OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW)

Download (0)

Hele tekst

(1)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW)

Nummer : 1

Datum : 11 maart 2014

Gegevens onderneming : a. VOF Stomerij Zeekant, gevestigd te 1462 VM Middenbeemster aan de Bamestraweg 17;

en haar vennoten:

b. de heer W. Zeekant;

c. mevrouw T. Bolding;

d. de heer S.W. Zeekant;

Faillissementsnummers : C/15/14/65-66-67-68 F Datum uitspraak : 4 februari 2014

Curator : Mr. A.G. Moeijes

Rechter-commissaris : Mr. J. Snitker Activiteiten onderneming : Stomerij en wasserij Omzetgegevens : € 2.387.925,-- (2013) Personeel gemiddeld aantal : 69

Verslagperiode : 4 februari 2014 tot 11 maart 2014 Saldo einde verslagperiode : € 16.379,-- + € 95.000,--

Bestede uren verslagperiode : 283 uur en 38 minuten Bestede uren totaal : 283 uur en 38 minuten

1. INVENTARISATIE 1.1 Directie en organisatie

Onderneming

De onderneming is gestart op 9 november 1940 als Zeekant’s Stoomververij en Chemische Wasserij.

De huidige vennootschap VOF Stomerij Zeekant is opgericht op 1 januari 1989.

Firmanten zijn de voormalig echtelieden de heer W. Zeekant en mevrouw T.

Bolding alsmede hun zoon de heer S.W. Zeekant.

De activiteiten bestaan voor ongeveer 1/3 deel uit het wassen van textiel van hoofdzakelijk horecabedrijven, instellingen en healthcare-bedrijven.

(2)

Circa 2/3 deel van de activiteiten bestaan uit chemische reiniging, de stomerij.

De onderneming is 1 van de 4 leden van de coöperatie Stomerij.nl U.A., een samenwerkingsverband tussen 4 grote regionale stomerijen met als oogmerk grote landelijke bedrijven te kunnen bedienen.

Vennoten persoonlijk

De heer W. Zeekant is 66 jaar en getrouwd.

Mevrouw T. Bolding is 71 jaar en alleenstaand.

De heer S.W. Zeekant is 45 jaar en heeft een gezin.

De heer W. Zeekant en mevrouw T. Bolding genieten ook een AOW uitkering.

De heer S.W. Zeekant is voor zijn inkomen volledig afhankelijk van het bedrijf.

1.2 Winst en verlies

Omzet Resultaat * Ondernemersvermogen

2010 2.220.591 126.291 (807.149)

2011 2.344.313 82.524 (815.235)

2012 2.468.484 63.816 (797.502)

2013 ** 2.387.925 (114.494) (824.357)

* Resultaat is ondernemersbeloning.

** Volgens interne cijfers.

1.3 Balanstotaal

€ 1.308.215,-- per ultimo 2013.

1.4 Lopende procedures Geen.

1.5 Verzekeringen

Er was geen verzekeringsdekking, omdat premies niet waren betaald.

In verband met het doordraaien na faillissement heeft de curator verzekeringsdekking geregeld.

1.6 Huur

De onderneming is gevestigd in een in eigendom toebehorende bedrijfsruimte te Middenbeemster.

De heer W. Zeekant heeft een huurwoning.

Mevrouw T. Bolding en de heer S.W. Zeekant hebben koopwoningen.

1.7 Oorzaken faillissement

Volgens de vennoten heeft de onderneming al jaren te maken met liquiditeitsproblemen om uiteenlopende redenen.

In 2013 is de omzet van een grote instelling weggevallen, omdat deze na een aanbesteding is gegund aan een ander bedrijf.

(3)

De bruto marge werd in 2013 lager terwijl de kosten en met name de energiekosten substantieel hoger werden.

Betalingsregelingen met crediteuren konden niet meer worden nagekomen.

Op aandringen van de belastingdienst hebben de vennoten zelf het faillissement aangevraagd.

Naar eventuele andere oorzaken vindt onderzoek plaats.

2. PERSONEEL

2.1 Aantal personeelsleden bij het uitspreken van het faillissement : 69 2.2 Aantal personeelsleden in het jaar voor het faillissement : ca 70

2.3 Datum ontslagaanzegging : 5-2-2014

Werkzaamheden:

Nadat gebleken was dat geen voldoende financiële middelen beschikbaar waren om de financiële verplichtingen uit de arbeidsovereenkomsten na te komen, is ontslag aangezegd.

De collectieve intake door het UWV heeft inmiddels plaatsgevonden.

3. ACTIVA

Onroerende zaken:

3.1 Beschrijving : a. Bedrijfspand Bamestraweg 17 Middenbeemster.

b. Woning Houttuinen 4 Purmerend

c. Woning De Eenhoorn 37 Middenbeemster 3.2 Verkoopopbrengst : p.m.

3.3 Hoogte hypotheek : a. € 726.048,--.

b. € 200.000,-- c. € 179.243,-- 3.4 Boedelbijdrage : p.m.

Werkzaamheden:

Inventarisatie en onderhandelingen.

Aan de doorstartende partij is een recht van koop verstrekt ten aanzien van het bedrijfspand.

