FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 1 mei : 2005/2006 (gebroken boekjaar per 1 oktober) ,- Personeel gemiddeld aantal : 0

Hele tekst

(1)

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 1 mei 2007

Gegevens onderneming : K. Damen Beheer BV Faillissementsnummer : 07/59 F

Datum uitspraak : 28 maart 2007

Curator : mr. E. Hoogendam

R-C : mr. E.C. Koekman

Activiteiten onderneming : Beheermaatschappij

Omzetgegevens : 2005/2006 (gebroken boekjaar per 1 oktober)

€ 20.174.919,- Personeel gemiddeld aantal : 0

Verslagperiode : 28 maart 2007 tot heden

Bestede uren in verslagperiode : 48 minuten + geconsolideerd 134 uur en 45 minuten Bestede uren Totaal : n.v.t.

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie: Bestuurder: Kommer Damen,

geboren 11 december 1936, Rivierdijk 243,

3372 BN Hardinxveld-Giessendam

Deelnemingen:Shipyard K. Damen BV

Shipyard K. Damen Europe BV

Shipyard K. Damen International BV

Shipyard K. Damen Water Tractor BV

Rynwaal Shipyards BV

K. Damen Trade BV

K. Damen Pensioenen BV

Aandeelhouder: (100%) Kommer Damen

1.2 Winst en verlies: 2005/2006 € 2.507.798,- negatief, na belasting en

interest

1.3 Balanstotaal: 30 september 2006 € 9.997.000,- 1.4 Lopende procedures: Nog niet gebleken.

1.5 Verzekeringen: Risicoverzekeringen zullen in overleg met hypotheek

en pandhouder (ABN Amro) worden beëindigd. Aan

verzekeringstussenpersoon is opgave gevraagd van

alle lopende verzekeringen.

(2)

1.6 Huur: Niet gebleken.

1.7 Oorzaak faillissement: In onderzoek. Directe aanleiding was het staken van

de kredietverlening door de ABN Amro Bank.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faill.: Geen.

2.2 Aantal in jaar voor faill.: Geen.

2.3 Datum ontslagaanzegging: n.v.t.

Werkzaamheden: Geen.

3. Activa

Onroerende zaken

3.1 Beschrijving: Werfcomplex Rivierdijk 436, 3372 BW Hardinxveld-

Giessendam. Onderhandse verkoopwaarde vrij van

huur en gebruik op 2 april 2007 getaxeerd op

€ 7.165.000,- door Van Beusekom te Baarn.

3.2 Verkoopopbrengst: Verkoop zal plaatsvinden middels inschrijving en

gunning ten overstaan van notaris mr. A.Z. Snoek.

Biedboek verkrijgbaar bij Van Beusekom,

035 – 6996373. Voor de voorwaarden en termijnen

wordt verwezen naar annonce in de Telegraaf en het

biedboek.

3.3 Hoogte hypotheek: Krediethypotheek ad (steeds) € 4.537.802.16 op elk

van de kadastrale percelen: zie sectie C, nr. 4449,

3030, 2429, en 2278.

3.4 Boedelbijdrage: Separatistenregeling.

Werkzaamheden: Verkoop in samenspraak bank, Van Beusekom en

notaris, onder voorbehoud van goedkeuring rechter-

commissaris.

(3)

Bedrijfsmiddelen

3.5 Beschrijving: Machines, kantoor- en bedrijfinventaris, bedrijfsauto

en voorraad. Onderhandse verkoopwaarde bij

gelijkblijvend gebruik en/of bestemming op 2 april

2007 getaxeerd op € 739.500,- exclusief BTW door

Van Beusekom te Baarn.

3.6 Verkoopopbrengst: zie 3.2

3.7 Boedelbijdrage: zie 3.4

3.8 Bodemvoorrecht fiscus: Wordt door curator in acht genomen.

Werkzaamheden: Verkoop in samenspraak met bank, Van Beusekom

en notaris.

Voorraden/ onderhanden werk

3.9 Beschrijving: zie 3.5

3.10 Verkoopopbrengst: zie 3.2

3.11 Boedelbijdrage: zie 3.4

Werkzaamheden: Verkoop in samenspraak met bank, Van Beusekom

en notaris, onder voorbehoud van goedkeuring

rechter-commissaris.

