t T Staatsblad angka 16. i

20  Download (1)

Hele tekst

(1)

r **M

164 i

PEEATOEKAN NEGRI HAL DJALANN.TA

I * O L I O 1 E Menoeroet Oendang oendang tanggal 5

A p r i l d a r i t a h o e n 1 8 4 8 .

t T Staatsblad angka 16. i

T

Serta segala perobahan kamoediannja itoe

J A N G M E N G L O E W A R K E N D A N N J I T A K

FIRMA

GEBR. GIMBEEG & CO.

S o e r a b a i a.

1 8 8 8 .

(2)
(3)

PERATOERAN NEGRI HAL DJALANNJA

JP O L . r O I E Meuoeroet Oendang oendang tanggal 5

A p r i l d à r i t a h o e n 1848.

Staatsblad angka 16.

Serta segala perolahan kanwediannja itoe.

J A N G M E N G L O E W A E K E N D A N N J I T A K

ElEMA

GEBE, G IM B E E & & C 0, S o e r a b a i a.

1 8 8 8 ,

I

(4)

1

I

i

(5)

HAL KAP ALA DESA.

—»SSUSÉ«

No. 1.

7, Kepala kepala dessa ada di bawah printahnja Kepala dist.iet cUn misLi djaga dja.igan ada ortng bi- kin roesoeh dan soepaia orang seneng di daiem dessar.ja.

No. 3.

8. Saben toedjoe hari sekali pada hari jang di tem- toeken Kepala dcssa inisti mengadep pada Kepala dis- trictnja dan kasi taoe segala, perkara jang soeda ke- djadian di dalem toedjoe hari jang soeda, mana jang beloen di kasi ta?e lebih doeloe toeroet begimana prentah jang di bawah ini jang termasoek dalem in bagian djoega, maka. kaloe bisa, biar itoe Kepala dessa kasi taoe itoe perkara dengen soerat dan kaloe tiada bisa biar dia kasi taoe itoe perkara dengen bitjara moeloet sadja. Kaloe Kepala, dessa tida bisa mengader sendiri sebab sakit atawa ada lain sebab jang perloe dia bolih wakilken pada satoe polieie dessa jang ada.

di bawah prcatahnja atawa kaloe itoe tida ada dia bolih wakilken pada satoe orang de?=a jang mengerti.

(6)

— 4 —

Kaloe ada. sebabnja Jang mendjadi soesahnja Kepala dossa mengadep sahen tocdjoe hari sekali Residenttbolih knsi kof.wMsa pada Kepala district soepain Kepala dessa ba^kocmpoel satoe kali dalc.n ampatblas haii atatvn sntoc kali dalem satoe boelan.

No. 3.

9. Kepala dessa misti toeroet dengen betoel segala prentah jaag di trima dari prijaij pengatasnja dia.

No. 4.

10. Brapa bolih Kepala dessa misti larang orang djalan koélilirig koeinpoelan orang banjak dengen ba- svak barang tadjem jâng lain dari adat atawa jang lebih banjak cirri biasanja terlebih lagi kaloe malein malern, kaloe tiada (rang ada keroaoeannja jang baik;

maka kalos ada perkara jang begitoe Kepala dessa misti kasi taoe pada Kepala district.

No, 5.

11. Kepala dessa misti atoer orang djaga malem di dalem dessanja dan orang dessanja semoewa mana jang bolih di kenaken djaga malem dengen ganti

ganti. Kepala 'dessa sekali kali tiada bolih loepoetken orang dari djaga malem, kaloe tida. ada sebabnja jang perloe.

(7)

— 5 —

No. 6.

12. Kiiloe ada orang piekoel atawa bawak barang glap atawa kaloe bawak djnlan Kerbo Sapi atawa lain Binatang dan dia tiada bisa kasi ketrangan dia jang poenja atawa kaloe ada lain sebab jang bolih di kira kira dia soeda bikin atawa maoe bikin perboewatan jang bolih di hoekoem, itoe orang rnisti di tangkep oleh itoe orang djaga dan misti lekas di bawak di hadepan Kepala dessa.

No. 7.

13. Dalem doewa poeloeh ampat djam Kepala desa misti serahken itoe orang jang di tangkep kapada Kepala district dengen segala barang jang kedapetan ada di tangannja tetapi kaloe Kepala dessa soeda prik- sa trang itoe orang tiada poenja salah, dia bolih di lepas kembali.

Kaloe itoe orang di lepas Kepala dessa misli lekas kabarken pada Kepala district dengen kasi taoe segala perkaranja dan sebabnja, maka kaloe bisa dia misti kabarken dengen soerat dan kaloe tida bisa, bolih bitjara moeloet sadja.

