• No results found

OpdrachtgeverMUGIngenieursbureauZernikelaan89351VALeek Uitgevoerddoor:IngenieursbureauSpreenAnnerweg34d9471KVZuidlarent:0504090290e:info@bureauspreen.nlContactpersoon:ing.W.Spreen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "OpdrachtgeverMUGIngenieursbureauZernikelaan89351VALeek Uitgevoerddoor:IngenieursbureauSpreenAnnerweg34d9471KVZuidlarent:0504090290e:info@bureauspreen.nlContactpersoon:ing.W.Spreen"

Copied!
27
0
0

Hele tekst

(1)

Opdrachtgever MUG Ingenieursbureau Zernikelaan 8

9351 VA Leek

Uitgevoerd door:

Ingenieursbureau Spreen Annerweg 34d

9471KV Zuidlaren t: 050 4090290

e: info@bureauspreen.nl

Contactpersoon : ing. W. Spreen

Alle rechten voorbehouden.

Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar worden gemaakt doormiddel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande toestemming van de auteur.

Rapport: 20181365

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai

Zandvoorterhof te Eexterveen Datum: 12 november 2018

(2)

2 INHOUDSOPGAVE

1 INLEIDING ...3

2 WETTELIJK KADER ...4

2.1 Zones langs wegen ...4

2.2 Artikel 3.4 Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 ...4

2.3 Artikel 3.5 Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 ...4

2.4 Grenswaarden...5

3 GEHANTEERDE UITGANGSPUNTEN...5

3.1 Verkeersgegevens ...5

3.2 Gehanteerde rijsnelheden en geluidszones ...6

3.3 Rekenmodel ...7

4 BEREKENING GELUIDSBELASTING ...7

4.1 Geluidsbelasting Zandvoorterweg...7

4.2 Geluidsbelasting Zandvoorterweg 30 km/h ...8

4.3 Gecumuleerde geluidsbelasting...8

5 RESUME...9

Figuren:

1. wegen

2. objecten en bodemgebieden 3. beoordelingspunten

4. geluidsbelasting Zandvoorterweg (incl. aftrek art. 110g Wgh)

5. geluidsbelasting Zandvoorterweg 30 km/h wegvak (incl. aftrek art. 110g Wgh) 6. gecumuleerde geluidsbelasting Zandvoorterweg (excl. aftrek art. 110g Wgh) Bijlagen:

1. wegen 2. objecten

3. beoordelingspunten

4. geluidsbelasting Zandvoorterweg (incl. aftrek art. 110g Wgh)

5. geluidsbelasting Zandvoorterweg 30 km/h wegvak (incl. aftrek art. 110g Wgh) 6. gecumuleerde geluidsbelasting Zandvoorterweg (excl. aftrek art. 110g Wgh) 7. rekenparameters en groepsreducties

(3)

3

1 INLEIDING

In opdracht van MUG Ingenieursbureau is een akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai ingesteld voor het project Zandvoorterhof aan de Zandvoorterweg te Eexterveen. Het project betreft de nieuwbouw van 6 seniorenwoningen.

De gemeente heeft aangegeven dat ter hoogte van het plangebied een wettelijke rijsnelheid van 30 km/h zal worden ingesteld. Dit wegvak heeft dan van rechtswege geen geluidzone en hoeft de

geluidsbelasting ten gevolge van dit wegvak niet te worden getoetst aan de grenswaarden van de Wet geluidhinder. In dit onderzoek is de geluidsbelasting ten gevolge van deze weg, in het kader van goede ruimtelijke ordening, wel inzichtelijk gemaakt.

Ten westen van de nieuw te bouwen woningen blijft de wettelijke rijsnelheid van 50 km/h van kracht.

Dit wegvak heeft een geluidszone van 200 meter. Aangezien de zone aan het einde van de weg over een afstand van de zonebreedte wordt doorgetrokken, ligt het plan Zandvoorterhof wel binnen de zone van deze weg. De geluidsbelasting op de woningen ten gevolge van deze weg is in dit onderzoek getoetst aan de grenswaarden van de Wet geluidhinder.

Het doel van dit onderzoek is de geluidsbelasting wegverkeerslawaai op de nieuwe woningen inzichtelijk te maken en te toetsen aan de grenswaarden conform de Wet Geluidhinder.

In afbeelding 1.1 is de locatie van het project Zandvoorterhof weergegeven.

