OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW)

Download (0)

Full text

(1)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW)

Nummer : 1

Datum : 19 januari 2011

Gegevens onderneming : Impact Displays B.V.

Faillissementsnummer : F. 514/2010

Datum uitspraak : 29 december 2010

Onder intrekking van de op 28 december 2010 voorlopig verleende surséance van betaling (nr. S 14/2010).

Curator : Mr. A.G. Moeijes

Rechter-commissaris : Mr. A.J. Wolfs

Activiteiten onderneming : Verkoop en ontwikkeling van displays Omzetgegevens : € 2.120.026,-- (2010)

Personeel gemiddeld aantal : 9

Verslagperiode : 28 december 2010 tot 20 januari 2011

Saldo einde verslagperiode : € 52.500,--

Kruispost : € 39.829,02

Bestede uren verslagperiode : 136 uur en 12 minuten Bestede uren totaal : 136 uur en 12 minuten

1. INVENTARISATIE 1.1 Directie en organisatie

De vennootschap is op 19 december 1994 opgericht door Gravo Groep B.V., een grafische onderneming, en de heer S. Teerlink.

Beiden zijn sinds de oprichting de bestuurders van de vennootschap.

Aandeelhouders zijn Gravo Groep B.V. (56%), de heer Teerlink (25%) en Cell Holding B.V. (19%), een vennootschap van de heer Teerlink.

De heer Teerlink werkte tot 1994 in loondienst bij een soortgelijke onderneming en is in 1994 met de hulp van Gravo Groep B.V. voor zichzelf begonnen.

De onderneming houdt zich bezig met de ontwikkeling en verkoop van reclamemateriaal, voornamelijk displays ten behoeve van de grote merkfabrikanten en grootwinkelbedrijven.

De eigen fabricage van deze zaken is enkele jaren geleden uitbesteed.

(2)

1.2 Winst en verlies

Omzet Resultaat Eigen vermogen

2008 4.141.683 (255.225) 139.711

2009 3.519.131 (344.008) (204.097)

2010 2.120.026 32.514 * (171.783)

* Het positieve resultaat over 2010 wordt voornamelijk veroorzaakt door boekwinst op de verkoop van het bedrijfspand ad € 244.537,--.

1.3 Balanstotaal

€ 679.677,-- per ultimo 2010.

1.4 Lopende procedures Geen.

1.5 Verzekeringen

Aansprakelijkheidsverzekeringen worden niet opgezegd en zullen vervallen wegens niet-betaling.

De overige gebruikelijke verzekeringen zijn opgezegd.

1.6 Huur

De vennootschap was tot de zomer van 2010 gevestigd in een eigen bedrijfsruimte te Alblasserdam.

Omdat deze bedrijfsruimte na het afstoten van de productie te groot was, is deze verkocht en is verhuisd naar een huurpand op opgemeld adres.

Deze huurovereenkomst is in het kader van de doorstart beëindigd.

Van de verhuurder is inmiddels € 14.267,17 ontvangen ter zake betaalde borg.

1.7 Oorzaken faillissement

Omdat de reclamebestedingen als gevolg van de economische crisis aanzienlijk zijn afgenomen, is de omzet vanaf 2008 aanzienlijk gedaald.

Daarnaast is in 2009 een grote internationale klant verloren.

In 2009 en 2010 is de onderneming ingrijpend gereorganiseerd.

De werkplaats is verkocht en de eigen productie van de displays, die verliesgevend was, is verkocht.

Meer dan de helft van het personeel is afgevloeid.

Het bedrijfspand is verkocht en er is verhuisd naar een goedkoper pand.

De onderneming is evenwel verlieslijdend gebleven.

Vanaf ongeveer 2008 is er tussen de aandeelhouders onderhandeld over uitkoop van aandeelhouder Gravo Groep B.V. door aandeelhouder Teerlink.

Nadat recent door aandeelhouder Teerlink was aangegeven dat uitkoop tegen betaling van enig substantieel bedrag niet (meer) tot de mogelijkheden behoorde, is surséance van betaling aangevraagd.

(3)

Omdat de surséanceaanvraag enkel een middel was om een insolventieprocedure aan te vragen zonder aandeelhoudersvergadering, en er geen mogelijkheden waren die zouden leiden tot continuering van de onderneming, is de voorlopig verleende surséance van betaling ingetrokken en het faillissement uitgesproken.

Naar eventuele andere oorzaken wordt onderzoek ingesteld.

2. PERSONEEL

2.1 Aantal personeelsleden bij het uitspreken van het faillissement : 9 2.2 Aantal personeelsleden in het jaar voor het faillissement : ca 30

2.3 Datum ontslagaanzegging : 30-12-10

Werkzaamheden:

Nadat gebleken was dat geen voldoende financiële middelen beschikbaar waren om de financiële verplichtingen uit de arbeidsovereenkomsten na te komen, is ontslag aangezegd.

