voor de uitnodiging bedankt

Download (0)

Full text

(1)

PELS RI¡CKEN

Landsadvocaat

Per e-mail: cie.biza@tweedekamer.nl Vaste commissie voor Binnenlandse Zaken Mevrouw A.C.W. de Vos

Postbus 20018 2500 LA Den Haag

onze ref. RV /RV/ 11 O 16625 uw ref.

inzake Uitnodiging deelname rondetafelgesprek Archivering van stukken door

bewindspersonen onder de archiefwet en de WOO/WOB

mr. R.W. Veldhuis landsadvocaat

reimer.veldhuis@pelsrijcken.nl

8juni 2022

Geachte mevrouw De Vos,

Bij brief van 3 juni 2022 heeft u mij namens de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken (hierna: de Commissie) uitgenodigd voor een rondetafelgesprek over

Archivering van stukken door bewindspersonen onder de archiefwet en de WOO/WOB (bijlage). Uit de indeling van het rondetafelgesprek blijkt dat u mij heeft uitgenodigd als landsadvocaat. U vraagt mij verder voorafgaand aan het rondetafelgesprek een gespreksnotitie op te stellen waarin ik in ga op een aantal in de bijlage bij uw brief geformuleerde vragen.

Als landsadvocaat treed ik geregeld op als advocaat voor de Staat der Nederlanden en daaronder ressorterende bestuursorganen. Hetzelfde geldt voor een aantal van mijn kantoorgenoten, zoals ook in onderhavige kwestie waarin een kantoorgenoot in een lopende procedure de belangen van de Staat, meer in het bijzonder de Minister van Algemene Zaken (hierna: de Minister) behartigt. Om die reden heb ik contact gezocht met cliënt. In vervolg daarop bericht ik u dat ik niet op de uitnodiging kan ingaan.

Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V. Postbus 11756 2502 AT Den Haag +31 70 515 3000 pelsrijcken.nl

(2)

datum 8 juni 2022

onze ref. RV/RV/11016625 2/2

Ik licht dit toe.

Zoals ook uit artikel 10a, eerste lid Advocatenwet naar voren komt is de advocaat bij de uitoefening van zijn beroep onder meer vertrouwenspersoon en dient hij

geheimhouding in acht te nemen binnen de door de wet

en

het recht gestelde grenzen.

Op grond van artikel lla Advocatenwet strekt de geheimhoudingsplicht van een advocaat zich uit tot al hetgeen waarvan hij uit hoofde van zijn beroepsuitoefening als zodanig kennisneemt. De positie van vertrouwenspersoon ligt aan de basis van de relatie tussen de advocaat en zijn cliënt. Zonder vertrouwelijkheid zou adequate rechtshulpverlening en een goede rechtsbedeling in het gedrang kunnen komen.

Uit de in de bijlage bij de brief geformuleerde vragen blijkt dat de Commissie wenst te vernemen of, en zo ja, wat mijn kantoorgenoot aan cliënt heeft geadviseerd en verder wat mijn of haar persoonlijke opvatting is over (rechts)vragen die voorliggen in of verband houden met de lopende procedure waarin zij als advocaat voor de Minister optreedt. In die procedure heeft zij het standpunt van de Minister naar voren gebracht zoals neergelegd in het verweerschrift dat de Minister bij brief van 19 mei 2022 aan de Voorzitter van de Tweede Kamer heeft toegestuurd. Ik acht het niet verenigbaar met mijn rol en positie als landsadvocaat om tegelijkertijd in een rondetafelgesprek een (eigen) opvatting te geven over de zaken die de Commissie wenst te vernemen. Voor zover de Commissie met het rondetafelgesprek een nadere toelichting wenst te verkrijgen op het standpunt van de Minister in de voorliggende kwestie, ligt het, ook naar het oordeel van mijn cliënt en anders dan in een juridische procedure, niet op de weg van een advocaat die toelichting aan de Commissie te geven. Het spreekt voor zich dat de bewindspersoon vragen van de Kamer over dit onderwerp zal

beantwoorden.

Ik dank u niettemin voor de uitnodiging.

Hoogachtend, de landsadvocaat,

P Is Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V.

