2020-2021

42  Download (0)

Hele tekst

(1)

schoolgids

2020-2021

(2)

Inhoudsopgave

blz.

Woord vooraf 2

De school 3

Waar staat de school voor 4 Het gebouw 8 Schoolorganisatie 10

Onderwijsaanbod 17

Ondersteuning 29

Corona 37

Ouderparticipatie 38

Overige informatie 39

(3)

Woord vooraf

Dit is de schoolgids 2020-2021 van de Julianaschool in Winterswijk. De schoolgids is bedoeld voor de (toekomstige) ouders van onze leerlingen. Hierin vindt u achtergrondinformatie over het onderwijs en de zorg voor de leerlingen op de Julianaschool.

Naast de schoolgids is er ook een jaarkalender, deze ontvangt u op de laatste schooldag, of als u uw kind inschrijft. Hierin vindt u belangrijke praktische informatie over het komende schooljaar, zoals lestijden, vakanties of andere activiteiten.

De Julianaschool is een christelijke school en maakt onderdeel uit van de stichting Accentscholengroep. Dit is een professionele christelijke organisatie voor primair onderwijs.

Algemene informatie over Accent en alle scholen van Accent is te lezen op de website van Accent: www.accentscholengroep.nl

Bent u zich aan het oriënteren welke school voor uw kind het beste is? Kom eens een kijkje nemen op de Julianaschool. U bent van harte welkom!

Veel leesplezier!

Namens het team van de Julianaschool, Jolanda te Winkel-Hoijtink, directeur

(4)

teamfoto 2019 (start schooljaar, wij hebben er zin in!)

De school

Historie

In 1914 is de Julianaschool opgericht als school voor christelijk onderwijs. Het oude gedeelte van de school is dus meer dan 100 jaar oud. Er zijn regelmatig verbouwingen i.v.m. groei geweest. Op teldatum oktober 2019 hadden we 145 leerlingen. Wij werken met de groepen 0/1, 2/3, 4/5, 5/6, 7 en 8.

Situering

De school ligt even buiten de bebouwde kom, ten westen van Winterswijk, op de grens van buurtschap Corle, nabij de rotonde richting Aalten. Leerlingen komen uit de directe omgeving van de school, de buurtschap Corle, maar ook uit andere delen van Winterswijk.

Aan de voorkant van de school is een plein waar de midden- en bovenbouw speelt. Sinds juli 2019 is het voorplein uitgebreid met een groene speelplek rondom de woning de Timpe.

Aan de achterkant van de school hebben wij een plein waar leerlingen van de onderbouw kunnen spelen. De reden dat ouders voor onze school kiezen is heel verschillend - van een fijne school waar goed en enthousiast gewerkt wordt, tot een school in de buurt waar goed onderwijs gegeven wordt.

Contactgegevens Julianaschool

(5)

Corleseweg 4

7102 EV Winterswijk Tel: 0543-512937

info@juliana-winterswijk.nl www.juliana-winterswijk.nl

(6)

Waar staan we voor?

Levensbeschouwing

De Julianaschool is een protestants-christelijke basisschool, die open staat voor iedereen. Wij verwachten dat ouders onze uitgangspunten onderschrijven. De school is onderdeel van de Accentscholengroep. De Accentscholengroep is een stichting voor christelijk onderwijs in de Oost-Achterhoek. Voor de dagelijkse gang van zaken op de Julianaschool geven wij bij het onderwijs en de opvoeding aan onze kinderen inhoud aan de christelijke identiteit van onze school. Onze overtuiging is dat mensen en dus ook kinderen zich gelukkig moeten kunnen voelen in hun geloof.

Een gesprek of een Bijbelverhaal is een onderdeel van de schooldag, evenals een gebed of lied bij aanvang en afsluiten van de dag. De kinderen komen zo in aanraking met Bijbelse waarden, die in hun verdere leven van grote betekenis kunnen zijn. Daarnaast schenken wij aandacht aan het vieren van de christelijke feesten. De school verwacht dat alle kinderen aan de kerstviering deelnemen, deze viering wordt ’s avonds gehouden.

Andere vieringen worden onder schooltijd gehouden. Alle kinderen nemen deel aan de christelijke feesten. Respect voor elkaar is ons uitgangspunt. Wij zijn blij de leerlingen te mogen vertellen over God en hen te laten ervaren dat God een God is die van alle mensen houdt en waarbij ze zich veilig mogen weten. In een omgeving van wederzijds respect en acceptatie binnen de ‘driehoek’ kinderen-ouders-leerkrachten willen wij op deze wijze de christelijke identiteit van de Julianaschool uitdragen.

Sfeer en ontwikkeling

Je kind brengt een belangrijk deel van zijn/haar leven door op de basisschool. Als je jouw kind aan ons toevertrouwt zullen wij ons uiterste best doen om dit vertrouwen waar te maken. Wij kunnen dit echter alleen als we goed met jou als ouder en met het kind samenwerken.

Samen leren, samen ontdekken, samen leven is onze visie.

Wij werken samen is ons uitgangspunt.

We streven ernaar dat de kinderen met plezier naar school gaan. Dit is alleen mogelijk, wanner er een goed contact en een goede samenwerking bestaat tussen leerlingen, ouders en leerkrachten.

Door samen te werken, te communiceren en van elkaar te leren, kunnen ouders en leerkrachten gezamenlijk de aandacht richten op het allerbelangrijkste binnen de school: het kind. Door samen te praten en te werken met ouders, leerlingen en teamleden is een beeld ontwikkeld van wat wij belangrijk vinden voor de vorming van het kind en zijn ontwikkeling.

De sfeer waarin een kind opgroeit is van groot belang om volwaardig mens te worden. Wij streven ernaar de kinderen zich thuis te laten voelen, zich geborgen te weten. Pas dan kan een kind zich het sterkst ontwikkelen. Wij werken eraan om het eigenaarschap van kinderen te vergroten. Een kind dat betrokken is zal ook enthousiaster zijn.

Zin in leren! Is een tweede belangrijk uitgangspunt.

(7)

Gymles van meester Yannick (buiten i.v.m. corona)

Natuurlijk moet er regelmaat zijn en moeten gedragsregels gerespecteerd worden. Indien de regels worden overtreden, moet hierover gepraat kunnen worden. Begrip staat voorop. Niet de regel zelf. In het protocol gedrag staat beschreven hoe wij handelen als dingen niet goed gaan (staat op de site van de school). Onze school is een leefgemeenschap, waar kinderen niet alleen leren, maar ook hun persoonlijkheid ontwikkelen, zelfvertrouwen opbouwen, zelfkennis verwerven, verantwoordelijkheid durven nemen, positief gedrag aanleren, leren omgaan met elkaar, verdraagzaam zijn en kennis opdoen van andere culturen en andere opvattingen. Wij hechten er veel belang aan dat kinderen van jongs af aan een mening leren vormen en daar uiting aan kunnen en durven geven.

Met “prestaties” wordt voorzichtig omgegaan. We vinden dat kinderen op school moeten presteren, maar we zijn er van overtuigd dat “prestaties” voor ieder kind verschillend kunnen zijn. Een voortdurende ontwikkeling van eigen kunnen is ons doel: onderwijs op maat. Wij kijken naar de mogelijkheden van elke leerling en stimuleren hun ontwikkeling. Of het leren nu lastig gaat of juist gemakkelijk, we willen elk kind de uitdaging bieden die het nodig heeft.

De lessen worden zoveel mogelijk interactief gegeven. Met elkaar sprekend, denkend, onderzoekend en handelend maken kinderen zich de stof eigen. Wij zijn in ons onderwijs op zoek naar eigenaarschap bij leerlingen en leerkrachten. Sinds een jaar werken wij met een geïntegreerde methode voor zaakvakken: Blink. Ook bij andere vakgebieden komen nieuwe werkvormen aan de orde. Blink is dus een methode waarin geschiedenis, aardrijkskunde en natuur aan de orde komen. Daarnaast biedt deze methode nieuwe werkvormen aan, waarbij kinderen meer eigenaar worden van hun leerproces.

Wij volgden als team een scholing SCRUM in het afgelopen jaar, van hieruit werken we met twee ontwikkelgroepen gedrag en rekenen. Wij zijn door de corona periode wat blijven steken in de voortgang. Het komend schooljaar willen we een vervolg geven aan het SCRUM proces.

Leren hoe je SCRUM toepast in de groep. We gaan nog meer aspecten van Dalton toepassen in de groepen, een doorgaande lijn zelfstandig werken invoeren. Wij gaan voor het vergroten

(8)

van eigenaarschap bij leerlingen en leerkrachten. Wij willen leren van en met elkaar. Zo willen we komen tot meer onderzoekend en ontdekkend leren.

Wij willen samen leren, samen ontdekken en samen leven. Deze visie willen we waar maken in ons onderwijs.

Taakspel

Op de Julianaschool spelen we vanaf groep 3 ‘Taakspel’.

Taakspel is een methodiek om, door middel van een positieve benadering, het taakgerichte gedrag van kinderen te laten toenemen en het regel overtredend gedrag te negeren.

Dit leidt tot een positief onderwijsklimaat, waarin kinderen en leerkrachten prettige ervaringen opdoen. In groep 1 en 2 worden reeds elementen van Taakspel (bv. complimenten geven en ontvangen) toegepast.

