Samenvatting. BS De Driemaster/ Alkmaar. Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS De Driemaster

Hele tekst

(1)

Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS De Driemaster

Eerder dit jaar heeft onze school BS De Driemaster deelge-

nomen aan de leerlingtevredenheidspeiling. De verkregen gegevens kunnen worden vergeleken met die van 137492 leerlingen van circa 1543 metingen onder vergelijkbare scholen in Nederland die eerder aan deze peiling hebben meegewerkt.

Van onze school hebben honderdzeventig leerlingen de vragenlijst ingevuld. Er werden gegevens verzameld van eenentachtig leerlingen uit groep 5 en groep 6 en van ach- tentachtig leerlingen uit de hoogste twee groepen (een leer- ling heeft geen groep aangegeven).

Leerlingen zijn over het algemeen zeer tevreden over de school

De enquete geeft een duidelijk beeld van de tevredenheid van de leerlingen met hun school. Het gemiddelde rapportcij- fer dat leerlingen in de referentiegroep aan hun school geven is 8.0. Onze school scoort daar onder met een gemiddelde van 7.6. De waardering van de leerlingen voor onze school is daarmee 'goed'.

12.5%

25%

37.5%

50%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Rapportcijfer

BS De Driemaster Referentie

In de grafiek hierboven worden de rapportcijfers die de leer- lingen aan onze school geven vergeleken met de rapportcij- fers die leerlingen van andere scholen aan hun school geven.

Van de leerlingen geeft 32 procent aan dat zij het leuk vin- den om naar school te gaan (in de referentiegroep is dit 44%). Verder vindt 76 procent dat je op onze school veel leert (vgl 77% in de referentiegroep).

Volgens 79 procent van de leerlingen zijn de ouders zeer te- vreden over onze school, 3 procent denkt echter dat hun ou- ders niet zo tevreden zijn.

Van de leerlingen denkt 23 procent soms of vaak 'zat ik maar op een andere school' 75 procent denkt dit (bijna) nooit. Dit is hoger dan het aantal ontevredenen in de refe- rentiegroep (70%).

De betrokkenheid van de ouders bij de school is 'redelijk'

De ouders van de kinderen van onze school zijn over het al- gemeen in redelijke mate betrokken met de school.

Voor wat betreft de inzet van ouders ten aanzien van de schoolorganisatie, helpt 35 procent mee op school als bij voorbeeld leesouder of overblijfouder (in de referentiegroep is dit 39%).

Van de ouders helpt 86 procent de kinderen met huiswerk als de kinderen dat willen. Dit is hoger dan het percentage ouders in de referentiegroep dat met huiswerk helpt (82%).

Een gesprek thuis over de gebeurtenissen op school komt bij 73 procent van de leerlingen van onze school 'soms' of 'vaak' voor, in de referentiegroep is dat bij 75 procent van de leerlingen.

Van de leerlingen eet 66 procent 's morgens 'vaak' goed voordat ze naar school gaan, 9 procent van de leerlingen eet 's morgens 'bijna nooit' of 'nauwelijks'. De percentages hier- voor in de referentiegroep zijn respectievelijk 69 procent en 10 procent.

Dit document werd automatisch gegenereerd mbv het software pro- gramma impactX dat door het Bureau voor praktijkgericht onderzoek is ontwikkeld. © 1993,2013.

Intermezzo: Lezen

Van de leerlingen van onze school leest 59 procent 'soms' of 'vaak' een leesboek (het percentage in de referentiegroep is hoger, namelijk 69 procent).

(2)

T U G V M O

Successcore BS De Driemaster

De successcore van BS De Driemaster is V (voldoende)

De lessen en de vakken

De leerlingen geven de waardering 'ruim voldoende' ten aanzien van het onderwerp 'Harde vakken'. Het rapportcijfer voor onze school is 6.8 (het gemiddelde rapportcijfer in de referentiegroep is 7.3). De waardering van de leerlingen van het onderwerp 'Zaakvakken' is 'voldoende' (rapportcijfer is 6.2 tegenover 6.3 in de referentiegroep).

Het rapportcijfer voor het onderwerp 'Expressievakken/

gymnastiek' is 9.0 (in de referentiegroep is dat 9.2).

