Zondagsbrief 17 april 2022 webversie

Hele tekst

(1)

1

Goede Vrijdag 15:00 uur Kruiswegviering van de Parochie Iedereen is hierbij van harte welkom.

Oecumenische Goede Vrijdagwake vanaf 21.15 u. tot Paaszaterdag 7.30 u.

Witte Donderdag 14 april 19:30 uur (met heilig avondmaal) voorganger Ds. Rinze Nieuwenhuis

ambtsdragers Wim Debets, Ina Hogenes, Kees Harteveld, Eliane Vermeer lector Ingrid Richters

muziek Sybren Brons (orgel) en cantorij GHK collecte Vluchtelingenwerk

Goede Vrijdag 15 april 19:30 uur (oecumenische gebedsviering) voorgangers Mw. Willeke Kempes en ds. Jan Hulzebosch

ambtsdragers Jarry van Sabben, Vicky van Dok muziek Sybren Brons (orgel) en Bron cantorij

Stille Zaterdag 16 april 22:00 uur (Paaswake) voorganger Ds. Paul van Dijk

ambtsdragers Johan Verduijn, Nieske de Meij lector Janny Klingenberg

muziek Jaap v.d. Sar (orgel) en cantorij GHK

(2)

2

Vroég welkom in de kerk: Voorafgaand aan deze Paasmorgendienst in De Bron zullen we met elkaar enkele Paasliederen zingen: Kom vroeg!!

Na afloop is er weer gelegenheid om elkaar te ontmoeten in de kerkzaal onder het genot van koffie en thee.

Paaszondag 17 april 2022 De Bron 10:00 uur

vanaf 9:50 uur samenzang

Driehoorne 10:00 uur

Voorganger Ds. Paul van Dijk Mw. Annie Vermeij Lector Lia Hulshof

Ambtsdragers Marlou Gebel Glenn Crisson Janny de Jong

Ingrid Richters Berry Wijnans

Muzikale medewerking

Sybren Brons (orgel) en De Bron cantorij

Ensemble van Arti en Religione Collectes 1e collecte: ZWO: Kerk in Actie, Werelddiaconaat

2e collecte: Gebouwen: onderhoud tuinen De vieringen in de Bron zijn ook te volgen via: youtube de Bron

VOLGENDE WEEK ZONDAG 22 APRIL 10:00 uur in De Bron: ds. Paul van Dijk

(3)

3

Bloemen voor het kruis: Op de Paasmorgen willen we het kruis, dat deze weken in onze gebouwen stond, weer versieren met bloemen. Zo maken we een kruis van vreugde omdat we vieren dat onze Heer is opgestaan uit de dood. Aan u allen de vraag om bloemen mee te brengen, die in het kruis gestoken zullen worden. Na afloop van de dienst zal het versierde kruis naar buiten worden gebracht en op het plein voor de Bron worden gezet. Buiten zingen we Dona Nobis Pacem.

BIJ DE KERKDIENSTEN

Liturgische bloemschikking in de Stille Week en met Pasen.

In de schikking voor Witte Donderdag worden de zés flessen in een cirkel geplaatst. Deze zes flessen staan symbool voor de discipelen. Zes verwijst naar de zes werken van barmhartigheid. Dát is de opdracht. In de flessen zien we witte anemonen. Ook ligt er brood bij en er staat een kan water met een doek. Dit herinnert ons aan de maaltijd van Jezus met zijn discipelen en de voetwassing.

Daarna, op de Goede Vrijdag, zien we zéven flessen in de vorm van een Latijns kruis neergezet. Zeven wordt ook wel een heilig getal genoemd.

God is in Zijn Zoon naar de aarde gekomen. Diens taak is volbracht.

Paarse anemonen staan als bijzonder symbool in de flessen.

Dan gaan we samen op weg naar het Paasfeest! Een nieuw begin! Om te leven dichtbij ons hart. De ácht flessen hebben de speciale vorm van een hart. We zien uitbundige witte voorjaarsbloemen, bloesems met groene ranken en takken om het feest van Pasen stralend te vieren.

