Nummer: 4 Datum: 13 januari 2014

Hele tekst

(1)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Nummer: 4 Datum: 13 januari 2014

DE VETGEDRUKTE TEKST BETREFFEN DE MUTATIES MET HET VORIGE VERSLAG

Gegevens onderneming: De besloten vennootschap Vemar B.V., statutair gevestigd te Grootebroek, kantoorhoudende aan Het Erf 4 te (1611 KK) Bovenkarspel, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Noordwest-Holland onder nummer 36006775.

Faillissementsnummer: 14/13.2 F

Datum uitspraak: 8 januari 2013

Curator: mr. H.D.S. Lasonder

R-C: mr. M.C. Schenkeveld

Activiteiten onderneming: KVK: FINANCIËLE HOLDINGS. ONROEREND GOED BEHEER EN PENSIOEN.

Omzetgegevens: NOG IN ONDERZOEK

Personeel gemiddeld aantal: 0

Saldo einde verslagperiode: € 8.353,53 Bankrekeningnummer Kas Bank 22.31.23.544

Verslagperiode: 20 SEPTEMBER 2013 T/M 13 JANUARI 2013

Bestede uren in verslag periode: 12 UREN EN 48 MINUTEN

Bestede uren Totaal: 61 UREN EN 48 MINUTEN

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie :

De heer C.J.P.M. Bot is de bestuurder van Vemar B.V. De heer C.J.P.M. Bot houdt (ten tijde van de faillietverklaring) als enige externe partij de aandelen in curanda. De overige aandelen werden gehouden door de heer J.C.M. Bot (een broer van de bestuurder), maar curanda heeft deze aandelen op 2 oktober 2006 ingekocht, waarbij de koopsom is omgezet in een geldlening van J.C.M. Bot aan curanda (zie hierna onder crediteuren).

1.2 Winst en verlies : 2010: - 154.888 2011: - 645.279

1.3 Balanstotaal : 2010: 1.149.013

2011: 635.776 1.4 Lopende procedures : Geen

1.5 Verzekeringen : Voor zover bekend en voor zover mogelijk zijn de

(2)

verzekeringen door de curator beëindigd.

1.6 Huur :

Curanda staat ingeschreven op het huisadres van de bestuurder (Het Erf 4 te Bovenkarspel). Er is geen huurovereenkomst.

Curanda is eigenaar van een bedrijfspand aan de Bedrijfweg 12 te Grootebroek. Het gaat hier om een grote meubelwinkel (ongeveer 5000 m2). De winkelruimte is per 1 augustus 2012, voor de duur van 15 jaar, verhuurd aan de heer en mevrouw Reiber uit Bergen op Zoom. De huurprijs bedraagt € 40.000,- per jaar, € 3.333,- per maand (geen BTW). De curator heeft de heer Reiber verzocht de huur per 1 februari 2013 op de boedelrekening bij te schrijven. De huurder weigert de huur over de maanden maart t/m (medio) mei aan de boedel te voldoen. De stelling van de huurders is dat zij, als gevolg van de door de bank aangezegde executieverkoop, niet het volledige huurgenot hebben gehad. De curator heeft dit betwist. Inmiddels is er een procedure aanhangig bij de rechtbank Alkmaar, Sector Kanton, Locatie Hoorn. De curator heeft een conclusie van repliek genomen. De huurders staan voor conclusie van dupliek op 13 januari 2014.

1.7 Oorzaak faillissement :

Als oorzaken voor het faillissement heeft de bestuurder het volgende aan de curator opgegeven:

- Vemar is aandeelhouder in de vennootschappen Meubelcentrum Grootebroek B.V. en Nettomeubel B.V. Deze werkmaatschappijen, die feitelijk voor de geldstroom in Vemar zorgden, zijn per 1 januari 2012 geliquideerd. De geldstroom is daarmee stil komen te liggen.

- De heer Bot heeft het pand proberen te verkopen, maar dat is niet gelukt. Uiteindelijk is er de hiervoor genoemde huurovereenkomst tegen een lage huurprijs gesloten (NB. Volgens ABN heeft de heer Bot het bedrijfspand destijds op Funda aangeboden voor een huurprijs van € 10.333 per maand). De ABN is niet akkoord met de huurovereenkomst en heeft de financieringsovereenkomst opgezegd.

- Vemar kon niet aan haar verplichtingen jegens ABN voldoen, maar ook niet aan haar verplichting jegens de heer J.C.M. Bot (zie hiervoor onder 1.1). Dit heeft de bestuurder doen besluiten om eigen aangifte te doen van het faillissement.

(3)

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faill. : Geen 2.2 Aantal in jaar voor faill. :

1, de heer Bot (bestuurder). De bestuurder heeft aangegeven dat hij per 2011 uit dienst is getreden en dat hij geen vordering op Vemar meer heeft.

2.3 Datum ontslagaanzegging : n.v.t.

Werkzaamheden : Geen

3. Activa Onroerende zaken

3.1 Beschrijving :

Winkelruimte aan de Bedrijfsweg 12 te Grootebroek.

3.2 Verkoopopbrengst :

€ 635.000,-

3.3 Hoogte hypotheek : De ABN heeft voor een bedrag ad € 1.050.000 aan hypothecaire inschrijvingen. De vordering van de ABN bedraagt excl. Lopende rente en kosten, € 780.000,-.

3.4 Boedelbijdrage :

€ 2.500,- (inmiddels op boedelrekening bijgeschreven) Werkzaamheden : Geen werkzaamheden meer te verrichten.

