OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) Nummer : 1

Hele tekst

(1)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW)

Nummer : 1

Datum : 18 februari 2016

Gegevens onderneming : Orthomar B.V., gevestigd te 1506 CK Zaandam aan het Ankersmidplein 2, met

nevenvestigingen te 1035 EG Amsterdam, Molenwijk 16 en 1521 AJ Wormerveer, Wandelweg 92;

Surseance van betaling : Voorlopig verleend bij beschikking van 4 januari 2016 onder nummer 15/16/1 S.

Faillissementsnummer : 15/16/56 F Datum uitspraak : 4 februari 2016 Bewindvoerder en curator : Mr. A.G. Moeijes Rechter-commissaris : Mr. J.J. Dijk

Activiteiten onderneming : Tandregulatiepraktijk (orthodontie) Omzetgegevens : € 918.998,-- (2014)

Personeel gemiddeld aantal : 10

Verslagperiode : 4 januari 2016 tot 18 februari 2016

Saldo einde verslagperiode : € 249.893,32 (derdenrekening i.v.m. afrekeningen) Bestede uren verslagperiode : 240 uur en 26 minuten

Bestede uren totaal : 240 uur en 26 minuten

1. INVENTARISATIE 1.1 Directie en organisatie

De vennootschap is in 1995 opgericht door A.M. Geils Holding B.V., die sindsdien bestuurder en enig aandeelhouder is.

De onderneming exploiteert middels drie vestigingen een tandregulatiepraktijk.

(2)

1.2 Winst en verlies

Omzet Resultaat Eigen vermogen*

2011 1.004.785 66.066 (42.678)

2012 1.002.782 48.811 6.133

2013 1.051.433 68.708 74.841

2014 918.998 18.474 75.164

1.3 Balanstotaal

€ 1.347.125,-- per ultimo 2014, grotendeels bestaande uit een creditstand bij de bank.

Deze creditstand stond echter grotendeels niet ter vrije beschikking van de vennootschap aangezien de vennootschap hoofdelijk verbonden was voor de bankschuld van A.M. Geils Holding B.V. en er sprake was van een compte-joint met deze holding.

1.4 Lopende procedures Geen.

1.5 Verzekeringen

Aansprakelijkheidsverzekeringen worden niet opgezegd en zullen vervallen wegens niet-betaling.

De overige gebruikelijke verzekeringen zijn opgezegd.

1.6 Huur

De vennootschap is gevestigd in drie gehuurde praktijkruimten.

Eén wordt gehuurd van A.M. Geils Holding B.V., de andere twee van andere partijen.

De huurovereenkomst van de bedrijfsruimte te Zaandam was eerder reeds door de kantonrechter ontbonden wegens betalingsachterstand.

De huurovereenkomst van de praktijklocaties Wormerveer en Amsterdam-Noord zijn inmiddels opgezegd.

1.7 Oorzaken faillissement Surseance van betaling

Omdat een leverancier het faillissement had aangevraagd , is door de bestuurder surseance van betaling aangevraagd en voorlopig door de rechtbank verleend.

De bedoeling van de bestuurder was dat de praktijken te Zaandam en Amsterdam-Noord zouden worden verkocht.

Uit de opbrengst zouden de crediteuren grotendeels kunnen worden voldaan waarna de surseance van betaling zou kunnen worden beëindigd en de praktijk te Wormerveer zou kunnen worden gecontinueerd.

Er is onderhandeld met verschillende partijen.

Gebleken is dat de mogelijke opbrengst niet voldoende zou zijn om de crediteuren grotendeels te kunnen voldoen.

(3)

Verder bleken gegadigden uitsluitend geïnteresseerd in de drie praktijken gezamenlijk, niet in twee van de drie praktijken.

Hierop is besloten de surseance van betaling te doen intrekken en het faillissement te doen uitspreken.

Oorzaken faillissement

De bestuurder heeft aangegeven dat de onderneming hard is geraakt door de substantiële tariefverlagingen die enkele jaren geleden zijn doorgevoerd.

Bovendien is de exploitatie negatief beïnvloed door gezondheidsproblemen van de bestuurder.

Naar de oorzaken wordt onderzoek ingesteld, ook in verband met hetgeen hierna onder 7.2 en 7.5 wordt gesteld.

