MICROFORM: SHELF SIGNATUUR

63  Download (0)

Hele tekst

(1)

SIGNATUUR MICROVORM

SHELF NUMBER MICROFORM:

M SINO 0476

BIBLIOGRAFISCH VERSLAG:

BIBLIOGRAPHIC RECORD:

MOEDERNEGATIEFOPSLAGNUMMER:

I MM69C-I0 o~yl

MASTER NEGATIVE STORAGE NUMBER:

KITLV/Royal Netherlaods rostitute ofSoutheast Asian aod Caribbeao Studies

"Nonton tJapgome" I oleb K. T.H. -ITJIt. kl-21. -Bata.la : Typ. Drukk.

Panorama, 1930. - 92 p. ; 16 cm. - (Moestlko panorama; no. 1 (1930)) SlnOoMaleise literatuur. -Tbe no.el is ahout tbe conmots of tb.

conse .. atl.e. Peranakon against tbe modernists, told in a bumorous way. - Nov.ll.

AUTEUR(S)

Kwee T.k Hoay (1","1952)

E .. mpl ... :

Sign. van origineel:

Sbelf.r. of ori&i.al copy:

M hb 7927 N 2 f

Filmformaat / Size o/film : Beeld plaatsing / Image placemetll :

Reductie moederfilm / Redllctio~, Master film:

Jaar van verfilming / Fi/med ill : Verfilmd door bedrijf / Filmed by:

Sian •• a. mlcro.orm:

Sb.lfnr. of mI.roform:

M SrNO 0476

HDP/" 16/_mm COMIC/DB 15" : 1

200S

Karmac Microfilm Systems

(2)
(3)

1\\\~ill\imlm~]~1ï\il\~\\I\\1

00627016

,b

.

"

"NOlltOll

Tjapgome"

O/elt :

K. T. H .

(4)

1\\\~llllii~~lï~~~"\lll~

00627016

\\I\\1 .

"Nontol1

I Tjapgome"

Oleh:

K. T. H.

. Typ. Drukkerij "PANORAMA" Prinsen/aan 69-Ralavia.

(5)

8383ffiffi

.. EH .. · . . . tE

~ffiffi~~ffi~ffirnffiffiillffiffiffiffi

tE EB

C!J

ffi

EB 0

I PE

R

S E t1 BAH KEN

ffi

00

ffi-

ffi Sab ag! Souvenier boeat EB

ffi FE

EB ... :... ... H3

t:'!J

fB

00

Pada

00

FE

û.J

EB fB

~

... ... EB

cp

fB

00 Oleh 00

EB

00

B3 ffi

EB ... , ... . . ... _... rn

EB rn

00. .. ...

den 19

CP

00 ... 00

cp

rn

~ .~.-... ~

c.o tJlJl4ri.

tallgall :

EB

~

(0. t'ab

ha~is

memblltja ba'< 'rn.IIIJslah

I'li ffi

bm, 4lkl!lllbaljk~n kep3:ln Ip'l~ilikQi

EB

B: S::TIAC>I fE

FE .. ffiffiffiffimà3FEffi;;

B3~ffifl381ffifE83B3ffiffifl3

--- ---.-

...

Segala matjem perobahan dalem doenia djarang sekali bisa terdjadi den gen zonder terbit pergo'!letan, boeat manS terkadang ada meminta korban.korban dari kadoea fj ..

bak. b2ek jang meniroe pada kabaroean, baek poen .jang tetep pelokin kakoenoan. Kaoem pe'1·grobah. a\awa' poen fil:lak jang hendak pegang tetep sellata kaädalin dan atoeran lama, masing~masing ada mempoe~

njai kabeneran dan kasalaban sendiri-sendiri.

Orang jang maoe madjoe terlaloe lekas.

aken lombain djalannja djeman. gampang sekali siarken bi bit kaQ~aran jaag boekan sadja meroe~iken atas dirinja. tapi djoega pada orang banjak. Begitoe poen orang jang terlaloe aja!. hingga i<:atin~galan ol eb aliran djeman, sringkali moesti alamken rasa pait dan getir sabagi hoekoeman dari iapoenja ta beat koekoeh.

Dari sebab oeroesan doen ia gampang se- kali berobab, m:lka orang selaloe moesti berlakoe awas aken selidikin itoe segala pe- robahan. baek jang bakal datengken kama·

(6)

djoE!arr

,

éJtaWa

poen ian

g

bisa' lerbitken ka ..

ka

loefao dan kamoendoeran

.

Siapa jaag pel'- hatiken saSoe3toe gera. kan dengen ter}iti, ia nantr lekas mendoesia atas kabaekan atawa kadjahatannja, hingga bisa 'antes pernaken diriaia pada telIlpat jang betoel, boeat me- ngandjoerin apa jang berlaedah atawa poen membantras segafa gerakan jang tida baek dan menjesatken

.

Zonder taoe betoef sifalnja sasoeatoe perobaban orang

poen gamp~ng

tersasar, kerna ia djadi mengikoetin atawa membantah den gen memboeta.

Itoe 'ifat ambil djafan sama ten gab, jang sanget dioetamaken oleh Khong Hoe Tjoe dan Buddha Gotama, ada Jang paling baek sendiri boeat digoenaken oleh manoesia biasa oentoek segala soeal

jang

moentjoel di dalem penghidoepannja. Orang jang blon tJoekoep pengartian tapi maoe pimpin alawa andjoerin orang banjak aken bergerak ka salah-satoe djoeroesan, sringkali bik in banjak pengikqetnja djadi kapiran

,

sedeng orang-orang bodo dan tjoepet, jang membantah segaJa perobahan

dengen memboeta sambil Qoenaken segala tjin.

gli-tjingli boeloekan. tjoemah djadi sadja toekang mengroesak dan merintangken. dan lid

a bisa kasih apa·apa jang berfaedah oentoek k1 baekannja sasa ma manoesia.

lil

. Pergoeletan dari ini doea matjem sifat.

jaitoe jang mengedjer kabaroean dan

pe~ok

keras kakoenoan, ada mengambil bag:an pentlng dari manoesia poenja gerakan

madlo~

atawa eyolutie, dan soedah tertjipta sadart djeman koeno sekali teroes sampe

se~~rang.

Hikajatnja manoesia poen ada

te~dtrl

dar!

hikajat pergoeletannja itoe sifat·slfat koe- no dan baroe, baek dalem soeal agama, kapertjajaän, pikiran,

adat~istiadat

dan per- gaoelan, baek poen dalem oeroesan

~ame­

rentahan negri, penghidoepan dan llmoe pengatahoean.

Tjabang-tjabaAg dari itoe bentrokan dan pergoeletan ada begitoe loeas

.da~ san~et

banjak matjemnja. hingga amplt hda ?Isa diloekisken saloe per satoe. Terkadaag.slfat- nja mengenesken dan menjed.ihken.

hl~gga

membikin ngeri pada orang )ang sak51ken

,

terkadang ada menggirangken hingga mem- bikin poeasnja siapa jang liat.. "

Dalem ini tjerita "Nonton Tlapgome : kita maoe tjoba loekisken salah satoe dart itoe bentrokan pergoeletan antara itoe doea golongan koeno dan baroe. jaag

be~Sifat

humoristisch, kerna ini

boe~oc diter~ltken

d· waktoe taon baroe Tionghoa Imlek. hlOgga

k:ta pikir ada lebih baek soeg'oehken pada

(7)

~embatja

satoe tjedta jang loeijoe, dari pada Jang menjedihken dan toempahken aer mata.

Dengen penoeh kaperij jé än ini tjerita nanti membrj kapoeasan pada sabagian bes3r dari pembatjanja, maka kita soedah tempatken dalem nomot · pertama dari

"Moestika Panorama"

jaag kita aken ichtiarken soepaja bisa ambil kadoedoekao jang penting dan herharga dalem kalangan literatuur Melajoe.

K,

T.

H,

Tjitjoer~k,

6

Janu3'ri 1930.

Sedikit Oetjapan boeat Tjitakan Kadoea.

Koetika kita ambil poetoesan aken terbit- ken boekoe-boelangn

Moestilw Pa/lorama,

kita doega

1500

exemplaar soedah sam- pe tjoekoep, dan malah ada djoega ka- lebiannja, boeat go~na abonne jan" dateng blakangan. Tapi ternjata ini doegaän ada kliroe, kerna boekan sadja kabanjakan abonne baroe soedah minta dikirim moelai dari djilid pertama, tapi dj~ega iang didjoeal ter- lepas di loearan ada berdjoemblah besar, hingga kasoedabannja antero persediaän djadi poetoes di dalem sedikit boelan sadja, dan ban jak pesenan, sadari bebrapa boelan laloe, soedab moesti ditolak.

Atas permintaän banjak abonne dan agent- agent, maka sekarang kita tjitak kombali boeat kadoea kalihnja ini tjerita "Nonton Tjapgome", dan moentjoelnja ini tjitaknn kadoea ada djadi satoe boekti bahoea

Moes-

tika Pa/lorama

ada satoe pembatja'an Me- lajoe jang sanget disoeka, kerna sabagitoe djaoe blon perna kaqengeran tjerita boelanan

(8)

VI

Paen, jang sekarang oanjak diterbitken hingga seperti toemboeoja djamo~r.;ang tjirak ia poe- nja tjerita sampe doea kalih dalem temp() blon satoe taon.

