Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Hele tekst

(1)

Algemeen

Gegevens onderneming Stal Karaevli B.V.

Stal Karaevli B.V.

Activiteiten onderneming

Trainen en africhten van paarden. Paardenpension.

Trainen en africhten van paarden. Paarden-pension.

Omzetgegevens

Personeel gemiddeld aantal 2

2

Saldo einde verslagperiode Verslagperiode

26-01-2016 t/m 15-02-2016

16-02-2016 t/m 18-05-2016

18-05-2016 t/m 17-08-2016

Bestede uren in verslagperiode mr. J. Hellendoorn: 25 uur en 6 minuten mw. C.J.P. Seelen-Geerlings: 18 minuten mw. S.J.M.C. Janssen: 1 uur en 12 minuten Toezichtzaaknummer:

Datum uitspraak:

R-C:

NL:TZ:0000002487:F001 26-01-2016

mr. M.M. Vanhommerig

Curator: mr. J. Hellendoorn

Insolventienummer: F.03/16/32

(2)

mr. J. Hellendoorn: 3 uur en 24 minuten mw. C.J.P. Seelen-Geerlings: 24 minuten mw. S.J.M.C. Janssen: 18 minuten

Bestede uren totaal

mr. J. Hellendoorn: 40 uur en 6 minuten mw. C.J.P. Seelen-Geerlings: 48 minuten mw. S.J.M.C. Janssen: 2 uur en 36 minuten

mr. J. Hellendoorn: 43 uur en 30 minuten

mw. C.J.P. Seelen-Geerlings: 1 uur en 6 minuten mw. S.J.M.C. Janssen: 2 uur en 54 minuten

Toelichting

1 Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Bestuurder en enig aandeelhouder is Karaevli Holding B.V. van wie de heer O.F. Karaevli bestuurder en enig aandeelhouder is.

1.2 Winst en verlies

Onduidelijk. Er zijn de laatste vijf jaren in ieder geval geen jaarstukken opgemaakt. De administratie zal aan een accountant beschikbaar worden gesteld om de administratie tot en met datum faillissement inzichtelijk te maken. Dit zal door de familie Karaevli worden

uitbesteed aan een door hen in te schakelen accountant.

Toevoeging mei 2016:

Inmiddels heeft een accountant de administratie onder zich genomen en is begonnen met het opstellen van de jaarstukken van de laatste vijf jaar. Dit is nog niet afgerond. Nadat dit is afgerond zal de administratie nader worden bestudeerd.

1.3 Balanstotaal Zie winst en verlies.

1.4 Lopende procedures NVT

1.5 Verzekeringen 1.6 Huur

NVT

(3)

1.7 Oorzaak faillissement

Het faillissement is aangevraagd door de Ontvanger van de Belastingdienst in verband met openstaande schulden tot een beloop van € 50.898,00 aldus de bijlage bij de

faillissementsaanvraag. Ook is een steunvordering overgelegd van € 28.842,00. Na datum faillissement hebben verschillende gesprekken plaatsgevonden met de echtgenote van de heer Karaevli, zelf ook werkzaam bij failliet. De heer Karaevli zelf is actief in de paardensport en rijdt in deze periode internationale wedstrijden met onder meer paarden van sponsoren.

Als reden voor het faillissement wordt aangegeven dat er te weinig inkomsten zijn geweest. Er worden paarden getraind voor sponsoren. Daar zitten kosten aan. De sponsoren betalen in beginsel de stallingskosten, trainingen en concoursen. Als er paarden worden verkocht dan komt een percentage ten goede van de opleider/trainer. Er zijn de afgelopen jaren te weinig paarden verkocht om een gezonde balans in het bedrijf te krijgen. Er zijn inkomsten uit prijzengeld en er dient nog een afrekeningen te komen met de sponsor betreffende

stallingskosten, verdeling prijzengeld en dergelijke. Dit wordt momenteel uitgewerkt en dan wordt ook duidelijk welk bedrag er door de sponsor op dit punt nog afgedragen dient te worden.

