FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 7 februari ) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid NEW FASHION

Hele tekst

(1)

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 7 februari 2014

Gegevens ondernemingen :

1) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid NEW FASHION CONCEPTS B.V., statutair gevestigd te Amersfoort, feitelijk gevestigd aan de

Lemmerkade 1 te (3826 AL) Amersfoort, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 51358018, (hierna te noemen: “New Fashion”);

2) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid WOLFORD PARTNER BOUTIQUE AMERSFOORT B.V., statutair gevestigd te Amersfoort, feitelijk gevestigd aan de Lemmerkade 1 te (3826 AL) Amersfoort, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 32124059, (hierna te noemen: “Wolford”);

3) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ANN OKKES B.V., h.o.d.n. BIJANN, statutair gevestigd te Heerhugowaard, feitelijk gevestigd aan de Lemmerkade 1 te (3826 AL) Amersfoort, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 37087146 (hierna te noemen: “Ann Okkes”).

Faillissementsnummers : New Fashion : 16/13/1121 F Wolford : 16/13/1123 F Ann Okkes : 16/13/1175 F Data uitspraken : New Fashion : 8 oktober 2013

Wolford : 8 oktober 2013 Ann Okkes : 15 oktober 2013

(2)

Curator : mr. F.B. Bosvelt

R-C : mr. A.K. Korteweg

Activiteiten onderneming : New Fashion : winkel in modeartikelen Wolford :.winkel in modeartikelen Ann Okkes : houdstervennootschap

Omzetgegevens : Zie verslag 1.

Personeel gemiddeld aantal : New Fashion : 1 Wolford : 0 Ann Okkes : 0

Verslagperiode : 8 november 2013 t/m 6 februari 2014 Bestede uren in verslagperiode : New Fashion : 10 uur en 55 minuten

Wolford : 3 uur en 20 minuten Ann Okkes : 4 uur en 15 minuten Bestede uren totaal : New Fashion : 34 uur en 40 minuten

Wolford : 11 uur en 5 minuten Ann Okkes : 7 uur en 15 minuten Saldo faillissementsrekening : New Fashion : EUR 1.555,77

(per 4 februari 2014) Wolford : Nihil.

Ann Okkes : Nihil.

In het verslag worden de drie gefailleerde vennootschappen steeds separaat besproken, tenzij één antwoord van toepassing is op alle vennootschappen.

(3)

1. Inventarisatie

1.1 t/m 1.6 : Afgewikkeld in verslag 1.

1.7 Oorzaak faillissement :

Zie verslag 1. De curator zal in het kader van het rechtmatigheidsonderzoek nog onderzoek doen naar de oorzaken van de faillissementen. De curator zal daarop in toekomstige verslagen sub 7.1 terugkomen.

2. Personeel : Afgewikkeld in verslag 1.

3. Activa

3.1 t/m 3.4 : Afgewikkeld in verslag 1.

Bedrijfsmiddelen

3.5 Beschrijving :

New Fashion

De curator heeft een veilinghuis opdracht gegeven de paspoppen, het kassasysteem en het pinapparaat te veilen. Nog niet alle goederen zijn verkocht. In de komende periode zal duidelijk worden wat de opbrengst van de veiling is.

3.6 Verkoopopbrengst : Nog niet bekend.

3.7 Boedelbijdrage : N.v.t.

(4)

Voorraden/onderhanden werk

3.8 Beschrijving :

New Fashion

De curator heeft een veilinghuis opdracht gegeven de voorraad schoenen te veilen.

Nog niet alle goederen zijn verkocht. In de komende periode zal duidelijk worden wat de opbrengst van de veiling is.

3.9 Verkoopopbrengst : Nog niet bekend.

3.10 t/m 3.12 : Afgewikkeld in verslag 1.

4. Debiteuren

4.1 t/m 4.3 : Afgewikkeld in verslag 1.

4.4 Rekening-courant posities : Ann Okkes

Ann Okkes heeft een vordering uit hoofde van de rekening-courantverhouding op de bestuurder/aandeelhouder. Uit de jaarrekening van 2011 blijkt dat de vordering EUR 70.539,- bedraagt. In de komende verslagperiode zal de curator nader

onderzoeken hoe de vordering tot stand is gekomen en de incasso ter hand nemen.

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en) : Wolford: Afgewikkeld zie verslag 1.

Ann Okkes: Afgewikkeld in verslag 1.

(5)

New Fashion: New Fashion bankierde bij Rabobank. Het creditsaldo per datum faillissement van EUR 1.553,76 is op de boedelrekening overgemaakt. Daarnaast staat bij ABN AMRO Bank een creditsaldo geblokkeerd van EUR 6.110,73 als zekerheid voor een ten gunste van de verhuurder gestelde bankgarantie. Deze bankgarantie is (nog) niet getrokken.

5.2 t/m 5.8 : Afgewikkeld in verslag 1.

6. Doorstart/voortzetten : Afgewikkeld in verslag 1.

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht : In onderzoek.

7.2 Depot jaarrekeningen : Afgewikkeld in verslag 1.

7.3 Goedk. verkl. accountant : Afgewikkeld in verslag 1.

7.4 Stortingsverpl. aandelen : Afgewikkeld in verslag 1.

7.5 Onbehoorlijk bestuur : In onderzoek.

7.6 Paulianeus handelen : In onderzoek.

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen : Vooralsnog geen.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

New Fashion : EUR 561,-.

Wolford : EUR 600,-.

Ann Okkes : EUR 226,-.

(6)

8.3 Pref. vord. van het UWV : N.v.t.

8.4 Andere preferente crediteuren : Vooralsnog geen.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

New Fashion : 11.

Wolford : 2.

Ann Okkes : 0.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

New Fashion : EUR 59.492,25.

Wolford : EUR 25.140,73.

Ann Okkes : Nihil.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling: Nog niet bekend.

9. Overig

9.1 Termijn afwikkeling faill. : Nog niet bekend

9.2 Plan van aanpak :

De curator zal in de komende verslagperiode onder andere de volgende onderwerpen ter hand nemen:

a) afronden veiling materieel actief, zie hiervoor sub 3.5 en 3.8;

b) incasso rekening-courantverhouding met de bestuurder, zie hiervoor sub 4.4;

c) afwikkeling bankgarantie en creditsaldo, zie hiervoor sub 5.1;

(7)

d) rechtmatigheidsonderzoek (inclusief onderzoek oorzaken faillissement), zie hiervoor sub 7;

e) inventarisatie crediteurenpositie, zie hiervoor sub 8;

f) overige onderwerpen.

9.3 Indiening volgend verslag : 7 mei 2014

Utrecht, 7 februari 2014

Afbeelding

Updating...

Referenties

Updating...

Gerelateerde onderwerpen :