Afbeelding 1.1: situatie

(4)

4

2 WETTELIJK KADER

2.1 Zones langs wegen

De Wet geluidhinder is alleen van toepassing binnen de van rechtswege aanwezige zone van een weg. Conform de Wet geluidhinder heeft elke weg een zone. Op basis van art. 74 Wgh zijn de onderstaande wegen hiervan uitgezonderd:

 Wegen die gelegen zijn binnen een als woonerf aangeduid gebied:

 Wegen waarvoor een maximum snelheid van 30 km per uur geldt.

De breedte is afhankelijk van het aantal rijstroken en de ligging in stedelijk of buitenstedelijk gebied.

Onderstaand zijn deze zonebreedtes (conform art. 74 Wgh) aangegeven:

a. in stedelijk gebied:

1. voor een weg, bestaande uit drie of meer rijstroken: 350 meter;

2. voor een weg, bestaande uit één of twee rijstroken: 200 meter.

b. in buitenstedelijk gebied:

1. voor een weg, bestaande uit vijf of meer rijstroken: 600 meter;

2. voor een weg, bestaande uit drie of vier rijstroken: 400 meter;

3. voor een weg, bestaande uit één of twee rijstroken: 250 meter.

De afstanden zoals weergegeven worden aan weerszijden van de weg gemeten vanaf de buitenste begrenzing van de buitenste rijstrook.

2.2 Artikel 3.4 Reken- en meetvoorschrift geluid 2012

De ingevolge artikel 110g van de Wet geluidhinder toe te passen aftrek op de geluidsbelasting vanwege een weg, van de gevel van woningen of van andere geluidsgevoelige gebouwen of aan de grens van geluidsgevoelige terreinen bedraagt:

a. 3 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt en de geluidsbelasting vanwege de weg zonder toepassing van artikel 110g van de Wet geluidhinder 56 dB is;

b. 4 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt en de geluidsbelasting vanwege de weg zonder toepassing van artikel 110g van de Wet geluidhinder 57 dB is;

c. 2 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt en de geluidsbelasting afwijkt van de onder a en b genoemde waarden;

d. 5 dB voor de overige wegen;

e. 0 dB bij toepassing van de artikelen 3.2 en 3.3 van het Bouwbesluit 2012 en bij toepassing van de artikelen 111b, tweede en derde lid, 112 en 113 van de Wet geluidhinder.

De wettelijke rijsnelheid op de in dit onderzoek beschouwde wegen ligt lager dan 70 km/h waarvoor een aftrek van 5 dB is gehanteerd. Deze aftrek is in de berekeningen verdisconteerd in de vorm van een groepsreductie. De aftrek is in de berekeningen verdisconteerd aan de hand van een

groepsreductie van 5 dB (zie bijlage 7).

2.3 Artikel 3.5 Reken- en meetvoorschrift geluid 2012

1. Bij de berekening van het equivalent geluidsniveau vanwege een weg wordt voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 kilometer per uur of meer bedraagt,

(5)

5

2 dB in mindering gebracht op de wegdekcorrectie bepaald overeenkomstig bijlage III bij deze regeling.

2. In afwijking van het eerste lid wordt 1 dB in mindering gebracht voor wegen waarvoor de

representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 kilometer per uur of meer bedraagt en het wegdek bestaat uit een elementenverharding of een van de volgende wegdektypen:

a. Zeer Open Asfalt Beton;

b. tweelaags Zeer Open Asfalt Beton, met uitzondering van tweelaags Zeer Open Asfalt Beton fijn;

c. uitgeborsteld beton;

d. geoptimaliseerd uitgeborsteld beton;

e. oppervlakbewerking.

Aangezien de rijsnelheid op de beschouwde wegen lager ligt dan 70 km/h, is de aftrek conform art.

3.5 niet van toepassing.

2.4 Grenswaarden

Bij de realisatie van woningen of andere geluidsgevoelige bestemmingen moeten de wettelijke

grenswaarden in acht worden genomen. De voorkeursgrenswaarde voor wegverkeerslawaai bedraagt Lden= 48 dB.

Indien deze voorkeursgrenswaarde wordt overschreden moet onderzoek worden gedaan naar mogelijke bron- en/of overdrachtsmaatregelen. Zijn maatregelen niet mogelijk dan kunnen Burgemeester en Wethouders ontheffing van de voorkeursgrenswaarde verlenen.