Onze school wordt door de overgrote meerderheid van de leerlingen gewaardeerd ten aanzien van 'uitstapjes met de klas' (88%), 'gymnastiekles' (85%) en 'samenwerken' (80%).

Daarnaast zijn veel leerlingen tevreden over 'het vak handvaardigheid' (76%) en 'het vak tekenen' (73%).

Minder tevreden daarentegen zijn relatief veel leerlingen ten aanzien van 'het vak taal' (38%), 'het vak aardrijkskunde' (28%) en 'levensbeschouwlijke vorming, godsdienst' (22%).

De groep

Onze school wordt door de leerlingen goed gewaardeerd ten aanzien van het onderwerp 'De groep'. Het rapportcijfer voor onze school is 7.9 (het gemiddelde rapportcijfer in de referentiegroep is 7.7). De waardering van de leerlingen van het onderwerp 'De klas' is 'ruim voldoende' (rapportcijfer is 6.9 tegenover 7.4 in de referentiegroep).

Het rapportcijfer voor het onderwerp 'Omgang van leerlin- gen onderling' is 7.3 (in de referentiegroep is dat 7.2).

Onze school wordt door de overgrote meerderheid van de leerlingen gewaardeerd ten aanzien van 'beperking van ei- gen pestgedrag'. (92% van de leerlingen is hierover tevreden.) Daarnaast zijn veel leerlingen tevreden over 'beperking van het gepest worden' (78%) en 'contact met vriendjes/ vriendinnetjes' (74%).

Minder tevreden daarentegen zijn relatief veel leerlingen ten aanzien van 'rust in de klas' (36%), 'zitplaats in de klas' (27%) en 'beperking van verveling' (21%).

De juf of meester

Onze school scoort zeer goed ten aanzien van het onder- werp 'Contact van de docent met leerlingen'. Het rapportcij- fer voor onze school is 8.8 (het gemiddelde rapportcijfer in de referentiegroep is ook afgerond 8.8). De waardering van de leerlingen van het onderwerp 'Feed back/ ondersteuning door docent' is 'ruim voldoende' (rapportcijfer is 7.4 tegen- over eveneens 7.4 in de referentiegroep).

Onze school wordt door de overgrote meerderheid van de leerlingen gewaardeerd ten aanzien van 'omgang met de juf of meester'. (81% van de leerlingen is hierover tevreden.) Daarnaast zijn veel leerlingen tevreden over 'wijze waarop de juf of meester uitlegt' (78%) en 'mate waarin juf/meester je laat uitspreken' (76%).

Ten aanzien van het onderwerp 'De juf of meester' noem- den de leerlingen geen belangrijke kritiekpunten.

Van de leerlingen vindt 9 procent de juf of meester 'streng'.

Relatief weinig leerlingen gebruiken thuis de computer voor schoolwerk

De frequentie van gebruik van de computer thuis voor schoolwerk is relatief laag. Van de leerlingen van onze school gebruikt 44 procent de computer thuis voor schoolwerk. Dit is echter lager dan het percentage leerlingen in de referentiegroep dat de computer thuis gebruikt (52%).

Min of meer frequent gebruik van het internet maakt 91 pro- cent van de leerlingen van onze school en 85 procent van de leerlingen van de andere scholen in het onderzoek.

De school

De leerlingen geven onze school een 'voldoende' voor het onderwerp 'Schoolgebouw en omgeving'. Het rapportcijfer voor onze school is 6.4 (het gemiddelde rapportcijfer in de referentiegroep is 7.2). De waardering van de leerlingen van het onderwerp 'Welbevinden op school' is eveneens 'voldoende' (rapportcijfer is 6.0 tegenover 7.0 in de referentiegroep).

Onze school wordt door de leerlingen ten aanzien van dit onderwerp niet 'extreem' hoog gewaardeerd; het meest te- vreden zijn de leerlingen over 'bezigheden tijdens speelkwartier' (62%) en 'veiligheid op weg naar school' (55%).

Minder tevreden zijn relatief veel leerlingen ten aanzien van 'aantrekkelijkheid van overblijven' (62%), 'aantrekkelijkheid van het schoolplein' (36%), 'buitenkant schoolgebouw' (22%) en 'inval leerkrachten' (21%).

Intermezzo: Bedtijd

Van de ondervraagde leerlingen van onze school gaat 25 procent door de week na negen uur naar bed (het percentage in de referentiegroep is 22 procent).

