Bepaling visaanbod Noordoost-Groningen

Hele tekst

(1)

Rapport 2011-094

H. Boonstra G.H. Bonhof G. Wolters

Bepaling visaanbod Noordoost-Groningen

Stuw De Bult

(2)
(3)

bezoekadres oosterweg 127 Haren postadres postbus 111 9750 AC Haren telefoon 050 8200018

telefax 050 8200013

email info@koemanenbijkerk.nl website www.koemanenbijkerk.nl

Bepaling visaanbod Noordoost-Groningen

Stuw De Bult

Rapport 2011-094

H. Boonstra G.H. Bonhof G. Wolters

(4)
(5)

© Koeman en Bijkerk bv /

Dit rapport is vervaardigd op verzoek van opdrachtgever hierboven aangegeven en is zijn eigendom. Niets uit dit rapport mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de opdrachtgever hierboven aangegeven en Koeman en Bijkerk bv, noch mag het zonder een dergelijke toestemming worden gebruikt voor enig ander werk dan waarvoor het is vervaardigd.

Koeman en Bijkerk bv is niet aansprakelijk voor gevolgschade, alsmede schade welke voortvloeit uit toepassingen van resultaten van werkzaamheden of andere gegevens verkregen van Koeman en Bijkerk bv;

opdrachtgever vrijwaart Koeman en Bijkerk bv voor aanspraken van derden in verband met deze toepassing.

Deze publicatie kan geciteerd worden als:

Waterschap Hunze en Aa‟s

Colofon

Opdrachtgever Waterschap Hunze en Aa‟s Postbus 195, 9640 AD, Veendam Contactpersoon opdrachtgever P.P. Schollema

Titel Bepaling visaanbod Noordoost-Groningen

Subtitel Stuw De Bult

Auteurs H. Boonstra, G.H. Bonhof, G. Wolters

Datum 28 maart 2012

Pagina‟s (inclusief bijlagen) 50

Opdrachtnr Brief met kenmerk IN11-0683/11-0543

Projectnr 2011-043

Rapportnr 2011-094

Status Eindrapport

Akkoord Dr. W. Patberg

Paraaf

Foto omslag: overzicht stuw De Bult

Boonstra, H., Bonhof, G.H. & G. Wolters. 2012. Bepaling visaanbod Noordoost-

Groningen: stuw De Bult. Rapport 2011-094. Koeman en Bijkerk bv, Haren. In opdracht van Waterschap Hunze en Aa‟s, Veendam.

(6)
(7)

Inhoudsopgave

Summary 7

Samenvatting 9

1 Inleiding 11

1.1 Doelstelling 11

1.2 Projectuitvoering 11

2 Materiaal en methoden 13

2.1 Vangopstelling 13

2.2 Uitvoering en verwerking vis 13

3 Resultaten 15

3.1 Algemeen 15

3.2 Vangstresultaten, soorten en aantallen 15

3.3 Vangstresultaten, lengteklassen 17

3.4 Verloop migratie tijdens onderzoeksperiode 17

4 Samenvatting resultaten en conclusies 21

5 Literatuur 23

Bijlage I Vangstresultaten per fuiklichting 25

(8)

(9)

Summary

At the request of the Regional Water Authority Hunze and Aa‟s, Koeman and Bijkerk investigated the abundance and species composition of fish at the “De Bult” weir.

Sampling was undertaken in the period February 28 - June 14, 2011 as part of the Interreg project “Living North Sea”.

Two fyke nets were set downstream of the weir and two fyke nets were placed downstream of the sluice. The nets were emptied every two to three days providing a total of 29 samples.

A total of 4,468 fish was caught, comprising fifteen species. Perch was the most abundant species, followed by ruffe. The catches were dominated by eurytopic species (more than 98%). Dace, gudgeon and smelt were the only rheophilic species caught and were in low numbers. The limnophilic species crucian carp, rudd and tench were also caught in low numbers (a total share of almost 2%). The majority of the fish caught (56%) were “regional migrants” with “local migrants” being less abundant (a total share of 28%).

Diadromous species were more uncommon (less than 15%),and the eel was the most abundant representative of this group. Considerable numbers of fish from all length classes were caught, the majority belonging to the 0+-15 cm class.

(10)
(11)

Samenvatting

Op verzoek van het Waterschap Hunze en Aa‟s heeft Koeman en Bijkerk bv in de periode 28 februari tot en met 14 juni 2011 onderzoek gedaan naar het visaanbod bij stuw De Bult. Het onderzoek maakte onderdeel uit van het Interreg project “Living North Sea”.

Het onderzoek bij stuw De Bult is uitgevoerd door twee hokfuiken te plaatsten

benedenstrooms van de stuw en twee benedenstrooms van de schutsluis. Vervolgens zijn de fuiken om de twee tot drie dagen geleegd. In totaal zijn bij stuw De Bult 29 lichtingen uitgevoerd.

Resultaten stuw De Bult

In totaal zijn 4.468 vissen gevangen, verdeeld over vijftien soorten. De meest gevangen soort was Baars, op kleine afstand gevolgd door Pos. De vangsten werden gedomineerd door eurytope soorten die een aandeel van ruim 98% hadden. Van de rheofiele soorten werden Riviergrondel, Serpeling en Spiering aangetroffen. Van het limnofiele gilde werden Kroeskarper, Ruisvoorn en Zeelt in lage aantallen aangetroffen. Het aandeel van dit gilde in de totale vangst bedroeg slechts 2%. Het grootste deel van de gevangen vissen (56%) behoort tot het migratiegilde „lokaal/regionaal‟. Het migratiegilde „lokaal‟ was met ruim 28% ook nog redelijk vertegenwoordigd. Diadrome soorten zijn veel minder gevangen (15%). De meest gevangen soort in deze groep was Paling. Bij stuw De Bult zijn in alle lengteklassen aanzienlijke aantallen vis gevangen. De meeste vis echter tot de lengteklasse 0+-15 cm.

(12)
(13)

1 Inleiding

Voor het herstellen van de vismigratiemogelijkheden in Noordoost-Groningen staan de komende jaren een groot aantal maatregelen gepland. In de periode 2012-2013 wordt onder andere bij stuw De Bult een vismigratievoorziening gerealiseerd. Voorafgaand aan dit project is het van belang om het huidige visaanbod op deze locatie vast te leggen door het uitvoeren van een zogenaamde nulmeting. Hiermee wordt het mogelijk om in de toekomst een relatie te leggen tussen de genomen maatregelen en de eventuele verandering in de visstand en vismigratie.

Het Waterschap Hunze en Aa‟s heeft Koeman en Bijkerk bv opdracht gegeven om samen met een lokale beroepsvisser en de Hengelsportfederatie Groningen Drenthe de nulmeting uit te voeren. Het onderzoek maakt onderdeel uit van het Interregproject „Living North Sea‟.

1.1 Doelstelling

Het bepalen van het huidig visaanbod heeft twee doelen:

de kennis van het huidig visaanbod (soorten, aantallen, maten en

migratiemomenten) wordt als input gebruikt in het ontwerpproces van de te realiseren vismigratievoorziening;

door het vastleggen van de 0-situatie kan het effect van de aangelegde migratievoorziening op de visstand in de toekomst worden bepaald.