Pedagogisch protocol

Bij ons op school geldt de afspraak dat we kinderen, die het slachtoffer dreigen te worden van pestgedrag of ander niet toelaatbaar gedrag, in bescherming te nemen.

Deze afspraken zijn verwoord in het Protocol Gedrag (zie site).

Wij gebruiken daarnaast de methode Leefstijl. Dit is een methode voor sociaal emotionele ontwikkeling. Het eerste thema is bijvoorbeeld: ’De groep? Dat

zijn wij’. In deze lessenserie besteden we vooral aandacht aan de sfeer in de groep. Als deze goed is, voelen kinderen zich beter op hun gemak: zowel bij elkaar als bij hun leerkracht. Dit is goed voor hun persoonlijke ontwikkeling en de creativiteit binnen de groep. Hiervoor worden ook andere werkwijzen aangewend. We willen steeds gaan voor oplossingen en stellen vragen als: Hoe wil jij dat het wordt? En wat ga jij daaraan doen? Ook hier kiezen we voor een positieve insteek. Eén van onze collega’s volgt de scholing Klasse(n)kracht en geeft ons op de studiedag van 30 juni les in groepsdynamiek. De werkvormen die zij aandraagt willen wij toepassen met name in het begin van het schooljaar.

Gedrag op social media wordt in de hogere groepen besproken. Ook manieren van omgang met elkaar komen aan de orde. Niet alleen i.v.m. pesten op school, maar ook van algemene aard. Samen met de klas wordt een aantal afspraken gemaakt. Regels moeten helder zijn voor iedereen. Er is aandacht voor mediawijsheid.

Helder is hoe onze manieren zijn. Afspraken zijn er om het goed met elkaar te hebben en te houden. Respect is altijd de basis.

(9)

Onderwijs

Samen leren, samen ontdekken en samen leven en Zin in leren zijn onze belangrijkste uitgangspunten.

Daarnaast zijn de volgende kernwaarden leidend op de Julianaschool.

• Vertrouwen

• Betrokken

Oplossingsgericht denken

Ons basisonderwijs is bestemd voor leerlingen vanaf vier jaar. Kinderen mogen vanaf vier jaar naar school. Vooraf zijn er in overleg een aantal (meestal 3) wenmomenten. De leerlingen doorlopen in principe gedurende acht jaar een doorgaande lijn op de basisschool.

Een doorgaande lijn van de ontwikkeling van de kinderen zelf

Elk kind ontwikkelt zich op zijn of haar wijze. We volgen deze ontwikkeling door observatie, rapportage, leerlingvolgsysteem en leerlingbespreking zo goed mogelijk en handelen waar nodig is.

Wanneer we de ontwikkeling niet meer voldoende kunnen overzien, een probleem zelf niet meer kunnen oplossen of advies nodig hebben, dan schakelen we hulp in van de OPD (Orthopedagogische Dienst binnen Accent). Zij kijken met ons mee, geven adviezen, doen onderzoek. Dit alles altijd met instemming van de ouders. In sommige situaties wordt er gezocht naar een andere vorm van (speciaal) basisonderwijs en wordt het Zorg Advies en Toewijzing Team ingeschakeld.

Een doorgaande lijn van de leerstof

We ordenen de leerstof zo, dat het kind de noodzakelijke kennis en inzichten op doelmatige wijze verwerft. Hierbij gaan we uit van de kerndoelen voor het basisonderwijs. We zullen daarom nauwlettend de methodes bestuderen en waar nodig aanvullen of reduceren, om zo tot de correcte ordening te komen. In onze besprekingen worden deze onderwijskundige stappen regelmatig besproken. Ook bieden we voor leerlingen die meer aankunnen op een verantwoorde manier verrijking/uitdaging.

Met ons onderwijs richten wij ons op een maatschappij, die voortdurend aan verandering onderhevig is. Daarom is ook ons onderwijs steeds in beweging.

Regelmatig spreken wij elkaar aan op de kwaliteit van dat onderwijs, zijn we vernieuwend bezig, zonder uit het oog te verliezen dat goede zaken behouden blijven. Doen wat werkt. De methode Blink biedt mogelijkheden om kinderen meer eigenaarschap te geven. Kinderen krijgen meer verantwoordelijk voor hun eigen leerproces. Er is sprake van meer eigenaarschap

(10)

bij leerkracht en leerling. Ook bij andere vakken wordt deze manier van werken toegepast.

Kinderen krijgen vertrouwen en verantwoordelijkheid.

Eén van de tegels van het plein met spreuk i.v.m. vertrouwen

Het gebouw

De school heeft acht leslokalen. Verder telt de school een directie-, en personeelskamer, kantoor voor de intern begeleider en een leerplein. Dit leerplein is begin 2019 gerealiseerd is een fijne werkplekruimte voor leerlingen. (zie foto )

(11)

Schoolplein

De school kent een voor- en achterplein.

Op het voorplein spelen de kinderen van groep 5 t/m 8. Het plein biedt plaats aan een tafeltennistafel, rekstok, springpaaltjes, een klim-/klautertoestel en er kan gevoetbald worden. Verder staat er een bank en een boombank om de grote lindeboom. De grond rondom de Timpe (woning naast de school) is sinds juli 2019 een groene speelplek. Deze kan gebruikt worden als les plek en kinderen kunnen hier heerlijk spelen, o.a. met water en zand.

(12)

foto Timpetuin

Op het achterplein spelen de kinderen van groep 1 t/m 4. Er staat een klim/-klautertoestel met glijbaan, een zandbak, een schommel met twee zitjes, een duikelrek en een speelhuisje.

Ook staan er twee banken. Op het achterplein zijn schaduwdoeken en bomen om de nodige schaduw te bieden.

Het schoolplein is geheel omheind, voor de veiligheid van de kinderen. Er is een fietsenstalling.

Parkeerterrein

De school heeft een ruim parkeerterrein, gelegen aan de Sibbinkweg naast de school. Op werkdagen geeft dit terrein (in beheer van de gemeente Winterswijk) van 8.00 – 15.00 uur toegang tot bestemmingsverkeer van de school.

Naast dit parkeerterrein ligt een klein grasveld dat door de school gebruikt mag worden. Bij mooi weer wordt hier door ons gegymd.

Schoolorganisatie

De Julianaschool is een reguliere basisschool. Wij werken met het jaarklassensysteem. Dit betekent dat de leerlingen van ongeveer dezelfde leeftijd bij elkaar in de groep zitten en dat de overgang naar de volgende groep eenmaal per jaar plaats vindt. Wij werken dit schooljaar met de combinatiegroepen 0/1, 2/3, 4/5 en 5/6. Groep 7 en 8 zijn enkele groepen.

We werken handelingsgericht, geven instructie op niveau. Wij willen steeds meer naar het onderzoekend en ontdekkend leren. Er werken 10 leerkrachten. Er is 1 intern begeleider (2 dagen) en 1 directeur (4 dagen). Er zijn 2 leerkrachtondersteuners. Zij ondersteunen bij de gecombineerde groepen en werken met groepjes leerlingen of individueel. Er is een vakleerkracht gym (ingehuurd via Penta) voor de groepen 3 t/m 8, groep 1/2 krijgt gym van

(13)

een gymleerkracht (beiden via Penta ingehuurd). Bijna alle teamleden werken parttime, hierbij is een goede overdracht belangrijk. We zijn opleidingsschool en hebben op deze manier regelmatig stagiaires van Iselinge, ook wel via het Graafschapcollege (bijv. opleiding onderwijsassistent). Er zijn vier gedragsspecialisten, er is een rekencoördinator in opleiding en er is een specialist jonge kind. We hebben dus behoorlijk wat expertise in huis.

Team Julianaschool

Jolanda te Winkel, directeur

Janine Stuivenberg, intern begeleider

Elise Houwers-Zwitser leerkracht groep 4/5

Marieke Beernink, leerkracht gr.7

(14)

Marloes Evers, leerkracht groep 8 en schoolopleider

José de With, leerkracht gr. 0/1

Hetty Angenent, leerkrachtondersteuner

Nathal Koldeweij-Wissink, leerkracht gr. 2/3

Margreet Smit-Kornet, leerkrachtondersteuner

Janneke te Lindert-Esselink, leerkracht gr. 0/1 en 2/3

(15)

Nienke v.d. Donk, leerkracht gr.5/6

Toke Zwinkels, leerkracht gr.5/6

Lisanne Dunnewold, leerkracht gr. 4/5 en 8

Rieki Hengeveld

Administratief medewerkster

Petra Schaap leerkracht 2/3

Ferdinand Verwaaijen conciërge

(16)

Groepsindeling

Groep 0/1 Juf José ma-di-do-vr

Juf Janneke wo Groep 2/3

ondersteuning leerkrachtondersteuner

Juf Petra di-wo-do Juf Nathal ma-vrij

1x per 2 weken juf Janneke op do Juf Margreet

Groep 4/5

ondersteuning leerkrachtondersteuner

Juf Lisanne ma-wo-do Juf Elise di-vr

Juf Margreet

Groep 5/6 Juf Toke ma-di

Juf Nienke woe-do-vr

Groep 7 Juf Marieke ma t/m vr

Groep 8 Juf Marloes ma-wo-do-vr

Juf Lisanne di ondersteuning in groep 5 t/m 8 Juf Hetty ma-vr

Schooltijden

Op de Julianaschool werken we met het vijf gelijke dagen model. Dit betekent dat alle leerlingen elke dag van 8.30 uur tot 14.00 uur naar school gaan. Elke groep maakt dus 25 uur per week. De leerlingen mogen vanaf 8.15 uur naar binnen als ze op school zijn. Op het achterplein verzamelen de kleuters zich bij de juf en zij gaan gezamenlijk naar binnen. (dat is de aanpassing die we op moment van schrijven vanwege corona toe passen). De brigadiers zijn vanaf 8.15 uur aanwezig om de leerlingen veilig over te steken. De kinderen moeten wachten met oversteken tot zij aanwezig zijn, ook als zij samen met ouders of oppas komen.