In binnenstedelijk gebied geldt met betrekking tot een nieuw te bouwen woning in beginsel een maximale grenswaarde van 63 dB. De gemeente dient het vaststellen van de hogere waarde met eigen argumenten te motiveren en de vastgestelde hogere waardes in te schrijven in het kadaster.

3 GEHANTEERDE UITGANGSPUNTEN

3.1 Verkeersgegevens

Bij het berekenen van de geluidsbelasting dient rekening te worden gehouden met de situatie 10 jaar na realisatie van het plan (2029). De verkeersgegevens zijn aangeleverd door de gemeente Aa en Hunze. In 2016 is op de Zandvoorterweg een werkdagintensiteit geteld van 570 motorvoertuigen per etmaal. Bij de beoordeling van het wegverkeerslawaai echter dient te worden uitgegaan van de weekdagintensiteit. De weekdagintensiteit bedraagt over het algemeen 93% van de

werkdagintensiteit, hetgeen resulteert in een weekdagintensiteit van 530 motorvoertuigen per etmaal in het jaar 2016.

De weekdagintensiteit in het jaar 2029 is vastgesteld door rekening te houden met een autonome groei van 1% per jaar. Dit resulteert in een weekdagintensiteit van 603 motorvoertuigen per etmaal.

Op deze weg is geen classificatietelling uitgevoerd. De uurintensiteiten en voertuigverdelingen zijn daarom afgeleid van SANDATA van DHV.

Op de Dorpsstraat is in 2016 een verkeersintensiteit geteld van 1.100 motorvoertuigen per etmaal.

Vanwege het feit dat de maatgevende woning op een afstand van 75 meter uit het hart van deze weg is gelegen, ligt de geluidsbelasting ruimschoots lager dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Deze weg is daarom niet beschouwd in het voorliggend onderzoek.

In tabel 3.1 zijn de gehanteerde verkeersgegevens weergegeven.

(6)

6 Tabel 3.1: gehanteerde verkeersgegevens (2029)

Weg Weekdag

intensiteit [mvt/etm]

2029

Uurintensiteit [%] Voertuigverdeling [%]

dag avond nacht lv mv zv

Zandvoorterweg 603 7,0 2,6 0,7 90 8 2

3.2 Gehanteerde rijsnelheden en geluidszones

Ten zuidwesten van het plan Zandvoorterhof zullen aan de overzijde van de weg ook nog enkele woningen worden gebouwd (zie oranje vlakken in afbeelding 3.2). De gemeente heeft aangegeven dat vanaf de kruising met de Dorpstraat tot en met de laatste woning een wettelijke rijsnelheid van 30 km/h zal worden ingesteld (zie blauwe lijn in afbeelding 3.2). Dit wegvak heeft dan van rechtswege geen geluidzone en hoeft de geluidsbelasting niet te worden getoetst aan de grenswaarden van de Wet geluidhinder.

Ten westen van de nieuw te bouwen woningen blijft de wettelijke rijsnelheid van 50 km/h van kracht.

Dit wegvak heeft een geluidszone van 200 meter. Aangezien de zone aan het einde van de weg over een afstand van de zonebreedte wordt doorgetrokken, ligt het plan Zandvoorterhof wel binnen de zone van deze weg (zie rode lijn in afbeelding 3.2). De geluidsbelasting op de woningen ten gevolge van deze weg dient wel te worden getoetst aan de grenswaarden van de Wet geluidhinder.

Afbeelding 3.2: wettelijke rijsnelheden en geluidszone Zandvoorterweg

(7)

7 3.3 Rekenmodel

Voor het berekenen van de geluidsbelasting is gebruik gemaakt van het rekenprogramma Geomilieu V4.41 van DGMR. De harde bodemgebieden zijn als zodanig in het rekenmodel ingevoerd (zie figuur 2). Voor de overige bodemgebieden is uitgegaan van een akoestisch zacht bodemgebied (Bf= 1,0).

De woningen bestaan uit twee bouwlagen. In dit onderzoek zijn de geluidsbelasting berekend op 1,5 en 4,5 meter boven maaiveld. Ter plaatse van de gevels is het invallend geluidsniveau berekend (zonder gevelreflectie). De invoergegevens van het rekenmodel zijn weergegeven in de figuren en bijlagen.

4 BEREKENING GELUIDSBELASTING

4.1 Geluidsbelasting Zandvoorterweg

De berekende geluidsbelastingen ten gevolge van het gezoneerd wegvak van de Zandvoorterweg (50 km/h) zijn weergegeven in figuur 4 en bijlage 4. In tabel 4.1 zijn de resultaten samengevat.

