Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Hele tekst

(1)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Naam onderneming

Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

Betreft

Algemene gegevens

Asbe st & Combi Se rvice s Groe p B.B. 01-06-2018

7

Corre ctie : "Asbe st & Combi Se rvice s Groe p B.V." 29-11-2018 9

De be slote n ve nnootscha p Asbe st & Combi Se rvice s Groe p B.V. (''ACS Groe p''), sta tuta ir

ge ve stigd te Rotte rda m e n (voorhe e n) ka ntoorhoude nde a a n Goude ra kstra a t 9 te (3079 DB)

Rotte rda m. KVK-numme r: 24335871.

01-06-2018 7

Ve rsla gnumme r 9

Da tum ve rsla g 29-11-2018

Insolve ntie numme r F.10/16/504

Toe zichtza a knumme r NL:TZ:0000008433:F001

Da tum uitspra a k 04-10-2016

R-C mr. W.J. Geurts - de Veld

Cura tor mr. M. Windt

(2)

Activiteiten onderneming

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Verslagperiode

Volge ns opga a f Ka me r va n Koopha nde l: ''Sa ne ring e n ove rig a fva lbe he e r.

Be he e r va n

onroe re nd goe d. Be he e ra ctivite ite n, a lsme de de a a n- e n ve rkoop e n e xploita tie va n

re giste rgoe de re n e n roe re nde goe de re n, he t ve rw ijde re n va n a sbe st e n/of a sbe sthoude nde

bouw ma te ria le n, he t sa ne re n va n bouw w e rke n e n gronde n.''

Volge ns de ja a rre ke ning 2015 be tre ft he t doe l va n ACS Groe p: ''He t oprichte n e n ve rw e rve n

va n, he t de e lne me n in, he t (doe n) fina ncie re n va n, he t voe re n va n he t be stuur ove r e n he t (nie t a ls commissa ris) houde n va n toe zicht op onde rne minge n e n ve nnootscha ppe n, he t a a nga a n va n ve rplichtinge n, - door midde l va n he t ste lle n va n ze ke rhe de n - e n ve rkoop e n e xploita tie va n re giste rgoe de re n e n roe re nde goe de re n, he t ve rw ijde re n va n a sbe st e n/of

a sbe sthoude nde ma te ria le n e n a nde re bouw ma te ria le n, he t sa ne re n va n bouw w e rke n e n

gronde n in ve rba nd me t a sbe sthoude nde ma te ria le n, a lsme de he t ve rrichte n va n a lle s w a t me t he t vore nsta a nde re chtstre e ks of zijde lings in ve rba nd ka n sta a n, e e n e n a nde r in de ruimste zin ge nome n.''

01-06-2018 7

Jaar O mzet Winst en verlies Balanstotaal

2016 € 76.165,00 € -52.431,00 € 1.179.827,00

2015 € 329.315,00 € -646.564,00 € 1.214.233,00 2014 € 384.819,00 € 151.926,00 € 1.695.892,00

0

(ACS Groe p he e ft ge e n pe rsone e l in die nst ge ha d. He t pe rsone e l w a s in die nst va n de w e rkma a tscha ppij ACS).

01-06-2018 7

Boe de lsa ldo

€ 147.865,17

01-06-2018 7

Boe de lsa ldo

€ 107.219,13

30-08-2018 8

(3)

Verslagperiode

Bestede uren

Toelichting bestede uren

va n 1-3-2018 t/m 31-5-2018

01-06-2018 7

va n 30-5-2018 t/m 29-8-2018

30-08-2018 8

va n 30-8-2018 t/m

27-11-2018

29-11-2018 9

Verslagperiode Bestede uren

7 7,90 uur

8 8,20 uur

9 33,80 uur

totaal 49,90 uur

He t tota a l in dit fa illisse me nt be ste de ure n be dra a gt 469,80 uur. 29-11-2018 9

(4)

1.1 Directie en organisatie 1.2 Lopende procedures 1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

2.1 Aantal ten tijde van faillissement 2.2 Aantal in jaar voor faillissement 2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

1. Inventarisatie

De be vindinge n va n de cura tor e n de cura tor in he t fa illisse me nt va n ACS omtre nt de oorza ke n va n de fa illisse me nte n zijn ge de e ld me t de dire ctie e n a a nde e lhoude rs. Zie ook punt 7.5.