1.2 Projectuitvoering

Het project is uitgevoerd in samenwerking met een gecertificeerde plaatselijke

beroepsvisser uit de regio en de Hengelsportfederatie Groningen Drenthe. De volgende personen hebben aan het project meegewerkt:

Koeman en Bijkerk bv

Gerwin Bonhof: projectcoördinatie, veldwerk, rapportage Harry Boonstra: rapportage

Gersjon Wolters: veldwerk, verwerking gegevens

Beroepsvisserij

Epko Westerhuis: veldwerk Epko Westerhuis (jr.): veldwerk Derk Lieth: veldwerk

Waterschap Hunze en Aa‟s

Peter Paul Schollema: begeleiding vanuit de opdrachtgever, veldwerk

(14)

Hengelsportfederatie Groningen Drenthe Piet van de Bemd: veldwerk Hennie Huttinga: veldwerk Dirk Nieuwenhuis: veldwerk

(15)

2 Materiaal en methoden

2.1 Vangopstelling

Bij stuw De Bult is het visaanbod bepaald door vier hokfuiken te plaatsen

benedenstrooms van de stuw en de schutsluis (Figuur 1 en 2). De gebruikte fuiken hadden een opzet van 250 mazen en een maaswijdte aflopend van 13 mm bij de ingang tot 8 mm in de kub. De vleugels hadden een maaswijdte van 13 millimeter. De ingang van de kamer was 1,5 hoog en 3 meter breed en de eerste hoepel had een doorsnede van 110 centimeter. Alle fuiken waren met de kub richting het kunstwerk geplaatst.

Figuur 1 Het legen van de fuiken bij stuw De Bult.

2.2 Uitvoering en verwerking vis

De fuiken zijn op 27 februari 2011 geplaatst. Vervolgens zijn de fuiken om de drie tot zeven dagen geleegd. In totaal zijn bij stuw De Bult 29 lichtingen uitgevoerd. De laatste lichting heeft plaatsgevonden op 14 juni 2011. De fuiken zijn gedurende het onderzoek regelmatig vervangen door schone fuiken. Bij iedere lichting is rommel uit de fuiken en vleugels verwijderd.

De gevangen vis werd na iedere lichting gemeten en op naam gebracht. Bij grote vangsten is op basis van gewicht een monster genomen. Na meting is de vis aan de andere kant van het betreffende kunstwerk weer teruggezet om hervangst te voorkomen.

De gegevens zijn verwerkt met het databaseprogramma Piscaria. De fuikvangsten zijn gesommeerd en verwerkt tot de in dit rapport gepresenteerde grafieken en tabellen. De vissen zijn ingedeeld in gilden (Van Emmerik, 2003). In Bijlage I zijn de vangstresultaten per fuiklichting weergegeven.

(16)

Figuur 2 Locaties fuiken bij monitoring stuw De Bult.

(17)

3 Resultaten

3.1 Algemeen

De lichtingen zijn over het algemeen goed verlopen. Alleen op 30 mei werden alle vier fuiken leeg aangetroffen. Gezien het verloop van de vangsten in die periode is het bijna zeker dat de betreffende fuiken zijn leeggehaald.

3.2 Vangstresultaten, soorten en aantallen

Bij stuw De Bult zijn gedurende de onderzoekperiode in totaal 4.468 vissen gevangen. Dit is relatief gezien een stuk minder dan bij stuw Wedde en gemaal Sans Souci waar gelijktijdig eenzelfde onderzoek is uitgevoerd. Bij stuw Wedde zijn vergelijkbare aantallen gevangen maar met twee fuiken (Boonstra et al. in prep). Bij gemaal Sans Souci zijn wel wat minder vissen gevangen (circa 2800), echter hier zijn tien lichtingen minder

uitgevoerd waardoor de totaalvangst relatief hoger is. In totaal zijn er bij Stuw de Bult vijftien soorten aangetroffen. De meest gevangen soort was Baars direct gevolgd door Pos en op enige afstand door Paling (Tabel 1; Figuur 3).

Tabel 1 Gevangen aantallen per soort.

Tijdens het onderzoek werd op 9 mei in totaal 1 exemplaar van de rheofiele soort Serpeling waargenomen. Dit is zeer opmerkelijk omdat deze soort nauwelijks bekend is uit het onderzochte gebied. Er zijn alleen twee waarnemingen uit 1994 in de Ruiten Aa, ver bovenstrooms van stuw Wedde bekend (Brouwer et al. 2008). De Westerwoldse Aa

Stromingsgilde Migratiegilde Soort Stuw De Bult

rheofi el a na droom Spi eri ng 2

rheofi el potamodroom Serpel i ng 1

rheofi el l oka a l Ri vi ergrondel 1

l i mnofi el l oka a l Kroes ka rper 1

l i mnofi el l oka a l Rui s voorn 46

l i mnofi el l oka a l Zeel t 29

eurytoop a na droom Dri edoorni ge s tekel ba a rs 6

eurytoop ka tadroom Pa l i ng 671

eurytoop l oka a l Kol bl ei 3

eurytoop l oka a l Pos 1193

eurytoop l oka a l /regi ona a l Ba a rs 1340

eurytoop l oka a l /regi ona a l Bl a nkvoorn 573

eurytoop l oka a l /regi ona a l Bra s em 589

eurytoop l oka a l /regi ona a l Snoek 6

eurytoop l oka a l /regi ona a l Snoekba a rs 7

Totaal 4468

(18)

Figuur 3 Paling (links) en Baars (rechts).

en de Ruiten Aa zijn in 2011 in het kader van de KRW-visstandmonitoring bevist door Koeman en Bijkerk en tijdens dit onderzoek zijn geen Serpelingen aangetroffen.

Met betrekking tot de stromingsgilden werden de vangsten gedomineerd door eurytope soorten. Van de vijftien gevangen soorten behoorden er negen tot het eurytope gilde.

Deze soorten hadden op basis van aantallen een aandeel in de totaalvangst van ruim 98% (Figuur 4, links). Van de rheofiele soorten zijn alleen Riviergrondel, Serpeling en Spiering aangetroffen en van de limnofiele soorten Kroeskarper, Ruisvoorn en Zeelt met een aandeel van respectievelijk 0,1 en 1,7 %.

De verdeling van de vangst over de migratiegilden is gelijkmatiger. Het grootste deel van de gevangen vissen behoort met een aandeel van 56% tot het gilde „lokaal/regionaal‟

(Figuur 4, rechts). De meest voorkomende soort in deze categorie was Baars, op ruime afstand gevolgd door Brasem en Blankvoorn. Onder de gevangen Blankvoorns was ook een klein aantal zogenaamde „klompvoorns‟. Deze forse vis komt veel voor in de boezemwateren van Groningen en staat bekend als de nomade onder de Blankvoorns (Brouwer et al. 2008). Het aantal gevangen vissen behorende tot het migratiegilde „lokaal‟

neemt met ruim 28% ook nog een behoorlijk aandeel in. Soorten in dit gilde verplaatsen zich over kleine afstanden. Pos was de meest gevangen soort van dit gilde. Het aandeel diadrome vis bedroeg ruim 15% en werd bijna volledig gevormd door Paling.

Figuur 4 Percentuele verdeling over stromingsgilden en migratiegilden op basis van gevangen aantallen.

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Stuw De Bult

limnofiel rheofiel eurytoop

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Stuw De Bult

lokaal/regionaal lokaal potamodroom katadroom anadroom

(19)

3.3 Vangstresultaten, lengteklassen

Verreweg de meeste gevangen vis viel in de lengtecategorie >0+-15 cm. Dit betrof voornamelijk Pos en in wat mindere mate Baars (Tabel 2). De minste vis bevond zich in de groep 16-25 cm. In de lengtecategorie 0+ cm was Baars de meest gevangen soort. In de lengtecategorieën 26-40 cm en >=41 cm werd Paling het meest aangetroffen.

Opvallend was de vangst van een klein aantal zeer forse Baarzen en een groot aantal forse Zeelten.

Tabel 2 Gevangen aantallen per lengteklasse.

