FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 17 december 2012

Hele tekst

(1)

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

Datum: 17 december 2012

Gegevens onderneming : v.o.f. Les Jumeaux, gevestigd te (2121 GP) Bennebroek,

Bennebroekerlaan 19B Faillissementsnummer : F12/582

Datum uitspraak : 6 november 2012

Curator : mr. P. Ingwersen

R-C : mr. A.J. Wolfs

Dossiernummer curator : 92485 Activiteiten onderneming : Restaurant

Omzetgegevens : 2009: € 725.314,-- 2010: € 649.668,-- 2011: € 529.718,-- Personeel gemiddeld aantal : 9

Verslagperiode : 6 november 2012 t/m 16 december 2012 Bestede uren in verslagperiode : 55 uur en 18 minuten

Bestede uren Totaal : 55 uur en 18 minuten

Dit verslag dient ter verschaffing van informatie aan belanghebbenden ex artikel 73a Fw. Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend.

De verslagen zijn gepubliceerd op de website van Pot Jonker Seunke Advocaten:

www.potjonker.nl 1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie:

De vennootschap onder firma v.o.f. Les Jumeaux te Bennebroek kent twee vennoten. Mark Patrick Bruijns, wonende te (2121 GR) Bennebroek, Bennebroekerlaan 41 en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Van den Eijkel Restaurant Services B.V., gevestigd te (2121 GR) Bennebroek, Bennebroekerlaan 12. De vennoten zijn eveneens bij vonnis van de rechtbank Haarlem d.d. 6 november 2012 in staat van faillissement verklaard. Omtrent de vennoten wordt apart gerapporteerd.

1.2 Winst en verlies:

Over 2009 is een winst gemaakt van ongeveer € 36.000,--. Het resultaat over 2010 bedroeg € 13.587,--. Het resultaat over 2011 bedroeg

€ 19.536,--.

1.3 Balanstotaal:

2009: € 106.483,-- 2010: € 59.721,-- 2011: € 62.067,-- 1.4 Lopende procedures:

De curator heeft tot dusverre geen lopende procedures kunnen ontdekken.

Er waren wel crediteuren die incassomaatregelen aankondigden. De Belastingdienst dreigde met bodembeslag.

(2)

1.5 Verzekeringen:

De verzekeringen zijn ondergebracht in een bedrijfspolis. De premies worden maandelijks afgeschreven. Gelet op het faillissement worden de penningen niet meer geïncasseerd. De boedel ontbeert enig actief om de verzekeringspenningen te voldoen.

1.6 Huur:

De vennootschap huurt de bedrijfsruimte aan de Bennebroekerlaan 19B te Bennebroek van haar vennoot Van den Eijkel Restaurant Services B.V. De huur bedroeg laatstelijk € 37.500,-- per jaar. Er is een forse huurachterstand. Van den Eijkel Restaurant Services B.V. heeft in het verleden forse huurschulden kwijtgescholden. Een formele huuropzegging heeft plaatsgevonden; deze is min of meer academisch omdat de curator in de vennootschap onder firma tevens de curator is in het faillissement van Van den Eijkel Restaurant Services B.V.

1.7 Oorzaak faillissement:

Restaurant Les Jumeaux gaat qua geschiedenis terug tot 1977. Het bedrijf is van oudsher een familiebedrijf. De huidige vennoot M.P. Bruijns drijft de zaak samen met de andere vennoot Van den Eijkel Restaurant Services B.V. sedert 2005. De heer M.P. Bruijns wijt het faillissement van Les Jumeaux aan de moeilijke economische omstandigheden. Zowel privé– als zakelijke klanten bleven de laatste jaren steeds meer weg. De curator heeft de oorzaak van het faillissement in onderzoek.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faill.:

13, waaronder veel oproepkrachten.

2.2 Aantal in jaar voor faill.:

Idem.

2.3 Datum ontslagaanzegging:

9 november 2012 en 13 november 2012

Op maandag 19 november 2012 heeft de intakebijeenkomst plaatsgevonden met het UWV. Het netto salaris tot en met oktober 2012 was aan de werknemers uitbetaald. Het UWV heeft de afwikkeling met betrekking tot de aanspraken van het personeel overgenomen in het kader van de loongarantieregeling. Deze afwikkeling is thans gaande. De loongarantieregeling is van belang voor de werknemers in vaste dienst. De regeling is niet van belang voor de oproepkrachten nu deze hun loonaanspraken volledig hadden ontvangen voorafgaand aan het faillissement.