Afbeelding 4.1: Geluidsbelasting Zandvoorterweg (Ldenin dB incl. aftrek art. 110g Wgh)

Ho= 1, 5 m / 4,5 m

De geluidsbelasting bedraagt ten hoogste Lden= 35 dB (incl. aftrek art. 110g Wgh). De voorkeurs- grenswaarde van Lden= 48 dB wordt daarmee niet overschreden en hoeven voor het project Zandvoorterhof geen hogere waarden te worden vastgesteld.

(8)

8 4.2 Geluidsbelasting Zandvoorterweg 30 km/h

De berekende geluidsbelastingen ten gevolge van het 30 km/h gedeelte van de Zandvoorterweg zijn weergegeven in figuur 5 en bijlage 5. In tabel 4.2 zijn de resultaten samengevat.

Afbeelding 4.2: Geluidsbelasting Zandvoorterweg 30 km/h (Ldenin dB incl. aftrek art. 110g Wgh)

Ho= 1, 5 m / 4,5 m

Hoewel de geluidsbelasting ten gevolge van deze 30 km/h weg niet getoetst hoeft te worden aan de grenswaarden van de Wet geluidhinder, blijkt uit de berekeningen dat wel voldaan kan worden aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB.

4.3 Gecumuleerde geluidsbelasting

Hoewel de voorkeursgrenswaarden niet worden overschreden zijn ter informatie in figuur 6 en bijlage 6 de gecumuleerde geluidsbelastingen excl. aftrek art. 110g Wgh weergegeven. De hoogste

geluidsbelasting bedraagt 51 dB (excl. aftrek art. 110g Wgh). Bij een standaard geluidwering van 20 dB volgens het Bouwbesluit bedraagt het binnenniveau niet meer dan de streefwaarde van 33 dB.

.

(9)

9

5 RESUME

In opdracht van MUG Ingenieursbureau is een akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai ingesteld voor het project Zandvoorterhof aan de Zandvoorterweg te Eexterveen. Het project betreft de nieuwbouw van 6 seniorenwoningen.

De geluidsbelasting ten gevolge van het gezoneerd gedeelte van de Zandvoorterweg bedraagt ten hoogste Lden= 35 dB (incl. aftrek art. 110g Wgh). Daarmee wordt voldaan aan de voorkeurs- grenswaarde van Lden= 48 dB en hoeven voor het project Zandvoorterhof geen hogere waarden te worden vastgesteld.

De geluidsbelasting ten gevolge van het 30 km/h gedeelte van de Zandvoorterweg bedraagt ten hoogste Lden= 46 dB (incl. aftrek art. 110g Wgh). Hoewel de geluidsbelasting ten gevolge van dit wegvak niet getoetst hoeft te worden aan de grenswaarden van de Wet geluidhinder, kan wel worden voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van Lden= 48 dB.

Ook in het kader van goede ruimtelijke ordening gelden daarom voor dit bouwplan, vanuit het aspect wegverkeerslawaai, geen beperkingen.

Ingenieursbureau Spreen

W. Spreen

(10)

FIGUREN

(11)

02

01

Ingenieursbureau Spreen Figuur 1

Wegen

Wegverkeerslawaai - RMW-1981, [Zandvoorterweg - Wegverkeerslawaai] , Geomilieu V4.41

249825 249850 249875 249900 249925 249950 249975 250000 250025 250050 250075 250100

563875

563850

563825

563800

563775

563750

563725

563700

563675

563650

563625

563600

563575

563550

563525

563500

Wegen, Thema: Snelheid [km/u] Lichte mvtg 30

50 Gebouwen

0 m 70 m

schaal = 1 : 1661

(12)

184

194

196

197 202

206

219

223

224 225

227 226

229

231 232

235 238 241 244

251 255

259

265

267 269

278 279

280

281 282 283 284 285 286

287 288 289

298 299 300

Ingenieursbureau Spreen Figuur 2

Objecten en bodemgebieden

Wegverkeerslawaai - RMW-1981, [Zandvoorterweg - Wegverkeerslawaai] , Geomilieu V4.41

249825 249850 249875 249900 249925 249950 249975 250000 250025 250050 250075 250100

