dengan 66 6ambar dari bagian toeboe manoesia

116  Download (3)

Full text

(1)in dan Terkoempoel oleh: BUTATULI. HEMELINO-. W E T. dan R A S 1 A tentang Perhoeboengan antarä 1 * R A M P 0 E A N dan LELAKI. m. bß cc. *• w. co era c. R. ß> n. dengan 66 6ambar dari bagian toeboe manoesia. fenei-bit: Tjiotig K» P* Bie A Go —tiaUvia.

(2) BIBLIOTHEEK KITLV.

(3) B o E K o E. W F/r (laii R ASI A Ti:\TAN(;. PERHOEBOENGAN ANTARA. Prampoean dan Lelaki ATA U'A. Pengatahoean hai bagi Kamanoesiaan (jang haroes inanoesia moesti taoe). Tersalin dari. loepa-roepa boekoe II.IMOE TABIB. bangsa Europa jang ternama.. Terhias. dengan. 66. gambar-gambar. dari ba-. gian-bagian toeboe manoesia. tersaiin dan terkoempoel oleh :. BUTATULl DAN HEMELING.. DRUKKERIJ TjlONG KOEN ßlE-BATAVIA.. 1913.. voor ÎAAL-, LAtD- k. ^ .c.

(4) Pendahoeloehan. Pembatja-pembatja seinoea teiitoe taoe, jaiig di doenia ini- ada banjak sekali pladjaran, pladjaraii naaria, djikaioe di seboet satoe persatoe, tentoe tiila achirnja. Pla•djaran atawa pengatahoean itoe ada di bri oleh Alam, îsoeatoe raaciiloek jang di bilang djoega Allah atawa demgen baliasa Asing orang namaken Xatuur, Nature, Natnr. Orang jang berigama namaken itoe machloek : Allah, di fihak Melajoe dan Arab enz dan orang Ollanda -panggil ; God. Orang jang berigama mengoeparaaken Alam seperti soeatoe machloek. jang mengadaijen 'doenia dan lain-lain mach­ loek jang sebla bawa, seperti manoesia, binatang, taneman «nz, tapi boeat orang jang tida perfcjaja agama, atawa •dengen lebi teges, orang-orang jang memperhatiken betoel hal ilmoe alam (Natrurkunde) menjataken, bahoewa Allah, God ©nz ada satoe roepa sama Alam, jang mana, menoeroet iâ orang poenja pikiran, boekannja soeatoe machloek, tapi natniir. {•= Al&m) adanja.. Apa artinja Alam, itoe semoea pembatja tentoe taoe terang, djika di inget, bahoewa, matahari — boelan — bin­ tang, manoesia taneman, aer, baboe enz, semoea benda di ko­ long dan di loear doenia ini ada keadahan dan kahasilannja Alam. Bahoewa Alam poenja perdjalanan dan perboeatan ada banjak mengengem resia- aneh, traoesa di bilang lagi, djika kita inget pada gloedoek, kilat, oe(]jan, pepghi•doepan enz poenja resia atawa asal ' oesoelnja, dan di antara machloek-iiiachlôek ketjil adä Iah manoesia, jang paling berpaJiala. Apa djoega Alam berboeat, manoesia nistjajanja tjari tfioe rasianja dan. dengen radjimija dan telitinja, manoesia dapetken itoe resia-resia, aken pada •achirnja di tiroe, sepeiti sadja gloedoek, kilat, jang mana di riroe dengen electriciteit enz. Ja, pembatja-pembatja koe, apatah jang manoesia tida taoe tiroe ? Seperti soeda di bilang, manoesia selaloe ingin dan tjari resia Aiam boeat meniroe, 'lan boeat meniroe, soeda ten­ toe moesti di tjari taoe resianja. Dari pada dahoeloe kala hingga sekarang manoesia rida bosen-bosennja aken tjari.

(5) laoe iroe haï, o.ch keraa Aiam ada teiiaJoe merigiierauknn dan meiiei'bitken naîisoe di filiak raanoe.-^ia aken meutjari taoe. Di antai'a ic.htia - iuhtiar itoe ada laii djf>g;i resia pertjintahan &ta^va perhoeboengan antai'a lelaki'daa prampoean, jang mana kita hendak membitjaraken^ m-'iioei'oet pikiran dan toeii.saii dari poedjongo-poed.jon'-'o (N.itiiurknndigon). • = Lebi doeloe, kita anggep seperti soeatoe kawalijiban ak-a Tnerabri taoe. lialioewa. alven membitjaraken itoe hal. atjapkali moesti di goenaken perkatahan-perkatahan jang koerang sopan, atawa „tjaboel", seperti melajoe pasai bilang. Orang Oiarda tentoe nanti taiùk idoengnja dan membilang : Dat is onwelvoegelijk, orang Ingris nanti •angkat poendaknja dengen membilang ; „shocking", tapi tapi dengen tjara begitoe, kita tida nanti bisa taoe resia-resianja itoe, oleh kerna djikaloe di dapet satoe pei katahan Jang koerang sopan, tentoe lantas ia lempar bo^koenja ka krandjang roempoet, dan ia nanti bilang de­ ngen gojang kepala, dan tarik idoengnja „for stiame . . . . tor shame !" Itoe toeladan haroes sekali djangan <!i toeroet, oleh kerna dengen tjara begitoe kita tida dapet taoe satoe apa, hal jang mana ada mendjadiken keroegian •sendiri, sedeng padaliai kaoentoengan mendateng. itoe hal boleh di anggep seperti fnaloe pul-'^ve, hal jang mana ada mendjadi halangan besar boeat beilindak d; medan kemadjoean atawa pengataiioean. Kita hareplah moeda-moedahan, jang pikiran itoe <maloe palsoe) sigra melinjapken dirinja di antara semoea bang-sa dan di ganti dengen pikiran, jaitoe : Tida Pote -ätjapkaii menerbitken roepa-roepa bintjana. Klongtjioe dan hormat. BI • TATULI & HEM]-:LIN( i. . BATAVIA, Augustus. 1918. N. B. Anak-anak^ jang blon beroemoer dewasa, haroes •<ijangan di kasi Ijatja doeloe ini boekoe,' tapi sasoewatoe •oiaug toewa nioesti rasaken sabagi kewadjibannja:, ak'^n ka~i boekoe ini di tangan poetranja jang soeda sampe oemoer. soepaja ia ini tiada tinggal di dalein kagelaj.an <a-lja tentang rosianja dan bintjananja wet pertjuûdhin B. & H..

(6) ISINJA INI BOi:KO E: Pendahoeloehan liagina r î Peroendingan r> II Wet dari hal pertjintahan 1f III Pelanggaran tentang wet pertjintahan ^ l;}. n' Manoesia poenja otak dan hal bisa mempoenjai toeroenan „ ir> Otak dan hal pertjintahan ,, 18. Y1 Bagian-bagian toelioe dan perkerdjahannja „ 2(> VII Menoeroet kainginan : Anak lelaki atawa prampoean -2î \"I1I Apa jang moesti di pantang dan .ii toeroet aken dapet anak lelaki atawa prampoean menoeroet kainginac— , 21*' X Kenapa kebanjakkan orang tida bisa dapet toeroenan dan — obatnja 'n X Lelaki atawa pram]ioean dan roepanja dari anak „ ;!7 XI Wer-wet bagi penghidoepan antara soeami dan istri „ HR XII Ptnjakit kotor (peniakit prampoean) 4-1 Xin Hal menjoenat dan Onanie ^ 47 XIY Onanie (Patjoetjeng) " 4«» XV Perbandingan 52 \A'I Boeat peringetan „ 5;i. X \'II Boeat i)engabisan (penoetoep) bagian ka I ^ 5() BAGIAN KA-II; A.MHXasehat aken dapet toeroenan jang)>andei dan pinter ^ 5»^ XIX Aken dapet anak jang tjakep (bagoes), soeboer dan koeat „ 58 XX Boeat orang lelaki „ KX1 Nasehat - aken menjimpen birahi dan tenaga, hingga di waktoe soeda ada oenioer „ (;4 XXII Hal menahan nafsoe birahi „ XXIII Piecept - boeat menambahken nafsoe birahi „ 65XXIV Pembrian taoe jang penting bagi iboe-jang masi moeda (Hal hamil j " „ tin XXV Brapa lama orang hamil „ (;8 XX\'I Kalender orang hamil „ 70 XX Vll Potongan badan orang prampoean „ 78 :XX\'II1 „ „ lelaki „ 7<i XXIX Gambar-jang haroes di tilik SO sampe 107, Penoetoep dan Errata..

(7) >~»k. Îl Ujttié. Peroendingail. Sauioea orang di doeiiia Jang berpikir sedikit paiidjang, nistjaja moesti mengakoe, bahoewa di alam ini ada soeatoe kakoewatan, jang bisa menerbitken segala matjem benda. Kaloe boekan begitoe, dari manakah terbitnja pepoehoenaii, dari apakah binatang-binatang dan nienoesia moela perta­ ma bisa terdjadi? Ada orang jang bilang, itoe ada perboeatanuja Allah; jang laen bilang, kakoewatannja alam dan lacn-laen lagi, anggapan mana samoewa ada bergantoeng dari orang itoo poenja igama dan pengatahoean. Apa jang orang namaken, itoe tiada ])erloe ditilik disini dengan betoel, tapi tjoekoeplah kaloe kita oi'ang taoe, bahoewa ada satoe kakoewatan di ini alam, jang bisa menerbitken itoe samoewa. Banjak kita soeda batja batja boekoe boekoe jang dika­ rang oleh poedjonggo-poedjonggo jang kesohor, tentang itoe hal fantai'a rnana ada karanganuja dari Maimonides, Plato \ oltaire, Darwin d 1. 1.), tapi kita moesti bilang, jang sanioea poedjonggo-poedjonggo itoe tjoema saling membanta sadia, djadinja tentang itoe hal belon ada orang bisa membi'i ketrangan. jang sampoerna betoel. Alenoesia, sedari ia bisa, berpikir üaii bitjara, hingga dari sebab ini. ia djadi bisa timbang menimbang sendiri, siapatah jang menerbitken itoe? Dari manakah bisa [timboel itoe ka'adaan ? Toch moesti ada satoe machloek atawa laenlaen, jang bisa menerbitken ka'adaän begitoe pada menoesia? Apa boleh dibilang, jang itoe semoea terbit dari menoesia sendiri ? Tiada boleh djadi. sebab menoeroet wet di ini alam; ,.satoe kakoewatan tiada bisa menerbitken laen kakoewatan. jang sama hesarnja dan sama ka'adaannja se­ perti la sendiri". Boektinja boeat ini wet ada banjak sek;üi, hingga tiada perloe kita toetoerken lagi disini. Maimonides membilang, ia heran sekali, kenapa menoesia soeka menjesel, jang ia tiada sampoerna ka'adaannja, padahal kabanjakan ka'adaän itoe, ia dapet sebagioepahan dai. ia poenja perboeatan sendiri. Poedjonggo itoe ada bi­ lang lebi djaoe. jang ia rasa menoesia di doenia djoega tiada bisa beroentoeng. apab:lah iaorang idoep di doenia zonder se­ kali bisa .iapet penjakit dan salamanja pooti bersi sadja..

