Het kloppende hart van en voor Overvecht Stad, Markt, en Gemeente bepalen samen de toekomst van Overvecht Centrum

Hele tekst

(1)

Plan van Aanpak open en gezamenlijk planproces Masterplanfase

Het kloppende hart van en voor Overvecht

Stad, Markt, en Gemeente bepalen samen de toekomst van Overvecht Centrum

April 2022

(2)
(3)

INHOUDSOPGAVE

1. Waarom een masterplan Overvecht Centrum? 5 2. Drie basisregels voor het planproces Overvecht Centrum 9 3. Hoe komen we tot een masterplan? 12

BIJLAGEN 19

(4)

Overvecht Centrum vanuit het noordwesten

(5)

1. WAAROM EEN MASTERPLAN OVERVECHT CENTRUM?

Aanleiding en probleemstelling

We spreken al lange tijd over het centrumgebied van Overvecht maar dit heeft nog niet op alle plekken voor het gewenste resultaat gezorgd.

De noodzaak van een grootschalige verandering van het gebied wordt inmiddels breed gedeeld.

De gemeente Utrecht heeft begin 2020 de keuze gemaakt om in een “open en integraal proces”

van Overvecht Centrum een succes te maken, samen met alle eigenaren, bewoners en andere belanghebbenden. Samen stad maken is hierbij het uitgangspunt.

Met zogenaamde ‘pressurecookersessies’ zijn met de pand- en grondeigenaren tussen september 2020 tot en maart 2021 de eerste mogelijkheden verkend om mét elkaar het gebied te verbeteren in plaats van ieder voor zich. We hebben in deze sessies gekeken of er überhaupt wel een gezamenlijk aanpak is en wat de voorwaarden zijn om gezamenlijk tot herontwikkeling te komen.

Deze sessies hebben geleid tot een voorzichtig vertrouwen dat er nu wel wat in het gebied gaat gebeuren. Ook hebben de sessies geleid tot inzicht in basisprincipes, onderzoeksvragen, kansen, (on) mogelijkheden, dilemma’s en zorgen voor het gebied. Dit gaf de gemeeenteraad (agendapunt 10) genoeg zekerheid om opdracht te geven en geld vrij te maken om een nieuw toekomstbeeld te gaan maken voor het gebied Overvecht Centrum in de vorm van een masterplan. Ook heeft de gemeenteraad aanvullende onderzoeksvragen gesteld.

We maken dit masterplan in de vorm van een open planproces die kansen biedt voor zowel de inwoners, ondernemers, andere belanghebbenden, eigenaren als gemeente om hun doelen te verwezenlijken. Deze werkwijze is eerder succesvol geweest in het Stationsgebied (Smakkelaarsveld). Centraal staat het principe dat de Stad, de Markt en de Gemeente op een gelijkwaardige manier kunnen deelnemen aan het planproces. In Overvecht Centrum willen we deze beproefde manier van werken, in een betere vorm en op maat gemaakt voor dit gebied met meer verschillende stakeholders, opnieuw inzetten.

Het is een andere manier van werken en vraagt daarmee ook dat we met elkaar gaan uitproberen en leren.

Figuur 1 - luchtfoto plangebied – exacte grens masterplan nader te bepalen

Opgave Overvecht Centrum

Opgave is de transformatie van het gebied Overvecht Centrum van een onveilig, achterstallig onderhouden winkelgebied naar het kloppende hart van Overvecht en nieuw knooppunt voor de stad. Overvecht Centrum wordt een aantrekkelijke ontmoetingsplek waar bewoners van Overvecht en van daarbuiten willen winkelen, wonen, werken en graag hun vrije tijd willen besteden. Van een stenig en achterstallig onderhouden gebied met veel parkeerplaatsen naar een aantrekkelijk, groen en veilig gebied.

(6)

6

Doelstelling

De doelstelling voor dit Plan van Aanpak masterplan Overvecht Centrum is:

Stad, Markt en Gemeente komen op basis van gelijkwaardigheid, in een periode van ongeveer één jaar, tot een gedeeld toekomstbeeld en uitvoerbaar Masterplan voor het gebied Overvecht Centrum dat zoveel mogelijk invulling geeft aan de vooraf gezamenlijk geformuleerde doelen voor het gebied

Scope en status Plan van Aanpak

De scope van dit Plan van Aanpak is de periode van de totstandkoming van het masterplan Overvecht Centrum, het toekomstplan voor de lange termijn voor het gebied. De werkwijze en invulling van het proces is op basis van gesprekken met stakeholders uit Overvecht opgesteld,

zoals een delegatie van het wijkplatform, bewonersplatform, initiatief Einsteinkwartier, de pand- en grondeigenaren en experts op het gebied van Samen stad maken. Dit Plan van Aanpak markeert de start van een werkwijze voor een geïntegreerde samenwerking tussen Stad, Markt, en Gemeente gedurende de gehele herontwikkeling van Overvecht Centrum.