(3)

In de tabel hieronder wordt een overzicht gegeven van de rapportcijfers voor de dertien onderwerpen waarover de leerlingen vragen zijn gesteld. De rapportcijfers zijn berekend op basis van de antwoorden op de vragen over het desbetreffende onderwerp. Het gemiddelde van deze rapportcijfers kan daarom afwijken van het rapportcijfer in paragraaf 2, dat de leerlingen aan de school in zijn geheel gaven.

Overzicht rapportcijfers BS De Driemaster

Onderwerp: Onze school: Referentie:

Moeilijkheidsgraad * 8.2 8.1

Harde vakken 6.8 7.3

Zaakvakken 6.2 6.3

Expressievakken/ gymnastiek 9.0 9.2

De groep 7.9 7.7

De klas 6.9 7.4

Omgang van leerlingen onderling * 7.3 7.2

Contact van de docent met leerlingen 8.8 8.8 Feed back/ ondersteuning door docent 7.4 7.4

Schoolgebouw en omgeving 6.4 7.2

Welbevinden op school 6.0 7.0

Algemene tevredenheid 8.1 8.2

Ouderbetrokkenheid 7.1 7.1

Bij de onderwerpen die gemerkt zijn met een asterisk (*) zijn de rapportcijfers gespiegeld.

(4)

Vergelijking met de andere scholen van het bestuur

Stichting Saks

1 10

BS : ST:

Moeilijkheidsgraad 8.2 8.0

Harde vakken 6.8 7.1

Zaakvakken 6.2 6.2

Expressievakken/

gymnastiek 9.0 9.2

De groep 7.9 7.7

De klas 6.9 7.4

Omgang van

leerlingen onderling 7.3 7.4

Contact van de

docent met 8.8 8.8

Feed back/

ondersteuning door 7.4 7.4

Schoolgebouw en

omgeving 6.4 7.0

Welbevinden op

school 6.0 6.6

Algemene

tevredenheid 8.1 8.0

Ouderbetrokkenheid 7.1 7.2

Rapportcijfers per onderwerp (*:significant) BS De Driemaster (n=170)

Stichting Saks-scholen (n=1927)

In deze paragraaf wordt een overzicht gegeven van de te- vredenheid van de leerlingen op BS De Driemaster in verge- lijking met de leerlingen op een van de scholen die tot ons bestuur behoren.

In de tabel hiernaast staan voor de belangrijkste onderwer- pen in de vragenlijst de rapportcijfers vermeld. De rapportcij- fers van zowel de leerlingen van onze school als die van de leerlingen van alle Stichting Saks-scholen zijn met elkaar verbonden door een lijn. Aldus wordt een profielscore verkregen. Naarmate de lijnen verder uit elkaar liggen wijken de oordelen van de beide categorieen leerlingen sterker van elkaar af. Als de lijnen 'ver genoeg' van elkaar afliggen dan is het verschil 'significant' (zie elders op deze pagina). In de grafiek wordt dit aangeduid met een of twee asterisken (*).

Geen verschillen in beoordeling

De mening van de leerlingen uit beide categorieen wijkt op geen van de dertien onderwerpen sterk van elkaar af.

Van zowel de leerlingen van onze school als die van alle Stichting Saks-scholen worden hieronder de belangrijkste aandachtspunten in tabelvorm gepresenteerd.

Voor een volledig overzicht van de aandachtspunten voor onze school wordt u verwezen naar de laatste pagina van de samenvatting.

Aandachtspunten BS De Driemaster:

1. aantrekkelijkheid van overblijven (62%) 2. het vak taal (38%)

3. rust in de klas (36%)

4. aantrekkelijkheid van het schoolplein (36%) 5. het vak aardrijkskunde (28%)

6. zitplaats in de klas (27%) 7. buitenkant schoolgebouw (22%)

8. levensbeschouwlijke vorming, godsdienst (22%) 9. beperking van verveling (21%)

10. inval leerkrachten (21%)

Naast de hierboven genoemde aandachtspunten scoort de school naar mening van de leerlingen hoog voor wat betreft de tevredenheid over de onderdelen beperking van eigen pestgedrag (92%), uitstapjes met de klas (88%), moeilijk- heidsgraad computerwerk (86%), gymnastiekles (85%) en omgang met de juf of meester (81%). Tussen haakjes staat steeds het percentage tevreden leerlingen vermeld.