(8) I. bocnia moiidjaili aepi sekali dau pengi(ioepaii mendjadi tida ada sekali kagoembiraännja, apabila di alam ini tiada ada pertjintaän. 1) Setnoewa benda di doeiiia ini ada mengandoeng pertjin­ taän, hingga dari sebab itoe, pengidoepan bisa mendjadi rameh dan kita orang ada kagoembiraän di hati boeat sa'antero waktoe. Doenia terpoeter di sakoelilingnja matahari, tapi pengi doepan segala machloek ada terpoeter di sakoelilingnja ,4)0'fjiiifaaii.' Ini satoe wet, ada paling oetama dan inemercnta segala ka'aiiaännja alam. Dimana-mana tempat sadja, kita bisa dapet liat itoe wet; boekan sadja binatang dan manoesia, boekan sadja mach­ loek jang berdjiwa, tapi djoega machloek jang tiada berdjiwa ada mengan<loeng pertjintaän satoe sama laen. öalaennja dari itoe, segala perbedaän, sebagi peeti dan item, lempang dan bengkok, keras dan lembek, siang dan malem, lelaki dan prempoean, idoep dan mati-- semoeaini telah terbit dari itoe wet jang terseboet di atas. Memang, mati boleh dibilang ada sabagian dari pengidoe­ pan, sebagi djoega malem ada sabagian dari satoe hari. Semoea ka'adaän ini teratoer dengen beres sekali, tjoema pcnjakit sadja jang membikin kaberesan itoe djadi kalang kaboet. Tapi siapa poenja sala? Machloek di doenia dioega jang sala; tjoba ia berboeat semoea dengen watasnja, nistjaja ia tiada nanti di hinggapi oleh penjakit. Manoesia di (ioenia moesti mentjari dengen banjak tjapc doeloe, sablonnja ia bisa dapetken alam poenja wet-wet dan kaadaan. Tapi, maski begimana djoega hai'oeslah dibilang jang itoe wet sel)etoe!nja soeda ada di dalam dirinja sendiri. Diri menoesia boleh sadja dioepamaken sabagi alam ketjil: wet jang ada di alam, nistjaja moesti ada djoega di dalem (hri manoesia. Ini hal memang boleh membikin kita heran sekali, tapi djika ditilik dengen betoel, nistjaja apa jang terseboet semoea betoel adanja. Dara jang mengalir berpoeter-poeter di kita poenja oei'at\) d.jo«'p:a, .iait|: inoiiibikin dJika liadiJ a d a p''rtiiiiLaiVii? B<v«ni a]>akah kila l»f»k''i(Ua ijai 'i oo\\an^', kalitf! t i a d a ad;i p«^itjiiitaiiii di di'fliid? Maka)i, pak'". 1 idtjyr baiijJO' ii. t i a d a biriu b i k i n k i l a d a n .senan}.'. '.

(9) s óerat daiein toeboe, ada lebi heran dari pertljalallaluija bin­ tang bintang di langit. Barang makanan jaug dibikin anljopr didaleai peioet, badan jang klooarin banjak kringet, tjara bagimana kita bernapas, itoe semoea ada terbitnja dari .satoe wet jang paling oetania sadja. Kita tiada taoe, brapa banjak wet-wet alam lagi jang orang di blakang hai i bakal dapetken, tapi kita brani bilang pasti, jang wet dari kakoeatannja oewap (stoomkracht) ada terdapat djoega di toeboe manoesia. Pikir sadja: apa jang inembikin dara kita bisa mengalir di dalem toeboe? Oowap, jang terbit dari hawa panas di badan! Kita poenja otak, bisa bekerdja tjoema dari sebab oewap poenja hawa,jang terbit dari daia jang hawanja panas. Menoeroet hawa panasnja kita poenja dara djoega, kita poenja otak dan pikiran bisa lekas atawa plahan bekerdja. Dari itoe betoel sekali, orang soeka bilang bahoewa orang jang aseran, daranja gampang berdidi. Dengen menoeroet kita poenja mata, koeping dan laen-laen, brapa banjak wet wet di alam, jang sebagian jang di waktoe se­ karang, menoesia soeda bisa goenaken boeat kaperloeannja. Di peroet kita saban hari ada dikerdjaken ilmoe pisa, dengen begitoe sampoerna, liingga kaloe ada orang jang bisa toeroet itoe, nistjaja ia tentoe bisa roba tembaga mendjadi mas dan dzat areng men(]jadi inten ! •Sampe disini Icita rasa soeda sampe tjoekoep boeat mengasi liat sedikit tentang ka'ada'an memoesia dan alam. Kita boekannja satoe adili pemikir; kita poenja pikiran jang tjoepet niembikin kita tiada bisa liat djaoe. pa jang kita bilang diatas, itoe semoea tentoc soeda banjak orang taoe, hingga tiada boleh dibilang baroe adanja. ' Dongengaunja dari kita orang poenja peroet, jang berkerdja boeat kita poenja laen laen bagian toeboe, maski begimana djoega, toch ada banjak mengandoeiig kabenaran. Pengidoeiian menoesia ada mempoeujalii doewa maksoed : Id'aoran;/ idoejt boeat berkerdja dan kltaorang berkerdja boCai b/'iu idnep, jaitoe boeat kasi kita poenja bagi-bagian toeboe berkerdja. Apabilah kita tjoema makan dan minoem sad^a, itoe blon tjoekoep boeat bisa idoep; betoel makanan itoe djadi dara.

(10) si (lau laeii-iaon jang iierloe, tapi kita niocsti pake kita puefija otak boeat memikir. Apabila tida memikir, tjara begimanakah orang bisa dapet barang makanannja ? Orang-orang jang idoep di oetan, betoel brangkali dapet makanan dari boewa-boewahan jang soeda sedia, tapi kaloe iaorang tiada goenaken pikirannja, nistjaja lama kalamalian boewa-boewahan itoe mendiadi soeker terdapet, sebab iaorang tiada ada pikirken laen matjem makanan. Iaorang boleh djadi saling boenoe dari sebab bereboet itoe sàtoe matjem bai'ang makanan sadja. Somingkin menoesia keras berpikir, semingkin madjoe dan banjak ia mempoenjai pengatahoean. Ia dapetken wet-wetnja alam. jang ia bisa goenaken boeat keperloeannja sendiri. •lang koeat moesti berkei'dja dan tiada mengambil lebih banjak bagian dari apa jang ia pei'loe, soepaja boleh djadi ada ketinggalan boeat jang lemahan fdongengnja dari sang peroet dan laen laen bagian toeboe», dan jang lemah toeroet bantoe bekerdja sabisa-bisanja, hingga djadi bantoe niei inganken pakerdjaannja jang koewat itoe. Itoe ada satoe wet di alam, jang memliikin senioea teratoer djadi beres. Begitoe <ljoega sama manoesia. Apabilah tanah tidà dirawatin. teutoe di dalcm sedikit tempo sadja, ia mendjadi satoe oetan jang i)enoe dengen papoehoonsn dan roempoet-roempoet. Apabilah kita tida rawatin koelit toelioe kita, nistjaja ia djadi koreng, goedik ilan banjak mengamloeng koetoe-koetoe aloes, jang sanget, djahat. Dimana-mana tempat djoega, apabilah menoesa tida bei-jiiki r dan tida mendjaga toel)oenja den­ gen sampoeina, nistjaja ia mendjadi roesakin kasehatan badannja. Boeat bisa merasaken beroontoeng, permoela di doenia orang moesti ada mempoenjahi,kasehatan badan. Boeat mempoenjahi kasehatan badan, orang perloe moesti taoe dari kabersihan dan laen-laen lagi peratoeran, jang perloe boeat bisa mendjaga diri. i)an boeat mendjaga diri, perloe oi'ang moesti memake otaknja boeat mentjari pengatahoean, jang bergoena boeat hal itoe. Peniakit jang bi'gimana heibat poen, apabilah kita taoe dari apa terbitnja, nistjaja tiada brapa soesa boes t di tjega. fîebaliknja, penjakit jang biar begimana ketjil poen, apabilah.

(11) 'ia- ('• tida liapet i'awatali bütocl, iiistjaja boleh ineiidjadi kapantijahgaJi dan tarik djiwa menoesia ka lain doenia. Lagi sekali kita oelangken ; wet jang perloe boeat saloc menoesia poenja kasehatan, ada bergoena djoega boeat kasehatannja scijala menoesia. Perloe sekaM menoesia semoea seliat, soepaja ia bisa idoep beroentoeng di ini doenia. Tapi ini ada bergantoeng pada menoesia sendiri, jang tiada boleh sekali melanggar peratoeranperatoeran jang diadaken oleh alam. Tjobalah kita oepamaken menoesia semoea di doenia idoep dengen sewatasnja; ia bekerdja sabisa-sabisanja dan semoea sampe taoe, begimana peratoeran alam. laorang tjoema dahar, apabilah ia lapar, dan tjoema minoem, apabila ia haoes. laorang beisetoeboeh badan, tjoema perloenja boeat ada mempoenjai toeroenan sadja. Betoel peroepamaän ini tiada bisa terdjadi, tapi tjobalah kita andeken jang hal ini beioel begitoe, nistjaja mendjadi semoea tinggal sehat, senang dan beroentoeng sampe bisa idoep di dalem oemoer lebi dari seratoes taon dan ka atasnja, • Kaloe ka ädaän begitoe, wafat barangkali teranggep boekannja satoe perkara soesa, hanja sebagi menoekar pengidoepan sadja. Alam tiada bi.sa membikin, jang menoesia boleh idoep salama-lamanja, sebab kaloe begitoe, nistjaja doenia tnedjadi sesak sekali dan iaorang tiada bisa mendapet pengidoepan tjoekoep. F'enjakit boekan datangnja dai'i alam. tapi telah terbit, dari sebab menoesia kenah langgar sala satoe peratoeran peratoerannja alam. Apabilah soeatoe wot jang terbikin oleh alam, kenali ter­ langgar, lantes timboel rasa koerang enak di toeboe, hal jang mana membri taoe pada menoesia, bahoewa ia telah meliwatken watas. Apabilah masi baroe sadja, penjakit itoe boleh di tjega, dikoerangken atawa dibikin linjap. Tabib jang dipanggil, boleh mentjari taoe, watas mana jang telah diliwatken dan -dengen pertoeloengannja obat obatan — ia bisa bikin linjap penjakit itoe. Apabilah penjakit itoe soeda lama, maka tabib djoega mendjadi soesa kerdiahannja boeat laloeken itoe ; atjapkali telah terdjadi, jang penjakit itoe, sasoedanja monerbitken segala roepa kasangsaraan, bisa.