Een van de belangrijkste doelen in Overvecht is de wijkverbetering. In het Wijkakkoord Overvecht is een definitie van wijkverbetering geformuleerd:

Wijkverbetering heeft ten doel ervoor te zorgen dat huidige en nieuwe Overvechters het beter krijgen: ze worden gezonder, gelukkiger, krijgen meer kansen en ervaren minder sociale

Wie is wie?

Hieronder beschrijven we de definitie en samenstelling van de drie groepen Stad, Markt en Gemeente. Hoewel er sprake is van een vorm van gemeenschappelijkheid zijn de groepen niet homogeen. Iedere groep bestaat weer uit een hoge mate van diversiteit aan standpunten, belangen en posities.

De Stad - Deze groep bestaat uit omwonenden, (toekomstige) wijk- en buurtbewoners, ondernemers (winkeliers), bezoekers en gebruikers van het centrumgebied, wijk- en bewonersplatform, belangenorganisaties, netwerken en andere direct en indirect belanghebbenden bij het gebied Overvecht Centrum.

De Markt - Deze groep bestaat uit de verschillende grond- en pandeigenaren (en hun architecten en adviseurs) die een grondpositie hebben in het gebied. Het gebied Overvecht Centrum kenmerkt zich door het grote aantal verschillende eigenaren.

De Gemeente - Deze groep bestaat uit de verschillende gemeentelijke beleidsvelden die van toepassing zijn bij de ontwikkeling van Overvecht Centrum en de bijbehorende ambtelijke afdelingen. De gemeentelijke organisatie wordt bestuurd door het college van Burgemeester en Wethouders. De gemeenteraad neemt een bijzondere positie in, als kaderstellend en controlerend orgaan en vertegenwoordigt de inwoners van Utrecht.

Wat is het Masterplan Overvecht Centrum?

Het Masterplan is een ruimtelijk functioneel én sociaal toekomstkader voor het gebied. Het geeft vorm aan de

gemeenschappelijke doelen en de gebiedsopgave en brengt samenhang tussen verschillende projecten en acties in het gebied. Het document legt vast wat moet en laat vrij wat kan.

De ruimtelijke en programmatische mogelijkheden van een gebiedsontwikkeling zijn hierin uitgewerkt. De ruimtelijke veranderingen in het gebied worden ingezet om de sociale opgave te dienen. Denk hierbij enerzijds aan de hoeveelheid bebouwing per deelgebied, functies (woningen, winkels, etc.), openbare ruimte, parkeren etc., anderzijds vormt het ook een kwalitatief kader en beschrijft het de gewenste kwaliteit van de gebouwen en openbare ruimte bij veranderingen in het gebied. In het sociale deel van het masterplan wordt voortgebouwd op de bestaande kracht en worden maatregelen opgenomen om de sociale vraagstukken op te lossen. Uiteraard is de financiële en technische haalbaarheid van de gebiedsontwikkeling een belangrijk onderdeel. Het Masterplan wordt door de gemeenteraad vastgesteld.

(7)

TWEESPORENBELEID

GEBIEDSONTWIKKELING OVERVECHT CENTRUM

We werken vanaf vandaag aan het versterken van Overvecht Centrum.

We maken nu samen een Masterplan met de kaders voor de plannen van morgen voor het gebied.

A V N D A A G

VERSTERKEN VERANDEREN

OP WEG NAAR EEN KL PPEND

HART VAN OVERVECHT OVERVECHT CENTRUM - NAAR EEN NIEUWE IDENTITEIT

DE RUIMTELIJKE OPGAVE DIENT DE WIJKVERBETERING

+ + + + + + + + + + +

Spoor 2 - Veranderen van Overvecht Centrum Met dit spoor doelen we op de gewenste verandering van het gebied Overvecht Centrum en de stappen die daar voor nodig zijn. Het op te stellen masterplan is hierin een eerste stap en onderdeel van een langjarig proces van planvorming, uitwerking, voorbereiding en uitvoering van de gebiedsontwikkeling.

problematiek en krijgen een betere sociaal economische positie. De ruimtelijke opgave dient de wijkverbetering.

In de totstandkoming van dit Plan van Aanpak is het daarnaast duidelijk geworden dat, om in een gelijkwaardige samenwerking tussen Stad, Markt en Gemeente te kunnen komen tot een masterplan, er gelijktijdig ook gestart moet gaan worden aan het versterken en verbeteren van het gebied.

We kiezen daarom in dit plan van aanpak voor een werkwijze langs twee sporen. Beide sporen zijn met elkaar verweven, kunnen niet zonder elkaar en ze versterken elkaar. Zo wordt Overvecht het kloppend hart van Overvecht:

Spoor 1 – Versterken van Overvecht Centrum We (stad, markt en gemeente) beginnen direct met het versterken en opbouwen van een gemeenschap (sociale waarde) om zo de buurt beter te leren kennen, zodat de juiste dingen voor Overvecht (en Utrecht) gedaan worden.