01-06-2018 7

2. Personeel

(5)

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken 3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk 3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

3. Activa

Me t de cura tor in he t fa illisse me nt va n ACS is a fge sproke n da t de he lft va n de na be ta ling va n de opbre ngst va n de bode mza ke n (€ 705,20) ove rge ma a kt za l w orde n na a r de fa illisse me ntsre ke ning va n ACS.

01-06-2018 7

Conta ct me t cura tor ACS 01-06-2018

7

4. Debiteuren

(6)

5.1 Vordering van bank(en)

5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden 5.4 Separatistenpositie 5.5 Eigendomsvoorbehoud 5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten 5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

5. Bank/Zekerheden

De cura tor he e ft na de re a fste mming me t de cura tor in he t fa illisse me nt va n ACS ove r (doublure s c.q. volgorde va n) de be dra ge n die de ING de stijds uit de ba tige cre ditsa ldo's e n de opbre ngst va n de ve iling he e ft volda a n e n de ve nnootscha ppe lijke c.q. ge za me nlijke schulde nla st, me de in re la tie tot punt 7.5.

01-06-2018 7

De cura tor in he t fa illisse me nt va n ACS he e ft a a nspra a k ge ma a kt op e e n he rve rde ling in de e e rde re uitbe ta linge n va n de ING va n de cre ditsa ldo's va n ACS e n ACS Groe p. In he t ka de r hie rva n zou ACS Groe p volge ns de cura tor in he t fa illisse me nt va n ACS e e n be dra g te r hoogte va n € 20.946,04 die ne n ove r te ma ke n na a r de fa illisse me ntsre ke ning va n ACS a ls zijnde te n onre chte te ve e l door ACS Groe p ontva nge n te n koste va n ACS.

Grondsla g hie rvoor be tre ffe n volge ns de cura tor in he t fa illisse me nt va n ACS ve rke e rde muta tie s op de re ke ning-coura ntre ke ninge n va n ACS e n ACS Groe p die he bbe n pla a tsge vonde n te n tijde va n he t door de ING doorboe ke n va n de ve ilingopbre ngst.

Na onde rling ove rle g he e ft de cura tor voorlopig, me de me t ina chtne ming va n punt 7.5, inge ste md me t de a a nspra a k onde r de ve rme lding da t na de re a a n de a lloca tie ve rbonde n voorw a a rde n la te r kunne n w orde n inge bra cht.

30-08-2018 8

Me t de cura tor in he t fa illisse me nt va n ACS is he rve rde ling va n de toe re ke ning va n opbre ngste n a a n de vorde ring va n de ING op ACS e n ACS Groe p

ove re e nge kome n, re sulte re nd in a fdra cht va n EUR 20.946,04 a a n ACS.

30-08-2018 8

Conta ct me t cura tor ACS 01-06-2018

(7)

6.1 Exploitatie / zekerheden 6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

6.4 Beschrijving 6.5 Verantwoording 6.6 Opbrengst 6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7.1 Boekhoudplicht

7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant 7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

De cura tor ve rw ijst na a r he tge e n hij hie rove r in dit ve rsla g he e ft uite e nge ze t omtre nt de oorza ke n va n he t fa illisse me nt. De re sulta te n va n he t onde rzoe k va n de cura tor zijn ge de e ld me t de dire ctie e n a a nde e lhoude rs.

01-06-2018 7

(8)

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

7.5 Onbe hoorlijk be stuur

De dire ctie e n a a nde e lhoude rs zijn a a nspra ke lijk ge ste ld voor he t ge voe rde be le id. Er lope n ge spre kke n ove r informa tie voorzie ning e n moge lijk tot voorkoming va n e e n proce dure .