Dit zorgt ervoor dat we om 8.30 uur met de les kunnen beginnen.

Benutten verplichte onderwijstijd

In de wet op het basisonderwijs staat beschreven hoeveel uren

kinderen per jaar onderwijs moeten ontvangen. De totale verplichte onderwijstijd over acht schooljaren (ten minste 7520 uur) is hetzelfde gebleven. Jaarlijks moet de berekening van vakanties en vrije dagen aantonen dat aan deze verplichting wordt voldaan. De inspectie controleert de berekening. De schooltijden voor het komend schooljaar zijn voorgelegd aan de MR en de oudergeleding van de MR heeft haar instemming verleend. Wij volgen het vakantierooster zoals dit in het directeurenoverleg van Accent is vastgesteld. We conformeren ons zoveel mogelijk aan het vakantierooster van het VO Oost Achterhoek. In de jaarkalender is de vakantieplanning en studiedagen opgenomen en in de nieuwsbrief wordt e.e.a. herhaald.

(17)

Ziekte/ziekmelden

Wanneer je kind ziek is, graag even een telefoontje ’s morgens voor half negen. Melden in Parro bij de leerkracht mag ook. Wil je ons informeren als er sprake is van bijzondere omstandigheden? (bijv. krentenbaard/waterpokken)

Als uw kind hoofdluis heeft wilt u dit dan ook doorgeven?

Afspraken/arts

Het fijnste is het als je de afspraken met de arts of orthodontist buiten de schooltijden maakt.

We weten dat dit niet altijd mogelijk is, maar rekenen hierin op jullie medewerking. Indien de afspraak niet buiten schooltijd mogelijk is dan graag aan het begin of eind van de schooldag plannen.

Leerplicht, verlof en schoolverzuim

We volgen hierbij de voorschriften van de leerplichtwet bij het geven van verlof en we volgen het verzuimprotocol dat in de regio is vastgelegd. Binnen de leerplichtwet mogen wij geen vakantieverlof verlenen buiten de schoolvakanties. De enige uitzondering is dat een werkgever verklaart dat dit de enige vakantie betreft die het gezin in dat jaar heeft. Verder wordt er verlof verleend voor andere gewichtige omstandigheden. Enkele voorbeelden hiervan

• Het voldoen aan wettelijke verplichtingen voor zover niet mogelijk buiten de lesuren

• Huwelijk van bloed- of aanverwanten

• Verhuizing (1 dag)

• Ernstige ziekte van ouders of bloed- of aanverwanten

• Overlijden van bloed- of aanverwanten

• Bij viering van 25-, 40- en 50 jarig dienstverband van ouders of grootouders (1 dag)

• Bij viering van 12 ½, 25, 40-, 50- en 60 jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders (1 dag)

Kinderen vanaf vijf jaar zijn leerplichtig.

Alle extra verlof moet schriftelijk worden aangevraagd bij de directeur. Formulieren zijn op school verkrijgbaar of te downloaden via de site: www.juliana-winterswijk.nl

Afwezigheid wordt geregistreerd in ons administratiesysteem en ook te laat meldingen worden geregistreerd. Dit wordt automatisch gekoppeld naar DUO en leerplichtambtenaar.

(indien er sprake is van ongeoorloofd verzuim)

Zie ook www.accentscholengroep.nl onder het kopje Ouders bij leerplicht.

Vakantierooster

Herfstvakantie: 17-10-2020 t/m 25-10-2020 Kerstvakantie: 21-12-2020 t/m 01-01-2021

Voorjaarsvakantie: 13-02-2021 t/m 21-02-2021 Pasen: 02-04-2021 t/m 05-04-2021 Meivakantie: 26-04-2021 t/m 07-05-2021 Hemelvaart: 13-05-2021 t/m 14-05-2021 2e Pinksterdag: 24-05-2021

(18)

Zomervakantie: 19-07-2021 t/m 27-08-2021 Studiedagen (of vrije dagen)

woensdag 23-09-2020 vrijdag 20-11-2020 maandag 01-02-2021 dinsdag 23 -03-2021 vrijdag 11-06- 2021 maandag 14-06-2021 vrijdag 16-07-2021

Pleinwacht/verkeersbrigadiers

Door het team is een rooster voor pleinwacht opgesteld. Er is pleinwacht op het voor- en achterplein. Een kwartier voor aanvang van de school zijn er twee verkeersbrigadiers op de rotonde aanwezig om de leerlingen veilig te helpen oversteken. Pas als zij klaar staan en fluiten mogen de kinderen oversteken. Bij het uitgaan van de school is dat ook het geval, bovendien staat er iemand bij de Sibbinkweg en een personeelslid bij de poort. De brigadiers die op de rotonde staan zijn geschoold en verzekerd. Dit wordt elk jaar door de verkeersouder gecoördineerd. Onze verkeersouder is Querrel ten Pas. Het is van enorm belang dat we dit goed hebben staan en we bedanken alle ouders die meehelpen om dit voor elkaar te krijgen.

Klachtenregeling/schoolcontactpersoon

De klachtenregeling opgesteld door Accent kunt u vinden op de website van Accent onder het kopje ouders. Iedere Accent-school heeft een schoolcontactpersoon aangesteld. De schoolcontactpersoon is het aanspreekpunt binnen de school voor ieder die een klacht wil indienen. De schoolcontactpersoon voor de Julianaschool is Janine Stuivenberg.

Inspectie

Alle scholen voor primair onderwijs vallen onder het toezicht van de rijksinspectie. De inspectie ziet toe op de naleving van de wettelijke voorschriften en met name op de kwaliteit van het onderwijs. Mocht je vragen hebben dan vind je achterin deze schoolgids de contactgegevens van de inspectie.

April 2019 hebben wij inspectiebezoek gehad, het verslag is te lezen op de site.

Informatieverstrekking

Informatieverstrekking vindt op verschillende manieren plaats:

• Schoolgids: deze is te lezen op de website en op verzoek te verkrijgen op school

• Jaarkalender: jaarlijks maken wij een kalender waar we de vakanties, studiedagen en bijzondere activiteiten vermelden.

• Juliananieuws: zeker 1 x per maand wordt deze nieuwsbrief naar ouders verstuurd, op de laatste donderdag van de maand.

• Parro: een veilige omgeving waarop je informatie van de groep kunt bekijken. Tevens kun je hier mededelingen van de leerkracht zien en kun je in Parro gesprekken plannen.

Ouderhulp en speelafspraken kunnen hier ook gemaakt worden.

(19)

• Website www.juliana-winterswijk.nl Hierop vind je relevante informatie, de nieuwsbrief enz.

• Facebook

• www.accentscholengroep.nl Hierop is veel interessante informatie terug te vinden;

o.a. over de leerplicht en AVG.

Oudercontacten

Oudercontact is altijd op verzoek mogelijk, we vinden het belangrijk om in gesprek te gaan wanneer dit nodig is of wanneer daar behoefte toe gevoeld wordt door ouders. Er is ook een aantal vaste momenten georganiseerd gedurende het schooljaar.

• Voorlichtingsinformatie; voor groep 8, 1, 2/3 wordt een voorlichtingsavond gehouden.

Voor de andere groepen wordt aan het begin van het schooljaar de algemene informatie gedeeld en de groep specifieke.

• Voordat je kind vier jaar wordt en op school begint komt de leerkracht op kennismakingsbezoek. Dan worden ook de wen momenten afgesproken.

• 15 minuten gesprekken in het najaar (startgesprekken) Hier wordt met name over de sociaal emotionele ontwikkeling van je kind gesproken. Kinderen zijn bij dit gesprek aanwezig als ze in groep 4 zitten of hoger.

• Rapportgesprekken, dit zijn 15 minutengesprekken, op verzoek of uitnodiging.

(februari en juli) In groep 5, 6, 7 en 8 zijn de kinderen bij dit gesprek aanwezig.

• Ouder/kind gesprekken in groep 8: we bespreken de entree toets en het voorlopige advies. (sept.-okt)

Alle gesprekken kunnen via Parro door de ouders zelf gepland worden.

• Op dit moment zijn de gesprekken telefonisch of via video verbinding i.v.m. het corona virus

Goede doelen-geld

Normaal gesproken steunen we elk jaar tenminste 1 goed doel. Door het corona virus is het hier niet van gekomen vorig schooljaar. Schooljaar 2020-2021 zullen we deze traditie weer oppakken. Wel is er voor het Vergeten Kind gecollecteerd met de kerstviering.

Buitenschoolse activiteiten

Jaarlijks worden veel buitenschoolse activiteiten georganiseerd. Te denken valt aan sporttoernooien, 4 mei viering en de avondvierdaagse. We hebben bij al deze activiteiten veel hulp van ouders nodig. Onze oudervereniging is zeer actief m.b.t. buitenschoolse activiteiten.

