1 KÄRE3IDENÄN JAPÄRÄ. \

268  Download (1)

Full text

(1)

1 i

J KEÜR-KEÜR I

| DAN BEBBAPA BESLUITNJA KANGDJENG RESIDENT \ JAPAEA, PEIHAL ATOEBAN EOEPA-EOEPA

Dl DALEM |

1 KÄRE3IDENÄN JAPÄRÄ. \

DI TOETOEP PENGABISAN BOELAN OKTOBER 1897. fl

j Ini boekoe arganja f 1.50, bolih -dapet di kantor residenan. 1 I Maka di dalem afdeeling-afdeeling bolih minta toeloeng

dapet sama toewan-toewan Assistent-Resident

1 alau "Kontroleur. 1

| |

| S A M A R A N G , I

G. G. T. VAN DORP & Co.

| 1897. ' |

MIMI 11 r r i ii!i: i;!i: i Li i: l i l i i r r i i i r i i i; r i iii r: i i i r i i i i i i ;i: i::i ! :i i :r I::I i i: i i - iiii!

(2)

BIBLIOTHEEK KITLV

0093 1384

t

(3)

DAN BEBRAPA BESLUITNJA KANGDJENG RESIDENT JAPARA, PRIHAL ATOERAN ROEPA-ROEPA

Dl DALEM

KÄRESIDENAN JÂPÄRA.

DI TOETOEP PENGABISAN BOELAN OKTOBER 1897.

Ini boekoe arganja f 1.50, bolih dapet di kantor residenan.

Maka di dalem afdeeling-afdeeling bolih minta toeloeng dapet sama toewan-toewan Assistent-Resident

atau Kontroleur.

S A M A R A N G ,

G. G. T. VAN DORP & Go.

1897.

(4)

T

(5)

Bahwa, sring-sring sahadja sahnja mengatahoewi, jang anak- anak boemi dan orang-orang tjina. senantiasa koerang pengataoe- wannja dialas keur-keur ('oendang-oendang politie/ dan lain-lain oendang-oendang jang terpakei boewat soewatoe karesidenan.

Maka dari ito e koetika sahaja soedah merampoengken boekoe keur dl dalem bahasa ollanda bagej toewan-toewan ollanda dalem karesidenan Japara, maka lantas sahadja sahaja ada engetan akan menjalin isinja itoe boekoe dalem bahasa melajoe, ija-itoe akan goenanja prijaji-prijaji djawa dan orang-orang Ijina dalem karesidenan ini.

Maka salinan itoe sabolih-bolih dengen titi sa/a toeroetken dengen apa jang terseboet dalem bahasa ollanda, dan saja salin sabolih-bolih dalem bahasa melajoe betoel, dan jang orang-orang lantas dapet mengerti. Kadang-kadang misih djoega saja terpeksa memakej perkataan djawa ija-itoe jang mana saja kira perka- tadnnja melajoe betoel tiada moedah orang-orang dapet mengerti.

A dapoen oeroetannja nommer 1 sampej 62, itoe tjotjog dengen boekoe kenr bahasa ollanda, akan tetapi keur-keur jang soedah dimatiken, jang djoega dimasoekken dalem boekoe bahasa ollanda itoe, tiada saja salin dalem boekoe ini, krana koerang perloe. Maka inilah sebabnja jang nommer-nommer dari No. 1

sampej No. 51, ada jang tiada oeroet.

Maka No. 68 sampej 69. itoe berisi keur-keur baroe, jang kloe- war sasoed"hnja boekoe keur bahasa ollanda itoe soedah djadi;

adapoen No. 70 sampej X6 berisi bebrapa atoeran-atoeranjang per- loe, jang saja pikir bergoena djoega akan dimasoekken dalem ini boekoe. Lain dari itoe, saja membri taoe, jang sasoedahnj'a boekoe ini di tjap. ada 4 keur, ija-itoe No. 10, 53, 54 dan 60, sekarang soedah di oendoer ; No. 10 soedah di ganti olih No. 69.

Maka wektoe menjalin ini, jang toeloeng pada saja ija-itoe Raden Toemenggoeng Tjokro Nagoro, Boepati Koedoes, Mas Tjo- krosoepoetro, Djoeroetoelis kantor paresidenan Pati, dan Mas Samadi, Djoeroetoelis kantor Assistent-Resident Koedoes, maka dari pada itoe, disini saja membilang banjak tarima kasih pada prijaji tiga itoe.

PATI,

23 Oktober 1897. G. J. OUDEMANS.

(6)
(7)

Keur hal pembawaan api pada wektoe malem, boewat orang djavra dan sasamanja. *)

KANGDJENG RESIDENT JAPARA.

Menimbang, jang fatsal 24 dari soerat prentah politie (politie-regle- ment), jang dipakej akan goenanja kota Soerabaja, jang telah ditetep- ken dengen besluitnja Sripadoeka jang dipertoean besar Commissaris- Generaal pada hari 2 Februari 1829, No. 32, Staatsblad No. 8 dan dioendangken pada hari 40 Mei 1851, Staatsblad No. 26, boewat dipakej di sekalian karesidenan di tanah Djawa salainnja Batawi, soedah di oendoer dengen soerat ordonnantie pada hari 2 November 1863, Staats- blad No. 148, sebab fatsal itoe atoer perkara, jang pernatannja memang soedah djadi koewasanja kepala pamarentah karesidenan ;

Menimbang, bagimana jang soedah kedjalanan, itoe fatsal jang soedah dioendoer, keliatan bergoena sekali, maka ïtoelah perloe akan duetep- ken lagi, soepaja mendjadiken kaslametannja sekalian orang dan barang-barang;

Mengengeti soerat ordonnantie pada hari 17 Februari 1858, Staats- blad No. 17;

Membri taoe pada sekalian anak negri dalem karesidenan Japara, jang ija soedah menetepken atoeran kaja diseboet di bawah ini :

Fatsal 1.

Di larang orang djawa dan sasamanja, baik bersendjata atau tiada, pada wektoe malem, moelai poekoel 8 sampej pagi poekoel 5. tiada berapi, berdjalan di sapandjangnja djalan atau dengen naèk praoe di kali, wangan dan sabagejnja.

Fatsal 2.

Jang dilarangi dalem fatsal 1, itoe salainnja politie, orang djaga gerdoe, prijaji dengen pangiringnja, djika prijaji itoe ada hak diiringken, mitoeroet anggeran jang soedah ada.

(!) Termoewat dalem soerat kabar Gouvernement (Javasche Courant), hari 20 December 1865, No. 105 dan 2 Januari 1866, No. 1

(8)

No. 1. 2 Fatsal 3.

Jang melanggar ini larangan di hoekoem denda tiada lebih dari f 3.—

(tiga roepiah), atau kerdja dengen di bri makan tetapi tiada di bajar tiada lebih dari ampat belas hari lamanja.

Fatsal 4.

Ini atoeran moelai didjalanken, delapan hari sasoedahnja dioendang- ken dalem Javasche Courant.

Dan soepaia saörangpoen djangan berkata tiada taoe dari boenjinja ini angger, maka itoelah aken dimasoeken dalem soerat kabar Gou- vernement (officieel nieuwsblad), dan sahingga haroes ditempelken salinannja dalem bahasa negri dan bahasa tjina.

Termaktoeb di PATI, pada hari 7 December 1865.

Kangdjeng Resident terseboet, H. E. DË VOGEL.

Secretaris, P. LANDBERG.

(9)

Reglement dan keur hal bersih dan kasantosaännja wençkon (pekarangan) di Pati, Japara, Koedoes dan Djoewana. (

1

).

KANGDJENG RESIDENT JAPARA,

Menimbang perloe sekali mënëtëpken angger akan mendjaga dari bersih dan amannja sekalian kampoeng di kota-kota afdeeling dan kare- sidenan ini ;

Membri taoe pada sekalian oraDg, jang meninggali atau jang mem- poenjai roemah, pasang sisir (bijgebouw) atawa los (loods) di tempat- tempat terseboet di atas, jang ija mënëtëpken atoeran kaja diseboet di bawah ini :

REGLEMENT DAN KEUR POLITIE, HAL WENGKON-WENGKON DENGEN ROEMAHNJA DI PATI, JAPARA, KOEDOES

DAN DJOEWANA, KARESIDENAN JAPARA.

Fatsal 1.

Orang-orang jang meninggali atau jang mempoenjai wengkon di tepi djalan besar, diwadjibken memisahken wengkonnja dari djalan besar itoe dengen tembok rendah, pager hek, atawa pager hidoep.

Fatsal 2.

Marika-itoe mësti mendjaga, jang roemah-roernah batoe dan tembok- tembok rendah di sapandjangnja djalan besar, tiap-tiap taoen di dalem boelan Mei di laboer poetih, bagitoe djoega itoe roemah atau tembok, apa lagi pager-pager hek mësti di pijara jang baik,

Fatsal 3.

Marika-itoe mësti mendjaga, jang tangganja tiada mendapet soesah, sebab dari tiada pantes dan bersih bolehnja piara wengkon atau roe- mahnja.

Fatsal 4.

Djikalau memang tiada maoe, atawa teledor bolehnja menjoekoepi kewadjiban jang terseboet fatsal 1, 2 atawa 3, jang melanggar itoe di hoekoem denda banjak-banjaknja f 25.—; dan politie wadjib mengerdja- ken saperloenja dengen ongkosnja jang menempati atau jang ampoenja.

l1) Termoewat dalem soerat kabar Gouvernement (Javasche Courant), hari 9 dan 12 Juni 1868. No. 46 dan 47.

(10)

No. 2. 4 Fatsal 5.

(1) Djikalau roemah, tembok dan sasamanja hendak roeboeh dan bisa mendjadiken katjilakaän, dengen prentahnja kepala pamarentah di sitoe.

jang ampoenja atau jang menempati mesti membikin baik atau mem- bongkar itoe roemah, tembok dan sasamanja di dalem tempo, jang soedah di temtoeken.

(2) Djikalau memang tiada maoe atawa teledor bolehnja menjoekoepi ini prentah, jang melanggar itoe di hoekoem denda banjak-banjaknja f 100.—, djikalau jang melanggar itoe orang bangsa Europa dan sasama- nja; dan banjak—banjaknja f 25.— , djikalau jang melanggar itoe orang djawa dan sasamanja, atau di hoekoem toetoep dalem pendjara lama- lamanja 8 hari, dan politie wadjib membikin baik atawa membongkar apa jang perloe, dengen onkosnja jang melanggar.