(12) tarik ineuoesia ka lobang koeboer, iiiaski begiraatia djoega daja-oepaja jang pande. Peiijakit dai'i itoe, telah terbit sebab melanggar wet alam, sama djoega sabagi kadjahatan terbit, daii sebab telah me­ langgar ka'adilan. Maimonides, satoe tabib jaug tersohor pande, telah banjak meugoetaraken pik'rannja di dalem hal itoe. Antara mana ia ada bilang djoega, jang kabanjakan orang sala pikir dan tabib-tabib mengobatken si sakit deugen segala obat-obatan, jang terdapet di alam. Itoe sala sekali, sebab boeat apa ada soeatoe atoeran, djika tiada atoeran itoe sendiri bisa membikin enteng. Tjobalah pikir: apabilah alam sendiri bisa mengasi obat obatan, soepaja boleh melanggar peratoerannja zonder mendapet hoekoeman, apakah hal ini tiada boleh di.saraaken dengen satoe hakim, jang menghoekoeni satoe pentjovri (! boelan pendjaia, tapi sigra hoekoeman itoe di roba dengen O djam sadja V Apabilah begitoe, nistjaja di alam ini semoea mendjadi kalang kal)oetan dan jnenoesia boleh berboeat samoea menoeroet sesoeka hatinja. liingga di xialem sedikit waktoe sadja, semoea boleb djadi abi?. Alam tentoe tia<la boleh meniliikin begitoe; ia rnoestilioekoem semoea machloek. jang brani melanggar wetnja. Penjakit itoe boleh mendjadi linjap kombali apabilali orang menoeroet peratoeran jang di'adaken. Boeat bernapas, kita moesti goenaken kita poenja p«paroe (longen), jaitoe bebrapa bagian di kiri dan di kanan. Kaloe oepamanja satoe dari antara bagian bagian ini tiada bisa bekerdja, nistjaja alam, menoeroet ia poenja wet, gantiken bagi itoe dengan jang baroe, sama djoega seperti daging kita jang terpotong atawa satoe toelang dari toeboe kita, b'sa terganti dengen jang baroe. Tabib jang mana dan obat apa bisa bikin begitoe ? Di dalem hal begitoe, tabib tjoema- sesoedahnja mendapet taoe penjakit itoe — larang si sakit djangan makan barang makanan jang mentjega perkerdjaannja alam boeat membikin baroe bagian peparoe itoe dan mengasi minoem obat jang meringanken sedikit perkerdjaan alam. Tapi apakah sebabnja, maka di doenia ini ada begitoe banjak dan beratoes-ratoes roepa penjakit? Tiada laen,.

(13) hanja metioosia idoep di doenia toeroet saiiiaoo-ltiaociijR sadja, dan kabanjakan iaorang idoep sebagi orang jang koe­ rang pikiran. Segala perboeatan jang gila-gila, iaorang lakoeken. Seperti kaädaan sekarang ini, doenia penoe sekali deugen segala matjem kabodohan, hal jang tiada patoet dan napsoe jang memboeta sadja. Dimanakah bisa terdapet pengidoepan jang beroentoeng, apabilah ini semoea belon bisa linjap? Sama djoega seperti orang ingin di sawanja toemboe padi, sesoedanja ia bikin sawa itoe kabandjiran. Apakah andjing oetan bisa inelahirken kambing? Betoel di doenia ada terdapet penjakit-penjakit jang terl)it boekan dari pengidoepan jang sala, antara mana ada teritoeng djoega penjakit-penjakit, jang hinggapi anak ketjil dan boekan terbit dari orang toewanja itoe anak. Tapi penjakit itoe boleh dioepamakeu sebagi angin keras; betoel ia ada bikin roesak bebrapa pepoehoenan, tapi ada bebrapa djoega, jang bisa l.terdiri dan idoep kombali, sasoedanja angin itoe liwat. Demikianlah adanja kita poenja pikiran tentang wctnja alam ! II. Wet dari hal pertjintaän. Di dalam pei'tjintaän di d?,patken napsoe beralii, kagoembirahan dan pengrasaän beroentoeng, tapi salaennja itoe, ada terdapat djoega bermatjem-matjem bintjana, se­ bagi penjakit jang berbahaja, karoesakan toeboe dan laenlaen lagi. Mal ini semoea ada bergantoeng dari menoesia poenja perboeatan sendiri tentang peratoerannja pertjintaän ; dari itoe perloe sekalie, kita orang raoesti tjari taoe dan tilik dengan teliti. Soeatoe dokter bangsa Europa iang tersohor poen ada bilang „siapa jang tiada perdoeliken wetnja peitjintaän, ia tentoe bakal tiada bisa selamat beroentoeng dan siapa jang melanggar itoe, ia bakal djadi korbannja dari ia poenja perboeatan terseboet". Betoel sekali perkataan itoe, sebab pelanggaian ada.

(14) atjajJkaii tol'bit dai'i „tiada borpongätahüL'äii", Orang jang <lahar terlaloe banjak, atawa orang jaijg bä^ kerdja terlaloe keras, doewa-doewa bisa nieroesakken dirinja, dari sebab ia melanggar pelatoeiannja alam. Semoea penjakit ini tiada bisa begitoe loeroen menoeroen ka anak-tjoetjoe sebagi penjakit, jang terdapet dari pelang­ garan wet perijinta-an.. Betoel saoi'ang jang dadanja koei'ang setiat, atawa saorang jang berotak miring fpenjskit gila) d. 1. 1. bisa menoelarkan penjakit itoe pada anak-tjoetjoeiija, tapi orang inoesti inget jarig ainpir semoea penjakit itoe doeluc jßcniwela-moela terbitnja (Jari sebab pelanggaran di dalam hal pertjintaän. Boleh di bilang, semoea penjakit jang tei'bit dari sebab begitoe. tiada bisa di semboeken betoel, sebab obat-obat jang di goenaken boeat menjemboeken itoe penjakit, ada terlebi djahat dari penjakit itoe sendiri. Boekan sadja begitoe, tapi (ijoega toeboenja si sakit itoe salamanja tiada bisa begitoe sehat kombali seperti doeloe-doeloe, hal jang mana d.oega b\sa toeroen menoeroen sama anak-tjoetjoe sampe 4 atawa '> tferoen;n. Fcnjukit h'rn /si. Hoc. maaki sembor afoint fiada, •idJaloe i« pvndd;iioeiija ocinoer.. Ia bikin otaknja si sakit mendjadi poentoel, hingga tiada poen heran jang anak-anaknja toeroet mendjadi berpenjakitan, goblok, atawa kadang-kadang djoega 'boeta matanja, idoengnja tiada ada, d. 1. 1. Pelanggaran tentang wet pertjintaän bisa menerbitken segala matjem bintjana. Salaennja dari apa jang tei'seboet di atas. penjakit-penjakit jang terbit dari sebab itoe. bisa membikin, hingga pikiran orang mendjadi poentoel dan bisa bei'boeat segala matjem kadjahatan. Ia ini ada soeatoe bintjana besar bagi kamanoesiaän. Orang jang boeta, jang toeli, jang gila d. 1. 1. semoea terbit dari iboebapanja atawa toeroenannja. jang telali melanggar itoe wet. Tjobah semoea menoesia di doenia senantiasa jjerhatiken dengan betoel peratoeran-peratoeran itoe dan tiada sekalikali melanggar, nistjaja kita orang di doenia semoea mendja­ di bisa idoep sampe oemoer lobi dari 100 taon dengan mempoenjai kaseiiatan jang tiada torganggoe..

(15) Tapi menoesia poenja kaädaän di waktoe sekarang, ada djaoe sekali dari sampoerna. Ia orang tiada sekali maoe taoe atawa perhatiken peratoerannja alam. Ia orang tiada perdoeli sama itoe, asal sadja ia orang sendiri boleti rasaken kasenangan, jang tjoema di dalem sedikit waktoe sadja adanja. Ia orang tiada pikir ken [kasehatannja jang boleh [tei'ganggoe atawa pikirken pada toeroennja jang moesti toeroet pikool kadosaännja, III. I elanggaran tentang wet pertjintaän Satoe poodjonggo tersohor |ada berkata;' „apabila tiada ada pertjintaän, nistjaja tiada ada pengidoepan." Itoe betoel sakali, tapi sepeiti kita soeda bilang, teroetama di dalam ini hal alam telah niengadaken pei'atoeran-peratoerannja, jang tiada sekali boleh terlanggar. Orang moesti ingat ; api bisa menoeloeng di dalam penghidoepannja menoesia, tapi api djoega bisa menerbiikon beroepa-roepa penggo<laän, apabila tiada di djaga dengan Ijetoel. Djika alam tiada mengadaken watesnja di dalem liai pertjintaän, nistjaja di dalam sedikit waktoe sadja, di doeuia penoe dengan segala menoesia poenja kabinatangan dan segala perboeatan kedji mendjadi bisa timboel sebagi djamoer banjaknja. Dari segala machloek jang berdjina, boleh di bilang orang prampoean sadja, jang senantiasa dan ampir antero waktoe bisa memenoeken napsoenja di dalem ha! pertjintaän. Laen machloek tiada bisa berboeat sademikian. Menoesia poenja tempo boeat bertjinta-tjinta, ada lama sekah", ia itoe sedari ia soeda akil baleg sampe ia masoek di lobang koeboer. Apabila tiada ada wet-wet di dalam hal ini, nistjaja di dalem sedikit tempo sadja, segala menoesia l)isa inendjadi roesak toeboe dan otaknja dan orang prampoean tjoema (h pandang sebagi satoe pekakas sadja jang boeat membi­ kin senang hatinja orang lelaki. 1) *> Lebi 'Ijaoo b o l n h - l ) o ç k o ' v. ..I.iHlUe. l.>r. A. l.- ssor,.

(16) 14. Menoesia raondjadi lema dan tiada sanggoep goenaken pikirannja boeat mentjari daja oepaja jang sampoerna di pengidoepannja, sebab siapa jang melivvatken watesnja dari hal pertjintaän, ia djoega bakal djadi lema toeboenja dan otaknja mendjadi koerang koewat. Boekan sadia toeroenannja mendjadi banjak sekali di hing­ gapi oleh penjakit dan lema, tapi iboe bapa djoega oemoernia djadi pen(iek sekali, hal jang mana ada ternjata, tempo Colum­ bus baroe dapetken Amerika. Anak nogrinja disitoe tiada sekali maoe watasken ia poenja napsoe di dalam itoe hal, hingga — boekan sadja ia orang semingkin lama semingkin koerang djoemblania, dari sebab banjak jang meninggal dengen oesia moeda sekali — tapi djoega ia orang boleh di bilang 90 7,1 pada mempoenjai penjakit sijphilis (i'adja singa). Anak negri dari itoe terapat, pada waktoe itoe mempoenjai tenaga tiada lebi besar dari anak ketji sadja dan ia orang semoea ada goblok sekali, sebab otaknja poentoel. Dari sebab itoe djoega, maka di itoe masa, natnc orang bangsa Europa sadja soeda sampe tjoekoep boeat bikin lari sipat koei'ing beriboe-riboe anak negri disitoe. Sebagi djoega dengan boemipoetra dai i Amerika itoe, l)egitOü djoega bisa kedjadian dengan segala |bangsa dan segala menoesia, apabila ia tiada menoeroet peratoei-annja alam. Liat sadja; kota Palestina jang tadinja tegoe capi dimana sodomie *) dan Lesbische liefde 2) 4mnjak di lakoeken oleh pendoedoek negrinja, lama kalamahan mendjadi lema, hingga l)angsa Romein dengan gampang sekali bisa bikin djato kota itoe di dalem ia oiang poenja tangan.. *) 2). Soiloinie .ia ptu'ijiutaan aiitHva -1 «uaiij; leluki. Le .sl )ischo ja itr»o .. .. 2 jtraiiipo»^aii. ^Peib^M-atan ini a d a ineJanj<;;ar p<.'rat«i»'raiiii,iu a l a i n . d a r i ito«' m a k a a l a m u i e i u hikii» i c u i a t(»obo<'r)Ja d a n pend'-ldn «»'"^moernja oi-mjix janir.

