PWS = de eindscriptie van de havo

Download (0)

Full text

(1)

PWS = de eindscriptie van de havo

Vakinhoudelijke werkgroep Nederlands/communicatie Deelwerkgroep PWS

(2)

‘Vo-hbo: dat is andere taal!’

• Aanbevelingen PWS vo:

Aandacht voor vaardighedenlijn.

Havisten moeten meer oefenen met vaardigheden die nodig zijn in het hoger beroepsonderwijs (helder schrijven en argumenteren

samenwerken en problemen analyseren en oplossen).

Docenten: aandacht voor proces en reflecteren op

(onderzoeks)vaardigheden die nodig zijn om het werkstuk te maken.

Verband leggen tussen PWS en de projectopdrachten hbo jaar 1.

Beoordeling rapportage op Nederlands, niet alleen inhoudelijk.

Beoordelingsmodel ontwikkelen.

(3)

Docentenhandreiking PWS

De werkgroep PWS is bezig met een handreiking te schrijven voor vo-docenten die leerlingen begeleiden bij het PWS.

Uitgangspunt hierbij is (de voorbereiding op) het PWS aan te laten sluiten op de onderzoeksmodules in de propedeuse van het hbo.

Is daar eigenlijk wel behoefte aan in de regio? Zo ja: welke

informatie moet deze bevatten? Komt de inhoudsopgave van de handreiking overeen met de wensen?

(4)

Inhoudsopgave

Inleiding

Startniveau hbo-vaardigheden in relatie tot PWS:

Taalvaardigheid Nederlands, taalvaardigheid Engels, samenwerken, studie- en

informatievaardigheden, probleemoplosvaardigheden, digitale vaardigheden, sociale en maatschappelijke vaardigheden

Voorwaarden:

Groepsvorming

Betrokkenen

Organisatie

(Tussen)tijdse producten

Vaardighedenlijn

Communicatie

PWS-model

Terminologie

(5)

Inhoudsopgave

Onderzoekslijn PWS:

Voorbereiding

Uitvoering

Afsluiting:

Verslaglegging:

Opbouw verslag

Verantwoording geraadpleegde bronnen

Stijl en lay-out

Schrijfadviezen

Presentatie

Beoordeling

Begeleiding

Goede voorbeelden en praktische tips

(6)

PWS-model

• Voor de aansluiting mbo-hbo, in het kader van het Keuzedeel Voorbereiding hbo, is in de regio het Carellmodel ontwikkeld.

Kunnen we in Rotterdam tot zo’n PWS-model komen? Zo ja:

wat zouden de ingrediënten kunnen zijn?

(7)

Carellmodel (mbo-hbo)

(8)

Stellingen - discussie

• Er moet een vaardighedenlijn zijn voor de leerjaren 1 t/m 5 als voorbereiding op het PWS.

• Het PWS is de eindscriptie van het vo.

• De docent Nederlands moet ook het PWS nakijken. (naast de vakdocent).

• In de lagere klassen moet al aandacht besteed worden aan onderzoek doen (als voorbereiding op het PWS).

• Naast de vakdocent en de PWS-coördinator moeten meer mensen betrokken worden bij de begeleiding van de leerling.

(9)

Contact

• Ellis Wertenbroek: e.j.m.wertenbroek@hr.nl

• Roelie van der Zouwen: roelie.vanderzouwen@inholland.nl

Figure

Updating...

References

Related subjects :