Toevoeging mei 2016:

Eerst na afronding van de jaarstukken en het beschikbaar stellen van de administratie kan meer inzicht worden verkregen in de ontwikkelingen van de vennootschap tot en met het faillissement. Daar is het wachten nu op.

2 Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Twee werknemers waaronder de (indirect) directeur enig aandeelhouder de heer O.F. Karaevli en voorts zijn echtgenote mevrouw R.T.K. Karaevli-Wouters.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement 2

2.3 Datum ontslagaanzegging 28 januari 2016.

2.4 Werkzaamheden

3 Activa

3.1 Onroerende zaken: Beschrijving NVT

3.2 Onroerende zaken: Verkoopopbrengst

(4)

3.4 Onroerende zaken: Boedelbijdrage 3.5 Onroerende zaken: Werkzaamheden 3.6 Bedrijfsmiddelen: Beschrijving

Er zijn een tweetal paardentrailers. Voorts is er inboedel van de stal voor zover het niet toebehoort aan sponsoren. Op naam van de Stal Karaevli staan voorts een aantal paarden JHUHJLVWUHHUG(pQYDQGHSDDUGHQEHYLQGW]LFKPRPHQWHHOLQ'XEDL9HUGHUVWDDQHURSQDDP

van failliet nog drie paarden op de locatie te Swolgen, voorts twee paarden op een locatie te

%HOJLsHQWZHHSDDUGHQRSHHQORFDWLHLQ)UDQNULMN

Voorts zijn er een aantal paarden van failliet op naam gezet van de echtgenote van de heer Karaevli. Naar het oordeel van de curator behoren de paarden tot de boedel van failliet. Het betreft hier drie paarden te Swolgen en vijf paarden te Frankrijk. Een van die paarden zou voor 50% eigendom zijn van een andere partij, een sponsor. Dit dient nog verduidelijkt te worden.

3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst

Inmiddels zijn een tweetal paardentrailers verkocht. Na afdracht van een deel van de

opbrengst aan de pandhouder, aftrek kosten resteert ten behoeve van de boedel € 54.866,46.

Voorts zijn onderhandeling gevoerd om te komen tot de verkoop van de paarden in het bezig van failliet. Na afdracht van een deel van de opbrengst aan de pandhouder resteert

betreffende de verkoop van een deel van de paarden voor de boedel € 13.515,00 (inclusief 6%

BTW) terwijl de afwikkeling van de verkoop van de overige paarden nog afgerond dient te worden.

Toevoeging augustus 2016:

Op 24 mei 2016 is het laatste deel van de paarden verkocht, zijnde vier paarden in )UDQNULMNWZHHSDDUGHQLQ%HOJLsHQGULHSDDUGHQLQ3ROHQYRRUHHQEHGUDJ LQFOXVLHI6%

BTW) van € 14.475,00.

3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage

3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus 3.10 Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden

3.11 Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving 3.12 Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst 3.13 Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage 3.14 Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden 3.15 Andere activa: Beschrijving

3.16 Andere activa: Verkoopopbrengst 3.17 Andere activa: Werkzaamheden

(5)

4 Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

Onduidelijk. Er dient nog een afrekening te worden opgesteld met een sponsor. De specificatie en omvang daarvan staat nog niet vast en hangt ook af van de lopende prijzengelden dat worden gerealiseerd. Hier wordt op korte termijn een berekening gemaakt door de bestuurder van failliet.

Toevoeging mei 2016:

De bestuurder dient de specificatie nog steeds in orde te maken.

4.2 Opbrengst 4.3 Boedelbijdrage 4.4 Werkzaamheden

5 Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

De ABN Amro Bank heeft een voorwaardelijke vordering van € 34.831,44 en geeft aan de gebruikelijke zekerheden te hebben bedongen. Dit dient deels nog nader onderbouwd te worden. Ook dienen er nog afspraken met de bank te worden gemaakt voor de

boedelbijdrage.

Toevoeging mei 2016:

De bank heeft de volledige vordering betaald gekregen uit afdrachten opbrengst verkoop paardentrailers en paarden.