Fatsal 6.

Orang-orang jang ampoenja roemah kosong mesti djaga, djangan sampej itoe roemah di tinggali atau mendjadi tempat perkoempoelan- nja orang plantjongan atau lainnja orang djahat. Kalau tiada menoeroet itoe, jang melanggar di hoekoem denda banjak-banjaknja f 25.—

Fatsal 7.

(1) Di larang dengen hoekoeman denda atawa di toetoep di boei se- bagei jang kaseboet di dalem fatsal 5, wengkon jang ada di tepi dja- lan-djalan di tarohi bango atawa lain goeboeg dan èmpèr jang boesoek roepanja atau membikin roemah di sitoe sampej kloewar dari garis bates wengkon (rooilijn).

(2) Apa jang terbikin dengen melanggar ini larangan, kalau ada printah, lantas mesti di bongkar.

(3) Djikalau jang membikin atau bediriken tiada toeroet prentah, po- litie wadjib djalanken bagimana moestinja, dengen onkosnja itoe orang.

Dan soepaia saörangpoen djangan berkata tiada taoe dari boenjinja ini angger, maka itoelah akan di oehdangken dalem soerat kabar Gou- vernement (officieel nieuwsblad) dan sahingga haroes di tempelken sa- linannja dalem bahasa negri dan bahasa tjina.

Termaktoeb di PATI, pada hari 8 Mei 1868.

Kandjeng Resident terseboet, P. 0. WIJNMALEN.

Secretaris karesidenan.

R. A. VAN SLOOTEN.

(11)

Reglement dan keur hal kaséhatan dan kaslametannja anak negri dalem karesidenan Japara. (

r

)

KANGDJENG RESIDENT JAPARA,

Menimbang perloe sekali menetepken angger akan mendjaga dari kaséhatan dan kaslametannja anak negri dalem karesidenan Japara;

Mengengeti fatsal 72 dari reglement paprintahan (Regeeringsregle- ment), soerat ordonnantie, hari 17 Februari 1858 (Staatsblad No. 17), besluit hari 15 December 1870, No. 1 (Staatsblad No. 189), dan fatsal 9 dari instructienja kapala pamarentah karesidenan di tanah Djawa dan Madoera (Staatsblad 1859 No. 102);

Membri taoe pada sekalijan anak negri, jang ia soedah menemtoeken:

REGLEMENT DAN KEUR POLITIE HAL KASÉHATAN DAN KASLA- METANNJA ANAK NEGRI DALEM KARESIDENAN JAPARA.

Fatsal 1.

Tiap-tiap orang kampoeng diwadjibken melihara dengen baik weng- kon dan roemah, jang ditinggali. Djikalau itoe wengkon dan roemah soewoeng, jang diwadjibken melihara ijaitoe jang ampoenja.

Fatsal 2.

Ija diwadjibken tiap-tiap hari membersihi segala toemboeh-toemboe- han, saperti roempoet, latëng, sabageinja (onkruid), dan memboewang itoe dan lainnja kotoran di dalem bloembangan jang terbikin di tem- pat jang ditemtoeken oleh kepala desa, asal pantes djaoehnja dari roemah-roemah; djoega diwadjibken membakar itoe kotoran di dalem bloembangan djikalau ada prentah dari kepala desa.

Fatsal 3.

Dengan perobahan dari »verordening." hari 3 November 188Î (2) sekarang ini fatsal berboenji:

(1) Tiap-tiap wengkon atau roemah dan tiap-tiap sapotong tanah (1) Termoewat dalem soerat kabar Gouvernement (Javasche Courant), hari 15 dan 19 December 187), No. 100 dan 101. Diobah dan ditambahi, dengen »veror- dening," hari 3 November 1881. termoewat dalem soerat kabar Gouvernement (Javasche Courant), hari 13 dan 16 December 1881. No. 99 dan 100, meliat No. 19.

(2) Termoewat dalem soerat kabar Gouvernement (Javasche Courant), hari 13 dan 16 December 1881, No. 99 dan 100.

(12)

No. 3. 6

oesaha (bouwgrond), salainnja sawah dan kebon nipah, mesti di singget dari pada djalan dan wengkon jang blèngkèt dengen pager jang kliatan, maski pager idoep, atau pager lain roepa; itoe pager mesti dipelihara jang baik.

(2) Barang siapa, jang mempoenjai wengkon atau tanah oesaha, (bouw- grond), blengket satoe sama lain, di'wadjibken akan menaroh singgetan- nja itee, masing-masing boewat bagejannja sendiri-sendiri.

Fatsal 4..

(1) Roemah-roemah dalem desa atau dalem kampoengnja orang bangsa asing, tiada bolih diberdiriken djaoehnja satoe dengen lainnja koerang dari tiga ello Nederland. Adapoen roemah-roemah lama, jang djaoehnja satoe dengen lain koerang dari 3 ello Nederland, djikalau dirombak, tiada bolih diberdiriken lagi, kalau tiada toeroet atoeran di atas.

(2) Pamarentah afdeeling (het plaatselijk bestuur) bolih djoega membri idjin, menjimpang dari ini atoeran, djikalau itoe roemah-roemah, satoe dengen lainnja terbikin blengket dan berdjadjar-djadjar mendjadi satoe baris, dan lagi terbikin dari batoe dan tertoetoep dengen pajon genteng.

Fatsal 5.

Kepala kampoeng dan kepala desa diwadjibken mendjaga dengen titi soepaia atoeran dari ini keur ditoeroet dan didjalanken, dan lapoerken pada pamarentah jang wadjib, apa jang tiada di djalanken.

Fatsal 6.

(1) Salainnja hoekoeman jang soedah ditemtoeken, djikalau di bri printah olih policie, jang melanggar wadjib lantas membetoelken apa jang tiada didjalanken, dan apa, jang terbikin melanggar ini atoeran,

mesti di bongkar dan di laloeken dari tempat itoe.

(2) Djikalau teledor atawa tiada maoe, maka itoelah akan didjalan- ken di atas prentahnja pamarentah afdeeling, dengen onkosnja jang melanggar,

Fatsal 7.

Satoe-satoenja prigi soemoer mesti dipageri koeliling jang baik olih jang ampoenja.

Fatsal 8.

Di larang orang desa tinggal di loewar desanja, djikalau tiada dengen idjinnja kepala desa.

(13)

Fatsal 9.

Tiada di idjinken, orang djawa dan sasamanja, djikalau tiada berka- hendak jang terang dan bolih diidjinken, memakej sendjata lain atau lebih dari pada jang soedah bijasa dipakejnja.

Fatsal 10.

Siapa jang ditemtoeken akan djaga gerdoe menoeroet fatsal 11 dari inlandsch reglement, tiada bolih wakil, djikalau tiada mendjadi kata- hoeannja dan moewafakatnja kepala desa lebih dhoeloe.

Fatsal 11.

(1) Saben gerdoe mesti di tarohi kentongan, dan orang jang djaga saben djam dan tengahan djam mesti memoekoel itoe, menoeroet djam dari district.

Ini fatsal ditambahi alinea baroe, terseboet dalem fatsal 2 dari ^ver- ordening," hari 3 November 1881, (!) boenjinja:

(2) Orang-orang jang soedah ditemtoeken djaga pada waktoe malem, baik jang tinggal di dalem roemah pendjagaän, baik jang berdjalan koe- liling, diwadjibken akan tegar dan priksa segala orang jang berdjalan, sebab dari membawa atau melaloeken barang-barang jang terkira samar, membawa kerbo atau lain-lain chewan, jang marika-itoe tiada bisa menjataken betoel bahoewa itoe poenjanja, atau ada sebab lain- lain jang di kira soedah atau hendak melakoeken perboewatan jang ada hoekoemannja, dan djikalau 'kedapetan betoel begitoe, orang itoe akan di tahan dan lantas di bawa pada kepala desa.

Fatsal 12.

Terlarang beli pakejannja orang militair bangsa djawa atau barang lain-lain, maskipoen boekan pakejan militair, djikalau itoe orang mili- tair tiada pegang soerat pertanda dari officiernja jang menjataken bahoewa ija diwadjibken atas itoe pendjoewalan.

Fatsal 13.

Tiap-tiap orang diwadjibken mengisi dengen lekas pratelan hal sta- tistiek jang di trimaken padanja oleh kepala pamarentah afdeeling.

Fatsal 14.

Tiada bolih menanem majit, koerang dari II/2 eU° Nederland dalemnja.

(1) Termoewat dalem soerat kabar Gouvernement (Javasche Courant), hari 13 dan 16 December 1881. No. 99 dan 100.

(14)

No. 3. 8 Fatsal 15.

Binatang jang mati, mesti dengen sigrah di tanem olih jang ampoe- nja, dan djikalau soedah ada tempat sendiri jang soedah ditemtoeken boeat menanem itoe binatang, tiada bolih di tanem di lain tempat.

Fatsal 16.

Salainnja jang di temtoeken dalem fatsal 14 dan 15, ini keur hanja boewat orang djawa dan sasamanja.

Fatsal 17.

Pelanggaran dari ini keur di hoekoem denda dari satoe sampej banjak-banjaknja sepoeloeh roepiah, atau dengen hoekoeman salah satoe, jang terseboet dalem fatsal 28 dari angger akan mengatoer dalem sebrapa perkara dari hal hoekoeman jang perloe dengen lekas diadaken, (bepalingen ter regeling van eenige onderwerpen van straf- wetgeving, welke eene dadelijke voorziening vereischen), djikalau jang melanggar orang bangsa djawa; dan di denda banjak-banjaknja ƒ 100.—

atau di toetoep dalem pendjara tiada lebih dari 8 hari, djikalau jang melanggar orang bangsa Europa dan sasamanja.

Fatsal 18.

Ini keur moelai di djalanken tiga poeloeh hari sasoedahnja diöen- dangken dalem Javasche Courant.

Dan soepaia saörangpoen djangan berkata tiada taoe dari boenjinja ini keur, maka itoelah akan di oendangken dalem soerat kabar Gou- vernement (officieel nieuwsblad), dan sahingga haroes ditempelken salinannja dalem bahasa tjina dan dalem bahasa negri.

Termaktoeb di PATI, pada hari 13 September 1871.

Kangdjeng Resident Japara.

P. C. WIJNMALEN.

Secretaris; karesidenan.