563875

563850

563825

563800

563775

563750

563725

563700

563675

563650

563625

563600

563575

563550

563525

563500

Bodemgebieden Gebouwen

0 m 70 m

schaal = 1 : 1661

(13)

01 02 03

04

05

06

07 08

Ingenieursbureau Spreen Figuur 3

Beoordelingspunten

Wegverkeerslawaai - RMW-1981, [Zandvoorterweg - Wegverkeerslawaai] , Geomilieu V4.41

249900 249925 249950 249975

563725

563700

563675

563650

563625

Toetspunten Bodemgebieden Gebouwen

0 m 20 m

schaal = 1 : 500

(14)

33/35 25/27 23/25

26/27

25/27

27/28

28/29 20/21

Ingenieursbureau Spreen Figuur 4

Geluidsbelasting Zandvoorterweg (incl. aftrek art. 110g Wgh) Ho = 1,5 m / 4,5 m

Wegverkeerslawaai - RMW-1981, [Zandvoorterweg - Wegverkeerslawaai] , Geomilieu V4.41

249875 249900 249925 249950 249975

563725

563700

563675

563650

563625

Wegen, Thema: Snelheid [km/u] Lichte mvtg 30

50 Toetspunten Bodemgebieden Gebouwen

periode: Lden

groep: Zandvoorterweg 50 km/h Inclusief groepsreducties

0 m 20 m

schaal = 1 : 600

(15)

44/44 46/46 45/45

44/45

43/44

43/44

44/45 42/42

Ingenieursbureau Spreen Figuur 5

Geluidsbelasting Zandvoorterweg 30 km/h (incl. aftrek art. 110g Wgh) Ho = 1,5 m / 4,5 m

Wegverkeerslawaai - RMW-1981, [Zandvoorterweg - Wegverkeerslawaai] , Geomilieu V4.41

249875 249900 249925 249950 249975

563725

563700

563675

563650

563625

Wegen, Thema: Snelheid [km/u] Lichte mvtg 30

50 Toetspunten Bodemgebieden Gebouwen

periode: Lden

groep: Zandvoorterweg 30 km/h Inclusief groepsreducties

0 m 20 m

schaal = 1 : 600

(16)

50/49 51/51 50/50

49/50

48/49

48/49

49/50 47/47

Ingenieursbureau Spreen Figuur 6

Gecumuleerde geluidsbelasting Zandvoorterweg (excl. aftrek art. 110g Wgh) Ho = 1,5 m / 4,5 m

Wegverkeerslawaai - RMW-1981, [Zandvoorterweg - Wegverkeerslawaai] , Geomilieu V4.41

249875 249900 249925 249950 249975

563725

563700

563675

563650

563625

Wegen, Thema: Snelheid [km/u] Lichte mvtg 30

50 Toetspunten Bodemgebieden Gebouwen

periode: Lden

0 m 20 m

schaal = 1 : 600

(17)

BIJLAGEN

(18)

Bijlage 1 Ingenieursbureau Spreen

Wegen

Model: Wegverkeerslawaai Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-1981

Naam Omschr. Hbron Ch Wegdek Wegdek V(LV) V(MV) V(ZV) Totaal aantal %Int(D)

01 Zandvoorterweg 0,75 0,00 W0 Referentiewegdek 50 50 50 603,00 7,00

02 Zandvoorterweg 30 km/h 0,75 0,00 W0 Referentiewegdek 30 30 30 603,00 7,00

12-11-2018 20:16:30 Geomilieu V4.41

(19)

Bijlage 1 Ingenieursbureau Spreen

Wegen

Model: Wegverkeerslawaai Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-1981

Naam %Int(A) %Int(N) %LV(D) %LV(A) %LV(N) %MV(D) %MV(A) %MV(N) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N)

01 2,60 0,70 90,00 90,00 90,00 8,00 8,00 8,00 2,00 2,00 2,00

02 2,60 0,70 90,00 90,00 90,00 8,00 8,00 8,00 2,00 2,00 2,00

12-11-2018 20:16:30 Geomilieu V4.41

(20)

Bijlage 2 Ingenieursbureau Spreen

Objecten

Model: Wegverkeerslawaai Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-1981