Hier zal verder over worden onderhandeld zodra er een bodemonderzoek is geweest.

Terzake de woningen zal worden bekeken of via derden de overwaarde ten behoeve van de boedel kan worden gerealiseerd.

(4)

Bedrijfsmiddelen:

3.5 Beschrijving 3.6 Verkoopopbrengst 3.7 Boedelbijdrage Machines en inventaris € 60.000,-- n.v.t.

Werkzaamheden:

Zie hierna onder 6.

3.8 Bodemvoorrecht fiscus

De belastingdienst heeft een vordering van circa € 500.000,--.

Op grond van artikel 21 Invorderingswet 1990 gaat het voorrecht van de belastingdienst boven het pandrecht van de twee banken.

Ingevolge artikel 57 lid 3 Faillissementswet oefent de curator in deze de rechten van de belastingdienst uit.

Door de belastingdienst is zowel in 2012 als na het faillissement bodembeslag gelegd op geleasede machines.

Voorraden/onderhanden werk

3.9 Beschrijving : Zeer beperkte voorraad reinigingsmiddelen en verpakkingsmateriaal.

3.10 Verkoopopbrengst : p.m.

3.11 Boedelbijdrage : p.m.

Werkzaamheden:

Zie 6.3 e.v.

Andere activa

3.12 Beschrijving 3.13 Verkoopopbrengst

Immateriële activa/goodwill € 35.000,--

4. DEBITEUREN

4.1 Omvang debiteuren : pre-faillissement € 183.621,-- nominaal doordraaidebiteuren p.m.

4.2 Opbrengst : p.m.

4.3 Boedelbijdrage : p.m.

(5)

Werkzaamheden:

Twee banken hebben aanspraak gemaakt op een pandrecht op de debiteuren, zie 5.3.

In overleg met beide pandhouders worden de debiteuren voorshands door de boedel geïncasseerd.

5. BANK/ZEKERHEDEN 5.1 Vordering van bank

Door de Rabobank zijn de navolgende vorderingen ingediend:

- VOF € 748.800,16

- Mevrouw T. Bolding € 110.500,-- - De heer S.W. Zeekant € 126.867,94

De VOF heeft een schuld aan de ING Bank ter grootte van € 98.455,70.

5.2 Leasecontracten

Een aantal machines en de voertuigen werd geleased.

Ten aanzien van de machines is vastgesteld dat de waarde daarvan niet hoger is dan de afkoopwaarde van de leasecontracten.

De 12 voertuigen betreffen operationale lease.

5.3 Beschrijving zekerheden

Aan de Rabobank zouden de navolgende zekerheden zijn verstrekt:

- VOF - Hypotheek bedrijfspand ad € 1.026.048,-- - Pandrecht op vorderingen

- Pandrecht op inventaris en machines - Mw T. Bolding - Hypotheek woonhuis 200.000,-- - Dhr. S.W. Zeekant - Hypotheek woonhuis € 179.253,--

- Verpanding polis

De ING heeft aanspraak gemaakt op een pandrecht op de bedrijfsactiva, waaronder inventaris, machines, voorraden en vorderingen op derden.

Terzake inventaris en machines dateert de pandakte van de Rabobank 14 juli 1997, die van de ING bank 30 maart 2007.

Op deze zaken geldt het pandrecht van de Rabobank als pandrecht in eerste verband.

Terzake het gestelde pandrecht op vorderingen heeft de ING bank wel een

verzamelpandakte overgelegd, maar ondanks herhaald verzoek niet kunnen tonen dat zij een volmacht tot verpanding van curandus heeft verkregen.

Voorshands wordt enig pandrecht van de ING Bank op vorderingen daarom niet erkend.

Van de Rabobank zijn de nodige zekerheidsstukken ontvangen, maar nog geen recente pandakte vorderingen.

(6)

5.4 Separatistenpositie N.v.t.

5.5 Boedelbijdragen P.m.

5.6 Eigendomsvoorbehoud

Alle crediteuren zijn aangeschreven en verzocht aan te geven of aanspraak wordt gemaakt op eigendomsvoorbehoud of enig ander zekerheidsrecht.

5.7 Reclamerechten

Er zijn geen reclamerechten uitgeoefend.

5.8 Retentierecht

Er zijn geen retentierechten uitgeoefend.

Werkzaamheden:

Diversen.

6. DOORSTART/VOORTZETTEN Voortzetten:

6.1 Exploitatie/zekerheden

Na overleg met de vennoten en enkele grote klanten is besloten de activiteiten na datum faillissement voort te zetten.

De onderneming ontvangt dagelijks een grote hoeveelheid te wassen en te stomen textiel.

Bij grote klanten zoals supermarkten, overheidsinstellingen, zorginstellingen, horeca etc. werd het textiel gehaald en gebracht.

Staking van de activiteiten zou betekenen dat klanten per direct verloren zouden gaan waardoor een doorstart illusoir zou worden.

In het kader van het doordraaien is er overleg geweest met klanten en leveranciers over betalingen en zijn verzekeringen betaald.

Op 18 februari 2014 is overeenstemming bereikt over een doorstart, onder voorbehouden (zie hierna).