3.4 Verloop vangst tijdens onderzoeksperiode

Bij stuw De Bult werd de meeste vis aan het einde van de onderzoeksperiode gevangen (Figuur 5). De piek lag echter op 4 april. Er werden toen meer dan 600 vissen gevangen.

Tot 4 april nam het aantal gevangen vis per lichting toe. Na 4 april nam het aantal gevangen vis per lichting af tot en met 5 mei. Vanaf 9 mei was het aantal gevangen vis per lichting weer een stuk hoger tot aan het einde van de onderzoeksperiode.

In Figuur 6 is van de meest voorkomende soorten het verloop van de vangsten weergegeven. In Figuur 7 is het verloop van de watertemperatuur weergegeven gedurende de onderzoeksperiode in het voorjaar van 2011. De waarden zijn afkomstig van continu-metingen bij de sluizen bij Nieuwe Statenzijl. De watertemperatuur is een belangrijke indicator voor het op gang komen van de voorjaarsmigratie.

Baars

Het vangstverloop van Baars laat meerder pieken zien. De eerste rond 4 april is

waarschijnlijk het gevolg van de paaitrek. De watertemperatuur waarbij gepaaid wordt ligt voor Baars omgeveer tussen 8 tot 14°C (OVB, 1986). Op 4 april is de watertemperatuur inmiddels opgelopen tot ongeveer 10°C. Bovendien werden er in die periode ook behoorlijk wat grote exemplaren gevangen waarvan sommige kuit droegen. Dit komt

Soort Totaal 0+ >0+-15 16-25 26-40 >=41

Ba a rs 1340 366 789 135 44 6

Bra s em 589 208 243 100 33 5

Bl a nkvoorn 573 162 383 24 4

Dri edoorni ge Stekel ba a rs 6 6

Kol bl ei 3 1 2

Kroes ka rper 1 1

Pa l i ng 671 16 233 422

Pos 1193 55 1138

Ri vi ergrondel 1 1

Rui s voorn 46 35 11

Snoekba a rs 7 2 1 4

Serpel i ng 1 1

Spi eri ng 2 2

Zeel t 29 1 1 5 22

Totaal 4462 793 2600 290 320 459

Soort Totaal 0-15 16-35 36-44 45-54 >=55

Snoek 6 1 3 2

(20)

Figuur 5 Totaal aantal gevangen vissen per lichting.

overeen met data uit de literatuur. Vanaf 9 mei stijgt het aantal gevangen Baarzen

opnieuw tot aan het einde van de ondezoeksperiode. Waarom dit gebeurt is niet duidelijk.

Blankvoorn

Het vangst van Blankvoorn was in de periode tot 5 mei, op een aantal uitzonderingen na, constant laag met aantallen van 5-10 exemplaren per lichting. Een zo‟n uitzondering vond plaats op 21 april waarbij ruim 30 exemplaren werden gevangen. Rond die datum werd een watertemperatuur van ongeveer 12°C bereikt (Figuur 7). De paaiperiode van Blankvoorn begint bij een watertemperatuur van circa 12-14°C. In Nederland is dit meestal aan het eind van de maand april of in het begin van de maand mei (De Laak, 2010). Vanaf 9 mei tot en met 27 mei (piek op 19 mei) is het aantal vangsten van Blankvoorn een stuk hoger en is duidelijke migratie waarneembaar. Dit is voor de paai echter wat aan de late kant, omdat het voorjaar in 2011 ook relatief warm was.. De watertemperatuur ligt in deze periode rond de 15°C (Figuur 7).

Brasem

Brasem laat hetzelfde beeld zien als Blankvoorn. Tot 9 mei waren de vangsten over het algemeen laag met doorgaans maximaal 5-10 exemplaren per lichting. Vanaf 9 mei gaan de vangstaantallen omhoog met een piek op 3 en 7 juni. De temperatuur is bepalend voor het tijdstip waarop de paai begint en ligt globaal tussen de 12 en 20˚C (Van Emmerik, 2008). De temperatuur waar de paai zich het meest voordoet ligt rond de 16- 18˚C (Backiel en Zawisza, 1968). Ten tijde van de piek lag de watertemperatuur rond de 18°C (Figuur 7). De waargenomen toename is waarschijnlijk het gevolg van de

paaimigratie.

Paling

Er waren drie pieken in het vangstverloop van Paling bij stuw De Bult op 4 april, 26 april

0 100 200 300 400 500 600

700 Zeelt

Spiering Snoek Serpeling Snoekbaars Ruisvoorn Riviergrondel Pos Paling Kroeskarper Kolblei

Driedoornige stekelbaars Blankvoorn Brasem Baars

7

3 4 7 1114 1821 2629 2 5 9 1619 23 27 3 7 10 14

maart april mei juni

31 7

3 4 7 1114 1821 2 5 9 1619 23 27 3 7 10 14

maart april mei juni

31 10 14 17 21 24

Aantallen

7

3 4 7 1114 1821 2 5 9 1619 23 27 3 7 10 14

maart april mei juni

31 7

3 4 7 1114 1821 2 5 9 1619 23 27 3 7 10 14

maart april mei juni

31 10 14 17 21 24

Aantallen

alle vier fuiken leeggehaald

7

3 4 7 1114 21 2 5 9 1619 23 27 3 7 10 14

maart april mei juni

31 7

3 4 7 2 5 9 1619 23 27 3 7 10 14

maart april mei juni

31 10 14 17 21 24

Aantallen

?

?

30

(21)

Figuur 6 Verloop vangsten (in aantallen) van de meest voorkomende soorten.

en 7 juni. Van schieralen is bekend dat ze vooral actief zijn in de periode tijdens of na het laatste maankwartier (Tesch, 1991). De startdagen van het laatste maankwartier waren in deze periode 26 maart, 25 april en 24 mei. In Figuur 6 komen deze “laatste maankwartier perioden” goed overeen met de vangstpieken van Paling.

Pos

Uit het vangstverloop van Pos blijkt een duidelijke voorjaarsmigratie die zich over een langere periode uitstrekt, met een duidelijke piek op 4 april (net als bij Baars). Daarna nemen de vangsten weer af tot het einde van de onderzoeksperiode. De start van de voorjaarsmigratie van Pos valt samen met een watertemperatuur van ongeveer 6°C. De paaiperiode van Pos ligt globaal tussen midden april en juli, bij temperaturen van minimaal 6°C (Van Emmerik, 2004).

(22)

Figuur 7 Verloop watertemperatuur Nieuwe Statenzijl voorjaar 2011. De waarden zijn afkomstig van continumetingen bij de sluizen. De rechten lijn tussen circa 14 april en 23 april wordt veroorzaakt doordat er in die periode geen metingen zijn gedaan, waarschijnlijk als gevolg van een defecte meter.

Zeelt

De vangsten van Zeelt wisselden sterk. Er is geen duidelijk migratiepatroon uit de grafiek te herleiden.

(23)

4 Discussie, samenvatting resultaten en conclusies

4.1 Discussie vangopstelling

De gebruikte fuiken zijn zodanig gekozen dat een zo breed mogelijk range aan vissoorten en lengtes kon worden gevangen. De maaswijdte in de kub bedroeg minimaal 8

millimeter. Hierdoor bestaat de kans dat sommige kleine vissoorten of kleine exemplaren van grotere soorten zijn gemist. Wanneer de gegevens worden vergeleken met de resultaten van de KRW-bemonstering van 2011 vallen een aantal kleine verschillen op.

