Samenvatting. BS De Antoniusschool. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Antoniusschool

Hele tekst

(1)

Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Antoniusschool

Enige tijd geleden heeft onze school BS De Antoniusschool

deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling die werd uitge- voerd bij vijftien scholen van Stichting Kans en Kleur te Wijchen.

Er werd hierbij gebruik gemaakt van een door de stichting zelf geformuleerde vragenlijst. In totaal hebben 1525 ouders en ver- zorgers aan deze peiling meegewerkt. Deze ouders dienen als referentiegroep.

Van onze school hebben honderd en negen ouders en verzor- gers de vragenlijst ingevuld.

Ouders zijn over het algemeen zeer tevreden over de school

De enquete geeft een duidelijk beeld van de tevredenheid van de ouders met de school van hun kinderen. Het gemiddelde rapportcijfer dat ouders in de referentiegroep aan de school van hun kind geven is 7.3. Onze school scoort (nagenoeg) gelijk met een gemiddelde van 7.1. De waardering van de ouders voor onze school is daarmee 'ruim voldoende'.

12.5%

25%

37.5%

50%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Rapportcijfer

BS De Antoniusschool Referentie

In de grafiek hierboven worden de rapportcijfers die de ouders aan onze school geven vergeleken met de rapportcijfers die de ouders van andere scholen van het bestuur aan de school van hun kind geven.

Van onze school zou 69 procent van de ouders andere ouders aanraden hun kind naar onze school te sturen (in de referentie- groep zou 80% van de ouders de school aan anderen

aanraden).

Ouders vinden 'Kwaliteit van onderwijs' op school het belangrijkst

Met behulp van de vragenlijst is ten aanzien van vier aspecten van het onderwijs nagegaan welke belang ouders daaraan hechten. Hieronder volgt een rangordening van deze vier aspecten. Ter vergelijking is daarnaast de rangordening in de referentiegroep opgenomen.

BS De Antoniusschool: Referentie:

1. Kwaliteit van onderwijs Kwaliteit van onderwijs

2. Schoolklimaat Schoolklimaat

3. Communicatie met ouders Communicatie met ouders 4. Schoolgebouw en veiligheid Schoolgebouw en veiligheid

Net als de ouders van de andere scholen in de analyse vinden de ouders van onze school 'kwaliteit van onderwijs' het belangrijkst.

Intermezzo: Image van de school

(2)

Successcore BS De Antoniusschool

De successcore van BS De Antoniusschool is G (goed)

Schoolgebouw en veiligheid

De ouders geven de waardering 'ruim voldoende' ten aanzien van 'Schoolgebouw en veiligheid'. De gemiddelde score van onze school is 2.9 op een schaal van 1 tot en met 4 (de gemid- delde score in de referentiegroep is 3.0).

Onze school wordt door de overgrote meerderheid van de ou- ders gewaardeerd ten aanzien van 'de inrichting van de school ten behoeve van het leren' en 'de veiligheid van het

schoolplein'. (Respectievelijk 94% en 92% van de ouders is hierover tevreden.)

Minder tevreden daarentegen zijn relatief veel ouders ten aan- zien van 'de veiligheid op weg naar school' (72%), 'de hygiene en netheid van de school' (48%) en 'de speelmogelijkheden op het schoolplein' (17%).

Kwaliteit van onderwijs

Onze school wordt door de ouders goed gewaardeerd ten aan- zien van 'Kwaliteit van onderwijs'. De gemiddelde score van onze school is 3.3 op een schaal van 1 tot en met 4 (de gemid- delde score in de referentiegroep is ook afgerond 3.3).

Onze school wordt door de overgrote meerderheid van de ou- ders gewaardeerd ten aanzien van 'de mate waarin de kinderen de lessen kunnen volgen' en 'de deskundigheid van de

leerkrachten'. (Respectievelijk 91% en 88% van de ouders is hierover tevreden.) Daarnaast zijn veel ouders tevreden over 'de aanluiting van de lessen op de leermogelijkheden van het kind' (83%) en 'de gerichtheid van de school op de leerpresta- ties van de kinderen' (79%) en 'de hulp die de school biedt als het kind daar behoefte aan heeft' (70%).

Ten aanzien van het onderwerp 'Kwaliteit van onderwijs' noem- den de ouders geen belangrijke kritiekpunten.

Communicatie met ouders

Onze school wordt door de ouders goed gewaardeerd ten aan- zien van 'Communicatie met ouders'. De gemiddelde score van onze school is 3.3 op een schaal van 1 tot en met 4 (de gemid- delde score in de referentiegroep is 3.2).