Lainnja sebab satoe itoe sadja jang terseboet di atas, Kepala dessa sekali kali tiada bolih melepasken dengen koeasanja sendiri orang jang soeda di tangkep

No. S.

14. Kepala dessa misti trima kaloe ada orang kasi

(8)

— 6 —

taoe dan mendakwa dari perkara orang soeda berboewat salah krimineel atawa salah pelanggaran.

Kaloe Kepala dessa dapet kabar begitoe atawa dapet tahoe dengen lain hal perboewatan jang bolih di lioe- koem dia misti priksa dengen radjin soepaia dapet ketrangannja dan dapet orangnja jang berboewat salah itoe dan lagi di atas itoe perkara segala kapala Kepala dessa satoe sama lain misti toeloeng segala perkara krimineel dan overtreding jang soeda di kabarken kepa- danja dan apa jang dia soeda bikin atas itoe perkara, Kepala dessa misti lekas kasi taoe paria Kepala district.

No. 9.

15. Barang tadjem atawa pekakas atawa lain barang jang di pake aken berboewat dosa dan lagi barang pentjoerian atawa lain barang barang jang dapetnja dengen berdosa atawa jang dari pada sebab lain bolih di kerdja boekti, itoe semoea misti di tangkep oleh Kepala dessa dan misti di serahken kepada Kepala distriet.

No. 10.

16. Selainnja perkara jang soeda di temtoeken dalem Fatsa.1 12, Kepala dessa sekali kali tiada bolih tang- kep orang dengen koewasanja sendiri tetapi kaloe dapet lihat orang berboewat dosa atawa kaloe Kepala dessa takoet barangkali itoe orang jang kena dakwa

(9)

nanti lari, itoe bolih dia tangkep itoe orang:

Saben saben kaloe tangkep orang, Kepala dessa nristi kirim itoe orang kepada Kepala district dalem doewa poeloe ampat djam sasoedanja di tangkep, bersama Hama saksi saksi dan lain lain barang jang bolih me"

nerangken perboewatan jang soeda kedjadian.

No. 1 1 .

17. Kaloe orang dapet bangkenja orang dan tiada taoe sebabnja mati atawa kaloe bersangka itoe perkara nanti tida trang maka Kepala dessa di itoe tempat misti lantas dateng di tempatnja itoe bangke dau kaloe dia soeda priksa ka'ada'annja itoe bangke dia misti lantas soeroean kasi taoe pendapettunnja kapada Kepala district dan lagi dia misti soeroe djaga itoe bangke sampe datengnja Kepala district soepaia djangan ada nng berobah dan misib sama sadja seperti temponja bangke baroe terdapet, ja itoe selainnja jang di pe- rentahken di dalam Fatsal 18.

Kaloe tiada ada orang taboe itoe bangkenja siapa, Kepala dessa di itoe tempat misti lantas soeroe kabar- ken kapada kapala kepala dessa jang deket deket di sitoe dari perkara dapetnja itoe bangke dan tanda tandanja.

No. 12.

18. Di dalem tempo jang Kepala district atawa vva- kilnja beloen dateng Kepala dessa sebrapa bolih misti

(10)

tjari ketraiigaunja itoe perkara di tempatnja itoe bangke atawa di lain tempat jang di kira kira bolih dapet ketraugannja dan djangan tjoerna tangkep segala ba- rang jang bolih menerangken itoe perkara tetapi djoega misti tangkep orang orang jang di sangka bolih di dakwa dan lagi sarrpe datengnja Kepala district itoe orang orang jang di tangkep rnisti di soeroe djaga

baik baik djangan dia orang bolih bitjara dan berern- boek satoe sama lain atawa sama lain orang. Kepala dessa misti tanjak itoe orang orang jang di tangkep dari sebabnja dia orang ada di tempatnja orang jang mati dan misti priksa apa dia orang soeda bikin atawa toeroet tjampoer atas dosa itoe dan lagi sandenja di sitoe ada saksi ini saksi di bawak hadepannja itoe orang- orang jang tersangka dan misti tanjak apa itoe sak- si kenal dia orang dan sandenja orang jang di sangka itoe bilang dia orang tadinja tiada ada di tempatnja itoe orang jang mati tetapi ada di lain tem- pat dan lagi sandenja itoe barang barang jang kedape- tan di tangannja jang tersangka di akoe dapet dengen trang maka Kepala dessa sebrapa bolih mis.i lantas periksa apa betoel perbilangannja itoe.