R.W. Veldhuis

í

(3)

aan De genodigden voor het rondetafelgesprek Archivering van stukken door bewindspersonen onder de archiefwet en de WOO/WOB

Vaste on unisie vuur Binrenlandse Zaken Postbus 20018 2500 EA Den Haag E.cie.BiZa@tweedekamer.nl

Datum: 3 juni 2022

Betreft: Uitnodiging deel name rondetafelgesprek Archivering van stukken door bewindspersonen onder de archiefwet en de WOO/WOB

Geachte heer/ mevrouw,

De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken organiseert een rondetafelgesprek over Archivering van stukken door bewindspersonen onder de archiefwet en de WOO/WOB.

Het rondetafelgesprek bestaat uit d gespreksronden en zal plaatsvinden op

dinsdag 14 juni 2022 van 16.30-19.00 uur. In de bijlage vindt u het programma van dit rondetafelgesprek.

Graag verneem ik uiterlijk dinsdag Z juni2022 of u aan het rondetafelgesprek zult deelnemen.

Om de beschikbare tijd tijdens het gesprek zo efficiënt mogelijk te kunnen gebruiken, stelt de commissie het op prijs voorafgaand aan het rondetafelgesprek een

gespreksnotitie te ontvangen. Op verzoek van de leden van de voorbereidingsgroep van het rondetafelgesprek (de leden Omtzigt, Dassen (Volt) en Strolenberg (VVD)) zijn in de bijlage bij het programma enkele vragen opgenomen waarvan het op prijs wordt gesteld als u deze vragen in uw gespreksnotitie zou kunnen beantwoorden.

Ik zie uw gespreksnotitie graag uiterlijk vrijdag 10 juni 2022 te 14.00 uur tegemoet, bij voorkeur per e-mail (cie.biza@tweedekamer.nl). Bij aanvang van het blok waaraan u

pagina 1/5

(4)

deelneem t, wordt u in de gelegenheid gesteld uw standpunt in 2 a 3 m inuten kort toe te lichten.

Graag m aak ik u erop att ent dat de gespreksnotitie via de website van de Tw eede Kam er openbaar zal w orden. Ik ga ervan uit dat daartegen geen bezw aar is. M ocht dat wel het geval zijn dan vern eem ik dat van u. Openbaarm aking geldt daarm ee ook voor

contactgegevens die standaard op briefpapier staan. Indien u hiertegen bezw aar heeft, w ordt u verzocht de contactgegevens te verw ijderen alvorens de gespreksnotitie in te sturen.

Het ro ndetafelgesprek, dat een openbaar karakter heeft, vindt plaats in het gebouw van de Tw eede Kam er (Aletta Jaco bszaal). U kunt zich vooraf m elden bij de beveiliging aan de ingang op adres Prinses lrenepad 1 te Den Haag.

In verband met de veiligheidsmaatregelen verzoek ik u tijdig aanwezig te zijn en een geldig legitimatiebewijs mee te nemen.

Mocht u nog vragen hebben over de gang van zaken met betrekking tot dit

rondetafelgesprek, dan kunt u zich wenden tot het commissiesecretariaat (070-3182071 of 070-3182008)

Namens de commissie dank ik u bij voorbaat voor de door u genomen moeite.

Hoogachtend,

de griffier van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken A.C.W. de Vos

(5)

Bijlage:

Rondetafelgesprek Archivering van stukken door bewindspersonen onder de archiefwet en de WOO/WOB

Datum: dinsdag 14 juni 2022 Tijd: 16.30-19.00 uur

Blok 1: Experts van 16.30-17.30 uur

-Charles Jeurgens, hoogleraar Archiefwetenschap aan de Universiteit Amsterdam -Roger Vleugels, WOB-specialist

-Wim Voermans, hoogleraar Staats- en Bestuursrecht aan de Universiteit Leiden

Blok 2: Inspecties en anderen van 17.30-18.15 uur

-Olaf Andersen, waarnemend directeur/hoofdinspecteur overheidsinformatie -Jacqueline Rutjens, directeur Rijksprogramma voor Duurzaam Digitale Informatiehuishouding

Blok 3: Landsadvocaat van 18.15-19.00 uur -Reimer Veld huis, landsadvocaat

Vragen voor de genodigden van blok 1:

-Wanneer vallen appjes/SMS-verkeer onder i) de Wob c.q. Woo of ii) de Archiefwet? Welke uitzonderingsgronden kennen deze wettelijke regelingen respectievelijk voor openbaarmaking?

