• No results found

MICROFORM: SHELF SIGNATUUR

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "MICROFORM: SHELF SIGNATUUR"

Copied!
42
0
0

Bezig met laden.... (Bekijk nu de volledige tekst)

Hele tekst

(1)

SIGNATUUR MICROVORM

BIBLIOGRAFISCH VERSLAG:

BIBLIOGRAPHIC RECORD:

MOEDERNEGATIEFOPSLAGNUMMER:

I MM69C-I0 0 ·Z ~ o.

MASTER NEGATIVESTORAGE NUMBER: -J

K1TLVlRoyal Nether la nds Institut eof Southeast Asianand Caribbean Studies

SHELF NUMBER MICROFORM:

TlalKoan Touwalawa Beglmana karadJal n Bengllauwdlreboetoleb orang BoanlJoe blna aberd lri karadJaln TJengtlauwIdltJerilakenoJebHoe TlBle•• Batavla: LoaM..k Eo.(1920)•• 8 dJ.; 16em

Slno--Maleiseliteratuur DJII.ka1-8.

AIITEUR(S) H.. TIBle

Eumplaa rgegevens:

8 dJ.ln 1 bd.

M SINO 0203 dl 3

Sign.van orlglneel:

Shelfnr. oforlglnal oopy:

Mhh7919N

Filmformaat1Sizeofftlm:

Beeld plaatsing1Imageplacement :

Reductie moederfilm1ReductionMasterfilm : Jaar van verfilming1Filmed ill :

Verfilm d door bedrijf1Filmed by:

Sign.vannderovor m:

Shelfnr. ofnderofor m:

M SINO 0203 dJ3

HDP/~16/.mm COMIC1liB

/5:1

2005 KarmacMicrofilmSystems

(2)

' .

ATAWA

Begimana karadjaan Bengtiauw direboet oleh orang Boantjioe

hingga berdiri karadjaan Tjengtiauw, Ditjeritaken oleh:

HOETIBI.

DJILIDRA3

J;:.gen masi sakit Soen Hoe Tcng samboetka- datengannja firman Baginda. la poenja istri,Tje .Si,dania poenja poerra, Sioe EnK, kerna Iiat ia masisakit, saboleh-boleh bocdjoek padanja aken mcngadep pada Baglnda boeat tolak itoedjabatan.

Tapi ia tiada maoe toeroet, sebab pikirlniwaktoe dalemnegri sedeng banjak oeroesan, haroes sam- peken la poenja kasetlaan hati aken membela pada negri. Begitoelah ia lanlas trimafirrnanBaginda, bikin sembajaug pada la poenja laloehoer,prenta ia poenja kaoert koelawarga tjepet poelang ka kampoengnja sendlrl di provincieTjiat-kang, dan di itoe hari djoega lantas sembaiangln bendera prang, laloekomendir pasoekan prangnja slang dan

malemteroes berdjalan.

Tiatkoant ouw

2 ~ ~L f 1~20

:-11"

(3)

- 162-

Pada satoe hari telah sampe di kota Tong-koan, disitoe ia kasi mengaso pada tentaranja, laloe kaloearken ampatlengtji, prenta orang pergl pang- gil ampat kota poenja Tjong-peng, masing-masing moesti bawa seriboc tenlara, minta tjepetdateng di pasanggrahannja boeat mendenger prenta,

ltoe ampat kota poenja Tjong-peng jalah: Tong koan Tjong-peng Pe Kaij, San-liauw Tiong- peng Pok Tjiong San, Soe-tjoan Tjong-peng Tjin Ki Beng dan Kenz-ouw Tjong-peng Ooe Seng Houw.

Di kota Tong-koan tjoema satoe malem Soen HoeTengkasi mengasotentaranja,pada esokharin ja lantas brangkat kombali menoedjoe ka kotaSe-an.

Snsoedaniahcrdjalan tinggal seratoes li Jagisarnpe di Paij-eng, ia prenta tentaranja dlriken pasang- grahnn,aken menoenggocdatengnja itoeampatkola

poenja Tjon g- peng, .

Pada itoe malern Soen Hoc Teng prenta satoe panglima pergipanggil satoe tockang memboeroe boeat anterken

i a

djalanpergi naek ka atas goenoeng, aken intip kawan brandal poenja pasanggrahan.

Dengen segala senang hati itoe Hoe-tiang (lo~­

kang memboeroe) anterken Soen Hoe Ter.g pcrgi naek di Ban-siong-kong,[altoe goenocng jangpa- ling tinggi di itoe tcmpat.

Dioestroe itoe waktoe tjahja remboelan terang sekali, hingga sebagi djoegaslnarnjaperak, roerna- roema dan tana-tana dalem sepoeloeIipoeniadjaoc bisa diliat dcngen teges.

- 163 .-

"Panglima brandal Lie Song Hisatelah pockocl petja kota Oeij-pi- koan," kata Hoetiang. "Iasoeda bikin binasa segala apa [ang ada di dalemkola.

Soenggoe satoe ketiilakaan.[ang mengcnes sekali.

MemangI soeda biasanja, itoe brandalkaloepoekoel - petja kota, sclaloe berla koe amat kedj ern."

Soen Hoe Teng denger begitoe lantas mengela napas .

Sabenlar lagi itoe kapala prang mengoendjoek ka satoe dioeroesan dan mcnanja :

,.Siapa poenja itoekoeboerandisa na. Dankenapa digali dibikin roesak ?"

.Jtoe ada koeboerannja Keizer almarhoem,' dj~l­

wab Hoetianz. "Sebab Kim-thian-karn YoSen/.{

Djoe menaloekpada kawan brandal ,-laoendjoekin Lie Tioe gcng soepa]a gali itoc koeboeran, aken blki n djato pamerenta agoenzpoeniapamoer, Tapi slapa taoe Keizer almarhoernada mocstadjep,koe- tika koeboerannja digali, mendadak bacmi lantas tergolang, hlngza itoekawan brandaltergoeling- gocling ka bawa goenocng, boekan sedlkit[ang binasa djiwanja. Maskipoen pcpoehoenan jallgdi itoe koeboeran soeda ada [ang kena dlbongkar, tapl peti maitnja blon teroesik.'

Satelah dcnger ini keterangan, Socn Goanswe lantas toeroen darikoedanja,dan dengcn mengadep ka itoe koeboeran Keizeralmarhoem, ia manggoetin kapnlan]a membri hormat. Kamoediania toenggang

I

:., I"I

(4)

- 164 -

poela koedanja, teroeskennaek ka poentjak goe- noengsebla atasaken bikin pemandangan lebi djaoe. ..Nah, Hoe dlsana pasanggrahan brandal," kala _Hoetiang sarnbll mengoendjoek dengentangannja, Dengen teliti Soen Hoe Teng mengawaskenka

itoe dj oeroesan. Bener djoegadi selebar tegalan ada penoe dengen bendera, alat'seridjata berlapls- lapis, dan cl tempat sedik it djaoe ada keliatan satoe toern poekan barang jang terbakar, hingga apinja berkobar dan asepnja moelek.

