college van burgemeester en schepenen Zitting van 17 september 2021

Hele tekst

(1)

college van burgemeester en schepenen

Zitting van 17 september 2021

Besluit GOEDGEKEURD

A-punt Ondernemen en Stadsmarketing

Samenstelling

de heer Bart De Wever, burgemeester

de heer Koen Kennis, schepen; mevrouw Jinnih Beels, schepen; mevrouw Annick De Ridder, schepen; de heer Claude Marinower, schepen; mevrouw Nabilla Ait Daoud, schepen; de heer Karim Bachar, schepen; de heer Peter Wouters, schepen; mevrouw Elisabeth van Doesburg; de heer Tom Meeuws, schepen

de heer Sven Cauwelier, algemeen directeur Zijn verontschuldigd:

mevrouw Nabilla Ait Daoud, schepen

182 2021_CBS_07542

Stedelijk patrimonium. Extern. A.S.T.R.I.D. Het Steen, Steenplein 1, 2000 Antwerpen - Nieuwe overeenkomst.

Ondertekening. - Goedkeuring Motivering

Gekoppelde besluiten

 2015_CBS_02298 - Visit Antwerpen - Toekomstige invulling Steen en stadhuis. Principebeslissing - Goedkeuring

 2019_GR_00652 - Groepsarchitectuur. Verzelfstandiging - AG VESPA. Beheersovereenkomst 2019-2024 - Goedkeuring

Aanleiding en context

Op 20 maart 2015 (jaarnummer 2298) keurde het college de principebeslissing goed over de toekomstige invulling van Het Steen en het Stadhuis.

Op 25 november 2019 (jaarnummer 652) keurde de gemeenteraad de beheersovereenkomst tussen de stad Antwerpen en AG VESPA goed.

Artikel 6, 3.6 van de beheersovereenkomst bepaalt dat AG VESPA de beheerstaken op zich neemt voor het stedelijk patrimonium, zoals het financieel en administratief beheer.

De nv van publiek recht A.S.T.R.I.D. (ondernemingsnummer BE0263.893.151), met maatschappelijke zetel Regentlaan 54, 1000 Brussel heeft een radionetwerk voor de Belgische hulp- en veiligheidsdiensten opgebouwd.

Met A.S.T.R.I.D. dient een overeenkomst te worden afgesloten voor de indoordekking in gebouwen en infrastructuurwerken die bij Koninklijk Besluit werden vastgelegd. De stad Antwerpen, als gebouweigenaar, engageert zich dat de indoordekking kan worden gebruikt door A.S.T.R.I.D. en jaarlijks, gedurende 10 jaar, wordt onderhouden.

Ter uitvoering van het bouwproces heeft de firma Flash Private Mobile Networks nv een installatie voorzien in Het Steen. Voor deze installatie dient met Flash Private Mobile Networks nv een contract te worden afgesloten voor het onderhoud van deze installatie.

Juridische grond

(2)

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 56 §3 van het Decreet Lokaal Bestuur: “Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd voor:

1° de daden van beheer over de gemeentelijke inrichtingen en eigendommen, in voorkomend geval binnen de door de gemeenteraad vastgestelde algemene regels."

Artikel 56 §3, 4° van het Decreet Lokaal Bestuur: "Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd voor het voeren van de plaatsingsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten."

Argumentatie

Aangezien de stad Antwerpen tot de eerste categorie klanten overeenkomstig het beheerscontract tussen de Belgische staat en de nv A.S.T.R.I.D. behoort, vallen de eenmalige vergoedingen vermeld onder artikel 10, 1a, 2a en 2b weg. Ook de vergoeding onder 1b is niet van toepassing, gezien er door A.S.T.R.I.D. geen site-survey uitgevoerd moest worden. Om die reden is de stad Antwerpen aan A.S.T.R.I.D. geen vaste vergoeding

verschuldigd.