Onze school wordt door de overgrote meerderheid van de ou- ders gewaardeerd ten aanzien van 'de kwaliteit van de informa- tie over schoolactiviteiten' (94%), 'de bereidheid van de leer- kracht om naar de ouders te luisteren' (93%) en 'de kwaliteit van de informatie over de kinderen' (87%). Daarnaast zijn veel ou- ders tevreden over 'de gelegenheid om de directie te spreken' (76%) en 'de mate waarin de school open staat voor kritiek' (63%).

Minder tevreden daarentegen zijn relatief veel ouders ten aan- zien van 'de mate waarin de school de hulp inroept van ouders' (36%).

Schoolklimaat

Onze school wordt door de ouders goed gewaardeerd ten aan- zien van 'Schoolklimaat'. De gemiddelde score van onze school is 3.3 op een schaal van 1 tot en met 4 (de gemiddelde score in de referentiegroep is 3.4).

Onze school wordt door de overgrote meerderheid van de ou-

ders gewaardeerd ten aanzien van 'de wijze waarop de leer- krachten omgaan met de kinderen' (97%), 'de mate waarin de kinderen met plezier naar school gaan' (94%) en 'de sfeer op school' (93%). en 'het (ontbreken van) pestgedrag van kinderen' (71%)

Minder tevreden daarentegen zijn relatief veel ouders ten aan- zien van 'de wijze waarop kinderen met elkaar omgaan' (25%), 'de mate van rust en orde in de klas' (19%) en 'de maatregelen die de school neemt tegen pesten' (16%).

(3)

Wijzigingen ten opzichte van de vorige peiling

Op onze school is niet eerder een oudertevredenheidsenquete met vergelijkbare vragen uitgevoerd.

Intermezzo: Algemene tevredenheid

In de tabel hieronder wordt een overzicht gegeven van de rapportcijfers voor de vier onderwerpen waarover de ouders vragen zijn gesteld. De rapportcijfers zijn berekend op basis van de antwoorden op de vragen over het desbetreffende onderwerp. Het gemiddelde van deze rapportcijfers kan daarom afwijken van het rapportcijfer in paragraaf 2, dat de ouders aan de school in zijn geheel gaven.

Overzicht rapportcijfers BS De Antoniusschool

Onderwerp: Onze school: Referentiegroep:

Schoolgebouw en veiligheid 6.6 6.9

Kwaliteit van onderwijs * 7.8 7.9

Communicatie met ouders 7.8 7.6

Schoolklimaat * 7.9 8.1

(4)

Vergelijking met de andere scholen van het bestuur

Kans en Kleur -scholen

1 10

BS : KA:

Schoolgebouw en

veiligheid 6.6 6.9

Kwaliteit van

onderwijs 7.8 7.9

Communicatie met

ouders 7.8 7.6

Schoolklimaat 7.9 8.1

Rapportcijfers per onderwerp (*:significant) BS De Antoniusschool (n=109)

Kans en Kleur -scholen (n=1525)

In deze paragraaf wordt een overzicht gegeven van de tevre- denheid van de ouders met een kind op BS De Antoniusschool in vergelijking met ouders met een kind op een van de scholen die tot ons bestuur behoren.

In de tabel hiernaast staan voor de belangrijkste onderwerpen in de vragenlijst de rapportcijfers vermeld. De rapportcijfers van zowel de ouders van onze school als die van de ouders van alle Kans en Kleur -scholen zijn met elkaar verbonden door een lijn.

Aldus wordt een profielscore verkregen. Naarmate de lijnen ver- der uit elkaar liggen wijken de oordelen van de beide categori- een ouders sterker van elkaar af. Als de lijnen 'ver genoeg' van elkaar afliggen dan is het verschil 'significant' (zie elders op deze pagina). In de grafiek wordt dit aangeduid met een of twee asterisken (*).

Geen verschillen in beoordeling

De mening van de ouders uit beide categorieen wijkt op geen van de vier onderwerpen sterk van elkaar af.

Van zowel de ouders met een kind op onze school als die van alle Kans en Kleur -scholen worden hieronder de belangrijkste aandachtspunten in tabelvorm gepresenteerd.

Voor een volledig overzicht van de aandachtspunten voor onze school wordt u verwezen naar de laatste pagina van de samenvatting.