R. A. VAN SLOOTEN.

(15)

Katemtoewan batesnja kampoeng-kampoeng tjina dalem karesidenan Japara. Q-)

KANGDJENG RESIDENT JAPARA,

Hendak menemtoeken kampoeng-kampoeng jang bolih di tinggali tjina-tjina dalem karesidenan J a p a r a ;

Mengèngëti Staatsblad 1871, no. 146 dan fatsal 72 dari reglement hal paprintahan (Regeeringsreglement), soerat ordonnancie, hari 17 Februari 1858 (Staatsblad no. 17), besluit, hari 15 December 1870, no.

1 (Staatsblad no. 189) dan fatsal 9 dari instructienja kapala pamaren- tah karesidenan di tanah Djawa dan Madoera (Staatsblad 1859, no. 102);

Mengèngëti lagi Staatsblad 1873, no. 8 3 ;

Membri taoe pada sekalian anak negri dalem karesidenan Japara, jang kampoeng-kampoeng tjina dalem ini karesidenan, di batesi bagi- mana terseboet di bawah ini :

(1) Di Pati, (2) dan sabagejnja.

(2) Di Gencng (Antroe), district Angkatan, kaboepaten Pati, jang koelon : kali Antroe, jang lor, kidoel dan w e t a n : desa Antroe-kidoel.

(3) Di Djapara, (3) dan sabagejnja.

(8) Di Welahan, district Maijong afdeeling Japara, jang lor, wetan dan koelon : kampoeng Welahan dan jang kidoel : kali besar Tanggoel- angin.

(9) Di Koedoes, (4) dan sebagejnja.

(12) Di Koedoes-koelon atawa Koedoes-toewa, (4) dan sabagejnja.

(!) Termoewat dalem soerat kabar Gouvernement (Javasche Courant), hari 9 Januari 1874, no. 3.

Di temtoeken baroe : Boewat kampoeng-kampoeng dalem afdeeling Djoewana salainnja Klotok, liat no. 8, laloe ditemtoeken lagi, liat no. 34 ; boewat kampoeng di Pati, liat no. 1 0 ; boeat kampoeng di Japara, liat no. 34; boeat kampoeng- kampoeng dalem afdeeling Koedoes, djoega liat no. 34, sedang batesnja kam- poeng di Tandjoeng (afdeeling Koedoes) di temtoeken lagi, liat no. 35.

Pèndèknja, ujadi batesnja kampoeng-kampoeng tjina di :

Pati terseboet dalem no. 10 Djoewana terseboet dalem no. 34

» -a y 34

» » » 8

» D » 84

» » » 34 (2) Soedah di oendoerken dan di temtoeken baroe, liat no. 10.

(3) Soedah di oendoerken dan di temtoeken baroe, terseboet dalem no. 22. da- ri boekoe keur bahasa blanda, laloe di temtoeken lagi, terseboet dalem no. 34.

(•*) Soedah di oendoerken dan di temtoeken baroe. terseboet dalem No. 34.

Ggngng (Antroe) Japara terseboet Welahan » Koedoes » Tandjoeng »

»

9

»

»

»

»

» »

»

B

4 34 4 34 35

Demakan Klotok Djepoero Tajoe

(16)

No. 4.

10 (17) Di Tandjoeng (1), dan sabagejnja.

(20) Di Djoewana (2), dan sabagejnja.

(•21) Di Demakan (3), dan sabagejnja.

(22) Di Klotok (4), dan sabagejnja.

(23) Di Djepoero (8), dan sabagejnja.

(24) Di Tajoe (5). dan sabagejnja.

Dan soepaja s a ö r a n g p o e n d j a n g a n b e r k a t a t i a d a t a o e d a r i boenjinja ini k e u r , m a k a i t o e l a h a k a n t e r m o e w a t d a l e m s o e r a t k a b a r G o u v e r n e - m e n t (officieel n i e u w s b l a d ) , dan s a h i n g g a h a r o e s d i t e m p e l k e n s a l i n a n n j a d a l e m b a h a s a t j i n a d a n b a h a s a n e g r i .

T e r m a k t o e b di P A T I , p a d a h a r i 6 D e c e m b e r 1 8 7 3 . Kangdjeng Resident Japara.

WIJNMALEN.

Secretaris karesidenan

R. A. VAN SLOOTEN.

(!) Soedah di oendoerken dan di temtoeken baroe, terseboet dalem No. 34, laloe di temtoeken lagi, terseboet dalem No. 35.

(2) Soedah di oendoerken dan di temtoeken baroe, terseboet dalem No. 8, laloe di temtoeken lagi, terseboet dalem No. 34.

(3) Soedah di oendoerken dan di temtoeken baroe, terseboet dalem No. 22 dari boekoe keur bahasa blanda, laloe di temtoeken lagi, terseboet dalem keur No. 34.

(4) Soedah di oendoerken dan di temtoeken baroe, terseboet No. 8.

(°) Soedah di oendoerken ddii di temtoeken baroe, terseboet dalem No. 8, laloe di temtoeken lagi, terseboet dalem No. 34,

(17)

Katemtoewan baroe dari batesnja kampoeng-kampoeng tjina di Djoewana, Demakan, Klotok,

Djepoero dan Tajoe. (

r

)

KANGDJENG RESIDENT JAPARA,

Menimbang - nimbang, dari sebab tjina dalem afdeeling Djoewana makin tambah banjak, maka perloelah sekali kampoeng-kampoeng tjina di Djoewana, Demakan, Klotok, Djepoero dan Tajoe, jang batesnja soe- dah di temtoeken dengen keur boewat ini karesidenan, tertanggal di Pati, 6 December 1873 dan termoewat dalem soerat kabar Gouvernement, tambahan (extra-bijvoegsel van de Javasche Courant) pada hari Djemaät, tanggal 9 Januari 1874, No. 3, di besarken;

Mëngèngëti Staatsblad 1871, No. 146 dan fatsal 72 dari reglement hal paprintahan (Regeeringsreglement), soerat ordonnancie, hari 17 Febru- ari 1858 (Staatsblad No. 17), besluit, hari 15 December 1870, No. 1 (Staatsblad No. 189) dan fatsal 9 dari instructienja kapala pamarentah karesidenan di tanah Djawa dan Madoera (Staatsblad 1859, No, 102);

Membri tahoe pada sekalian anak negri dalem afdeeling Djoewana, jang ija soedah menemtoeken:

PENGATOERAN AKAN MEMBESARKEN KAMPOENG-KAMPOENG TJINA DALEM ITOE AFDEELING.

Hanja Satoe Fatsal.

(1) Kampoeng-kampoeng tjina dalem afdeeling Djoewana di batesi bagimana terseboet di bawah ini :

(2) Kampoeng tjina di Djoewana, (2) dan sabagejnja.

(7) Kampoeng Tjina di Demakan, (2) dan sabagejnja.

(12) Kampoeng tjina di Klotok, district Mantoep. afdeeling Djoewana:

(13) Bates jang lor: sawah desa Mentjolo, kampoeng Broemboeng dan kali ketjil di antaranja kampoeng Poelo dan kampoeng Toebangan ;

(14) Bates jang koelon: kali Djoewana;

(15) Bates jang kidoel: sawah desa Kedoeng-pantjing;

(16) Bates jang w e t a n , sawah desa Klotok.

(17) Kampoeng tjina di Djepoero, (2) dan sabagejnja:

(1) Termoewat dalem soerat kabar Gouvernement (Javasche Courant), hari 22 December 1876, No. 102.

Salainnja kampoeng di Klotok (Djoewana), di oendoerken, liat No. 34.

Pertemtoean jang pertama dari batesnja kampoeng-kampoeng itoe: liat No. 4.

(2) Di oendoerken dan di temtoeken baroe, terseboet dalem No. 34.

Pertemtoean jang pertama dari batesnja: liat No. 4.

(18)

No. 8. 12 (22) Kampoeng tjina di Tajoe (1), dan sabagejnja.

Dan soepaia saörangpoen djangan berkata tiada taoe dari boenjinja ini keur, maka itoelah akan termoewat dalem soerat kabar Gouvernement (officieel nieuwsblad), dan sahingga haroes di tempelken salinannja dalem bahasa tjina dan bahasa negri.

Termaktoeb di PATIE, pada hari 24 November 1876.

Kanndjeng Resident Japara, J. W. MOOJEN.

Secretaris karesidenan.

W. F. L. CHASTEÂU.

(!) Di oendoerken dan di temtoeken baroe, terseboet dalem No. 34.

Pertemtoean jang pertama dari batesnja: liat No. 4.

(19)

Katemtoewan baroe dari batesnja kampoeng tjina di Pati. (*)

KANGDJENG RESIDENT JAPARA,

Menimbang-nimbang, dari sebab tjina dalem afdeeling Pati, karesi- denan Japara, makin tambah banjak, maka perloelah sekali kampoeng tjina di kota Pati, jang batesnja soedah di temtoeken dengen keur boewat ini karesidenan, tertanggal di Pati, 6 December 1873 dan ter- moewat dalem soerat kabar Gouvernement, tambahan (extra-bijvoegsel van de Javasche Courant), hari 9 Januari 1874, No. 3, (2) di besarken;

Mëngèngëti Staatsblad 1871, No. 146 dan fatsal 7-2 dari reglement hal paprintahan (Regeerings reglement), soerat ordonnantie, hari 17 Fe- bruari 1858 (Staatsblad No. 17), besluit, hari 15 December 1870, No. 1 (Staatsblad No. 189) dan fatsal 9 dari instructienja kapala pamaren- tah karesidenan di tanah Djawa dan Madoera (Staatsblad 1859, No. 102) ;

Membri taoe pada sekalian anak negri dalem afdeeling Pati, jang ija soedah menemtoeken :

PENGATOERAN AKAN MEMBESARKEN KAMPOENG TJINA DI KOTA PATI.

Hanja Satoe Fatsal.

(1) Kampoeng tjina di kota Pati, di batesi bagimana terseboet di bawah ini:

(2) Bates jang lor: djalan dalem kampoeng Mertokoesoeman dari roemah kaboepaten mengetan sampej batesnja dengan kampoeng Gë- takan dan dari sini mengalor .sampej djalan jang pertama dalem kam- poeng Getakan dan mengetan ka kebon bamboe dan koeboer djawa sateroesnja ini kebon bamboe dan koeboer djawa sampej soengej Kali- doro dan kamoedian slokan sawetannja ini soengej, di antaranja weng- konnja orang djawa Pa Karmie jang lor dan Pa Tjoewak jang kidoel, mengetan sampej djalan besar dari Pati ka Rembang.

(3) Bates jang wetan: sawah desa Kalëgèn.

