- Lecourt Planontwikkeling B.V. - HestiaCura B.V. - Fluttert Pensioen B.V.

Hele tekst

(1)

pagina 1 van 7

FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 2 datum: 13 april 2016

Gegevens onderneming : Fluttert Beheer B.V.

Faillissementsnummer : C08/15/630 F Datum uitspraak : 16 december 2015

Curator : Mr. W.H.J.M. Haafkes

Rechter-commissaris : Mr. A.E. Zweers

Activiteiten onderneming : Financiële holding/beleggingsinstelling in vaste activa en het uitoefenen van een beheers – en beleggingsmaatschappij.

Omzetgegevens : 2012: € 112.833,00

2013: € 117.062,00 (er zijn geen jaarcijfers van 2014 en 2015 beschikbaar).

Personeel gemiddeld aantal : Geen.

Verslagperiode : 13 januari 2016 t/m 13 april 2016 Bestede uren in verslagperiode : 16:33 uren

Bestede uren totaal : 28:49 uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie : De heer E.W.M. Fluttert is enig aandeelhouder en bestuurder van de failliete vennootschap.

De failliete vennootschap bezit 100% van de aandelen in:

- Lecourt Planontwikkeling B.V.

- HestiaCura B.V.

- Fluttert Pensioen B.V.

De failliete vennootschap bezit 25% van de aandelen in CasaCura Enschede B.V.

(2)

pagina 2 van 7

De failliete vennootschap (Fluttert Beheer B.V.) is eigenaar van 50% van de aandelen in CasaCura B.V. CasaCura B.V. is door de rechtbank Overijssel op 19 februari 2014 in staat van faillissement verklaard (C08/14/180 F).

1.2 Winst en verlies : 2012: verlies: € 199.419,00 2013: verlies: € 991.297,00

Over 2014 en 2015 zijn geen jaarcijfers samengesteld.

De forse toename van het verlies in 2013 heeft met name te maken met het feit dat een aantal vorderingen “vanwege economische ontwikkelingen” fors zijn afgewaardeerd.

1.3 Balanstotaal : 2012: € 3.833.863,00 2013: € 2.678.862,00

Er zijn geen jaarcijfers beschikbaar over 2014 en 2015.

1.4 Lopende procedures : Voor zover de curator bekend geen.

1.5 Verzekeringen : Geen

1.6 Huur : N.v.t. De onderneming staat ingeschreven op het adres Hanzepoort 25A te 7575 DB Oldenzaal. Er is geen sprake van een huurovereenkomst en er wordt geen huur betaald.

1.7 Oorzaak faillissement : Vanwege het faillissement van CasaCura B.V. (C08/14/180 F) en CasaCura Arnhem B.V. (C08/15/68 F) ontbreekt het de vennootschap aan inkomsten terwijl de lasten (met name manageentfee) wel doorlopen.

Daarnaast heeft de vennootschap forse vorderingen op de bestuurder en aandeelhouder de heer E.W.M. Fluttert. De heer Fluttert is niet in staat deze bedragen terug te betalen.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faill. : 1 2.2 Aantal in jaar voor faill. : 1

(3)

pagina 3 van 7

2.3 datum ontslagaanzegging : 12 januari 2016

Werkzaamheden verslagperiode Beëindiging arbeidsovereenkomst met de heer E.W.M.

Fluttert (voorzover vereist).

3. Activa

Onroerende zaken

3.1 Beschrijving : De vennootschap had in eigendom een wooncomplex in Enschede met 16 woningen. Deze zijn in 2014 verkocht. De opbrengst is gebruikt om hypothecaire geldleningen af te lossen.

- De vennootschap bezit een 5% aandeel in 17 hectare nog niet ontwikkelde bouwgrond in Marbella Spanje. De curator zoekt een koper.

- De vennootschap is voor 33 1/3% eigenaar van een terrein bouwgrond aan de Neptunesstraat te Enschede. ING Bank heeft een recht van eerste hypotheek en is in gesprek met de overige eigenaren inzake de verkoop van het terrein bouwgrond.

3.2 Verkoopopbrengst : Nog niet bekend.

3.3 Hoogte Hypotheek : Nog niet bekend. De curator wacht nog op nadere informatie.

3.4 Boedelbijdrage : Nog niet bekend.

Werkzaamheden verslagperiode Inventarisatie onroerend goed. Overleg met bestuurder en correspondentie met de financier ING bank. Overleg met de overige eigenaren van het terrein bouwgrond aan de Neptunesstraat te Enschede.

Bedrijfsmiddelen

3.5 Beschrijving : Een sieraad. De curator heeft het sieraad ingenomen.

3.6 Verkoopopbrengst : Nog niet bekend.

(4)

pagina 4 van 7

3.7 Boedelbijdrage : Nog niet bekend.

3.8 Bodemvoorrecht fiscus : N.v.t.

Werkzaamheden verslagperiode Inventarisatie bedrijfsmiddelen en contact met bestuurder.