Selag! itoekapala prang maoe tanja barangapa adanja itoe, Hoetiang soeda keboeroeoendjoekdan doeloein bcrkata :

.Jtoelah namanjajang dipanggilbarangpeueranjr di pasanggrahan brandal! Mait-maitnja rahajat negri jang di binasaken djiwanja, semoeanja di- toempoek djadi satoe dan dibakar,hinggaapinja

I~ entjorot ka pasanggrahan hrandat sebaal djoega

terangnja waktoeslang hari, dan itoe kawan bran- dal biki n plesir minoem arak dengen segalasoe- ka hati. Salaennja begitoe, Hoc kawan brandal telah belek orang idoep poenia peroet, diambil isi peroetnja boeat ma~anan koeda, dan la-orang toesoek orang poenjakoepmg aken diambildaranja boeat kasi koeda minoem. Ach, soedalahl pen- dcknja itoekawan brandal poenja kakedjemantelah meliwatken wates,akoetiada bisa lngettoetoerken satoe persatoe l Taij-Io-ija tjobaIiat iloe barang

- 165 -

jang mengglanloengdi alas gala linggi,itoeboekan laen barang, jalahanak ketjil [ang diiketdi.bikin

"seperti boelan-boelanan, boeat ia-orang beladjar

maen pana. ja Allah, sasoenggoenja perboeatannja

jtoe kawan penjamoen bolehmembikin hati merasa gemes sekali."

"Haja, kaloe begitoe Hoe, kawan brandal ada kedjem sekalll Oh Allah, rahajat negri ada poenja dosa apa,hingga moesti rasaken iloe bahaja 1"

kata SoenHoc Tengsembarlmengela napas. Ka-

j

moedian fa mengoendjoekka satoe goenoeng dan ranja namanja j!oenoeng iloc.

"Hoe [ang dipanggil goenoeng Tjlt-poan-sm,"

djawab Hoetiang. .Dl sebla depan boleh teroes ka kota Tong-koan, di sebla blakang bisa teroes ka kota Lan-koan. Sedeng ltoe remeng-rernen g poetl ada soengei Hoan-soe. Di sebla sini masoek bilangan provincie Slam-se, tapi di sebla sana mas-

soek bilangan provincie He-lam. Itoe sapotong .djalanan aoenoeng jangbeloengkak-belengkok di- panggil Song-liong-klap, dan ltoe satoe lagi dise- boet Hok-liong-nia. Semoea kaadaannja adaamat

•berbahaja dan soesasekali di djalanin orang."

Satelah denger ini katerangan, Soen Goanswe lantas berkata dengen amat girang:

.Dengen adanja itoe tempat [ang berbahaja,akoe rasa tiada soesaaken tangkep itoe kapala brandal Lie Tjo,eSeng."

t.,

(5)

:- 166 -

,Sehab mer?sa soeda dapet ketrangan sampe tJockoep, itoe kapaJa prang lantas adjak panglima- nja .dan Hoetiang toeroen: gocnoeng dan poelang kombal i ka pasanggrahannja.

Pada

es~kan

harinja, generaal Soen tiada 'bisa bangoen dari pembaringan bocat oeroes pakerdja- annja, sebab pada malemnja ia soeda bekerdja banjak tjapedan kena hawa emboen dan angin jang dingin, hingga penjakitnja djadi kamboe lagi,

Itoewaktoe Ton g-k oanTjong-pengPc Kaij telah koempoelke n tiga kota poenja Tjong-p eng, jaitoe Pok Tjiong Sian, Tjin Ki Bcng dan GoeSeng Houw , masing-masing bawa panglima prangnja, siang dan malem tjepet berdjalan aken pergi menjoesoel.

~atelah"a-orang sampe di pasanggrahan Soen Hoe Teng, kendati itoe waktoe matabari soeda naek tingg', tapi Hoe Goanswe [ang biasanja radjin oeroes pakerdiaan masi djoega blon kaloear, sebagi ber- lakoe teledor dalem oeroesan prang, hingga ia-orang djadi timboel pikiran tjoeriga.

Sementara ltoe sakoenjoeng-koenjoeng kaliatan sa- toe orang bawa lengtji panggil pangkat Tiongkoen masoek ka dalem pasanggrahan. Dan tiada lama lan- tas kaliatan ltoe pangkat Tiongkoen kaloear poela, laloe panggil pada Tong-koanTjongpeng Pe Kaij.

Dengen tiada ajal lagi Pe Kaij ikoet itoe Tiong- koen masoek ka dalem pasanggrahan katemoeken Soen Goanswe.

- 167 -

hoe kapala prang silaken ltoe Tjong-peng doe- doek dan laloe berkata:

.Besok Lohoe hendak maloemken peprangan pada itoekawan branda\. Dalem ini peprangan Lohoe perloe pake pada Tjiangkoen. Tapi waktoe ber- prang sengadja belaga kala djangan bikin menang•.

Palingperloemoestl pantjing itoe moesoe sampe masoek di goenocng Tjil-poan-san poenja tempat [ang berbaha]a. Kamoedian Tjlangkoen menoblos kalocar dari djalanan keti ll dan pegat moel oetdja- lanan itoe goenoeng aken tangkepitoe kawan bran- dal jang lari kaloear. Le-hoe harep Tjiangkoen toeloeng djalanken ini djangan sampe djadi ka- plran."

PeKay trima prenla lantas kaloear dari pasang- grahan. Koetika kawannja menanja Goanswe prenta apa, la lantas djawab:

nlni prenla resla, akoc tlada brani'petjaken.

Tjocwi boleh menocnggoe sadja dl sini scbab akoc moesti tantas berscdla."

Saabisnja kata begitoe Pe Kay tantas pergi me- lakoeken pakerdjaannja.

Sasoedanja Pe Kay pergi, kombali Soen Hoe Teng prenta pangkat Tiong-koen panggil itoe se- moea pangkat Tjong-peng, jang masing-masing dibagi prenta begimana marika moesti bekerdja.

Pada besok harlnla, sascedanla pake-pakean prang, Pe Kay komendir tentaranja pergi kahade-

(6)

- 168 -

pan pasanggrahan brandal aken menangtangin prang.

Salelah Lie Tjoe Seng liat tentara moesoe men- datengin, lautas adjak bebrapa Tauwbak komendlr tentaranja kaloearpasanggrahan menja~boet mo~

soe. Dan koetika meliat panglima moesoe Itoe Pe Kay adanja, [aitoe moesoe [ang soeda blkln binasa ia poenja anak dan istri, dengen tiada ber- kata apa-apa lagl ia madjoeken kocdanja dan ang- kat toembaknja dateng menjerang.

Itoe Tlong-peng poen tiada berJakoeajal satelah Iiat sendjata moesoe sampe ia lantas menangkls, dan bales menoesoek dengen toembaknja.