Berhoeboeng den gen lita poenja niatan aken siarken ini djilid kasatoe sabagi tjoot() atawa reclame aken goena

}lfoeslika pano.

re/ma

soepaja orang bisa taoe ba~imana djaoe bedanja dengen tjerita.ljerita boelanan jan)!

)aeo, maka boeat Îlli tjitakan kadoea kita sengadia terbitken djaoe lebih olniak dari tjitakan penama, tanlaran m3na barga- nja per dji lid djadi lebih ringan dari doe}oean.

lni karinganan kita goenaken boeat kaoen- toengannja pembatja den gen toeroenken har- ganja jni satoe djilid,

speciaal botat ..

NO/l- 10Il Tjapgome" sadja, lebih moera dari jang laen.laen, soepaja bisa kasih k1sempetao pada jaog bloo taoe aken bladjar

keDll

pada

Moesfika PalLOralllo. .

Bata\-ja, 20 Nov.

1930.

Administratie .. Mo e stika Pallorama: .

,~

NONTON TJAPGOME.

Oleh: K. T. H.

(Het auteursrecht voorbehouden ingevolge artikel 11 vld wet Stbl. /912 No. 600).

1.

PENAMPIKAN JANG MENDJENG-·

KELKEN.

- .. Kaloe begitoe. Lies, djadi boe tetep tida maoe kaloear dengen akoe?"

- "Akoe tida bisa berboeat laen, Thomas, kern a iboekoe soedah ambil poetoesan akoe moesti toeroet sama famil~e rame-rame."

. - .. Tapi apakah djahatoia bI oe kaoe

langgar itoe preotah dan kita paksa aken

• 1 ?"

pergi dIa aD sama·sama. .

- .. Ja, Thomas, akoe poen tida mengartl, apakah diahatnja kaloe kaoe toeroet pada iboekoe dan soedara·soedarakoe prampoean aken nonton bersama·sama? mengapaksh

k d· · ?

kaoe maoe pak sa padakoe aken asing en tri.

Saban tjapgome akoe selaloe rpenonton ber- sama familie rame-rame hingga tida ada sebab

~

sekarang sasoedahnja poenja soeami, akoe moesti menjiogkir dari Hoe kabiasaän. loget-

=

._- -

--

I',

IJ

- .iJ.

(9)

lab, ajabkoe poen mipta kaoe anterket'J kita- orang menonton, sebab ia baroe dapet ba/oek pilek keras bingga tida bisa kaloear. Paling baek bataJken itoe perdjandjian dengen sobat- sobatmoe. Laen kalib kita nanti ad aken tempo aken ketemoeken pada iaorang."

- ,,!tue Semoea memang ada gampaog sekali, kaloe kiranja akoe soedah tida ber- djaDdii begitoe pasti. dan sekarang tentoe iaorang Semoell soedah toellg~oe pad:1 kita di Tjeng Lian Club. Ada djeJek sekali kaloe kita melaoggar dJandji!"

- "S;arakah jang berdjandji? Kaoe sen- diri, boekannja akoe. Kaloe ka Oe tida maoe dikataken l11elanggar djandji kaoe boleh pergi sendiri aken non ton bersama itoe sobat-sobat.

Biarlah kita pake atoeran seperri iang akoe poenja mamah dan entji.entji sring bilang:

lelaki djalan .sama lelaki, dan prampo~an sama prampoean,"

- "Kaoe kliroe. Lies, kaloe mengira ia- orang semoea ada terdiri tjoemah dari itoe pamoeda.pamoeda jang djadi akoe pcenja kawan maen tennis dan maen voetbal. Sabagi- an ada bawa djoega istri dan soedara-soedara prampoean atawa toendangannja. lni malem i~orang soedélh pesen satoe medja pandjang dl Hongkong Restaurant aken kita orang

dahar sama·sama. Apakah ada pantes dan betoel kaloe akoe, jaDg baroe sadja bebrapa minggoe menika, doedoek dahar di damp~ng­

Dja laen prampoeaD, sedeng istrikoe Jan~

tertjinta ·tinggal menongkrong di pinggir dja.

lan boe at awasin?"

Lies Soen, alias Soen Hong Nio, bengong berpikir. ltoe aJesan jang sotaminja madjoc.

ken ada begitoe koeat hingga hatinja moelai tergontjang. la sendiri. jang teriloeng masih penganten baroe. lebib senang kaloe bis a berdjalan berdoeaän den gen soeaminja, tapi sabagimana biasaDja anak.anak prampoean jang tjoemah satenga modern, Lies takoet sekali bikin koerang senang familienja jang lebih toea, jang semoea masih keras kekepin sei!ala atoeran dan kilbiasaän koeno. Lies sendiri, maski soedah perna bladjar dalem H.

C.

S. sampe di klas V. teritoeng satoe dari gadis-gadis jang dapet didikan koeno.

Begitoe lekas oesianja soedah termasoek

15

taon, iboenja soeroe bren ti sekola dan tida kasih ia kaloear roemah kaloe tida dianter oleh familie jang lebih toea. lapoe- nja doea enlji, jang doea·doea telah menika dan satoe soedah djadi djanda, ada dapet peladjaran di T.H.H.K. dengen kt'palang tanggoeng dan achirnja itoe pengatahoean

(10)

4

hoeroef Tionghoa dan bahasa Tjeng Im ia- orang loepa sama sekali kerna tida perna di.

goenaken, maka tjoemah bisa sadja membatja dan mcnoeJis bahasa Melajoe hoeroef Olanda.

Jang paling loea,' jang ol eh iboenja dibri nama Djimat Nio, baroe menika saloe taon telah djadi djanda, dan sebab di moekanja ada banjak tanda·tanda bekas tjatjar, tida gampang dapet lagi pasangan jang pan les maskipoen ajahnia teritoeng hartawan. Soe- dara prampoean jang kadoea, jang soedah ber.

oesia ampir 30 taon, dan ol eh iboenja dinama- ken Wisit Nio, djoega tida boleh dibilang broentoeng dalem pernikahannja, kerna ia tida bisa roekoen dengen soeaminja jang lebih soeka idoep dengen satoe prampoean piaraän dari pada bersama istrinja, jang soedah baajak taon balik tinggal di roemah orang toea sendiri maski djoega bI on bertjere.

Liesadaanakprampoeanjangkatiga dan pa- ling moeda, serta paling tjantik sendiri dari Se.

moea soedara-soedaranja. Pikirannja terang gampang mengarti apa-apa, tapi lantaran ia idoep dalem oedara kakoenoan, maka itoe hal ada berpengaroeh djoega pada sikep dan tabeatnja.

Menoeroet

~nggepannja

Soen Tjiauw Koe, iapoenja ajab, atoeran adat kabiasaän Barat

5

:. ada saDget djahat dan meroesak moraal dan tabeat jang bagoes dari orang Tionghoa;

pergaoelan antara lelaki dan pr3mpoean boekan sadja ada djelek, hanja sanget ber- bahaja, hingga baroes ditjega saboleh-boleh.

. Tapi dari sebab Empe Tjiauw Koe ~ida

poenja kakwasaän sabagi satoe keIzer Tiongkok di djeman koeno jang boleh ada·

ken atoeran atawa larangan sasoekanja pada antero pendoedoek negri, maka atoeran jan~

ia dialaDken tjoemah berwates dalem kala- ngan familienja sendiri, jaitoe di ~n~a~a

iapoenja anak.anak, dan dalem hal lnl la ada dapet bantoean tjoekoep dari istri dan doea anak prampoeannja jang paling toea.

Hoedjin atawa Oewa Tjiauw Koe, ada . type atawa model dari prampoean !iongboa jang teritoeng golongan koeno, Jang sela·

~anja mendongkol sanget kaloe meliat

• orang-orang moeda sekarang djalan ber- doeaän dengen istri atawa toendangannja satjara orang Barat atawa doedoek nonton dengen berèndèng. Toeroet Hoe Oewa poe·

nja maoe, dalem gedong-gedong bioscoop atawa bangsal ,opera bangsawan dan laen- la en tontonan baroes diadaken tempat ter ...

• pisah bag i orang lelaki dan prampoean

'11

seperti jang bias a terdjadi pada 40 taon 1I

- .d.

(11)

h

d

laloe. Anak-anak gaçlis jang brani doedof'k berèndèng den gen sembarang lelaki, menoe- roet anggepannja itoe Oewa, ada melang.

gar atoeran sopan. Tapi sedeng dalem hal pergaoelan ia hendak djaga keras pri kaso- panan soepaja antara lelaki dan prampoean tida terdjadi hal· hal jang koerang pantes, Oewa Tjiauw Koe poenja anggepan dalem banjak hal laen srinl!kali ada gandj

il. Ia tida

pandang cljelek kaloe anak.anak gadis Tiong- hoa doedoek maen kartoe di tempat orang bikin pesta atawa di roemahnja orang jang kematian, dengen bertaroan besar dari sore s1mpe pagi atawa dari pagi sampe sore. ltoe oewa tjelah abis"abiSan pada anak gadis jang sring djalan den gen djedjaka-djedjaka kena.