Dit doen we enerzijds door ruimte maken voor (tijdelijke) initiatieven vanuit de wijk of vanuit Overvecht Centrum (placemaking en placetesting).

Een initiatief waar bijvoorbeeld nu al aan gewerkt wordt is een ‘mercado’ tijdens de Vuelta. Anderzijds gaat het hier om huidige problemen die aandacht vragen in het gebied zoals bijvoorbeeld het achterstallig onderhoud van het parkeerterrein.

Figuur 2 - op weg naar het kloppend hart van Overvecht

Aanpak Versterken

Dit Plan van Aanpak beschrijft het gehele planproces voor het masterplan Overvecht Centrum, onderdeel van het spoor ‘Veranderen’.

Het Plan van Aanpak voor het spoor Versterken wordt nog verder uitgewerkt en wordt in een later stadium nog toegevoegd. Naast de (tijdelijke) initiatieven, projecten op de korte termijn wordt daarin de inzet van participatie- en communicatiemiddelen voor een brede betrokkenheid vanuit bewoners, gebruikers en andere betrokkenen bij het planproces. Deze uitwerking zullen we, net als dit plan van aanpak, uitwerken in samenwerking met vertegenwoordigers uit Overvecht, in lijn met de gemaakte afspraken in het Wijkakkoord Overvecht.

(8)

8

2. DRIE BASISREGELS VOOR HET PLANPROCES

Het plangebied Overvecht Centrum kent een grote diversiteit aan eigenaren, ondernemers, bewoners en gebruikers en andere belanghebbenden. Het is een gebied met een zowel een stedelijke als wijkfunctie en de herontwikkeling kent een lange en complexe voorgeschiedenis.

De gemeenteraad heeft opdracht gegeven dat stad, markt en gemeente in een gezamenlijk open planproces, tot een gedragen masterplan moeten komen.

De afgelopen periode zijn gesprekken gevoerd met verschillende betrokkenen. Op basis hiervan zijn een drietal basisregels geformuleerd voor het gezamenlijke planproces om te komen tot een masterplan Overvecht Centrum:

1. We doen het samen 2. We werken vanuit doelen

3. We werken vanuit een transparant en herleidbaar proces en zorgen voor herkenbaarheid.

Deze basisregels bieden voor alle betrokkenen houvast en duidelijkheid over de samenwerking en de procesinrichting. Het is een basis waaruit we kunnen gaan werken aan een samenwerking op basis van vertrouwen in elkaar.

Het zijn ook regels waarop deelnemers aan het planproces elkaar kunnen aanspreken en aanspreekbaar zijn. Ook de gemeente Utrecht.

We lichten ze hierna toe.

Basisregel 1: we doen het samen

De eerste basisregel is een gezamenlijk planproces waarin de Stad, de Markt en de Gemeente op gelijkwaardige wijze samen optrekken. Dit lijkt een open deur maar figuur 3 laat zien wat het risico is als één van de partijen niet vanaf het begin bij dit soort planprocessen wordt betrokken.

Deze eerste basisregel betekent dat elke stap in het planproces om te komen tot het masterplan gezamenlijk wordt doorlopen. Tijdens elke fase van het proces krijgen alle partijen gelijke informatie en mogelijkheid om inbreng te leveren en betrokken te zijn bij de totstandkoming van het masterplan.

De verschillende fases van het proces worden afgesloten met brede bijeenkomsten waarin bevindingen worden gedeeld en uitgewisseld. Het

Figuur 3 - het belang van samenwerking tussen stad, markt en gemeente

betekent ook dat de partijen beschikken over een gelijkwaardige informatiepositie.

Deze regel is niet voor niks de eerste van de drie basisregels. Eerdere pogingen tot herontwikkeling van het gebied Overvecht Centrum zijn niet gelukt, juist ook vanwege het ontbreken van deze gezamenlijkheid. Hierdoor is er bij een deel van de betrokkenen een gevoel van “eerst zien dan geloven”.

NB. figuren 3 en 4 visualiseren een vereenvoudigde weergave van de werkelijkheid. De drie groepen Stad, Markt en Gemeente zijn in werkelijkheid niet homogeen samengesteld. Binnen deze groepen bestaat een grote diversiteit aan belangen, posities en standpunten.

Planvorming Overvecht Centrum, wat maakt het een succes?

(9)

Basisregel 2: we werken vanuit doelen

De tweede basisregel gaat over hoe partijen met elkaar het gesprek voeren over de toekomst van Overvecht Centrum. We vinden het belangrijk niet meteen over oplossingen te praten, maar eerst op zoek te gaan naar de gemeenschappelijke opgave (de doelen) voor het gebied.