ItemID Omschr. Hoogte Cp Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k

184 Gebouw 3,00 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

194 Gebouw 6,00 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

196 Gebouw 6,00 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

197 Gebouw 6,00 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

202 Gebouw 6,00 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

206 Gebouw 6,00 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

219 Gebouw 6,00 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

223 Gebouw 6,00 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

224 Gebouw 6,00 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

225 Gebouw 6,00 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

226 Gebouw 3,00 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

227 Gebouw 6,00 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

229 Gebouw 6,00 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

231 Gebouw 6,00 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

232 Gebouw 6,00 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

235 Gebouw 3,00 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

238 Gebouw 3,00 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

241 Gebouw 3,00 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

244 Gebouw 3,00 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

251 Gebouw 6,00 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

255 Gebouw 3,00 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

259 Gebouw 6,00 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

265 Gebouw 3,00 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

267 Gebouw 6,00 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

269 Gebouw 3,00 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

278 Gebouw 6,00 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

279 Gebouw 6,00 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

280 Gebouw 6,00 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

281 Gebouw 6,00 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

282 Gebouw 6,00 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

283 Gebouw 6,00 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

284 Gebouw 3,00 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

285 Gebouw 3,00 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

286 Gebouw 3,00 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

287 Gebouw 3,00 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

288 Gebouw 3,00 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

289 Gebouw 3,00 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

298 Gebouw 6,00 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

299 Gebouw 6,00 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

300 Gebouw 6,00 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

12-11-2018 20:17:24 Geomilieu V4.41

(21)

Bijlage 2 Ingenieursbureau Spreen

Objecten

Model: Wegverkeerslawaai Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-1981

ItemID Refl. 8k 184 0,80 194 0,80 196 0,80 197 0,80 202 0,80

206 0,80 219 0,80 223 0,80 224 0,80 225 0,80

226 0,80 227 0,80 229 0,80 231 0,80 232 0,80

235 0,80 238 0,80 241 0,80 244 0,80 251 0,80

255 0,80 259 0,80 265 0,80 267 0,80 269 0,80

278 0,80 279 0,80 280 0,80 281 0,80 282 0,80

283 0,80 284 0,80 285 0,80 286 0,80 287 0,80

288 0,80 289 0,80 298 0,80 299 0,80 300 0,80

12-11-2018 20:17:24 Geomilieu V4.41

(22)

Bijlage 3 Ingenieursbureau Spreen

Beoordelingspunten

Model: Wegverkeerslawaai Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-1981

Naam Omschr. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Gevel

01 Nieuwe woning 1,50 4,50 -- -- Ja

02 Nieuwe woning 1,50 4,50 -- -- Ja

03 Nieuwe woning 1,50 4,50 -- -- Ja

04 Nieuwe woning 1,50 4,50 -- -- Ja

05 Nieuwe woning 1,50 4,50 -- -- Ja

06 Nieuwe woning 1,50 4,50 -- -- Ja

07 Nieuwe woning 1,50 4,50 -- -- Ja

08 Nieuwe woning 1,50 4,50 -- -- Ja

12-11-2018 20:18:08 Geomilieu V4.41

(23)

Bijlage 4 Ingenieursbureau Spreen

Geluidsbelasting Zandvoorterweg (incl. aftrek art. 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel Model: Wegverkeerslawaai

LAeq totaalresultaten voor toetspunten Groep: Zandvoorterweg 50 km/h

Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

01_A Nieuwe woning 1,50 33 29 23 33

01_B Nieuwe woning 4,50 35 31 25 35

02_A Nieuwe woning 1,50 25 20 15 25

02_B Nieuwe woning 4,50 27 22 17 27

03_A Nieuwe woning 1,50 23 19 13 23

03_B Nieuwe woning 4,50 25 21 15 25

04_A Nieuwe woning 1,50 26 21 16 26

04_B Nieuwe woning 4,50 27 23 17 27

05_A Nieuwe woning 1,50 25 21 15 25

05_B Nieuwe woning 4,50 27 22 17 27

06_A Nieuwe woning 1,50 27 23 17 27

06_B Nieuwe woning 4,50 28 24 18 28

07_A Nieuwe woning 1,50 28 24 18 28

07_B Nieuwe woning 4,50 29 25 19 29

08_A Nieuwe woning 1,50 20 16 10 20

08_B Nieuwe woning 4,50 21 17 11 21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

12-11-2018 20:33:44 Geomilieu V4.41

(24)

Bijlage 5 Ingenieursbureau Spreen

Geluidsbelasting Zandvoorterweg 30 km/h (incl. aftrek)