Vanwege deze voorbehouden is het noodzakelijk geworden dat de boedel de bedrijfsvoering heeft gecontinueerd tot 10 maart 2014.

Per 10 maart 2014 is de onderneming voortgezet door de doorstartende partij.

6.2 Financiële verslaglegging Volgt bij verslag 2.

(7)

Werkzaamheden:

Coördinatie, communicatie, controle.

Doorstart:

6.3 Beschrijving

De onderneming is lid van de coöperatie Stomerij.nl en krijgt via deze coöperatie een groot deel van haar werk.

De coöperatie heeft per datum faillissement aangegeven dat zij niet zonder meer akkoord gaat met verkoop aan een derde.

Met een ander lid van de coöperatie, Moderna Textielservice Groep te Gramsbergen, is onderhandeld over een doorstart.

Een probleem daarbij was dat Moderna niet erg geïnteresseerd was in de machines, omdat deze deels oud en uit milieuoogpunt niet wenselijk zijn.

Daarnaast was er vrees dat wanneer zou blijken dat de onderneming niet aan de minimale milieueisen zou voldoen, er bestuursdwang door de gemeente zou kunnen worden toegepast hetgeen de continuïteit van een doorstart in gevaar zou kunnen brengen.

Er is contact geweest met een aantal gegadigden.

Behalve Moderna was er niemand geïnteresseerd in doorstart van de onderneming op de huidige locatie, de andere gegadigden wilden alleen klanten overnemen en wellicht machines voor weinig.

Op 18 februari 2014 is met Moderna overeenstemming bereikt over een doorstart onder voorbehoud van milieutechnische bezwaren.

Er is overleg geweest met de milieudienst en de gemeente, op 5 maart heeft een milieuschouw plaatsgevonden.

Nadat bleek dat er geen onoverkomelijke milieutechnische bezwaren waren, is de doorstart per 10 maart 2014 definitief geworden.

6.4 Verantwoording

Verschillende gegadigden hebben informatie ontvangen en de gelegenheid gekregen een bod uit te brengen.

Het bod van Moderna bleek adequaat.

6.5 Opbrengst

€ 60.000,-- inventaris en machines + € 35.000,-- goodwill.

Werkzaamheden:

Inventarisatie, onderzoek, onderhandeling etc.

(8)

7. RECHTMATIGHEID 7.1 Boekhoudplicht

Het onderzoek naar de administratie van de onderneming bevindt zich in een afrondend stadium.

Voorshands is de indruk dat deze voldoet aan de daaraan te stellen eisen.

7.2 Depot jaarrekeningen N.v.t.

7.3 Goedkeurende verklaring accountant

Aangezien de vennootschap binnen de door artikel 2:396 BW gestelde grenzen valt, hoeft aan de jaarrekening geen verklaring omtrent de getrouwheid daarvan te worden toegevoegd.

7.4 Stortingsverplichting op aandelen N.v.t.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Er is voorshands niet gebleken dat schulden niet te goeder trouw zijn ontstaan.

7.6 Paulianeus handelen

Door mw. T. Bolding is enkele dagen voor het faillissement € 40.000,-- van een bankrekening opgenomen.

Deze kwestie is onderzocht en mevrouw Bolding zal door de rechter-commissaris hierover worden verhoord.

8. CREDITEUREN

Afgezien van de hypotheekschulden van mevrouw T. Bolding en de heer S.W.

Zeekant zijn de schulden grotendeels zakelijke schulden van de VOF.

Voorshands worden de schulden geconsolideerd weergegeven.

8.1 Boedelvorderingen:

a. Salaris en verschotten curator : p.m.

b. UWV : p.m.

c. Verhuurder : n.v.t.

8.2 Preferente vordering fiscus : ca € 500.000,-- 8.3 Preferente vordering UWV : p.m.

8.4 Andere preferente crediteuren : p.m.

8.5 Aantal concurrente crediteuren : ca 50

(9)

8.6 Bedrag concurrente crediteuren : ca. € 1.500.000,-- 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling : Nog niet bekend.

De vennoten hebben aangegeven te zijner tijd te willen worden toegelaten tot de wettelijke schuldsaneringsregeling.

9. PROCEDURES 9.1 Naam wederpartij(en)

N.v.t.

9.2 Aard procedure N.v.t.

9.3 Stand procedure N.v.t.

Werkzaamheden:

10. OVERIG

10.1 Termijn afwikkeling faillissement Nog niet in te schatten.

10.2 Plan van aanpak

De nog te verrichten werkzaamheden zijn:

* Afronden administratief onderzoek

* Financiële afwikkeling doordraaiperiode

* Incasso debiteuren

* Verkoop bedrijfspand

* Verkoop 2 woonhuizen

* Onderzoek oorzaken faillissement

* Onderzoek verdwenen € 40.000,-- 10.3 Indiening volgend verslag

Het volgende verslag zal omstreeks 4 juni 2014 worden ingediend.

Velsen-Zuid, 11 maart 2014 Mr. A.G. Moeijes, curator

Afbeelding

Updating...

Referenties

Gerelateerde onderwerpen :