We zijn van nature geneigd met elkaar te praten over oplossingen. Dit noemen we het ‘wat’. Door samen eerst het ‘waarom’ te bepalen, zorg je ervoor dat er overeenstemming komt over de bedoeling van Overvecht Centrum. Vanuit het ‘waarom”

kunnen we op zoek gaan naar oplossingen (het

‘wat’). Zo ontstaat de ruimte om met elkaar naar meerdere oplossingen te zoeken in plaats van één concrete wens die wel of niet doorgaat.

Denk hierbij aan vragen als: Waarom kom je in de toekomst naar Overvecht Centrum? Wat is ervoor nodig om je thuis en welkom te voelen in Overvecht Centrum?

Deze basisregel vereist een andere houding vanuit alle betrokkenen. De stad, eigenaren/

(markt)partijen en gemeente moeten erop durven vertrouwen dat de ander misschien wel een goed punt heeft. Het kan de moeite waard zijn om vanuit het gedeelde doel, de gedeelde ambitie, het gedeelde toekomstbeeld andere oplossingen te verkennen, dan die je zelf had bedacht.

De kracht van het benutten van ieders expertise en gezamenlijke waardedeling maken het beste plan.

En als er geen overeenstemming is op het waarom, is dit ook al in een vroeg stadium duidelijk. Dan kun je op tijd bijsturen of, in het uiterste geval, stoppen. Vanuit het waarom van de opgave gaan we aan de slag, om uiteindelijk tot oplossingen (het ‘wat’) te komen.

Voorbeeld: de één zegt “Ik wil een reuzenrad in dit gebied”. En een ander juist: “Ik wil geen reuzenrad in dit gebied”. Dat is een “wat”: wel of geen reuzenrad. Bij doorvragen komen achterliggende redenen aan het licht, bijvoorbeeld de wens om een uitzichtpunt te krijgen, om een toeristische trekpleister te krijgen of zodat er iets te beleven

Figuur 4 - Samen van ‘wat’ naar ‘waarom’

is. Dat is een waarom. Daar kom je pas achter bij een gesprek over de vraag achter de vraag en zijn er meerdere oplossingen mogelijk om iets te bereiken.

Alleen als we het gesprek voeren kunnen we doorvragen en het ‘waarom’ achterhalen. Dan blijkt dat we meer gezamenlijkheid hebben dan we van tevoren dachten. Daarmee verschuift de focus van het ‘wat’ naar het ‘waarom’, van ‘standpunt’ naar

‘belang’, van ‘detail’ naar ‘gedeeld toekomstbeeld’, van ‘systeemwereld’ naar de ‘bedoeling’ en van

‘oplossing’ naar ‘doel’. En als je dat gesprek voert voordat plannen concreet worden ontstaat er veel meer ruimte in de uitwerking van de plannen om ieders doelen en belangen mee te nemen en af te wegen.

“De essentie is dat je een gesprek niet kunt winnen, zoals een debat, maar uitgaat van het idee dat alle deelnemers een deel van het antwoord hebben en zo samen tot een betere oplossing komen”.

Noelle Aarts, Dialogen lopen meestal op niets uit, 3 september 2015

(10)

10

Basisregel 3: we werken in een transparant en herleidbaar proces en zorgen voor herkenbaarheid

De derde en laatste basisregel gaat over de principes transparantie, herleidbaarheid en herkenbaarheid. Dit zijn belangrijke principes om te zorgen voor gelijkwaardigheid van partijen in het planproces. Dit hoeft overigens niet te betekenen dat iedereen gelijk is en dat elke inbreng hetzelfde meetelt.

Met transparantie bedoelen we dat alle partijen tijdens het planproces gelijke toegang hebben tot relevante informatie en er volledige openheid is over het procesverloop, inclusief afwegings- en besluitvormingsmomenten.

Met herleidbaar bedoelen we dat voor iedereen inzichtelijk is op welke manier oplossingen worden bedacht en afwegingen in het planproces worden gemaakt en hoe besluitvorming tot stand komt.

Met herkenbaarheid bedoelen we dat alle inbreng van de partijen herkenbaar wordt gemaakt tijdens de totstandkoming van het masterplan. Zodat deelnemers aan het planproces kunnen zien wat er met hun inbreng is gedaan.