(4) Bates jang kidoel: djalan, jang moelai dari soengej Kalidoro da- lem desa Setoelan mengoelon jang mendjadi batesnja desa Setoelan dengen desa Semampir, desa Semampir dengen sawahnja, desa Semam.

pir dan kampoeng Banjoedono dan Rogowangsan dengen desa Gadjah- mati dan Pandjoenan.

(1) Termoewat dalem soerat kabar Gouvernement (Javasche Courant), hari 24 dan '27 Juli 1877, No. 59 dan 60.

Pertemtoewan jang pertama dari batesnja itoe kampoeng: liat No. 4.

(2) Liat No. 4.

(20)

No. 10. 14

(5) Laloe tanda garis dari ini djalan oeroet batesnja desa Blaroe de- ngen desa Pandjoenan, dan kamoedian tanda garis dari koeboer-koeboer ka batesnja desa Ngeloek, dan dari sini mengidoel ka sawah desa Nge- loek sampej sawah desa Pandjoenan.

(6) Bates jang koelon, sawah desa Ngeloek, Pandjoenan dan Blaroe, soengej Ngeloek dan Broeboessan, djalan jang memisahken desa Blaroe dan sawahnja dan mengoelon oeroet kampoeng Kranggan sampej ba- tesnja dengen kampoeng Bendan.

(7) Laloe tanda garis oeroet batesnja kampoeng Kranggan dan Dji- wanalan mengalor sampej djalan di antaranja kampoeng Kranggan dan Potromenggalan, laloe ini djalan jang kamoedian mengetan sampej dja- lan ketjil dalem kampoeng Potromenggalan dan dari sini mengalor ka batesnja ini kampoeng dengen kampoeng Kaoeman. dan kamoedian tanda saris dari sini oeroet ini bates mengetan oeroet pasar ka djalan besar dari Pati ka district Tjengkalsewoe dan oeroet pasar mengalor ka aloen-aloen, brenti di seblah koelon, dan mengalor oeroet roemah kaboepaten sampej djalan dalem kampoeng Mertokoesoeman, jang te- masoek mendjadi batesnja jang lor dari kampoeng tjina.

Dan soepaia saörangpoen, djangan berkata tiada taoe dari boenjinja ini keur, maka itoelah akan termoewat dalem soerat kabar Gouverne- ment (officieel nieuwsblad) dan sahingga haroes di tempelken salinan- nja dalem bahasa negri dan bahasa tjina.

Termaktoeb di PATI, pada hari 30 Juni 1877.

Kangdjeng Resident Japara.

J. W . MOOJEN.

Secretaris, W; F. L. CHASTEAU.

(21)

Reglement hal pakerdjaän pompa di lrota Pati, Djoewana, Koedoes dan Japara. (*)

KANGDJENG RESIDENT JAPARA,

Menimbang perloe sekali mengobah dan menambah reglement hal pakerdjaän pompa di kota afdeeling Pati, Djoewana, Koedoes dan Ja- para, jang termoewat dalem soerat kabar Gouvernement, tambahan (extra- bijvoegsel der Javasche Courant), pada taoen 1875, No. 37; (2)

Membri taoe pada sekalian pedoedoek dalem ini karesidenan, jang dengen menarik kombali reglement terseboet di atas, ija menetepken pengatoeran jang di seboet di bawah ini:

REGLEMENT HAL PAKERDJAÄN POMPA DI KOTA PATI, DJOEWANA, KOEDOES DAN JAPARA.

I. PENGATOERAN DAN KAWADJIBANNJA SEKALIAN PENGGAWA-POMPA JANG OEMOEM.

A. Opsir-pompa (brandofflcieren).

Fatsal 1.

Perkara pompa itoe, lainnja olih kepala pamarentah afdeeling (hoofd van plaatselijk bestuur), di printahken dan didjaga olih kepala-pompa (brandspuitmeester), jang ditetepken olih kangdjeng Resident.

Fatsal 2.

(1) Kepala-pompa (brandspuitmeester) diwadjibken mendjaga dan mengatoer pompa jang ija ditetepken djadi kepalanja pompa itoe dan penggawanja.

(2) Ija menanggoeng sekalian perkakas-perkakas.

Fatsal 3.

(1) Dengen menoeroet atoerannja kepala-pompa (brandspuitmeester), kepala pamarentah afdeeling (hoofd van plaatselijk bestuur) mënëtëpken boewat tiap-tiap pompa doewa orang pembantoe-kepala-pompa (adjunct- brandspuitmeester).

(!) Termoewat dalem soerat kabar Gouvernement (Javasche Courant), hari 24 December 1877, No. 103. Soedan mengganti keur No. 6. dari boekoe keur ba- hasa ollanda.

(2) Keur No. 6. dari boekoe keur bahasa ollanda.

(22)

No. 11. 16

(2) Marika-itoe sabolih-bolihnja terpilihlah dari pada toekang bikin roemah, kapal, sabagejnja, toekang kajoe, atawa toekang besi, bangsa Europa, jang beroemah deket dengen roemah pompa.

(3) Marika-itoe mendjadi bantoenja kepala-pompa (brandspuitmeester) dan dj i kalau kepala-pompa ada halangannja atawa tiada ada, mendja- di gantinja, menoeroet atoeran jang soedah ditemtoeken olih kepala- pamarentah afdeeling (hoofd van plaatselijk bestuur).

B. Pemompa dengen penoeloengnja /pompiers en gasten/.

Fatsal 4,

(1) Menoeroet atoerannja (voordracht) Boepati, boewat orang djawa dan sasoedahnja beremboek dengen kepala-pompa (brandspuitmeester), kepala pamarentah afdeeling (hoofd van plaatselijk bestuur) menetep- ken boeat tiap-tiap pompa :

(2) sejfoeloeh orang pemompa (pompiers),

(3) ampat poeloeh orang peuoeloeng-pompa (spuitgasten) dongen mandornja doewa orang.

(4) doewa poeloeh orang pernbawa-tangga (1 addergasten) dengen man- dornja saörang.

(5) Marika-itoe terpilih dari pada bangsa djawa dan sasamanja. se dang pemompa (pompiers) sabolih-bolih terpilih dari toekang-toekang saperti toekang kajoe, toekang besi, sabagejnja.

Fatsal 5.

Pemompa (pompiers):

a. ija-itoe penoeloeng-pipa (pijpgasten);

b. mendjaga pada penoeloeng-pompa dan pembawa-tangga (spuit- en laddergasten) ;

c. sabisa-bisanja membikin betoel karoesakannja pompa, jang kedja- dian pada wektoenja di pakej ;

d. menoeloeng meroeboehken roemah-roemah.

Fatsal 6.

Penoeloeng-pompa (spuitgasten) mesti:

a. membawa pompa dan perkakas-perkakas, lain dari pada itoe tiap- tiap mesti membawa satoe timba-pompa (brandemmer);

b. mengalirken dan menambak aèr.

Fatsal 7.

Pembawa-tangga (laddergasten) mesti :

a. membawa dan memakej tangga, gantol, lajar, gajoeng dan saba- gejnja;

(23)

b. memandjat. meroeboehken dan melaloeken apa jang di printahken padanja akan di pandjat, di roeboehken atau di laloeken dan me- makej iket pinggang dari koelit, jang bolih di gantoengi golok ata- wa petèl.

Fatsal 8.

(i) Kepala-pompa mengerdjaken pada pradjoerit apa jang di timbang baik.

(2) Orang pompa dengan kepalanja dan pembawa-tangga, ija bolih membagej-bagej sasoekanja.

C. Tangga deket /Naaste buren/.

Fatsal 9.

il) Tangga dëkët, jang di toendjoekken olih kepala pamarentah af- deeling (hoofd van plaatselijk bestuur), di wadjibken:

i e . dari permintaännja kepala-pompa (brandspuitmeester», dengen kasih soerat pertanda, menarima dan simpen satoe koentji roemah pompa jang deket roemahnja dan satoe lantera atawa lelih;

2e. Sentijasa menjediaken itoe barang-barang dan djikalau ada permin- taännja prijaji-pompa (brandofficieren) jang wadjib, soepaia di toen- djoekken atau di kasihken ;

3e. Djikalau pindah atau lain-lainnja sebab, jang akan mendjadiken halangan boewat mendjalanken kewadjibannja, mesti dengen sigrah membri taoe pada itoe prijaji (officieren) salah satoe.

(2) Siapa tangga deket, jang tiada maoe atau tiada menjoekoepi dengen baik kevvadjiban, jang soedah di djatoehken padanja, bagimana terseboet di atas, akan di hoekoem denda boeat tiap-tiap kali, f 3.—

D. Papriksaän dan pengadjaran.

Fatsal 10.

Papriksaän di djalanken:

a. Olih kepala-pompa (brandspuitmeester), hal segala penggawa-pom- pa dan perkakas-perkakas, ada di hadepannja kepala pamarentah afdee- ling (hoofd van plaatselijk bestuur), sedikitnja doewa kali di dalem satoe taoen.

Pada tatkala itoe djoega kabisaännja sekalian penggawa dan kaädaän- nja pompa di priksa dan di tjoba.

2 *

(24)

No. 11. 18

b. Olih kepala-pompa (brandspuitmeester), hal perkakas-perkakas di dalem tempat simpenan, ada di hadepannja pembantoe-kepala-pompa (adjunct-brandspuitmeester), pada tiap-tiap boelan sekali.

Sababisnja terpriksa, sekalian pompa di tjoba dan penggawanja di adjar.

c. Tiap-tiap kali, sahabisnja ada tebakaran, pompa dan perkakas-per- kakas di priksa dan di tjoba olih kepala-pompa (brandspuitmeester).

Fatsal 11.

Pada tiap-tiap papriksaän dan pertjobaän, maka kepala-pompa poen menjataken dari adanja pembantoe, pemompa dan lain-lainnja pengga- wa, djoega mandor-mandor dari penoeloeng-pompa dan pembawa-tang- o-a toeroet toeloeng menjataken dengen menotjokken bawahnja sendiri- sendiri.

Fatsal 12.

Kepala pamarentah afdeeling (hoofd van plaatselijk bestuur), dengen beremboek sama kepala-pompa (brandspuitmeester), menemtoeken hari papriksaän dan pengadjaran pada tiap-tiap satengah taoen sekali, atau membri kwasa padanja, akan menemtoeken hari itoe.

Fatsal 13.

