Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Hele tekst

(1)

Algemeen

Gegevens onderneming OntFront B.V.

Activiteiten onderneming

Herenkledingwinkel aan de Haarlemmerdijk te Amsterdam.

Omzetgegevens Nog niet bekend.

8LWGHILQDQFLsOHVWXNNHQDDQJHOHYHUGGRRUGHERHNKRXGHUYDQJHIDLOOHHUGHEOLMNHQGH

onderstaande bruto omzet gegevens:

2014: EUR 126.735,- 2013: EUR 125.816,- 2012: EUR 134.415,-

Personeel gemiddeld aantal Niet van toepassing.

Saldo einde verslagperiode EUR 0,-

EUR 3.278,59

Verslagperiode

12 juli 2016 - 21 augustus 2016

22 augustus 2016 - 1 december 2016 Toezichtzaaknummer:

Datum uitspraak:

R-C:

NL:TZ:0000007224:F001 12-07-2016

mr. MJE Geradts

Curator: mr. M.E.J. Claessens

Insolventienummer: F.13/16/318

(2)

Bestede uren in verslagperiode 11,20 uur

9,10 uur

Bestede uren totaal 11,20 uur

20,30 uur

Toelichting

1 Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

OntFront B.V. is opgericht bij akte van 12 juli 2007. Vanaf datum oprichting zijn de heer T.

Overtoom en mevrouw E.V. Koifman de bestuurders.

Op datum faillissement heeft OntFront B.V. een geplaatst kapitaal bestaande uit 2000 gewone aandelen van EUR 10,-. Beide bestuurders bezitten sinds de oprichting 855 gewone aandelen.

Daarnaast houden twee investeerders aandelen, te weten Hans20 B.V. (90 gewone aandelen) en Stichting Administratiekantoor Suikeroom Amsterdam I (200 gewone aandelen).

Gefailleerde hield zich aanvankelijk uitsluitend bezig met het ontwerpen van kleding. Medio 2011 zijn de bestuurders van OntFront B.V. een herenkledingwinkel aan de Haarlemmerdijk te Amsterdam gaan exploiteren. In deze winkel werden zowel eigen ontworpen kledingstukken als kledingstukken van andere merken verkocht.

1.2 Winst en verlies Nog niet bekend.

8LWGHILQDQFLsOHVWXNNHQDDQJHOHYHUGGRRUGHERHNKRXGHUYDQJHIDLOOHHUGHEOLMNHQGH

onderstaande bedrijfsresultaten:

2014: EUR 19.989,- (winst) 2013: EUR 2.895,- (verlies) 2012: EUR 11.201,- (winst)

1.3 Balanstotaal 2014: 41.065,- 2013: 41.738,- 2012: 44.623,-

1.4 Lopende procedures Niet van toepassing.

(3)

1.5 Verzekeringen

Aansprakelijkheidsverzekeringen worden niet opgezegd en zullen vervallen wegens niet- betaling.

De overige gebruikelijke verzekeringen zijn opgezegd, aangezien de boedel inmiddels geen belang meer heeft bij het continueren van deze verzekeringen.

1.6 Huur

De huurovereenkomst liep op 31 mei 2016 af en is door de bestuurders niet verlengd, ZDDUGRRUGHKXXURYHUHHQNRPVWRSGH]HGDWXPLVJHsLQGLJG

1.7 Oorzaak faillissement

Met de verhuurder werd medio 2011 een huurovereenkomst voor de duur van vijf jaar

gesloten. Deze huurovereenkomst liep op 31 mei 2016 af. De verhuurder was voornemens om het huurbedrag substantieel te verhogen. Hierdoor voorzagen de bestuurders dat de kosten niet meer zouden opwegen tot de baten en besloten zij de activiteiten niet te continueren en de huurovereenkomst niet te verlengen.

De aandeelhouders hebben vervolgens in de aandeelhoudersvergadering van 31 mei 2016 besloten de vennootschap te ontbinden en tevens direct hierna het faillissement aan te vragen.

Conform voornoemd aandeelhoudersbesluit is begin juni 2016 een verzoek tot eigen aangifte faillietverklaring bij de rechtbank ingediend en bij vonnis van de Rechtbank Amsterdam d.d. 12 juli 2016 is voorts het faillissement uitgesproken van OntFront B.V.

2 Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement Niet van toepassing.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement Niet van toepassing.

2.3 Datum ontslagaanzegging Niet van toepassing.

2.4 Werkzaamheden Inventarisatie.

In de onderhavige verslagperiode geen.

(4)

3 Activa

3.1 Onroerende zaken: Beschrijving Niet van toepassing.

3.2 Onroerende zaken: Verkoopopbrengst Niet van toepassing.

3.3 Onroerende zaken: Hoogte hypotheek Niet van toepassing.

3.4 Onroerende zaken: Boedelbijdrage Niet van toepassing.

3.5 Onroerende zaken: Werkzaamheden Inventarisatie.

In de onderhavige verslagperiode geen.

3.6 Bedrijfsmiddelen: Beschrijving

Een gebruikte iPhone 6. Deze zal verkocht worden middels een online veiling.