De belangrijkste aandachtspunten voor de categorie Stich- ting Saks-scholen staan hieronder vermeld.

Aandachtspunten Stichting Saks-scholen

1. aantrekkelijkheid van overblijven (50%) 2. zitplaats in de klas (34%)

3. het vak taal (34%) 4. rust in de klas (28%)

5. het vak aardrijkskunde (25%)

6. levensbeschouwlijke vorming, godsdienst (22%) 7. het vak geschiedenis (21%)

8. aantrekkelijkheid van het schoolplein (20%) 9. inval leerkrachten (20%)

Intermezzo: Wat is 'significant'?

Een gemeten verschil in de profielscore kan door toeval ontstaan. De statistiek berekent de kans van dit 'toeval'.

De overschrijdingskans (p) geeft de kans dat de waarderingen van de leerlingen toch gelijk zijn.

(5)

Vergelijking per groep

Profiel groepen

Moe Har Zaa Exp De De Om Con Fee Sch Wel Alge Oud

10

1

Groep 5 (n=38) 8.5 7.0 7.2 9.2 7.9 7.5 7.3 9.1 7.6 6.9 6.5 8.3 6.9

Groep 6 (n=43) 8.2 7.2 6.6 8.7 7.9 7.5 7.8 8.7 7.4 6.7 6.2 8.4 7.0

Groep 7 (n=39) 8.2 6.5 5.7 9.2 7.6 7.0 7.1 8.6 7.1 6.0 6.0 7.7 7.2

Groep 8 (n=49) 8.2 6.7 5.4 8.7 8.2 5.9 7.0 8.9 7.5 5.9 5.5 7.9 7.1

** ** *

In deze paragraaf wordt een overzicht gegeven van de te- vredenheid van de leerlingen van BS De Driemaster op ba- sis van een indeling in groepen.

In de tabel hieronder staan voor de belangrijkste onderwer- pen in de vragenlijst de rapportcijfers vermeld voor de onder- scheiden groepen. Op basis van de rapportcijfers is een pro- fielscore verkregen. (Zie de vorige paragraaf voor een na- dere omschrijving hiervan.) In de grafiek worden 'significante' verschillen aangeduid met een of twee asterisken (*).

Drie belangrijke verschillen in waardering

De mening van de leerlingen wijkt sterk af voor de volgende drie onderwerpen: '7. de klas' (p=0.00), '4. zaakvakken' (p=0.00) en '8. omgang van leerlingen onderling' (p=0.02).

Tussen haakjes staat steeds de overschrijdingskans vermeld.

Van de vier categorieen leerlingen van onze school worden hieronder de belangrijkste aandachtspunten genoemd.

Intermezzo: Hoe relevant is 'significant'?

Een significant verschil geeft aan dat mag worden aangenomen dat twee scores zeer waarschijnlijk van elkaar verschillen. Of dat verschil 'groot' genoeg is, is ter beoordeling van de beleidsmakers.

Belangrijkste aandachtspunten voor de vier groepen

Voor subcategorie 'Groep 5' gelden de onderstaande be- langrijkste aandachtspunten: aantrekkelijkheid van overblij- ven (53%), zitplaats in de klas (34%), rust in de klas (32%), het vak taal (29%) en het vak aardrijkskunde (24%)

Subgroep 'Groep 6' is het meest ontevreden over: aantrek-

kelijkheid van overblijven (58%), aantrekkelijkheid van het schoolplein (30%), inval leerkrachten (30%), het vak taal (28%) en zitplaats in de klas (28%)

De belangrijkste aandachtspunten voor de subgroep Groep 7 zijn: aantrekkelijkheid van het schoolplein (64%), aantrek- kelijkheid van overblijven (59%), het vak taal (46%), beper- king van verveling (36%) en levensbeschouwlijke vorming, godsdienst (33%)

Subgroep 'Groep 8' is het meest ontevreden over: aantrek- kelijkheid van overblijven (78%), rust in de klas (61%), het vak taal (47%), aantrekkelijkheid van het schoolplein (39%) en het vak aardrijkskunde (37%)

Intermezzo: Hoe relevant is 'significant'?