-Wat is het wettelijk kader voor appjes/SMS'jes van bewindspersonen over i) bestuurlijke aangelegenheden als bedoeld in de Wob, ii) informatie die verband houdt met de publieke taak als bedoeld onder de Woo en iii) documenten onder de Archiefwet? Kunt u dat specificeren voor informatie over Corona?

-Welke termijnen gelden onder de Wob, Woo resp. Archiefwet voor het bewaren van documenten, in het bijzonder appjes/sms'jes?

-Wat is de juridische status van 'interne gedragslijnen' voor het bepalen of appjes/sms'jes moeten worden bewaard en geplaatst in informatiesystemen als bedoeld door de Woo-wetgever (Kamerstukken II 2019/20, 35 112, nr. 9, p. 16- 17 waar wordt verwezen naar ABRvS 20 maart 2019, ECLl:NL:RVS:2019:899). Wat is in het bijzonder de status van de VNG Handreiking Archivering tekstberichten, zoals sms- en WhatsApp-berichten, september 2020, https://

vng. ni/brieven/ arch ive ring-tekstberichten)?

-Kunt u toelichten wat moet worden verstaan onder artikel 3 Archiefwet, waarin is bepaald dat overheidsorganen verplicht zijn de onder hen berustende

archiefbescheiden in goede, geordende en toegankelijke staat te brengen en te bewaren, alsmede zorg te dragen voor de vernietiging van de daarvoor in aanmerking komende archiefbescheiden?

pagina 3/5

(6)

-Kunt u beschrijven wat moet worden verstaan onder 'overbrenging' onder de Archiefwet? Kunt u nader toelichten hoe hiertoe moet worden besloten?

-Wie is verantwoordelijk voor het overbrengen van documenten van een departement naar de rijksarchiefbewaarplaats (artikel 26 lid 1 Archiefwet)? Hoe wordt hierop toezicht gehouden?

Vragen voor de genodigden van blok 2:

-In hoeverre wordt bij het overbrengen van documenten naar het rijksarchief en het toezicht houden daarop de handreiking van het Nationaal Archief, Belangen in balans; handreiking voor waardering en selectie van archiefbescheiden in de digitale tijd in acht genomen?

-Kunt u aangeven hoe het 'proces van waardering en selectie' als bedoeld in de handreiking in zijn werk gaat? Wat is de staat van het corona-archief dat in maart 2020 als een hotspot is aangewezen?

-Heeft u selectielijsten gezien voor het corona-archief? Zo ja waar en voldoen die aan die wettelijke eisen?

-Heeft u toezicht gehouden op de samenstelling van het hotspot archief?

-Hoe is de staat van de archieven van de ministers? Hoe heeft u dat de afgelopen jaren vastgesteld, zeker nu blijkt dat de commissie-Van Dam geconstateerd heeft dat bij alle ministeries waar de commissie mee te maken had, de

informatiehuishouding onvoldoende op orde bleek te zijn.

Vragen voor de genodigde van blok 3:

-Hoe stelt u vast of een bewindspersoon bij het verwijderen van sms'jes/appjes voldoet aan de verplichtingen onder de Archiefwet?

-In de pers staat vermeld dat u "real-time archivering" een goed idee vindt en dat de Minister-President appjes kan wissen: kunt u toelichten wat u precies

geadviseerd heeft en betoogd heeft in de rechtbank?

-Is volgens u het Wob/Woo-regime of het Archiefwet-regime op de "realtime archivering" van de sms'jes/appjes van toepassing?

-Vindt u dat de minister zich aan met de realtime archivering aan de verplichtingen onder de Wob/Woo heeft gehouden?

-Kwalificeert volgens u het bewaren van maximaal 20 sms'jes op alléén een telefoon (Nokia) als een goede digitale informatiehuishouding met duurzame toegankelijkheid als bedoeld in art. 2.4 en 6.1 Woo?

-Voldoet de door u genoemde real-time archivering van appjes/sms'jes door de Minister-President volgens u aan de verplichtingen onder de Archiefwet, in het bijzonder artikel 3?

-Zijn volgens u de appjes/sms'jes met de realtime archivering overgebracht naar het rijksarchiefbewaarplaats in de zin van de Archiefwet? Moeten de betreffende

(7)

appjes/sms'jes volgens u vermeld staan op selectielijsten als bedoeld onder de Archiefwet?

pagina 5/5

Figure

Updating...

References

Related subjects :