Werkzaamheden:

Correspondentie, overleg personeel, afwikkeling loongarantieregeling, contact en afstemming UWV.

3. Activa Onroerende zaken Niet aan de orde.

(3)

Bedrijfsmiddelen 3.5 Beschrijving:

Het gaat hier om de inventaris c.q. roerende zaken (niet voorraden) die door de curator zijn aangetroffen in het restaurant. De curator heeft het NTAB opdracht gegeven om de roerende zaken/inventaris te taxeren. Het NTAB heeft daaromtrent inmiddels aan de curator een rapport uitgebracht.

3.6 Verkoopopbrengst:

P.M.

Tot dusverre heeft de curator nog geen enkel actief verkocht, de curator verwijst naar het gestelde onder punt 6.

3.7 Boedelbijdrage:

ING Bank N.V. claimt pandrecht op de bedrijfsinventaris. Zij heeft haar aanspraken dienaangaande tot dusverre evenwel nog niet kunnen staven.

De curator heeft ING Bank N.V. andermaal gerappelleerd om duidelijkheid te verschaffen.

3.8 Bodemvoorrecht fiscus:

De curator oefent ten behoeve van de boedel mede de rechten uit en behartigt de belangen van de bevoorrechte schuldeisers die in rang boven de pandhouders en beperkt gerechtigden gaan. De curator erkent het bodemrecht van de fiscus. De opbrengst van zaken zal via de boedel lopen.

Werkzaamheden:

Inventarisatie, correspondentie, telefoongesprekken, bezoeken aan restaurant, contact NTAB, contact pandhouder ING Bank N.V., Belastingdienst, verkoopactiviteiten, alles ook in het kader van het hierna gemelde onder punt 6.

Voorraden/ onderhanden werk 3.9 Beschrijving:

Op het moment werd aangesteld in dit faillissement waren de bedrijfsactiviteiten van Restaurant Les Jumeaux daadwerkelijk beëindigd.

Het personeel was al naar huis gestuurd. Dientengevolge was er ipso facto geen onderhanden werk.

De curator heeft een zeer beperkte voorraad voedingsmiddelen en dranken aangetroffen. Voor een deel wordt door leveranciers eigendomsvoorbehoud geclaimd.

3.10 Verkoopopbrengst:

P.M.

Boedelbijdrage:

Tot dusverre niet aan de orde.

Werkzaamheden:

Inventarisatie, bezoek aan locatie, inschakelen taxatiebureau, contact met pandhoudster, verkoopactiviteiten, correspondentie, telefoongesprekken, etc.

(4)

Andere activa 3.12 Beschrijving:

Immateriële activa, zoals handelsnaam, telefoonnummers, faxnummers en domeinnaam.

3.11 Verkoopopbrengst:

P.M.

Werkzaamheden:

Zie punt 6.

4. Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren:

De curator heeft de debiteurenportefeuille in onderzoek. Deze is overigens hoogst marginaal. Vrijwel alle klanten betaalden na afloop van het restaurantbezoek contant of per pin.

ING Bank N.V. claimt pandrecht op de debiteurenportefeuille.

Bewijsstukken ontbreken tot dusverre.

4.2 Opbrengst:

P.M.

4.3 Boedelbijdrage:

De curator zal dit moeten betrekken in de afstemming met ING Bank N.V.

nadat het dossier compleet is.

Werkzaamheden:

In kaart brengen debiteurenportefeuille, contacten met mogelijke pandhoudster ING Bank N.V., correspondentie en telefoongesprekken.

5. Bank / Zekerheden 5.1 Vordering van bank(en):

De vordering van ING Bank N.V. bedraagt € 99.609,58.

5.2 Leasecontracten:

Voor zover bekend bestaan er leaseverhoudingen ter zake van bepaalde apparatuur en zaken. De curator heeft deze lease- c.q. huurcontracten in onderzoek.

5.3 Beschrijving zekerheden:

ING Bank N.V. claimt pandrecht op de bedrijfsactiva, omvattende de gehele bedrijfsuitrusting inclusief machines en transportmiddelen, tegoeden, vorderingen en voorraden met inbegrip van goodwill.