Reeds voor datum faillissement hebben de bestuurders de in de winkel aanwezige inventaris verkocht voor een bedrag van EUR 21.000,-. Van voornoemd bedrag is een bedrag ter hoogte van EUR 6.000,- betaald aan de bedrijfsmakelaar die de verkoop heeft gearrangeerd. Het ontvangen bedrag van EUR 15.000,- is volgens opgave van de bestuurders betaald aan de fiscus.

De curator heeft geverifieerd of de totale verkoopopbrengst van de inventaris daadwerkelijk voldaan is aan de bedrijfsmakelaar (EUR 6.000,-) en de fiscus (EUR 15.000,-). Dit klopt.

3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst Nog niet bekend.

De gebruikte iPhone 6 is door middel van een online veiling verkocht voor een bedrag van EUR 174,-.

3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage Niet van toepassing.

(5)

Niet van toepassing.

3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus

Ingevolge artikel 21 IW 1990 is de belastingdienst bevoorrecht op de opbrengst van de inventaris.

3.10 Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden

Inventarisatie, intakgesprek bestuurders, inschakelen BVA Auctions.

Diverse correspondentie BVA Auctions, correspondentie bestuurders.

3.11 Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving

In april en mei 2016, toen de bestuurders voorzagen dat zij de activiteiten zouden gaan staken, heeft er een opheffingsuitverkoop plaatsgevonden welke circa EUR 3.000,- / EUR 4.000,- heeft opgeleverd.

Ten tijde van het faillissement was er nog sprake van een beperkte kledingvoorraad bestaande uit onder meer pakken, overhemden en schoenen. Deze voorraad zal middels een online veiling verkocht worden door BVA Auctions.

De ten tijde van het faillissement aanwezige voorraad is verkocht door middel van een online veiling van BVA Auctions. Dit heeft in totaal (exclusief de gebruikte iPhone) geresulteerd in een netto verkoopopbrengst van EUR 3.104,59 (inclusief BTW).

3.12 Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst Nog niet bekend.

Netto verkoopopbrengst ter hoogte van EUR 3104,59 (inclusief BTW)

3.13 Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage Niet van toepassing.

Niet van toepassing.

3.14 Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden

Inventarisatie, intakegesprek bestuurders, diverse correspondentie bestuurders en inschakelen BVA Auctions.

Diverse correspondentie bestuurders en BVA Auctions ten behoeve van de online veiling.

(6)

3.15 Andere activa: Beschrijving Niet van toepassing.

Niet van toepassing.

3.16 Andere activa: Verkoopopbrengst Niet van toepassing.

Niet van toepassing.

3.17 Andere activa: Werkzaamheden Inventarisatie.

In de onderhavige verslagperiode geen.

4 Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren Niet van toepassing.

4.2 Opbrengst

Niet van toepassing.

4.3 Boedelbijdrage Niet van toepassing.

4.4 Werkzaamheden Inventarisatie.

In de onderhavige verslagperiode geen.

5 Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en) Niet van toepassing.

(7)

5.2 Leasecontracten Niet van toepassing.

5.3 Beschrijving zekerheden

Niet van toepassing; er zijn geen zekerheden door gefailleerde verstrekt.

5.4 Separatistenpositie Niet van toepassing.

5.5 Boedelbijdragen Niet van toepassing.

5.6 Eigendomsvoorbehoud

(pQOHYHUDQFLHUKHHIWHHQEHURHSJHGDDQRSHLJHQGRPVYRRUEHKRXG1DRQGHU]RHNLVHFKWHU

gebleken dat er nimmer een rechtsgeldig eigendomsvoorbehoud tussen deze leverancier en gefailleerde is overeengekomen waardoor de curator dit gepretendeerde

eigendomsvoorbehoud heeft betwist.

5.7 Retentierechten Niet van toepassing.

5.8 Reclamerechten

Er zijn geen rechten van reclame ingeroepen.

5.9 Werkzaamheden

Inventarisatie, correspondentie leverancier met betrekking tot ingeroepen recht van eigendomsvoorbehoud, correspondentie BVA Auctions.

In de onderhavige verslagperiode geen.

6 Doorstart / voortzetten onderneming

6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden

Ten tijde van de faillietverklaring waren de activiteiten van gefailleerde al gestaakt waardoor de curator het niet opportuun acht om de bedrijfsactiviteiten te continueren.

6.2 9RRUW]HWWHQ)LQDQFLsOHYHUVODJOHJJLQJ Niet van toepassing.

(8)

6.3 Voortzetten: Werkzaamheden Inventarisatie.

6.4 Doorstart: Beschrijving

Niet van toepassing; zie tevens de paragraaf exploitatie / zekerheden.

6.5 Doorstart: Verantwoording Niet van toepassing.

6.6 Doorstart: Opbrengst Niet van toepassing.

6.7 Doorstart: Boedelbijdrage Niet van toepassing.

6.8 Doorstart: Werkzaamheden Inventarisatie.

In de onderhavige verslagperiode geen.