Satoe pertempoeran jang sengit lantas terdjadi di itoe ternpat. Tapi Tjoe Seng jang memang boe-·

kan tandingannja Pc Kay, satelah berprang toe- djoe atawa delapan djoeroes, roepania soeda me- rasa kawalahan.

Samoea Tauwbak liat Radjanja soeda kateter, rame- rame Iantas geprak koedanja daleng banloe karoeboetin.

Maski bcgiloe Pe Kay tiada mcrasa djeri, hanja dengen tetep la tangkis Hoe samoeaserangan, Tapi kamoedian la ingel [ang Soen Goanswe pesen ia moesti poera-poera kala, maka ia lantas geprak koedanja pergi lari.

Dengen sanget girang Tjoe Seng slgra bri tanda pada tentaranja aken mengedjer teroes padamoesoe,

- 169 -

Pe Kay sembari larlsernbarimenangki s serangan- nja moesoe, keJakoean mana teroes dilakoeken sampe la Jari masoek di daJem goenoeng Tjlt- poan-san.

Kerna Tjoe Seng pikir ka satoe ia taoe betoel keadaan selak-seloeknla itoe goenoeng, ka doea ia Hat tenlaranja Pe Kay tjoema sedikit, seJaennja itoe ia ingin sekali tangkep idoep pada itoe moe- soe besar, aken membaJes sakit hatinja la poenja anak dan istri, maka dengen merasa tiada sangsi Jagi la Janlas adjak tentaranja toeroet masoek di goenoeng Tjlt-poan-san aken memboeroe teroes pada moesoenja.

,

. , .

~

(7)

17tl -

XVII

Satelah Lie Tjoe Seng memboeroe moesoenja sampe di dalem goenoeng Tjlt-poan-san, sakoe- njoeng-koenjoeng Pe Kaij dan tentaranja lantas tiada kataoean kamana perginia, hanja sasaat itoe lantas kadengeran swaranja mariam dan orang bersoerak-soerakrloe sckall.

Meliat begitoe Tjoe Seng mengarti jang dirinja soeda ditipoe oleh moesoe,maka dengen tiadaajal lagi ia lantas biloekin koedanja, prenta tenraranja tjepet moendoer kaloeardari itoe goenoeng. Tetapi baroe sadia berdjalan satenga li, mendadakitoe tentara moesoe [ang fadi moendoersoeda moen- tjoelkcrnball,laloememegatdjalanandanmenjerang.

Sasailtitoe tcntara begal djadi ka!oetsekali, dan marika lantas Jari di satoe djalanan ketjil dcngen niat lari kaloear ka kota Tong-koan. Tapi baroe sadja ampir sarnpedl satoe ternpatjangdipanggil Song-liong-kiap, sakoenjoeng-koenjoeng sato~ pa- soekan tentara jang dikapalaken oleh Tjin Ki Beng lantas rnenerdjang dan melabrak dengen senglt sekali.

.ltoe waktoe Lie Tjoe Seng rasakensernangetnja ebagi lompat dari toeboenja. Tapi beroentoeng

djoe~a ada Soen Gang dan Ko Geng Siang jang .membelapadanja dengen mati-matian. Dan begi- .

toelah dengen banjak soesa la-orang kaloear dari itoe tempat jang berbahaja.

- 171 -

Djoestroe itoc waktoesedeng tengahari, hawa oe- data ada panas sekali. Hoe tentara brandal jang baroe dapet lahrakan boekan sadja mcrasa tela, poen ampir samoeanja ada kaaoesan, hingga krl- ngetnja mcngoctjoer berketel-ketel.

Sedeng ia-orang kalabakan, sakoenjoeng-koe- njoeng kallatan di itoe tempat ada mata aer.ja~l g mengiterin gocnoengdan aernia bening sekah,la- orang lantas toeroen dari kocdanja aken brenti mluoern aer. Tapi apa Ijilaka, tentara negri lebi slangsoeda bikin poetoes bendoengan aliran see- ngei besar lan~ sebla atas, hingga sasaat itoela ~•. tas kadengcran swaranja aer iang mendatengin sebagi goeuoengroeboe, drngen begitoc sebagian besar tentara dan koedanja ttoe kawan brandal pada mali karendernaer, sedengsasisanjadeuuen mali-matian berdjalan teroes di tenga goeno~ng.

Kasengsaraan itoe kawanan brandal masi blon abis kerna dariatas gaenoengada didjatoken baroe

Seb~gi

oedjan pocniaIcbct, hingga boekan scdikit itoe tcntara brandal jang mati katlmpab~toe,

Meliat gelagat koerang baek, itockawanan begal boeroe-boeroe ambil satoe djalanan 'ketjil toeroen goenoeng hendak pergi tari, tapl mendadak per-

~jalanannja

dipegat oleh Pok Tjiong Sian,'jang prenta tentaranja melapas pana dengen seroe,hlngga ko mbali.sebagian besar itoe tentara begat kena dibinasaken.

I

:

':

"

;

(8)

-172 -

Soen Gang dan laen-laen kawannja dengen nekat belaken Lie Tjoe Seng adjak kaloear dari Itoe tempal [ang berbahaja dan hendak kaloear dari moeloet goenoeng, tapi apa maoe disito~ada

banjak kaliatan bendera herkiber-kiber dan swara tampik soerak rioe sekali. Itoe kawan brandal tiada brani berdjaan teroes,'dan dapet Iiat di laen-Iaen djalanan poen ada tentara negri jan~

mendjaga, marika lantas amhil poetoesan aken .t eroes kaloear di wates bilangan Ho-lam.

Lie 'Tjoe Seng kwatir di tenga perdjalanan nanti ada poela tentara moesoe [ang semboeni, ia lantas boeka ia poenja tjianka mas dan kopia prangnja kasl pada sala satoe Tauwbak pake,serta prenta jnarika berdjalan lebi doeloe, sedeng ia sendiri dengen pake pakeannja iloe Tauwbak, bersamaKo .Geng Siang dan laen-laen kawannja mengikoetin

darl blakang,

Pada koclika itoe soeda moelal rnalem, sang boelan baroe mengaloearken tjahja jang terang di sebla Timoerj sedeug ka1idaan di iloe goenoeng ada tedoe sckali, kerna tjahjanja remboelan katoe- toepan daon-daon pcpoehoenan.

Itoe sekallan_tentara begal dengen tinggal ken kocdanja teroes djalan marembet ka atas goenoeng, tapi baroesadja sarnpe di tenga-tenga, sakoenjoeng- koenloeng lantas kadengeranswaranja gembreng berboenji. Dan di saat itoe sigra kaloear banjak seadiata gaetan, jang lebi doeloe lantas gaet iloe

- 173-

orang j ang memake pakeanprangmasdan ditangkep.

Semantara iloe Lie T[oe Seng djadl iboek sekali.:

kakinj a soeda djadi lemes,lantas djato mengglin- ling ka bawah goenoenz, hingga sebagian besar roeboenia djadi babak beloer.