(17) 1\'. Menoesia poenja otak dan hal bisa mempoenjai toeroenan. S <3moea perboeatan dari bagian-bagian toeboo kita, Jang (li lakoeken (lengen mtaksoednja alam, a(ia menei'bitken pengrasaan senang bagi kita poenja diil . , Liat sadja apabila Rita merasa lapar dan kita 'dahar, nistjaja kita rasaken senang; apabila kita boewang aer di waktoe peroet moeles, sigra kita mendapet pengrasaan senang dan laen-laen. Sa orang jang merasaken badannja sakit, moesti ada berboeat satoe dalem doewa : 1) Ia mt-langgar vvatas jang alam telah adaken atawa 2) Ia mendapet rasa sakit itoe. dari sel)ab doeloe orang toewanja atawa la(m-laen, ada bei'boeat it0(^ pelanggaran. Sedari waktoe masi ketjil. menoesia soeda dapet pengrasaan „ingin", sebab pengidoepan poen ada soeatoe ka-inginan. Di pengidoepan menoesia tjoema ia dapatken 2 pengrasaän jang oetama sekali, pengrasaän mana terdapat di waktoe ia oemoer dewasa [dan linjap kombali di waktoe ia .lekat wafat. Doewa pengrasaän jang oetama, ja itoe I) pikiran dengan bisa timbang menimbang dan 2) pertjintaan. Doewa hal ini mema'ng selaloe datangnja bersama-sama. sei)ab doewa-doewanja terbit dari satoe tempat dan moes­ ti saling mengimliangin satoe pada laen. Memang djoega perkerdjaännja otak (lan })ertjintaän boleh di bilang moesti berdialan sama-sama. Doewa-doewa bis.", menimboelken segala roepa penjakit, apabila di goenaken liwat dari watas atawa apabila tiada di goenaKen sabegimana moes­ ti nj a. Otak moesti • selaloe di kasi kerdja boeat memikir, sama djoep seperti pei'oet selaloe moesti dapet barang makanan. Tapi orang haroes djangan loepaken: sebagi djoega dahar terlaloe banjak, bisa menerbitken ])enjakit, begitoe djoega berpikir terlaloe banjak l»isa mei'oesakken otak. Terlebi lagi orang moesti inget : Dahar kascilikitan bisa gangg0 (,i kesehatan badan, tapi.

(18) lijoega otak jang, tiada dipake berpikir raendjadi menerbit­ kan bintjana. Anak moeda jang lagi 'sedang akil baleg^ perloe sekali banjak merapoenjai dzat-dzat di saloeroe toeboenja, soepaja perkerdjaän pikiran dan pertjintaännja bisa djadi sampoerna hetoel. m wdl.ioe he(jitoe, nd/.miciija anak mofda ifoc dj((y(i((n di tjcnd nama sekali, tapi iljocga 'dj(in(iuii di pociiHi-skcii -scoiui' DCDi dalem ka'adaän begitoe, pikirannja djoega bisa inendjadi sampoerna, hal jang mana djoega ada l)aik sekali bagi kasebatannja itoe anak moeda. Poehoen moesti ada akai'nja ; menoesia poen moesti ada pikirannja jang sampoerna dan pertjintaan moesti ada ia poenja napsoe ka goembiraän. Ka-maoeannja alam di itoe waktoe, d;angan di tjega sama sekali, hal jang mana bisa menimboelken roepa-roepa l)eniakit di otak. KakOewatannja otak dan pertjintaan boekan sadja tei'bit bebaieng dan berdjalan sama-sarna, tapi d.joega — seperti di bilang di atas — doeAva-doewa itoe terbitnja dari satoe tempat dan pekei'tijahannja saling membantoe pada laen. Doewa-doewa hal itoe bisa menerbitken penjakit, jang saroepa sad|a apabila di tjega ka inginan dan kaperloeannja. Tjobalah disini kita' terangkon, jipa sebabnja maka boleh di bilang ka doewa hal itoe, ada tei'bit dari .satoc tempat sadja : Boeat orang lelaki, manik itoe datangnja dari ia poenja otak, teroes teoroen ka ia poenja toelang tengkok kapala, mehwatken toelang bebokong l)lakarg sampe di mana ia poenja kantong kamaloean. Bagi orang prampoean. manik itoe masoek ka kamaloe annja (ei\'ah) dan biischah (kantong pranakan). Bagi orang lelaki, ia poenja toelang belakang (ruggemerg) tersamboeng dengan kantong kamaloeannja, tapi bagi orang prampoean, toelang llakang itoe belok masoek sedikit dan tersamboeng dengan ia poenja ervah. Dari itoe : Semingkin koeat otaknja sa orang lelaki semingkin sampoerna djoega maniknja; semingkin bagnes.

(19) terang otaknja saorang prampoean, semingkin baik prampo(>an itoe boeat mendjadi istri dan itoe, vOrang jang otaknja poentoel dan goblok, djarang mornpoenjai banjak toeroenan. Apakah Pembatja masi heran, kenapa penjakit otak (sakit gila) bisa toeroen menoeroen pada anak-tjoetjoe ? Sa orang prampoean jang er\ahnja koerang sampoerna, kabanjakan pikirannja tiada tadjam. ]) Xasehat jang baik boeat anak-anak moeda ja itoe djangan maoe beristri dengan sa orang prampoean. jang pikiran­ nja poentoel.! 1 ) Lebi cljaop holoh b n i j a hookoi'hookoo : „oiizo ziokfliik» vroinvi'ii'' oloh P r n r T)r. J . SchoondPCiiiiirk a t a w a .,Df' R p ^ ^ l a i ' h r s d r i f i " I p h Prof; D r . A. IJpot)-..

(20) v. otak dan hal pertjintaän. 0\ idius dan laen-laen orang jang beriltnoe lagi di djeman doeloo, ada membilang, bahoewa orang prarapöean tiada ada mempoenjai bagian soeatoe apa di anak Jang ia lahirken, tapi anak itoe boleh di bilang, semoea ada- kapoonjaiinnja sang bapa. Menoeroet papreksaiin di waktoe jang blakangan ini, ada ternjata, bahoewa doegaan Ovidiiis dan laen-laen, kliroè adanja. Di waktoe bersetoeboe badan, orang prampoean — sebagi djoega orang lelaki — ada membri dara dan dzat-dzatnja, dzat mana ada djadi djoega sabagian toeboenja anak. Dzat jang orang prampoean kloearken betoel ada sedikitan dari apa jang orang lelaki kloeai'ken, tapi doowa-doewa itoe ada perloe sekali bagi anak jang bakal di lahii-kcn. D/at oi'ang prampoean tebitnja sama djoega sel)agi maniknja orang lelaki, ja itoe dari otak. Seperti soeda di bilang bej-oelang-oelang, pakerdjaan ot,ak dan pertjintaän ada bei'gantoeng dengan keras satoe jtada iHen. Dari itoe djoega, maka siapa-siapa jang berpikir tvrhiloc keras sekali, ia djoega djarang mempoenjai banjak toeroenan. samantara siapa-siapa jang berlakoe katerlaloean di dalam liai pertjintaän dän meliwatken wates watesnja jang alam telah adaken, nistjaja ia poonja pakerdjaän olak mendjadi banjak moendoer dan djika lama-kalamaän, ia bisa menerbitken penjakit di otak. Hal ini terdjadi, dari sebab — seperti djoega a<la di bi­ lang tadi — manik menoesia (baik prampoean, baik lelaki) terbitnja dari ia poenja otak. Bagi orang lelaki ; menggoenaken pikiran terlebi dari moestinja, ada sama besar bahajanja sebagi meliwatken wates di dalem hal pertjintaän boeat otak. agi orang prampoean — otak jang tiada sarnpoerna bisa menerbitken penjakit hijsterie (penjakit soeka ber-ijina sadja zonder bisa merasakan poewas), penjakit tiada soeka sama sekali dengan persatoeboean acawa laen-laen penjakit lagi, jang ampir saroepa sadja. Penjakit hijsterie itoe salama-lamanja tiada bisa terasa poewas, dari sebab er\-ah jang ada mempoenjai pengrasaan loear biasa. Hal ini ada berpokok dari ot;i,k jang _tia(|a sabegimana inoesti adanja,.

(21) bjoej^a bagi oraijg lelaki,/bissa timboel poiijakit, jaiig' am pir saroepa sadja dengan penjakit terseboet. Semingkin bagoes dan terang otaknja • sa orang lelaki, semingkin banjak djoega ia mempoenjai manik dan dari sebab itoe djoega, semingkin keras ia ]ioenja tjinta biraiii. 8a orang pegoenoengan atawa sa orang tiada terpladiar (ijeman), jang keras tjinta biraliinja, nistjaja bisa mendjadi orang jang pande sekali, apa bila di waktoe moedanja, ia poenja otak di kasi sama keias bekerdja sebagi ia poenja toeboe, ja itoe sabegimana moestinja. Dari sebab itoe maka nabi Mozes ftjeritaän dari bijb(^]) tjoema lùli orang-orang boeat djadi padri, jang memi)oenjai banjak anak. Kakoewatan dari pertjintaän ada terbit dari kita orang }toenja otak dan otak jang terang boleli di bilang' ada soeatoe poesaka dari orang toewa jang berbadan seliat dan berotak sampoerna pada anak anaknja. Hal itoe djoega bisa terliat pada orang prampoean. Apa­ bila . orang prampoean pikirannja poimtoel, tentoe djooga otaknja dan ia poenja ervah koerang sampoerna. Tapi orang djangan pikir, jang banjak manik itoe ada sot;atoo tanda, ^bahoewa orang itoe bakal mempoenjai ba­ njak toeroenan. Maski biar begimana banjak poen, tapi apabila manik itoe terbitnja dari otak jang koerang sam­ poerna atawa torganggoe oleh penjakit kotor Generische ziekte), nistjaja orang itoe tiada nanti bisa ada mempoenjai toeroenan atawa kaloe dapet toeroenan djooga, nistjaja anak itoe dihinggapi penjakit, kima dan laen laen lagi. •lang pekerdjaän otak dan pertjintaän ada bergantoeng keras sekali satoe dengan laen, orang bisa mengarti (kui perkataännja Napoleon, sa orang jang tadjera sekali pikiran­ nja, tempo ia bilang : „Semingkin keras akoo memikir, semingkin keras djo(;ga akoe poonja tjinta bii'ahi, hal jang mana ada membikin banjak terang akoe poenja otak". Betoel djoega, maskipoen di waktoe i»erang, apabila Napoleon moesti pikirken soeatoe ^hal jang soeker sekali, nistjaja terlebi doeloe ia mentjari pertjintaän, sablonnja ia goenaken otaknja dengan betoel. J) i)jik:i. IIKKJC taoi; lebi d j a o f toiuaiii; liai ini i t lus aiiiuureUi'H lie Naimlrim''.. baik. b;il.ja buekoc. I. jaiit: bi.'i'iiaiiui :.