Er zijn verschillende manieren waarop het proces transparant, herkenbaar en herleidbaar kan worden ingericht, bijvoorbeeld:

• duidelijke, korte en overzichtelijke verslaglegging en documentatie van bijeenkomsten, sessies;

• terugverwijzen naar deze verslaglegging bij en

Figuur 5 - het verschil tussen gelijkheid (links) en gelijkwaardigheid (rechts)

in nieuwe ontwerpstappen;

• centraal aanspreekpunt voor deelnemers aan het planproces;

• digitaal platform waar projectinformatie terug te vinden is en de voortgang van het proces kan worden gevolgd;

• communicatie- en participatie instrumenten die aansluiten bij de diversiteit aan

achtergrond, opleiding- en kennisniveau onder de verschillende deelnemers aan het gezamenlijke planproces. De gemeente dient te zorgen voor de juiste middelen en ondersteuning voor alle verschillende deelnemers om de gelijkwaardigheid te kunnen garanderen.

(11)

3. HOE KOMEN WE TOT EEN MASTERPLAN?

Dit hoofdstuk beschrijft het proces hoe de Gemeente, Stad en Markt samen gaan komen tot het masterplan Overvecht Centrum en op welke wijze inzichtelijk wordt wat direct moet gebeuren.

Hierbij wordt gewerkt volgens de drie basisregels zoals beschreven in het vorige hoofdstuk:

Figuur 6, op de volgende pagina, maakt in 1 oogopslag op schematische wijze inzichtelijk hoe het planproces van het masterplan Overvecht Centrum zal worden ingericht.

Het planproces wordt opgesplitst in twee hoofdfases:

- Fase 1: Verkenning en Voorbereiding.

- Fase 2: Masterplan

Onderstaand volgt een beschrijving van deze twee fases.

Fase 1: Verkenning en Voorbereiding

Het belangrijkste onderdeel van deze eerste fase, ‘Verkenning en voorbereiding’, is dat de gezamenlijke doelen voor het gebied helder zijn.

Dit noemen we de gebiedsopgave. In deze fase doen we de volgende twee dingen:

• Bedenken hoe we de samenwerking gaan organiseren en opschrijven in een Plan van Aanpak.

• Formuleren van de Gebiedsopgave Overvecht Centrum. Dit document bevat de opgave, een aanzet tot de identiteit, de gezamenlijke doelen en de onderzoeksvragen.

Tijdens deze voorbereidende fase worden de volgende activiteiten georganiseerd en resultaten gehaald, uitgesplitst naar Gemeente, Stad en Markt.

De Gemeente

In deze fase maakt de Gemeente inzichtelijk op welke (beleidsmatige) doelen vanuit het vastgestelde gemeentelijk beleid moet worden gestuurd tijdens de totstandkoming van het masterplan Overvecht Centrum. Dit betreft zowel doelen uit het fysieke als het sociale domein van de gemeente. Hiermee ontstaat er een geïntegreerd overzicht van de verschillende doelstellingen die de gemeente Utrecht

beleidsmatig nastreeft in het projectgebied.

De Markt

In de verkenningsfase (september 2020-maart 2021) verkende de Gemeente met alle pand- en grondeigenaren de mogelijkheden om tot een ruimtelijk en financieel verantwoorde gebiedsontwikkeling te komen. De basisprincipes en onderzoeksvragen die met de Markt zijn opgesteld, worden vertaald naar heldere doelstellingen voor het gebied.

De Stad

In deze fase gaat de gemeente in gesprek met bewoners en andere belanghebbenden van het gebied over wanneer Overvecht Centrum voor hun geslaagd is. Hier gaan we in gesprek over de identiteit en betekenis (publieke waarden) van

Startbijeenkomst masterplanproces

Aan het einde van fase 1: verkenning en voorbereiding wordt een grote bijeenkomst georganiseerd waarbij alle betrokkenen (Stad, Markt en Gemeente) met elkaar in gesprek gaan over de resultaten van deze fase. Deze bijeenkomst markeert de start van de volgende fase, de Masterplan fase.

Overvecht Centrum. Ook worden de kansen en zorgen die worden gezien in beeld gebracht. En worden de onderzoeksvragen aangevuld.

Daarnaast wordt in deze fase een ‘Team Overvecht Centrum’ gevormd, bestaande uit wijkbewoners, omwonenden en andere belanghebbenden. Dit team werkt mee tijdens de masterplanfase en bewaakt de input vanuit de stad.

De resultaten van bovenstaande activiteiten worden samengevoegd en vastgelegd in de Gebiedsopgave Overvecht Centrum. Dit document bevat de opgave, een aanzet tot de identiteit, de gezamenlijke doelen en de onderzoeksvragen die Stad, Markt en Gemeente hebben voor Overvecht Centrum.

(12)

12 uitkomst

basisprincipes en onderzoeksvragen

RAADSBESLUIT

23 DECEMBER check check2 check Besluit

Ronde 1 Ronde 2 Ronde 3 Ronde 4 inspraak

verkenningsfase sept 2020 - mrt 2021

voorbereidingsfase voorjaar 2022

fase van circa 1 jaar masterplanfase

2022-2023

vervolg

INVENTARISEREN SCHETSEN ONTWERPEN AANPASSEN

Zien de pand- en grondeigenaren een basis om te veranderen?

uitkomst GEBIEDSOPGAVE waarop we gezamenlijk blijven

sturen in de Masterplanfase

uitkomst Masterplan gereed

voor inspraak in gesprek met

stad

markt

gemeente

Figuur 6 - tijdslijn fasering masterplanproces Overvecht Centrum

(13)

Fase 2: Masterplan fase

In deze fase gaat het masterplan gemaakt worden.