Sedeng merasa takoetnja marika iloe masi blon Hang, sakoenloeng-koenloena kombali kadengeran poelah berboenjiswara mariam tiga kali. !"hrika kira tentaranegri hendak menerdjangtoeroenka bawah goenoeng, hlnggaboekan maenia-orangpoenja kata- koetan, boeroe-boeroesemboenidigegombolrcern- poet, qenl::en menahan napas tiada braniberkoesik.

Tapl siapa taoe swara meriam itoe ada pertan- daan dari GoeSeng HoU\,,:: janR'prenta tarik poe- lang scmoea tentara jang semboeni, [aitoe sebab kira soeda dapet tanakep iloe kapala brandal Lie Tjoe Seng, maka ia panzgtl berkoempoel semoea kawannja, teroes berangkat dialan menoedjoe ka kota Se-an akenmeneri~a gandjaran.

Tatkala Soen HoeTeng dapet kabar tentang ka- menangan tentaranja, ia djadigirang sekali, laloe prenta samoea orang berpangkat kaloear kota aken menjamboet dsn membri slamat.

Tapi bagimana tertjengangnjattoe samoea orang, satelah dipreksa jang dilangkep itoe jalahLie Tjoan tiroean.

Meli at begitoe Soen Hoe Teng lantas mengela napas dan moenta dara tiada brentinja.

11

h

.

,"

"

,

(9)

- 174 -

Goe Seng Houw hoeroe-boeroe berloetoet aken ,' rima kasalahannja.

Dengenperkataan lema lemboet Soen HoeTeng h!booerkcn padanja, serta membri prentapadaHoe tiga kata pocnia Tjong-pen gmaslng-rnasingboleh poelang ka ternpat dja~aannja, katjoeali Pe Kay plsoeroe berdiam aken mendjaga doeloe boeatsa- mentara waktoe, kamoedian baroe,boleh halik poe- tang ka kota Tong-koan.

Dcngeu mengelah napas itoe samoea panglima Iantas moendoer kaloear.

Kerna terlalo e kesel, Soen Hoc Teng p.oenja penj aklt lantas kamboe kombali.

I Sasoenggoenja Lie TjoeSeng poenja peroeutoe- ngan amat bagoes, saban kali kalernoeperdjalanan mat!selaloebisa idoepkombali. Begitoelahsatclah kaloear dari itoe goenoeng' Tjit-poan-san, rnalem - ,malerndjoega bersama Lie SongHitero espoelang ka pasanpgrahannja, dan berdarni sama ia poenja Kocnsoe tiara bagimana moestigerakententara.

Tatkala Song Kcng dapet kah~r bahoea Soen Hoc Teng dapet sakit keras,dan tenlara j;jng djaga kota djadipcmales dan tinggal enak-enakansadja, hingga maskipocnada Pc Kay jang selaloe berla- koe radjin dalem kawadjibannja, toch ada soesa akeu la sendiri bisa mengeeroes samoea tempat dengen racl. Densen adanja ini temp!' jang baek, sasoedauja berrnoefaket sama Ooe Kim Seng, Song

- 175,.

Keng adjarin Lie Tjoe Seng pake tipoe oempanin orang-orang prampoean bagoes pada moesoe.

Benar djoega memang pada itoe~aktoe Soen Hoe Teng sedeng sakit keras tiada bisa mendjaga kota, melaenken ia ada prenta satoe ponggawa dengen bersarna tiga ratoes tentara, dirikenpa- sanggrahan di djalanan [ang pentinz di loearkota, boeat diaga kaloe-kaloe ada mata-mata moesoe.

Begitoelah pada satoe hari,Hoetigaratoes tentara uegri [ang mendjaga di loear kota telah bikin plesir minoemarak di deket sala satoe kampoeng, dan I:abetoelan marika itoe menampak ada toedjoe atawa delapan pocloe orang prampocan tjantik, fang masin g-masing ada membawaboengkocsan, sepertiorang[ang hcndakminggat. Koetikaditanja ta-o ranz mace pergl kamana,'samoea mengakoe

.dirinja socda ditangkep oleh kawanan tenlara

brandal, dan sckarang taoranz liat itoe tentara begal kala prang, makaia-oranghendak tjaritempat aken toempangin diri, dan kamoedian pelahan- pelahan hcndak tiari ia-orang poenia familie; dan boeatpenoetoepdari la-orangpoeniatjerita,la-orang minta soeoaia itoe sekatian tentara negri nanti soeka trima padania, deugen senang la-oranghendak seraken ia-orang poenja oewang dan barang-barang.

Kapala dari itoe tentara njata ada saorang jang temaha, dan sebab selaennja ittJe ia Hatitoc pram- poean semoea parasnia tjantik, maka hoeat ia

I~ I

. ., .

"

;

(10)

- ·176 -

sendiri ia lantas pili bebrapa orang jang paling dipenoedjoe, sedeng sisanja la briken pada ia poenja tentara. Dansewates dari sitoe slang malem marika itoe bikin plesir sadja, hingga tiada ada jang perloeken pada kawadjibannja:

Koetika Lie Tjoe Seng poenja pasoekan besar sampe dl itoe tempat, itoe semoea tentaranegri masi tlnggal enak-enakan,hingga dengen gampang tenrara brandalgoenaken tangga bandrlng,bereboet Hack ka atas dan dobrak pintoe kota, laloe lepas apidan melabrak pada moesoe.

Pe Kaij jang itoe waktoe baroe abis djalan merondadan kabetoelan blon pergt tidoer,satelah dapet denger tentara brandal soeda masoek ka dalem kota dengen tiada ajal lagl la lantas pergl ka kantoornja Soen Hoe Teng, niatnja hendak menoeloeng pada Hoe Goanswe, tapi slapa taoe koetika itoe Soen Hoe Teng sedeng sakit paja, satelah denger tentara begat soeda menjerang ma- soekka dalem kota, ia lantas pesen scmoea pang- Iima dan tentaratiepet pergl di gedong Hok-ong aken menoeloeng pada itoe familie Keizer, boeat dirinja jang soeda toea kendatipoen mat! tiada djadiapa.

Sablonnja itoe Goanswe toea bltjara abls, la poe- nja tarn (reak) soeda memboeroe ka atas, lantas kaloearken satoe treakan kras, sigra djoega poetoes njawanja.

IH

e Kaij djadl sedi sekali, Sasoedanja membri

bo~mat,

lantas prentaorangnja oeroesln itoemalt, dan teroes koeboer di dalem kebon kembang. se- den/{ la sendiri lantas tjepet larl menoedjoe ka gedong radja moeda. Tapi apalatjoerkadatengan- nja soeda laat, ~erna Hok-ong swami istri soeda bina~a dalemtangannja branda].

ltoe waktocPe Kai]:lantas kenadikoeroengoleh tentara begal, tapl ia'lantas kaloearkenantero ke- pandeannja, dengen satoe orang satoe koeda la menoblos dari kepoengan moesoe,dan teroes lari ka Hoaij-Iamdan berkoempoel padaSoc Ko Hoat.