2. PERSONEEL

2.1 Aantal personeelsleden bij het uitspreken van het faillissement : 10 2.2 Aantal personeelsleden in het jaar voor het faillissement : 10

2.3 Datum ontslagaanzegging : 4-2-16

Werkzaamheden:

Nadat gebleken was dat geen voldoende financiële middelen beschikbaar waren om de financiële verplichtingen uit de arbeidsovereenkomsten na te komen, is ontslag aangezegd.

De collectieve intake door het UWV heeft inmiddels plaatsgevonden.

3. ACTIVA

Onroerende zaken:

3.1 Beschrijving : n.v.t.

3.2 Verkoopopbrengst : n.v.t.

3.3 Hoogte hypotheek : n.v.t.

3.4 Boedelbijdrage : n.v.t.

Werkzaamheden:

n.v.t.

Bedrijfsmiddelen:

3.5 Beschrijving 3.6 Verkoopopbrengst 3.7 Boedelbijdrage

Inventaris 42.500,-- p.m.

(4)

Werkzaamheden:

Zie 6.3

3.8 Bodemvoorrecht fiscus

De fiscus heeft een vordering van circa € 50.000,--.

Deze vordering is ten aanzien van de inventaris bevoorrecht boven het stil pandrecht van de bank.

Voorraden/onderhanden werk 3.9 Beschrijving : Voorraad

3.10 Verkoopopbrengst : € 20.811,24 inclusief btw 3.11 Boedelbijdrage : p.m.

Werkzaamheden:

In het kader van de doorstart is de voorraad verkocht tegen de inkoopwaarde.

Andere activa

3.12 Beschrijving 3.13 Verkoopopbrengst

Goodwill/boedelvergoeding etc. € 175.000,--

Domeinnaam € 2.500,--

Werkzaamheden Zie 6.3

4. DEBITEUREN

4.1 Omvang handelsvorderingen : p.m.

Omvang rekening courantvordering: : € 315.243,05 ultimo 2015

4.2 Opbrengst handelsvorderingen : p.m.

Opbrengst rekening courantvorderingen : p.m.

4.3 Boedelbijdrage : p.m.

Werkzaamheden:

Facturering vond uitsluitend plaats aan de zorgverzekeraars via factormaatschappij Famed.

(5)

De afrekening met Famed vindt de komende periode plaats.

Blijkens de administratie zijn er per ultimo 2015 vorderingen op de aandeelhouder, een gelieerde vennootschap en de heer Geils totaal groot € 315.243,05.

De precieze saldi worden in overleg met de betrokkenen geverifieerd.

Er vindt inmiddels overleg met de bestuurder/aandeelhouder plaats over een oplossing.

5. BANK/ZEKERHEDEN 5.1 Vordering van bank

ING Bank heeft een vordering ingediend groot € 86.683,88.

5.2 Leasecontracten

Enkele personenauto’s en een deel van de apparatuur werd geleased.

Nadat was vastgesteld dat deze contracten geen waarde voor de boedel vertegenwoordigden, zijn de betreffende zaken ter beschikking gesteld van de leasemaatschappijen.

5.3 Beschrijving zekerheden

De bank heeft aanspraak gemaakt op de navolgende zekerheden:

- Pandrecht boekvorderingen.

- Pandrecht inventaris en bedrijfsmiddelen.

- Pandrecht voorraad.

- Mede-aansprakelijkheid A.M. Geils Holding B.V., Mardenth Advies B.V. en Algemar B.V.

5.4 Separatistenpositie

Er is niet alleen sprake van debetrekeningen, maar ook van een creditrekening.

De gesaldeerde positie van de bank wordt de komende periode beoordeeld en zodra de omvang van de debiteuren per datum faillissement bekend is, zal met de pandhouder kunnen worden afgerekend.

5.5 Boedelbijdragen

Waarschijnlijk zal de vordering van de bank volledig uit de zekerheden kunnen worden voldaan.

5.6 Eigendomsvoorbehoud

Alle crediteuren zijn aangeschreven en verzocht aan te geven of aanspraak wordt gemaakt op eigendomsvoorbehoud of enig ander zekerheidsrecht.

De aanspraken van de leveranciers die een beroep op eigendomsvoorbehoud hebben gedaan, zijn inmiddels afgewikkeld.

