.

Vorderingen op groepsmaatschappUen

De vorderingen op Bloemenlust Breezand B. V. respectievelijk 't Duinpannetje B. V.

zullen worden ingediend bij de curator in het faillissement van de respectievelijke vennootschappen.

Wat betreft de vordering op Warmex Vastgoed B. V. zal onderzocht warden in hoeverre de vordering incasseerbaar is.

Ledenrekening FloraHolland

Er vindt onderzoek plaats naar de incasseerbaarheid van de vordering op coOperatie FloraHolland tot een bedrag van C 7.689,--.

4.2 Opbrengst

,:141111-1IT4 *V I C

(9)

9

Faillissementsverslag rechtspersoon

4.3 Boedelbijdrage

5. Bank / Financiers

5.1 Vordering van de bank(en)

Rabobank Kop van Noord-Holland

Rabobank Kop van Noord-Holland heeft een vordering ingediend uit hoofde van een verstrekte geldlening voor een bedrag van € 195.901,35 exclusief rente en kosten + p.m. per 13 maart 2015. Volgens opgave van de bank zijn voor deze schuld - naast Warmex B.V. - hoofdelijke aansprakelijkheid Noordboog Detachering B.V. (failliet), Piet Warmerdam Holding B.V., 't Duinpannetje B.V. (failliet), Antha van Hienen B.V. (failliet), Bloemenlust Breezand B.V. (failliet), Arbeidsbemiddeling Interpool B.V., De Raaf Veilingen B.V., Warmex Facilitair Bedrijf B.V. en Warmex Vastgoed B.V.

Daarnaast heeft Rabobank Kop van Noord-Holland een tweetal vorderingen op Warmex B.V. ter zake van verstrekt krediet in rekening-courant met een debetsaldo per 13 maart 2015 van € 91.927,53 + p.m. respectievelijk € 6.840,81 + p.m.

Volgens opgave van de bank zijn voor deze schulden - naast Warmex B.V. - hoofdelijke aansprakelijkheid Piet Warmerdam Holding B.V., Bloemenlust Breezand B.V. (failliet), Arbeidsbemiddeling Interpool B.V. en Warmex Facilitair Bedrijf B.V.

Verslaciperiode 2

Bij exploot van 30 april 2075 is door Rabobank Kop van Noord-Holland, uit hoofde van haar eerste hypotheekrecht, de openbare verkoop ex art. 3:268 BW aangezegd van de onroerende zaak, gelegen aan de Molenvaart 367-365 te Breezand. Het betreft een bedriffspand met een woongedeelte. De betreffende onroerende zaak behoort in eigendom toe aan de beer P.L. Warmerdam dan wel een aan Warmex B.V.

gelieerde vennootschap. De executie dient tot verhaal van de vordering van Rabobank Kop van Noord-Holland op de heer P.L. Warmerdam en de voornoemde vennootschappen binnen het concern van Piet Warmerdam Holding B.V, ter zake

SCHENIKEVEL.D. duoca

(10)

- 10 -

Faillissementsverslag rechtspersoon

van verstrekte geldleningen alsmede aangehouden rekeningen-courant waarvoor een hoofdelijke aansprakelijkheid is bedongen. De totale vordering van Rabobank Kop van Noord-Holland op voornoemde hoofdelijk aansprakelijke part-yen, zou een bedrag van € 5345.827,80 (per 26 juni 2074) vertegenwoordigen. Nog niet bekend is of de executie doorgang heeft gevonden.

Rabobank Kop van Noord-Holland

Namens Rabobank Kop van Noord-Holland heeft een medewerker van Bijzonder Beheer Rabobank Groep aan ondergetekende bericht, dat de gehele positie van Rabobank Kop van Noord-Holland - zowel de vordering als de zekerheden - is overgedragen aan de heer A.M. Roecoert en de beer H. Meyer.

Inmiddels is de beer Roecoert verzocht contact op te nemen met ondergetekende om de positie van de heer Roecoert en de beer Meijer in het faillissement van Warmex B.V. te bepalen, en eventueel tot afspraken te komen met betrekking tot eventuele boedelbijdragen.

ING Bank N.V.

Volgens opgave van INC Bank N.V. hield Warmex B.V. een betaalrekening aan met een debetsaldo van 14,16 per 11 februari 2015.

Groepsmaatschappijen

Warmex B.V. maakt onderdeel uit van een concern van vennootschappen. Onderling bestonden rekening-courantverhoudingen.

Door Warmex B.V. te vorderen per 31 december 2012:

- Bloemenlust Breezand B.V.

- 't Duinpannetje B.V.

- Warmex Vastgoed B.V.

• 979.902,--

€ 76.832,--

€ 805.943,--

- SCHENKEVELD. aduocaten

(11)

a iLITIZI I4 I

Faillissementsverslag rechtspersoon

Door Warmex B.V. verschuldigd_per 31 december 2012:

- De heer P.L. Warmerdam - Warmex Facilitairbedrijf B.V.

- Noordboog Detachering B.V.

- Piet Warmerdam Holding B.V.

• 146.290,--

€ 602.633,--

€ 47.124,--

€ 835.722,--

In verband met het ontbreken van benaderbare digitale administratie is een actuele stand niet bekend.

5.2 Leasecontracten N.v.t.

5.3 Beschrijving zekerheden

Rabobank Kop van Noord-Holland heeft als zekerheid voor de betaling van haar vordering de navolgende zekerheden ten laste van Warmex B.V. bedongen:

- een pandrecht op inventaris;

- een pandrecht op voorraden;

een pandrecht op intellectuele eigendomsrechten;

- een pandrecht op vorderingen op derden.