(22) iill VI. Bagian-bagian toeboe dan pakerdjaännja. Booat bisa mendengar, perloe kita orang moesti ada inempoenjai koeping, boeat bisa meliat, perloe kita orang moesti ada mc m poen, j ai mata. Alam telah mengadaken pada sasoeatoe macliloek segala bagian jang tjoekoep boeat ia poenja pengidoepan. Sa orang jang tiada mempoenjai koeping, tentoe tiada bisa m«"ndengar dan saorang jang boeta, tentoe tiada bisa meliat. Begitoe djoega sa orang jang tiada mempoenjai otak sampoerna dan berpikiran tadjem,, tentoe tiada bisa sebagi <!alileï Newton, Spino/i, Voltaire, Franklin dan laen-laen orang jang tersohor dari kapandeannja. Alam telah mengasi kita orang mata, soepaja bisimeliat, begimana bagoes dan besar ka'adaän di ini doenia. Alam mengasi kita orang pekakas-pekakas itoe iang bergoeua. dengen menga­ daken djoega ia poenja peratoeran-pejatoeran. Sebagi peratoeran alam djoega boleh diranggep, jang orang tiada bisÊ. berdjalan, apabila tiada mempoenjai kaki dan tiada bisa timbang menimbang, apabila ia tiada ada mempoenjai pikiran. Monoeroet otak poenja ka'adaän dan kasampoernaän dioega, pakerdjaän bisa banjak atawa sedikit, ja itoe sama dioega seperti mata, jang bisa meliat tegas atawa koerang tegas, iial jang mana ada bergantoeng dari ia poenja ka'adaän dan kasampoernaän djoega. Demikian djoega dengan pertjintahan. Jang satoe bisa menerima dan mengasi pertjintaän lebi banjak dari jang laen. dari sebab otaknja dan pekakasnja ada lebi sampoerna ka'adaannia dan jaug ken. Tapi maski begimana djoe­ ga, semoea orang, apabila ia poenja pikiran dan kasehatan toeboe ada sampoerna, tentoe menoeroet peratoerannja alam, ia bisa memperboeatken kawadjibannja sebagi orang lelaki atawa orang prampoean. Tapi moesti inget apa jang di bitjaraken disini, ja' itoe djika ia tiada membikin roesak peka-.

(23) ka8iiia atavVa iaeii-laeii, dari sebab ineUtiggai' akww tii goenaken dengan paksa sadja maski djoega blön temponja, Minoeman, maski begimalia ledJïat dam haroem, tentoe mendjadi ilang ka ledzatan dan kaharoeman itoe. apabila tahang tempat minoeman itoe tersimpen, telah mendjadi roe­ sak atawa petja. Inilali djoega ada soeatoe Avet dari antara peratoeran pcratoeran jang di adaken oleli alarn..

(24) '•«»n 'l'à. Menóeroet kaiti^inati anak lelaki atawa prampoean, Djika seorang lelaki soeda beroemoer dewasa, ia lantas nioesti menika, aken dapet anak atawa toeroenan. Ini lah baroe boleh dinamaken soeatoe pengidoepan, kewarasan proentoengan dan kesenangan. Bebrapa tabib tabib menjataken, balioewa malengken si lelaki iang inenerbitken anak dengen ia poenia bibit, sedeng oi'ang prampoean tida kasi keloewar apa apa, pada waktoe bersatoeboe dengen satoe lelaki, atawa dongen lebi teges, ia, si prampoean, tjoema-trima bibit sadja, dan tida mengeloeai'ken bibit sendiri ; Ini hal sama sekali tida bener adanja. Djikaloe satoe lelaki bersatoeboe dengen satoe prampoean, si lelaki kasi keloear dari lobang keaialoeannja saroepa dzat, i atawa dengen nama asing di lalang sperma". Ini sperma, Jang bewarna poeti bening, dan lender ada saroepa d/at Jang mengengem dzat lain, Jaitoe jang di bilang ,,eiwit". yebaliknja orang pj'ampoean poen kasi kloear saroepa dzat ; tapi tida begitoe banjak se].)erti lelaki. ÏSjierma ilai'i. orang prampoean ada bewarna sedikit mera dan meminjak sedikit.. Djikaloe bibit dari lelaki lelaki tida teradoek betoel dengen bibitnja orang prampoean, nistjajanja prampoean ifoe tida nanti bisa hamil. Di sebla dalem dari peranakan orang pramj)oean ada satO(! bagian lain lagi, jang dinamaken ,,ererstok'', (artinja itoe perkatahan asing, Jaitoe batang telor). Krerstok itoe memang ada seperti satoe tjabang jang ada banjak boeanja. Boea itoe jang moesti di langgar dengen bibit orang, soepaja bisa mendjadi anak, kapan boea itoi; soeda mateng. Djikaloe boea itoe soeda mateng, tapi tida ada bibit orang langgar padanja, nistjaja ia djadi terlaloe toea, dan laloe terlepas dai'i batangnja, lantai^an mana orang prampoean keloearken dara dari kemaloeannja jang dinama­ ken „dateng kotor". Ererstok itoe tida sekali kali boleh kena kelanggar oleh kemaloean orang lelaki, pada waktoe bersatoeboe. Djika ererstok itoe toch kelanggar djoega, lantaran kemaloean daj'i.

(25) si lelaki pandjangnja loear biasa, nistjaja kasehatan dari si prampoean ada di dalem bahaja, boekan sadja kesehatannja tapi poen djiwanja. Boekee „talmud'^ (taèmüd boekoe wet wet dari liai pertjmtalian dari bangsa Jalioedi, jang soeda toeroen menoeroen pada ia orang beriboe riboe taon) ada •bilang, djika orang prampoean poenja ererstok telah kena kelanggar oleh kemaloeannja orang lelaki, haroes ia nioesfi bertjere dan ini hal ada sebabnja, jaitoe dengen itoe orang bisa liat, jang lelaki itoe poenja kemaloean ada berbahaja bagi istrinja. Djika ia orang tida bèrpisa, soeda tentoe ererstoknja dari si istri, selaloé mendjadi loeka, dan lama kelamahan boleh djadi si istri nanti dapet bloedstorting, (keloearan dara), hal jang mana ada mengantjem ia poenja djiwa. —Alam poenja wet ingin jang bibit dari orang lelaki moesti di toempaken dengen keladjoean dari satoe pana; dan (lengen keladjoean fkekerassan) itoe, kewarasan dari si lelaki dan anak jang nanti diialiir ada bergantoeng. i.antaran ladjoenja dari bibit si lelaki, bil)it dari si prampoean djaili teradoek betoel dengen bibit si lelaki, dan dengen banjaknia dari sala satoe dari itoe 2 roepa bibit ada ber­ gantoeng, anak apa jang nanti diialiir, pranipoean atavva lelaki.. Kita orang haroes taoe lijoega, bahoewa lelaki poenja ))ibit ada bibit jang mendjadiken anak prampoean, sodeng prami)oean ampoenja biliit mendjadiken anak lelaki. Maka dari itoe poen bibit lelaiii ada poeti boning warnaiija, se^hmg bibit jang di keloearken oleh orang in-ampoean ada berwarna sedikit lioetek dan mera : Djika bibit dari si lelaki kloear doeloean dari bibit si prampoean, tiistiaja anak jang nanti ili laliir, ada anak prampoean, dan sabaliknja, kapan si istii kloearken bibitnja doeloean, anak jang nanti di lahir djadi satoe laki-laki. Ini lah j-esianja, jang dengen sebenernja boekannja resia lagi, sebab sesoeatoe orang lelaki di anggep moesti ada kenal itoe i'esia. Boekoe ,.talmnd" ada menerangken dengen sampoerna liai apa dan begimana moesti di lakoeken, hingga kita bisa menentoeken, anak apa (lelaki atawa prampoean) jang di ingin. Begitoe lah boekoe Talmnd kasi pladjaran, aken soepaja dapet anak lelaki, si soeami moi'sti toenggoe liingga napsoe boeat bertiintahaii dari istriaja ada sodeng.

(26) - 54. kerasnja: Si soeami tida boleh lantas toeroetin napsoenja istrinja, tapi ia moesti toenggoe, liingga birahi istrinja ada keras dan di atas kain^inannja si istri, pertjintahan itoe moesti di teroesken lagi boeat ka doea kalinj;i. Aken dapet anak prampoean, napsoenja si lelaki moesti keras dan dengen tiba tiba serang si prampoean, dan pertjintahan ini tida boleh di berboeat doea kali. Mari lah kita tjeritaken tentang satoe pembitjaraan antara Me^beer |satoe, musicus (orang jang sangat paham dan pandei di dalam hal muziek) dengan radja Lous Philippe. Tatkala Meijbeer dateng di astanania itoe radja oleh kerna ia di oendang bersantap, tiba-tiba radja itoe menanja padanja, apa ia, Meijbeer, ada poenja anak. „Ada,'' djawab i¥eijbeer dengan kesel: „tapi semoewa anak saja prampoean." „Apa?," berseroe baginda itoe dongan heran. „Kau toch ada saorang |ahoedi, . dan akoe heran sekali kau tida kenai i-esianja, aken mendjadiken anak prampoewan atawa lelaki, menoeroet kainginan? (Pembatja peml)atja, haroes moesti inget, bahoewa boekoe Talmud, jang adjar kita orang kenal itoe resia, ada poenjanja bangsa Jahoedi). ,.Pada waktoe akoe ada di dalem boeangan di Duitschland," begitoelah baginda itoe tjeritaken, ..akoe ada adjar kenal dengan satoe padrie bangsa Jahoedi; jang adjarken akoe bahasa Duitsch. Tapi boekan sadja akoe dapet pladjai-an bahtsa Duitsch tapi djoega akoe adjar kenal satoe resia dari.akoe poenja goeroe, jaitoe : „Orang moesti menika moeda (djangan teilaloe toea, hingga napsoe boeat pertjintahan soeda koerangan), aken mendapat anak lelaki atawa prampoewan, menoeroet kainginan." Laloe baginda itoe boeka resianja, jang tida beda apa jang di toetoerken di atas, hal jang mana terpetik dari boekoe talmud. ..Disinilah, akoe moesti bilang, bahoewa resia itoe boekan (Jjoesta, dan akoe bisa bilang lebi doeloe pada kenalan atawa familie, anak apa lelaki atawa prampoean, jang akoe poenja istri nanti lahirken:," l)egitoelah baginda itoe poetoesken ini poenja pembitjarahan. JJ« * He Hal ingin mempoenjai toei'oenan menoeroet soeka sendiri, lelaki atawa prampoewan, ada satoe perkara iang sänget penting sekali, sebab siapa tah tida mendjadi nekat, djika.

(27) sang istri molahii'ken satoe anak prampoewan, sedang jang sänget di liarap ada satoe laki laki. Siapa tah tida nanti merasa kesal, kaloe jang di laiiirken ada satoe anak laki-laki, sedang jang di ingin ada anak prampoean'? Aken naendapet anak, prampoean atawa lelaki, dengan menoeroet kainginan sendiri, ada banjak roepa lecept-recept lagi, antai'a mana ada djoega seperti jang di toetoerken di bawa ini : Djikaloe si .soeanii moelai rasaken dirinja ada di dalem. Sorga, jaitoe kapan ia poenja sperma soeda moelai kloear, ia haroes balik istrinja, hingga ia ini reba miring ka kanan. Inilah recept boeat dapat anak lelaki ' dan kapan diingin dapet anak prampoean si istri haroes di balik miring ka kiri.. Pembatja pembatja, kapan jang di ingin ada satoe anak lelaki, haroeslah pertjintahan di oendjoek pada si istri selaloe di randjang atawa di canape, dan hai-oeslah djangan alpa dan misti lekas-lekas balik si istri dengan tangan kiii ia poenja palia kanan, hingga si istri reba miring ka kanan. dan sembilan boelan kemoedian pengiiarepan itoe nanti di kaboelken pasti, asal sacija bibit itoe tida tanam di soeatoo tampat jang tida bisa toemboe. Kaloe jang diingin ada satoe anak prampoean, ini istri moesti di balik dengan tangan kanan, hingga ia reba miring ka kiri; dan sang istri tiada boleh bikin gerakan gerakan, jang mana membikin sperma itoe boleh kasasar : " Si istri misti saboleh boleh djangan berkoetik dan toeroet si soeami poenja gerakan, kapan ia sendiri hargaken pengharapannja ia poenja soeami. Aken menentoeken anak lalaki atawa prampoean hoekan sadja lelaki jang berkwasa tapi djoega prampoean. Boeat ini hal si istri moesti rebaken tangannja bawa paha dan tangan itoe di angkat toendjangan seperti badan ka kanan atawa ka kiri, menoeroet kainginan aken dapet anak lela­ ki atawa prampoean. Ini hal moesti di landjoetken. apabila dirasa sperma si soeami soeda moelai keloear. * X:. Dr. Venette pikir tentang hal aken mendapet toeroenan menoeroet soeka sendiri, ada satoe pei'kara gampang sekali. „Akoe kenal" begitoelah ia ada bilang; „bebrapa orang prampoean jang ada mempoenjai ' kebiasahan aken tidoer miring ka samping sebla kanan, dan poen w^ktoe mono-.