Tijdens het KRW-onderzoek zijn vier soorten aangetroffen die niet bij onderhavig

onderzoek zijn gevangen, namelijk Brakwatergrondel, Bot, Roofblei en Winde (Bonhof en Wolters in prep). De laatste drie genoemde soorten zijn in lage aantallen gevangen en zullen vanwege hun grotere afmetingen niet gemist zijn als gevolg van een te ruime maaswijdte. Brakwatergrondel is weliswaar een kleine soort, maar werd tijdens de KRW- monitoring alleen vlak bij de kust gevangen. De verwachting is niet dat deze soort zover landinwaarts trekt dat de stuw bij De Bult bereikt wordt. Wat verder opvalt is dat er in de fuiken weinig grote Brasems zijn aangetroffen terwijl deze tijdens het KRW-onderzoek vaak is gevangen. Van Brasem is bekend dat grote exemplaren van deze soort niet snel in een fuik zwemmen als ze er ook omheen kunnen.

4.2 Samenvatting resultaten en conclusies

In totaal zijn 4.468 vissen gevangen, verdeeld over vijftien soorten. De meest gevangen soort was Baars, direct gevolgd door Pos en op enige afstand door Paling.

De vangsten werden gedomineerd door eurytope soorten, die met ruim 98% het grootste aandeel in de vangsten hadden. Van de rheofiele soorten zijn alleen Riviergrondel, Serpeling en Spiering aangetroffen en van de limnofiele soorten Kroeskarper, Ruisvoorn en Zeelt.

Van de gevangen vissen behoort 56% tot het migratiegilde „regionaal/lokaal‟. De lokaal migrerende soorten hadden een aandeel van ruim 28%. Het aandeel diadrome vis bedroeg ruim15%. Het gehele bestand diadrome vis bestond bijna uit Paling.

Bij stuw De Bult zijn in alle lengteklassen behoorlijke aantallen vis gevangen.

Verreweg de meeste vis behoorde echter tot de lengteklasse 0+-15 cm.

De meeste vis werd aan het einde van de onderzoeksperiode gevangen. De piek in de vangsten lag echter op 4 april.

Bij de soorten Baars en Pos werd bij stuw De Bult een duidelijke paaitrek waargenomen die zich uitstrekte over een langere periode. Bij Blankvoorn en Brasem lijkt de paaitrek in een kort tijdbestek te zien verlopen. De trek van Blankvoorn verliep relatief laat.

(24)
(25)

5 Literatuur

Backiel T. en J. Zawisza. 1968. Synopsis of biological data on the bream Abramis brama (Linnaeus, 1758). FAO Fisheries synopsis no. 36. Rome.

Boonstra, H., Bonhof, G.H. & G. Wolters. In prep. Bepaling visaanbod Noordoost-Groningen: stuw Wedde. Rapport 2011-093. Koeman en Bijkerk bv, Haren. In opdracht van Waterschap Hunze en Aa‟s, Veendam.

Boonstra, H., Bonhof, G.H. & G. Wolters. in prep. Bepaling visaanbod Noordoost-Groningen:

gemaal Sans Souci. Rapport 2011-092. Koeman en Bijkerk bv, Haren. In opdracht van Waterschap Hunze en Aa‟s, Veendam.

Brouwer, T., B. Crombaghs, A. Dijkstra, A.J. Scheper & P.P. Schollema. 2008. Vissenatlas Groningen Drenthe. Profiel Uitgeverij, Bedum.

De Laak, G.A.J., 2010. Kennisdocument Blankvoorn Rutilus rutilus (Linnaeus, 1758).

Kennisdocument 32. Sportvisserij Nederland, Bilthoven.

OVB (1986) Cursus vissoorten. Deel 2. Hoofdstuk de Baars: p. 34-57.

Tesch, F.W. 1991. Anguillidae. In: Hoestlandt, H. (ed.). The Freshwater Fishes of Europe. Volume 2 - Clupeidae, Anguillidae. AULA Verlag, Wiesbaden.

Van Emmerik, W.A.M. 2003. Indeling van de vissoorten van de Nederlandse binnenwateren in ecologische gilden en in hoofdgroepen. Organisatie ter Verbetering van de Binnenvisserij, Nieuwegein.

Van Emmerik, W.A.M. 2004. Kennisdocument Pos, Gymnocephalus cernuus (Linnaeus, 1758).

Kennisdocument 5. OVB /Sportvisserij Nederland, Bilthoven.

Van Emmerik, W.A.M. 2008. Kennisdocument Brasem, Abramis brama (Linnaeus,1758).

Kennisdocument 23. Sportvisserij Nederland, Bilthoven.

(26)
(27)

Bijlage I Vangstresultaten per fuiklichting

Fuik stuw westoever 3-3-2011

Aantal Kleinste Grootste Gewicht Lichtste Zwaarste

Soort cm cm kg gram gram

Baars 2 19 32 0,6 87 481

Brasem 3 7 20 0,1 3 74

Fuik stuw westoever 7-3-2011

Aantal Kleinste Grootste Gewicht Lichtste Zwaarste

Soort cm cm kg gram gram

Brasem 1 23 23 0,1 117 117

Pos 1 9 9 0 9 9

Fuik stuw westoever 10-3-2011

Aantal Kleinste Grootste Gewicht Lichtste Zwaarste

Soort cm cm kg gram gram

Baars 2 22 23 0,3 140 163

Fuik stuw westoever 14-3-2011

Aantal Kleinste Grootste Gewicht Lichtste Zwaarste

Soort cm cm kg gram gram

Baars 3 10 31 0,6 11 433

Brasem 8 10 32 0,6 8 340

Pos 1 7 7 0 4 4

Snoek 1 47 47 0,7 679 679

Zeelt 1 47 47 1,7 1682 1682

Fuik stuw westoever 17-3-2011

Aantal Kleinste Grootste Gewicht Lichtste Zwaarste

Soort cm cm kg gram gram

Baars 3 6 27 0,3 2 275

Brasem 1 21 21 0,1 87 87

Aal/Paling 5 37 58 1 85 359

Pos 5 6 10 0 3 13

(28)

Fuik stuw westoever 21-3-2011

Aantal Kleinste Grootste Gewicht Lichtste Zwaarste

Soort cm cm kg gram gram

Baars 2 12 12 0 19 19

Brasem 1 18 18 0,1 53 53

Blankvoorn 1 18 18 0,1 65 65

Aal/Paling 2 48 52 0,4 196 253

Pos 2 7 11 0 4 17

Snoek 2 55 58 2,5 1122 1330

Spiering 1 15 15 0 22 22

Fuik stuw westoever 24-3-2011

Aantal Kleinste Grootste Gewicht Lichtste Zwaarste

Soort cm cm kg gram gram

Baars 7 7 19 0,1 3 87

Brasem 1 23 23 0,1 117 117

Aal/Paling 5 50 57 1,5 223 339

Pos 1 6 6 0 3 3

Fuik stuw westoever 28-3-2011

Aantal Kleinste Grootste Gewicht Lichtste Zwaarste

Soort cm cm kg gram gram

Baars 8 9 47 1,8 8 1700

Brasem 3 7 12 0 3 14

Blankvoorn 2 10 12 0 9 17

Aal/Paling 3 55 62 1,1 303 444

Pos 7 7 10 0,1 4 13

Fuik stuw westoever 31-3-2011

Aantal Kleinste Grootste Gewicht Lichtste Zwaarste

Soort cm cm kg gram gram

Baars 6 8 16 0,1 5 49

Brasem 1 7 7 0 3 3

Blankvoorn 1 9 9 0 6 6

Pos 15 6 10 0,1 3 13

(29)