'

lannja. tapi tinggal boengkem dan malah pandang

sep~rti

sobat kaloe ada gadis jang maoe ladenin ia beràjoedi di dalem tetarep di pinggir straat. Djoega ia anggep tida.

sabrapa djelek kaloe olang lel aki piara goen- dik. dan ia tida merasa terlaloe sa kit hati jang Tjiauw Koe ada poenja doea bini moe- da, malah jang sa toe. saorang dari bilangan Tangerang. ia sring paDggil dateug di roe- mah nja boeat bantoein waktoe hendak bikin sembahjaQg dan laen-Iaen pakerdjaän. Djoe.

ga ia tida kabratan aken doedoek berdjoedi

den gen bebrapa prampoean gaetidiknla orang.orang hartaWat'l jang pakeattnja rêbo dengen ba rang mas inten, tnaski poen an"

taranja ada djoega bekas wajang tjokek jang

so'edah oelocng kaloear ma soek di soehian ..

soehian sablonnja di ambil goendik oleh

!atoe orang bartawan

.

Boeat Oewa Tjiauw' oe, prampoean boengaraja tida halangan boeal ditjampoer. kalOe sadja pakeannjagiri"

ding dan bis:! maen kartoe dengen tatoan besar. Mas inten lang bergoemilang itoelah ada pas port aken orang. oratlg prampöean bisa ditrima dalem pergaoelannja itoe oewa.

Anggepan dal'i doea aQak prampoeannja jang paling toea, Djimat Nio dan Wisie Nio, poen tida ban jak berbeda dari sang iboe. Doea.doea ada èentji sekali pada orang.orang prampoean moeda terpladjar modern. jaag 51'i09 bergaoelan dengen lela

..

ki di tempat oemöem. djálan bereodèng de- nOen soeamin1a. atawa onder·arm dengeI1

~

.

toendangannja. Kaloe ada kenalannfa JlIng sring berdjalan atawa menonton berdoea!ld dengen soeaminja, iaorsng pOÎok .. !'leperci

" P

mimi" atawa .. getol toean-toeansn

.

ram ...

poean Tiooghoa jang djalan dengen ondër.

arm saftJa soeami atawa toendangannjg ia ..

orang namaken .. moeka tebel" dan "tida

--

(12)

8

poenja maloe". Di matanja itoe doea hoe~

djin, wajang-wajang tjokek dan boen ga- boen ga raia poenia kalakoean ada lebih 50-

pan dan beres dari pada gadis-gadis modern.

Ini sikep anti pada segala sifat modern boekan tida ada sebabnja. Sabetoelnja Hoe doea hoedjin, kaloe bisa dapet pasangan pa- moed a jang terpladiar modern secta bêrpa- ras tjakep, nistjaja Hda kabratan, aken djalan den gen onder-arm di straat-straat jang rame.

Tapi itoe kans sekarang soedah liwat djaoe.

Djimat Nio soedah djadi djanda bebrapa taon dengen tida ada lagi lelaki jang soeka lamar; Wisit Nio soedah lama ldoep ter- pisah dari soeaminja den gen siapa ia tida bisa idoep manis dan tjotjok. Ini proentoe~

ngan djelek membikin timboel pengrasaän dengki, sirik dan djeloes pada laen-laen orang prampoean jang lebih broentoel:'g dalem perdjodoannja. Seperti dalem dOJlgengan- nja Aesop halnja satoe andjing tjela boea ang~

goer ada asem dan pait sasoedahnja tida bisa dapet rambet itoe boea, begitoe poen ada banjak orang prampoean atawa lelaki jang moesoein keras segala sifat·sifat modern lantaran iaorang sendiri soedah tida ada kans lagi boeat rasaken kasedepannja penghi- doepan dari orang·orang moeda sekarang.

Terhadep pada ajab, iboe dan itoe doea soedara, Lies tida ada poenja kakoeatan aken melawan. Kakenjangan digosok dan

1

\ didongengln, ia poen pasti akea terbawa oleh itoe aliran koeno, kaloe tida llda satoe

I

J

kaponakannja, Diana Ong, jang lagi bladjar di Kweekschoal Mr. Cornelis, srlng koen-

I

djoengin padanja dan kasih masoek dalem pikirannja segala angen-angen modern.

Begitoelah Hong Nio jang lemah ada ter- libet oleh doe a aroes jaPlg alirannja berten- tanga n. Kaloe ia abis denger omongannja Diana Ong, pikirannia setoedjoe pada segala atoeran haroe jang toedjoeannja ada boeat bikin soepaja orang prampoean Tionghoa dapet kamerdikûän aken bergerak dan ber- gaoel dengen laloeasa, jailoe jang dinama- ken

emancipatie;

tapi kaloe besok ia denger tjerita dari iboe dan doea entjlnja tentaFlg

kaboeroekan~ja

pergaoelan pamoeda.pamoe- da djeman sekarang jang hendak tiroe atoe- ran Barat, hatinja lantes djadi mengkêrêt kom bali, boekan tjoemah ia merasa ta koet kadjeblos, tapi teroetama lantaran ia taoe betoei, kaloe ia brani tiroe atoeran !tjara sekarang pastllah ia aken dapet tjomelan kerns dari iboe bapa dan soedara-soedaranla.

Begitoelah kaädaännja sampe ia soedab

(13)

Wie Sin, jang perna sekola di Singapore dan terkenal sabagi satoe pamoeda modern.

Àjahnja Wie Sin doel oe ada djadi Luitenant d~ Batavia, tapi sekarang telah letakken J1~ d)abatannja dan idoep dengen saderhana rj lantaran kahat.silannia soesoet, sasoedahnja dapet banjak roegi dalem speculatie perceel- perceil. Itoe pernikahan soedah terdjadi at as pilihan dan kamaoean orang toea diiri kadoea fthak. Wie Si en dibri sempet aken bertettloe dan bitiara sabentaran pada Lies dalem satoe koendjoengan sedikit waktoe sablonnja itoe pertoendan~an ditetepken.

Itoe pamoeda merasa senang den gen parasnja Îtoe gadis jang tjantik, dan hatinja poeas koetika dibri taoe Lies soedah perna bladjar di H.

C.

S. hingga ia anggep pasti ada mempoenjai djoega sifaf-sifat modern.

Sasoedahnja menika sedikit minggoe, ba' roelah itoe pamoeda mendoesin bahoea familie dari istrinja ada kaoem koeno, tapi tni hal tida membikin Wie Sien djadi poe- toes harepan, kerna ia pertjaja betoei pad a kapandean diri sendiri jang nanti sanggoep l'engaroehken istrinja soepaja bisa toeroet ::lliran dieman. Ia tinggal sa bar pada segala atoeran koeno jang dipake oleh itoe familie

sabagitoe lama ia masih tinggà! di roem~h istrinja, tapi begitoe lekas ia soedab beroem ah tangga sendiri, . dan idoep berdoea den gen Lies, hal mana aken terdjadi dalem satoe doea boelan lagi, ia nanti angkat kepala aken tel'ltangin mertoeanja poenja segala pantangan dan atoeran jang tida bisa disetoedjoei.

Tapi Oiaski bagimana sabar dan hati-hati ia soedah berlakoe, perbentrokan ternjata moesti terdjadi djoega. lnilah berhoeboeng dengen adanja pesta Tjapgome. Wie Sien soedah ber<ijandji pada bebrapa sobat baek-

nja, aken dateng berkoempoel di Tjeng Lian Club dengen bawa djoega istrinja Diasing.masing dan laen·laen familie, komoe- dian sama~sama pergi nonton Tjapgome dan doedoek makan di salah satoe Restau- rant. Betoei saban kalih pergi nonton bios- coop iapoenja mertoea prampoean ataw(t soedara.soedara dari istrinia selaloe toeroet sama-sama, tapi Wie Si en rasa di waktoe Tjapgome orang tida nanti biltin kabratan ia dinlan berdoea, aken adjnk istrinja pergi di dub soeps ia bisa adiar kenal pad a sekalian sobat-sobatnja. Tapi ini penghare~an roe- panja bakal gagal. Hong Nio tida brani lawan kahendak iboenja dan kainginan doea entjinja aken non ton ~ama·~àma mnika.

(14)

Hong Nio sendii'i memang tid;'l :lnggep kahendak soeaminja ada koerang pantes.

maka ia djadi ketatik koetika mendenget Wie Sicn bri alesaD, bagimana djelek di mata orang kaloe satoe 'goeami tang baroe menika doedoek di perdjamoeal1 bersan1a istri dari sobat~sobatnja sedeng isttinja sen·

diri tingga1 menongkrang di pinggir djalan.