(28) rima sperma (bibitj, kebiasaan itoe tida di roba: Prampoean prampoean itoe salaloe melahirken anak lelaki. Orang tiada bisa kasi alesan jang iebi bener dari pada pengambilan, balioewa sperma si lelaki toempa di peranakan prampoean di mana Moederhoorn sebla kanan. (moederlioour=:3aroepa pipa, jang pemanja di sebla kanan dalem kemaloeanj dan djoestroe di moederhoorn sebla kanan selaloe terdapet anak lelaki. Boleh di bilang pasti, bahoewa orang ju'ampoean, jang bortjintahan miring ka samping kanan, tida dupet anak prampoean. Orang telah soeda dapet taoe, bahoewa boekan bibit (spermaj jang mendjadiken anak, tapi ia poonja hawa, oewap, jaitoe jang di namaken aura seminalis, dan biasanja liawa oewap naik ka atas, maka lantaran ini dengan memiringken batian sedikit, hawa itoe bisa naik dan masook di lobang dari baarmoodertrompet, jang mana menjamlioeng (iengan eierstok ' l)atang teloi ^ jang kiri atawa kaiian, menoeroet kainginan..

(29) c' buLiji^tiari baiu'iiiuf.Jui'(l'bi'âiiaki^lj'. ]. band dari baunuoeder. M baud dari eierstok (batajj^'. tan^lceliau U'lor^ kuiiaii < >0 ei'jrïjiok.' pp lobaiig daii pipalelof. -KU band-band boendor. T I' pipa telof. U Ijadann.ja dari baarmoeder. V lobang [pipaj kenialoean di boeki» di si bla dt]>a!t.. Dr. Spallaiizaiii daii laiu-lain alili-ahli jang termasjocr sooda bisa bikin andjing- betiua liamil dengan kasi niasoek bibit jang inasi anget di dalem kenialoeannja itoe andjing". Marika telah dapet kenjatahan, bahoewa djika bibit itoe soeda dingin, hal jang mana ada sama djoega seperti, mengasi keloear abis liawa oewapnja ^auraseminalis). tida satoe kali andjing- betina bisa hamil. Maka dari itoe ia orang dapet pikiran, bahoewa malengken aura scniinalis dari bibit jang bisa mendjadiken anak. Lain doktei' poeia soeda bikin itoe pertjobahan dengen manoesia, pertjobalian mana menetepken itoe kepertjajahan dan ini hal telah berboekti dengen,: Bebrapa anak-anak jang masi prawan. Begitoe lali professor Bandelocgiie jang tei'masjoer ada tjerita : „Satoe nona moeda, masi prawan, telah berfcjintahan dengan satoe anak moecla ; dan oleh kerna ia tida ingin dapet hasil jang tida (h harep, si lelaki tjoema di idjinken boeat hoendjoek laki-lakinja di bagian loear sadja, dan kapan ia soeda merasa dirinja di sorga, ia poenja sperma tida boleh di toempahken ka dalem kemaloeannja si anak pra­ wan. Pembatjâ- tentoe lantes doega, bahoewa [dengan mengoenaken akal begitoe,' dirinja itoe gadis bisa terloepoet dari maloe, ah, tapi tida kah si gadis itoe, oleh kerna sembilan boelan kemoedian ia telah melahirken satoe poetra, sebelonnja mana ia poenja tanda prawan moesti di goenting lebi doeloe. Jang di bilang tanda prawan, jaitoe-.

(30) Iah satoe roepa koelit tipis, jaiig terloekis di gambaran jang berikoet.. 1. Kemaloean dari satoe gadis. boekit kemaloean frenusheuvel):. 2. Bagian sebla daieni dari bibir besar.. o 4. Itil (kittelaar); Jang terlaj)is dengen koelit. Bagian sebla dalem dari bibir ketjil.. •") <) 7. \ oorhof (perkarangan depan . lobang kentjing (urine) i.obang dari kemaloean, jaiig di alingkon oleh koelit tanda inasi prawan. Koelit pertandalian prawan.. 9 10. pinggiran sebla bawa.. IJ. lobang boewang hadjat..

(31) Peranakan.. TUT tebeliija dari Ijaarmooder |peranakan]. TT baarmoeder trompet.|pipa peranakan). BB batang atawa lobang seperti pipa dari peranakan, LL eierstok [batang, tangkehan telor|. A sebagian dari lobang kemaloean. Aken bitjaraken lebi diaoe tentang hal itoe nona, itoo ia poenja tanda prawan ada berlobang sanget ketjil sekali dan safcoe oedjoeng potlood boleh di bilang dengan soesa bisa masoek. Maka dari itoe orang telah dapet ke­ pastian, bahoewa, malengken aura seminalis jang berpahala. Kita anggep, ada terlaloe banjak aken di seboet satoe persatoe tentang hal nona-nona gadis, jang telah soedah djadi iboe, dengan mengidjinken ketjintahannja aken menoempaken spermanja di loear toeboe sadja. Lebi djaoe terlaloe sering kedjadian, bebrapa anak- gadis telah mendjadi ha­ mil lantaran menjoetji kernaloeannja dengan aer jang ada tertjampoer sperma dengan boekan sengadja (itoe aertentoe masi anget), * *. Apa jarig; nioesti di pantang dan di toeroet aken mendapet anak lelaki atawa prampoean menoeroet kaingindn.. Dokte]' Venette ada bilang, bahoewa siapa djoega jang ingin dapat anak, menoeroet soekanja sendiri, ia moesti toeroet toedjoe roepa nasehat, jaitoe! 1". Malengken dahar barang makana,n jang ledzatdan jang bisa menamba kesoeboeran badan (seperti telor enz). Manoesia telah dapet taoe bahoewa orang jang dahar ba­ rang makanan jang panas dan ledzat dan dengan daging" dari.

(32) «u w I. biiiataiig jahg SeHng- bernapsoe aken berdjhia, bisa dapet, boekaii sadja tenaga boeat bertjintahan, tapi djoega aken bisa dapat anak laki-laki. •2". Aken dapat anak lelaki, liaroes sekali djangaii menika. t^alaloe moeda, oleh kerna kapan oemoer masi moeda, tenaga belon tjoekoep betoel, aken dapat toeroenc^,n jang soeboer dan koeat. Orang liaroes d,jangan sekali makan terlaloe baujak. oleh kerna terlaloe banjak makan bisa meroesakin peroet, dan djarang sekali orang rakoes bisa dapet anak lelaki. 4". Aken dapet anak lelaki, orang misti djarang- ber­ tjintahan dengan istrinja, sebab, djika hal i toe di berboeat terlaloe sering, napsoe m^ndjadi koerang dan dingin, lan­ taran mana hasilnja tjoema anak prampoean sadja. 5". Orang piainpoean jang dapet kotor dengari waktoenja, boleh bertjintahan malengken sesoedanja dateng kotor itoe brenti, kaloe ia ingin dapet anak lelaki. Tapi, orang prampoean jang sering dapet kotor, misti toeroetken napsoenja sewaktoe sadja, jaitoe sebelonnja atawa sesoedanja dara kotor brenti keloear, dan pengharapan aken dapet anak lakilaki nistjajanja di kaboelken. Djika ia sering dateng kotor dan bertjintahan tida waktoe dan watesnja, ia boleh pastiken lebi doeloe nanti dapet anak prampoean. 6". Haii jang paling baik aken menerbitken toeroenan, jaitoe di hari jang tisia terlaloe dingin dan tida terlaloe panas. Orang inistl inget poela, bahoewa hasilnja dari pertjintahan jang di bikin di waktoe sedeng panasnja hawa oeiiara, kabanjakan anak prampoean. Orang-orang, jang selaloe merasa panas, mempoenjai bibit jang belon tjoekoep oesianja dan ampir selaloe dapet anak prampoean. 7". Hippocratis, soeatoe thabib dalem ilmoe obatmengobatin, membri nasehat aken iket bidji peler dengan keras, aken soepaja dapet anak lelaki dan aken dapet anak prampoean bidji peler sßbla kiri inoesti di iket. Menoeroet Frankenhausen dan Gumming di Edinburg, orang bisa menéntöekeh dari dedekkan hati di waktoe hamil, anak apa jang nanti di lahirken. !30 dedeken didalem I minuut anak lelaki 150 dedeken „ 1 =:anak prampoean..

(33) Kenapa kebaiijakan orang tida bisa dapet toeroenait dan obatnja gecorrigeerd.. Poko-poko dari hal jang terseboet di atas bagi orang prarapoean, jaitoe terlaloe gemoek—dara tadjem — keko­ toran di kemaloean, lantaran me'nggoenaken aer dingin aken raenjoetji kemaloean sehabisnja bertjintahan, — pera­ nakan melenting—batang peranakan dan batang trompetnja terlaloe sempit — peranakan . tida betoel doedoeknja lantaran di sengadja dengen di oeroet oleh doekoen —atawa terlaloe sering toeroetken napsoe aken bertjintahan. Koerang napsoe dan tenaga bisa di bikin semboe, asal sadja orang toeroet' platoeran-platoerarnja dengan segenap hati dan sebagimana moestinja. Aken membikin tamba napsoe adalah di goenaken sesajoeran seperti bawangpoeti—bitterkers—truffels—pement—saffraan — kajoe manis olanda—djahe--atawa lada. Ini semoeaada barang jang pedes dan pedes bisa menerbitken napsoe. Obatnja boeat orang pi'ampoean jang tida bisa dapet anak boekan lantaran penjakit adalah kunstmatige Iwrruc/iting artinja: sperma (bibit) lelaki di kasi masoek de­ ngen pertoeloengan satoe spuit ka lobang kemaloeannja siprampoean. Ini hal bisa di landjoetken dengan roepa-roepa tjara, tapi atjapkali orang goenaken spuit. Dokter Gerand ada membri nasehat aken toeang sperma lelaki di dalem satoe pipa dari karet, oedjoengnja jang ma­ na di toedjoeken di lobang peranakan, sesoedanja mana oedjoengnja jang lain di tioep dengen moeloet. Dokter Pagot jang termasjoer telah bikin pertjobahan dengan saroepa pekakas aken kasi masoek bibit di kema­ loean orang prampoean dan pekakas itoe ada berhasil sä­ nget bagoes. Dokter Eustache di Montpellier (Krankr'ijk) pertjajaken itoe perkerdjahan pada si soeami, jang sebegitoe lekas spermanja keloear, lantas tada itoe dan ac.hirnja kasi ma­ soek dieridjinja jang penoe dengan sperma ka moeloet lobang peranakan. Kapan itoe kunstmatige berruchting di kerdjaken dengan haik, nistjajanja orang boleh jiastiken nanti bisa dapet tooroenan,.