De kosten voor het onderhoudscontract met de firma Flash Private Mobile Networks nv, vermeld onder artikel 11.4 van de overeenkomst in bijlage, en onder punt 1.2 van het onderhoudscontract, worden door de firma Flash Private Mobile Networks nv aan de bedrijfseenheid Ondernemen en Stadsmarketing aangerekend. Het gaat om een jaarlijks terugkerende kost over 10 jaren: 1.250,00 EUR exclusief 21% btw per jaar; zijnde 1.512,50 EUR inclusief 21% btw per jaar.

Financiële gevolgen Nee

Algemene financiële opmerkingen

Door de bedrijfseenheid Ondernemen en Stadsmarketing wordt voor 10 jaar een jaarlijkse vergoeding van 1.512,50 EUR inclusief btw voor onderhoud betaald aan de firma Flash Private Mobile Networks nv, vestiging van FLASH SERVICES BELGIUM nv.

Voor de jaren 2021 tot en met 2025 zijn de middelen jaarlijks voorzien op 5317700000 / 6141 / 2LWS010101A00000.

Voor de jaren 2026 tot en met 2031 zullen de nodige middelen jaarlijks voorzien worden in het nieuwe meerjarenplan, onder voorbehoud van goedkeuring door het college en de gemeenteraad.

Voor het eerste jaar werd bestelbon 4005466506 opgemaakt, welke ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de administratief goedkeurder.

Strategisch kader

Dit besluit past in de realisatie van volgende doelstellingen/projecten:

 6 - Lerende en werkende stad

 2LWS01 - Middenstand en toerisme

 2LWS0101 - Reguliere werking toerisme

Besluit

Artikel 1

Het college keurt de nieuwe overeenkomst inclusief de bijbehorende bijakte goed met nv van publiek recht A.S.T.R.I.D., Regentlaan 54, 1000 Brussel met ondernemingsnummer 0263 893 151.

Artikel 2

(3)

Het college keurt het onderhoudscontract goed met Flash Private Mobile Networks nv, vestiging van Flash Services Belgium nv, met maatschappelijke zetel Ingberthoeveweg 3D, 2630 Aartselaar, en met ondernemingsnummer 0473 166 592.

Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen

1. Onderhoudscontract Flash 2. Bijakte A.S.T.R.I.D.

3. Conventie/overeenkomst A.S.T.R.I.D.

(4)

Flash Private Mobile Networks NV Ingeberthoeveweg 3D

2630 Aartselaar

Nummer 1

Datum 20 juli 2021

Versienummer 1.0

Uw contactpersoon Roel Van den Wyngaert

Onderhoudscontract

A.S.T.R.I.D SCL apparatuur

Stad Antwerpen

Grote markt 1

2000 Antwerpen

(5)

Inleiding

Geachte heer/mevrouw,

Onder verwijzing naar uw A.S.T.R.I.D. SCL systeem hebben wij het genoegen u bijgaand onderhoudscontract voor te stellen. Dit contract heeft betrekking op de ASTRID installatie in de Het Steen te Steenplein 1, 2000 Antwerpen.

1 Inhoud

1 SAMENVATTEND ... 3

1.1 Verplichtingen opgelegd door de NV A.S.T.R.I.D... 3

1.2 Kost van dit onderhoudscontract... 3

1.3 Noodstroomvoeding ... 3

1.4 SIM kaart ... 3

2 SERVICE LEVEL AGREEMENT ... 4

2.1 Algemeen ... 4

Service - onderhoudscontract ... 4

Garantie ... 4

Response Service ... 4

On-site Service ... 4

2.2 Preventief Onderhoud ... 5

3 CONDITIES EN VOORWAARDEN ... 6

Wij gaan er vanuit u hiermee een passende aanbieding te hebben gedaan en zie uw reactie met belangstelling tegemoet.

Heeft u nog vragen of opmerkingen? Neem dan gerust contact met ons op.

Met vriendelijke groet, Voor akkoord,

Flash Private Mobile Networks Stad Antwerpen

……….. ………..

Roel Van den Wyngaert ………..

Projectverantwoordelijke ASTRID indoor dekking ………..