Fuik stuw westoever 4-4-2011

Aantal Kleinste Grootste Gewicht Lichtste Zwaarste

Soort cm cm kg gram gram

Baars 30 6 28 0,7 2 310

Brasem 3 7 26 0,2 3 174

Aal/Paling 6 42 54 1,2 128 285

Pos 87 8 11 1 6 17

Zeelt 1 44 44 1,4 1376 1376

Fuik stuw westoever 7-4-2011

Aantal Kleinste Grootste Gewicht Lichtste Zwaarste

Soort cm cm kg gram gram

Baars 16 7 23 0,5 3 163

Brasem 1 24 24 0,1 134 134

Blankvoorn 1 8 8 0 4 4

Aal/Paling 2 44 52 0,4 148 253

Pos 29 8 10 0,3 6 13

Snoekbaars 1 12 12 0 11 11

Fuik stuw westoever 11-4-2011

Aantal Kleinste Grootste Gewicht Lichtste Zwaarste

Soort cm cm kg gram gram

Baars 7 9 17 0,2 8 60

Blankvoorn 1 10 10 0 9 9

Aal/Paling 5 39 52 0,9 101 253

Pos 2 8 10 0 6 13

Snoek 1 41 41 0,4 439 439

Fuik stuw westoever 14-4-2011

Aantal Kleinste Grootste Gewicht Lichtste Zwaarste

Soort cm cm kg gram gram

Baars 7 9 27 0,4 8 275

Brasem 1 26 26 0,2 174 174

Aal/Paling 4 46 59 1,1 171 379

(30)

Fuik stuw westoever 18-4-2011

Aantal Kleinste Grootste Gewicht Lichtste Zwaarste

Soort cm cm kg gram gram

Baars 4 15 38 1,2 40 846

Aal/Paling 6 52 72 2,6 253 717

Fuik stuw westoever 21-4-2011

Aantal Kleinste Grootste Gewicht Lichtste Zwaarste

Soort cm cm kg gram gram

Baars 9 8 35 0,8 5 646

Brasem 8 13 43 3 19 885

Blankvoorn 9 8 20 0,3 4 92

Aal/Paling 2 29 38 0,1 39 93

Pos 1 8 8 0 6 6

Zeelt 1 45 45 1,5 1474 1474

Fuik stuw westoever 26-4-2011

Aantal Kleinste Grootste Gewicht Lichtste Zwaarste

Soort cm cm kg gram gram

Baars 13 14 33 1,7 32 532

Brasem 3 17 34 0,6 44 414

Aal/Paling 33 37 70 11 85 655

Zeelt 2 32 46 2,1 522 1576

Fuik stuw westoever 29-4-2011

Aantal Kleinste Grootste Gewicht Lichtste Zwaarste

Soort cm cm kg gram gram

Baars 2 11 22 0,2 14 140

Blankvoorn 1 13 13 0 22 22

Aal/Paling 8 52 62 2,9 253 444

Rietvoorn/Ruisvoorn 1 21 21 0,1 120 120

(31)

Fuik stuw westoever 2-5-2011

Aantal Kleinste Grootste Gewicht Lichtste Zwaarste

Soort cm cm kg gram gram

Baars 2 11 19 0,1 14 87

Brasem 2 11 43 0,9 11 885

Aal/Paling 5 28 68 1,5 35 597

Pos 1 8 8 0 6 6

Fuik stuw westoever 5-5-2011

Aantal Kleinste Grootste Gewicht Lichtste Zwaarste

Soort cm cm kg gram gram

Baars 6 8 28 0,3 5 310

Brasem 3 6 11 0 2 11

Blankvoorn 3 9 11 0 6 13

Aal/Paling 2 44 48 0,3 148 196

Pos 1 8 8 0 6 6

Fuik stuw westoever 9-5-2011

Aantal Kleinste Grootste Gewicht Lichtste Zwaarste

Soort cm cm kg gram gram

Baars 35 6 12 0,3 2 19

Brasem 23 5 16 0,2 1 36

Blankvoorn 37 7 12 0,3 3 17

Aal/Paling 2 58 63 0,8 359 468

Fuik stuw westoever 16-5-2011

Aantal Kleinste Grootste Gewicht Lichtste Zwaarste

Soort cm cm kg gram gram

Baars 1 8 8 0 5 5

Brasem 11 6 26 0,3 2 174

Blankvoorn 5 7 12 0 3 17

Aal/Paling 3 47 56 0,7 183 321

Pos 2 7 9 0 4 9

(32)

Fuik stuw westoever 19-5-2011

Aantal Kleinste Grootste Gewicht Lichtste Zwaarste

Soort cm cm kg gram gram

Baars 2 8 19 0,1 5 87

Brasem 5 7 23 0,2 3 117

Aal/Paling 8 23 53 1,1 19 269

Riviergrondel 1 12 12 0 16 16

Snoekbaars 2 13 25 0,1 14 115

Fuik stuw westoever 23-5-2011

Aantal Kleinste Grootste Gewicht Lichtste Zwaarste

Soort cm cm kg gram gram

Baars 1 21 21 0,1 121 121

Brasem 4 7 32 0,4 3 340

Aal/Paling 10 37 72 2,7 85 717

Fuik stuw westoever 27-5-2011

Aantal Kleinste Grootste Gewicht Lichtste Zwaarste

Soort cm cm kg gram gram

Baars 2 14 30 0,4 32 389

Brasem 3 8 18 0,1 4 53

Aal/Paling 7 40 67 2,1 109 569

Fuik stuw westoever 3-6-2011

Aantal Kleinste Grootste Gewicht Lichtste Zwaarste

Soort cm cm kg gram gram

Baars 2 8 30 0,4 5 389

Brasem 4 11 28 0,3 11 221

Pos 1 10 10 0 13 13

Fuik stuw westoever 7-6-2011

Aantal Kleinste Grootste Gewicht Lichtste Zwaarste

Soort cm cm kg gram gram

Baars 5 8 11 0 5 14

Brasem 23 6 22 0,3 2 101

Aal/Paling 50 25 70 7,9 24 655

(33)

Fuik stuw westoever 10-6-2011

Aantal Kleinste Grootste Gewicht Lichtste Zwaarste

Soort cm cm kg gram gram

Baars 47 6 29 1,3 2 348

Brasem 2 10 12 0 8 14

Blankvoorn 8 9 12 0,1 6 17

Aal/Paling 26 33 63 4,5 59 468

Pos 5 7 10 0 4 13

Fuik stuw westoever 14-6-2011

Aantal Kleinste Grootste Gewicht Lichtste Zwaarste

Soort cm cm kg gram gram

Baars 14 8 20 0,4 5 103

Brasem 11 6 25 0,2 2 153

Blankvoorn 4 9 11 0 6 13

Aal/Paling 21 30 68 3 43 597

Zeelt 1 46 46 1,6 1576 1576

Fuik stuw oostoever 3-3-2011

Aantal Kleinste Grootste Gewicht Lichtste Zwaarste

Soort cm cm kg gram gram

Baars 2 9 27 0,3 8 275

Brasem 9 6 13 0,1 2 19

Blankvoorn 2 14 22 0,2 28 127

Pos 5 6 10 0 3 13

Fuik stuw oostoever 7-3-2011

Aantal Kleinste Grootste Gewicht Lichtste Zwaarste

Soort cm cm kg gram gram

Baars 2 7 8 0 3 5

Pos 5 7 9 0 4 9

Fuik stuw oostoever 10-3-2011

Aantal Kleinste Grootste Gewicht Lichtste Zwaarste

Soort cm cm kg gram gram

Baars 1 34 34 0,6 587 587

(34)