(34) — nü • Aken balik korabali dengan apa jang kita hendak bitjaraken, kita moesti bilang, balioewa, d jika bener adarija, jang orang prampoean tjoema trima bibit sadja dan tida mengeloearken bibit, seperti bebrapa tliabib menjataken, maka haroeslah moesti di ketahoei, bahoewa belon satoe dokter perna dapetin, seorang prampoean jang tida ada poenja bagian-bagian, jang mana membikin ia tida bisa dapet anak, katjoeali soeda tentoe prampoean-prampoean djahat jang soeda bikin roesak atawa binasa ia poenja peranakan, atawa djoega prampoean-prampoean jang ada poenja penjakit kotor. Satoe professor, jang sering moesti preksa orang-orang prampoean, telali menjataken, bahoewa ia belon perna mendapetin, bahoewa ada orang prampoean tida ada poenja bagian-bagian, jang mana menoetoep padanja dari pada perdjalanan boeat dapat anak. Dan achirnja proflessor itoe poen mengakoe, jang boekoe „Talmnd" ada betoel dan tjotjok sekali, jalah, bahoewa orang prampoean poen kloearken bibit, dan malengken bibit itoe ia tida kloearken, djika napsoenja tida keras, atawa tida bernapsoe sama sekali, ata'\\'a poen oleh kerna zenuw-zemiwnja soeda lemas dan tida ada kekoeatan lagi, hingga kapan ia tidoer dengan seorang lelaki, maleng­ ken si lelaki sadja jang kasi kloear bibit, sedeng ia sen­ diri tida, sebab ia tida merasa apa-apa. hatinja dingin, hingga bibitnja ia tida kasi kloear. Ini lah selmbnja, bahoewa banjak orang bilang, orang prampoean tjoe­ ma trima bibit sadja, dan tida kloearken bibit. Bebrapa thabib-thabib telah menjataken, bahoewa satoe gadis jang masi prawan, tida nanti bisa djadi hamil djika ia di tidoerken boeat satoe kali sadja. Bermoela ini hal orang tida begitoe pertjaja, tapi blakangan poela orang dapet kenjatahan itoe ada bener, sebab satoe gadis jang masi prawan, |tida nanti kasi kloear bibitnja, i)ada waktoe tidoer boeat pertama kali dengan seorang lelaki, sebab barangkali lantaran sakitnja, atawa boleh djadi djoega lantaran kaget dengen itoe pengrasahan, jang baroe (11 ke­ nal. Kita haroes ingefc djoega, bahoewa aken dapet anak. bibit dari lelaki dan prampoean moesti teiadoek, maka djika si lelaki sadja jang kloearken bibit, sedeng si pram­ poean tida, soeda tentoe bibit si lelaki tida tertjampoer dengan bibit si prampoean, hingga tida bisa djadi anak..

(35) on sedeng boeat dapet ànak, bibit dari si lelaki dan prampoean moesti teradoek betoel. Lebi djaoe djarang, sangat djarang sekali kedjadian, jang seorang prarapoean jang sanget galak dan selaloe bernapsoe sadja, dapat anak. Sebab apa ? Orang prampoean begitoe, poenja napsoe boleh di bilang tida brentinja, sebab djika si lelaki soeda kloearken bibitnja, ia belon, hingga napsoenja, djika si lelaki soeda kelioeroe kasi kloear bibitnja^ soeda tentoe masi keras sadja. Tida heran lah prampoean-prampoean jang galak tjari seboleh-boleh ia poenja kesenangan aken toeroetken napsoe­ nja, jang belon bisa di bikin padem, katjoeali oleh lelaki jang sanget koeat. Maka tida djarang kedjadian, jang soeami dan istri, tida mempoenjai toeroenan, kapan ia ada terlaloe lema, dan si prampoean terlaloe soesa kloear kloer bibit, atavva dengan lebi teges, djika napsoenja tida bisa di bikin ilang oleh si lelaki, hingga bibitnja si lelaki tida ter?doek, dan maka ini kedoea orang itoe tida hisa poenja toeroenan. Satoe gadis jang baroe menilca bisa hamil, di malem nikahan Jang pertom«, tapi ia tida nanti djadi hamil djika ia di tidoei'ken boeat satoe kali sadja. Boekoe,, ra].Tniid" merabri nasehat, jang kapan soeami dan istri,, bertjintahan," haroes kedoea ini ada di da­ lem waktoe jang senang, dan kedoea orang itoo poenja pikiran tida terganggoe dengen roepa roepa djenis, dan lebi djaoe haroes sekali si istri tida merasa sakit satoe apa, pada waktoe ia menerima bibit, sebab ini a(]a bergantoeng dengen tabeatnja itoe anak jang hendak di lahirken. Boekoe ,.talmud'- melarang, aken bertjintahan, sehabisnja makan terlaloe banjak, atawa minoem minoeman keras, dan poen tida boleh dalmr bai'ang barang jang pedes, kapan ia berniat aken bertjintahan, baik si lelaki atawa si pram­ poean. Waktoenja bertjintahan paling baik pada djem 1 di tenga tenga malem, sesoedanja tidoer dengen senang, oleh kerna djoestroe di djem itoe, di anggep soeda soenji, hing­ ga kedoea orang itoe [soeami dan istri] tida dapet pengodahan atawa ganggoehan, sebab pikiran dari kedoea orang itoe tida boleh tergangoe sekali kali, sebab sepoiti di bi8.

(36) - p,4 lang lebi doeloe; Aengen pikiran manka, anaknja poenja ta­ blât ada bergantoeng. Boekoe „talmud" ingin, jang soeami daq.istri bitjaraatawa mengomongdi itoe waktoe, sebelonnfa -berbo'éàt apa apa, seperti sadja bitjara tentang segala roepa hal jang baik dan bagoes, dan ingin dapet toeroenan jang baik enz eivA. Ini hal djangan Sekali di anggep sebagi perkara djoesta atawa hal aken raelebiken sadja, malahan ini nasehat ada jang sanget penting Sekali. Orang haroes moesti inget, jang anak anak, jang di terbitken dengen segala kebiadai)an seperti binatang, oleh si laki dan istri, selaloe ada l)odo, bangor nakal, dan tida ada mempoenjai kakerasan hati atawa kemampoear, sedeng boleh di pastiken, bahoe\va djika si laki tiioerin istrinja, selaginja si istri dateng boelan (kotor), nistjajanja anaknja, iang nanti di lahir, djadi soeatoe pengaraoekan atawa pentjoeri. Hal bahoewa ada orang orang prampoean, jang tida bi­ sa dapet anak, sebabnja boleh d jadi, lantaran ia poenja kemaloean tida begi'toe sampoerna seperti orang biasa, lantaran mana bibit dari si lelaki dan prampoean tida bisa teradoek atawa , boleii djadi djoega oleh kerna sala satoe ada jang menggétlgem penjakit kotor atawa lain roe­ pa penjakit. Orang lelaki poenja bibit selaloe ada berhasil, asal sa­ dja bibitnja teradoek bëtoel dengen bibitnja orang prampoean. Bibit orang lelaki jang sehat moestinja kloear dengan keladjoean dan kepesatan dari ."50 centimeter djaoenja, hing­ ga bisa teradoek betoël dengen bibitnja orang prampoe­ an. dan boleh di pastiken ia nanti dapet anak. Sering sering kedjadian, jang kedoea orang itoe Üaki dan istri tida dapet ânak), maskipoen kelihatannja si prampoean; ada segar dan sehat. Dokter dokter jang oemoem, tentoe mengataken, bahoewa prampoean itoe tida ' ada poenja kebisahan aken dapet anak. Ini tida bener adànja, pasti tida, si lelaki tentoe ada poenja penjakit druiper atawa soeda kasi kloear bibit t^i-laloe banjak, sebelónnja tidoer dengan istrinja. Memang sogala penjakit mengkoerangken tenaga, dan maka itOe hal kasi kloear bibit poen ada koerang deras. Orang-orang lelaki jang ada mempoenjai sakit kentjing tentoe ti'la bisa Ijegitoe pesat' dari deras mongkeleoarkon.

(37) iiibil,lj|a sfepeitl örïüig jang schat, hiliggä bibitnja, jalig moestiiija di kasi kloear dengeii kepesatan oO centimeter (Ijaoenja, djaoenja itoe meiidjadi koerangau dan tenaga dari keladioeannja koerang. Lantaran im bibit dari si lelaki dan prampoean tida teradoek betoel, dan tida di toelak teroes ka dalem pranakan. Lantaran hal itoe satoe soeami dan istri telah di paksa aken bertjere, dan apatah telah kedjadian? Si istri itoe menika kembali dan djoega si soeami ka­ win lagi dengan seorang prampoean lain. Istrinja jang pertama telah (lapot banjak anak, sedang ia sendiri si soeami itoe, jang kawin lagi dengen lain prami)ooan, tida dapet anak; satoe poen tida! Maka di harap sekali hal ini nanti di anggop seperti tjerita jang penting.. Liat lah ini tjoiilu ' dari kntong'peranakan jaii^ roesak,. 1'enjakit eartarrh di leher peranakan C—leher peranakan jang bengkak. Y — bagian sebla blakang dari keraalöean jang di potong (terboeka.) II—lobang dari leher peranakan jang bengkak. G-NTana en kotoran jang kloear..

(38) Petijaldt aiciijriiji' dan loeka di lelicr pniatidkiuiM - badaiinja verus (peranakan) 00-wates' dari kaï'oesakannja 1—lobang peranakan.. Jang ontengan penjakitnja M—badannja peranakan 00-wates watss dari karoosakaniija II—lobang peranakan Bahoewa peniakit penjakit ini ada lieibafc dan berbaliaja itoe traoesa di bilang lagi (Hoekoemannja alam.) Di dalera kesakitan itoe, ' perdjalanan aken dapet anak ada soesa sekali.

(39) tei«k( äta\v« f)faittpoewan «jan ruepaitj» ciari «it«k, Sabeloiuija meiiibitjai'aken teütäiig hal apa jarig diacboot ili atas, haroeslah kita oelaiigken lagi : — orang prarapoeati ada berpahala di dalem pertjintahan. Pembatja-pembatja tentoe sering-sering saksiken, bahoewa anak anak lalaki kebanjakan rnirip pada iboenja, dan gadis gadis rairip pada ajahnja. Orang soeda dapat kenjatahän djoega, bahoewa penjakit jang si bapa ada mengandoeng, biasanja menoeroen pada anak anak prampoeannja, dan djarang pada anak-anak lelakinja, dan begitoelah djoéga (iengan si iboe dengan anak-anak lelakinja. Djika si ajah ada poenjakit kotor (penjakit prampoean), kebanjakkan anak-anaknja jang prampoean koeroes gering dan -sering dapat sakit kepoetilian, seaeng anak-anaknja jang lelaki boleh dibilang seger dan sehat, asal sadja iboenja ada sehat dan segar dan boekannja berasal daii toeroenan jang sakitan atawa jang soeka plesir. Di antara anak-anak, ada djoega gadis-gadis iang mirip pada iboenja, dan poen ada anak lelaki jang mirip dengan bapanja. Ini poen tida heran. Anak-anak jang begitoe, jalah^ jang lelaki mirip pada ajahnja dan jang prampoean mirip pada iboenja, kebanjak kan koerang baik tabeatnja dan bodo (tida pinter). Biasanja anak-anak lelaki, jang sama roepanja seperti ia poenja iboe. selaloe s 'gala ka-aloesan adat dari si iboe menoeroen pada anak i toé, dan djarang, boleh di bilang, anak jang mirip pada iboenja, djadi seorang djahat. Semoea orang-orang jang termasjoer ada mirip ])ada iboenja atawa sama roepanja (seperti pinang dibela doea.) Oadis-gadis, jang mempo.enjai aer moeka seperti ajahnja, sering kali menoeroenken keradjinan dan kekerasan hati dari si ajah, dan djarang gadis-gadis jang begini, ada orang bodo. Pengarang dari ini boekoe pertjintahan ada bilang, ba­ hoewa ia tida ingin jarig poetra lelakinja nanti menika dengan satoe gadis jang , roepanja sama desgen iboenja, maskipoen ia poenja ke.tjakepan, ketjantikan terhitoeng masoek di kias satoe, dan poen tida satoe dari ia poenja anak.