Mede door de lock down tijdens het corona virus is veel niet doorgegaan en moesten we voor het afscheid van groep 8 een alternatieve locatie zoeken. Op dit moment is het onzeker hoelang aanpassingen in de planning nodig blijven. Schoolreizen worden komend schooljaar in het voorjaar 2021 gepland. Kamp staat gepland in september, we hopen dat dit doorgang kan vinden.

(20)

Ouderbijdrage

Jaarlijks wordt van ouders een ouderbijdrage gevraagd. Dit geld wordt gebruikt voor de organisatie van het schoolkamp, de schoolreizen, schoolfeest en kerstfeest. Het bedrag voor komend schooljaar is wederom vastgesteld op € 55,- per kind.

Onderwijsaanbod

In dit hoofdstuk van de schoolgids beschrijven wij wat een kind leert bij ons op school. Al houden wij bij ons dagelijks onderwijs rekening met de actualiteit. De leerstof ligt voor een belangrijk deel vast in de methoden die we gebruiken. Van groot belang is de wijze waarop deze methoden worden gebruikt en de manier waarop leerstof wordt overgedragen. Het team van de Julianaschool wil tegemoetkomen aan de vaak grote verschillen tussen kinderen binnen één leeftijdsgroep en ieder kind onderwijs op maat bieden: Dit doen wij d.m.v.

handelingsgericht onderwijs.

Op de Julianaschool hechten we veel waarde aan adaptieve principes. Dat betekent dat we rekening houden met de verschillen tussen kinderen en ons onderwijs zoveel mogelijk afstemmen op de behoeften van de leerlingen. Wij bieden passend onderwijs. We vinden een open sfeer en collegialiteit binnen ons schoolteam zeer belangrijk. Een goede samenwerking tussen leerling-ouders-leerkrachten is essentieel.

Godsdienstige vorming

In het hoofdstuk “Identiteit” heeft u kunnen lezen, dat de Julianaschool een christelijke school is. Elke schooldag wordt begonnen en afgesloten met een lied, gedicht en/of gebed. Leidraad voor het godsdienstonderwijs in groep 3 t/m 8 is de methode “Trefwoord”. In deze methode worden verhalen uit de bijbel voorgelezen/verteld en er zijn regelmatig “spiegelverhalen” aan de orde: dit zijn hedendaagse verhalen met een link naar een bijbels thema. In de kleutergroep wordt de Kinderbijbel als leidraad gebruikt, aangezien we de kinderen vertrouwd willen maken met de Bijbelse verhalen. De worden in chronologische volgorde verteld. Per week wordt er 1,5 tot 2 uur besteed aan godsdienst- en levensbeschouwelijk onderwijs.

(21)

Kleuteronderwijs

Het onderwijs aan jonge kinderen is anders ingericht dan dat aan oudere kinderen.

Nieuwsgierig zijn, emotioneel vrij zijn en zelfvertrouwen hebben zijn de drie belangrijke aspecten binnen het kleuteronderwijs. Deze onderdelen zijn de basis voor de ontwikkeling van een kind.

Er wordt op verschillende manieren gewerkt aan deze ontwikkelingsgebieden. Vooral het spelenderwijs en onderzoekend leren is belangrijk.

Volgens het beredeneerd aanbod worden de taal- en rekenvaardigheden van de kleuters ontwikkeld.

In de klas wordt gewerkt a.d.h.v. thema’s die dicht bij de belevingswereld van de kinderen liggen, zodat ze zich hierin kunnen herkennen (herfst, dierentuin, enz.). Of juist thema’s die wat verder van hen af liggen en waarvan ze veel nieuwe dingen leren (ridders en kastelen, indianen, enz.).

De duur van een thema varieert van twee tot vijf weken. Regelmatig wordt een ‘rustweek’

ingelast voor herhalingsoefeningen.

Er wordt in groep 1 en 2 regelmatig gewerkt in “kleine kringen” waarbij de kinderen in kleine groepjes taal- en rekenactiviteiten aangeboden krijgen op hun eigen niveau.

Groep 2 krijgt wekelijks een letter aangeboden en doet daarbij passende verwerkingsactiviteiten.

De klasseninrichting is een belangrijk onderdeel van het onderwijs. In de kleutergroepen zijn veel hoeken o.a. de huishoek, bouwhoek, themahoek, leeshoek, schrijfhoek.

Of je maakt buiten een huisje met doeken…..

(22)

Hierin komen veel vak- en ontwikkelingsgebieden aan bod: rekenen, taal, natuur, samenwerken en spelontwikkeling. Tevens werken de kinderen met ontwikkelingsmateriaal.

Dit zijn spelletjes waarbij ze op verschillende vakgebieden aan de slag gaan. We werken sinds het schooljaar 2016-2017 met de speelwerkles 2.0. Dit betekent dat we meer activiteiten in de hoeken aanbieden. Er is meer ruimte voor spel in de hoeken en de les is langer, 5 kwartier.

Kinderen mogen wisselen van activiteit. Tijdens de speelwerkles is er ruimte voor de kleine kring. De leerkrachtondersteuner draait mee in de speelwerkles en de kleine kringen. Op dit moment zijn we ons aan het oriënteren op een methode voor de kleuters, hier zal dit najaar een uitspraak/keuze in worden gemaakt.

Naast het spel in de hoeken en het werken met ontwikkelingsmateriaal, werken de leerlingen aan taken. Er zijn minder ‘verplichte’ werkjes. Technieken worden wel aangeleerd. Zo werken we aan meer creativiteit en eigenaarschap bij de kinderen.

Samen de puzzel maken

De leerkracht van groep 0/1/2 schenkt extra aandacht aan de inrichting van (thema)hoeken en het begeleiden van “hoeken-spel”.

Door de aangeboden activiteiten bereiden we de kinderen voor op het leren lezen, rekenen en schrijven. De leerkracht observeert de kinderen en stimuleert en begeleidt hen in hun ontwikkeling. Wij volgen de ontwikkeling van leerlingen aan de hand van de leerlijnen in Parnssys (leerlingvolgsysteem) Indien van toepassing wordt er extra aandacht aan bepaalde onderdelen besteed of een groepsplan opgesteld. Ook op sociaal emotioneel gebied worden de leerlingen gevolgd.

Wij geven Engels vanaf groep 1. Dit doen we met de methode Groove me.

(23)

Leesonderwijs Technisch lezen:

In groep 3 leren de leerlingen lezen en spellen met behulp van de methode Lijn 3. Deze methode voor aanvankelijk lezen stelt de volgende drie zaken centraal:

• De letter centraal

• Ontdek de wereld

• Samen leren lezen

Estafette

Met de technisch leesmethode “Estafette” is voor de groepen 4 t/m 8. krijgen de kinderen op verschillende leesniveaus en op gestructureerde wijze leesteksten aangeboden. Daarnaast doet de Julianaschool ook veel aan boekpromotie. We beogen met deze intensivering het leesplezier te vergroten en het technisch leesniveau op een hoger peil te brengen.

Anne Berenschot voorleeskampioen Julianaschool tijdens de voorleeswedstrijd in Winterswijk

Leescoördinatoren

De school kent drie leescoördinatoren: Marloes Evers, José de With en Toke Zwinkels.

Schoolbibliotheek

De school beschikt over een schoolbibliotheek voor groep 5 t/m 8. De centrale boekenkast bevindt zich in de hal bij groep 4/5. Door de medewerking van bibliotheek-ouders, kunnen kinderen iedere twee weken hun stilleesboek(en) ruilen. Tevens bestaat de mogelijkheid om informatieboeken te lezen/ruilen. Kinderen uit groep 0 t/m 4 maken gebruik van een klassenbibliotheek.

De leerlingen uit verschillende groepen bezoeken jaarlijks de openbare bibliotheek. Zo maken zij (extra) kennis met “de bieb”.

(24)

zwerfboekenboom onderbouw

Dyslexieverklaring

Kinderen met dyslexie proberen we zo vroeg mogelijk op te sporen. Het is een aangeboren stoornis. Dyslexie is niet te verhelpen, maar het probleem is wel te verlichten door passende leesstof aan te bieden met heel veel extra hulp.

Dit betekent o.a. dat deze kinderen nooit onvoorbereid hoeven voor te lezen (tenzij ze zelf willen), dat de teksten bij toetsen soms worden voorgelezen en ze hiervoor ook meer tijd krijgen dan de rest van de groep en dat spellingsfouten in toetsen minder zwaar meetellen.

Na twee jaar leesonderwijs is officieel vast te stellen of een leerling daadwerkelijk dyslectisch is.

Dyslexie: vanaf 2013 wordt in het basispakket van de zorgverzekering diagnostiek en behandeling van enkelvoudige dyslexie voor alle leerlingen vergoed. Wij werken op dit gebied samen met Berkel-B (Lochem), een instituut dat gespecialiseerd is in deze materie en het keurmerk "Kwaliteitsinstituut dyslexie" draagt.

Het behandelplan wordt uitgevoerd door medewerkers van de Logopedie Praktijk te Winterswijk.

De verklaring die volgt heeft een eeuwige geldigheidsduur. Vooral in het voortgezet onderwijs kunnen kinderen profijt hebben van zo’n officiële verklaring, omdat zij dan recht hebben op allerlei faciliteiten.