3. ACTIVA

Onroerende zaken:

3.1 Beschrijving : n.v.t.

3.2 Verkoopopbrengst : n.v.t.

3.3 Hoogte hypotheek : n.v.t.

3.4 Boedelbijdrage : n.v.t.

Werkzaamheden:

De verkoop van het bedrijfspand in 2010 is nader onderzocht.

Op 7 september 2010 is het oude bedrijfspand, eigendom van curanda, verkocht aan een derde voor € 1.473.000,--.

Er zijn voorshands geen aanwijzingen dat dit bedrag niet marktconform is.

Na aftrek van kosten resteerde een netto opbrengst van € 1.438.917,--.

Dit bedrag is op 12 oktober 2010 door de notaris overgemaakt naar de bankrekening van Gravo Offset B.V.

De hypothecaire lening van curanda ad € 1.234.289,-- is afgelost.

De overwaarde ad ca € 230.000,-- is niet ten gunste van curanda gekomen, maar ten gunste van Gravo Groep B.V.

Dit zal samenhangen met de hoofdelijke aansprakelijkheid van curanda jegens de ING Bank voor alle schulden van de Gravo Groep B.V.

Een en ander wordt nader onderzocht.

(4)

Bedrijfsmiddelen:

3.5 Beschrijving 3.6 Verkoopopbrengst 3.7 Boedelbijdrage

Inventaris 27.500,-- n.v.t.

Machine bij handelaar p.m.

Werkzaamheden:

De bedrijfsmiddelen zijn getaxeerd op een executiewaarde van € 1.9450,--.

Verkoop heeft plaatsgevonden in het kader van een doorstart.

Eén machine staat bij een handelaar ter verkoop.

3.8 Bodemvoorrecht fiscus N.v.t.

Voorraden/onderhanden werk

3.9 Beschrijving : Zeer beperkte voorraad kleinmateriaal.

Beperkt aantal lopende orders 3.10 Verkoopopbrengst : nihil

3.11 Boedelbijdrage : n.v.t.

Werkzaamheden:

De lopende opdrachten hadden een nog te factureren waarde van ca € 40.000,--.

De vergoeding voor de waarde hiervan is begrepen in de vergoeding voor de goodwill.

Een drietal opdrachten die inmiddels gereed waren zijn gefactureerd door de curator en komen ten gunste van de boedel.

Andere activa

3.12 Beschrijving 3.13 Verkoopopbrengst

Goodwill € 25.000,--

4. DEBITEUREN

4.1 Omvang debiteuren : € 216.438,-- nominaal Vordering op Gravo c.s. : € 6.743,--

Vordering op Teerlink : € 102.2927,-- Vordering op Cell Holding : € 52.759,--

4.2 Opbrengst : p.m.

4.3 Boedelbijdrage : n.v.t.

(5)

Werkzaamheden:

De handelsdebiteuren zijn tot betaling aangeschreven.

De overige vorderingen zijn in onderzoek.

5. BANK/ZEKERHEDEN 5.1 Vordering van bank

De vennootschap had een creditsaldo bij de ING Bank N.V. groot € 80.814,04.

Dit saldo is evenwel gecompenseerd met schulden van Gravo Groep B.V. aan deze bank, waarvoor curanda hoofdelijk aansprakelijk is.

Enige regresvordering is in onderzoek.

5.2 Leasecontracten

De leasecontracten van de voertuigen stonden op naam van Gravo Groep.

De voertuigen zijn daar inmiddels ingeleverd.

5.3 Beschrijving zekerheden

De ING Bank N.V. heeft curanda uitgewonnen voor schulden van Gravo Groep B.V. op grond van een compte-joint en mede-aansprakelijkheidsovereenkomst.

De belastingdienst heeft aanspraak gemaakt op een pandrecht op de vorderingen van curanda, tot meerdere zekerheid van belastingschulden van Gravo Groep.

De rechtsgeldigheid van de pandakte wordt onderzocht.

5.4 Separatistenpositie N.v.t.

5.5 Boedelbijdragen N.v.t.

5.6 Eigendomsvoorbehoud

Alle crediteuren zijn aangeschreven en verzocht aan te geven of aanspraak wordt gemaakt op eigendomsvoorbehoud of enig ander zekerheidsrecht.

5.7 Reclamerechten

Er zijn geen reclamerechten uitgeoefend.

5.8 Retentierecht

Er zijn geen retentierechten uitgeoefend.

(6)

Werkzaamheden:

Diversen.