(40) ])i'aliipoeaii nanti 4i kasi menika deligeli öatoc loJaki jaüg mirip pada ajalmja. Bener seiiali di dalem liai mirip pada iboo atawa bapa ada tergenggem satoe resia tabeat jang masi tersiinpen boeat kita orang poenja penilikan. XI Wet. et bagi penghidoepan antara soeami dan istri,. Alanoeöia ada teriiitoeng pada binatang-binatang, m«lengken dongen perbedahan, jang manoesia ada lebi pinter dan lebi tinggi deradjatnja. Di antara binatang-binatang pranipoean, malengken orang prarapoeaii jang dateng kotor, sedeng piampoeannja dari satoe monjet tida ada sftoe jang bisa dateng kotor, seperti manoesia di pihak orang prampöean. Lantaran monjet prampoean tida bisa dateng kotor, maka tida heran lah monjel-monjet lelaki betjintahan dengen segala monjet prampoean, katjoeali dengen monjet prampoean jang soeda berhamil, sebab ia ini tida maoe bertjintahan lagi, sebelonnja anak jang iakandoet di lahirken. Lain sekali dengen manoesia, sebab satoe lelaki tida nanti deketin orang l)rampoean jang lagi dateng kotor, oleh kerna kedoea pihak mengarti, itoe ada bisa menerbitken bahaja bagi kesehatannja. Ada bebrapa matjem boeioeng, jang hidoep masingmasing dengen satoe istri sadja, dan boeroeng-boeroeng ini betjintahan malenjken dalem soeatoe waktoe sadja, sedeng ada lam lain binatang lelaki jang sangat soeka sekali bertjintahan-bertiiiitahan dengen bebrapa boeroeng boeroeng betina (prampoean,) hingga ia poenja bibit, semingkin lama semingkin djadi koerang dan begitoe poen dengen tenagania, sedang djiwanja mendjadi lebi pendek. tSesoeatoe urang lelaki jang toeroet itoe toeladan, jaitoe aken hidoep tida tentoe, atawa dengan lebi tegas, aken plesir dengan prampoean tida bisa kira, bisa memastiken, bahoewa dirinja djadi roesak dan djiwanja djadi !ebi pend0k. Ia poenja napsoe, tenaga dan pikiran poen toeroet mendjadi lebi koerang. Memang ini hal soeda banjak berboekti, maka djika kita boleh membri nasehat, haroeslah orang perhatiken ini hal, toeroetama anak anak moeda jang koerang berpikir..

(41) Satoe lelaki tida boleh hidoep dengen lebi dari satoe prampoean, kapan oemoernja soedai d'ewasa, dan kapan 'ia ingin mempoenjai oemoei- pandjàng, dan kesehatan dan tenaga boeat bekerdja.' Satoe lelaki jang hidoep dengan tida lebi dari satoe prampoean, jaitoe „istrinja," raoesti bertjere dengen si istri itoe, kapan marika tida bisa dapet anak sesoedanja '> taon lamanja. (Batjalah boekoe karangannja professor Dr. J. Schoondermark Jr, boekoe mana beralamat : Geen kinderloos Huwe­ lijk atawa Man en Vader dan Vrouw en Moeder. Djika kedoea orang itoe tida djoega bisa dapet toeroenan, itoe lah ada soeatoe tanda, bahoewa bibit dari kedoea orang itoe tida bisa teradoek betoel, lantaran si lelaki ata­ wa si prampoean ada mengengam penjakit. Maka dari itoe. sala satoe moesti berkeras aken l)erpisa satoe ])ada lain, djika ia ingin dapet toeroenan. >K ». tf. Di dalera tiap tiap seboelan orang orang prampoean tida boleh tidoer sama lelaki, 5 â o hari lamanja, lantaran dateng kotor (= stonde = menstruatie). Boekoe „talmud" bi­ lang, lebi baik 12 hari lamanja djangan tidoer sama prampoean itoe, oleh kerna boekoe itoe membri nasehat, aken medoenggoe poela 7 hari lamanja sedari itoe „dateng kotor" brenti, hingga tida keliatan dara lagi sama sekali. Soeda tentoe sadja si lelaki doewa soeaminja moesti tahan seboleh boleh ia poenja napsoe dan hai'oes lah berhati hati, djika ia brani tidoer dengen istrinja, dJika ia ini belon tjoekoep 7 hari dateng kotor, oleli keina banjak orang ]irempoean sering sering dapet penjakit kepoetian, sehabifenja brenti boeang dara kotor. Penjakit kepoetian itoe mengoda doea sampe tiga hari lamanja. (Atjap kali penjakit ini, djika tida dai>et obat jang betoel, bisa bertaon-taon\ Djika satoe lelaki tidoerin prampoean, jang masi dateng kotor, dara kotor itoe masoek di lobang kentjingnja si prampoean, hal jang mana menerbitkan lain roepa penjakit pada si prampoean, jaitoe penjakit „saba," seperti boekoe „talmud" bilang. Penjakit „saba" itiV biasanja tida djaItr^t. tapi toeli bisa mengoda dari satois sampe anom niing».

(42) - 40 -. lamanja, tapi, maskipoen penjàkit itoe tida sèbrapa beratnja, toch bisa menerbitken oérat kendêr dan memboeang kentjing dan bibit koerang deres, hal jang mana raendjadi poko dan si istri tida bisa .hamil,; selainnja ini si istri bisa dapet bloedvergiftiging (keratjoenan dara). Seperti soeda dibilang, penjakit sabâ.itoe tida berbahaja, asal sadja penjakit itoe terbit dari dara kotor sendiri, tapi pe­ njakit itoe bisa mendjadi berbahaja, djika si lelaki atawa si soeami pindaken itoe dara di laen prampoean : Segala penjakit bermoelanja tida djahat. tapi ia mendjadi heibat dan djahat lantaran „atóeran." Maka dari itoe pembatja, haroes lab kira kira, ; dan mendjaga keresikan, kesehatan atawa dengen pendek ; kita orang raoesti^ hargaken diri sendij'i. , *. Orang telah dapet kenjatahan, bahoewa anak dari orang toeanja, jang ada mengandoeng penjakit kentjing, acia mempoenja dada jang lema; segala penjakit dada biasanja bisa toeroen menoereen dan ada herpoko dari penjakit kotor (penjakit prampoean). Dari ini penjakit lain lain pe­ njakit bisa mendjadi terbit. Djika seandenja penjakit ini,- jaitoe penjakit kotor, linjap, maka pasti lah di dalem tempo lima poeloe taon ada lain penjakit lagi, selainnja penjakit jang terdapet dengen men­ dadak, seperti demem tijphus etlz. « *. *. Di antara dokter-dokter sekarang banjak sekali, jang soeka goenaken roepa-roepa ratjoen jang heibat aken semboeken penjakit druiper (penjakit kentjing. jang mengeloearken nana, jaitoe hasilnja dari plesiran). Dokter-dokter ini boleh di oepamaken seperti algodjo-algodjo jang kedjem. Maka ia poenja obat meroesaken lobang kentjing atawa kempoengan kentjing. Seorang jang di obatin olehnja, 'nanti tergangoe oleh roepa-roepa penjakit di waktoe oemoer 40 taon, dan djiwanja mendjadi 20 |à, oO taon lebi fendek. Obat jang paling baik boeat penjakit jang terseboet, tida lain, jaitoe mandi sering di" aer jang seger dan dingin, jang tida di tjampoerken dengan satoe apa; salainnja ini pake obat spuit dengen ovcrmangaa zure-kali atawa protargol dan djangan sekali tidoer sama prampoean,.

(43) - 41 -. Satoe anak moeda, jang beroemoer dewasa, dan jang belon perna raeraboeang bibit dan tenaganja tida keroeanan, bnleh tidoer dengan istrinja tiap tiap hari, asal sadja ia ada itoe tenaga dan pertiatiken platoeran jang terseboet dibawa ; 1" Ia tiada boleh tidoer derggp-^istrinja, selaginja ia ini dateng kotor. 2" Ia tida boleh tidoerken istrinja, djika ia ini soeda 6 minggoe lamanja merasa dirinja hamil. 1) 3" Ia tida boleh deketin istrinja 6 raingoe lamanja seda­ ri si istri melahirken anak. Kapan B minggCb jang paling blakang itoe soeda liwat, maka ia boleh terdeket lagi satoe sama lain, hal jang ma­ na ada boeat kabaikan dan kewarasan dari kedoea pihak itoe. Tapi biasanja si soeami tida boleh detetin istrinja satoe boelan dimoeka dan satoe boelan sehabisnja istri itoe melahirken anak. Selamanja soeatoe iboe kasi tete pada anaknja dengan aer tete sendiri, djarang sekali ia bisa hamil lagi dengan le­ kas. Sebab apa ? Selamanja si iboe teteken anaknja, ia poenja bibit, jang biasanja keloear, pada waktoe bertjintahan dengan soeaminja, tida keloear. Djika seandenja iboe jang sasoedanja branak baroe 1 à 2 atawa 3 boelan ha­ mil lagi, ini lah ada tandanja, bahoewa ia poenja aer tete soeda djadi koerang baek, lantaran perobahan dara ; dan tida berdjalan betoel. Aer tetenja si iboe ada menggemgem bebraja roepa dzat-dzat, tapi kapan itoe tiga boelari soeda liwat, dzatdzat itoe soeda tida ada lagi dan dzat-dzat itoe ada sanget bergoena bagi si anak, jang di teteken. Dzat-dzat itoe ada baik sekali boeat peroetnja si anak. Dari mana tab asalnja itoe dzat-dzat ? Seperti telah di bilang,* selamanja si iboe teteken sendiri anaknja, djarang sekali ia bisa hamil lagi dengen lekas; sebabnja itoe moesti di tjari dari hal bibitnja si iboe telah beroba djadi soesoe dengan dzat-dzat jang perloe bagi anaknja. Maka dari itoe haroes sekali "orang moesti tjari baboe tete jang belon liwat tiga beelan branak. Sasooatoe iboc moesti kasi tete sendii'i pada 1) Hal ini ada koerang betoel, sebab nienoeroet prof: Forel, persaroeboeban badan boleh di lakoeken, mask} djoe§?a sang isti'i soeda hamil, asal tadja di peiboeai dçligeuatiati. H'.

Figure

Updating...

References

Related subjects :