Verslag over de opvolgingsdoorlichting van GO! basisschool Menen te MENEN

Hele tekst

(1)

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie

Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL

doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be

Verslag over de opvolgingsdoorlichting van GO! basisschool Menen te MENEN

Hoofdstructuur basisonderwijs

Instellingsnummer 124206

Instelling GO! basisschool Menen

Directeur Carine FAVOREEL - Patsy VANDAMME Adres Onderwijsplein 10 - 8930 MENEN Telefoon 056-51.35.78

Fax 056-20.46.65 E-mail bs.menen@g-o.be Website www.de-duizendpoot.be Bestuur van de instelling

Adres

GO! scholengroep Mandel en Leie Hugo Verrieststraat 68 - 8800 ROESELARE Scholengemeenschap

Adres

Basisonderwijs Kortrijk - Menen Veldstraat 17 - 8560 WEVELGEM CLB

Adres

GO! CLB Mandel en Leie

Burgemeester Nolfstraat 11 - 8500 KORTRIJK Dagen van het opvolgingsbezoek 17-11-2015

Einddatum van het opvolgingsbezoek 17-11-2015 Datum bespreking verslag met de instelling 17-11-2015

Samenstelling inspectieteam

Inspecteur-verslaggever Johan LAMOTE Teamleden Geert DE WITTE

(2)

INHOUDSTAFEL

INLEIDING...3

1 HISTORIEK...4

2 TE REMEDIEREN TEKORT(EN) ...4

3 ZIJN DE TEKORTEN GEREMEDIEERD? ...4

3.1 Kleuteronderwijs: muzische vorming...4

3.2 Lager onderwijs: muzische vorming...5

4 ADVIES EN REGELING VOOR VERVOLG...7

(3)

INLEIDING

Dit verslag is het resultaat van de opvolgingsdoorlichting van de school door de onderwijsinspectie van de Vlaamse Gemeenschap. Het decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 geeft haar de opdracht hiertoe.

Als de school bij een doorlichting een beperkt gunstig advies kreeg, volgt na de periode, vermeld in het advies, een opvolgingsdoorlichting. Tijdens een opvolgingsdoorlichting gaat de onderwijsinspectie na of de bij de voorgaande doorlichting vastgestelde tekortkomingen voldoende werden geremedieerd.

Het referentiekader dat de onderwijsinspectie gebruikt bij een (opvolgings)doorlichting is opgebouwd rond de componenten context, input, proces en output:

 context: de omgevingskenmerken en de kenmerken van administratieve, materiële, bestuurlijke en juridische aard die de school karakteriseren

 input: kenmerken van het personeel en van de leerlingen of cursisten van de school

 proces: initiatieven die de school neemt om output te realiseren, rekening houdend met haar context en input

 output: de resultaten die de school met haar leerlingen of cursisten bereikt.

Meer info over het CIPO-referentiekader vindt u op www.onderwijsinspectie.be.

Tijdens het opvolgingsbezoek verzamelt het inspectieteam bijkomende informatie via observaties, gesprekken en analyse van documenten.

De opvolgingsdoorlichting resulteert in een opvolgingsverslag dat bestaat uit een concluderend gedeelte en een advies.

Het concluderende gedeelte omvat de conclusies van de opvolging.

Het opvolgingsverslag eindigt met een advies dat betrekking heeft op alle of op afzonderlijke structuuronderdelen van de school. De onderwijsinspectie kan twee adviezen uitbrengen:

 een gunstig advies: het inspectieteam adviseert gunstig over de verdere erkenning van de school of van structuuronderdelen.

 een ongunstig advies: het inspectieteam adviseert om de procedure tot intrekking van de erkenning van de school of van structuuronderdelen op te starten.

Bij een ongunstig advies beoordeelt de onderwijsinspectie bovendien of de school de vastgestelde tekorten zelfstandig kan wegwerken.

Binnen een termijn van dertig kalenderdagen na ontvangst van het definitieve opvolgingsverslag informeert de directeur van de school de ouders en leerlingen over de mogelijkheid tot inzage.

Binnen de dertig kalenderdagen na ontvangst moet de directeur van de school het verslag volledig

bespreken tijdens een personeelsvergadering. Het bestuur van de school of zijn gemandateerde tekent het verslag voor gezien. Het bestuur stuurt het binnen dertig kalenderdagen na ontvangst terug naar de onderwijsinspectie en maakt eventueel melding van zijn opmerkingen.

De school mag het verslag niet gebruiken voor publicitaire doeleinden.