Dan kamoedian hari la bersama OeljTekKong memhela pada Hong-keng-te,dan sampe hari adial- nja la teroes bersetia pada karadjalin Beng-liauw.

Tentara begal sale ah mellat Pe Kaij melariken diri, marika tiada pergi memhoeroe,hlnggasampe terang tana lantas pada berkoempocl digcdong Ong-hoe,dan preksabarang-barangmas,perak dan moestlka jang tiada bisa kaitocngbrapa banjaknja.

Bermoela Lie Tjoe Seng hendak merampas lagi hartanja pendocdoek negri, tapi Lie Gam lantas menjegadan berkata:

"Menoeroet akoe poenja rasa, paling baek Talj- ong lekas naek di tachtakaradjaiin,dan kamoedian haroe pergi merampas kota Pak-khia,dengenbegi toe sedalern ncgri poenja harta bandadjadi djato ka dalem Taij-ong poenja tangan, kenapa moesti

Tlatkoantouw 12

(11)

- 178 -

ibockin pada rahsjat negri poenjahartabanda[ang tiada sebrapa banjaknja?"

Semoea kawanan begal berbareng menjataken

setoedioe dengen bitlaranla Lie Garn.

Lie Tjoe Seng lantas panggil Song Keng d<>n minta rama'ken hack a~awJ tlada kaloe sekarang la angkat dirinja'di adi Keizer .

Hoc prcnta sang Koensoe lantas lakoekeu, dan

selang tiada lama la lantas bcrkata :

"Slamat.Taij·on~! Akoe soeda ramalkenjang kita

poen]a oer..•esan ini..damenoeroetmnocnia Allah!"

"Kaloc dalem ramalantcrsebcetmcnoeroelAllah,

boeat merk negridjoega kita pakeThian Socn '"

kata Lie Tj·oc Seng dcngen girang. "T jo cma sa- jling akue !:lIon ada poeu]a asrana,djoeRatiada scdia pakean kabesaran. Abi~ darimanasekarana itoc barang nkoe blsa dapet?"

"hlil:lh gampang sekali," kala Ooe Kim Seng.

..Disltoe ada lIok-ongpoenlapakcankahesaran[ang masi haroe dan bolei. lantas dlpake, sedeng ia poenja astana Gin-loan-thiau holeh dlroha djadi astana Kim-lonn-tltian, karnnedian kaloesocdanaek

ditachta karadjaan, toch masi ada tempo boeat bikin itoe pakean jang baroe."

Lic TjoeSeng menocroctsehagimanuvoorstetnia

Goe Kim Seng, pergi masock di dalern gcdong Ong-hoe, dan boeka peti pakeanu]a,

Bener djoega di sitocitoc kapala pcnjamocn bisa

17.1

dapet keu apa jang perloc. Dengeu sigra la pake kopia Kauw-kioe-kO<lI1, badjoe t.long-pauw,angkin Oiok-taij dan kasoct tinl-:gi jang tersoengglng kern-

bang melati.

Satelah itoe radia sepuehansleseberpakean,iloc kawanan.hrandal tantas iri ngken padanja pergi di astana Gin·loan-thian. dan sil akcn doedoek di alas krosi naga. Tapi baroesadj a marika hendak mem- bri slamat. sakocnjoeng-koenjoeng ka'Iaran hanjak setan dateng ka astana, tantas diorokln Lie Tjce Seng hlngga djato ka bawah.

,

. 'I

"

,

I

(12)

- 180-

XVIII

Tatkala meliat Lie TjoeSeng djato,itoe kawanan brandal djadi riboet sekal i, sernoeaboeroe-bo ero e da:en~ menocloeng.

Berselang sedikil lama itoe radia tetiron baroe inget kombali, tapi ia rasaken hadannja seperti ditoes ekirl sama djarocm poenla sakit,ia prenta

orangn jn jan ~ di klri- kanan tjepetboekaken ltoe Liong-pauw jang terpake di badannja. Satelah badjoe diboeka, mendacak ia rasaken kapal anj a s-pertl dltl-idl samabaloe,hingga kombalilaprenta boeka ito.!'kopl a Kauw-kioe-koan.

Satelah itoe barang-harang dari radja moeda Hok-ong almarhoem tiada rncnempet 13~i dl toe- hocnjnLieTjoe Seng, baroelahitoekapalabrzndal rasaken prikasehatan handannja hener komball, hingga ia tiada abisnia heran, dan menanja pada Song Keng:

"Seba~ilJlana Koensoe pocnia petangan jang ge- rakan kita ini ada menoe oet maoenja Allah, tapi kenapa satelah akoe p:J\I.'itoe harang-baran g, akoe poenja kapala djadlpoesing,malakakoenanaan dan badan sepem ditoesoek-toesoek sama djaroem?

Dloega dalern astana banjaksetan [ang pada mlnta ganli djiwanja! maka menoeroet~koe poenj3rasa, akoe liada ada pornjaredjekllIol'aldjadiHong-tcl"

..O;tlem ini hal ,harep Taij-ong djangan soesa bati," kala Song·Keng. SebabTaij-ong sahenernja

- 181 -

ada Hong-fe jang toelen,atoeraunja moestl pake kopla Tjlong-thlan-koan dan badjoe Liong-pauw jang berwa r na keeni ng,sebab sekaran g kenapake pakean radja mocda, hingga menerbitken ini per- kara heran,"

.K oe nsoe poenj1per kataiinbran gkalibet oeldjoe- ga," kala ito e kapala brandal ,,"'aka~eka ra l1K apa-bo leh-boca t akoe pake sadj adoel~eakocpoe- nja pakean [ang lama, nanti kaloesoeda sampeofi Pak-khi-, baroe akoe rnaoe doedock di tachta karadjaan."

"Ini ueroesa u kila holch loenda doeloe," kala Gal' Kim Seug, Scka rang kila soeda dape tkeu lboe kota prov incie Slam-se, tapi masiad a toed joe kota jang blon meualoek, antara mana kolajan-an ada Iaij-o ng poeuj a kamp oeuz. Akocdape t kabar di gocnoeng Tiat-mo-nia ada dcea orang gaj.:a jang berkoempoet ui sitoe, jang salol' dip :ll1 g~i1 Na-thian-siauw \l1nta-mala dl gdcnoeng langit) Hek Beng, [ang satue lagi dlseboet Kaij-san-hoe (kampak beta goenoeng) 1<01.'1Liong,dcngen ada poenja brapa poeloe riboe tentara, m-ka kenapa tiada maoe loclis sacral aken oendang padanja boeal iloekoel kota Jan-an,soepaja hi. a djagahe- torl kue'ocrannja T:lij-ong poenja laloehocr, uan kamoedian bo lch damiken poela la noerocsan::

Lie Tjoe Scngmcrasa mocfakefdengcnbifjaral1ja Doe Kim Seng, hCJ,:iluelah ialantas locHs sapoe-

"i'

I

, "

',i ,

i

(13)

- 182 -

, i ~'

tjoek soeral clan jprJhta Ong Tjian Tioe pergt bawa, Ong Tjian Tjoe Jantas Jakoeken itoe prenta, slmpen haek-back itoesoerat,dandengen menlaroe sebagl tockang kajoe, ia lantasbrangkat dengen

ambit djalan di djafanan ketjil.