(25)

Begrijpend lezen en luisteren

Vanaf groep 5 komt de nadruk steeds meer te liggen op begrijpend- en studerend lezen, bv.

bij de zaakvakken.

In groep 1 t/m 4 werken we met activiteiten omtrent begrijpend luisteren. Halverwege het schooljaar maken we in groep 4 de stap naar begrijpend lezen.

In groep 5 t/m 8 werken we met de begrijpend leesmethode Nieuwsbegrip, waarin teksten uit de actualiteit worden aangeboden.

Alle groepen werken structureel volgens de zes leesstrategieën van begrijpend lezen en luisteren. Hierbij is het ‘hardop-denkend-voordoen’ van de leerkracht (het zgn. ‘modellen’) van essentieel belang.

Vanaf groep 6 worden tevens werk- en bronnenboeken van de methode Blits (informatieverwerking) ingezet.

Taalonderwijs

In groep 4 t/m 8 wordt gewerkt met de taalmethode: “Staal”. (sinds schooljaar ’15-’16) Het taalonderwijs is veelomvattend:

Woordenschat: De woordenschat wordt uitgebreid, er is aandacht voor het verwoorden van gedachten en begrijpend luisteren. Deze methode heeft een geïntegreerde woordenschatlijn.

De aangeleerde taalvaardigheden leren de kinderen gebruiken bij het schrijven van verhalen en in de hogere groepen bij het houden van spreekbeurten en het maken van werkstukken.

Spelling: In de spellingsmethode van Staal is de methodiek “Zo leer je kinderen Lezen en Spellen” van José Schraven geïntegreerd.

Zo leer je kinderen Lezen en Spellen (ZLKLS)

De spellingsmethodiek ‘Zo leer je kinderen Lezen en Spellen’ (van José Schraven) wordt in groep 3 toegepast in Lijn 3 en bij spelling ingezet, halverwege groep 3 starten we met Staal de spellingmethode.

De methodiek biedt spellingscategorieën aan d.m.v. gebaren en het verwoorden van de spellingscategorie door de kinderen. Door de structurele wijze van aanbieden en veel herhaling streven we ernaar het spellingsniveau van de leerlingen te verhogen.

Rekenonderwijs

Wij werken sinds schooljaar 2019-2020 met een nieuwe rekenmethode Getal & Ruimte Junior.

Naast de methode beschikken we over diverse aantrekkelijke (extra) rekenmaterialen en (computer) rekenspelletjes. Een aantal leerlingen in de bovenbouw werkt met Startrekenen.

Maatwerk hebben we ook, maar dit wordt steeds minder gebruikt.

In groep 3, 4 en 5 wordt tevens de methodiek “Met Sprongen Vooruit” gebruikt.

In groep 0/1/2 worden rekenactiviteiten vanuit het ‘beredeneerd aanbod’ aangeboden en geïntegreerd in de kring- spel- en werkactiviteiten die worden aangeboden.

Het beleidsplan rekenen is geschreven en wordt jaarlijks geactualiseerd. Jaarlijks doen we mee met de grote rekendag. Sinds vorig schooljaar hebben wij een rekencoördinator te weten Marieke Beernink. Zij volgt komend schooljaar nog een scholing.

(26)

Presentatie Blink Stadsmakers groep 6

Wereld oriënterende vakken

Regelmatig wordt er gesproken over de wereld om ons heen en brengen we de kinderen kennis bij over heden en verleden. Vaak gebeurt dat d.m.v. van gesprekken, spreekbeurten, school-TV, enz. Maar met name gebeurt dit door gebruik van de methode Blink. Een geïntegreerde methode voor zaakvakken. (aardrijkskunde, geschiedenis, natuur, ect) We starten dit schooljaar met deze methode.

De kinderen van groep 7 doen in het voorjaar een theoretisch en praktisch verkeersexamen.

M.b.v. de touchscreen borden kunnen we m.b.t. de zaakvakken zeer snel en efficiënt allerlei beelden oproepen die passend zijn bij de les.

Techniek

In het schooljaar 2020-2021 heeft groep 8 techniekles, verzorgd door de stichting B.T.O (Bevordering Techniek Onderwijs). Stichting B.T.O. is een initiatief van Winterswijkse ondernemers die bovenbouwleerlingen de kans geven technieklessen te volgen in het technieklokaal van het Gerrit Komrij College. Hier krijgen de leerlingen uit groep 8 twee x per maand een twee uur durende techniekles van vrijwilligers uit het bedrijfsleven.

Ook binnen de school wordt aan techniek gewerkt: in de methode Blink komt techniek aan de orde en ook tijdens handvaardigheid lessen besteden we aandacht aan technische vaardigheden. Daarnaast wordt door groep 7 en 8 elk jaar een bezoek gebracht aan een bedrijf. (door corona is dit helaas vorig jaar niet doorgegaan)

(27)

Techniekles op het GKC

Engelse taal

We geven Engels in groep 1 t/m 8. Dit doen we met de methode Groove me. Deze methode werkt veel met liedjes en heeft voor groep 1 t/m 4 een speelse aanpak. De keuze om Engels in alle groepen te geven komt vanuit het team, maar is ook door ouders benoemd als belangrijk op de gespreksavond over de school van de toekomst.

Expressievakken

Cultuur met Kwaliteit

In 2019-2020 deden we mee aan het muziekproject CMK: Cultuur Met Kwaliteit. Dit is een gesubsidieerd project van de gemeente Winterswijk, in samenwerking met de muziekschool Boogie Woogie. Dit betekent een hele week met muziek, dans en instrumenten bezig zijn. Op vrijdag is was een eindpresentatie met de hele school, hierbij werden ouders ook uitgenodigd.

Dit zou de laatste keer zijn dat dit project draait, zojuist is bekend geworden dat het project een doorstart gaat maken. Hoe dat eruit gaat zien is nu nog niet bekend.

Eén keer per twee weken krijgen de leerlingen van groep 4 muziekles van een muziekdocent.

Ook gaat groep 4 naar de muziekschool als de verschillende muziekinstrumenten gepresenteerd worden

(28)

Crea-middag in groep 4 t/m 8

In de groepen 4 t/m 8 worden op vrijdag expressieactiviteiten verzorgd. Er wordt gewerkt vanuit een gezamenlijk creatief thema. Iedere les omvat drie à vier weken.

Cultuurcoördinator

Toke Zwinkels is als cultuurcoördinator verantwoordelijk voor de organisatie van culturele uitstapjes en activiteiten (zowel binnen- als buitenschools). Zij onderhoudt contacten met de kunstcoördinator van de gemeenten Winterswijk en Berkelland. Vanuit deze gemeenten wordt, in overleg met de scholen een kunstaanbod vastgelegd, waaraan de scholen kunnen deelnemen. Dit aanbod wordt “Kunstwijs” genoemd.

project CMK Cultuur Met Kwaliteit

november 2019 groep 6

Bewegingsonderwijs Groep 0/1/2

In 2020-2021 krijgen de kleuters elke week gymles in gymzaal. In samenwerking met gymnastiekvereniging Penta oefenen de kleuters voor het beweegdiploma. Daarnaast is er een lokaal in de school waar de kinderen bewegingsvaardigheden kunnen oefenen. Kinderen hoeven voor de gymles geen gymkleding mee te nemen. Een gymbroekje en gymschoenen mag wel.

Groep 3 t/m 8

Vanaf groep 3 volgen de leerlingen wekelijks gymnastieklessen in gymzaal “de Alma”. Groep 3, 4/5 loopt naar de gymzaal, groep 5/6, 7 en 8 gaan op de fiets. We maakten voor het bewegingsonderwijs gebruik van de methode “Basislessen voor bewegingsonderwijs”. De

(29)

lessen worden door een vakleerkracht gegeven. Dit jaar gaat groep 2/3 als groep gymmen en worden ze met een bus vervoerd. (vervoer groep 1 is ook met de auto of bus)

Tijdens de lessen in de sportzaal moeten de kinderen een gympakje of een shirt met korte broek dragen. Als schoeisel worden stevige gym- of sportschoenen (geen zwarte zool) geadviseerd, die niet op straat gedragen worden. In de zomermaanden worden er regelmatig buiten gymles gegeven in spel- en sportvaardigheden (op het veld bij de parkeerplaats van school). (vorig schooljaar is dit vanaf 11 mei tot de zomer gebeurd i.v.m. het corona virus) Andere sporten

De school neemt deel aan verschillende sporttoernooien en het breedtesport-programma van de Gemeente Winterswijk. Hierbij kunnen kinderen kennismaken met andere sporten, zoals mountainbiken, tennis, judo, e.d. Tevens ontvangen de kinderen uitnodigingen van sportdagen die tijdens vakanties gehouden worden.

spelletjes doen op het sportterrein

Bewegingstussendoortjes

Kinderen zitten veel in de klas. Af en toe, tussen de lessen door, even in beweging komen, is dan een welkome afwisseling voor lichaam en geest. Bovendien bevordert het een goede sfeer in de klas. Op onze school wordt op deze momenten gebruik gemaakt van

“bewegingstussendoortjes”, ook wel energizers genoemd. Deze gevarieerde oefeningen voert de leerkracht samen met de kinderen uit. Ook worden er mede n.a.v. de scholing bewegend leren lessen buiten gegeven. Omdat kinderen dan zelf actief wat doen, beklijft de lesstof vaak beter.