Andere activa

3.12 Beschrijving: Deelnemingen als gemeld onder rubriek 1.1.

Zie ook kolommenbalans (bijlage 1).

3.13 Verkoopopbrengst: Geen opbrengst te verwachten.

Werkzaamheden: Ook de deelnemingen zijn failliet en worden door

curator afgewikkeld. Onderzoek rekening-

courantverhouding met deelnemingen, waaronder

deelneming K. Damen Far East.

(4)

4. Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren: Geen debiteuren. Rekening-courant met

Scheepswerf K. Damen BV en K. Damen.

4.2 Opbrengst: Debiteuren zijn verpand aan ABN Amro.

4.3 Boedelbijdrage: Bijlage 2 overzicht debiteurenpositie Damen groep

d.d. 26 maart 2007.

Werkzaamheden: Onderzoek rekening-courant met Scheepswerf K.

Damen en de heer K. Damen.

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en): ABN Amro Bank € 15.309.722,25 per

28 maart 2007.

5.2 Leasecontracten: Leasecontracten personenauto’s worden beëindigd

(operational lease).

5.3 Beschrijving zekerheden: Middels compte joint overeenkomst ABN Amro Bank

verstrekking krediethypotheek en verpanding

bedrijfsmiddelen, debiteuren, scheepbouw-

contracten, verzekeringspolissen en intellectuele

eigendom.

5.4 Separatistenpositie: Door curator zal positie van de bank als separatist in

acht worden genomen.

5.5 Boedelbijdragen: Separatistenregeling is van toepassing.

5.6 Eigendomsvoorbehoud: Eigendom van derden wordt vastgesteld en

uitgeleverd.

5.7 Reclamerechten: zie 5.6

5.8 Retentierechten: Voorshands niet aan de orde.

Werkzaamheden: Te gelde maken zekerheden, zie 3.2.

(5)

6. Doorstart / voortzetten

Voortzetten

6.1 Exploitatie / zekerheden: Geen.

6.2 Financiële verslaglegging: n.v.t.

Werkzaamheden: Geen.

Doorstart

6.3 Beschrijving: Geen.

6.4 Verantwoording: n.v.t.

6.5 Opbrengst: n.v.t.

6.6 Boedelbijdrage: n.v.t.

Werkzaamheden: Geen.

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht: Voorshands vastgesteld dat aan de boekhoudplicht

is voldaan.

7.2 Depot jaarrekeningen: Tijdig depot 2003, 2004, 2005. De jaarrekeningen

van de deelnemingen werden niet afzonderlijk

gedeponeerd op grond van “403 boek 2 BW

verklaring”.

7.3 Goedk. Verkl. Accountant: In onderzoek.

7.4 Stortingsverpl. aandelen: In onderzoek.

7.5 Onbehoorlijk bestuur: In onderzoek.

7.6 Paulianeus handelen: Voorshands niet gebleken.

Werkzaamheden: Onderzoek oorzaak faillissement.

(6)

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen: Geen.

8.2 Pref. vord. van de fiscus: € 637.027,- 8.3 Pref. vord. van het UWV: Geen.

8.4 Andere pref. crediteuren: Geen.

8.5 Aantal concurrente crediteuren: Zie crediteurenlijst 26 maart 2007 (bijlage 3).

8.6 Bedrag concurrente crediteuren: Crediteuren ingediend 1 mei 2007 (bijlage 4).

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling: Voorlopig geen vooruitzicht voor concurrente

crediteuren.

Werkzaamheden: Gebruikelijke berichtgeving aan crediteuren.

9. Overig

9.1 Termijn afwikkeling faill.: Geen prognose.

9.2 Plan van aanpak: Activiteiten primair gericht op verkoop werfcomplex

te Hardinxveld-Giessendam.

9.3 Indiening volgend verslag: 1 november 2007

Werkzaamheden: Verkoop activa Hardinxveld-Giessendam,

beoordeling beleid bestuur en vaststelling oorzaak

faillissement.

Degenaar Hoogendam Colombijn Advocaten Grote Markt 15

Postbus 3008 4200 EA Gorinchem Tel.: 0183 631 033 Fax.: 0183 660 253

E-mail : hoogendam@dhcadvocaten.nl fv0105

(7)

Afbeelding

Updating...

Referenties

Updating...

Gerelateerde onderwerpen :