5.7 Reclamerechten

Er zijn geen reclamerechten uitgeoefend.

(6)

5.8 Retentierecht

Er worden geen retentierechten uitgeoefend.

Werkzaamheden:

Diversen.

6. DOORSTART/VOORTZETTEN Voortzetten:

6.1 Exploitatie/zekerheden

De exploitatiebegroting van de bestuurder is gecontroleerd en nadat was vastgesteld dat een positieve exploitatie mogelijk zou moeten kunnen zijn, is de onderneming tijdens de surseance van betaling gecontinueerd.

6.2 Financiële verslaglegging

Omzet € 75.223,08

Kosten € 57.519,75

Resultaat € 17.703,33

Dit betreft de stand per heden, een aantal kosten kan nog volgen.

Werkzaamheden:

Controle, aansturing, administratie.

Doorstart:

6.3 Beschrijving

De bestuurder en zijn adviseur waren reeds in contact met enkele belangstellende partijen.

Daarnaast heeft ook de bewindvoerder contact gezocht met mogelijke geïnteresseerde partijen.

Uiteindelijk hebben drie partijen een bod uitgebracht.

De activa zijn, nadat het faillissement was uitgesproken, verkocht aan Orthocenter B.V.

Het aantal medewerkers aan wie een arbeidsovereenkomst gaat worden aangeboden hangt af van de wijze waarop de activiteiten gaan worden voortgezet.

Dit hangt van een aantal factoren af en zal de komende twee weken blijken.

6.4 Verantwoording Zie 6.3

(7)

6.5 Opbrengst

€ 220.000,-- + € 20.811,24 voorraad.

Werkzaamheden:

Onderzoek, onderhandelingen etc.

7. RECHTMATIGHEID 7.1 Boekhoudplicht

Er vindt inmiddels onderzoek plaats naar de administratie van de vennootschap.

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekeningen zijn de afgelopen jaren steeds aanzienlijk te laat gedeponeerd.

7.3 Goedkeurende verklaring accountant Niet van toepassing, vrijstellingsregeling.

7.4 Stortingsverplichting op aandelen

Niet onderzocht.

Omdat de vennootschap in 1995 is opgericht en nadien geen nieuwe aandelen zijn uitgegeven, is enige vordering verjaard.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

In onderzoek.

Omdat de jaarrekening te laat is gedeponeerd is er sprake van kennelijk onbehoorlijk bestuur dat vermoed, wordt een belangrijke oorzaak van het faillissement te zijn.

Eerst na afronding van het boekenonderzoek zal een standpunt ten aanzien van de bestuurdersaansprakelijkheid worden bepaald.

7.6 Paulianeus handelen In onderzoek.

8. CREDITEUREN 8.1 Boedelvorderingen:

a. Salaris en verschotten curator : p.m.

b. UWV : p.m.

c. Verhuurders : p.m.

8.2 Preferente vordering fiscus : € 24.823,-- + p.m.

8.3 Preferente vordering UWV : p.m.

(8)

8.4 Andere preferente crediteuren : p.m.

8.5 Aantal concurrente crediteuren : ca. 50

8.6 Bedrag concurrente crediteuren : ca. € 450.000,-- 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling : Nog niet bekend.

9. PROCEDURES 9.1 Naam wederpartij(en)

N.v.t.

9.2 Aard procedure N.v.t.

9.3 Stand procedure N.v.t.

Werkzaamheden:

10. OVERIG

10.1 Termijn afwikkeling faillissement Nog niet in te schatten.

10.2 Plan van aanpak

De nog te verrichten werkzaamheden zijn:

* Administratief onderzoek.

* Afrekening pandhouder.

* Afrekening Famed.

* Onderzoek en incasso rekening-courantvorderingen.

* Onderzoek oorzaken faillissement.

* Onderzoek onbehoorlijk bestuur.

* Onderzoek paulianeus handelen.

10.3 Indiening volgend verslag

Het volgende verslag zal omstreeks 4 juni 2016 worden ingediend.

Velsen-Zuid, 18 februari 2016 Mr. A.G. Moeijes, curator

Afbeelding

Updating...

Referenties

Updating...

Gerelateerde onderwerpen :