(30)

Sociaal emotionele vorming Zien!

De sociaal-emotionele vorming is een wezenlijk onderdeel is van de ontwikkeling van ieder kind.

Op onze school werken we met het registratie- en ondersteuningsprogramma: Zien!

Uitkomsten van Zien worden gekoppeld aan Parnassys, het digitale rapportage- en administratiesysteem, waar we mee werken. Zien stelt ons in staat om kinderen op sociaal- emotioneel gebied goed in beeld te brengen en een plan op te stellen om ondersteuning te bieden, waar nodig. Voor groep 1 en 2 vullen we de leerlijnen in Parnassys in en ook die voor sociaal emotionele vorming.

Leefstijl

We werken met een methode voor sociaal emotionele ontwikkeling: Leefstijl.

De belangrijkste doelstelling in deze methode is, dat kinderen goed leren omgaan met anderen en in dit kader sociale vaardigheden ontwikkelen, die onder meer van belang zijn bij het tegengaan van pestgedrag en het respecteren van individuele verschillen.

Gedurende het schooljaar wordt er schoolbreed van groep 1 t/m 8 aan dezelfde thema’s gewerkt.

Informatie- en Communicatie Technologie (ICT)

Op de Julianaschool werken de kinderen met name met laptops, tablets en Chromebooks, via een draadloze verbinding. ICT wordt ingezet ter ondersteuning van het onderwijs.

De tablets en IPads worden in groep 1 en 2 gebruikt om de leerlingen basisvaardigheden omtrent computergebruik aan te leren. Daarnaast zijn er talloze computerprogramma’s speciaal voor groep 1/2 die steeds meer ingezet worden.

De laptops en Chrome books worden ingezet in de groepen 3 t/m 8. Met behulp van de pc’s worden de kinderen geholpen met het oefenen van taal-, reken- en spellingsvaardigheden.

Soms wordt de pc ook door leerlingen gebruikt als tekstverwerker.

Sinds vorig jaar werken we met boxen waar materiaal in zit om mee te programmeren, experimenteren. Deze boxen rouleren binnen Accent. Dit is nog relatief nieuw binnen Accent, de eerste ervaringen zijn positief.

In alle lokalen is een touchscreen bord aanwezig, gekoppeld aan een computer.

Leerlingen vanaf groep 5 krijgen de gelegenheid vaardigheden aan te leren, zoals: werken met Windows, tekstverwerken met Word, informatie opzoeken met behulp van internet.

Er is aandacht voor mediawijsheid, hiervoor wordt soms het programma van de bibliotheek gebruikt.

Sinds de corona periode werken we met een ICT team. Lisanne Dunnewold, Marieke Beernink en Marloes Evers hebben de begeleiding van het team en organisatie van het thuisonderwijs door Google classroom georganiseerd. Binnen anderhalve week stond het digitaal thuisonderwijs. Vooraf hadden we niet kunnen bedenken dat dit mogelijk was.

(31)

Burgerschapsvorming en Sociale Integratie

Op onze school geven we invulling aan Burgerschapsvorming en Sociale Integratie middels de methode Trefwoord (Bijbelse geschiedenis), Leefwereld, Leefstijl (sociaal-emotionele vorming), de training Klassekids, de geïntegreerde methode voor zaakvakken Blink. Daarnaast bekijken we in de midden- bovenbouw het Jeugdjournaal. Ook nieuwsbegrip en Kidsweek zijn zeer actueel en a.d.h.v. beide worden actuele thema’s besproken in de groep. Wij willen in alles, maar zeker ook bij burgerschap en sociale integratie de uitgangspunten van Accent tot uiting te laten komen:

• Leren centraal

• Leren van en met elkaar

• Eigenaarschap

Hiervoor is het van belang om kinderen de vaardigheden die daarbij horen en daarvoor noodzakelijk zijn aan te leren.

Ondersteuning

Op de Julianaschool is veel aandacht voor de ondersteuning voor onze leerlingen. Na het signaleren van een hulpvraag zijn er verschillende manieren waarop wij hulp kunnen bieden.

In overleg met alle betrokkenen, bepalen we welke ondersteuning noodzakelijk is.

We werken handelingsgericht volgens de 1-zorgroute. In het schooljaar vindt er twee keer een cyclus plaats waarin de leerkracht voor alle kinderen de doelen vastlegt in een groepsplan en beschrijft op welke manier er naar dit doel gewerkt wordt.

Contact met ouders

Wanneer de ontwikkeling van een kind niet verloopt zoals verwacht, is het van belang dat school en thuis voortdurend met elkaar in contact zijn. Er zal dan ook geregeld overleg gepland worden. Hierdoor kunnen we, indien nodig, ook bijtijds externe hulp of ondersteuning aanvragen.

Zorg voor je kind

Wanneer je kind bij ons op school komt, willen we graag goede informatie over de voorschoolse periode van je kind. Je kent als ouder je kind tenslotte het beste. Als je toestemming gegeven hebt zal de voorschoolse organisatie deze informatie aan ons doorgeven. Vooraf komen wij ter kennismaking bij u op huisbezoek.

Wanneer je kind op school is volgen wij hem/haar goed. Dit doen we door te observeren en de leerlijnen in te vullen (in Parnassys kunnen we de ontwikkeling op verschillende gebieden volgen). Als het kind extra aandacht nodig heeft gaan de leerkrachten met ouders in gesprek om gezamenlijk te bekijken hoe de extra begeleiding voor het kind het beste kan worden aangeboden. Steeds zullen we kijken waar het kind ondersteuning bij nodig heeft. De extra begeleiding kan door de groepsleerkracht gegeven worden, door de leerkrachtondersteuner, een stagiaire of door de intern begeleider. Dit is op onze school Janine Stuivenberg, zij is een belangrijke schakel in de organisatie van de zorg. Zij is verantwoordelijk voor de leerlingenzorg. Zij houdt intensief contact met alle leerkrachten, zodat ieder kind voortdurend de begeleiding krijgt die hij of zij verdient.

(32)

Ook als er sprake is van zorg aan de bovenkant; extra uitdaging of verdieping, hebben wij een goed aanbod als school. In dit geval volgen wij de leerling door middel van het DHH Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid. Hierdoor kunnen wij een beredeneerd en verantwoord aanbod doen. Het moge duidelijk zijn dat de intern begeleider inzage heeft in de gegevens van alle leerlingen, dit is noodzakelijk voor het goed uitvoeren van haar taak.

Orthopedagogische dienst

Accent heeft een eigen orthopedagogische dienst, waar diverse specialisten werken. Wij kunnen een beroep doen op hun diensten bij vragen. Deze vragen kunnen kind- of school gerelateerd zijn.

Dossiergegevens

De dossiergegevens van een kind horen op school, maar je mag deze als ouder, na afspraak, altijd inzien. Wanneer de informatie feitelijk onjuist of onvolledig is of niet ter zake doet, kun je vragen om rectificatie. De school volgt hiermee de voorschriften van het College Bescherming Persoonsgegevens. Als een leerling naar een andere school gaat, verhuizen deze gegevens, met schriftelijke toestemming, mee.

Privacy en IBP

Sinds 25 mei 2018 is de wet AVG Algemene Verordening Gegevensbescherming van kracht.

I.v.m. deze wet hebben wij als school in Parro een toestemmingsformulier waarbij wij toestemming vragen aan de ouders voor verschillende zaken. Hierbij kunt u denken aan:

website, facebook, opnames voor stagiaires enz. Wij vragen ouders aan het begin van het schooljaar of zij in Parro toestemming willen geven voor de verschillende onderdelen. Wij sturen er actief op dat ouders dit ook doen. Ouders weten dat zij ten allen tijde hun toestemming in kunnen trekken en dat zij jaarlijks dit verzoek zullen krijgen.

Veiligheidsbeleid en meldcode

De veiligheidscoördinator is Jolanda te Winkel. J.tewinkel@accentscholengroep.nl De verplichte meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld wordt met ingang van 2019 bijgesteld, hier hebben wij een scholing gehad. (intern begeleider en directeur).

Voor verdere informatie verwijzen wij u naar de site van Accent. Onder het kopje ouders staat hier over allerlei onderwerpen informatie. www.accentscholengroep.nl Over veiligheid kunt u informatie vinden onder klachtenregeling-veiligheidsbeleid.

(33)

Onderstaande info is aangeleverd door de GGD

Aanbod jeugdgezondheid GGD NOG in schooljaar 2020-2021

Ook in het schooljaar 2020-2021 is de jeugdgezondheid van GGD Noord- en Oost-Gelderland er weer voor u en uw kind!

Jeugdgezondheid en corona

Ons werk volgt de recente maatregelen rondom de 1,5 meter maatschappij. In de zomer van 2020 werken we dit verder uit.

U krijgt van ons altijd van tevoren bericht wanneer en waar wij u of uw kind uitnodigen voor een gezondheidsonderzoek, logopedische screening of een gesprek. Spreekuren van de jeugdverpleegkundigen worden via school bekendgemaakt.

Chatten

Elke werkdag van 19.00-21.00 uur kunt u chatten met één van onze jeugdverpleegkundigen of jeugdartsen over de opvoeding, gezondheid van uw kind.