Ook bolplantjes ertussen versterken de hartvorm. “ Van U is de toekomst. Alles komt goed!”

“Wij bidden om een nieuw begin.

Een nieuw begin van leven.

God , stuur ons zo Uw wereld in om liefde door te geven.”

Lia Hulshof, Ria Koedoed, Til Koen

(4)

4

Witte Donderdagviering op 14 april om 19:30 uur

Er is uitleg van de Joodse sedermaaltijd waarmee Jezus vertrouwd was en we vieren de instelling van het avondmaal in een grote kring.

Goede Vrijdag op 15 april om 19.30 uur

We gedenken het lijden en sterven onze Heer Jezus Christus. We doen dat door het lezen van het lijdensverhaal uit het evangelie van

Johannes. De Parochie is gastkerk.

Oecumenische Goede Vrijdagwake met als thema: Alles komt goed?!

Deze wake begint vrijdag 15 april om 21.15 uur en duurt tot

Paaszaterdag 16 april ca. 7.30 uur. Bij zonsopkomst wandelen we naar de Zegerplas en is er aansluitend een ontbijt. Alleen als je wilt

ontbijten is opgave nodig, dat kan tot uiterlijk 10 april via goedevrijdagwake@gmail.com.

Paaswake viering op zaterdagavond 16 april om 22:00 uur

Op zaterdagavond 16 april vieren we de overwinning van het licht op de duisternis. Nadat de nieuwe Paaskaars is binnengebracht wordt het licht aan iedereen uitgedeeld.

Paasdienst op zondag 17 april in De Bron om 10:00 uur: We vieren Pasen en zetten het kruis vol bloemen. We vieren het feest van de opwekking van Jezus uit de dood. Hier wordt ons duidelijk dat voor God de dood niet het laatste woord heeft. Moge dat voor ons hoopvol zijn. Hoe moeilijk en zwaar het leven ook op momenten of langer dan dat mag zijn, er is ons Licht aangezegd en dat breekt door het donker van de nacht heen. En waar we in de afgelopen diensten kaarsjes brandden bij het kruis, ‘vullen’ we dit kruis in deze dienst met de door ons meegebrachte bloemen. Daarna wordt dit kruis met bloemen rechtop geplaatst, als teken van de opwekking van Jezus. De muzikale medewerking in deze dienst is door de cantorij. Teksten en liederen

(5)

5

zullen klinken uit het oratorium : “Als de Graankorrel sterft”. En dit oratorium is niet alleen voor de Veertigdagentijd, maar zeker ook voor Pasen. Dit wordt een feestelijke dienst! Vóór aanvang zingen we met elkaar enkele Paasliederen.

Paul van Dijk

Zondag 17 april Paasdienst in Driehoorne om 10:00 uur: We komen bij elkaar in de grote zaal van Driehoorne. Het ensemble Arti et Religioni is weer in ons midden. Het thema voor deze dienst is: “Houd mij niet vast” . We lezen het Paasevangelie uit Johannes 20 en we zingen mooie Paasliederen. U bent allen hartelijk welkom zowel de bewoners van Driehoorne als daarbuiten. Na afloop drinken we koffie.

U komt toch ook?

Annie Vermeij

Inleveren spaardoosjes op Paasmorgen:

Aan het begin van de 40-dagentijd zijn er spaardoosjes uitgedeeld om samen te sparen voor de projecten van Kerk in Actie. Op zondag 17 april kunnen de gevulde spaardoosjes in De Bron worden ingeleverd. De opbrengst zal later bekend gemaakt worden.