Aandachtspunten BS De Antoniusschool:

1. veiligheid op weg naar school (72%) 2. hygiene en netheid (48%)

3. hulp gevraagd aan ouders (36%) 4. omgang kinderen met elkaar (25%) 5. school staat goed bekend (22%) 6. orde en rust (19%)

7. voldoende speelmogelijkheden (17%) 8. maatregelen tegen pesten (16%)

Naast de hierboven genoemde aandachtspunten scoort de school naar mening van de ouders hoog voor wat betreft de te- vredenheid over de onderdelen omgang leerkrachten met kin- deren (97%), inrichting (94%), informatie over schoolactiviteiten (94%), plezier in schoolgaan (94%) en luisterbereidheid leer- kracht (93%). Tussen haakjes staat steeds het percentage te- vreden ouders vermeld.

De belangrijkste aandachtspunten voor de categorie Kans en Kleur -scholen staan hierna vermeld.

Aandachtspunten Kans en Kleur -scholen:

1. veiligheid op weg naar school (39%) 2. hulp gevraagd aan ouders (36%) 3. hygiene en netheid (29%)

4. voldoende speelmogelijkheden (26%)

Intermezzo: Wat is 'significant'?

(5)

Beleid

In het voorgaande is beschreven welke aspecten van het on- derwijs de ouders en verzorgers van leerlingen van onze school het belangrijkst vinden (pagina 1). Daarnaast is gemeten hoe tevreden zij zijn over deze onderwerpen (de rapportcijfers op pagina 3).

Als de ouders en verzorgers over belangrijke onderwerpen zeer tevreden zijn (meer tevreden dan gemiddeld) dan kan de school zich op die onderwerpen profileren. Als zij echter over belangrijke onderwerpen niet zo tevreden zijn dan is zo'n onder- werp een aandachtspunt voor beleid. In de grafiek op deze pa- gina worden de vier onderwerpen afgebeeld naar de mate

waarin ze belangrijk worden gevonden en de mate waarin de ouders en verzorgers er tevreden over zijn.

De school kan zich profileren op drie aspecten, te weten:

'Kwaliteit van onderwijs', 'Communicatie met ouders' en 'Schoolklimaat'.

Een belangrijk aandachtspunt voor beleid voor onze school is:

'Schoolgebouw en veiligheid'.

In de grafiek hieronder worden de tevredenheidsscores en de mate van belangrijkheid afgedrukt. Het belangrijkste deel van de grafiek is uitvergroot. De beide grijze lijnen geven het midden van de grafiek aan. De rode lijnen markeren de grenswaarden. In het gebied rechtsboven (meer belangrijk/meer tevreden) staan de onderwerpen waarop de school zich kan profileren. In het gebied rechtsonder (meer belangrijk/minder tevreden) staan de aandachtspunten voor beleid.

Satisfactie-Prioriteiten matrix

(1) belangrijk (4)

Minder belangrijk/

Meer tevreden

Meer belangrijk/

Meer tevreden

Minder belangrijk/

Minder tevreden

Meer belangrijk/

Minder tevreden

De nummers in de puntenwolk verwijzen naar de

onderstaande onderwerpen:

1.

1. Schoolgebouw en veiligheid

2.

2. Kwaliteit van onderwijs

3.

3. Communicatie met ouders

4.

4. Schoolklimaat

aandachtspunt voor profilering aandachtspunt voor beleid

(6)

Conclusie

Tenslotte volgt in de vorm van een tabel een overzicht van de belangrijkste plus- en minpunten van onze school.

In de onderstaande tabel wordt onder 'pluspunten' een over- zicht gegeven van de onderwerpen waarop de school door zeer veel ouders positief gewaardeerd wordt. Tussen haakjes staat

het percentage ouders vermeld dat 'tevreden' over het desbe- treffende onderwerp is. Daarnaast wordt een overzicht gegeven van de punten waarop veel ouders ontevreden waren, met daar achter het percentage ontevredenen.

Pluspunten van onze school: Kritiekpunten op onze school:

1. omgang leerkrachten met kinderen (97%) veiligheid op weg naar school (72%)

2. inrichting (94%) hygiene en netheid (48%)

3. informatie over schoolactiviteiten (94%) hulp gevraagd aan ouders (36%)

4. plezier in schoolgaan (94%) omgang kinderen met elkaar (25%)

5. luisterbereidheid leerkracht (93%) school staat goed bekend (22%)

6. sfeer (93%) orde en rust (19%)

7. veiligheid schoolplein (92%) voldoende speelmogelijkheden (17%)

8. volgen van lessen (91%) maatregelen tegen pesten (16%)

9. deskundigheid leerkrachten (88%) -

10. informatie over de kinderen (87%) -

Dit document werd automatisch gegenereerd met behulp van het computerprogramma impactX van BvPO.

Afbeelding

Updating...

Referenties

Updating...

Gerelateerde onderwerpen :