01-06-2018 7

7.5 Onbe hoorlijk be stuur

De cura tore n in de fa illisse me nt va n ACS Groe p e n ACS he bbe n a a n Mourik voorge ste ld om in he t ka de r va n he t ge schil e n te r voorkoming va n e e n ge re chte lijke proce dure e e n me dia tiontra je ct in te ga a n, me t a ls stre ve n om e ind dit ja a r tot e e n de finitie ve oplossing te kome n. He t ge schil w ordt voorge le gd bij he t me dia tionbure a u va n de Re chtba nk Rotte rda m.

30-08-2018 8

7.5 Onbe hoorlijk be stuur

Inmidde ls he bbe n pa rtije n e e n me dia tionove re e nkomst onde rte ke nd e n is he t me dia tiontra je ct in oktobe r 2018 onde r le iding va n mr. Ne e rvoort va n sta rt ge ga a n. Tijde ns de me dia tion kome n dive rse ve rtrouw e lijke

onde rw e rpe n a a n bod. Alle pa rtije n stre ve n nog ste e ds e e n de finitie ve oplossing midde ls me dia tion te be re ike n.

29-11-2018 9

Conta ct me t dire ctie e n a a nde e lhoude rs. 01-06-2018

7

Conta ct me t cura tor ACS, dire ctie e n a a nde e lhoude rs e n re chte rs- commissa risse n in de fa illisse me nte n va n ACS Groe p e n ACS.

30-08-2018 8

De e lna me a a n me dia tiontra je ct e n conta ct me t cura tor ACS 29-11-2018

(9)

8.1 Boedelvorderingen 8.2 Pref. vord. van de fiscus

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9.1 Naam wederpartijen 9.2 Aard procedures 9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

8. Crediteuren

€ 402.823,00 30-08-2018

8

€ 555,73 30-08-2018

8

7 01-06-2018

7

€ 511.585,76 01-06-2018

7

De a fw ikke ling va n de cre dite ure n ha ngt onde r a nde re a f va n he t ve rloop va n de ge spre kke n me t de dire ctie e n a a nde e lhoude rs.

01-06-2018 7

9. Procedures

(10)

10.1 Plan van aanpak

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

10. Overig

He t voorne me n is om binne n e nke le ma a nde n de ge spre kke n tusse n de cura tor, de cura tor in he t fa illisse me nt va n ACS e n de dire ctie e n

a a nde e lhoude rs in e e n concre te vorm e n ve rsne lde te mpo te gie te n. Hie rvoor w ordt conta ct me t de cura tor in he t fa illisse me nt va n ACS ge houde n

01-06-2018 7

De cura tore n mikke n e rop om he t me dia tiontra je ct uite rlijk op 1 nove mbe r 2018 te la te n a a nva nge n e n voor 1 ja nua ri 2019 a f te ronde n.

30-08-2018 8

He t me dia tiontra je ct is in oktobe r 2018 va n sta rt ge ga a n. De cura tor hoopt he t me dia tiontra je ct e ind dit ja a r/be gin volge nd ja a r a f te ronde n.

29-11-2018 9

De te rmijn va n a fw ikke ling va n he t fa illisse me nt is nog ste e ds a fha nke lijk va n de ge spre kke n me t de dire ctie e n a a nde e lhoude rs e n de e ve ntue le na a r a a nle iding da a rva n te onde rne me n

ve rvolgsta ppe n.

01-06-2018 7

De te rmijn va n a fw ikke ling va n he t fa illisse me nt is tha ns onde r a nde re a fha nke lijk va n de a a nva ng e n he t ve rloop va n he t voorge ste lde me dia tiontra je ct.

30-08-2018 8

Zie ve rsla g 8 29-11-2018

9

28-2-2019 29-11-2018

9

Bijlagen

Afbeelding

Updating...

Referenties

Updating...

Gerelateerde onderwerpen :