(4)

1 HISTORIEK

Het vorige doorlichtingsbezoek vond plaats van 05-11-2012 tot 08-11-2012 en werd afgesloten met een beperkt gunstig advies. Vanaf 08-11-2015 moetde school kunnen aantonen dat tekort(en) die aan de basis lagen van dit advies, in voldoende mate werden geremedieerd. Dit verslag beschrijft in welke mate de school daarin is geslaagd.

2 TE REMEDIEREN TEKORT(EN)

de erkenningsvoorwaarde 'voldoen aan de onderwijsdoelstellingen' Kleuteronderwijs - Leergebieden

muzische vorming

Lager onderwijs - Leergebieden muzische vorming

3 ZIJN DE TEKORTEN GEREMEDIEERD?

3.1 Kleuteronderwijs: muzische vorming Voldoet

Het tekort voor het leergebied muzische vorming is weggewerkt. De kleuterafdeling streeft in voldoende mate de ontwikkelingsdoelen voor muzische vorming na. Er zijn voldoende garanties voor een volledig en evenwichtig aanbod. De observaties leiden tot een brede beeldvorming van de ontwikkeling van de kleu- ters. De evaluatiegegevens leiden tot interventies op kindniveau of tot bijsturing van het onderwijsaanbod.

Professionalisering Deskundigheidsbevordering Interne expertise Nascholingen

Het schoolteam professionaliseerde zich op diverse wijze om de eigen deskundigheid te verhogen. Dit gebeurde met ondersteuning van de

pedagogische begeleiding, door de samenwerking met het DKO via het project kunstinitiatie en andere vormen van nascholing. Deze diverse vormen van nascholing waren zowel gericht op een diepgaande verkenning van het leerplan als op het verhogen van de leerkrachtvaardigheid voor de verschillende

domeinen van muzische vorming.

Curriculum Onderwijsaanbod Referentiekader Planning Evenwichtig en volledig Samenhang Brede harmonische vorming Actief leren

Het leerplan muzische vorming vormt in de kleuterafdeling het referentiekader om de ontwikkelingsdoelen na te streven.

Het schoolteam maakte diverse afspraken om gelijkgericht een volledig, breed en evenwichtig aanbod muzische vorming te voorzien. Ze bewaken het aanbod.

Er is oog voor samenhang, continuïteit en gradatie over de klassen of

leefgroepen heen. Het schoolteam heeft voldoende aandacht voor het muzisch proces van waarnemen, verwerken, beschouwen en creëren op het niveau van de kleuters. De verschillende domeinen van muzische vorming komen

systematisch geïntegreerd in de thema’s aan bod. De kleuters krijgen hierbij voldoende ruimte om actief te exploreren en te experimenteren

(5)

Materieel beheer Uitrusting Ontwikkelingsmaterialen

De kleuteronderwijzers beschikken over voldoende hedendaagse

bronnenboeken als inspiratiebron om nieuwe impulsen te geven aan talige en muzische activiteiten. Ze geven ook aan te kunnen beschikken over voldoende verbruiksmaterialen. Binnen het domein media zijn het aantal beschikbare fototoestellen evenwel beperkt. Het is ook een aandachtspunt om alle kleuterklassen in te richten tot een uitdagende speel- en leeromgeving Evaluatie

Evaluatiepraktijk Evenwichtig en representatief Kindvolgsysteem Gericht op bijsturing

Het schoolteam maakte duidelijke afspraken om doorheen de kleuterafdeling op een gelijkgerichte manier muzische vorming te observeren. Deze observaties vertrekken vanuit een relevante selectie leerplandoelen. De

kleuteronderwijzers zetten de kinderen op hun niveau aan tot reflectie over hun eigen muzisch handelen. Aansluitend bij de observaties worden de kleuters extra uitgedaagd of gestimuleerd.

Begeleiding Leerbegeleiding Beeldvorming Zorg

De systematische observaties leiden tot een brede beeldvorming van de muzische ontwikkeling van de kleuters. De kleuteronderwijzers hebben oog voor de verschillen in ontwikkeling en voor de muzische talenten bij de kinderen. Het brede aanbod voor de verschillende domeinen van muzische vorming ondersteunt op speelse wijze de talige ontwikkeling van de kleuters.

3.2 Lager onderwijs: muzische vorming Voldoet

Het tekort voor het leergebied muzische vorming is weggewerkt. De lagere afdeling bereikt de eindtermen voor het leergebied muzische vorming in voldoende mate. Ze zorgt voor een volledig en evenwichtig aanbod vanuit het leerplan als richtinggevend referentiekader. Er zijn voldoende schoolafspraken inzake verticale samenhang, continuïteit en gradatie. De evaluatiepraktijk is doelgericht.