Sebab lnget perdjalanannjabakal IIwalken kola Bi-tji-koan dan slemoang nantl adaorang [ang k-nalin padauia, maka ia ambil poetoesan aken ambll dj al an di dalem oetan. Tapl baroe sadj a ta berpikir begi toe sakoenjocng-k oenj oeng di sebta blakang la dapet denger swaran]a gemhreng dan oranz bertrcak- tr eak,' dan satelah ia menegok ka blakanjr, !a baroe laoe jang itoe ada tanda satoe amhtenaar ncgri hcndak herdj alan Iiwat, maka ia

boeroe-bocroescmboen i di oetan poehoenljemara.

Sasoenggoeniadiocsa Hoeada orangherpangkat,

jalah di kota Bi-tji-knan poenja pembesar negrl [ang dipnnggil Pian Taij Sioe,[ang pada ltoe hari kabetoelan hendak' pergt dl kampoeng-kampoeng aken tj ari orang -orang jan~ hendak bikin ko (exa- men). Maski ada dl dalem djoli,tapila dapetintlp itoe sat~c toekang kajoe iangroepanjaada begitoe Joear biasa, maka ia lantas prenta orangnjatjekel, dan bawa mengadep ka hadepannja .

Koetika orang jangditangkep soedadlbawa me- ngadep, ia lial roepanjaamat bringas,sedengomo- ngannja sepertl orang jang goegoep, hingga ia djadi tjocrl ga, lantas prenta oppasnja boekaken pakcannja dan gleda badannja.

- 183 -

Satelah prcnta Hoe dilakoeken, baroelah didapet kanjataan. bahoewaorangitoe paenja pakeanmelaen- ken jang ditoearsadjaadamcsocm, tapi [angdi da- lem adapakean soetra [angdisoelam,sedeng dlping- gangnja adakadapetan mas,perak dan mocstika.

Meliat,begitoe itoc Ti-koan laloe berkata: , "Njatalah kauiniadasatoekapalarampokl Hajo,

lekas kasi tjerita [ang betoel dari rnana k3Udapet itoe barang-baranll. Kaloe kau branisa ngkal,nanti akoedjalanken seksaanpadamoel"

"Jni barang-barang, Slauw-dlintelahbell, dengen Siauw-djin poenja oewang sendiri [ang dapet di- koempocl dari pendjoealan kajoe," saoet Ong Tjian Tjoe:

.Kau djoesta I" menjentak Pian Ti-koan, [ang lantns prcnta oppasnlatengoeroepin itoeorangdan dikasi arljar Idal ampat poctoe rot an.

Den gen kalakoean bengis itoe oppas lantas djam- bak ramboclnja Ong Tjian Tjoc, hingga ikelan kapalanjadjaro di tana [ang Jantas kalialan satoe soerat. Dan itoe oppas poengoet itoesoerat.se- raken pada,Pian Ti-kl?an.

Satclah Hoe Assistent-residcnt boeka dan liat itoe socrat, baroelah dapet kanjataan jang pa~ti

hahoea orang itoe jalah ada mata-matanjakawan brandal Lie Tjoe Scng jang hendak bersariket pada kawan brandal di goen~engTiat·mo-nia akcn Doe- koel kota Jan-an.

1

I

. " I

" I

I

(14)

- 184 -

Tentoe'sadja Pian '1i-koan merasa broentoeng jang ia sceda bisa bikin pei[aitoe rasia pada sa- blonnja menerbitken satoe kaonaran,makaia lantas bikin papreksaan lebi djaoepada itoesplon,

0'12 Tjian Tjoe jang roepanj a merasa takoel dengen pekakas komp es, dengen apa-boleh- boeat laloe kasi taoenamanja jang sedjatidan rnengakoe dengen sabenem ja.

Sasoedanja da p'cl katra nga n lengkep, tiada ajal lagi Pia'! Ti-k oanlamasbawaOngTjianT[cepergi ka kantoornja , dan dalem itoe malern ia scndiri iring kenhawa'ka kot.•jan-an.

Tj ong-p cng Tan Ki Dji satelah dapet taoeitoe oerocsan lantas rnemhri piklranpadaPian Taij Sioe akcn ba'li k tipo eknmbali pada moesoe,serraprenta hoekoem putOll1: kapalanja OngTjianTjoe . Sasoe- danja hegito e lantns prenta ()ran~nj3 jan!{,paling di per tjaja bernama Touw Leng, dengen menjaroe sebagl brandal poenja liauwl o, per/{i bawa soerat- nja Lie Tjoe Sengka goenocng Tlat-ruo-ula, aken djoestaken itoc kawan brandal soepaja dateng poe- koel kota Jail-an . Lebl djaoeia prcnta J:III-an Tihoe soepaj a soeroe sariboc rahajat negri gali lobang- lobang di sebla bawa goenoeng Ho-lan-san,kamoc- dian prentil poelatcntaranegri akenbantoeoeroekin tana di atas itOl'.lobang-I oball)t biar rapi. soepaja tiada kentara di mata moesoe.

Samantara itoe segala oeroesan soeda diatoer

- 185 -

setese, melaenkep masi ~enocnggoe dalengn]a fouw Leng poenja kabar.

Benerdjoega tlada selang brapahariTouw Leng soeda balik kombali dan membri warta,bahoea moesoe soeda kena ditipoe, dan soeda gerakin delapan poeloe tiga riboe rahajat begal toeroen

g(enoeng. ,

T[cn g-p eng Tan Ki Dji satelah denger ini warta tiada berlakoe ajal lagi malern-malem lantas ko- mendir tentarania branskat ka goenoenz Ho-Ian- san dan diriken pasanggrahanaken menanli dateng- nj a moesoe,

Tatkala Hoe kawan branda! sampe di bawah goenocng Ho-tan-san, satelah Hat ada tentara negri ian!~ pczat djala-ian, dan djoega dapet kabar di kota [an-an poenia Tjarn-tjiang Thlo EnJ:: Tjiang, janr, soeda terkenal naruanja, bersarna tcntaranln mendlagadi sl toc, soeda memhikinkapala brandal Hek Bene djadi merasa djeri, h!nggalalantasht n- dak amb il djalanan aken Iiwatken tentaranja.

Tapi sabl onni a niat itoe dilandjoetin, KoetLiong soeda kaooeroe menjegadan berkata:

"Toa-ko, hoeat apatjari laen djalan. Akoe rasa tentara negri tjoema ada braparatoesdjoernblanja, bagl manaia sang-goep berte!J1 poer pada kita poenja tentara jan~ ada delapan poeloe libol' Jehi? Apa tiada baek sedcng mocsoe blon bersedia, inimalem kita doeloeken rampok ia poenja pasanggrahan1"

:

I

(15)

- 186-

"Begitoe poen baek," djawah ~ek Bengsembari manggoet,

Satelahsoeda malem itoe doea kapala kampak lantas komendir rahajatnln pergimenjerangpasang-

grahan tentara negri. .