5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden 5.4 Separatistenpositie 5.5 Boedelbijdragen 5.6 Eigendomsvoorbehoud 5.7 Retentierechten

5.8 Reclamerechten 5.9 Werkzaamheden

6 Doorstart / voortzetten onderneming

6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden NVT

(6)

6.2 9RRUW]HWWHQ)LQDQFLsOHYHUVODJOHJJLQJ 6.3 Voortzetten: Werkzaamheden

6.4 Doorstart: Beschrijving NVT

6.5 Doorstart: Verantwoording 6.6 Doorstart: Opbrengst 6.7 Doorstart: Boedelbijdrage 6.8 Doorstart: Werkzaamheden

7 Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De administratie is niet bijgewerkt. Er zijn geen jaarstukken opgemaakt. Er is geen zicht op de toestand van de boedel.

De familie Karaevli zal de beschikbare administratie voor eigen rekening aan een accountant geven die op korte termijn de administratie tot en met datum faillissement in orde zal maken zodat daarmee inzicht in de administratie kan worden verkregen. Vooralsnog is er geen zicht over de gang van zaken bij failliet.

Toevoeging mei 2016:

De accountant van failliet zal de administratie nog af moeten ronden waaronder de jaarstukken van de afgelopen vijf jaar waarna de administratie beschikbaar zal worden gesteld voor

onderzoek.

Toevoeging augustus 2016:

Vooralsnog is de administratie niet afgerond en nog steeds in behandeling bij de accountant waarbij de jaren 2010 tot en met 2015 nog uitgewerkt moeten worden. De accountant geeft aan daarmee bezig te zijn, maar nog niet tot afronding te zijn gegaan.

Wel zijn afgeleverd de concept cijfers 2008 en 2009, evenwel dat geeft geen beeld van de ont-wikkelingen van de laatste jaren. De accountant is wederom verzocht aan te geven wanneer hij over kan gaan tot afronding van de jaarstukken en wanneer de bijgewerkte administratie ter beschikking kan worden gesteld

7.2 Depot jaarrekeningen

Heeft de laatste jaren niet plaatsgevonden.

7.3 Goedk. Verkl. Accountant NVT

(7)

7.4 Stortingsverpl. Aandelen Wordt onderzocht.

7.5 Onbehoorlijk bestuur Wordt onderzocht.

7.6 Paulianeus handelen Wordt onderzocht.

7.7 Werkzaamheden

8 Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen 6: € 26.663,62

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 92.794,18

8.3 Pref. vord. van het UWV

€ 1.284,82

8.4 Andere pref. crediteuren -

8.5 Aantal concurrente crediteuren 15

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 131.066,19

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling 8.8 Werkzaamheden

De bekende crediteuren zijn aangeschreven.

9 Procedures

(8)

9.2 Aard procedures 9.3 Stand procedures 9.4 Werkzaamheden

10 Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement 10.2 Plan van aanpak

De activa zullen, na controle van de gestelde zekerheden, in overleg met de bank, en in samenspraak met failliet worden verkocht.

De administratie zal na afronding van de werkzaamheden van de accountant van failliet worden onderzocht.

De vordering op de debiteur, althans de vordering op de sponsor zal berekend moeten worden en gefactureerd. Dit zal ook onder-zocht moeten worden.

Toevoeging mei 2016:

De verkoop van de overige paarden zal nog afgerond dienen te worden.

De administratie zal na afronding van de werkzaamheden van de accountant van failliet nader onderzocht worden.

De vordering op de debiteur, althans de vordering op de sponsor zal nog steeds berekend moeten worden. De bestuurder van failliet is verzocht dit aan te leveren.

Toevoeging augustus 2016:

De administratie zal na afronding van de werkzaamheden van de accountant van failliet nader onderzocht worden.

De vordering op de debiteur, althans de vordering op de sponsor zal nog steeds berekend moeten worden. De bestuurder van failliet is verzocht dit aan te leveren.

10.3 Indiening volgend verslag 17 mei 2016.

18 augustus 2016.

17 februari 2017.

10.4 Werkzaamheden Zie boven.

Afbeelding

Updating...

Referenties

Updating...

Gerelateerde onderwerpen :