Ta pi eed eng di dalem bali ià mengakoe' kabeneraenja hoe aJesani fapoenja koeatif n'anti bikiD ib~n,a koerang senang me·

maksa padanta aken briken iei dtawaban ~

"Akoe tInggep. Thomas. tida perJoe moest;

doeEioek makan mitloem di tempat kerame ..

a'n, dengen bergaoeJan pada banjak orang jang boekan teritoeng familie atawa sabat rapet. Ini perboeatan pastilah bakal dateng ..

ken t;elaban kera!t dari (ihak ajab dan iboe'- koe j~nQ sanget tida 'senang pada perkarà • begitoe. Tapi akoe sendiri tida 'soek a tjega kaoe poenja kasenangan, maka djikaloe kaoe tïda soeka djalan bersama kita, biarlab kaoe pergt menonton ber!lam::l lIobat .. sobatmot, akoe tida nanti bîkin 'kabratan apa.apa".

Abis bi lang begitoe. Hong Nio berban~

kit dan larttes masO'ek 'ka dalem kamat,

tinggalken Wie Siea ben gong feDdirian di

pertengahao.

Apakah

sekarang ia moest! bikin?

Apa-

kah ia moesti bilang pada sekalian sobat ..

sobatnja bal istrinja tida bisa toeroet

?

Boeat mengakoe jang mertoeanja ada model koe no.

itoelah pasti tjoemah membikin ia kena di·

tertawain, kern a sablorinja menika ia sring sekali bitjareken soeal Iloeami is tri memba- wa penghidoepan merdika sn tja ra modern.

Sekarang ia merasa. se gala angen~angennja

;ang doeloe bakel djadi gagal sabagitoe la- ma istrinja masih ada di bawah pengaroeh dari kakoenoari jang ia blon 5anggoep aken bantras.

Dengen mendongkol dan oering.oeringan Wie Sie'l ambil poetoesan aken bri taoe pada istrinja, jang ia lebih soeka tida pergi kaloear menonton sa ma sekali. Tapi koetika bendak masoek ka dalem. mendadak moen-

~ tjoèl Fran~ Liem, sobatnja jang blon lama' dateng dari Cheribon, jang lantes menegor:

"Halo, Thomas, kaoe blon berpakean?

sekarang soedah djam toedjoe. kita poenja sohat.sobat tentoe semoea soedab koempoel di club. Man<!kab kaoe poen ja hoed jin 1"

Peda Frans Liem ia tida perna simpen resia. make Wie Sien laloe toetoerken apa jang kadjadian, serta bri taoe poetoesannja aken tinggal sadja di roemah, traoesah me-

(15)

14

110nton sama sekali, sabagi protest staS

pet·

boeatannja iapoenja istri dao (amilienja.

Frans dengerken ifoe katerangan tambfl kisoetkeo djidat.

"Protest ssfj:lra 'begitoe hoeksn moestlnjll dilakoeken oleh satoe lelaki, haoJa oleh orang pram paean /' saoet Frans. "Satoe Je/aki ha·

roes ambif sikep óralli

ket/ta bener.

Kaloe beo

toeI kaoe poenja hoedjinlaog 90edah bilang, ia tida merasa kabratan apa-apa

kaae

pergi djalan-djalan dan doedoek makan den

gen

!obat-sobatmoe ser!:! istri dail sJadis laen orang, kaoe moesti lakoeken itoe den gen sapenoehnja. Kaloe akoe djadr kaoe, nanti akoe sengadjain aken liwat di depao istri·

moe dengen berëndèng atawa berpimpin tangan S8ma laeo prampoean . . . , _"

• - .. Ap~kah kaoe maoe soepaja terbit onat besar antara akoe dengen istrikoe dan !e'.

moea familienja?"

- "Tida perdoeli, kit:.r moest! adjar adat. soepaja laen kalih marika diadi mengarti"

itoe sikep koekoeh jang tida kapantesan bisa meroegiken djoega, pada dirinja"',

- "Tapi orang banjak jang tida Uloe doedoeknja perkara dan tida mendoesin pada kita poenJa maksoed. pasti aken tjelah, padakoe. Orang toeakoe ser.diri nanti

goesar kal oe, dapet ta oe itoe perboeatan".

Frans Liem bengong berpikir. Menda- dak ia terSeiijoem, laloe berkata:

"Bagimana kaloe jang kaoe pimpio dan 'ad jak djalao sama-sama ada satoe siotjia palsoe 1, . . . . Kaoe taoe bagimana bagoes akoe soedah bisa tiroe sikepnja sa toe gadis dalem pertoendjoekan tooneel derma. De~

ngen poke itoe ram boet palsoe, Shanghai dress jang model paling baroe, poep Oer jang tebel, alis ditjèt dan bibir serta pipi dipakein

rouge.

tida satoe manoesia bisa sang~a akoe boekao pram poean toelen.

Istri dan mertoeamoe tentoe bakal djadi sanget mendongkol, tapi naoti kaloe mari~

ka liat kaoe poelang di roemah bersama akoe, pastilah iaorang tida poenja alesan boeat goesar lebih la'ma, kerna berdjalan dengen menjamar begitoe roepa soed:lh oemoem di waktoe tjapgome. Dengen ber- boeat begitoe, kaoe pindahken kaoe poenja kadjengkelao ka dadanja kade poenja hoe~

djinlang dao familienja. Manakah lebih baek, tinggal di roemah den gen hali men~

dongkol atawa pergi djalan-djalan aken kasih satoe peladjaran pada itoe orang.orang koeno soepaja IIlcndoesin pada kakliroean- nja ?"

(16)

15

Wie Sien tersenjoelll, matanja men;alah dari lantaran girang; la tepok poen dak sobatnja sambil berkata:

.. !toe pikiran betoe1 bagoes sekali I Le- kaslah kaoe poeJang aken lakoeken itoe penjamaran. Akoe toenggoe kaoe di Mangga Besar samping schouwburg Thalia."

SIAPA T1DA BATJA

,.P A NOR A MA"

Tandanja ia blon mengenal pembatja'ao Melajoe jang baek.

SIAPA TIDA DJADI ABONNE

.. MOESTIKA PANORAMN' ia selamanja nanti kablakangan membatja tjerita.tjerita haroe jang paling baek dan menarik hati, jang per na dikaloearken dalem ini djeman.

LEMARI BOEKOE ATA

W

A BIBLIOTHEEK MELAJOE jang tida disertaken boekoe-boekoe kar~­

ngannja Toean Kwee Tek Hoay. tandan)a masih blon berarti apa·apa.

11 .

SIOTJIA GOEI DARl SEMARANG.

Tida ada pesta Tjapgome di Java jang .mdebihken ramenja dari di Batavia. boe kan sadja sebab Batavia ada kota jang paling besar. hanja teroetama dari sifatnja Hoe kara.

mean jang tida bisa didapet bandingannj~

di laen.laen tempat.

Tjapgome di Buiten~org, Soekaboemi.

Tjiandjoer dan Bandoeng poen teritoeng rame, tapi kalah djaoe djikaloe dibanding dengen Batavia. Tjapgome di Buitenzorg, sa- bag i djoega di laen-laen tempat di Preanger, sifatnja seperti karamean agama, dimana dato Toapekong jang diarak koeliling kampoeng Tionghoa ada pegang rol jang paling penting.

Ja'ng palIDg merameken adalah' roepa-roepa permaenan, jang djalan mengamen di kam- poeng Tionghoa, dan begitoe lekas Hoe pe·

maenan moelai boebaran, djoemblahnja .pe- nonton poen lantes soeroet.

Tida begitoe dengen keramean Tjapgome . di Batavia. Toapekong dan permaenan tida

~ertampak sama sekali. Jang bikin Hoe pesta

(17)

djadi rame jalah rombongan-rombongan orang jang djalan plesieran den gen di.iringin mu- ziek, menjamar dengen roepa-roepa pakean, sambil berdansa dan tandak di sapandjang djalan. Rombongan orang plesieran tjara begitoe ada terdapet djoega di laen.laen tempat, tapl terlaloe entjer boeat bis a menarik perhatian. Di Batavia djoemblahnja itoe rom- bongan ada ratoesan dan terdiri dari segala bangsa, jang bikin padet antero straat moelai dari Glodok Iiwat Toko Tiga, Patekoan, Kongsi Besar dan laen-Iaen djalan hoe·

boengannja.

Di sapandjang Hoe djalanan ada penoeh dengen restaurant dan waroeng·waroeng ma·

kanan jang sabagian besar goe:boek~goeboek~

nja tinggal di~asang teroes sadari Pasar Malem. Di sitoelah orang·orang jang soedab pêgêl kakinja abis b€rdjalan moendar-mandir boleh mengaso· dan sekalian djedjel peroet atawa i1angken aoes. Di maleman Tjap~

go me, jaitoe malem pengabisan, ada jang paling rame. Antero straat ada begiloe padet den gen . penonton, terkadang orang ampir tida bisa bertindak moendoer atawa madjoe, hingga kaliatannja orang boleh berdjalan mengindj<:'k itoe kepala~kepala manoesia jang begitoe rapet zonder koeatir djato d~ tanah.