Dit is een ontwerpproces en hierin worden we ondersteund door twee externe bureaus:

PosadMaxwan voor het stedenbouwkundig ontwerp en Urban Reality voor de uitwerking van de financiële haalbaarheid van het

masterplan. PosadMaxwan en Urban Reality zijn de ‘uitvoerder’ van het masterplan. Zij maken op basis van de inbreng van de partijen en toetsing aan de gezamenlijke doelen de inhoud van het masterplan. Het is hun taak om tijdens het ontwerpproces vanuit de Gebiedsopgave en de te voeren gesprekken de slimste, meest optimale, oplossingen uit te werken waarmee de gezamenlijke doelen het meeste worden bereikt

en waarmee zoveel mogelijk mensen blij mee zijn. Of oplossingen te vinden die ogenschijnlijke tegengestelde doelen samenbrengt. De teams van de Stad, Markt en Gemeente toetsen of de gemaakte oplossingen ook daadwerkelijk gaan werken in de praktijk. Het kernteam faciliteert en draagt zorg voor een herleidbaar en transparant proces voor iedereen

Het masterplanproces bestaat uit vier subfasen:

1. Inventariseren – in deze fase wordt een vertaalslag gemaakt van de Gebiedsopgave naar de mogelijkheden voor het projectgebied.

Er wordt gestart met de beantwoording van de diverse onderzoeksvragen (van Markt, Stad,

Gemeente en Raad). Hiermee verkennen we de verschillende thema’s en verzamelen we mogelijke ingrediënten voor het gebied. Aan het einde van deze fase is beter bekend wat goed bij de gebiedsopgave past én welke aspecten belangrijk zijn voor de kwaliteit van het gebied.

Deze fase duurt +/- twee maanden.

2. Schetsen – Dit is de fase van ontwerpend onderzoek. Er worden verschillende onderdelen uitgezocht, gecombineerd en getest in schetsen en varianten. Onderdelen die onderzocht worden zijn bijvoorbeeld parkeren, leefbaarheid of een specifiek deel van het gebied. Gedurende het proces blijven er onderzoeksvragen komen en worden deze opgepakt. Er worden schetssessies georganiseerd met de Stad, Markt en Gemeente. Het resultaat van deze fase is een eerste ontwerpvisie, maar ook antwoord op enkele onderzoeksvragen, dilemma’s in de Gebiedsopgave en een opdracht voor het vervolg en/of keuzemoment.

Deze fase duurt +/- drie maanden.

3. Ontwerpen – in deze fase stellen we een eerste versie van het Masterplan op en worden diverse nadere ruimtelijke studies uitgevoerd (o.a.

bezonning, windhinder, etc.) en gedetailleerd gewerkt aan onderzoeksvragen én wat essentieel is in de ruimtelijke kaders voor het gebied.

Deze fase duurt +/- drie maanden

4. Aanpassen – op basis van de feedback, reacties en uitkomsten van de studies wordt in deze fase de definitieve versie van het Masterplan Overvecht Centrum gemaakt.

Deze fase duurt +/- twee maanden Figuur 7 - samenwerkingsmodel masterplanfase

(14)

14 Tijdens iedere stap van het masterplanproces

schakelen de penvoerders van het masterplan met De Stad, De Markt en De Gemeente door middel van werksessies, workshops en gesprekken. Deze worden georganiseerd door het kernteam van de gemeente Utrecht.

In de eerste fase (Inventariseren) organiseren we daarnaast, samen met de Stad, verschillende werksessies over belangrijke thema’s voor het projectgebied Overvecht Centrum. Het doel van deze sessies is het voeden van de uitvoerders van het Masterplan met alle gebiedskennis en ideeën die aanwezig zijn bij de Stad en input leveren voor het beantwoorden van de onderzoeksvragen.

Elke fase wordt afgesloten met een gezamenlijke bijeenkomst (de “check”) van de direct

betrokkenen namens Stad (Team Overvecht Centrum), Markt (eigenaren) en Gemeente (projectgroep). Aan het eind van fase Schetsen en als het masterplan gereed is (fase 4:

Aanpassen) organiseren we daarnaast weer een brede informatiebijeenkomst voor iedereen en informeren we ook de politiek (college en gemeenteraad). Dit is ook het moment voor alle pand- en grondeigenaren om bij hun eigen bestuur/ directie/ leden te checken. Voorafgaand aan besluitvorming volgt mogelijk nog een formele inspraakprocedure.