Kepala-pompa tiap-tiap taoen, pada hari 1 Januari, mengatoerken rapport pada kepala pamarentah karesidenan (hoofd van gewestelijk bestuur) hal apa jang kedjadian dan di djalanken sasoedahnja menga- toerken rapportnja taoen di blakang.

II. Pompa dan lainnja perkakas-perkakas.

Fatsal 1 4

Banjaknja pompa di temtoeken satoe boeat tiap-tiap kota afdeeling Pati, Djoewana, Koedoes dan Japara.

Fatsal 15.

(1) Tiap-tiap pompa saperkakasnja tersimpen dalem roemah-pompa sendiri-sendiri.

(2) Penjimpennja itoe mesti dengen atoeran dan engetan, soepaia itoe pompa sawektoe-wektoe dengen sigrah dan tiada jang keliroe soe- watoepoen, bolih di ambil dan di angkatken dari tempat simpenan.

Fatsal 16.

Pompa saperkakasnja, ija-itoe sekalian barang jang terseboet dalem pratelan jang terlimpir ini.

(25)

Fatsal 17.

Kepala pamarentah afdeeling (hoofd van plaatselijk bestuur) dengen beremboek dengen kepala-pompa (brandspuitmeester) menemtoeken tempat akan membikin roemah-pompa.

Fatsal 18.

Kepala-pompa dan lainnja prijaji-pompa, tiap-tiap trima satoe koen- tji dari pintoenja roemah-pompa, bagitoe djoega sekalian tangga jang

soedah ditemtoeken, terseboet di moeka.

Fatsal 19.

Akan mendjaga roemah-pompa, djoega akan melihara dengen bersih sekalian perkakas, menggantoeng oeler-oeler (slangen) jang maoe di djemoer dan sebagejnja, maka di tetepkenlah doewa orang djaga.

Fatsal 20.

Masing-masing pemompa diwadjibken ganti berganti lamanja satoe minggoe mendjaga itoe orang djaga.

III. Kawadjibannja pedoedoek negri jang oemoem.

Fatsal 21.

(1) Siapa jang di srahi pakerdjaän pompa olih pembesar jang wadjib, diwadjibken menrima dan mendjalanken itoe pekerdajän.

(2) Kabratan atas jang disrahken itoe, akan di trima atau tiada di trima olih kapala pamarentah karesidenan (hoofd van gewestelijk be- stuur), dengen menerangken sebabnja.

(3) Kabratan atas poetoesannja kangdjeng Resident, diatoerken pada sri padoeka jang di pertoean besar Gouverneur-Generaal.

(4) Dengen menoenggoe poetoesan dari Sri padoeka jang di pertoe- wan besar Gouverneur-Generaal, apa jang soedah di srahken dan soedah di poetoes olih kangdjeng Resident, mesti di djalanken lebih dhoeloe.

Fatsal 22.

Penggawa pompa tiada trima bajaran.

Fatsal 23.

(1) Tiap-tiap roemah dan wengkon jang ada roemahnja, mesti dibi- kinken dengen onkosnja jang ampoenja, sedikitnja satoe prigi (soemoen jang pantes, dan di pelihara dengen baik.

(26)

No. 1 1 . 20

(2) Djikalau ada' halangannja maka bolihlah kepala pemarentah afdee- ling (hoofd van plaatselijk bestuur i mengoendoer itoe printah lebih dhoeloe.

Fatsal 24.

(1) Di dalem tiap-tiap kampoeng, jang ditinggali olih orang djawa, dengen onkosnja itoe orang-orang, sentiasa mesti sedia tangga-pompa (brandladders) dan gantol jang di temtoeken banjaknja. dan sabolih- bolih jang ada tandanja, lagi di pelihara dengen baik.

(2) Prijaji djawa menanggoeng hal itoe dan itoe barang-barang di soeroeh menjimpen pada orang jang baik dan saben taoen itoe orang di ganti.

(3) Banjaknja tangga dan gantol boeat masing-masing kampoeng. di- temtoeken olih kepala pemarentah afdeeling (hoofd van plaatselijk bestuur), dengen menoeroet atoerannja kepala-pompa (brandspuit- meester).

IV. KEWADJIBANNJA PEDOEDOEK NEGRI. PADA WAKTOE ADA TEBAKARAN.

Fatsal 25.

Siapa jang taoe ada tebakaran diwadjibken:

a. dengen sigrah berseroe-seroe di mana djalan »ada tebakaran ;"

b. dengen sigrah membri taoe pada prijaji-pompa (brandofficier) jang dëkët roemahnja dan pada orang djaga gerdoe jang dekët ;

c. pada samantara itoe, djoega mësti tjoba dengen këntjëng memboe- noeh atau menegah itoe tebakaran.

Fatsal 26.

Djikalau mendenger ada tebakaran, sekalian orang djaga gerdoe dan orang kampoeng sama memoekoel titir di mana tontongan dan lesoeng, dan lontjèng di kantor karesidenan di boenjiken.

Fatsal 27.

Djikalau ada tebakaran, penggawa-pompa (brandspuit-personeel) diwa- djibken pakej aer di mana prigi, kamar mandi, tempat menjimpen aer hoedjan dan pakej sekalian tempat dan barang jang berisi aer.

Fatsal 28.

(1) Pada wektoe tebakaran, djikalau prijaji-pompa (brand-officier) timbang perloe mesti ambil djalan masoek di wengkon-wengkon dan roemah-roemah, maka bolihlah ija berdjalan di sitoe, bagitoe djoega

(27)

boewat lainnja penggawa-pompa (brandspuit personeel) di atas printah- nja prijaji-pompa itoe.

(2) Dari permintaännja prijaji-pompa masing-masing mesti membri idjin. jang barang pemboenoehan api di taroek di wengkonnja dan oeler (slangen) di lëtakken liwat di atas atau di dalem roemahnja atau wengkonnja.

Fatsal 29.

Pada wektoenja ada tebakaran. dari permintaännja prijaji-pompa (brand officieren), sekalian orang jang tinggal dijem di sitoe, diwadjib- ken dengen sigrab membri pertoeloengan dan mendjalanken sekalian printah dengen betoel.

Fatsal 30.

Pada wektoe tebakaran tiada soewatoepoen goegat. hal perboewatan penggawa-pompa (brandspuitpersoneel) di trima, lain dari pada jang per- loe sekali di poetoes pada wektoe itoe djoega.

Fatsal 31.

(1) Tiada saörangpoen bolih prentahken. djikalau boekan policie atau penggawa-pompa (brandspuitpersoneel).

(2) Tiada saörangpoen bolih ganggoe atau bikin maloe pada politie atau penggawa-pompa (brandspuitpersoneel) atau ganggoe pakerdjaan

dari lantjangnja.

V. KEWADJIBANN.IA KEPALA-KEPALA DAN PRIJAJI-PRIJAJI PADA WEKTOE TEBAKARAN.

Fatsal 32.

(1) Djikalau ada tebakaran, kepala kampoeng tiada bolih meninggal kampoengnja, akan tetapi mesti mendjaga jang sekalian orang pompa di mana kampoengnja dengen sigrah pergi ka tempat tebakaran.

(2) Hanja djikalau ada idjinnja kepala pemarentah afdeeling (hoofd van plaatselijk bestuur), bolihlah marika-itoe meninggalken kampoengnja.

Fatsal 33.

(1) Djikalau mendengar ada tebakaran di dalem kota, maka pergilah kepala-pompa (brandspuitmeester) dan lainnja prijaji-pompa (brandoffi- cieren) ka tempat tebakaran itoe.

(2) Djoega Commandant pradjoerit dengen pradjoeritnja pergi ka sana, akan membantoe pada kepala-pompa (brandspuitmeester).

(28)

No. 11. 2'2 Fatsal 34.

Djikalau tertimbang perloe, maka pergilah djoega kepala pemarentah afdeeling ihoofd van plaatselijk bestuur), boepati, patih dan wedono ka tempat tebakaran.

Fatsal 35.

Siapa prijaji-pompa, (brandofficieren) jang paling dhoeloe dateng di tempat tebakaran mesti mendjaga, jang roemah-roemah dan pajon- pajon dari bamboe di bawah angin dan dekei dengen itoe tebakaran, mana jang tertimbang perloe. dengen lekas dan tiada oesah menoenggoe printah, di roeboehken dan di lakoeken dari sitoe.

KEWADJIBANNJA PENGGAWA-POMPA (BRANSPUITPERSONEEL).

Fatsal 36.

Djikalau mendengar ada tebakaran di dalem kota atau di deketnja, tangga jang menjimpen koentji, dengen sigrah dan tiada oesah menoeng- goe datengnja prijaji-pompa, mesti pergi ka roemah-pompa, dengen membawa koentji, dan djikalau pada malem hari, lain dari pada itoe membawa lantera jang menjala, memboeka itoe roemah-pompa. men- djaga dan membri idjin pada orang-orang pompa jang dateng di sitoe, akan menjediaken barang-barang jang hendak dipakej dan diangkatken dan mendjaga, jang marika-itoe tiada roesoeh.

Fatsal 37.

Djikalau mendengar ada tebakaran, maka pergilah sekalian orang pompa ka roemah-pompa akan mengatoer dan mengangkatken pompa, lagi menoeroet apa printahnja kepala-pompa (brandspuitmeester).

Fatsal 38.

Djikalau ada tebakaran di loewar bates kota, ija atau tiadanja me- ngangkatken pompa, hendaklah marika-itoe menoenggoe printahnja

•kepala pamarentah afdeeling (hoofd van plaatselijk bestuur).

Fatsal 39.

(1) Jang kasih p r i n t a h :

a. Djikalau kepala-kepala samoewa sama tiada ada : pemompa (pompiers) : b. Djikalau kepala-pompa (brandspuitmeester) tiada ada : prijaji- pompa jang No. 1.

(2) Djikalau di tempat tebakaran datenglah saorang kepala atau lebih, ija lantas djadi pamarentah sendiri.

(29)

(3) Kepala-pompa (brandspuitmeester) menoeroet apa printahnja ke- pala pamarentah afdeeling (hoofd van plaatselijk bestuur).

(4) Kepala-pompa (brandspuitmeester) mësti menjataken dari koem- poelnja pembantoenja, pemompa, penoeloeng-pompa dan pembawa-tangga.

Fatsal 40.

(4) Pada wektoenja ada tebakaran. tiada saörang pompapoen bolih meninggal pakerdjaännja, djikalau tiada dengen idjinnja kepala-pompa atawa djikalau ija tiada ada, dengen idjinnja prijaji-pompa.