Djam 8 sore Hoedjin Soen Tjiauw Koe

den gen familie dan bebrapa s@batnja pram- poean soedab berdoedoek di pinggir straat Pantjoran di depan tetarepDjl Restaurant Ketoepat dan Ajam Goreng poe:njanja Njo.

nja Gemoek, jang dJadi iapoenja kenalan lama. Itoe oewa tida kasih anak-an:lk pram~

poeannja djalan moendar-mandir seperti laen·laen orang di itoe djalanan jang padet dengen manoesia, kerna tida soeka kalanl:!- gar atawa kadesek oleb semharang lelaki antara mana ada banjak djoega orang·orang jang koerang sopan. Ojadi tegasnja itoe - oewa maoe djaga soepaja djangan sampe melanggar peradatan Tionghoa jang tida membri idzin oranl! prampoean golongan pante! kasih badannja kalanggar ol eh sem- barang lel aki. Tapi koinbali disini ada ter·

dapet apa· apa jang bersifat gandjil atawa pintjang. Sedeng di satoe flhllk ia hendak djaga keras peradatan dan pri kasopanan.

di laen fihak ia ambil tindakan jang mem- bikin Hoe atoeran soeker dipegang tegoeh dan malah menjoesahken pada laen orang.

Sabetoelnja kaloe soedab taoe di tempat ker:!- mean ada banjak orang lelaki jang koerang pantes dan berlingka tengik, itoe oewa moesti larang familienja aken datl'ng di itoe temp:lt

(18)

20

atawa djangan nonton sa ma sekali. Tapi Oewa Tjiauv: Koe tedaloe goembirab aken saksiken Tjapgome, maskipoen moeloetnja tida brentinja binaken kalakoean orang prampoean dan teroetama gadis·gadis jang djalan saling desak di antara orang banjak.

Ia koetoek dan tjelah abis·abisan koetika ,bebrapa hoengaraia bertandak di sapan4 djang djalan dengen saling pelok pada be·

hrapa pamoeda jang soedab satenga sinting, tapi ia terlawa terpingkel.pingkel koetika meliat rombongan orang jang berpakean dan menjamar satjara loet joe, dan malah pasang koeping sabisa.blsa aken tjoba dengerin satoe rombongan lelaki dan prampoean jang laQi menjanji krontjongan.

Pad a waktoe begitoe, restaurant restaurant sedeng asik poengoet doeit dari orang.orang jang dateng blandja. Tapi Oewa Tjiauw Koe soedab monopolie sabaris korsi dari' restau~

rantnja Njonja Gemoek, hingga orang-orang jang hendak dateng makan disitoe terpaksa batalken niatannja lantaran tida kabagian tempat doedoek. Ia tida perdoeliken eige~

nares dari itoe restaurant tekoek moeka asem lantaran familie dari Hoe oewa doe·

doekin korsi.korsinja jang perloe dipake boeat tetamoe jang hen dak blandja. Si

21

, oewa tjoemah pikir, kaloe ia moesti berdja'~

Jan moendar·mandir saling desak pada orang banjak ada melanggar k:lsoplnan Tionghoa, den gen tida perdoeli lantar"a n hendak djaga kasopanan ia soedah lakoe-' ' ken satoe perboeatan jang meroegiken

sanget pada itoe Njonja Gemoek jang sedeng hendak tjari sedikit kaoentoengan di itoe malem.

Begitoelah lantaran hendak pegang ka.

pantesan, oewa Tjiauw KGf: soedah lakoe- ken perboeatan jang tida pantes!

. Lies ada doedoek di derekan paling oedjoeng, sablab-menjeblah dengen Diana Ong, jang toeroet nonton sama·sama. la tinggal bengong seperti orang jang tida be,rsoemanget. Ia lia~ , ba~imana banjak orang-orang. prampoean jang djalan moen·

dar·mandir den gen s0eami, familie atawa kekasihnja, den gen roepa sanget broen- toeng dan tertawa 9irang, hoekan sadja orang moeda, tapi djoega jang soedah beramboet poetib atawa satenga oemoer, Riboean pasang lelaki dan prampoean dari segall.\. bangsa, Tionghoa totok dan prana~

kan, toeroet saksiken keramean di itoe malem dengen zonder perdoeli apa melang.

gar adat kasoplnan atawa !ida. Tapi se-

(19)

karang ia, jang masih teritoeng peoganten baroe, moesti teroisah dari soeaminja jang kaliatan sanget tjinta padaoja, tjoemah lan- taran iboeoja anggep hal djalao berèodèog ó'ltawa bergaodeng deogen soeami sendiri di tempat rame ada perboeatan genit jang melaoggar kasopanan Tionghoa. Apakah itoe" riboeao orang-orang laen janlfberboeat begitoe semoea ada golongan biadab

d~n

soedah tida kenal kasopanan lagi?

Ini pikiran soedah dateogken pengrasaan djengkel, hingga ia awasin itoe karamean dengen haH ding!n, dan lebih soeka lekas poelang ka roemah. Tapi baroe sadja ia maoe berbangkit aken samperin iboenja boeat diadjakin p0elang, mendadak Diana tarik tangannja sambil berkata:

"Liat, Lies, Thomas djalan sama siapa?" • Lies memandang ka djoeroesan jang di- oendioek oleh tangannja Dia. na. Ia dapetken soeamiDja, den gen bergandengan tàngan sama satoe prampoean eilok, lagi bertindak masoek di satoe tetar~p jang pernanja di sablah

.

restaurant Njonja Gemoek, di mana ada dl- djceal ijs, stroop dan laen-laen minoeman.

ltoe prampoean ada begitoe eilok hingga dar! sana.sini banjak orang

m~rong menga~

wasin. Badannia tinggi dan langsing, lehernia

djoengdjang. koeht moekanja dan lehefnla ,poétih meletak, alisnja item dan bengkok, matanJa bersorot terang dan aloes, Pipinja dà. doè dan bibirnja metàb, s(!deng ram boet

..

Dja jang gomplok ada dikonde tjara Europa

,

di mana kal!atan mentiorot pruit briiliatlt jang betgClemilang tertodjo oleh tjahajanjét lampoe.lampoe electris.

Badjoenja ada dat! Shanghai Dress soetrà idjo r110eda jang :tmat indaft soelamannja dengen di dadanja ssblah kiri, deket kan"

tjlng

leher, ada tertahtjep satoe boeoga

!ler?eni besar. Tangan hacljoenJa jang pen dek membrl liat bahotnja jang poetib melétak dîmana ada

betsoe!lo~n

I!abari!

gelang emas tertaboer Inten

;an~ gdang ..

goemilang. Poendaknia kanan-kiri ada tettoetClep "I eh satoe slendang soetta koening, di tenga dadanja ada mentiorong satot' rtJadaIion besar dari brilliant dan dloega sa toe rante !1Ioetiara, di oedjo(!ng manà ada tergantoeng

S

atoe kipas dari boeloe. dan

~angan

kirinja meme9ang

sagaboen~

boengd ruberoos atawa Sedep Malem,

Se(l~n9 ta~

ngaQ kanannJa Iagi samboetin slttoe

~las­

stroop ijs jang dengen horma! Thoma9 sodorken padanja.

.. Apakah kaoe ken al siapa

ito~

pram ..

(20)

fll?eafl

?')

tanja Diana.

Lies jang mssih kamekmek. tlda 'bisa tantes blenJaoet. ,

NApakah

hoe

tida kenal11f tanja poe\a biana,

, "Tfda", saoet Lies.

.. Akoe nanti snmperin

aken

tjari taoe'., kata Diana, fang teroes berbangkit dan me,nghamperi pada Thomas, jang koetika rnèliat Hoe g'adis, laloe tersenjoem. me- - blanggoet dltn 'berkata l

~Kaoe nonton salDa sfape, Diana

1')

.. Ako~ nonton sama Hoedjfn Tjia Wie Sien jang lagf berdoedoek di loods sablah dan sek~rang lagi awasin padamoe", saoet

I:)iana denlten soeara 'ketoes,

"Akoe 'merasn girang hisll bC!rlemoe kaoe dis/ni," seoet Tkomas dengen sabar; "biar' lah akoe kasih

ka

oe adjar k~nal pada inl • Siolfia Goei dari Semarang. akoe poen ja kenalan lamll, jang doeloe telah perna bla~

djar bersama akoe di Hoa ing Tiong Hak,"

l\on\oedian Thoma~ arnbil itoe glas stroop )an'g itoe siotjia soedah minoem abis iSinja, 'alee tato

di

medja, Mmbil berknta:

1'1

Miss

Goei, 'idi&inkenlnh bkoe kasih adjar k~nal padamoe den gen Siotjia Ong, moerid

,

dari Hollandsch.Chineesche Kweek

chool dl

Meester Cornelis".

Itoe siotjia memanggoet sa.ttlbit.bermesenl 'pada Diana, laloe berkata den gen soeara

aloes dan merdoe l

..Akoe mer3sa broentoeng sekali l1i5a adjaf leenal vaqamoe. siotjia Ong, Debab ako~

poen ada poenja s!ltoe kaponakan. siotjill Marie Oeij. jang djoega ada bladjar dalem Hoe kweekschool. Akoë htirep bi5a berlemoe lagi padamoe kapan akoe koendjoetlgin itoe sekola 'dalem ini doea liga hati. Akof barae pertama kalih dateng di Bntavia, dan merasa sanget broentoeng bertem oe den gen Mi.