Vaccinaties

De vaccinaties uit het rijksvaccinatieprogramma gaan, in aangepaste vorm, gewoon door. Als uw kind hiervoor in aanmerking komt, krijgt u hier vanzelf bericht over.

Alle kinderen krijgen in het jaar dat ze 9 jaar worden een uitnodiging voor de DTP/BMR-prik, met 14 jaar voor de meningokokkenprik en meisjes in het jaar dat ze 13 worden voor de HPV- prikken.

Inhalen gezondheidsonderzoeken schooljaar 2019-2020

Door de uitbraak van het coronavirus en het sluiten van de scholen per half maart 2019, hebben wij niet alle gezondheidsonderzoeken kunnen uitvoeren. Wij onderzoeken momenteel welk alternatief we u en de kinderen kunnen bieden.

Vragen

Neem voor vragen over de ontwikkeling, gezondheid of opvoeding van uw kind contact op met de jeugdverpleegkundige, jeugdarts of logopedist van de school van uw kind. Of stuur een mail naar jgz@ggdnog.nl en vermeld daarbij hoe wij u kunnen bereiken en op welke school uw kind zit.

Of kijk voor actuele informatie over de jeugdgezondheid en het coronavirus op www.ggdnog.nl en op www.ggdsamengezond.nl

(34)

De wet Passend Onderwijs vanaf 1 augustus 2014

Met ingang van 1 augustus 2014 is de wet Passend Onderwijs operationeel. Passend Onderwijs is bedoeld om de kwaliteit van het onderwijs te versterken en om te voorkomen dat kinderen thuiszitten in plaats van naar school te gaan. Elk kind heeft immers recht op kwalitatief goed onderwijs! Onze school participeert in het samenwerkingsverband passend Onderwijs: Oost Achterhoek. Dit samenwerkingsverband omarmt de doelstelling om het onderwijs voor iedere leerling zo gewoon mogelijk en zo nabij mogelijk te organiseren. Deze doelstelling is gebaseerd op de gedachte dat mensen met beperkingen recht hebben op integratie in de samenleving. Steeds meer kinderen die voorheen naar het Speciaal Onderwijs werden verwezen, gaan naar reguliere basisscholen. Onze speciale basisschool Nieuw Hessen (SBO) biedt daarbij als complementaire school onderwijs aan kinderen met complexere onderwijsbehoeften. In de ondersteuningsplannen van de samenwerkingsverbanden (Accent valt onder twee samenwerkingsverbanden) wordt de gewenste onderwijskwaliteit beschreven. Deze zijn te vinden op de website van Accent onder het kopje onderwijs.

www.accentscholengroep.nl

Accent participeert in een ontwikkelgroep i.v.m. de oprichting van een inclusief IKC in Winterswijk. Dit in samenwerking met SBaO De Korenburg en SOPOW. Het is de bedoeling dat voor de zomer een intentieverklaring wordt getekend door alle partijen. De vorming van een inclusief IKC is onderdeel van het Integraal Huisvestingsplan (IHP) van de gemeente Winterswijk. Hennie van Schilt voorzitter van het College van Bestuur van Accent neemt namens Accent zitting in deze ontwikkelgroep.

Zorgplicht

Schoolbesturen krijgen zorgplicht. Dit houdt in dat scholen ervoor moeten zorgen dat iedere leerling een passende onderwijsplek krijgt. Als de school de leerling niet de extra ondersteuning kan bieden die hij nodig heeft, is het verplicht om in overleg met de ouders een passend aanbod op een andere school te bieden. Passende ondersteuning overstijgt bij een aantal kinderen (en ouders) het schooldomein. De school zorgt met de gemeenten en zorginstellingen voor een integrale aanpak. Dit houdt in dat er gesignaleerd wordt of er extra ondersteuning in de leefomgeving van het kind noodzakelijk is (stap 3 van de zorgroute).

De procedure voor aanmelding bij het regulier onderwijs is, conform de wet Passend Onderwijs, als volgt:

• Ouders melden hun kind schriftelijk bij de school van voorkeur aan. Dit kan worden gedaan vanaf de dag waarop het kind de leeftijd van 3 jaar bereikt. Het is net als nu mogelijk om een kind bij meerdere scholen tegelijk aan te melden.

• De ouders melden tenminste 10 weken voor de datum waarop toelating wordt gevraagd aan en geven bij de aanmelding aan bij welke school of scholen eveneens om toelating is verzocht.

• De school beoordeelt of het een kind betreft dat extra ondersteuning nodig heeft.

Hiertoe kan de school de ouders verzoeken gegevens te overleggen over welke ondersteuning het kind nodig heeft, aangevuld met informatie van een voorschoolse voorziening en/of vorige school. Van ouders wordt verwacht dat zij die informatie met school delen (informatieplicht)

(35)

• De school moet binnen zes weken beslissen of de leerling kan worden toegelaten. Deze periode kan eenmaal met maximaal vier weken worden verlengd.

• Als een school de leerling niet kan toelaten, moet de school (of het schoolbestuur) na overleg met ouders een passende onderwijsplek op een andere school zoeken. Dat kan een reguliere school zijn of een school voor speciaal (basis)onderwijs. Belangrijk daarbij is dat een goede balans wordt gevonden tussen de wensen van ouders en de mogelijkheden van scholen. Hierbij kan het samenwerkingsverband ondersteuning bieden.

• Voor leerlingen waarvan bekend is dat ze extra ondersteuning nodig hebben, kan het samenwerkingsverband of het schoolbestuur in samenspraak met school en ouders een arrangement opstellen. Daarmee kan een leerling met extra ondersteuning naar het reguliere onderwijs.

• Voor leerlingen die lichte ondersteuning (SBO) of zware ondersteuning (SO) nodig hebben, is een ‘toelaatbaarheidsverklaring’ nodig. Deze kan worden aangevraagd bij het samenwerkingsverband. Daarmee kan de leerling respectievelijk naar het speciaal onderwijs of speciaal basisonderwijs. Bij de aanvraag van een toelaatbaarheidsverklaring wordt:

- er eerst gekeken naar de versterking van het aanbod op de eigen school van de leerling;

- er vervolgens gezocht naar een andere basisschool in de buurt;

- als derde stap onderzocht of het aanbod van het speciaal basisonderwijs passend is;

- en als vierde stap automatisch gekeken naar een goede plek binnen het speciaal onderwijs

De basisondersteuning

Passend Onderwijs vraagt om de definiëring van de basisondersteuning op de scholen. De basisondersteuning is het kwaliteitsniveau van de ondersteuning die elke school minimaal aan een leerling kan bieden. Het beschrijft de standaarden die gekoppeld zijn aan de zorgroute:

• de ondersteuningsstructuur

• het pedagogisch klimaat

• de wijze waarop met verschillen wordt omgegaan

• de hoeveelheid extra aandacht en tijd

• welke (extra) onderwijsmaterialen beschikbaar zijn

• hoe is de omgeving ingericht

• de beschikbaarheid van expertise

• hoe is de samenwerking met externen georganiseerd

De beschrijving van de basisondersteuning van de Accentscholen is te vinden op de website van Accent onder het kopje onderwijs.

(36)

Het schoolondersteuningsprofiel

Elke school heeft sinds 1 augustus 2014 een schoolondersteuningsprofiel. Dit profiel zou in het voorjaar van 2020 opnieuw vastgesteld worden. Door de uitbraak van het corona virus is dit uitgesteld tot het najaar van 2020. Dit profiel geeft informatie over de mate waarin de school voldoet aan de basisondersteuning en in welke mate de school extra ondersteuning kan realiseren. Dit is beschreven volgens de volgende vijf velden: extra aandacht en tijd;

onderwijsmaterialen; ruimtelijke omgeving; expertise; samenwerking met externen. Ouders kunnen op basis van het schoolondersteuningsprofiel een passende school kiezen voor hun kind. Het schoolondersteuningsprofiel is te vinden op de website van de school, www.juliana- winterswijk.nl. Hieronder de gegevens uit het profiel van 2017 (dit zal niet heel veel afwijken van het profiel van najaar 2020)

Onze school voldoet voor

• 100 % aan de voorwaarden voor een smalle ondersteuningsschool, voor

• 96 % aan de voorwaarden voor een brede ondersteuningsschool en voor

• 73 % aan de voorwaarden van een inclusieve school.

Ontwikkelingsperspectief

Voor het inzetten van extra ondersteuning (eigen leerlijn op 1 of meer vakgebieden) is het opstellen van een ontwikkelingsperspectief wettelijk verplicht en een bespreking in het zorgteam een voorwaarde. Accent heeft hiervoor richtlijnen opgesteld. De school stelt in geval van extra ondersteuning een ontwikkelingsperspectief (OP) op en legt dit voor akkoord voor aan ouders. In het ontwikkelingsperspectief is voor een leerling in het regulier onderwijs in ieder geval opgenomen:

• de belemmerende en bevorderende factoren die van invloed zijn op het onderwijsproces;

• het te verwachten uitstroomniveau per vakgebied van de leerling en een onderbouwing daarvan;

(37)

• de afwijkingen van het reguliere onderwijsprogramma en de te bieden begeleiding en ondersteuning.