(2) Pompa dengen orangnja tinggal di tempat tebakaran sampej ke- pala-pompa atau prijajinja-pompa salah satoe di atas namanja, mem- bri idjin akan pergi dari sitoe.

(3) Djikalau tebakaran soedah habis, itoe pompa di bawa kombah ka roemah-pompa dan di djemoer dengen lekas.

Fatsal 41.

Penggawa-pompa, kalau soedah di panggil dan tiada ada halangan jang perloe, mesti dateng di papriksaän dan pertjobaän pada djam jang soedah di temtoeken, dateng di tempat tebakaran dan mendjalanken dengen betoel apa jang diprintahken padanja, akan mengoeroes soepaja perkakas akan boenoeh api salamanja bolih tepakej dengen baik.

Fatsal 4-2.

Tiada saörang pompapoen bolih pergi dari roemahnja, djikalau tiada membri taoe lebih dhoeloe pada kepalanja.

VII. PELOEKA.

Fatsal 43.

Siapa jang toeloeng tebakaran sampej mendapet loeka atau sampej tiada bisa bekerdja, ijalah nanti dipelihara.

VIII. HANGGER HAL HOEKOEM.

Fatsal 44.

Lain dari pelanggaran dari fatsal 9 dan 29, jang akan terhoekoem dengen hoekoeman, terseboet fatsal 4, No. 1 dari reglement policie hal hoekoem boewat orang bangsa Europa dan fatsal % No. 1 dari reglement policie hal hoekoem boewat orang bangsa djawa, maka pelanggaran dan ini reglement di hoekoem denda dari lima sampej banjak-banjaknja doewa poeloeh lima roepiah atau di hoekoem toetoep dalem pendjara tiada

(30)

No. 11. 24

lebih dari anem hari, djikalau jang melanggar orang bangsa Europa dan sasamanja, dan di hoekoem denda bagi mana di atas atau dengen hoekoeman kerdja dengen dibri makan tetapi tiada di bajar lama-lamanja doewa belas hari, djikalau jang melanggar orang bangsa djawa dan sasamanja.

Dan soepaia saörangpoen djangan berkata tiada taoe dari boenjinja ini reglement, maka itoelah akan termoewat dalem soerat kabar Gouver- nement (officieel nieuwsblad), dan sahingga haroes di tempelken salinan- nja dalem bahasa negri dan bahasa tjina.

Termaktoeb di PATI, pada hari 21 November 1877.

Kangdjeng Resident terseboel.

J. W. MOOJEN.

Secretaris karesidenan, W. Th. L. CHASTEAU.

(31)

Pratelan terseboet dalem fatsal 16 dari Reglement hal pakenljaiin pompa.

Banjak- nja.

50 20 10 20 . 4 6 2

ROEPANJA BARANG JANG TERPA K EJ.

timba-pompa dari koelit.

golok pakej garan dari kajoe.

gantol-pompa jang èntèng pakej rante besi pèndèk dan garan dari bamboe; rantenja dilekatken dengen tali.

iket pinggang dari koelit pakej gesper boewat menggantoeng golok.

tong ajer dari kajoe pakej soh dan kolongan dari besi dan pikoelan.

lantera boelat.

tangga dari kajoe jang èntèng, pandjang 5 Meter pakej gan- tol dari besi.

(32)

No. 12.

Reglement hal melihara, memakej dan menjewaken koeda.

kreta dan grobag naekan dan moewatan dalem karesidenan Japara. i

1

)

KANGDJENG RESIDENT JAPARA,

Mengengeti soerat ordonnantie hari 13 Augustus 1877. Staatsblad No. 152. jang menjeboetken bahoewa Reglement hal melihara dan me- makej koeda dan kreta di tanah Djawa dan Madoera (Staatsblad 1853.

No. 100), salainnja jang di temtoeken dalem fatsal 12 tentang besarnja kertas zegel, jang tertoelis boewat idjinnja, moelai pada hari permoelaàn boelan Januari 1878 soedah tiada terpakej lagi;

Menimbang, dari sebab jang demikian itoe, maka perloelah sekali menemtoeken anggér hal melihara, memakej dan menjewaken koeda, kreta dan grobag naekan dan moewatan dalem karesidenan Japara ;

Mëngèngeti lagi fatsal 12 dari Reglement hal paprintahan (Regee- ringsreglement) dan soerat ordonnantie, hari 17 Februari 1858 (Staats- blad No. 17) ;

Membri taoe pada sekalian pedoedoek dalem ini karesidenan, jang ija soedah menemtoeken pengatoeran terseboet di bawah i n i :

REGLEMENT HAL MELIHARA, MEMAKEJ DAN MENJEWA- KEN KOEDA, KRETA DAN GROBAG NAEKAN DAN

MOEWATAN DALEM KARESIDENAN JAPARA.

I. Hal pemakejnja koeda, kreta dan grobag naekan dan moeatan, jang oemoem.

Fatsal 1.

Di larang ada di djalan besar mendjalanken lebih keras dari pada djodjog (draf) sedeng atau njongklang medar.

Fatsal 2.

Di larang ada di djalan besar dengen sengadja mengganggoe pada jang naek, baik membikin kaget koeda, baik membikin roesak kreta dan grobag naekan atau moewatan, atau dengen lain-lain perboewatan.

(!) Termoewat dalem soerat kabar Gouvernement (Javasche Courant), hari 24 December 1877. No. 103.

Di tambahi, terseboet dalem keur No. 27.

(33)

Fatsal 3.

Djikalau doewa kreta atau grobag berpapagan, masing-masing mest i

menjimpang ka kiri dan sampej tjoekoep boewat simpangan.

Fatsal 4

Jang hendak nglantjangi kreta atau grobag, mesti memboenjiken tjamboek atau kasih lain tanda, jang kadengaran terang. Laloe kreta jang moeka menjimpang ka kiri. jang dateng dari blakang ka kanan.

Fatsal

Orang naek koeda jang berpapagan atau jang nglantjangi mësti me- njimpang bagimana kreta atau grobag.

Fatsal 6.

Grobag jang di tarik kerbo atau sapi tiada bolih di kota karesidenan dan di kota-kota afdeeling berdjalan di tengahnja djalan. akan tetapi mesti sentijasa berdjalan di tepinja.

Fatsal 7.

(1) Djika melaloei satoe hek atau pintoe gapoero. mesti dengen pe- lan-pelan. Bagitoe djoega, djikalau melaloei djalan-djalan. jang terlaloe sempit, jang doewa kreta atawa grobag tiada bisa simpangan dengan gampang.

(2) Di dalem hal jang pertama itoe, djikalau berdjalan masoek dan kloewar mesti lebih dhoeloe kasih tanda jang terang di dengarken.

Bagitoe djoega, djikalau menggok di podjokan atau melaloei djalan simpangan jang baroe ada kretanja berdjalan.

Fatsal 8.

Apabila melaloei djembatan jang sedikitnja sepoeloeh elo pandjang- nja, mesti dengen pelan-pelan.

Fatsal 9.

(1) Selamanja kretanja berdjalan. koesir mesti tinggal di tempat doe- doekannja.

(2) Bendi tiada bolih di koesiri olih kënèk, jang berdiri di blakang.

(3) Kreta berkoeda doewa di renteng atawa doewa pasang, sedikitnja mesti ada kënèk saörang jang berdiri di blakang.

(34)

No. 12. 28 Fatsal 10.

(1) Koesir dan kënèk kreta dan grobag jang berdjalan di djalan raja di larang, tiada bolih tidoer.

(2) Marika-itoe sedikitnja mesti beroemoer 16 taoen.

Fatsal 11.

Kreta dan grobag naekan dan moewatan jang brenti di djalan raja, mesti brenti di tepi dan djangan sampej bikin sësëk djalannja kreta jang lain, dan selamanja brenti mesti ada satoe orang jang djaga.

Fatsal 12.

(1) Pada malem hari jang gelap masing-masing kreta dan grobag naekan atau moewatan jang berdjalan atau jang brenti di djalan raja, mesti pakej lentera 2 di moeka kanan kiri jang menjala terang dan berkatja 2 atawa 3, atawa ada kawan saörang jang megang satoe obor menjala.

(2) Kahar pakej pir tjoekoep pakej satoe lentera jang menjala terang.

Fatsal 13.

(1) Koeda jang kena penjakit noelar atau jang loeka, tiada bolih di naeki di djalan raja, bagitoe djoega tarik kreta atau grobag moewatan atau naekan.

(2) Koeda, jang sakit ingoes (kwade droes) terbawa ka djalan raja, di boenoeh di atas printahnja politie, sasoedahnja penjakitnja di priksa dengen betoel olih doewa orang commissie, jang di tetepken olih pamarentah afdeeling.

II. Hal menjewaken koeda dan kreta atau grobak naekan dan moewatan.

Fatsal 1 4

(1) Masing-masing orang jang tinggal beroemah di dalem ini karesi- denan, djikalau hendak menjewaken kreta dan grobag moewatan atau naekan, baik pakej koeda atau tiada, perloe mendapet soerat idjin dari kapala pamarentah afdeeling (hoofd van plaatselijk bestuur der afdeelingen), jang tertoelis di kertas zegel, terseboet dalem fatsal 12 dari Staatsblad 1853, No. 100. (1)

(2) Pada permintaan idjin mesti di seboetken :

(1) Ini Staatsblad soedah di tarik kombali dan sekarang di ganti Staatsblad 1885, No. 131 (Zegel-Ordonnantie), meliat fatsal 1. Itoe kertas zegel boewat soerat idjin, besarnja f 1.50.—

(35)

a. tempat, di mana orang hendak bediriken pasewaän;

b. banjaknja kreta, dokar, bendi dan kahar pir;

c. banjaknja koeda;

d. banjaknja kawan.

(3) Ini idjin hanja boewat orang dan wengkon jang terseboet dalem soerat idjin.

(4) Soerat idjin hanja terberiken, sasoedahnja meriksa hal adanja tempat dan mendengarkën dan meriksa orang-orang jang beroemah di wengkon-wengkon koelilingnja. rja-itoe apa pemberian idjin itoe tiada membikin halangan.

(5) Idjin itoe tiada di tolak, djikalau tiada ada sebabnja.

Pada masing-masing pasewaän mesti ada lenteranja satoe, jang pada malem hari jang gelap di pasangnja.

Fatsal 15.

Koeda dan kreta jang di sewaken mesti bersih dan sampej baik.

Fatsal 16.

(1) Kaädaänja pasewaän kreta mesti sentijasa bersih.