'Tjia hingga biaa saksikeo itli pesta 1,apgo'"

me jang sanget loear biasa. Di Semarang kita tida rajaktn Tjapgottte begini rame, Jang paling rame tjoemah di malem Tjia"

gwee Tjê-pè sore wakto~ oraag bikin sem ..

bahjang

Töehan

Allah atawa Keng

Tb.

Kong:'

"Miss GoeÎ baroe ta

di

sore sampe

dertgea

exprell dati Semarang," mE!njamboeng Tho"

mas i

"ia

dateng di~ini bersama aotDoja aked anter satoe kaponakannja jaag beso~ sare aken braàgkat ka Et1topa. Lanfaran aomnja koeràog ertak badan, makil akoe moesti anter ia djalan.djalan liat tjapgome disini.

-

I j"

I

I1 I (

I1

1\

I I

(21)

S~karàng akoe tida sempet aken

bitiar!\ ba ..

?,ak. kerna akoe moesti anter ini siotjia lderm tempat-tempat jang rame. Kaloe maoe adjQt kenal lebih djaoe, besok kaoe boleh dateng di hotel Des Indes kamer no. ampat poeloe."

. A~is bilang begitoe. Thomas lantes pim- PlO Siotjia Goei jang. ,den gen tingka lakoe tnani,s dan bersikep aleman. r:lpetken ba- d'llnnja pada ito~ pamoeda jang Iiwat dengen gagah dan angkat moeka di badepan istri, mertoea dan laen-Iaen familie.

Diana iang blldannja bergoemeter lantMan

~oesar; tadinja hen dak memboeroe aken tjega

~toe doea orang teroesktn perdjalanannia., tapt

l a

terpaksa oeroengken niatnja itoe kema Tho.

mas dan Miss Goei soedah njeloesoep di

~ntara rombongan ot'ang banjak. Koetika ia b~lik\ Diana dapetken Lie~ lagi bertoendoek dl korsinfa dan tekep moekanja dengen ka-

~oea tangan, badannja berkledjetan, kerna

~~. lag~. menangis. Njonja Tjiauw Koe lagi djJ09dJtng Saroengnja dan soedah goeloeng tangali . badjo~ serta moekania seperti orang kasandlngan Ib\is, moeloetnja mendjelamoe ..

tan: "Mana dia? dia djalan 5ama soendd mana? doearaka hetoell" Doea entjinja Lies poen soedah bangoen dari korsinja, laloe

menghamperi dan tjoba tarik tangan adenja sambil berkata. "Mari kita soesoei

!

loe moesti

~jakar moekanfa, kaloe ketemoe I"~

Lies lantes berbangkit. tapi boekan boeat menjoesoei soeaminja jang menoedjoe ka djoeröt!san djembatan Toko Tiga hanja lantes bertindak k~ djoeroesan Glodok, sambil ber- kata: .. Lebih baek kit a poelang sadja, 'tij!"

Abis bilang begitoe. latltes ia berdjalan me·

nerobos di antara rombongan oran~ banjak.

hi~ga zonder berpamitan lagi pada Njonja Gemoek. Oewa TjiauW Koe dan semoea temeunja menjin~kir dari itoe tempat aken iJtoetin pad a Lies.

----

KALOE TOEAN BLON BATJA

113' J\~é)JiJ\JttJ\u

Tandanja blon kenal pe'mbatjaän Melajoe jang baek.

Kirim postwissel f 3.00 boeat tjoba ber- langganan satee kwartaal. nanti toean liat bagimana djaoe bedania

Panora;ma

den gen tijdschrift. tijdschrift Melaioe jang laen.

Proefnummer dikirim pertjoemah. kaloe menoelis pada

'ADMINISTRATIE PANORAMA

Prinsenlaan 69. Batavia.

(22)

I1J.

DAJA PÈMBALESAN.

"Dasar loe toes bangka jang poenja salah!

goea soedah bilang sêrépin doeloe kelakoean.

nja. djangan boeroe~boeroe kasih kita poenJa anak, tapi loe pertJaja sadja dongen{!an ba ..

panta r •• , , •.• Seltarang dj~df begini I an kita dia rongrong hatinja, baroe kawin doea boelan dia lIoedah brani 'hawa-bawa pram- poean hen di tempat rame, di depan goea dan Lies poenJl mata, apalagi nanti '"

Begitoelah Hoedjin Soen Tjiauw Koe menjomel pandjang. pen dek di hadepan soramil1ja jang doedoek meJondjor di korsi maks dengen lehernja dibèbët handoek dan têkëp idoengnja sama sapoetangan jang dibasain dengen eau de cologne.

,. Kapan Joe djoega (eughAeugh IJ tjioe-tjiam sama Toapekong di KIenteng (eugh.eugh) dan di Kwan-im-teng (eugh-eugh.eugh,) se.

moea bilang baek, pe-.dji,nja hap (eugh.eugh I Jes/·kst. hat.sjihl)", begitoe djawab Empe Tjiauw Koe sambil batoek-batoek.

- .. Biarin semoea toapekong biJang begi.

toe ati·gwa masih berat, tapi loe jang berkeras

.

-

-~---~

.

bHang kasih • dab, maoetjari njang' giman:llagi sebab dia toeroenan bae.bae! Nah sekarang , liat. bagimana tingkanja anak.ana~ moeda p)adj~ran Eropa. presis kaja OlOn)et. kaga poenja maloe I"

- .. Tapi apa bel oeI (ellgh-ellgh) temen- nja prampoean toelen? (kst-kst) Maleman Tjapgome orang sring menjaroe (ellgh-ellghl) Masalah si Wie Si en brani b~gitCle!"

. . ? - .. Ai. loe masih djoega kaga pert)8)a . Tanja si Diana. jang soedah samp~rin d~n omong 5ama itoe prampoean. katanta berat~

sal dari Semarang. anaknja familie Goel jang kaja besar, dan doeloe djadi dia poenja lemen sekola. !toe prampoean kalanja satoe anak prawan - setaoe betoei prawan setaoe bohong - minta dianterin nonton Ijapgom~,

Toeroet patoetnja lelaki jang sopan. dIa moest i soeroe itoe siotjia 'Goei toe roet non·

ton sama kits rame-rame. hoekan pantesnja dia adjak djalan poeter.poeter ?isèngkl,è~

tangannja lebih.lehih dari binin)a sendm.

b . I"

Sama si Lies dia blon taoe berhoeat egltoe.

Njonja TjiauW Koe loepa ia sendiri jang larang anaknja djalan bergandeng tanga,n sama soeaminja. Sekarang ia penasaran Wte

• Sten rida perna berboeat begitoe pada istrinj 3.

Ini menoendjoekken itoe larangan boekan t;m~

-{

I1

I,

I,

I

i

I,

....

(23)

boe~ d~ri

kapert;ajaän djoe:djoer jang Îtoe:

kablasaan tida baek. hanja teroetama !lang lboe ~an doea anak prampoeannja jang lebih toea. Jang soedab (ida bisa l'asaken kamanr.

san dari sotami istri satjara pamoeda seka.

rang. tida soek.a meliat laen~laen orang o~ndjoek kapoeasan dan kabroentoeogan dl hadepan matanja. Diadi Uoe ale~an ,. K's~pal1an Tionglma" Ijoemah didjambre(

s~bag~ gegaman aI(en semboeniken kadeng~

k,annJa. Dan orang jang bertabeat begitoe Jelaki ,dan prampoean. ada banjak sekati:

- "fapi kenapa loe (ellgh.eugltl) loe kaga tegor dan kalain?" ranja Empe Tjiauw Koe.

. - "Mana bisa. sebab dia keboeroe larl nJeloesoep antara orang banjak

!"

.- "Tadi loe bilang (kst.kst, /taf.sjik I) DIana soedah omong sama dia ( ellghl) kenapa loe kaga ikoet samperin?"

.• Gwa pikir tentoe dia dateng sama kits

s~bab

Diana soedab kasih ta oe Lies

ad~

dl loods sablah. 1<1ga taoenja ~ dasar

~elaki do~araka! - dia teroes n~elojar. dan ltoe gadls djoega moekanja kliwat tebel

bra~i

.djalan berdoeaän sama orang

poenj~

lakl dl depan mala bininja!"

. Tiiauw Koe berbangkit dali korSi males dl 013n3 ia ada melondjor. Ini oudeheer jang

beradat keras sekarang $oedah naek bra·

, dang. la tida bisa sabar· aken menoengg nc sampe si khia-say poelan~ ka roemah. Ia soeroe si Wisit NiO ambilin iapoenja topi pet dari wool dan bad joe jas flanel, lantes sèmbat t.oengketnja, dan bersedia aken dje~

lan ka loear maskipoen la~i batoek pilek keras. aken saksiken sendiri Wie Sien poe~

nja kelakoean koerang adjar. mdanggar pri kasopanan Tionghoa.

• Sedeng Empe Tiiauw Koe lagi pergi ka loear dan Oewa Tjiauw Koe niomel pan- djang pendek bersama Djimat Nio dan Wi- sit Nio. Lies lagi rebah di kamar pêtêlin aer mata dengen ditemenin oleh Diana. loi gadis, maski soeka goenaken segala aloeran B~rat dan ingin orang prampoeao Tionghoa .