Een significant verschil geeft aan dat mag worden aangenomen dat twee scores zeer waarschijnlijk van elkaar verschillen. Of dat verschil 'groot' genoeg is, is ter beoordeling van de beleidsmakers.

(6)

Beleid

In het voorgaande is beschreven hoe tevreden de leerlingen van onze zijn over een aantal belangrijke onderwerpen (de rapportcijfers op pagina 3). Aan een externe focusgroep van leraren en leerlingen is gevraagd de onderwerpen te rangor- denen naar belangrijkheid.

Als de leerlingen over belangrijke onderwerpen zeer tevre- den zijn (meer tevreden dan gemiddeld) dan kan de school zich op die onderwerpen profileren. Als zij echter over be- langrijke onderwerpen niet zo tevreden zijn dan is zo'n on- derwerp een aandachtspunt voor beleid. In de grafiek op deze pagina worden de dertien onderwerpen afgebeeld naar

de mate waarin ze belangrijk worden gevonden en de mate waarin de leerlingen er tevreden over zijn.

De school kan zich profileren op twee aspecten, te weten:

'Contact van de docent met leerlingen' en 'Algemene tevredenheid'.

Vier belangrijke aandachtspunten voor beleid op onze school zijn: 'Omgang van leerlingen onderling', 'Feed back/

ondersteuning door docent', 'Schoolgebouw en omgeving' en 'Ouderbetrokkenheid'.

In de grafiek hieronder worden de tevredenheidsscores en de mate van belangrijkheid afgedrukt. Het belangrijkste deel van de grafiek is uitvergroot. De beide grijze lijnen geven het midden van de grafiek aan. De rode lijnen markeren de grenswaarden. In het gebied rechtsboven (meer belangrijk/meer tevreden) staan de onderwerpen waarop de school zich kan profileren. In het gebied rechtsonder (meer belangrijk/minder tevreden) staan de aandachtspunten voor beleid.

Satisfactie-Prioriteiten matrix

(1)tevreden (10)

(1) belangrijk (10)

Minder belangrijk/

Meer tevreden

Meer belangrijk/

Meer tevreden

Minder belangrijk/

Minder tevreden

Meer belangrijk/

Minder tevreden De nummers in de puntenwolk verwijzen naar de

onderstaande onderwerpen:

1.

1. Moeilijkheidsgraad

2.

2. Harde vakken

3.

3. Zaakvakken

4.

4. Expressievakken/ gymnastiek

5.

5. De groep

6.

6. De klas

7.

7. Omgang van leerlingen onderling

8.

8. Contact van de docent met leerlingen 9. Feed back/ ondersteuning door docent 9.

10.

10. Schoolgebouw en omgeving

11.

11. Welbevinden op school

12.

12. Algemene tevredenheid

13.

13. Ouderbetrokkenheid

aandachtspunt voor profilering aandachtspunt voor beleid

(7)

Conclusie

Tenslotte volgt in de vorm van een tabel een overzicht van de belangrijkste plus- en minpunten van onze school.

In de onderstaande tabel wordt onder 'pluspunten' een over- zicht gegeven van de onderwerpen waarop de school door zeer veel leerlingen positief gewaardeerd wordt. Tussen

haakjes staat het percentage leerlingen vermeld dat 'positief' op het desbetreffende onderwerp reageert. Daarnaast wordt een overzicht gegeven van de punten waarover veel leerlin- gen negatief waren, met daar achter het percentage ontevredenen.

Pluspunten van onze school: Kritiekpunten op onze school:

1. beperking van eigen pestgedrag (92%) aantrekkelijkheid van overblijven (62%)

2. uitstapjes met de klas (88%) het vak taal (38%)

3. moeilijkheidsgraad computerwerk (86%) rust in de klas (36%)

4. gymnastiekles (85%) aantrekkelijkheid van het schoolplein (36%)

5. omgang met de juf of meester (81%) het vak aardrijkskunde (28%)

6. samenwerken (80%) zitplaats in de klas (27%)

7. - buitenkant schoolgebouw (22%)

8. - levensbeschouwlijke vorming, godsdienst (22%)

9. - beperking van verveling (21%)

10. - inval leerkrachten (21%)

Dit document werd automatisch gegenereerd met behulp van het computerprogramma impactX.

Afbeelding

Updating...

Referenties

Updating...

Gerelateerde onderwerpen :