7 Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Er wordt nog onderzocht of u hier aan is voldaan.

Er wordt onderzocht of u hier aan is voldaan.

7.2 Depot jaarrekeningen

De deponeringsdata van de afgelopen jaarrekeningen van gefailleerde zijn als volgt:

2014: 15 maart 2016 2013: 25 september 2015 2012: 25 september 2015 2011: 25 september 2015 2010: 25 september 2015

Op grond van artikel 2:394 lid 3 BW moet de rechtspersoon uiterlijk 13 maanden na afloop van het boekjaar de jaarrekening gedeponeerd hebben.

Aan deze verplichting is door gefailleerde de afgelopen jaren niet voldaan. De jaarrekeningen van 2010 tot en met 2012 zijn zelfs veel te laat gedeponeerd. Hieromtrent zal nog een standpunt worden ingenomen.

(9)

7.3 Goedk. Verkl. Accountant

Niet van toepassing. Hiertoe bestaat geen verplichting.

7.4 Stortingsverpl. Aandelen Hieraan is voldaan.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Dit zal zoals gebruikelijk nog nader worden onderzocht.

Dit zal zoals gebruikelijk nog nader worden onderzocht.

7.6 Paulianeus handelen

Dit zal zoals gebruikelijk nog nader worden onderzocht.

Dit zal zoals gebruikelijk nog nader worden onderzocht.

7.7 Werkzaamheden

9HUGHURQGHU]RHNQDDUGHDGPLQLVWUDWLHYDQJHIDLOOHHUGH ZDDURQGHUQRWDULsOHDNWHQ

jaarrekeningen, bankafschriften etc), controleren proefsaldi-balansen en grootboeken.

Onderzoek naar de administratie van gefailleerde (waaronder diverse financiele stukken welke op verzoek van de curator van de boekhouder zijn ontvangen), correspondentie bestuurders, correspondentie boekhouder.

8 Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

De curator verwacht een boedelvordering van BVA voor het verkopen van de voorraad en iphone. De hoogte van deze factuur is nog niet bekend

De kosten van BVA Auctions zijn in mindering gebracht op de verkoopopbrengst van de voorraad kleding/schoenen en de iPhone. In totaal heeft BVA Auctions (voor de online veiling en de gemaakte transportkosten) een bedrag van EUR 653,34 in mindering gebracht op de verkoopopbrengst van in totaal EUR 3.931,93.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

De fiscus heeft thans een preferente vordering ingediend ter hoogte van EUR 261,-.

De fiscus heeft thans een preferente vordering ingediend ter hoogte van EUR 7.527,-.

(10)

8.3 Pref. vord. van het UWV Niet van toepassing.

8.4 Andere pref. crediteuren

Thans hebben geen andere preferente crediteuren een vordering ingediend.

Thans hebben geen andere preferente crediteuren een vordering ingediend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

Twee concurrente crediteuren hebben thans een vordering ingediend.

Uit hoofde van een verstrekte bedrijfslening ter hoogte van EUR 50.000,- wordt nog een aanzienlijke vordering van de Gemeente Amsterdam (Dienst Werk en Inkomen) verwacht.

Acht concurrente crediteuren hebben thans een vordering ingediend.

Uit hoofde van een verstrekte bedrijfslening ter hoogte van EUR 50.000,- wordt nog een aanzienlijke vordering van de Gemeente Amsterdam (Dienst Werk en Inkomen)

verwacht.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren EUR 543,81.

In totaal EUR 5.761,62

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling Nog niet bekend.

Nog niet bekend.

8.8 Werkzaamheden

Correspondentie crediteuren, aanschrijven crediteuren, toevoegen vordering fiscus.

Diverse correspondentie crediteuren, aanschrijven crediteuren, toevoegen vordering fiscus, correspondentie Gemeente Amsterdam in verband met verstrekte lening.

9 Procedures

9.1 Naam wederpartij(en) Niet van toepassing.

Pagina 10 van

(11)

9.2 Aard procedures Niet van toepassing.

9.3 Stand procedures Niet van toepassing.

9.4 Werkzaamheden Inventarisatie.

In de onderhavige verslagperiode geen.

10 Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement Nog niet bekend.

Nog niet bekend.

10.2 Plan van aanpak

De nog te verrichten werkzaamheden zijn ondermeer:

- Verkoop voorraad door middel van online veiling;

- Onderzoek administratie;

- Onderzoek oorzaken faillissement;

- Onderzoek onbehoorlijk bestuur; en - Onderzoek paulianeus handelen.

De nog te verrichten werkzaamheden zijn ondermeer:

- Onderzoek administratie;

- Onderzoek oorzaken faillissement;

- Onderzoek onbehoorlijk bestuur; en - Onderzoek paulianeus handelen.

10.3 Indiening volgend verslag 3 maanden na heden.

3 maanden na heden.

(12)

10.4 Werkzaamheden

Verslaglegging en correspondentie R-C.

Verslaglegging en correspondentie R-C.

Pagina 12 van

Afbeelding

Updating...

Referenties

Updating...

Gerelateerde onderwerpen :