Professionalisering Deskundigheidsbevordering Interne expertise Nascholingen

Het schoolteam professionaliseerde zich op diverse wijze om de eigen deskundigheid te verhogen. Dit gebeurde met ondersteuning van de

pedagogische begeleiding, door de samenwerking met het DKO via het project kunstinitiatie en andere vormen van nascholing. Deze diverse vormen van nascholing waren zowel gericht op een diepgaande verkenning van het leerplan als op het verhogen van de leerkrachtvaardigheid voor de verschillende

domeinen van muzische vorming.

Curriculum Onderwijsaanbod Referentiekader Planning Evenwichtig en volledig Samenhang Brede harmonische vorming Actief leren

Het leerplan muzische vorming vormt in de lagere afdeling het referentiekader om de eindtermen met zoveel mogelijk leerlingen te bereiken.

Het schoolteam maakte diverse afspraken om gelijkgericht een volledig, breed en evenwichtig aanbod muzische vorming te voorzien. Ze bewaken het aanbod.

Er is oog voor samenhang, continuïteit en gradatie over de leerjaren of leefgroepen heen.

Vanuit de lesfiches is er aandacht voor het muzisch proces van waarnemen, verwerken, beschouwen en creëren.

De onderwijzers streven er naar om de diverse domeinen van het leergebied muzische vorming in samenhang te brengen met andere leergebieden.

In de klassen is er vanuit het muzisch werken bewust aandacht voor een positief zelfbeeld, durf en motivatie. De mogelijkheden tot initiatief van de leerlingen, het creatief vermogen, het zelfgestuurd leren, het samenwerken

(6)

Het schoolteam maakte een positieve evolutie door om het exploreren en experimenteren te bevorderen en doelgericht aan te bieden. Op schoolniveau is er aandacht voor cultuureducatie in de vorm van toneelvoorstellingen, klasconcerten, museumbezoek, enz.

Materieel beheer Uitrusting Leermiddelen

De school beschikt over voldoende leermiddelen voor muzische vorming. De meeste lokalen bieden veelal voldoende kansen om muzische activiteiten te laten doorgaan. Diverse media en (digitale) technieken worden in heel wat klassen systematisch geïntegreerd, bijvoorbeeld om tot beschouwen te komen of om leerlingenwerk nadien te kunnen tonen.

Evaluatie Evaluatiepraktijk Evenwichtig en representatief Leerlingvolgsysteem Gericht op bijsturing

Het schoolteam maakte duidelijke afspraken om doorheen de lagere afdeling op een gelijkgerichte manier muzische vorming te evalueren. Deze is gekoppeld aan de leerplandoelen. De evaluatie is evenwichtig en representatief. Het schoolteam hanteert verschillende vormen om een brede evaluatie na te streven. Hierbij is er ook ruimte voor zelfevaluatie van de leerlingen.

Rapporteringspraktijk Interne en externe

communicatie

Het schoolteam ontwikkelde een vorm van rapporteren waarbij de

verschillende domeinen van muzische vorming aan bod komen. De rapportering wordt gevoed door observatiegegevens die gekoppeld zijn aan de

leerplandoelen. Aanvullend beschikken de leerlingen over een portfolio. Deze groeit mee doorheen de verschillende leerjaren.

Begeleiding Leerbegeleiding Beeldvorming Zorg

Het schoolteam verzamelt systematisch evaluatie- en observatiegegevens over de muzische ontwikkeling bij de leerlingen. Het brede aanbod ondersteunt de kansen tot succeservaringen en dient als hefboom om aan het positief zelfbeeld te werken. De leerlingen krijgen ruime kansen om hun eigen muzische talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Het schoolteam hanteert muzische vorming bewust om de ontwikkeling van de talige en de sociale vaardigheden van de leerlingen te ondersteunen.

(7)

4 ADVIES EN REGELING VOOR VERVOLG

In uitvoering van het decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 is het advies voor erkenning van tekort(en) zoals vermeld in punt 2 van dit verslag:

GUNSTIG

voor de erkenningsvoorwaarde 'voldoen aan de onderwijsdoelstellingen' voor het kleuteronderwijs en het lager onderwijs.

Namens het inspectieteam Voor kennisname namens het bestuur

Johan LAMOTE

de inspecteur-verslaggever

Carine FAVOREEL - Patsy VANDAMME de directeur

Datum van verzending aan de directie en het bestuur van de school

Afbeelding

Updating...

Gerelateerde onderwerpen :