Werkgroep ZWO (Marieke Roggeveen)

(6)

6

Paascollecte: Kansen voor jongeren in achterstandswijk in Beiroet In Bourj Hammoud, een overbevolkte en arme wijk in Beiroet, zijn de problemen niet te overzien. Geweld, verslaving, criminaliteit,

werkloosheid en gebrek aan goed onderwijs ontnemen de jongeren die er wonen elk perspectief op een betere toekomst. Ouders halen hun kinderen al jong van school, omdat ze moeten werken of omdat er geen geld meer is voor hun opleiding

Jongerencentrum. Manara in Beiroet vangt ieder jaar duizend wetsbare tieners uit deze wijk op. Het centrum voelt voor hen als een tweede thuis: zij krijgen huiswerkbegeleiding, een vaktraining, psychosociale hulp of kunnen er terecht voor een partijtje tafelvoetbal of airhockey. Deze veilige en liefdevolle plek, waar jongeren de ruimte krijgen leeftijdsgenoten te ontmoeten en even onbezorgd

jong kunnen zijn, geeft hen een stevig steuntje in de rug op weg naar de toekomst. Met de opbrengst van de collecte van vandaag steunt Kerk in Actie het werk in Beiroet voor kwetsbare jongeren. Helpt u mee?

Werkgroep ZWO (Marieke Roggeveen)

OMZIEN NAAR ELKAAR

-Afgelopen week overleed dhr. C. van Dijk, de vader van onze

wijkpredikant ds. Paul van Dijk. Hoewel zijn gezondheid afnam, kwam zijn overlijden toch onverwacht. Hoewel het gemis groot is, ervaren de achterblijvers dat het goed is zo. De afscheidsdienst vond plaats op donderdag 14 april in Rotterdam. Gedenken wij Paul, Hetty en Pauls moeder in onze gebeden.

Werkgroep pastoraat: Ontvangen een bedrag van € 6,00 voor het verjaardagsfonds via Jeanne Verkade. Hartelijk dank voor deze gift.

Ina Hogenes.

(7)

7 DE BLOEMEN

Vanuit onze wijkgemeente zijn op zondag 10 april de bloemen met een hartelijke groet en ter bemoediging gebracht bij:

-hr. en mw. van Leeuwen, Kievitstraat.

en met een hartelijke groet en gelukwensen bij -mw. Wassens-van der Hulle, Valeriusplein (jarig)

-hr. en mw. Beumer-van der Vlist, Eikenhorst (60 jr. getrouwd)

-hr. en mw. Rijsdijk –van Delft, J. de Bosch-Kemperstr (49 jr. getrouwd)

OPROEP MEDEWERKER(S)

Voor het verjaardags-, bloemenfonds zoek ik per direct iemand die in de wijk Valeriusplein tot Sweelinckplein (en aangrenzende hofjes) de verjaardagskaartjes wil bezorgen.

U kunt zich aanmelden bij:

Johan Plansoen, tel. 06-20295185, j.plansoen@gmail.com ACTIVITEITEN

Inzameling voedselbank op Paaszondag 17 april. Op deze Paaszondag is in De Bron weer een inzameling voor de Voedselbank. Alle houdbare levensmiddelen, verzorgingsproducten, was- en schoonmaakmiddelen zijn weer welkom. Doneert u liever geld, dan kunt u dit afgeven aan degenen die de producten inzamelen. Zij zullen zorgen dat uw financiële donatie ook bij de Voedselbank terecht komt. Overmaken

(8)

8

kan ook op bankrekeningnummer: NL 79 RABO 0106584464 t.n.v.

Stichting Voedselbank Alphen a/d Rijn e.o. o.v.v. Verskas.

Het geld wordt gebruikt voor de aankoop van versproducten, zoals groenten, fruit, kaas, vlees, brood. Hier is de link naar een

betaalverzoek om het makkelijker te maken: Voedselbankdonatie Meebouwen aan het nieuwe pand? Klik op: Meebouwen-nieuw-pand

Koffiemorgen Goede Herderkerk op dinsdag 19 april U bent hartelijk welkom vanaf 10.00 uur. Op deze morgen geeft de fam. Verduijn een “Terugblik op 100 koffieochtenden”. Met beelden en verhalen halen zij

herinneringen op. Contactpersonen zijn Dick en Corrie Tempelaar, tel.

0642252985, e-mail: dick.tempelaar@hccnet.nl en voor vervoer is dat Annie van Dam tel. 445925. Mocht u vorige maand niet in de

gelegenheid geweest zijn om een vrijwillige bijdrage te doen voor de kosten van de activiteiten dan kan dat alsnog op 19 april.