Kaloe orang orang jang kena sangka tiada bolih di tangkep semoea atawa ada jang beloen bolih di tang- kep Kepala dessa misti lantas soeroe kasi taoe doedoek nja perkara kepada Kepala kepala dessa jang ada di

(11)

— 9 —

deket deketnjà sitoe soepaja orang orang jang salah bolih di tangkep.. . •: •' : •

Kaloe Kepala district atawa wakilnja soeda dateng di itoe tempat uiaka Kepala dessa misti toeroet bägi- mana prentahnjà. . i.j ;/;-'

No. 13.

19. Kaloe itoe orang jang roepanja soeda mati dj kira kira misih idoep maka misti di boeat segala akal jang baik dan perloe aken rnengidoepken dia lagi dan brapa .bolib misti lantas minta pertoeldengannja dokter.

No. 14.

•20. Kaloe ada orang teranjoet atawa tenggelem di dalem aer maka misti dengen lekas di angkat dari dalem aer dan kaloe ada tanda "beloen mati maka misti di boeat begimana jang soeda terseboet di

atas, maski Kepala dessa atawa lain prijaji polisie beloen dateng di itoe tempat maka misti di boeat de- ngen lekas apa jang terseboet di atas kaloe ada tanda itoe orang beloen mati.

No. 15.

2 1 . Kaloe ada orang di boenoeh orang atawa di bikin loeka besar atawa ada roemah tebakar atawa ada orang di rampas barangnja afawa ada orang kemalingan dengen bongkar atawa kaloe ada lain kedjahatan jang

(12)

— 10

kelihatan tanda bekasiija maka kepal» dessa mist pigi katempatnja itoc perka a dan misti lekas kabar.' ken kepada Kepala distriet,

Di atas itoe perkara seinoea misti di djalanken apa jang di prentahken di dalem Fatsal 18.

No. 16.

32. Kaloe ada roemah tebakar maski tiada dibakar orang djakat Kepala dessa misti lantas kabarkcn ka- pada Kepala district.

Saben saben kaloe ada roemah tebakar Kepala dessa misti djalanken segala akal soepaia bisa ai boenoeh apinja.

No. 17.

23. Kepala dessa misti priksa baik djangan ada orang dessanja kasi meginep orang dari lain dessa di roemanja kaloe beloen kasi taoe dan beloen dapet idin dari Kepala dessa.

Kaloe ada orang dessanja melanggar ini prentah Kepala dessa misti lantas kasi taoe pada Kepala district,

'.. No. 18.

2 4 Kaloe ada orang berdjalan dan minta titipken barangnja pada Kepala desa maka Kepala dessa wadjib simpen serta membri tanggoengan atas itoe barang.

(13)

i l

No. 19.

25. Kepala dessa misti radjin mendjaga soepaia orang orang dessa seneng dan roekoen satoe sama lain dan lagi misti djaoehken segala perkara jang bolih djali kena stori, kaloe orang dessauja dapet stori dari per- kara ketjil ketjil seperti perkara asilnja orang dessa sebrapa bolih Kepala dessa misti tjoba bikiu poetoes itoe perkara di bawah tangan tetapi dengen adil dan dengen beremboek sama karnitoewa di dessanja.

No. 20.

26. Kaloe orang orang jang stori itoe tiada bolih di bikin dami atawa kaloe, perkaranja itoe besar jang bolib kena lioekoeman atawa bolih di kenaken denda Kepala dessa misti soeroe dia orang mengadep di hadepau Kepala district.

No. 21,

27. Kepala dessa misti pegang boekoe satoe atawa lebih dan misti toelis dengen trang ïiamanja dan pa- kerdja'annja segala oraug jang beroemah di dalem dessanja dan sebrapa bolih seboetken oemoernja djoeg»

dan lagi misti toelissi tambahnja atawa koerangnja orang dessa dari sebab beranak atawa kawin atawa mati atawa berpindah atawa sebab lain perkara.

feaben saben kaloe Kepala dessa dateng di hadep- pannja Kepala district pat?a hari, jang soeda di tam-

(14)

— I l

toeken, maka dia misti-kâsi taoe pepetikan dari itoe boekoe. kapada Kepaîa district dan di dalem itoe see- rat pepetikaii misti di seboetkeu apa jang soeda ke- djadian dari moelainja waktoe dia menghadep jang

bfekaug kali. . ..

. -No, as. ... .-. ..

SS. Staatsblad 1870 No, 165. "Kaloe Kepala dessa tiada bisa toelis sendiri di dalem itoe boekoe dia bo-' lili soeröe toelis sama 'kacem di dessanja' atawa soeroe toelis sama djoeroetoelis dessa atau a tjarik.