Rapport: Resultatentabel Model: Wegverkeerslawaai

LAeq totaalresultaten voor toetspunten Groep: Zandvoorterweg 30 km/h

Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

01_A Nieuwe woning 1,50 44 40 34 44

01_B Nieuwe woning 4,50 44 40 34 44

02_A Nieuwe woning 1,50 46 41 36 46

02_B Nieuwe woning 4,50 46 42 36 46

03_A Nieuwe woning 1,50 44 40 34 45

03_B Nieuwe woning 4,50 45 41 35 45

04_A Nieuwe woning 1,50 43 39 33 44

04_B Nieuwe woning 4,50 45 40 35 45

05_A Nieuwe woning 1,50 43 39 33 43

05_B Nieuwe woning 4,50 44 40 34 44

06_A Nieuwe woning 1,50 43 39 33 43

06_B Nieuwe woning 4,50 44 40 34 44

07_A Nieuwe woning 1,50 44 40 34 44

07_B Nieuwe woning 4,50 45 41 35 45

08_A Nieuwe woning 1,50 42 38 32 42

08_B Nieuwe woning 4,50 42 38 32 42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

12-11-2018 20:34:08 Geomilieu V4.41

(25)

Bijlage 6 Ingenieursbureau Spreen

Gecumuleerde geluidsbelasting Zandvoorterweg (excl. aftrek)

Rapport: Resultatentabel Model: Wegverkeerslawaai

LAeq totaalresultaten voor toetspunten

Groep: (hoofdgroep)

Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

01_A Nieuwe woning 1,50 49 45 39 50

01_B Nieuwe woning 4,50 49 45 39 49

02_A Nieuwe woning 1,50 51 47 41 51

02_B Nieuwe woning 4,50 51 47 41 51

03_A Nieuwe woning 1,50 49 45 39 50

03_B Nieuwe woning 4,50 50 46 40 50

04_A Nieuwe woning 1,50 49 44 39 49

04_B Nieuwe woning 4,50 50 45 40 50

05_A Nieuwe woning 1,50 48 44 38 48

05_B Nieuwe woning 4,50 49 45 39 49

06_A Nieuwe woning 1,50 48 44 38 48

06_B Nieuwe woning 4,50 49 45 39 49

07_A Nieuwe woning 1,50 49 45 39 49

07_B Nieuwe woning 4,50 50 46 40 50

08_A Nieuwe woning 1,50 47 43 37 47

08_B Nieuwe woning 4,50 47 43 37 47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

12-11-2018 20:34:52 Geomilieu V4.41

(26)

Bijlage 7 Ingenieursbureau Spreen

Rekenparameters

Rapport: Lijst van model eigenschappen Model: Wegverkeerslawaai

Model eigenschap

Omschrijving Wegverkeerslawaai

Verantwoordelijke Wim

Rekenmethode #2|Wegverkeerslawaai|RMW-1981|

Aangemaakt door Wim op 12-11-2018

Laatst ingezien door Bureau Spreen op 12-11-2018

Model aangemaakt met Geomilieu V4.41

Dagperiode 07:00 - 19:00

Avondperiode 19:00 - 23:00

Nachtperiode 23:00 - 07:00

Samengestelde periode Lden

Waarde Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)

Standaard maaiveldhoogte 0

Rekenhoogte contouren 4

Detailniveau toetspunt resultaten Groepsresultaten Detailniveau resultaten grids Groepsresultaten

Zoekafstand [m] --

Max. reflectie afstand tot bron [m] -- Max. reflectie afstand tot ontvanger [m] --

Standaard bodemfactor 1,00

Zichthoek [grd] 2

Maximale reflectiediepte 1

Reflectie in woonwijkschermen Ja

Luchtdemping Conform standaard

Luchtdemping [dB/km] 0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00 Meteorologische correctie Conform standaard

Waarde voor C0 3,50

12-11-2018 20:35:37 Geomilieu V4.41

(27)

Bijlage 7 Ingenieursbureau Spreen

Groepsreducties

Rapport: Groepsreducties Model: Wegverkeerslawaai

Groep Reductie Sommatie

Dag Avond Nacht Dag Avond Nacht

Zandvoorterweg 30 km/h 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 Zandvoorterweg 50 km/h 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

12-11-2018 20:45:21 Geomilieu V4.41

Referenties

GERELATEERDE DOCUMENTEN

De analyses laten zien dat er geen significante verschillen zijn tussen de klassen met of zonder grammatica-instructie naar het oordeel van de docenten voor schrijfvaardigheid?.