Op basis van minimaal drie meetmomenten en een intelligentieonderzoek kan een betrouwbare voorspelling gedaan worden voor het ontwikkelingsperspectief. De consultatie van een orthopedagoog is hierbij gewenst. Bijstelling van het ontwikkelingsperspectief dient in overleg met ouders, leerling (indien mogelijk), orthopedagoog, leerkracht, intern begeleider en directeur plaats te vinden.

Bespreking vorderingen op teamniveau

De vorderingen van de leerlingen worden allereerst besproken tussen de groepsleerkrachten die in de groep werken. Daarnaast bespreekt de groepsleerkracht met de intern begeleider de vorderingen van elke leerling. Ook kan een leerling besproken worden in het intern zorgteam, er zijn vier leerkrachten die gedragsspecialist zijn. Een leerling kan besproken worden in het team, de collega’s moeten deze bespreking voorbereiden en krijgen de informatie vooraf toegestuurd. Ook sluiten de gedragsspecialisten aan bij de groepsbesprekingen en groepsoverdrachtbesprekingen (eind van het schooljaar). We zijn ons er steeds meer van bewust dat we naast ondersteuning voor leerlingen die zorg aan de onderkant of extra uitdaging vragen, ons evenzeer moeten richten op de middengroep. Daar willen we inzetten op verbeteren van het niveau.

Contacten met de nieuwe school VO

Tussen onze school en de ontvangende school zijn goede collegiale contacten. Als de ouders toestemming hebben gegeven, worden de leerling gegevens met elkaar besproken in een zogenaamd intakegesprek. Ook wordt er voor elk kind een onderwijskundig rapport gemaakt dat voor goedkeuring door de ouders wordt ondertekend. Hierin staat het advies over de richting in het VO die de school adviseert en de wens van ouders. Op school wordt voorlichting gegeven door oud leerlingen van het GKC (Gerrit Komrij College) en van Schaersvoorde. De leerlingen krijgen ook gelegenheid om de nieuwe school te bezoeken (open avonden, open lessen) en in juni de mogelijkheid kennis te maken met de nieuwe groep en mentor. Binnen de gemeente Winterswijk functioneert de POVO werkgroep. De werkgroep heeft als doel om de overgang van PO naar VO zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. Hierbij wordt ook het VO in Groenlo (Marianum) betrokken. Hennie van Schilt zit in deze werkgroep vanuit Accent.

VVE-beleid (Voor- en vroegschoolse educatie)

In de gemeente Winterswijk is er zorg voor de kinderen die in hun ontwikkeling bedreigd worden in de voor- en vroegschoolse situatie. Binnen de peuterspeelzalen is er extra tijd/ochtenden beschikbaar voor de kinderen die dat betreft. Met elke instelling is er een warme overdracht, met toestemming van ouders wordt het ontwikkelingsvolgmodel (OVM) overgedragen. Er is een werkgroep die zorgdraagt voor een goede samenwerking tussen VVE scholen en PO. Imalda Dragt zit namens Accent in de werkgroep VVE.

Verwijsindex of Multisignaal

De Julianaschool is aangesloten bij de Verwijsindex Achterhoek. De verwijsindex is een digitaal systeem waarin professionals van verschillende organisaties en instellingen (bijvoorbeeld

(38)

intern begeleiders in het onderwijs, zorgcoördinatoren en hulpverleners) een signaal kunnen afgeven wanneer zij zich zorgen maken over een kind tussen 0 en 23 jaar dat zij onder hun hoede hebben. Wanneer meerdere professionals een signaal over hetzelfde kind afgeven in de Verwijsindex, dan krijgen zij elkaars contactgegevens. Zo kunnen zij elkaar makkelijker en sneller vinden en beter afstemmen en samenwerken in de hulpverlening aan jeugdigen. Indien het gebruik van de Verwijsindex bij een kind aan de orde is, informeren we ouders daarover.

Meer informatie over de Verwijsindex kun je vinden op www.verwijsindexachterhoek.nl en op www.accentscholengroep.nl onder het kopje ouders.

Realisering kwaliteitsverbetering

Een goede school bewaakt, waarborgt en verbetert de kwaliteit van het onderwijs. Deze typering leidt tot de vraag waar alles om draait:

Hoe is de kwaliteit van het onderwijs op school?

• Hoe is de zorg voor de kwaliteit van het onderwijs?

• Hoe is de kwaliteit van het onderwijs en het leren?

• Hoe is de kwaliteit van de opbrengsten?

De antwoorden op deze vragen zijn niet zo gemakkelijk te geven. Op de Julianaschool brengen we met behulp van het leerlingvolgsysteem vanaf groep 1 de ontwikkeling van de leerlingen in beeld. We doen dat in Parnassys. Hier kunnen we de leerlijnen volgen en invullen van groep 1 en 2. Daarnaast nemen we in groep 3 t/m 8 de toetsen van het LOVS af. Dit betekent dat we met moderne methoden en toetsen werken die voldoen aan de kerndoelen voor het basisonderwijs. Twee keer per jaar krijgen leerlingen een rapport, hierop zijn methodecijfers en LOVS (Cito toets) gegevens vermeld. Ouders kunnen n.a.v. het rapport in gesprek met de

leerkracht. In februari en juli zijn deze gesprekken met ouders en kind (vanaf groep 4).

In oktober hebben we met alle ouders 15 minuten gesprekken (in groep 5 t/m 8 ook met de leerling), deze gaan vooral over het welbevinden van de leerling. Twee keer per jaar wordt een analyse gemaakt, n.a.v. de midden toetsen en n.a.v. de eindtoetsen. Het eerste analyse moment wordt vastgelegd in “De Lat omhoog”, het tweede analysemoment wordt n.a.v. de eindtoetsen gedaan. Beide momenten worden voor evaluatie en eventuele bijstelling van de groepsplannen gebruikt. Het tweede moment wordt in de kwaliteitsmonitor weergegeven.

Een instrument dat elke school voor Accent invult en dat besproken wordt met het college van bestuur. Hierin wordt verantwoording afgelegd over het onderwijs en alles wat daarbij hoort over het afgelopen jaar (opbrengsten, financiën, personeel, innovatie). Zo werken wij structureel aan de verbetering van onze kwaliteit. In het schoolplan wordt de kwaliteitszorg beschreven. Tweejaarlijks wordt een ouder- leerling- en leerkrachttevredenheidsonderzoek afgenomen. Voorjaar 2018 is een breed tevredenheidsonderzoek gedaan. Hierbij scoren wij op vrijwel alle onderdelen boven gemiddeld. Medewerkers, ouders en leerlingen geven de school een 8,2 gemiddeld. Een heel mooi resultaat. Sinds vorig schooljaar hebben wij een leerlingenraad, dit om de inbreng en ideeën van leerlingen nog meer serieus te nemen.

We nemen sinds juni 2016 de vragenlijst Einde basisschool af bij de ouders/leerlingen van groep 8. Op deze manier willen we graag parels en puzzels van onze ‘klanten’ vernemen zodat

(39)

we hier actie op kunnen zetten. De resultaten worden in het team en MR besproken. Ook is er sinds juli 2019 een terugkoppeling geweest naar de ouders. De Entreetoets nemen wij begin groep 8 af (in 2020 eind groep 7 i.v.m. corona, dit doen we om zo het niveau en de actiepunten te kunnen bepalen voor de leerlingen. De uitslag wordt besproken met leerling en ouders.

Sinds 2018 nemen we de IEP toets af, daarvoor de Cito eindtoets. De toets is een meetmoment dat tegenwoordig in april wordt afgenomen. Voordien is het advies voor het VO al bepaald.

Als de IEP score hoger uitvalt mag het advies naar boven toe bijgesteld worden. Vorig schooljaar is dit in vier gevallen gebeurd. De afgelopen jaren hadden we volgende scores gemiddeld:

• 2017 536 (boven gemiddeld) Cito eindtoets

• 2018 85,5 (boven gemiddeld) IEP

• 2019 82 (boven gemiddeld)

• 2020 geen eindtoets i.v.m. corona

Corona

Sinds 16 maart 2020 is er veel veranderd door het virus Covid 19. We zijn 8 weken gesloten geweest en hebben in die tijd voor de leerlingen het thuisonderwijs via Google classroom georganiseerd. Ouders hebben zich enorm ingezet om het thuisonderwijs te begeleiden. Er is opvang geweest voor kinderen met ouders in de vitale beroepen en voor kinderen waar het thuiswerk om wat voor reden dan ook thuis niet of onvoldoende lukte. . Vanaf 11 mei hebben wij met halve groepen gedraaid (om en om een dag naar school) en vanaf 8 juni mochten we weer volledig starten. Dit alles met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM. Een hele rare periode waar we deels ook nog midden in zitten. We weten niet hoe het zich gaat ontwikkelen. Voor nu is er geen eindtoets afgenomen in groep 8, zal het rapport een aangepast rapport zijn en worden de Cito toetsen niet afgenomen in juni. We hebben met name oog voor het welbevinden van de leerlingen en kijken naar de methode toetsen.

Veel is er afgelast en we organiseren aanpassingen om het afscheid van groep 8 voor ouders toch door te kunnen laten gaan. We hopen dat er geen tweede opvlamming komt en dat er spoedig een medicijn gevonden wordt. Dankzij de medewerking van ouders, leerlingen en collega’s lukt het om de regels te handhaven. Als volwassenen moeten wij echt 1,5 m afstand houden tot elkaar.

Afbeelding

Updating...

Referenties

Gerelateerde onderwerpen :