Samenwerking met De Stad

De samenwerking met De Stad tijdens het masterplanproces organiseren we op twee manieren. Er wordt allereerst een Team Overvecht Centrum samengesteld met een vertegenwoordiging van de belangrijkste bewoners(groepen), winkeliers, gebruikers en belanghebbenden. Dit team neemt intensief deel aan het proces om te komen tot het masterplan.

Naast het Team Overvecht Centrum wordt als tweede spoor vanuit het gemeentelijk kernteam samenwerking gezocht met bestaande bewonersnetwerken (zwermen).

Voorbeelden hiervan kunnen zijn de bestaande initiatieven/platforms die bestaan rondom het Einsteinkwartier, bijeenkomsten wijkplatform en het bewonersplatform et cetera.

Dit wordt bewust niet strak georganiseerd maar krijgt organisch vorm. Vanuit deze zwermen worden door de procesmanager Stad actief de juiste belangen vanuit de stad aan tafel verzameld.

De verbinding met de netwerken in Overvecht moet nog vorm krijgen in de Aanpak Versterken.

De samenwerking met De Stad wordt nader ingevuld en uitgewerkt door de Procesleider Stad.

Deze werkt vanuit het kernteam en zorgt voor een zorgvuldig proces waarbij een zo groot mogelijk deel van de stad in staat wordt gesteld om deel te nemen aan het planproces van het masterplan.

Samenwerking met De Markt De samenwerking met de markt wordt georganiseerd door een overlegstructuur te organiseren met de verschillende pand- en grondeigenaren en de CVvE. De overall

procesmanager – op den duur over te nemen door een procesleider Markt – voert de gesprekken met deze partijen. Deze procesleider Markt neemt ook deel aan het kernteam. Waar nodig zal ook één-op- één geschakeld worden met individuele eigenaren.

Samenwerking met De Gemeente De inbreng vanuit de gemeente naar het Masterplan gaat via de gemeentelijke projectgroep. Hierin zijn de verschillende

gemeentelijke afdelingen in zowel het sociale (o.a.

welzijn, sport) als fysieke domein (o.a. stedenbouw, mobiliteit, duurzaamheid) vertegenwoordigd.

Het projectteam van de gemeente is

verantwoordelijk voor de gemeentelijke inbreng in het planproces

(15)

Team Overvecht Centrum

Omschrijving Een team van 15 - 20 personen.

Het Team Overvecht Centrum neemt intensief deel aan het open planproces.

Samenstelling Een vertegenwoordiging van belangen van mensen die wonen, werken of gebruikmaken van het gebied Overvecht Centrum Rol Bewaker identiteit en belangen uit

de wijk

Leverancier ideeën, ervarings- kennis, kansen en zorgen vanuit de wijk, verbinding naar stadszwerm

Taak Toetsen ontwerpvoorstellen Masterplan

Belangen en identiteit gebruikers bewaken:

- hoe wordt omgaan met identiteit - kansen en zorgen goed in beeld - beantwoorden we de juiste vragen?

- en beantwoorden we ze juist?

Inbreng leveren voor identiteit vanuit behoeften stad / wijk Verantwoordelijk Procesleider Stad

Stadszwerm

Omschrijving Het geheel aan belanghebbenden, geïnteresseerden, gebruikers dat vanuit De Stad meedoet en -praat Samenstelling NTB

Rol Leverancier ideeën, ervaringskennis vanuit de wijk

Verbinding met overige netwerken in Overvecht

Taak Inbreng leveren vanuit behoeften stad / wijk

Verantwoordelijk Procesleider Stad

Procesinrichting – Beschrijving

STAD

rollen en taken

Voor een beschrijving van de rollen en taken van de stad, markt en gemeente zien we dat deze uiteenvallen in verschillende subgroepen.

Per subgroep geven we een beschrijving van de voorziene samenstelling, rol en taak.

(16)

16

Kernteam planproces Masterplan

Omschrijving Om het proces tot aan het masterplan te begeleiden is er een kernteam ingericht.

Samen met de uitvoerders van het masterplan vormt dit team het centrum van het proces.

Het kernteam legt verantwoording af aan de Ruimtelijk regisseur Overvecht, het college en de gemeenteraad.

Samenstelling Overall procesleider

Procesleiders Stad, Markt, Gemeente Projectleider – korte termijn projecten Strategisch stedenbouwkundige Strategisch planeconoom

Strategisch vertegenwoordiger sociaal domein Rol Regisseur op proces

Kwaliteitsbewaking masterplan Taak Praktische organisatie planproces

Samenhang bewaken Schakelen met uitvoerders

Ontwerpteam Masterplan

Omschrijving Twee externe bureaus zijn verantwoordelijk voor het opstellen en uitwerken van het masterplan Overvecht Centrum.