als hogere (grens)waarde voor de betrokken wooneenheden/dienstwoningen zoals opgenomen in het bestemmingsplan 'het Withof in de Gemeente Etten-Leur ten gevolge van

Gedurende de periode 25 september 2020 tot en met 5 november 2020 kan tegen het collegebesluit van 28 juli 2020 tot vaststelling van hogere waarden Wet geluidhinder Withof

Gelet op de Wet geluidhinder, het Besluit geluidhinder, de Beleidsregel Hogere Waarden Wet geluidhinder, de Algemene wet bestuursrecht en het bovenstaande, besluiten wij tot

De hoogste geluidsbelasting ten gevolge van Burgemeester Geradtslaan bedraagt 57 dB en ten gevolge van de Houtduiflaan 52 dB en voldoet niet aan de voorkeursgrenswaarde van 48

Beslissing van burgemeester en wethouders van Brummen, gelet op artikel 110a eerste lid van de Wet geluidhinder, inzake het verzoek tot vaststelling van hogere waarden voor de

De Wet geluidhinder schrijft voor dat bij vaststelling van hogere waarden een oordeel moet worden gegeven over de aanvaardbaarheid van de gecumuleerde geluidbelasting zonder

als hogere grenswaarden voor het plan “Taxandriaweg, voormalig politiekantoor” te Waalwijk, vast te stellen de waarde van maximaal:. ten gevolge van de

Voor de verkeersveiligheid gaat het afwegingskader ervan uit dat er overal een maximumsnelheid van 30 km/h geldt en dat er enkel nog een maximumsnelheid van 50 km/h mogelijk is als

o Aan dit besluit als voorwaarden te verbinden dat voor voldoende gevelisolatie zal worden gezorgd zodat in het kader van een goed woon- en leefklimaat als bedoeld in de Wet

Door de nieuwbouwlocatie Bosselaar-Zuid zal het betreffende deel de Allenweg op termijn binnen de bebouwde kom worden opgenomen, waardoor de maximumsnelheid verlaagd wordt naar

Dit is voor het college aanleiding om, rekening houdend met aspecten als mogelijke bron- en overdrachtsmaatregelen, overeenkomstig artikel 83 van de Wet geluidhinder, hoofdstuk

Besluit op grond van artikel 83 en 110a van de Wet geluidhinder met betrekking tot vaststelling van hogere waarden in verband met de omgevingsvergunning artikel 2.12, lid 1, onder

Omdat voldaan wordt aan de criteria van het gangbare ontheffingenbeleid kan op basis van de onderzoeksresultaten voor de ontwikkeling bij burgemeester en wethouders van de gemeente

30 km/h wegen hebben van rechtswege geen geluidszone en worden in het kader van de ruimtelijke ordening niet getoetst aan de voorkeursgrenswaarde uit de Wet geluidhinder.. Wel dient

3.4 Ingevolge artikel 82 Wgh wordt 48 dB als de ten hoogste toelaatbare waarde aangemerkt voor de geluidsbelasting op de gevel van de woning vanwege

Beslissing van burgemeester en wethouders van Epe, gelet op artikel 110a eerste lid van de Wet geluidhinder, inzake het verzoek tot vaststelling van hogere waarden voor de ten

Ligplaatsen voor woonschepen die op 1 juli 2012 als zodanig zijn bestemd en zijn gelegen in een bestaande zone van een industrieterrein worden voor de toets aan de Wet geluidhinder

geluidbelasting vanwege wegverkeer nieuwe ontsluitingsweg, de Japanlaan, op bestaande geluidsgevoelige functies (woningen) die binnen de geluidszone van de nieuwe weg zijn

Ontwerpbesluit op grond van artikel 83 en 110a van de Wet geluidhinder met betrekking tot vaststelling van hogere waarden in verband met de omgevingsvergunning artikel 2.12, lid

Besluit op grond van artikel 83 en 110a van de Wet geluidhinder met betrekking tot vaststelling van hogere waarden in verband met de omgevingsvergunning artikel 2.12, lid 1, onder

*) de noordoostelijke geveldelen van de 1 e etage en de noordwestelijke, noordoostelijke en zuidoostelijke geveldelen van de 2 e etage van de woning worden overeenkomstig

Besluit op grond van artikel 110a van de Wet geluidhinder en artikel 4.10 van het Besluit geluidhinder met betrekking tot vaststelling van hogere waarden in verband met de