Tatkala Thio Eng Tjiang dapet laoe kawanan brandal dateng merampok pasangrahan, sebab dalem waktoc gelap goelila, ia tiada brani sem- harangan rnaloemken prang, hanja lautas prenta semoea pasoekan prang tj epet mocndoer.

lroe knpala brandal kerna ingct dalem waktoe malem, poenslernpang di sebla depan ada tentara moesoc jang semoeni, maka tiada brani madjoe mcngedler, lantns mensasodi pasanggrahanThlo samaleman,

Pada esok harin ja itoe doea kapala brandal ko- mcndir Iiauwlonja menanglangken prang. Satelah Iiat Thio Eng Tjiang dengen tocnggangkoeda dan pake pakean prang dateng mengadep, rnarika ber-

o "I

doca lantas menjerang. .

Meliat tingkanja itoe kawan penjarnoen amat boewas, Thio Eng Tjiang sengadja poera-poera berlakoe djeri, kasi tanda pada tentaranla aken pergi lari; tapi ia kenal ken Itoe djalanan jang ada disebarken tandak'pner,

ltoe kawan penjamoen tiada doega moesoenja telah atoer tipoe, maen kedjer sadja sakentjeng- kentjengnja.

_ 187 -

Satela men/!rdjer sampe di satoe djalananscmpit,

ja~gdi kirl kanannja terrapit goenoeng,sakoenjoeng"

koenjoeng kadengeranberboenjiswara meriam, dad atas lantas toeroen balok dan batoe-batoe besar sebagl djoegaoedjan, .

\toe doeakepala brandal baroe mendoeslndirinja kena moesoenjatipoe,lantas mintatentaraniatjepet moendoer. Tapi, senab itoe djalan sanget semplt, maka dengenherdesek·desekanmarika itoebereboet kaloear, Dan satelah la-orang dapetIiat dl tepl sebla kanan tempatniaada lebi lega,sebagianbesar bereboet lari ka itoe djoeroesan: tapi siapanjana djoestroedi sitoejan?di'pasang gala-pesat, hingga sl apa jangka sitoesamoeaterdjebloskadalem tobang.

Selagi itoedoea kepalabrandal dannrapa tauw- hak tjall perdj~Ianan idoep, djoestroe tentaranja Thio-Engl jiang dari sebeta kiri datengmendesek, sedenz tentaranja Tan Ki Dji dan Pian Taij Sioe darl sehla blakangpoen dateng menjerang. .

'Begi toelah pana, toembak, golok dan laen-Iaen

sendjata lantas menjamber kalang kahoe1an,hingga 'toe kawatl:in brandal dari goenoeng Tiat-mo--nla

I ib

jang djoemblanja ada delapan poeloe tiga n oe, tiada ada satoe jang bisa kaloear dari Ho-Ian-san, s~moea kena dibikin binasa djiwanja.

Denaen goenaken itoe tipoe jang baek, Tan Kt Djl madjoeken Jeroes'tentaran ja kagoen~eng Tiat~

mo-nia, laloe hasml bikin bresi restann)a rahajat

,

.'

"

.

"

,

I

(16)

.'

"

- 18i -

189

-begat jang masi kaiinggalan disitoe, can hakar -samoea pasatlggrahan jangadadiatas l!'oenotng -sampe diadltana rata. Sasoedanja bcrbocat hegi- toe baroe ia p~elang kombalika kota, laloemem- bri persen pada sekallan tentaranja, serta kirim ' rapport padaSri Baginda.

Sebah oeroesan soeda heres, Pian Taij Sioe lan- tas berpamitan dan poclang komhali ka kotanja.

Tapi tempo di tensa djalanan iadapetlngetdalcm soerat LieTjoe Sengadaditoelis,mintaitoekapala brandal di Tiat-rno-nia toe/ocngdjaga back koe-

boeran leloehocrnja. ,

. "Bagif\nna klladaannja itoc kocboeran't" kata Hoc Tikoan dalem hatinja sendiri. "Tjoha akue

·tjari taoe di mana tempatnja, nanti akoc soerue orang bongkar itoc koeboerau, soepaia itoe kapala

.branda t LieTjoe Seng dapet maloe besar."

. Koctikasocda sampe di kantoornja, Pian Tikoan Iantas preksa boekoeregisterra'iajatnegrl. Satelah la dapct Iiat di dalcm iloc kota magi adatinggal

·familienja Lie Tjoe Seng, ia lantas prentaoppasnja

panggil mengadep itoe orang.

Tiada antara lama itoe orang jang dipanggil soedadatcng mengadep, Pian Tikoan lantasminta

·dikasi katrangan di mana adanja koeboernn laloe-

-hoernja Lie Tjoe Seng.

Itoe orang sebab 'inget doeloean lantaran per- .boeatan Lie Tjoe Seng [ang djahat, hingga ia'ka-

rcmbet dapet soesa, beb-apakalliamoestirasakerr: pekakas kompes, tapi backdjoe~aachlrnla ia dlbe- basin dari segala toedoean, maka sekarang sateJalt ja denger Plan Tikoan minta ito~ katrangan, ia Jantas tjeritaken dengen asoenggoenja. .

Pian Taij Sioe lantas goenakenitoeorang sebagl' pengoendjoek djalan aken' anter ia pergi di kakl-

goenoeng Po-in-san.

, "j

',i ;

(17)

- 190 -:,

XIX

Satelah Pian Tikoan"mamandang kasana sini, ia danet kenjatalin kadoedoekannja itoe koeboeran da bagocs sekali, kerna ia poen adamengarti oeroesan.Hongsoei.

"Ha, njatalah kambralnja ftoekapalabrandal ada .djoega jang poenia kepandean",kata itoe Asslstent- resident sa mbil manggoet-manggoetin kapala."

Tjoba Ini hari kaloe akoe tlda liat, tentoeitoe kapala brandal bakaldjadl broentoengbesar."

. .

la laloe orenta behrapa koell gali itoe koeboe- ran; dan angkat kaloear dari sitoe til(a peti mail,

jan~ ia lantes nrent a belahsarnoeanja ,

Perlama dibla satoe petl, kadapetan satoe mail jang masi blon roesak, dan di sakoedloern]a ba-

dannja ada toemboc boclockeening. Kombali dl- boeka peti jang kadoea, di dalernnia tjriema ka- tlnggalan tcngkorak orang, tapl ada bersiak-slak seperti matlemsisik koening[ang aloes,melainken mataniaj~ngmasikatlnggalan. Dansatclah diboeka petl jane katiga, lantas kallatan satoe tjahja koenlug .dan lompat kaloear saekor naga keening, tapi badannja tiada sebrapa besar,

Samoea orang boeroe-boeroe poekoelitoe naga ketill sampe diato kombali ka lobang.