Oekraïnse middag op zaterdag 23 april a.s. wordt er wederom een bijeenkomst gehouden in de GHK van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Ongeveer 20 à 30 Oekraïners willen we een fijne middag bezorgen met ontspanning en ontmoetingen met onze kerkgemeenschap.

In Oekraïne vieren ze een week later Pasen dan bij ons.

Iedereen is van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn en de mensen een warm welkom te geven. Er is een tolk aanwezig, en de meeste mensen spreken wel Engels. Neem gerust een spelletje of een ander communicatiemiddel (muziekinstrument?) mee om contact te maken. Wees welkom!

Voor meer info: Nieske de Meij, nieskedemeij@gmail.com

Taartenactie Goede Bron: Wie wil een lekkere taart maken voor zondag 24 April? We gaan dit brengen naar de Castorstraat om 14.30 uur. Vindt u/vind jij het leuk om mee te gaan, dan hoor ik het graag!

(9)

9

We hebben voor 50 personen taart nodig, dus mensen uit de Goede Bron klaar? Bakken maar! Graag doorgeven aan:

nieskedemeij@gmail.com

Gewijzigde openingstijden Kerkelijk Bureau

In verband met feestdagen, CAO-dagen en het opnemen van vakantie- uren is het kerkelijk bureau van 18 april t/m 5 mei beperkt bereikbaar:

- ma. 18 april (2e Paasdag) GESLOTEN

- di. 19 april t/m do. 21 april geopend van 9.00 uur tot 12.30 uur - ma. 25 april t/m do.28 april GESLOTEN (vakantie en Koningsdag) - ma. 2 mei geopend van 9.00 uur tot 12.30 uur

- di. 3 mei GESLOTEN (vakantie) - wo. 4 mei geopend van 9.00-12.30 uur - do. 5 mei GESLOTEN (Bevrijdingsdag) Hartelijke groeten,

Gerri Sepers, secr. medewerkster kerkelijk bureau Prot. Gem. Alphen aan den Rijn Oudshoorn/Ridderveld

TERUGBLIK:

Paasgroeten: Op 7 april zijn in verpleeghuis Oudshoorn en in de gezinsvervangende tehuizen de Paasattenties weer uitgedeeld. Gelukkig mochten de vrijwilligers weer zelf de attenties uitdelen! Overal werden wij enthousiast ontvangen en waren de mensen blij met de

Paasstukjes. Het was erg fijn de mensen weer zelf goede Paasdagen te kunnen wensen!

Janny de Jong.

Oekraïense middag zaterdag 9 april in GHK

Op die zonnige zaterdagmiddag hebben we ca. 40 Oekraïense gasten (de jongste was 4 maanden oud!), een aantal gemeenteleden en

(10)

10

andere gasten mogen verwelkomen in de Goede Herderkerk. Na een kort welkomstwoord van Wim Debets en Ruby Loppé (St. De Open Deur Alphen a/d Rijn) was er volop gelegenheid om in een ontspannen sfeer met elkaar kennis te maken. Er was muziek (Johan de Meij op gitaar), zang van een groep Oekraïners alsmede zang van een groep gemeenteleden. Daarna luisterden we

naar het Oekraïense lied: “De goedheid van God” via de beamer. Dit lied was een speciaal verzoek van onze Oekraïense gasten. Voor de NL- gasten was er een vertaling. De kinderen hebben zich vermaakt met verschillende activiteiten, leuk georganiseerd door een paar

medewerkers van de Sionskerk. Na de groepsfoto hebben we potjes met narcissen aan de volwassenen en spekjes aan de kinderen uitgedeeld. “We are one big family” (Wij zijn één grote familie), merkte een Oekraïense gast op bij het afscheid.

Het was, mede dankzij de vele helpende handen, een mooie, ontroerende middag.