Fuik stuw oostoever 14-3-2011

Aantal Kleinste Grootste Gewicht Lichtste Zwaarste

Soort cm cm kg gram gram

Baars 3 12 17 0,1 19 60

Brasem 3 12 28 0,3 14 221

Aal/Paling 1 62 62 0,4 444 444

Pos 2 10 10 0 13 13

Snoek 1 49 49 0,8 776 776

Zeelt 1 38 38 0,9 881 881

Fuik stuw oostoever 17-3-2011

Aantal Kleinste Grootste Gewicht Lichtste Zwaarste

Soort cm cm kg gram gram

Baars 21 8 26 0,8 5 243

Brasem 2 12 20 0,1 14 74

Blankvoorn 2 23 26 0,4 147 222

Driedoornige

Stekelbaars 1 6 6 0 2 2

Pos 20 6 12 0,3 3 22

Zeelt 2 8 47 1,7 8 1682

Fuik stuw oostoever 21-3-2011

Aantal Kleinste Grootste Gewicht Lichtste Zwaarste

Soort cm cm kg gram gram

Baars 12 9 23 0,5 8 163

Brasem 1 20 20 0,1 74 74

Aal/Paling 2 46 53 0,4 171 269

Pos 36 6 10 0,3 3 13

Fuik stuw oostoever 24-3-2011

Aantal Kleinste Grootste Gewicht Lichtste Zwaarste

Soort cm cm kg gram gram

Baars 4 10 23 0,3 11 163

Aal/Paling 4 36 58 1 78 359

Pos 35 8 10 0,2 6 13

(35)

Fuik stuw oostoever 28-3-2011

Aantal Kleinste Grootste Gewicht Lichtste Zwaarste

Soort cm cm kg gram gram

Baars 24 8 14 0,2 5 32

Pos 101 6 10 0,8 3 13

Fuik stuw oostoever 31-3-2011

Aantal Kleinste Grootste Gewicht Lichtste Zwaarste

Soort cm cm kg gram gram

Baars 5 10 36 0,8 11 708

Driedoornige

Stekelbaars 1 6 6 0 2 2

Aal/Paling 1 52 52 0,3 253 253

Pos 79 7 12 0,7 4 22

Fuik stuw oostoever 4-4-2011

Aantal Kleinste Grootste Gewicht Lichtste Zwaarste

Soort cm cm kg gram gram

Baars 42 8 26 0,8 5 243

Blankvoorn 4 8 14 0 4 28

Aal/Paling 10 24 67 2,8 21 569

Pos 153 7 13 0,9 4 29

Fuik stuw oostoever 7-4-2011

Aantal Kleinste Grootste Gewicht Lichtste Zwaarste

Soort cm cm kg gram gram

Baars 22 8 13 0,2 5 25

Brasem 1 22 22 0,1 101 101

Blankvoorn 9 8 13 0,1 4 22

Aal/Paling 6 42 62 1,5 128 444

Pos 92 7 11 0,7 4 17

(36)

Fuik stuw oostoever 11-4-2011

Aantal Kleinste Grootste Gewicht Lichtste Zwaarste

Soort cm cm kg gram gram

Baars 11 9 40 1,3 8 1001

Aal/Paling 5 35 59 1,2 71 379

Pos 17 6 12 0,2 3 22

Fuik stuw oostoever 14-4-2011

Aantal Kleinste Grootste Gewicht Lichtste Zwaarste

Soort cm cm kg gram gram

Baars 6 6 36 0,9 2 708

Aal/Paling 1 44 44 0,1 148 148

Pos 4 7 10 0 4 13

Fuik stuw oostoever 18-4-2011

Aantal Kleinste Grootste Gewicht Lichtste Zwaarste

Soort cm cm kg gram gram

Baars 25 8 25 1,6 5 214

Aal/Paling 5 46 66 1,4 171 543

Pos 9 9 12 0,2 9 22

Fuik stuw oostoever 21-4-2011

Aantal Kleinste Grootste Gewicht Lichtste Zwaarste

Soort cm cm kg gram gram

Baars 21 7 19 0,4 3 87

Brasem 1 40 40 0,7 700 700

Blankvoorn 4 8 10 0 4 9

Aal/Paling 5 41 72 2,1 118 717

Pos 6 6 9 0 3 9

Rietvoorn/Ruisvoorn 1 16 16 0 48 48

(37)

Fuik stuw oostoever 26-4-2011

Aantal Kleinste Grootste Gewicht Lichtste Zwaarste

Soort cm cm kg gram gram

Baars 2 10 28 0,3 11 310

Aal/Paling 17 33 70 5 59 655

Pos 1 10 10 0 13 13

Fuik stuw oostoever 29-4-2011

Aantal Kleinste Grootste Gewicht Lichtste Zwaarste

Soort cm cm kg gram gram

Baars 2 18 40 1,1 73 1001

Brasem 1 21 21 0,1 87 87

Blankvoorn 3 22 32 0,7 127 444

Aal/Paling 7 38 68 2 93 597

Fuik stuw oostoever 2-5-2011

Aantal Kleinste Grootste Gewicht Lichtste Zwaarste

Soort cm cm kg gram gram

Baars 3 8 39 0,9 5 921

Brasem 1 18 18 0,1 53 53

Blankvoorn 1 12 12 0 17 17

Aal/Paling 2 32 56 0,4 53 321

Pos 3 8 9 0 6 9

Fuik stuw oostoever 5-5-2011

Aantal Kleinste Grootste Gewicht Lichtste Zwaarste

Soort cm cm kg gram gram

Baars 4 6 14 0 2 32

Aal/Paling 2 40 47 0,3 109 183

Pos 3 7 8 0 4 6

(38)

Fuik stuw oostoever 9-5-2011

Aantal Kleinste Grootste Gewicht Lichtste Zwaarste

Soort cm cm kg gram gram

Baars 3 8 17 0,1 5 60

Blankvoorn 1 8 8 0 4 4

Aal/Paling 2 58 64 0,9 359 492

Pos 11 6 10 0,1 3 13

Snoekbaars 1 58 58 1,7 1742 1742

Zeelt 2 43 45 2,8 1283 1474

Fuik stuw oostoever 16-5-2011

Aantal Kleinste Grootste Gewicht Lichtste Zwaarste

Soort cm cm kg gram gram

Baars 85 8 10 0,7 5 11

Brasem 7 9 15 0,1 6 29

Blankvoorn 50 8 12 0,4 4 17

Aal/Paling 1 37 37 0,1 85 85

Pos 4 10 12 0,1 13 22

Rietvoorn/Ruisvoorn 32 9 16 0,8 7 48

Fuik stuw oostoever 19-5-2011

Aantal Kleinste Grootste Gewicht Lichtste Zwaarste

Soort cm cm kg gram gram

Baars 26 7 10 0,2 3 11

Brasem 64 6 12 0,2 2 14

Blankvoorn 131 5 18 1,1 1 65

Pos 2 8 12 0 6 22

Fuik stuw oostoever 23-5-2011

Aantal Kleinste Grootste Gewicht Lichtste Zwaarste

Soort cm cm kg gram gram

Baars 35 7 16 0,4 3 49

Brasem 5 7 13 0,1 3 19

Blankvoorn 8 6 10 0 2 9

Aal/Paling 1 31 31 0 48 48

Pos 11 6 13 0,1 3 29

(39)

Fuik stuw oostoever 27-5-2011

Aantal Kleinste Grootste Gewicht Lichtste Zwaarste

Soort cm cm kg gram gram

Baars 91 7 15 0,9 3 40

Brasem 18 6 22 0,4 2 101

Blankvoorn 60 6 22 1,2 2 127

Aal/Paling 7 38 63 1,8 93 468

Pos 3 10 11 0 13 17

Zeelt 1 41 41 1,1 1110 1110

Fuik stuw oostoever 3-6-2011

Aantal Kleinste Grootste Gewicht Lichtste Zwaarste

Soort cm cm kg gram gram

Baars 69 6 20 0,6 2 103

Brasem 26 7 27 0,5 3 196

Blankvoorn 13 8 16 0,2 4 44

Aal/Paling 18 35 62 3,7 71 444

Pos 3 8 9 0 6 9

Zeelt 2 46 47 3,3 1576 1682

Fuik stuw oostoever 7-6-2011

Aantal Kleinste Grootste Gewicht Lichtste Zwaarste

Soort cm cm kg gram gram

Baars 4 8 12 0 5 19

Brasem 36 5 28 1,4 1 221

Blankvoorn 1 11 11 0 13 13

Aal/Paling 18 20 60 1,7 12 400

Pos 1 8 8 0 6 6

Zeelt 2 41 49 3 1110 1910

Fuik stuw oostoever 10-6-2011

Aantal Kleinste Grootste Gewicht Lichtste Zwaarste

Soort cm cm kg gram gram

Baars 16 9 10 0,1 8 11

Brasem 2 17 24 0,2 44 134

Aal/Paling 12 37 59 2,2 85 379

Pos 1 9 9 0 9 9

(40)