Pian Talj Sioe prenta boeka lIoesemoea peli

mail. /

Sasocdanja slese blkin roesak itoe koeboeran.

- 191 -

Plat Tlkoan baroe poelang kombal!ka kantoornia, klrim rapportnja pada pembesar sebla atas.

Tcntang Ini oeroesan slgra djoega kabarnja tersl ar sampe 'di kola Se-an. Salelah Lie Tjoe Seng dapet taoe, lantasia menangis sambil toem- boek-tocmboekin dada, can laen-Iaen kapalabran- dal djoega llIenjataken amat goesar.

Kocnsoe Song Hian Tjek lantas kaloearke,n prenta samoea pasorkan .pran~ ljepet brangk,~t darl kota Se-an,kombali kaloear dari kota Tong- Koan, dan menoedjoeka prcivincie San-se dengen ambil djalanandarl kota Po-tjioe.

Koelika deket sampedi kota Tay-goan,ia poenja djocrnt: kabar dateng rapport, di loear kota Taij~

goan kira-kirasepoeloellsoeda ada tentara negn

jang mendjaga. ,

Satelah mendcngerini warta,LieTjoeSenglantas prenta herdiriken pasanggrahanbesar,Ialoe lepas bebrapa spion aken tjari katrangan lebi djaoc panglima negri lane mana telah'l1crdiam di sltoe.

Soepaja terangbagl pembatja, di sini kita moen- doer sed lkit dari ini tjerita.

Pangkat Socn-bue di kotaTali-goan,Tioa Bouw Tek namanla, koetika dapet kabar brandal Tjoan hendak melanggar wates peganganr.ja, ia lantas bikin moefakctan sama doea panekat Hoe-tliane, Ooe Yong dan Tioe Taij Uat, dan pangkatTian!-':- koen Eng SiTion~.

(18)

Tl1tkoantouw . 192

.J toe kawanan brandal dj oembJanja amatbesar,' kata Tjoa Bouw Tek, "sedeng kilapoenja tenrara Ijoema ada delapanrlboe, rnaka sekarang moesti tjari tipoe [ang baek, Djikaloe toenggoe sampe kawan brandal kepoeng Ini kota, kita me/ankan tjnema blsaatoer keras pendjaga'an,tentoe tiada ada poenja kakoeatan boeat poek~el moendoer padanj a,Lagipoenitoe kawananbrandal jang djoem- blanj a begl toebesar sampe di sini, nlstjaja rahajat, negrl jang dll oear kola kenadlrampokdan dibinasa- ken, sedeng rahajat negrl jan~ di dalemnegr]poen djadi katakoetan. Apalagi kaloe ltoe kawanan brandaJsoeda blkin penjeran~an, tiada oesadibi- lang lagi soeda tentoe boekan sadikit roema- roemajang dibakar danlaenkatjilakaa n lagl,Maka akoe rasapaling baekkita bawa balatenf!lrakaloear kota dan bikinpasanggrahan di ternpat jang per- loe, 5 epaja ltoekawananbrandal tlada gampang- ,lantas blsa serang kiti poenla kota."

, Ooe Yong, Tjue Taij Liat dan Eng Si Tiong- semoea njataken moefaketdcngen Tjoa Soen-hoe poenja pikiran

Dengen tiada aj al Jagi T[oa Bouw Tek lantas.

pergl katemoeken Seen-an Ang Tit, pesen padanja soepaja a-i-atldjaga kota. Sede gla bersama tiga perr:bantoc lantaskomandirtentaranjakaloear kota, at~er sega'a apa jafl g perloe boeat menjamboet /.:'.daten~annja kawanan brandal,

- Ig3

Tatkala Lie Tjoe Seng dapet katerangan bahoea tenlara negrl jang pegat djaJanannja ada dlka- palaken oleh Tjoa Bouw Tek, satoe pangllma prang jan!! soeda tersohor, serta terhantoe oleh Ooe Yong dan Tjoe Taij Liat iang terkenat gaga branl, la poenja hati lantas merasa sedikit keder. Tapl boeat bikln pertjobalin, la prenla Lie SongHidan Touw Talj Kong bawa Iima ratoes tentara, pergi ka tempat moesoemenangtangin prang.

Sampe di depan pasanggrahantentaranegrl Itoe doea panglima brandal Iiat pintoe kn'a adatertoe- toep sadja djangan kata blsa Hat matjemnja, swa- ranja orang poen tiada kadengeran. Maskl dipanggll dan dinista dengen swara keras,tlada satoe ma- noesia poen jang Jadenin, hingga ia-orang djadl kawalahan, mao,eatawa tlada terpaksa moesli poe-

tang komball. "

Esoknja dan noesanja Itoe tangtangan dloelang- ken poela, tapi tiada blsa sampe kadjadlan ber- tempoer, sebab di fihak moe.soe masllinggal adem' sadja, maka la-orang lantas poelaag tagl kasl rapport pada Koensoe.

Song Koensoe doega moesoe ada atoer t1poe, tantas prenta semoea pangllma dan tentaranja iloe malem djangan boeka pakear prang, hanja bersiap aken mendjaga kaloe moesoe dateng rampok pa- sanggrahan dengen sakoenloeng-koenloeng.

13

\

. '1

'.i ,

I

Referenties

GERELATEERDE DOCUMENTEN

.Kestanintah Tocan pada saja , rcken r 50.~ sadja, bole saja nanti p'ndjern wang dari saja poenja sobat-sobat l' meratap poela si Kalak, jang kepen gen djocga djadi lelaki, kerna

M aka The In berkata: ija D jiko kaloe tiada maoe ambit itoe makanan masa ini segelas arak tiada m ace di minoem, mengapa soeda Djiko begitoe l ekas maoe pegi betoel saija djadi

enko poenja segala pikiran orang tiada bisa toeroet, sekarang saija tiada bisabales dari enko poenja boedi soeda membelaken pada saija, maski saija djadi roem- poet inget maoe

Kemoedian radja Tjioe Sie Tjong lantas panggil lagi sekalian penggawanja di adjak berdami, kerna dldalern pengliatannja baginda jang ini bala tentara lagi sedenz menang berprang,

Komediall maka waktoe itoe djoega dengen sigrah Till KOIILt' In lantas pegi di goedang bras sertu bee- ku itoe goedang dan troes kloewarin bras lantas di prenta so-roe moeat antero

Oi salebar tana tjoema ka- liatan bangke kalde, andjing dau orang-orangan jang soeda ringsek, sedikit poen tiada ada menjelip tentara negri, hingga itoe kawanan brandal baroe

Satelah dengar itoe omongan, Lauw Pie sigra berpaling dan memandang pada orang jang ber- kata baroesan: Pengawakannja orang itoe ada besar dan klra-klra dlapan kaki tingginja,

&#34;Kaoe ada poenja dara Toerki dalem oerat- toenggoe sampe Said kasi tanda, boeat lantes oeratmoe,&#34; begitoe ia lantas berkata. Lantaran menerdjang masoek di dalem aslana.