(2) Kotoran gedogan mesti di bakar atau di boewang, Pemboewangan aèr kentjing mesti di djaga jang baik.

Fatsal 17.

(1) Saboelan sekali atau lebih, djikalau ada kaperloeän, maka pama- rintah afdeeling (het plaatselijk bestuur) soeroeh meriksa dari adanja

masing-masing pasewaän.

(2) Pada wektoe papriksaän. jang soedah di temtoeken olih kapala pamarentah afdeeling (hoofd van plaatselijk bestuur), sabolih-bolih sa- moewa kreta, pakejan dan koeda mesti berkoempoel di pasewaän.

(3) Djikalau kedapetan. jang atoeran terseboet di atas tiada di toeroet, maka kapala pamarentahpoen (hoofd van plaatselijk bestuur) membri printah akan mendjalanken saperloenja.

(4) Djikalau orang jang pegang pasewaän kerep mendapet katledoran, maka soerat idjin, jang terseboet dalem fatsal 14, bolih di tarik kombali.

III. Hoekoeman.

Fatsal 18.

(1) Pelanggaran dari ini anggër di hoekoem dengen denda dari ƒ 1 . — sampej ƒ 100.— atau djikalau orang djawa dan sasamanja di hoe-

(36)

No. 12. 30

koem kerdja dengen di bri makan tetapi tiada di bajar, lama-lamanja satoe boelan.

(2) Angger terseboetdi atas di djalanken moelai pada h a r i l Januari 1878.

Dan soepaia saörangpoen djangan berkata tiada taoe dari boenjinja ini reglement, maka itoelah akan termoewat dalem soerat kabar Gouver- nement (officieel nieuwsblad) dan sahingga haroes di tempelken salinannja dalem bahasa negri dan tjina.

Termaktoeb di PATI, pada hari 13 December 1877.

Kangrijeng Resident terseboet.

J. W. MOOJEN.

Secretaris karesidenan.

W . Th. L. CHASTEAU.

(37)

Pengatoeran hal pakerdjaan kampoeng jang di kerdjaken olih orang asing dalem karesidenan Japara (

l

) (

2

)

KANGDJENG RESIDENT JAPARA,

Menimbang, jang terang perloe sekali mënëtëpken pengatoeran hal pakerdjaän kampoeng, jang dikerdjaken olih orang asing dalem karesidenan Japara ;

Mëngengëti fatsal 72 dari Reglement hal paprentahan di India-Ne- derland (reglement op het beleid der Regeering van Nederlandsen Indië) dan soerat ordonnancie, hari 17 Februari 1858, (Staatsblad no. 17);

Membri taoe pada sekalian pedoedoek dalem ini karesidenan, jang ija soedah mënëtëpken:

PENGATOERAN HAL PAKERDJAÄN KAMPOENG JANG Dl KERDJAKEN OLIH ORANG ASING DALEM

KARESIDENAN JAPARA.

Fatsal 1.

Sekalian orang asing, baik beroemah di kampoengnja sendiri, baik di dalem kampoeng loewar kampoengnja, diwadjibken mengerdjaken sekalian pakerdjaan kampoeng di dalem kampoeng, jang di tinggali.

Fatsal 2.

Dengen -perobohan dari -»verordening," hari 14 April 1886 (3) sekarang ini fatsal berboenji :

Njang termasok pakerdjaan ini, ija-itoe mempelihara djalan kampoeng dan djalan ketjil, wangan-wangan dan roemah pendjagaän dan men- djalani berdjaga, djikalau memang tiada ada lain atoeran, jang mele- pasken marika-itoe dari pada pakerdjaan tadi.

Fatsal 3.

Itoe pakerdjaan tiada bolih sekali-kali diitoeng pakerdjaan boewat orang-orang.

(1) Termoewat dalem soerat kabar Gouvernement (Javasche Courant;, hari 12 dan, 16 December 1879, No. 99 dan 100.

(2) Terobah terseboet dalem keur no. 25.

(3) Termoewat dalem soerat kabar Gouvernement (Javasche Courant), hari 25 aan 29 Juni 1886, No. 51 dan 52, liat keur No. 25.

(38)

No. 15. 32 Fatsal 4.

Orang asing jang beroemah di dalem kampoeng tjampoeran, ija-itoe kampoeng jang di tinggali olih bangsa roepa-roepa, diwadjibken, kalau mengerdjaken pakerdjaän kampoeng. menoeroet prentahnja kepala, jang dikoewasaken olih pamarentah (bestuur), akan mendjaga dari baiknja kampoeng itoe.

Fatsal 5.

(1) Pelanggaran dari ini anggeran dihoekoem olih politie-rechter (dimoeka rol) dengan:

a. denda tiada lebih dari f 10.— (sepoeloeh roepiah) atau:

b. hoekoeman toetoep dalem pendjara dari satoe sampej anem hari.

(2) Djikalau di dalem satoe taoen ada orang melanggar ini anggëran lebih dari satoe kali, itoe hoekoeman bolih di naèkken sampej denda banjak-banjaknja / 25.— (doewa poeloeh lima roepijah) atau sampej hoekoeman toetoep dalem pendjara lama-lamanja delapan hari.

Dan soepaia saorangpoen djangan berkata tiada taoe dari boenjinja ini pengatoeran. maka itoelah akan dioendangken dalem soerat kabar Gouvernement (officieel nieuwsblad), dan sahingga haroes di tempel- ken salinannja dalem bahasa negri dan bahasa tjina.

Termaktoeb di PATI, pada hari 3 November 1879.

Kangdjeng Resident terseboet, W. MOOJEN.

Secretaris.

J. G. MUER.

(39)

Perobahan dan tambahan dari reglement dan keur di atas kaséhatan dan keslametannja anak negri

di dalem karesidenan Japara (No. 3) (*).

KANGDJENG RESIDENT JAPARA,

Menimbang, bahwa reglement dan keurnja policie di atas kaséhatan dan keslametannja anak negri dalem karesidenan Japara, jang di tetep- ken pada hari 13 September 1871 (dioendangken dalem Javasche Cou- rant, hari. 15 December 1871, No. 100), perloe di tambah;

Mengenget fatsal 72 dari Sjarth di atas paprintahan tanah India- Nederland (Regeeiingsreglement), dan oendang-oendang, hari 17 Fe- bruari 1858 (Staatsblad No. 17);

Mengoendangken kapada pedoedoek dari itoe paresidenan, jang telah ditetepken olihnja pengatoeran sebagei di bawah ini:

Fatsal 1.

(1) Fatsal 3 dari reglement dan keurnja policie diutas kaséhatan dan keslametannja anak negri dalem karesidenan Japara, jang di tetepken pada hari 13 September 1871 (Javasche Courant, hari 15 December 1871, No. 100) di batja bagini:

(2) Tiap-tiap wengkon atau roemah dan tiap-tiap sepotong tanah oesaha (bouwgrond) salainnja sawah dan kebon nipah, mesti disingget dari pada djalan dan wengkon jang bleugket dengen pager jang kli- atan, maski pager idoep atau pager lain roepa; itoe pager mesti di pelihara jang baik.

(3) Barang siapa, jang mempoenjai wengkon atau tanah oesaha (bouwgrond) blengket satoe sama lain, diwadjibken akan menaroeh singgetannja itoe, masing-masing boewat bagiannja sendiri-sendiri.

Fatsal 2.

(1) Pada fatsal 11 dari reglement dan keurnja policie jang terseboet di fatsal 1 dari angger ini, ditambah alinea sebagei dibawah ini:

(2) Orang-orang jang soedah di temtoeken djaga pada waktoe malem, baik jang tinggal di dalem roemah pendjagaän, baik jang berdjalan koelilimr, di wadjibken akan tegor dan priksa segala orang jang ber- djalan, "sebab dari membawa atau melaloeken barang-barang jang ter- kira samar, membawa kerbo atau lain-lain chewan, jang marika-itoe

(l) Terraoewat dalem soerat kabar Gouvernement (Javasche Courant), hari dan 16 December -1881, No. 99 dan 100.

(40)

No. 19. 34 tiada bisa menjataken betoel bahwa itoe poenjatija atau ada sebab lain- lain jang dikira soedah atau hendak melakoeken perboewatan jang ada hoekoemannja, dan djikalau kedapetan betoel begitoe, orang itoe akan di tahan dan lantas di bawa pada kepala desa.

Dan soepaja saörangpoen, jang wadjih mengataoei, djangan berkata tiada taoe boenjinja ini keur, maka akan dioendangken dalem soerat kabar Gouvernement (officieel nieuwsblad) dan sahingga haroes di tem- pelken salinannja dalem bahasa tjina dan dalem bahasa negri.

Termaktoeb pada ari 3 November 1881.

Kangdjeng Resident Japara:

L. WESSELS.

Dengan ketahoewan saja:

Secretaris : J. L. Ch. TWIJSEL.

(41)

Perobahan dalem fatsal 2 dari pengatoeran hal pakerdjaän kampoeng, jaug di djalani olih orang orang bangsa

tim oer asiug dalem karesidenan Japara (meliat No. 15) (

l

).

KANGDJENG RESIDENT JAPARA,

Menimbang-bahwa ternjata perloe, akan mengobah fatsal 2 dari penga- toeran hal pakerdjaän kampoeng jang di djalani olih orang-orang bangsa timoer asing dalem karesidenan Japara, jang ditetepken pada hari 30 November 1879, dan di oendangken dalem Javasche Courant dalem itoe taoen djoega, No. 100 ;

Mengenget fatsal 72 dari Sjarth pamarentahnn tanah India-Nederland (Regeerings Reglement) dan Staatsblad 1858, No. 1 7 ;

Mengoendangken kapada pedoedoek dari itoe karesidenan:

Bahwa olihnja soedah ditetepken angger sebagei di bawah i n i : Satoe fatsal sadja (Eenig artikel).

(1) Fatsal doewa dari pengatoeran hal pakerdjaän kampoeng, jang di djalani olih orang-orang bangsa timoer asing dalem karesidenan Ja- para, jang di tetepken pada hari 30 November 1879 dan di oendangken dalem Javasche Courant dari itoe taoen djoega, No. 100. di batjabagini:

(2) Njang termasok pakerdjaän ini, ija-itoe melihara djalan kampoeng dan djalan ketjil, wangan-wangan dan roemah pendjagaän dan mendja- lani berdjaga, djikalau memang tiada ada lain atoeran jang melepasken marika-itoe dari pada pakerdjaän tadi.