Fuik stuw oostoever 14-6-2011

Aantal Kleinste Grootste Gewicht Lichtste Zwaarste

Soort cm cm kg gram gram

Baars 62 7 13 0,5 3 25

Brasem 4 8 19 0,1 4 63

Blankvoorn 10 8 13 0,1 4 22

Aal/Paling 34 30 65 5,1 43 517

Fuik schutsluis westoever 3-3-2011

Aantal Kleinste Grootste Gewicht Lichtste Zwaarste

Soort cm cm kg gram gram

Baars 2 10 20 0,1 11 103

Brasem 3 8 10 0 4 8

Aal/Paling 1 48 48 0,2 196 196

Pos 2 6 7 0 3 4

Fuik schutsluis westoever 7-3-2011

Aantal Kleinste Grootste Gewicht Lichtste Zwaarste

Soort cm cm kg gram gram

Brasem 1 15 15 0 29 29

Fuik schutsluis westoever 14-3-2011

Aantal Kleinste Grootste Gewicht Lichtste Zwaarste

Soort cm cm kg gram gram

Baars 5 11 22 0,3 14 140

Brasem 2 9 10 0 6 8

Blankvoorn 1 10 10 0 9 9

Pos 1 10 10 0 13 13

Fuik schutsluis westoever 17-3-2011

Aantal Kleinste Grootste Gewicht Lichtste Zwaarste

Soort cm cm kg gram gram

Baars 4 10 12 0,1 11 19

Brasem 2 9 16 0 6 36

Blankvoorn 1 9 9 0 6 6

Aal/Paling 2 54 59 0,7 285 379

Pos 18 6 10 0,1 3 13

Zeelt 1 22 22 0,2 167 167

(41)

Fuik schutsluis westoever 21-3-2011

Aantal Kleinste Grootste Gewicht Lichtste Zwaarste

Soort cm cm kg gram gram

Baars 12 10 42 2 11 1175

Brasem 2 16 20 0,1 36 74

Aal/Paling 2 53 59 0,6 269 379

Pos 5 8 10 0 6 13

Snoekbaars 1 63 63 2,3 2275 2275

Fuik schutsluis westoever 24-3-2011

Aantal Kleinste Grootste Gewicht Lichtste Zwaarste

Soort cm cm kg gram gram

Baars 13 8 22 0,3 5 140

Blankvoorn 3 8 13 0 4 22

Pos 7 6 10 0 3 13

Fuik schutsluis westoever 28-3-2011

Aantal Kleinste Grootste Gewicht Lichtste Zwaarste

Soort cm cm kg gram gram

Baars 17 8 43 1,6 5 1270

Blankvoorn 1 9 9 0 6 6

Driedoornige

Stekelbaars 1 7 7 0 3 3

Aal/Paling 2 58 65 0,9 359 517

Pos 11 7 10 0,1 4 13

Fuik schutsluis westoever 31-3-2011

Aantal Kleinste Grootste Gewicht Lichtste Zwaarste

Soort cm cm kg gram gram

Baars 7 7 10 0 3 11

Blankvoorn 1 10 10 0 9 9

Pos 29 7 10 0,3 4 13

(42)

Fuik schutsluis westoever 4-4-2011

Aantal Kleinste Grootste Gewicht Lichtste Zwaarste

Soort cm cm kg gram gram

Baars 38 7 36 1,5 3 708

Blankvoorn 3 8 12 0 4 17

Aal/Paling 5 42 65 1,7 128 517

Pos 67 8 12 0,8 6 22

Zeelt 1 48 48 1,8 1793 1793

Fuik schutsluis westoever 7-4-2011

Aantal Kleinste Grootste Gewicht Lichtste Zwaarste

Soort cm cm kg gram gram

Baars 12 9 22 0,4 8 140

Blankvoorn 2 9 15 0 6 35

Aal/Paling 3 49 62 1 209 444

Pos 8 8 11 0,1 6 17

Fuik schutsluis westoever 11-4-2011

Aantal Kleinste Grootste Gewicht Lichtste Zwaarste

Soort cm cm kg gram gram

Baars 16 8 29 0,8 5 348

Blankvoorn 2 8 13 0 4 22

Driedoornige

Stekelbaars 3 7 9 0 3 6

Aal/Paling 4 48 56 1,1 196 321

Pos 11 8 12 0,1 6 22

Zeelt 1 45 45 1,5 1474 1474

Fuik schutsluis westoever 14-4-2011

Aantal Kleinste Grootste Gewicht Lichtste Zwaarste

Soort cm cm kg gram gram

Baars 9 8 40 1,1 5 1001

Blankvoorn 3 9 16 0,1 6 44

Pos 2 10 10 0 13 13

(43)

Fuik schutsluis westoever 18-4-2011

Aantal Kleinste Grootste Gewicht Lichtste Zwaarste

Soort cm cm kg gram gram

Baars 16 8 41 3,4 5 1086

Blankvoorn 1 20 20 0,1 92 92

Pos 11 8 11 0,1 6 17

Fuik schutsluis westoever 21-4-2011

Aantal Kleinste Grootste Gewicht Lichtste Zwaarste

Soort cm cm kg gram gram

Baars 5 15 26 0,7 40 243

Brasem 2 9 16 0 6 36

Pos 1 12 12 0 22 22

Snoekbaars 1 59 59 1,8 1840 1840

Zeelt 1 44 44 1,4 1376 1376

Fuik schutsluis westoever 26-4-2011

Aantal Kleinste Grootste Gewicht Lichtste Zwaarste

Soort cm cm kg gram gram

Baars 3 16 26 0,5 49 243

Brasem 2 24 30 0,4 134 276

Blankvoorn 2 15 30 0,4 35 358

Aal/Paling 3 59 65 1,4 379 517

Fuik schutsluis westoever 29-4-2011

Aantal Kleinste Grootste Gewicht Lichtste Zwaarste

Soort cm cm kg gram gram

Baars 1 41 41 1,1 1086 1086

Brasem 6 13 21 0,3 19 87

Blankvoorn 1 15 15 0 35 35

Fuik schutsluis westoever 2-5-2011

Aantal Kleinste Grootste Gewicht Lichtste Zwaarste

Soort cm cm kg gram gram

Baars 5 8 19 0,1 5 87

Brasem 1 21 21 0,1 87 87

Aal/Paling 1 64 64 0,5 492 492

Zeelt 1 34 34 0,6 628 628

(44)

