Hoogte eigen bijdragen Wmo en minimabeleid

Hele tekst

(1)

Hoogte eigen

bijdragen Wmo en

minimabeleid

(2)

Inhoudsopgave

Doel van deze avond: informeren

• Aanleiding

• Eigen bijdragen en zorgkosten

• Wat kunnen we als gemeente doen?

• Wat doen we al?

• Wat gaan we nog doen?

• Concrete voorbeelden

• Vragen?

(3)

Aanleiding

• Landelijke berichtgeving

• VNG-brief d.d. 1 maart

• Rapport ombudsman

• Signalen over problemen door eigen bijdragen en stapeling zorgkosten, o.a. via raadsleden

(4)

Eigen bijdragen en zorgkosten

Diverse componenten:

• Eigen bijdrage Wlz (Wet langdurige zorg)

• Eigen bijdrage Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning)

• Verplicht eigen risico ziektekostenverzekeringen

• Overige extra kosten, die niet vergoed worden door ziektekostenverzekeraar

(5)

Wat kunnen we als gemeente doen?

1. Wmo:

• hoogte maximale eigen bijdragen verlagen ten aanzien van normbedragen inkomens

• hoogte maximale eigen bijdragen verlagen ten aanzien van zorggebruik

• bijdrage zorgkosten

2. Minimabeleid: diverse maatregelen

Daarnaast goede voorlichting aan cliënten,

(6)

Wmo eigen bijdragen

Uitgangspunten:

• De eigen bijdrage mag nooit hoger zijn dan de kostprijs van een voorziening en de hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van het inkomen.

• Gemeenten kunnen de maximale hoogte van de eigen bijdragen aanpassen ten gunste van de aanvragers.

• De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van inkomen, vermogen, samenstelling

huishouden, leeftijd, zorggebruik en gemeente.

(7)

CAK (Centraal Administratie Kantoor)

• CAK int eigen bijdragen Wmo en Wlz

• CAK gebruikt daarvoor gegevens van de belastingdienst en BRP (GBA)

• Gemeenten (en dus consulenten) kunnen exacte hoogte van eigen bijdragen niet bepalen omdat zij geen inzage hebben in inkomens- en

vermogensgegevens van aanvragers.

• Sinds kort is er CAK-app, waarbij de aanvrager zelf of met hulp van de consulent desgewenst wel een inschatting kan maken over de hoogte van de eigen bijdrage. (CAK Zakelijk Wmo)

(8)

Aanpassing hoogte eigen bijdragen: normbedragen/

inkomensgrenzen:

1. Aanpassen standaard parameters CAK a) Maximale bijdrage per periode onder een

bepaalde inkomensgrens verlagen.

b) De inkomensgrens waaronder deze maximale bijdrage geldt verlagen.

c) Het marginaal tarief verlagen: het percentage waarmee de eigen bijdrage stijgt in het

inkomensafhankelijke deel van de eigen bijdrage

(9)

Parameters 2016

Huishouden + leeftijd

Maximale Periode

bijdrage Inkomensgrens Marginaal tarief Eenpersoonshuishouden,

niet AOW gerechtigd

€19,40

€22.486,00 15%

Eenpersoonshuishouden,

AOW gerechtigd

€19,40

€16.887,00 15%

Meerpersoonshuishouden,

niet AOW gerechtigd

€27,80

€28.177,00 15%

Meerpersoonshuishouden,

AOW gerechtigd

€27,80

€23.374,00 15%

(10)

Wmo eigen bijdragen:

zorggebruik

2. Aanpassen van uurtarieven: we kunnen bij het CAK uurtarieven doorgeven, die lager zijn dan de feitelijke kostprijs

3. Aanpassen van de kostprijs aanschaf of huurprijs van een voorziening: we kunnen bij het CAK een lager bedrag doorgeven dan de feitelijke

kostprijs van een voorziening

(11)

Wmo zorgkosten

• Vanuit de Wmo kan een tegemoetkoming in de zorgkosten worden gegeven, voor aannemelijke en aantoonbare meerkosten.

(12)

Minimabeleid

• De gemeente kan beslissen klanten tot een

bepaalde inkomensgrens te ontzien in het betalen van een eigen bijdrage. Deze kosten worden door de gemeente betaald en het CAK verrekent de

kosten hiervan met de afdracht van eigen bijdragen aan de gemeente

• Collectieve ziektekostenverzekering

(13)

Wat doen we al?

1. Hoogte eigen bijdragen:

• Volgen de landelijke parameters

• Lager uurtarief dan feitelijk uurtarief bij Wmo- begeleiding

• Lager tarief dan kostprijs bij trapliften en scootmobielen

2. Minimabeleid

• Collectieve ziektekostenverzekering

(14)

Wat gaan we doen?

Voorstel in voorbereiding voor, dat voor 19 mei a.s.

geagendeerd staat:

• Wmo-zorgkosten: vergoeding voor aannemelijke en aantoonbare zorgkosten

• Minimabeleid: Uitwerking beleidsplan Ruggensteun en Vangnet

(15)

Begrenzing eigen bijdragen

1. Samenloopregeling: Wanneer er al een eigen bijdrage voor de Wlz door de aanvrager of

partner van de aanvrager wordt betaald, vervalt de eigen bijdrage op grond van de Wmo.

2. Maximale eigen bijdrage Wlz

3. Feitelijk zorggebruik Wmo (niet meer dan kostprijs)

(16)

Rekenvoorbeelden

(ongeacht het aantal Wmo maatwerkvoorzieningen)

Alleenstaande pensioengerechtigde zonder vermogen

• Bijstand maximaal € 19,40 per periode

• € 36.500 (modaal) maximaal € 245,70 per periode

• € 73.000 (2x modaal) maximaal € 666,86 per periode

(17)

Rekenvoorbeelden

(ongeacht het aantal Wmo maatwerkvoorzieningen)

Meerpersoonshuishouden pensioengerechtigde zonder vermogen

• Bijstand maximaal € 27,80 per periode

• € 36.500 (modaal) maximaal € 179,25 per periode

• € 73.000 (2x modaal) maximaal € 600,41 per periode

(18)

Vragen?

(19)

Tot slot

Hartelijk bedankt voor uw aandacht

Afbeelding

Updating...

Referenties

Updating...

Gerelateerde onderwerpen :