Dan soepaja saörangpoen. jang wadjib mengataoei, djangan berkata tiada taoe boenjinja ini keur, maka akan dioendangken dalem soerat kabar Gouvernement (officieel nieuwsblad) dan sahingga haroes di tem- pelken salinnanja dalem bahasa tjina dan dalem bahasa negri.

Termaktoeb di PATI, pada hari 14 April 1886.

Kangdjeng Resident Japara : Sebab sakit, dipertanda:

Secretaris :

C. R. VAN DER MEER.

Dengen ketahoewan saja:

Secretaris : G. NICOLITZ, l s.

(l) Dioendangken daiem soerat kabar Gouvernement (Javasche Courant), hari 25 dan 29 Juni 1886. No. 51 dan 52.

(42)

No. 26.

Keur halnja pertoendjoekan djalan, jang mesti di djalani grobag-grobag, di tarik kerbo atau lemboe. djikalau

mengliwati kota Pati. (*)

KANGDJENG RESIDENT JAPARA,

Menimbang, bahwa di djalan-djalan besar dalem kota Pati ada banjak soesah karena dari beberapa grobag-grobag moewatan barang, jang di tarik kerbo atau lemboe, jang mengliwati sitoe ;

Menimbang, bahwa dari sebab itoe perloelah grobag-grobag itoe di- soeroeh liwat sepandjang djalan jang lain;

Mengèngët fatsal 72 dari Sjarth di atas pamarintahan India-Neder- land (Regeerings reglement), oendang-oendang dari 17 Februari 1858 (Staatsblad No. 17) dan fatsal 9 dari instructienja kapala pamarentaban residentie di tanah Djawa dan Madoera (Staatsblad 1867 No. 114);

Membri tahoe pada pedoedoek dari karesidenan itoe :

Bahwa olihnja ditetepken oendang-oendang sebagei di bawah ini : KEUR HALNJA PERTOENDJOEKAN DJALAN. JANG MESTI DIDJA-

LANI GROBAG-GROBAG JANG DITARIK KERBO ATAU LEMBOE. DJIKALAU MENGLIWATI KOTA PATI DAN

PERTEMTOEAN HOEKOEMAN DI ATAS PELANG- GARAN ANGGER ITOE.

Fatsal 1.

Grobag-grobag jang ditarik kerbo atau lemboe, jang hendak melaloei kota Pati, djikalau dateng dari koelon, sabeloemnja sàmpei di kota itoe, dalem desa Poeri mestilah liwat di djalan sabelah lornja djalan besar dan sabelah lornja pasar, laloe di desa Ngaroes, kampoeng Salian, kam- poeng Borongan dan kampoeng Parenggan hingga sarnpei di gerdoe Getaän, di mana grobag-grobag tadi bolih berdjalan sepandjang djalan besar lagi mengètan. Djikalau grobag-grobag itoe dateng dari wetan, djalan-djalan jang terseboet di atas diambil terbalik.

Fatsal 2.

(1) Boewat tiap-tiap pelanggaran dari fatsal 1, maka toekangnja pe- dati, djikalau ija bangsa Europa atau jang disamaken dengen bangsa itoe, dihoekoem denda banjak-banjaknja f 25.— atau toetoep lama- lamanja 4 hari dan djikalau ija bangsa anak boemi atawajang disama- (!) Termoewat dalem soerat kabar Gouvernement (Javasche Courant), hari 11 dan 14 Mei 1886, No. 38 dan 39,

(43)

ken dengen bangsa itoe, dihoekoem denda sebagei di atas atau dihoe- koem bekerdja dengen diberi makan tetapi tiada dengen di bajar lama- lamanja 12 hari.

(2) Djikalau orang jang soedab melanggar fatsal itoe, di dalem satoe taoen, melanggar lagi fatsal itoe, maka hoekoeman bolih dinaèkken, denda sampei /' 60.— (anem poeloeh roepiah), toetoep dalem boei sampei 6 hari dan kerdja dengen diberi makan tetapi tiada dengen dibajar sampei 18 hari.

Dan soepaja saörangpoen, jang -wadjib mengataoei, djangan berkata tiada taoe boenjinja keur ini, maka itoelah akan dinjataken dalem soe- rat chabar Gouvernement, dan dengen sekadar saperloenja ditempelken salinannja dalem bahasa tjina dan bahasa anak negri.

Termaktoeb di

PATI

pada 6 Mei 1886.

Kangdjeng Resident Japara:

Sebab sakit, dipertanda:

Secretaris :

C. R. VAN DEN MEER.

Secretaris residentie:

G. NICOLITZ, l. s.

(44)

No. 27.

Tambahan dari Reglement hal melihara, memakej dan menje- waken koeda, kreta. dan grobag naekan dan moewatan

dalem karesidenan Japara (No. 12) (

x

).

KANGDJENG RESIDENT JAPARA.

Menimbang, jang perloe sekali ada tambahan dari Reglement hal melihara, memakej dan menjewaken koeda, kreta dan grobag naekan dan moewatan dalem karesidenan Japara, hari 13 December 1877 (Java- sche Courant, No. 103);

Mëngèngëti fatsal 72 dari Reglement hal paprintahan (Regeeringsre- glement) dan soerat ordonnantie hari 17 Februari 1858 (Staatsblad No. 17);

Membri taoe pada sekalian pedoedoek dalem ini karesidenan, jang ija soedah mënëtëpken anggëran sabagimana di bawah ini:

ANGGERAM TERISI TAMBAHAN DARI REGLEMENT HAL MELI- HARA, MEMAKEJ DAN MENJEWAKEN KOEDA, KRETA DAN

GROBAG NAEKAN DAN MOEWATAN DALEM KARESI- DENAN JAPARA. HARI 13 DECEMBER 1877

(JAVASCHE COURANT No. 103).

Fatsal 1.

(1) Sekalian kreta dan grobag naekan dan moewatan jang di sewaken, di blakangnja mesti di kasih tanda dan nommer jang terang, ija-itoe hoeroef dan angkanja mesti terbikin dari tjet poetih dan pakej dasar item, lagi sedikitnja 10 centimeter pandjangnja dan doewa centimeter lebarnja.

(2) Jang di bikin tanda, ija-itoe hoeroef P.—, K.— , Ja. atau Jo, me- noeroet tempatnja pasewaän di dalem afdeeling Pati, Koedoes, Japara atau Joana, sedang jang di bikin nommer, ija-itoe nommer dari register jang tersimpen di kantornja pamarentah atdeeling (plaatselijk bestuur).

(3) Sekalian orang jang pada ini wektoe soedah pegang pasewaän koeda, kreta, dan grobag naekan dan moewatan, di dalem doewa boe- lan sasoedahnja ini pengatoeran di djalanken, kreta dan grobagnja mesti di kasih tanda dan nommer dan ija bolih mendapet katrangan lain-lain jang perloe di kantornja pamarentah afdeeling (plaatselijk bestuur).

(1) Termoewat dalem soerat kabar Gouvernement (.lavasclie Courant), hari 14 dan 17 Februari 1888, No. 13 dan 14.

(45)

Fatsal 2.

Jang menjewaken mesti membri taoe pada kapala pamarentah afdee- ling (hoofd van plaatselijk bestuur), djikalau ada berobahan koeda, kreta atau grobag,

Fatsal 3.

Jang di seboet kreta dan grobag seawan i toe, ija-itoe kreta dan gro- bag naekan dan moewatan, jang di dalem ampat belas hari di sewaken sedikitnja doewa kali.

Fatsal 4.

(1) Di dalem masing-masing kreta atau grobag mesti ada satoe tarief, jang di taroeh di tempat jang kliatan terang, menjeboetken:

sewannja di dalem satoe djam,

» j j> satengah hari,

» D » satoe hari,

» sahabisnja mata hari terbenam, j> boe wat satoe orang,

» boewat lebih dari satoe orang,

beratnja barang jang bolih di bawa di dalem kreta atau grobag dan apa sateroesnja jang akan di terangken lagi olih jang menjewaken.

(2) Ini tarief mesti di tandani olih atau di utas namanja kapala pa- marentah afdeeling (hoofd -van plaatselijk bestuur).

Fatsal 5.

Djikalau jang menjewaken berbantah dengen jang sewa, dari sebab tarief jang terseboet dalem fatsal 4 tiada ada, atau hal jang tiada terseboet dalem tarief itoe. itoe di poetoes mcndjadi kaoentoengannja jang sewa.

Fatsal 6.

Di dalem kota karesidenan dan afdeeling tiada bolih kreta atau gro- bag brenti di mana tempat, lainnja jang soedah di temtoeken atau jang akan di temtoeken olih pamarentah (bestuur), djikalau tiada toeroenken atau naeken orang.

Fatsal 7.

Pelanggaran dari ini anggeran di hoekoem dengen denda dari fi.—

sampej f 100.— atau dengen menimbang bangsanja si pelanggar dengen hoekoeman toetoep dalem pendjara dari satoe sampej delapan hari atau dengen hoekoeman kerdja dengen dibri makan tetapi tiada di bajar dari satoe sampej tiga poeloeh hari,

(46)

No. 27. 40 Fatsal 8.

(1) Orang jang poenja kreta atau grobag, jang paksa pada koesirnja atau pada orangnja jang djalanken, akan berboewat apa-apa. jang melanggar ini anggeran, demikian djoega orang jang menoempang djika paksa pada koesirnja kreta atau grobag jang dinaèki akan berboewat begitoe, di boekoem saperti ija sendiri jang melanggar.

(1) Djikalau tiada bisa menerangken koesir atau orangnja jang men- djalanken, orang jang ampoenja kreta atau grobag mesti menanggoeng apa jang di bikin atau jang tiada di toeroet olih koesir atau orang jang mendjalanken, melanggar ini anggeran.

Fatsal 9.

Ini pengatoeran moelai di djalanken ampat belas hari sasoedabnja di oendangken dalem soerat kabar Gouvernement (officieel nieuwsblad).

Dan soepaia saörangpoen. jang wadjib mengataoe'i djangan berkata tiada taoe dari boenjinja ini Reglement, maka itoelah akan di masoekken dalem soerat kabar Gouvernement (officieel nieuwsblad), dan sahingga haroes di tempelken salinannja dalem bahasa negri dan bahasa tjina.

Termaktoeb di PATI, pada hari 28 Januari 1888.

Kangdjeng Resident terseboet:

J. P. METMAN.

Secretaris : G. NICOL1TZ, Z. s.

Figure

Updating...

References

Related subjects :