De curator heeft bewijsstukken met betrekking tot de pretense rechten van ING Bank N.V. tot dusverre niet ontvangen. Ondanks diverse verzoeken.

(5)

5.4 Separatistenpositie:

ING Bank N.V. pretendeert separatist te zijn. De curator heeft dit nog niet kunnen vaststellen.

5.5 Boedelbijdrage:

ING Bank N.V. heeft een en andermaal aangegeven bereid te zijn een boedelbijdrage te voldoen.

5.6 Eigendomsvoorbehoud:

Alle crediteuren zijn aangeschreven ter zake van hun vorderingen en uitgenodigd om hun vordering in te dienen al dan niet voorzien van een claim op eigendomsvoorbehoud. Inmiddels is een aantal leveranciers met pretense aanspraken van eigendomsvoorbehoud gekomen. De curator heeft deze claims in onderzoek. Voor zover nodig zal in januari 2013 een ophaaldag worden georganiseerd.

5.7 Reclamerechten:

Niet van toepassing.

5.8 Retentierechten:

Tot dusverre niet van toepassing.

Werkzaamheden:

Afstemming positie ING Bank N.V., onderhandelingen over uitwinning van de activa, het onderhouden van contacten met leveranciers, het in kaart brengen van eigendomsvoorbehoud, onderzoek naar de rechtsgeldigheid van claims, correspondentie, telefoongesprekken, etc.

6. Doorstart / voortzetten Voortzetten

De curator heeft de onderneming niet voortgezet.

6.2 Financiële verslaglegging:

Niet van toepassing.

Werkzaamheden:

Niet van toepassing.

Doorstart

6.3 Beschrijving:

De curator heeft direct getracht derden te interesseren in een mogelijke doorstart. In dat kader heeft de curator gesproken met verschillende partijen. Aan een aantal partijen heeft de curator een opgave verstrekt van alle aanwezige bedrijfsmiddelen en van belang zijnde informatie verstrekt voor een eventuele doorstart. Tot dusverre heeft geen enkele gegadigde nadien serieuze interesse getoond. De curator wacht nog een aantal weken af. Meldt zich geen enkele gegadigde dan ontkomt de curator niet aan executie van de aanwezige activa.

6.4 Verantwoording:

Tot dusverre niet van toepassing.

(6)

6.5 Opbrengst:

P.M.

6.6 Boedelbijdrage:

Tot dusverre niet van toepassing. Zie ook het gestelde met betrekking tot ING Bank N.V.

7. Rechtmatigheid 7.1 Boekhoudplicht:

Op het eerste gezicht ziet de administratie er goed uit. De curator heeft deze in onderzoek. De boekhouding bevindt zich op het kantoor aan de Bennebroekerlaan 19B te Bennebroek.

7.2 Depot jaarrekeningen:

Niet aan de orde.

7.3 Goedk. Verkl. Accountant:

De accountant gaf een samenstellingsverklaring af.

7.4 Stortingsverpl. aandelen:

Niet aan de orde.

7.5 Onbehoorlijk bestuur:

In onderzoek.

7.6 Paulianeus handelen:

In onderzoek.

Werkzaamheden:

Verband met de hierboven genoemde onderdelen.

8. Crediteuren 8.1 Boedelvorderingen:

P.M.

8.2 Pref. vord. van de fiscus:

€ 62.684,--

8.3 Pref. vord. van het UWV:

P.M.

8.4 Andere pref. crediteuren:

P.M.

8.5 Bedrag concurrente crediteuren:

€ 114.654,58

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling:

Nog niet bekend.

Werkzaamheden:

(7)

Verband houdend met de hierboven vermelde onderdelen, overleg met Fiscus, UWV en crediteuren, telefoongesprekken, conferenties, het afwikkelen ter zake van claims van eigendomsvoorbehoud, etc.

9. Overig

9.1 Termijn afwikkeling faill.:

OP dit moment niet te voorspellen.

9.2 Plan van aanpak:

De curator zit midden in de inventarisatiefase. De activa moeten nog worden verkocht. De positie van ING Bank N.V. is nog steeds onduidelijk.

De curator hoopt bij een volgend verslag meer duidelijkheid te kunnen verschaffen.

9.3 Indiening volgend verslag:

1 maart 2013

Afbeelding

Updating...

Referenties

  1. www.potjonker.nl
Gerelateerde onderwerpen :