Verslagperiode 2

Op grand van mededelingen namens Rabobank Kop van Noord-Holland zijn de heer AM. Roecoert en de heer H. Meijer in de positie getreden van Rabobank Kop van Noord-Holland voor wat betreft bedongen zekerheden.

5.4 Separatistenpositie

5.5 Bedongen boedelbijdragen

5.6 Eigendomsvoorbehoud n.v.t.

(12)

- 1 2 -

Faillissementsverslag rechtspersoon

5.7 Reclamerechten n.v.t.

5.8 Retentierechten n.v.t.

6. Doorstart / voortzetten Voortzetten

6.1 Exploitatie / zekerheden n.v.t.

6.2 Financiele verslaglegging n.v.t.

Doorstart

6.3 Beschrijving n.v.t.

6.4 Verantwoording n.v.t.

6.5 Opbrengst n.v.t.

6.6 Boedelbijdrage n.v.t.

7. Rechtmatigheid 7.1 Boekhoudplicht

Volgens mededeling van de heer P.L. Warmerdam werd de administratie van Warmex B.V. intern verzorgd door de mevrouw E. Bouwman, althans door de heer M. Smiers.

De administratie van Warmex B.V. werd in een administratiepakket AFAS Software verwerkt. Geconstateerd is dat slechts na betaling van zeer hoge kosten wegens openstaande facturen van AFAS Software, toegang kan worden verkregen tot de

SCHENKEVELD.cluocaten

(13)

- 13 -

Faillissementsverslag rechtspersoon

digitale administratie. Er blijkt geen enkele uitdraai te zijn gemaakt van de digitaal verwerkte administratie vanaf 2013. De fysieke administratie vanaf 2013 is, voor zover voorhan den, veiliggesteld.

Verslagperiode 2

AFA5 Software 8.V. heeft schriftelijk te kennen gegeven, dat slechts toegang tot de dig/tale administratie wordt verstrekt id/en minimaal de openstaande nota's en maandbedragen tot en met heden zullen worden voldaan. Dit komt neer op een bedrag van circa € 70.000,--. Er zijn geen middelen voorhanden om AFA5 Software 8.V. enige betaling te doen.

7.2 Depot jaarrekeningen

De laatst gedeponeerde jaarrekening betreft die van het boekjaar 2012. Deze is gedeponeerd op 11 november 2013. De voorgaande jaarrekeningen zijn steeds tijdig gedeponeerd.

De jaarrekening 201 3 is niet tijdig in de zin van artikel 2:394 lid 3 BW openbaar gemaakt.

7.3 Goedk. Verkl. Accountant

Ten aanzien van de laatst gedeponeerde jaarrekening over het boekjaar 2012, is een samenstellingsverklaring afgegeven.

7.4 Stortingsverpl. Aandelen Verslagperiode 2

De gefailleerde vennootschap is opgericht op 5 maart 7992. Gezien de datum van oprichting is een eventuele vordering tot volstorting van aandelen vedaard. Dit onderwerp wordt om die reden niet verder onderzocht.

SCHENKEVELD.;, duocaten

(14)

- 1 4 -

Faillissementsverslag rechtspersoon

7.5 Onbehoorlijk bestuur Verslagperiode 2 In onderzoek.

7.6 Paulianeus handelen Verslagperiode 2 In onderzoek.

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen Verslagperiode 2

Tot de datum van dit verslag ztin er nog geen boedelvorderingen ingediend

8.2 Pref. vord. van de fiscus Verslagperiode 2

Door de fiscus zijn vorderingen ingediend van in totaal € 223.872,38.

8.3 Pref. vord. van het U1NV Verslagperidoe 2

UWV heeft een vordering ingediend tot een bedrag van € 7.200,--.

8.4 Andere pref. Crediteuren verslagperiode 2

de crediteurenpositie van Rabobank Kop van Noord-Holland is vervangen door die van de heer A.M. Roecoert en de heer H. Meijer.

8.5 Aantal concurrente crediteuren Verslagperiode 2

Tot op heden heeft den concurrente crediteur haar vordering ingediend.

. 4 : M I i B I A M ] 1 31

(15)

SCHENKEVELD.

Faillissementsverslag rechtspersoon

8.6 Bedrag concurrente crediteuren Verslagperiode 2

De ingediende concurrente vordering bedraagt € 55.477,46.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling Verslagperiode 2

Nog niet bekend.

9. Procedures

9.1 Naam wederpartij(en) n.v.t.

9.2 Aard procedure n.v.t.

9.3 Stand procedure n.v.t.

10. Overig

10.1 Termijn afwikkeling faill.

Verslagperiode 2 Nog niet bekend.

10.2 Plan van aanpak Verslagperiode 2

De navolgende werkzaamheden dienen nog te warden verricht:

- onderzoek actuele stand debiteurenvorderingen en incasso,-

- onderzoek rekening-courantverhoudingen tussen groepsmaatschappijen;

- onderzoek naar oorzaak faillissement;

- inventarisatie crediteurenvorderingen;

- onderzoek naar eventueel paulianeus handelen/onbehoorlijk bestuur.

(16)

Faillissementsverslag rechtspersoon

10.3 Indiening volgend verslag 2 oktober 2015

t 4:u1I1* 1 *'

Alkmaar, 2 juli 2015

r. Alfons Dunselman, Curator

Afbeelding

Updating...

Referenties

Updating...

Gerelateerde onderwerpen :