. dapet bak sama rata sabagi lelaki. tida hisa

liat sato~ soeami lakoeken perboealan tida pantes terhadep pada istrinja. Diana sendiri ada poenja saloe entji jang soedah mening- gal doenia dengen hati mereres kerna di- rongrong oleh soeaminja. maka ia ambil poetoesan aken berdaja socpaja gadis-gadis·

Tionghoa dibri peladjaran tjoekoep agar bisa belaken diri terhadep pada soeami·

soeami doerhaka jang biasa berlakoe sawe·

nang.wenang lantaran orang prampoean

(24)

32

Tiongboa kabanjakan bodo dan lemah.

Diana pandang Lies sabagi soedara, dan taoe tabeatnja Lies jang lemah. tida poenja kamaoean sendiri. hanja djadi sabagi ben.

dera jang ikoelin djalannja angin. Kaloe ia bergaoel pada kaoem koeno lantes tabeatnja djadi koeuo, dan kaloe bertiam- poeran pada kaoem moeda pikirannja poen toeroet diadi modern. Diana merasa girang Lies menika pada Thomas Tjia jang teri- toeng satoe pamoeda modern hing~a pasti bakal terbebas dari oedara kakoenoan jan,:!

melipoeti roemah tangga dari orang toeanja.

Maka ia sanget mendongkol koetika me- liat itoe soeami modern soedah lakoeken saloe perboeatan jan~ sanget menjakitken bati istrinja. jang pastilah aken ditjela oleh segala orang sopan maski poen jang ter.

pladjar Barat.

Diana anggep tida djelek satoe soe~mi ber- djalnn berdoeaän dengen laen prampoean.

apalagi kaloe ia ada satoe sobat baek jang dateng dari djaoe dan tida poenja laen ke- nalan. Tapi sikepnja Wie Sien boekan tjoemah sabagi saloe penganter. hanja tingkanja dengen siotiia Goei sama djoega s6perti sapasang penganten haroe jang lagi sedeng ada da- lem honeymoon. Jang paling bikin ia men-

33

dongkol adalah koetika ' W:e Sien !ida , am bil perdoeli Diana bri laoe Lies ada me-

ngawasin pada marika dari loods di sab\:ih: Maski taoe sang istri dan mertoea ada dl deketnja, .ia tida pikir boeat !samperin atawa kasih kenal pada itoe tetamoe dari Sem~­

rang, hanja deugen bergand~ngan tan~an la

~engadja Iiwat di depan m~rlka sepertJ he~' dak rong rong hati istrin)a. Kalakoean~Ja

• 'Mark Antony pada iapoenja istri. Octavl3, koetika ia lag i sedeng ter~ila-gila dengen Cleopatra. tida lebih brutaal dari pada si- kf'puja Wie Sien terhadep pada Li.es .di i:oe waktoe. Diana menj~l sekalt LIes

.Ian'es adjakin poelang hingga ia tida dapet

koetika aken menegor perboeètannja itoe soeami jang sanget tiada pantes. Diana !ida taoe perkara apa jang djadi pokoknja oeroe- san, bingga antero kasalahan ia pandang ada di fihaknja itoe soeami.

Ach akoe kapengen sekali denger ap:!

Thomél~

nanti bilang dari perboeatannja itoe",

berkata Diana. .

Lies, jang sadari tadi ampir !ida oet)ap~

• ken sapata kata, telah merasa dalem ini bal iasendiri dan familienja poen ada toeroet djoega bersalah. l\aloe kiranja ia bisa ~e~gi djalan-djalan berdoea den gen soeamlO]a,

(25)

34

tentoe sekali Thomas tiada begitoe perdoe.

liken pad a Hoe siÇ>tjia dari Semarang, la tiada loepa bagimana pada bebrapa djam laloe ia telah bilang pad a soeaminja, bahoea ia tida kabratan aken Thomas berdjalan sa ma sobat-sobatnja. jang soedah diterangken antara mana ada djoega orang-orang pram~

poean: Mak:! Lies merasa' dalem hal ini ia tida ada hak aken goesnrin Thomas,

Soepaja Diana diangan salah mengarti, ' Lies laloe terangken pada itoe kaponakan doedoeknja hal dari bermoelah satoe per satoe. Sasoedahnja denger itoe katerangan, Diana berkata:

uLarangan begitoe matiem dari orang toe a dan soedara·soedaramoe memang dari doeloe akoe soeûah bilang tids beralesatl, kerna terbit dari pikiran tjoepet. Tapi maski • begitoe, kalakoeannja Thomas tida bisa dlbenerken, kerna ia moesti mengarti, kaoe tioemah sakedar toeroetin kamaoe'an orang toea, hingga tida pantes ia lakoeken per- boeatan jang bikin sakit hatimoe. Akoe ingin sekali tanja: apakah ia merasa senang kaloe meliat kaoe dialan bergandengan ta~

ngan di tempat rarne dengen laen lelaki

?

Ia tida boleh lakoeken saloe apa jang ia tida soeka orang laen berboeat pa~anja !"

,

.. Kaloe sabentar ia poelang, akoe angkat kaoe djadi akoe poenja wakil boeat tjome- lin padanja". saoet Lies

Diana tinggal diam, kerna ia lagi keras ber- pikir. Bebrapa minuut komoedian ia berkata :

.. Akoe' tida hak aken tjampoer oeroesan antara k~oe dan soeamimoe. Tapi akoe rasa tjomelan sadj~ tièa bergoena, kerna lelaki jang bengaJ, kaloe ditjomelin bleh istrinja.

• masoek di koeping kanan kaloear lagi di kceping kiri. dan ada djoega jang soedah poeles menggeros sedeng istrinja menjomel masih blon abiS. Thomas boekan moesti ditjomelin atawa dinasehatin, kerna ia sampe pinter dan Plinde boeat tida mengarti apa jang betoel dan apa jang salah. Orang be- gitoe moesti

diadjar,

moesti

dibales

satjara apa jaag ia sendiri telah berboeat, \"

"Dibalès satjara apa jang ia telah ber- boeat '" kata Lies dengen merasa heraD,

"akoe tida mengartf ka oe poenja maksoed, Diana \"

.Akoe 'maksoedken," Diana membri ka- terangan. "soepaja kaoe bisa djalan moen- dar~mandir di hadepannja Thomas dengeu digandeng okh laen lelaki. Akoe ingin liat bagimana iapoenja sikep: apakah hatioja senang atawa tida?"

(26)

36

- .. Pikiran gila, Diana!" djawab Ues sambil mengelah napas .• Saoemoer idoepkoe blon peroa akoe berlakoe begitoe dengen satoe leIaki, maski pada soedara.soedara poen tida. Satoe kasalahan tida bisa dibales den gen kasalaban Jagi. ltoe p~rboeatan bisa hikin namakoe sendiri pOln toeroet djadi boesoek '"

- .Memang betoeI kaloe kaoe djalalt bergaodengan dengen satoe lelaki toelen.

Tapi bagimanakah kaloe kaoe onder-:lrm de- ngen akoe. jang berdandan satjara lelaki 7 ... "

_ "Kaoe maoe menjamar djadi Jelaki, . Diana 7"

_ .Ja, boeat toeJoeng kaoe soepajl bisa kasih pembalesan jang satimpal atas kal a ..

koeannja Thomas jang sanget tida pantes".

Lies jang sakean lama rebah di randjang pêtêlin aer mata, sekarang berdoedoek, dan aer matanja soedah kering sama' sekali, malah matanja kaliataa bersorot girang.

_ .. Tapi, Diana, Thomas gampang kena- lin kaoe, hingga itoe akal tida bergoena dan malah ia tertawain".

_ "Dalem Kweekschool soedah bebrapa kalih akoe ambil bagian dalem pertoen.

djoekan tooneel. Istri dari kita poenja çiirecteur malah soedah perna adjarin akoe

37

, bagimana moesti berdandan aken salin roepa.

Thomas poenja badan ada 5ama seperti badankoe, hingga kaoe boleh ambil bad joe dan tjelananja boeat akoe pake. Tiada soesah akoe robah moeka dan tangan dengen tf~t warna bruin hingga akoe poenja koelit djadi koening sawo; den,l!en pakc koemis palsoe dan katjamata, dan isep djoega seroetoe atawa pipa tembako jang ,.besar, akoe brani pastiken tida gampan~

orang bisa kenalin akoe siara".

- "Akoe koeatir kal oe ajah dan iboekoe dapet taoe ini perboeat'3n, iaorang nanti tjomelin akoe".

- "Itoe hal djangan kaoe pikirken, nanti akoe jang bri djawaban. Sekarang paling perloe kaoe sediaken itoe pakeaD, dan kaoe sendiri .po~n moesti kaloearken kaoe poenja rok jang paling indab, djangan pake kebaja dan saroeng seperti tadi. Kaoe moest i berdandan lebih rapih. lebih tjantik dan rèbo dar i itoe Siotjia Goei. Kita djangan ilang tempo, kerna akoe koeatir Thomas soedah keboeroe poelang".