Bedrijfsmiddelen

3.5 Beschrijving : Niet aangetroffen.

3.6 Verkoopopbrengst : -

3.7 Boedelbijdrage : -

3.8 Bodemvoorrecht fiscus : -

Werkzaamheden : Behoudens standaard onderzoek, geen werkzaamheden te verrichten.

Voorraden/ onderhanden werk

3.9 Beschrijving : Niet van toepassing.

3.10 Verkoopopbrengst : -

3.11 Boedelbijdrage : -

Werkzaamheden : Behoudens standaard onderzoek, geen werkzaamheden te verrichten.

(4)

Andere activa

3.12 Beschrijving :

Zoals gemeld houdt curanda de aandelen in vennootschappen die per 1 januari 2012 geliquideerd zijn.

De curator zal in zijn onderzoek ook de gang van zaken in de liquidatie van de vennootschappen betrekken.

3.13 Verkoopopbrengst : n.v.t.

Werkzaamheden : Onderzoek liquidatie werkmaatschappijen.

4. Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren : Nog in onderzoek.

4.2 Opbrengst : De curator heeft de huurder verzocht om de toekomstige huurtermijnen op de boedelrekening bij te schrijven.

4.3 Boedelbijdrage : n.v.t.

Werkzaamheden : Incasso huurtermijnen maart t/m medio mei 2013, zie hiervoor onder 1.6.

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en) :

De ABN Amro Bank N.V. heeft een vordering ingediend ad

€ 779.307,72 exclusief rente, kosten en eventuele funding- breake schade tot aan faillissementsdatum. Voornoemd bedrag bestaat uit een rekening-courant krediet ad

€ 167.308,24 en een middellange lening ad € 608.150,88.

Daarnaast is een betalingsgarantie van € 3.848,60 afgegeven. Op deze vordering dient in mindering te strekken hetgeen de ABN heeft ontvangen als gevolg van de verkoop van het bedrijfspand.

5.2 Leasecontracten : n.v.t.

5.3 Beschrijving zekerheden :

Krediethypotheek van - € 567.225,27

- € 136.134,06 - € 340.335,10

te vermeerderen met 40% rente en kosten op elk van de onroerende goederen aan de Bedrijfsweg 12 te Grootebroek.

Aanvullende krediethypotheken van € 567.225,27 en

€ 476.469,16 te vermeerderen met rente en kosten.

Borgstelling van € 50.000,00, te vermeerderen met rente en kosten, van de heer C.J.P.M. Bot.

(5)

Pandrecht op voorraden, bedrijfsinventaris en vorderingen.

5.4 Separatistenpositie : Ja.

5.5 Boedelbijdragen : Zie 3.4 5.6 Eigendomsvoorbehoud : n.v.t.

5.7 Reclamerechten : n.v.t.

5.8 Retentierechten : n.v.t.

Werkzaamheden : Geen werkzaamheden meer te verrichten.

6. Doorstart / voortzetten onderneming Voortzetten

6.1 Exploitatie / zekerheden : n.v.t.

6.2 Financiële verslaglegging : -

Werkzaamheden : Geen

Doorstart

6.3 Beschrijving : n.v.t.

6.4 Verantwoording : -

6.5 Opbrengst : -

6.6 Boedelbijdrage : -

Werkzaamheden : Geen

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht :

Nog in onderzoek. De curator heeft met toestemming van de rechter-commissaris Nederpel De Block & Partners ingeschakeld voor een onderzoek naar de administratie. Eén en ander werd aanvankelijk vertraagd omdat de huidige accountant niet wilde meewerken aan afgifte van een recente auditfile wegens openstaande declaraties van zijn kantoor. Dit lijkt nu te zijn opgelost.

7.2 Depot jaarrekeningen : Vanaf 2004 zijn alle jaarstukken tijdig gedeponeerd.

7.3 Goedk. Verkl. Accountant : Samenstellingsverklaring.

7.4 Stortingsverpl. aandelen : Nog in onderzoek. Gezien het jaar van oprichting is een eventuele vordering terzake reeds verjaard.

7.5 Onbehoorlijk bestuur : Nog in onderzoek.

7.6 Paulianeus handelen : Nog in onderzoek.

Werkzaamheden : Het verrichten van de aangekondigde onderzoeken.

(6)

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen : € 3.076,67 (Nederpel De Block) 8.2 Pref. vord. van de fiscus : € 15.345,00

8.3 Pref. vord. van het UWV : -

8.4 Andere pref. crediteuren : HHRS € 975,76 8.5 Aantal concurrente crediteuren : 3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren : € 788.047,90 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling : Nog niet bekend.

Werkzaamheden :

Alle crediteuren zullen in kennis worden gesteld van het faillissement en zij worden uitgenodigd hun vordering in het faillissement aan te melden.

9. Procedures

9.1 Naam wederpartij(en) : De heer en mevrouw Reiber 9.2 Aard procedure : Incasso huurtermijnen

9.3 Stand procedure : Gedaagden staan voor conclusie van dupliek Werkzaamheden : Voortzetten procedure

10. Overig

10.1 Termijn afwikkeling faill. : Nog niet bekend.

10.2 Plan van aanpak : Verrichten van de aangekondigde werkzaamheden.

10.3 Indiening volgend verslag : 13 april 2014

Werkzaamheden : Zie 10.2

Bijlage:

11.1 lijst voorlopig erkende preferente crediteuren 11.2 lijst voorlopig erkende concurrente crediteuren 11.3 overzicht Kasbank d.d. 13 januari 2014

11.4 tussentijds financieel verslag d.d. 13 januari 2014

Afbeelding

Updating...

Referenties

Updating...

Gerelateerde onderwerpen :