Vicky van Dok

JEUGD/JONGEREN

Jeugdactiviteiten Pasen 2022

-Escaperoom ‘Redt het Paasverhaal!’ ( 8 t/m 12 jaar) vrijdag 15 april Help! Er is iemand die het Paasverhaal wil uitwissen! Hij heeft allemaal dingen veranderd en verstopt. Lukt het jouw groepje om op tijd het Paasverhaal weer compleet te maken en de sleutels en codes te vinden? Want alleen dan kunnen jullie ontsnappen! Deelname is gratis voor kinderen van 8 t/m 12 jaar en je kunt vrijdag 15 april tussen 15:30 en 17:30 uur starten.

(11)

11

-Paaschallenge voor jongeren vanaf 12 jaar: Op vrijdag 15 april om 21.00 uur start de Paaschallenge voor jongeren vanaf 12 jaar in de Bron. Daar aangekomen stappen ze in een tijdmachine die ze terug brengt naar het jaar 30 na Christus. Iedere jongere kruipt in de huid van één van de personages in het Paasverhaal. De identiteit van deze persoon houden ze geheim, net als in het spel “Wie is de Mol?” Iedere jongere krijgt een persoonlijke opdracht die bij de personage hoort. Ze kunnen kiezen tussen: Mattheus, Petrus, Thomas, Jezus, Maria van Magdala, Maria de moeder van Jezus… ieder personage is een keer de

‘mol’ in het spel.

Voor actuele informatie check de website www.goedebron.nl.

Deze activiteiten worden georganiseerd vanuit R.K. Parochie Heilige Thomas en PKN Wijkgemeente Goede Bron.

Voor vragen: Paul van der Loo: paulvanderloo@goedebron.nl Sandra Rijsdijk: sandra_rijsdijk_r@hotmail.com DE BRADERIE komt er weer aan op 14 mei 2022.

Zet hem alvast in uw/jouw agenda.

Meer informatie hierover in de Zondagsbrief van volgende week.

VANUIT DE KERKENRAAD

Overleden: afgelopen week bereikte ons het bericht dat de vader van ds. Paul van Dijk vrij plotseling was overleden. Een ingrijpend gebeuren

(12)

12

in een week op weg naar Pasen waarin er veel kerkelijke activiteiten gepland staan en van predikanten veel gevraagd wordt. Gelukkig waren de meeste vieringen al goed voorbereid en vonden we ds. Rinze Nieuwenhuis en ds. Jan Hulzebosch bereid om Paul in de dienst van Witte Donderdag en Goede Vrijdag te vervangen. In de Paasnacht en op Paasmorgen zal Paul zelf weer voorgaan in beide kerkdiensten. Heel fijn dat alle geplande vieringen kunnen doorgaan. We wensen Paul, Hetty en al hun naasten een goede afscheidsdienst toe en de nabijheid van de Eeuwige.

Stapje terug: onze organist/pianist/dirigent Peter Siereveld moest in verband met gezondheidsproblemen deze week helaas een stapje terug doen. Peter zal om die reden deze week geen leiding geven aan de GHK cantorij We hopen dat hij straks weer aan de slag kan om de geplande Ionaviering (15 mei) samen met de cantorij voor te bereiden.

We wensen Peter en echtgenote Gerda sterkte toe en dat zij zich gedragen weten door de Eeuwige.

Hoorzitting over ingediende bezwaar: De Algemene Kerkenraad van onze Protestantse Gemeente heeft een uitnodiging ontvangen van het Classicaal College voor Bezwaren en Geschillen Zuid Holland voor een hoorzitting naar aanleiding van het door gemeenteleden ingediende bezwaar. Deze vindt plaats op 3 mei in de Alexanderkerk te

Rotterdam. Op de hoorzitting worden de partijen in de gelegenheid gesteld om hun standpunt kort mondeling toe te lichten. Dit kan door middel van een pleitnota. Er kunnen geen nieuwe zienswijzen worden ingebracht. Het College zal zich daarna beraden en met een uitspraak komen.

Oekraïne: dit is de laatste week om in onze kerken op de donderdag en vrijdag een kaarsje te branden voor Oekraïne. Op Paasmorgen zullen we dan, ook voor de laatste keer, als we buiten bij het bloemenkruis staan, het Dona Nobis Pacem zingen.