7" .. Tapi iboekoe tentoe tida membri

idzin kita kaloear berdoeaän sa.ja . . . ,.

- "Mengapakah moesti minta idzin?- Kita kaloear, dan begitoe poen kaloe kit a

(27)

I'

Ij

n

11

I1

I'

li

li

I :

11

balik. dari pintoe samping; pesan sadja si Simah boeat toenggoe itoe pintoe, dan kaloe dilanja ia djangan tjerita kita pergi ka- loear. Ajah dan iboemoe sekaran,g tentoe soe- dah tidoer. kerna soedah ampir diam sabelas.

Kaoe moesti berlakoe gagah dan hati tetep.

Lies. djangan selaloe sal1gsi dan moendoer madioe 1"

J<alo~ to~a" maoe bafja:

Kritiek-kritiek jang tadjem.

Pemandangan ten tang Tiongkok jang

~ampoerna,

Pametjahan soeal kabatinan dan agama jang terang, Katerangan tentang rohani atawa orang aloes, T jerita-tjerita loear biasa jallg mengge-

terkeIl ha ti, Sair.sairan jallg bagoes,

!lmoe wetensclzap jang tinggi, Artikel tentallg literatuur,

enz. enz. enz.

DJADILAH ABONNE "PANORAMA",

iang selaloe moeat artikel· artikel paling baek ~

jang bisa terdapet di dalem bahasa Melajoe.

IV.

AM

PJR DIKEMPLANG.

Dengén sablab tangan toendjang badall sama toengketnja dan sablah lagi takep Idoengtlja dengen sapoetangan j!lng dibàn·

djoerin eaU de Cologne. Soen Tjiauw Koe jang tlela brentinja batoek. berdèhèm dan berbangkes, telah berdiri !leperti toengga~

di Sampingnja pintoe dari Luna Park dl Pantjoran aken gwasin Sasoeatoe orang iang liwat. Tapi dati itoe rlboean orang moeda, leiaki dan pr<1mpoean, lang djalan moend8r-m~ndlr di hadepannja. tida ada aatoe

lang

roepanja mirip sepetti Wie Sien atawa itoe .. Sidtjia

Goet.

hin~ga sasoedab.

nj<l mengintip satengä djatil, Tjiauw

Koe

moeialllang sabar dan dapef sangkaän boleh djaài Wie Sien soedab ant~tin itot siotjia poelang ka hoteln1a. Tafji hat~nia masih penasarán. tnaka la ambil pdetoesàl1 aken djalan ka dioeroesan 1'okd Tiga. tapi koetika haroe sampe di hadepan HOllgkong Restaurant. Ia denQer otahg mertegot:

"Ai. ent jek djoega toeroet nonton

?

kenapa djalan sendirian sadia

1"

'.

I

I

(28)

I j

I1

:

I :

11

'lU

Tjiauw Koe merandek, dan dapet Iiat LUitenant Tjiauw Kie Kang ada berdiri di . sablaheia. Tjiauw Koe kaliatan merasa girang pada ini ·pertemoeaD, maka ia lantes menjaoet dengen tersenjoem:

.. Hoewaie I kabetoelan sekali (ellgh.ellglz.

eugh I) ketemoe sama lin disiDi, Liauw Lo J

(kst.kst.haUsjih I) Tjilaka betoell batoek pilek tida brentinja! (eugh eugh I) soedah ampir tje-lè.pay gwa kena inplensa

(/zat-

"h' /; t "1 ' ) "

Sjl

za

SJlfl . • • •

"KalDe begitoe ent jek kenapa nonton, lebih baek poelang di roemah, tinggal dalem kamar, djangan kena angin, ent jek soedah oe· hwe, koerang baek gelajangan di straat beg/ni malem".

"Loe kira gwa daten!! dlslni (eug/z.eugk/) perloenja boeat nonIon

? (eugh eug/z

èhèml) Boleh per setan sama Tjapgome J

(eugh.

eugh

I) tempo gwa masih moeda gwa soe- dah ken/ang sama tjapgome! (èhém-hèm I)

• .• •• sekaraeg Tjaptlome boesoek (èhèm!)

• . . • • orang sekaraDg tida kenal atoeran sopan

(eugh eugll) ..•.

semoeanja bo-he- 10 ••• apalagi anak moeda sekarang

[ (hat-

shji" I hat sjik!) . • . . . tingkaDia seperti moniet (kst.kst) !ida kenal adat kasopanan Tionghoa '"

"Sekarang lebih baek entlek poelan~ di roemah, laen bari kita boleh omong tentang kaboesoekanDja Tiapgome dan tingkanja pamoeda·pamoeda sekarang. lni angin ma- lem koeraDg baek boeat ent jek poenia kawarasan . . . '. "

HNanti doeloe ....• gwa maoe omong doeloe

( eugh.eugh I) ....

gwa dateng disinl boeat intip si Wie Sien (kst./tst) . ... dia bawa·bawa prampoean ..•. bininja dia tida perdoeliken . . •. hai. gwa menjesel seperti makan tai kasih anak gwa sama dia J (hat- sjih.lzats;ih I) Dasar loe, Liauw La, iang poenja gara.gara ... poediiken Hoe anak bae, ho.khia,

(euglz /)

ka ga taoenja gladak besar I

(e ugh. euglz).

Tjabolang !Iekarang se- selin gwa, loe ta oe ?"

- "Ach, masa I siapa jang bilang, 'tjek?"

- "Loe kira gwa bohong?

(eugh. e llglz

I) t2di tjabolang. si Lies, 5i Diana. si Djimat dan si WiSit, semoea soeoah liat sendiri (list.kst

Ij

dia bergandengan taogan sama Siotjia Goei dari Semarang (Kst.st-st hat.

sjilz

IJ . ...

kaloe dia soeka sama !toe siotjia.

kenapa lamar gwa poenja aaak? (eflgli.

el/gil) ...•

sekarang gwa lagi inlip .... ka·

loe ketemoe n:lnti gwa kemplang kepalanja I"

,j , - "E.èh djangan begitoe, 'tjek! Djangan

I

I

\

I

\ I

~ I

I

(29)

11

I l

bikin rlboet di tempat ratne

I

lni perkara tnoesti diouoeS biar sabar, dan dipreksa biar terliti, apa betoei atawa tida, sebab di waktt)e begini. banjak orang Ielaki soeka m€m!aàlár dJadi prampoean. Owe tida per.

tjaja si Thomas brani bawa 'p'rampoean di.

hadepan nlata is tri dali mertoeanja. Ent jek sekarang boleh poelang· sadfa, biar nanti OWe jang oeroes;n dan tjar! taoe, kaloe beo toel Thomas berlakoe tida pantes. nanti owe jang tegor dan makI sama dia."

- "Kaloe loe maoe oeroes, Liauw Lo, ttda lebîh baek

(eugh-euglz,ahRlll I) ....

me- mang kepala gwa la~i pOE'sing .... dada sesek •... di roemah gwa lagi soeroe masak sin. kak. . •. gwa sera in loe oe roes

(eugh.

euglz

I) .. '. masa bodo. bagimana sadja baeknja I"

- ~ Kaloe begitoe, marib owe soeroe oranÇl ant~riD. djaDgán ent jek poelang sen- diri 1"

Luitenant TjiaUW Kie Kang laloe panggil salah saloe serean jang biasa toeroet p~da- nja. aken anterin pada Tiiauw Koe, sedeng ( ia sendiri lantes bertindak aken tjari pada Wie Sien.

Tjiauw Kie Kang boekan saorang harta- wan. Ia diangkat djadi Luitenant dan dapet 11

43

gadji

f

200 saboelan, atas toe!oeng:ln dari jang lebih atas. kerna ia ada saorang radjin.

pande dan terliti dalem pakerdjaan. Sedeng boeat kabanjakan officier Tionghoa iloe dja- batan ada satoe kahormatan) bagi Tjiauw Kie K~ng ada djadi penghidoepan, kerna ia tida poenja laen kahatsilan. Dan seperti biasanja officier. offiCier TioDghoa di Djawa Koelon. semoea ada poen ja satoe 'nama gelaran jang di oedjotngnja pake Lo jang berarti

penta loea.

Begitoe poen Tjiauw Kie Kaog ada pake itoe nama gelaran

Liauw La,

Pada Soen. TjiauW Koe memang ia ada bersobat rapet dan masih perna familie dari fihaknja iapoenja mertoea, sedeng mamahnja Wie Sien ada djadi iapoenja tante. Memang atas iapoenja perantara'an dan poedjian hingga Wie Sien soedah bisa menika dengen Lies, maka boekan sedikit iapoenja kaget koetika mendapet taoe adanja fni karewelan jang tida disangka ..

Tapi TjiauW Kie Kang tida pertjaja Wie

Si

en ada berboeat seperti jang ditoedoeh oleh mertoeanja. Pergaoelannja jang rapet pada Tjiauw Koe membikin ia kenal sampe abis tabeatnjà itoe orang toea jang amat koekoeh pad a segala atoeran koeno dan bentji per

I

I

I

I

Afbeelding

Updating...

Referenties

Gerelateerde onderwerpen :