6. DOORSTART/VOORTZETTEN Voortzetten:

6.1 Exploitatie/zekerheden N.v.t.

6.2 Financiële verslaglegging N.v.t.

Werkzaamheden:

Zie 6.3 e.v.

Doorstart:

6.3 Beschrijving

De activa zijn verkocht aan een investeerder die samen met de heer Teerlink en enkele personeelsleden de onderneming heeft voortgezet.

6.4 Verantwoording

De onderneming is 1 week voortgezet.

Met enkele gegadigden is contact geweest.

Er is gekozen voor een snelle doorstart omdat klanten reeds begonnen waren opdrachten elders onder te brengen.

Bovendien zal de doorstart leiden tot een beperking van de boedelschulden ter zake met name personeelskosten en huur.

6.5 Opbrengst

€ 52.500,--.

Werkzaamheden:

7. RECHTMATIGHEID 7.1 Boekhoudplicht

De administratie werd oorspronkelijk gevoerd door Gravo Groep vanuit haar vestiging te Purmerend.

In het kader van de voorgenomen verkoop van de aandelen aan Teerlink is de dagelijkse administratie gevoerd op de vestiging van curanda te Alblasserdam.

(7)

Het onderzoek naar de administratie van de vennootschap is nagenoeg gereed.

Voorshands is de indruk dat deze voldoet aan de daaraan te stellen eisen.

Enkele vraagpunten zijn in onderzoek.

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekeningen 2007 en 2008 zijn tijdig gedeponeerd.

7.3 Goedkeurende verklaring accountant Niet van toepassing, vrijstellingsregeling.

7.4 Stortingsverplichting op aandelen

Omdat enige eventuele vordering is verjaard wordt geen nader onderzoek gedaan.

7.5 Onbehoorlijk bestuur In onderzoek.

7.6 Paulianeus handelen In onderzoek.

8. CREDITEUREN 8.1 Boedelvorderingen:

a. Salaris en verschotten curator : p.m.

b. UWV : p.m.

c. Verhuurder : nihil

8.2 Preferente vordering fiscus : p.m.

8.3 Preferente vordering UWV : p.m.

8.4 Andere preferente crediteuren : p.m.

8.5 Aantal concurrente crediteuren : p.m.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren : ca. € 700.000,-- + p.m.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling : Nog niet bekend.

9. PROCEDURES 9.1 Naam wederpartij(en)

N.v.t.

9.2 Aard procedure

(8)

N.v.t.

9.3 Stand procedure N.v.t.

Werkzaamheden:

10. OVERIG

10.1 Termijn afwikkeling faillissement Nog niet in te schatten.

10.2 Plan van aanpak

De nog te verrichten werkzaamheden zijn:

* Afronden administratief onderzoek

* Verkoop resterende machine

* Controle verkoop enkele machines in 2010

* Incasso debiteuren

* Onderzoek oorzaken faillissement

* Onderzoek diverse vorderingen

* Onderzoek regresvordering Gravo Groep

* Onderzoek pandrecht belastingdienst 10.3 Indiening volgend verslag

Het volgende verslag zal omstreeks 19 april 2011 worden ingediend.

Velsen-Zuid, 19 januari 2011 Mr. A.G. Moeijes, curator

(9)

TUSSENTIJDS FINANCIEEL VERSLAG

DATUM: 28 januari 2011

in het faillissement van:

faillissementsnummer F. 514 / 2010 datum uitspraak

rechter-commissaris curator

betrekking hebbend op verslag nrs.

A. BATEN subtot. incl. BTW mutaties totaal Af te dragen BTW

1. aangetroffen middelen

kas - -

bank - -

giro - - -

2. opbrengsten verkopen

opbrengsten verkopen 52.500,00 52.500,00

kosten ivm verkoop - - - -

3. debiteuren

prae-faillissement debiteuren 26.506,41 26.506,41

boedeldebiteuren - - - -

4. overige baten

bankgarantie verhuurder 14.267,17 - 14.267,17

restitutie -

rente -

5. totaal 93.273,58 - 93.273,58 -

B.

REEDS BETAALDE VERSCHOTTEN /

BOEDELSCHULDEN subtot. incl. BTW mutaties totaal

Terug te

ontvangen BTW

salaris curator - - - - NTAB taxatie 1.606,50 - 1.606,50 256,50

verschotten - -

gas / water / electra - - - - verzekeringen - - - - fiscus - - -

UWV - - -

6. totaal 1.606,50 - 1.606,50 256,50

C. THANS NOG BESCHIKBAAR

totaal A 93.273,58 - 93.273,58 totaal B 1.606,50 - 1.606,50 7. saldo boedelrekening 91.667,08 - 91.667,08

Impact Displays B.V.

mr. A.G. Moeijes

Figure

Updating...

References

Related subjects :