Account Manager

(6)

PAGINA 3 VAN 6

1 SAMENVATTEND

1.1 Verplichtingen opgelegd door de NV A.S.T.R.I.D

De NV ASTRID verplicht de bouwheer om preventief onderhoud te laten uitvoeren en jaarlijkse rapportage aan de NV A.S.T.R.I.D aan te bieden; inclusief meetresultaten. Binnen dit contract voert Flash ook de monitoring uit van de installatie op afstand, waardoor bij storingen in het systeem meteen een melding terechtkomt bij onze technische dienst.

1.2 Kost van dit onderhoudscontract

1.250,00€ per jaar exclusief BTW

Het tarief wordt jaarlijks geïndexeerd volgens de Agoria index voor technologiebedrijven. Referentiemaand is de maand waarin het onderhoudscontract ingaat, in dit geval dezelfde maand waarin de installatie voor gebruik door A.S.T.R.I.D werd vrijgegeven. Looptijd onderhoudscontract minimaal 10 jaar, daarna stilzwijgend te verlengen. De rapportage- verplichting en bijbehorende werken zijn vervat in uw onderhoudscontract.

Belangrijk : Na validatie van het design en de installatie zal ASTRID ter plaatse komen om de installatie te accepteren.

Pas daarna mag de installatie aangezet worden.

1.3 Noodstroomvoeding

De NV ASTRID verplicht de gebouweneigenaars om een noodstroomvoeding bij de cell-enhancer te installeren die een werkingsduur bij stroomuitval van minimaal 4 uur kan garanderen. Gedurende het jaarlijks preventief onderhoud wordt ook deze installatie door ons getest en geserviced indien nodig.

1.4 SIM kaart

Voor de monitoring op afstand moet de GSM modem op de aangeboden apparatuur verbinding kunnen maken met onze technische dienst. Hiervoor gaan wij er van uit dat er op de locatie van de installatie GSM dekking is. In ons

onderhoudsvoorstel zit de levering van een generieke sim-kaart vervat die op de 3 bestaande operator-netwerken in België functioneel is. Deze heeft een uniek ip-adres waardoor we in staat zijn van op ons monitoring systeem alle voorkomende alarmen van uw installatie te capteren. De alarmen worden 24/7 doorgezet naar onze medewerkers van de technische dienst.

(7)

2 SERVICE LEVEL AGREEMENT 2.1 Algemeen

Voor storingen of serviceverzoeken kunt u 24/7 terecht bij Flash, via +31(0) 181 25 00 25. Tijdens kantooruren zullen de medewerkers van ons Customer Service Center u te woord staan, op feestdagen en buiten kantooruren kunt u uw melding telefonisch inspreken, op basis waarvan onze service engineers aangestuurd worden. Alle apparatuur die binnen de overeenkomst valt, wordt voorzien van een barcode sticker van Flash en wordt geregistreerd op serienummer en barcodenummer.

Service - onderhoudscontract

Het verplichte onderhoudscontract werd opgenomen onder Titel 1.2, bedrag is 1.250,00€ excl. BTW per jaar.

Minimale looptijd van het contract is 10 jaar.

Garantie

Binnen Garantie worden reparaties aan systeemcomponenten en/of apparatuur op basis van beschikbaarheid van resources en materialen in overleg met de opdrachtgever ingepland.

De risicodekking omvat alleen de kosten van de fabrieksreparatie, arbeid en transport. Alle overige kosten worden, tegen de geldende tarieven, op basis van nacalculatie of op basis van een prijsopgave vooraf met de opdrachtgever verrekend.

Verbruiksmaterialen zoals batterijen van een noodstroomvoeding zijn niet in de risicodekking opgenomen. Kosten voortvloeiend uit oorzaken zoals schade door schuld (val- en waterschade) en invloeden van buitenaf welke de specificaties van de apparatuur te boven gaan, worden bij de opdrachtgever in rekening gebracht.

Response Service

Binnen Response Service worden binnen de afgesproken responsetijd van 4 klokuren een aanvang gemaakt met de reparatie aan systeemcomponenten en/of apparatuur op de locatie van de opdrachtgever.