Wim Debets en Dirk Tack

(13)

13

COLLECTES KERKDIENSTEN

Collectes na afloop van de dienst bij de uitgang

Collectebonnen kunt u ook inleveren bij het Kerkelijk Bureau.

Collectegeld kunt u overmaken op rekeningnummer

NL 60 INGB 000 0127 174 t.n.v. CVK PROT. GEM. Alphen a/d O/R Vermeld daarbij om welke zondag het gaat.

Kerkapp: Graag maken wij u er op attent dat het mogelijk is om collectegeld via onze nieuwe Kerkapp te geven.

QR-code: Als u onderstaande QR code met uw smartphone scant kunt u direct collectegeld overmaken. De QR code blijft steeds geldig en past de collectebestemming wekelijks aan vanaf 00:01 uur op de zondagochtend.

AGENDA*

(14)

14 AGENDA

* Als u in deze agenda een bericht geplaatst wilt hebben stuur dan een

“agendabericht” naar : zondagsbriefgoedebron@gmail.com

DAG DATUM ACTIVITEIT LOCATIE AANVANG

do. 14 apr Viering Witte Donderdag De Bron 19:30 uur vr. 15 apr Paas escaperoom (8-12 jaar) De Bron 15.30 uur vr. 15 apr Paaschallenge jongeren vanaf 12 jaar De Bron 21:00 uur vr. 15 apr Goede Vrijdagwake t/m zaterdagocht. De Bron 21:00 uur

za. 16 apr Paaswakedienst De Bron 22:00 uur

zo. 17 apr Paaszondagdiensten De Bron Driehoorne

10:00 uur 10:00 uur di. 19 apr Koffieochtend met fam. Verduijn met

terugblik op 100 koffie-ochtenden.

De Goede Herderkerk

10:00 uur

za. 23 apr Oekraïnsemiddag De Goede

Herderkerk

14:00 uur

ma. 25 apr Johanneskring De Bron 19.45 uur

vr. 29 apr Koffie-met-naald-en-draad De Bron 9:30 uur ma. 2 mei Leerhuis Kerk & Israël De Goede

Herderkerk

20:00 uur

di. 3 mei Leesclub Jelle Jan de Schipper ? 20:00 uur

za. 14 mei Braderie De Bron

di. 17 mei Koffieochtend met de heer Kees Visschedijk: “Stolpersteine in geschiedenis en verhalen.”

De Goede Herderkerk

10:00 uur

di. 21 juni Koffieochtend met dhr. W. Krösschell over :

“Een fotowandeling door de geschiedenis van de Oudshoornse weg”

De Goede Herderkerk

10:00 uur

(15)

15

Adresgegevens pastores:

ds. Paul van Dijk, paul.van.dijk@hetnet.nl Sandenburg 77, 2402 RJ Alphen a/d Rijn tel. 430586 Paul van der Loo, tel. 06 33669631 paulvanderloo@goedebron.nl

Contactgegevens voorzitters en scriba:

Dirk Tack dirktack@kpnmail.nl (vz) 06-37199811 Wim Debets wimdebets@gmail.com (vz) 06-31243338

Anet van Genderen scriba@goedebron.nl (scriba)

Websiteadres wijkgemeente Goede Bron:

www.goedebron.nl

Kerkgebouwen De Bron: Troubadourweg 2

De Goede Herderkerk: Ten Harmsenstraat 16 Driehoorne: Uranusstraat 44

Kopij

voor de volgende zondagsbrief ontvangen we graag zo vroeg mogelijk maar uiterlijk op woensdag vóór 17:00 uur via mailadres:

zondagsbriefgoedebron@gmail.com

Livestream: ga naar : www.goedebron.nl → vieren

Het Kerkelijk Bureau: Ten Harmsenstraat 16, 2406 TV Alphen a/d Rijn.

tel. 0172-475789; e-mail: h.oudshoorn-ridderveld@planet.nl Openingstijden:

tijdelijk aangepaste tijden zie pagina 9

(16)

16

Afbeelding

Updating...

Gerelateerde onderwerpen :