Voorraden/onderhanden werk 3.9 Beschrijving : N.v.t.

3.10 Verkoopopbrengst : N.v.t.

3.11 Boedelbijdrage : N.v.t.

Werkzaamheden verslagperiode : N.v.t.

Andere activa

3.12 Beschrijving : De failliete onderneming is voor 100% aandeelhouder van:

- Lecourt Planontwikkeling B.V.

- HestiaCura B.V.

- Fluttert Pensioen B.V.

3.13 Verkoopopbrengst : Nog niet bekend.

Werkzaamheden verslagperiode Het inventariseren van de aandelenverhouding en overleg met bestuurder. De curator onderzoekt de financiële situatie van bovenvermelde vennootschappen.

4. Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren : - Vordering op Dima Beheer B.V. € 8.763,00 - Vordering op Teso Holding B.V. € 8.763,00 Deze vorderingen zijn op dit moment nog niet opeisbaar en zijn verpand aan ING Bank.

- Een earn outregeling inzake de verkoop deelneming Haerzathe Investment Beheer B.V. De failliete vennootschap heeft recht op een winstfee. Deze winstfee bedraagt 5,7% van de uitkeerbare overwinst die wordt behaald. De curator heeft hierover nadere informatie opgevraagd.

- Twee hypothecaire geldleningen verstrekt aan de aandeelhouder de heer E.W.M. Fluttert groot

(5)

pagina 5 van 7

respectievelijk € 237.275,00 en € 762.725,00.

- Rekening-courant vordering op de heer E.W.M.

Fluttert groot € 514.353,00.

4.2 Opbrengst : Nihil.

4.3 Boedelbijdrage : Nog niet bekend.

Werkzaamheden verslagperiode Inventarisatie debiteuren, contact met de heer E.W.M.

Fluttert, bestuurder en pandhouder.

5. Bank/zekerheden

5.1 Vorderingen van bank(en) : € 289.594,07 5.2 Leasecontracten : Geen

5.3 Beschrijving zekerheden : Pandrecht op de bedrijfsactiva, tegoeden, vorderingen en voorraden alsmede een persoonlijke borgtocht op de heer E.W.M. Fluttert groot € 113.445,00.

5.4 Separatistenpositie : Ja

5.5 Boedelbijdragen : Nog niet bekend.

5.6 Eigendomsvoorbehoud : Geen 5.7 Reclamerechten : Geen 5.8 Retentierechten : Geen

Werkzaamheden verslagperiode Inventarisatie kredieten, zekerheden en overleg met kredietinstelling.

6. Doorstart/voortzetten 6.1 Exploitatie/zekerheden : N.v.t.

6.2 Financiële vastlegging : N.v.t.

Werkzaamheden verslagperiode

Doorstart

6.3 Beschrijving : N.v.t.

(6)

pagina 6 van 7

6.4 Verantwoording : N.v.t.

6.5 Opbrengst : N.v.t.

6.6 Boedelbijdrage : N.v.t.

Werkzaamheden :

7. Rechtmatigheid

7.1 Paulianeus handelen : Moet nog worden onderzocht. Het onderzoek is nog niet afgerond.

7.2 Maatregelen : Afhankelijk van uitkomst onderzoek.

7.3 Boekhoudplicht : Moet nog worden onderzocht. Het onderzoek is nog niet afgerond.

7.4 Depot jaarrekeningen : De jaarrekeningen zijn tijdig gepubliceerd.

7.5 Goedk.verkl.accountant : N.v.t.

7.6 Stortingsverpl.aandelen : Moet nog worden onderzocht.

7.7 Onbehoorlijk bestuur : Moet nog worden onderzocht. Het onderzoek is nog niet afgerond.

Werkzaamheden verslagperiode Beperkt onderzoek rechtmatigheid.

8. Crediteuren

8.1 Aantal concurrente cred. : 1

8.2 Bedrag concurrente cred. : € 289.594,07 8.3 Pref. vordering fiscus : € 149.406,00 8.4 Pref. vordering UWV : Nog niet bekend.

8.5 Andere pref. crediteuren : Nog niet bekend.

8.6 Boedelvorderingen : Nog niet bekend.

8.7 Wordt het een opheffer : Nog niet bekend.

8.8 Vereenvoudigde afwikkeling : Nog niet bekend.

8.9 Wordt aan conc.cred uitgedeeld : Nog niet bekend.

(7)

pagina 7 van 7

Werkzaamheden verslagperiode Het in kaart brengen van crediteuren en correspondentie met crediteuren.

9. Overig

9.1 Termijn afwikkeling faill. : Nog niet bekend.

9.2 Plan van aanpak : Het in overleg met de pandhouder te gelde maken van de activa, onderzoek rechtmatigheid, afwikkeling van de crediteurenpositie.

9.3 Indiening volgend verslag : Over drie maanden

Werkzaamheden verslagperiode Zie boven onder plan van aanpak.

Afbeelding

Updating...

Referenties

Updating...

Gerelateerde onderwerpen :