••"•'• :.;';•' No. -23. .

$i).: Kepala deasa tiada bolih kasi idin pada orang ifôroemah di dalem wates dessanja- kaloe beloen dapet idin dari Kepala, district tetapi kaloe di dalem itoe dessa ada doewa orang jang rnampoe jang menga- koe kenal itoe orang ada orang baik baik dan t'ada djadiken koeatir maka Kepala dessa lantas bolih kasi

idin pada itoe orang, beroemaa di dalem dessanja.

,'. .Orang orang jang di kasi n.in beroemah di dalem dessa.itoe mesti di toelis namanja di dalem boekoe jang ferseboet di dalem Fatsal 27,

i No. 2 1 . , 30. Kepala distriet misti djaga djangan ada orang

beroemab di loewar watesnja dessa kaloe beloen dape idiu dari dia, tetapi Kepala district tida bolih. ka,si

(15)

1$ —

idin kepadanja kaloe beloen denger atoerannja Kepala dessa .jang maoe di tengali bawahnja.

Kaloe «rang orang ja:ig bproemah di loewar wates- nja dessa soeda banjak dan kaloe di si'oe soeda djadi doekoeh lagi kaloe di kira baik atawa perloe itoe doekoeb di taroek, di bawah prentaluija satoe kep.iia mangka kepala district misti dengar k-bib. doeloe atoe- rannja'kepala dessa jang bau ahnja di kmpati itóe döekóeh' lantas masoikén soerat kepada Boepali dan' mintakën itoe doekoeh di taroek di bawah prentahnja satoe kepala maka Boepati lantas kirimken soerat- nja itoe kepala district kepada Kesident dengen kasi tahoe timbangannja sendiri di atas itoe perkara.

No. 35.

81', Kaloe pienrahnja Jb'atsal 29 dan 30 tida bolili di djalanken sebab dari tefnpatnja atau a ssbab dari lain lain perkara maka B.esident misti bikin pera- tóéran jang baik di âtas pegang polieie soepaja djangän djadiken soesahnja policie sebab tersiarnja itoe orang orang beroemah.

• .-:'•".; -No. ?-G.. .. i • ..-.;;

. 32. Dari perkara kasi idzm pada orang Tjina dan, Arab dan lain bangsa jang tiada teritoeng bangsa, Pjawa misti di toeroet bagimana prentah jang soeda di tetepken atawa jang nanti di tetepken pada hari karnoediannja di atas itoa perkara,...

(16)

— Î4 -

Dan lagi dari perkara orang djawa dan lain orang jang di satnaken dengen bangsa djawa jaag beroemah

di tanah ma-dika mifti di toeroet bcgiuurui prenta J;IHL;

jang soeda di tetepken atawa jang nanti di tetepken di blakang.

No. 27.

33. Kaloe dt dalem district ada prijaji policie jang ada di bawah prentahnja Kepala district tetapi ada di a'.asnja Kepa'a desra maka Kepa'a cessa misti trlma prenfahnja Kepala district dari tangannja prijaij po- lide itoe dan lagi kaloe Kepala dessa maoe kasi kabar atawa maoe masoeken repot kapada Kepala distric atawa maoe kirim lain perkara jang di prentabken dalem ini bagian, Kepala dessa misti kasi kabar atawa misti kirimken kepada prijaij policie itoe.

Tetapi kepala dessa tivda bolih tiada misti meuga- dep sendiri kapada kspala district bagimana prentah- nja fatsal 8-

No. 28.

34. Kaloe ada karcegian atawa katjilaka-an sebab dari perkara atawa perboeatan jang betoelnja misti di djaoehken atawa di larang oleh kepala dessa di atas pangkatnja dan kaloe dia trada djaoehken atawa tiada larang, maka itoe kepala dessa misti tanggoeng di atas itoe katjilaka-an a'a^a karoegiau.

(17)

15

No. 29.

35. Kepala dessa rnisti beremboek sama orang-oràng toewa di dessanja dari segala perkara jang termusoek adat-istiadatnja orang Diawa jang meimang perloe di remboek. ,

(18)

KATKANtiAN.

Hal angka angka jaiig terdapet seblah hi-

rinja satoe saloenja parentak, itoe memang

aDgkanja boekoe Wet. Jaug ada di atasnja

satoe satoenja pireutah pake No. itoe me-

mang angka toeroetan sadja

(19)

È

(20)

°>

Afbeelding

Updating...

Referenties

Gerelateerde onderwerpen :