Samenstelling PosadMaxwan Urban Reality

Rol Penvoerder masterplan

Taak Geleverde inbreng verbeelden en verwoorden, vertalen van doelen naar oplossingen en varianten. Opstellen van het Masterplan Overvecht Centrum, ondersteund door het gemeentelijk kernteam.

GEMEENTE

Projectteam Gemeente Overvecht Centrum

Omschrijving Gemeentelijk projectteam waarin de verschillende disciplines/

afdelingen van de gemeente zijn vertegenwoordigd.

Samenstelling Vertegenwoordiging van vakdisciplines: Sociaal domein, fysiek domein (RO, Mobiliteit, Stedenbouw, Financiën) Rol Inbreng / bewaken / toetsing

gemeentelijke doelen

Taak Inhoud leveren die bijdraagt aan gemeentelijke doelen binnen de verschillende gemeentelijke disciplines in zowel het sociale als fysieke domein

Verantwoordelijk Procesleider Gemeente

Grond- en pandeigenaren (particulier initiatiefnemer)

Omschrijving Deze groep bestaat uit de verschillende grond- en pandeigenaren in het gebied.

Samenstelling Gezamenlijke grond- en pandeigenaren

Rol Inbreng/bewaken/toetsing

belang/doelen eigenaren Taak Bijdragen aan ‘financieel’

haalbare, gezonde en sociale ontwikkelingen:

- Input leveren op plotniveau (wat kan)

- Input leveren op gebiedsniveau (wat moet)

Verantwoordelijk Procesleider Markt MARKT

CVvE Shoppingcenter Overvecht

Omschrijving Het winkelcentrum heeft circa 50 verschillende pandeigenaren die verenigd zijn in de CVvE Shoppingcenter Overvecht.

Samenstelling Bestuur CVvE en adviseur

Rol Inbreng/bewaken/toetsing

belang/doelen Shoppingcenter en maken Herontwikkelplan Shoppingcenter

Taak 1 Spreken namens 50 eigenaren 2 Bijdragen aan financieel haalbare, leefbare en sociale ontwikkeling

Verantwoordelijk Procesleider Markt

(17)

Kernteam planproces Masterplan

Omschrijving Om het proces tot aan het masterplan te begeleiden is er een kernteam ingericht.

Samen met de uitvoerders van het masterplan vormt dit team het centrum van het proces.

Het kernteam legt verantwoording af aan de Ruimtelijk regisseur Overvecht, het college en de gemeenteraad.

Samenstelling Overall procesleider

Procesleiders Stad, Markt, Gemeente Projectleider – korte termijn projecten Strategisch stedenbouwkundige Strategisch planeconoom

Strategisch vertegenwoordiger sociaal domein Rol Regisseur op proces

Kwaliteitsbewaking masterplan Taak Praktische organisatie planproces

Samenhang bewaken Schakelen met uitvoerders

Ontwerpteam Masterplan

Omschrijving Twee externe bureaus zijn verantwoordelijk voor het opstellen en uitwerken van het masterplan Overvecht Centrum.

Samenstelling PosadMaxwan Urban Reality

Rol Penvoerder masterplan

Taak Geleverde inbreng verbeelden en verwoorden, vertalen van doelen naar oplossingen en varianten. Opstellen van het Masterplan Overvecht Centrum, ondersteund door het gemeentelijk kernteam.

Procesinrichting - planning

Hiernaast beschrijven we de globale planning van het masterplanproces Overvecht Centrum. Deze planning is meer in detail uitgewerkt in bijlage 2.

De planning volgt op de verschillende stappen die staan beschreven in figuur 6 op pagina 12

Fase Activiteiten Periode Mijlpaal

Voorbereiden Kennismaken, aanpak uitwerken

gezamenlijke Gebiedsopgave bepalen. December 2021 – mei 2022 Gebiedsopgave Inventariseren Excursie, werksessies, gezamenlijk inzicht in

de ingrediënten van het Masterplan. Mei – juli 2022 Eerste check:

wat is belangrijk?

Schetsen Alle ingrediënten uit de opgave worden gecombineerd en geïntegreerd. Verschillende smaken, schetsen? Zitten we allemaal nog aan tafel?

Juli – november Tweede check:

gaan we verder?

Ontwerpen Het masterplan wordt ontworpen,

verschillende ontwerpsessies met stad, markt en gemeente

November 2022 – februari 2023 Derde check:

hoe kan het worden?

Aanpassen Aanpassingen worden doorgevoerd waarna er besluitvorming kan plaatsvinden door de gemeenteraad (mogelijkheid inspraak)

Februari – mei 2023

(18)

18

BIJLAGEN

Bijlage 1: Aanpak Versterken

Bijlage 2: Globale planning

(19)

Afbeelding

Updating...

Gerelateerde onderwerpen :