De risicodekking omvat de telefonische toegang tot het Customer Service Center en de storingsdienst. Ook de kosten voor reiskosten zijn opgenomen in de risicodekking. Alle overige kosten worden, tegen de geldende tarieven, op basis van nacalculatie of op basis van het afgesloten contract met de opdrachtgever verrekend.

On-site Service

De risicodekking omvat alleen de kosten van arbeid en vervoer. Alle overige kosten worden op basis van nacalculatie of op basis van het afgesloten contract met de opdrachtgever verrekend.

(8)

PAGINA 5 VAN 6

2.2 Preventief Onderhoud

Dit is eveneens een verplichting opgelegd door de NV A.S.T.R.I.D, de gebouwenbeheerder dient elk jaar een verslag in te leveren compleet met meetgegevens van zijn installatie.

Binnen Preventief Onderhoud verplicht Flash zich tot het uitvoeren van periodiek preventief onderhoud aan de centrale systeemcomponenten en de radiocommunicatie apparatuur op de locatie van de opdrachtgever. Preventief onderhoud is de manier om de betrouwbaarheid van uw apparatuur te vergroten door (systeem)instellingen na te meten en up-to-date te houden. Door planmatig onderhoud uit te voeren, wordt de levensduur van uw apparatuur verlengd en de

beschikbaarheid verhoogd.

De risicodekking omvat de reiskosten en de arbeidsuren voor het uitvoeren van het onderhoud en de rapportage van deze werkzaamheden. Reparaties en alle overige kosten worden op basis van nacalculatie met de opdrachtgever verrekend.

Flash Services biedt u één centraal aanspreekpunt voor al uw vragen. Of u nu contact opneemt voor een servicemelding of met een vraag over onderhoud, u kunt met al uw vragen terecht bij de medewerkers van ons Customer Service Center.

Een kleinschalig team van eigen medewerkers die weten wie u bent en die op de hoogte zijn van uw klanthistorie, de producten die u gebruikt en die precies weten wat u als relatie belangrijk vindt. Op die manier is een persoonlijke benadering gewaarborgd.

Goede en persoonlijke service staat bij Flash hoog in het vaandel. Zo kunt u met al uw vragen 24/7 terecht bij de medewerkers van onze telefonische helpdesk. Zeer dringende storingen die onmiddellijke opvolging vereisen worden via deze medewerkers direct gemeld bij de dienstdoende service-engineers.

Zo kunt u 24 uur, 7 dagen per week bij Flash terecht. Wij zijn bereikbaar via +31 (0) 181 25 00 25.

(9)

3 CONDITIES EN VOORWAARDEN

Voor deze offerte gelden de specifieke leveringsvoorwaarden zoals hieronder vermeld.

1. Geldigheid

De offerte is geldig tot 2 maanden na offertedatum.

2. Prijzen

Alle genoemde prijzen zijn nettoprijzen in Euro (€) en exclusief BTW, tenzij anders is aangegeven.

3. Betalingscondities bij serviceovereenkomsten

De bedragen worden vooruit per jaar gefactureerd. Betaling geschiedt binnen 30 dagen na factuurdatum tenzij anders met u overeengekomen.

4. Contractduur serviceovereenkomst

De overeenkomst heeft een looptijd van 10 jaar zoals vermeld in de offerte en vangt aan na oplevering van de apparatuur. Een vroegtijdige opzegging kan uitsluitend mits betaling van de restwaarde binnen het contract tenzij anders wordt overeengekomen met Flash op de moment van de opzeg.

5. Opdrachtverstrekking

De opdracht wordt door u verstrekt door schriftelijke bevestiging uwerzijds of door ondertekening van dit service- contract zoals opgesteld door Flash.

6. Algemene voorwaarden

Voor de algemene voorwaarden verwijzen wij u naar de bijlage waarop onze leverings- en betalingsvoorwaarden staan vermeld, als zodanig gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 24334970.

Afbeelding

Updating...

Referenties

Updating...

Gerelateerde onderwerpen :
Outline : SIM kaart