Fuik schutsluis westoever 5-5-2011

Aantal Kleinste Grootste Gewicht Lichtste Zwaarste

Soort cm cm kg gram gram

Baars 3 12 27 0,3 19 275

Aal/Paling 2 43 53 0,4 138 269

Pos 2 10 11 0 13 17

Fuik schutsluis westoever 9-5-2011

Aantal Kleinste Grootste Gewicht Lichtste Zwaarste

Soort cm cm kg gram gram

Baars 2 9 20 0,1 8 103

Blankvoorn 5 10 16 0,1 9 44

Aal/Paling 4 52 67 1,5 253 569

Pos 11 8 11 0,1 6 17

Serpeling 1 15 15 0 32 32

Zeelt 1 47 47 1,7 1682 1682

Fuik schutsluis westoever 16-5-2011

Aantal Kleinste Grootste Gewicht Lichtste Zwaarste

Soort cm cm kg gram gram

Brasem 1 8 8 0 4 4

Aal/Paling 4 39 47 0,6 101 183

Pos 3 7 10 0 4 13

Fuik schutsluis westoever 19-5-2011

Aantal Kleinste Grootste Gewicht Lichtste Zwaarste

Soort cm cm kg gram gram

Baars 5 7 9 0 3 8

Brasem 12 6 25 0,2 2 153

Blankvoorn 5 7 13 0,1 3 22

Pos 3 7 11 0 4 17

(45)

Fuik schutsluis westoever 23-5-2011

Aantal Kleinste Grootste Gewicht Lichtste Zwaarste

Soort cm cm kg gram gram

Brasem 13 7 26 0,7 3 174

Blankvoorn 1 31 31 0,4 400 400

Aal/Paling 3 34 55 0,5 65 303

Pos 1 8 8 0 6 6

Fuik schutsluis westoever 27-5-2011

Aantal Kleinste Grootste Gewicht Lichtste Zwaarste

Soort cm cm kg gram gram

Baars 2 10 13 0 11 25

Brasem 6 10 26 0,3 8 174

Blankvoorn 1 22 22 0,1 127 127

Aal/Paling 12 32 73 3,7 53 750

Fuik schutsluis westoever 3-6-2011

Aantal Kleinste Grootste Gewicht Lichtste Zwaarste

Soort cm cm kg gram gram

Baars 14 6 12 0,1 2 19

Brasem 59 6 30 1,3 2 276

Blankvoorn 19 8 12 0,2 4 17

Aal/Paling 10 30 62 2,3 43 444

Pos 5 7 10 0 4 13

Snoek 1 54 54 1,1 1058 1058

Fuik schutsluis westoever 7-6-2011

Aantal Kleinste Grootste Gewicht Lichtste Zwaarste

Soort cm cm kg gram gram

Baars 69 7 16 0,6 3 49

Brasem 28 6 15 0,2 2 29

Blankvoorn 34 8 18 0,5 4 65

Aal/Paling 35 23 61 2,8 19 422

Pos 10 8 10 0,1 6 13

(46)

Fuik schutsluis westoever 10-6-2011

Aantal Kleinste Grootste Gewicht Lichtste Zwaarste

Soort cm cm kg gram gram

Baars 3 9 10 0 8 11

Brasem 1 20 20 0,1 74 74

Blankvoorn 4 6 10 0 2 9

Aal/Paling 18 35 57 3 71 339

Pos 1 9 9 0 9 9

Zeelt 2 40 47 2,7 1030 1682

Fuik schutsluis westoever 14-6-2011

Aantal Kleinste Grootste Gewicht Lichtste Zwaarste

Soort cm cm kg gram gram

Baars 9 7 13 0,1 3 25

Aal/Paling 13 35 57 1,8 71 339

Rietvoorn/Ruisvoorn 2 15 19 0,1 39 86

Fuik schutsluis oostoever 7-3-2011

Aantal Kleinste Grootste Gewicht Lichtste Zwaarste

Soort cm cm kg gram gram

Baars 2 7 12 0 3 19

Brasem 1 20 20 0,1 74 74

Pos 2 6 8 0 3 6

Fuik schutsluis oostoever 10-3-2011

Aantal Kleinste Grootste Gewicht Lichtste Zwaarste

Soort cm cm kg gram gram

Baars 1 17 17 0,1 60 60

Fuik schutsluis oostoever 14-3-2011

Aantal Kleinste Grootste Gewicht Lichtste Zwaarste

Soort cm cm kg gram gram

Baars 1 15 15 0 40 40

Brasem 1 23 23 0,1 117 117

Blankvoorn 3 9 14 0 6 28

Pos 2 8 10 0 6 13

(47)

Fuik schutsluis oostoever 17-3-2011

Aantal Kleinste Grootste Gewicht Lichtste Zwaarste

Soort cm cm kg gram gram

Baars 6 9 51 2,4 8 2224

Brasem 2 9 20 0,1 6 74

Pos 2 8 8 0 6 6

Fuik schutsluis oostoever 21-3-2011

Aantal Kleinste Grootste Gewicht Lichtste Zwaarste

Soort cm cm kg gram gram

Baars 14 9 21 0,4 8 121

Brasem 1 20 20 0,1 74 74

Pos 11 7 14 0,2 4 36

Spiering 1 15 15 0 22 22

Fuik schutsluis oostoever 24-3-2011

Aantal Kleinste Grootste Gewicht Lichtste Zwaarste

Soort cm cm kg gram gram

Baars 2 12 13 0 19 25

Aal/Paling 4 34 53 0,7 65 269

Fuik schutsluis oostoever 28-3-2011

Aantal Kleinste Grootste Gewicht Lichtste Zwaarste

Soort cm cm kg gram gram

Baars 7 9 26 0,3 8 243

Brasem 2 18 20 0,1 53 74

Aal/Paling 2 46 51 0,4 171 238

Pos 2 10 10 0 13 13

Fuik schutsluis oostoever 31-3-2011

Aantal Kleinste Grootste Gewicht Lichtste Zwaarste

Soort cm cm kg gram gram

Baars 4 10 38 1,1 11 846

Pos 19 7 11 0,2 4 17

(48)

Fuik schutsluis oostoever 4-4-2011

Aantal Kleinste Grootste Gewicht Lichtste Zwaarste

Soort cm cm kg gram gram

Baars 38 9 26 0,8 8 243

Brasem 2 11 34 0,4 11 414

Blankvoorn 12 8 15 0,2 4 35

Aal/Paling 11 31 74 3,6 48 783

Pos 90 8 10 0,8 6 13

Zeelt 1 45 45 1,5 1474 1474

Fuik schutsluis oostoever 7-4-2011

Aantal Kleinste Grootste Gewicht Lichtste Zwaarste

Soort cm cm kg gram gram

Baars 22 6 30 1,1 2 389

Brasem 1 9 9 0 6 6

Blankvoorn 2 10 12 0 9 17

Pos 14 7 10 0,1 4 13

Fuik schutsluis oostoever 11-4-2011

Aantal Kleinste Grootste Gewicht Lichtste Zwaarste

Soort cm cm kg gram gram

Baars 4 8 9 0 5 8

Blankvoorn 2 7 11 0 3 13

Aal/Paling 3 43 59 0,9 138 379

Pos 6 8 11 0,1 6 17

Fuik schutsluis oostoever 14-4-2011

Aantal Kleinste Grootste Gewicht Lichtste Zwaarste

Soort cm cm kg gram gram

Baars 3 9 32 0,6 8 481

Aal/Paling 2 36 72 0,8 78 717

Pos 3 6 9 0 3 9

(49)

Fuik schutsluis oostoever 18-4-2011

Aantal Kleinste Grootste Gewicht Lichtste Zwaarste

Soort cm cm kg gram gram

Baars 4 9 17 0,1 8 60

Brasem 3 17 22 0,2 44 101

Aal/Paling 4 37 72 1,1 85 717

Pos 17 7 10 0,1 4 13

Fuik schutsluis oostoever 21-4-2011

Aantal Kleinste Grootste Gewicht Lichtste Zwaarste

Soort cm cm kg gram gram

Baars 21 7 20 0,5 3 103

Brasem 6 16 43 2,7 36 885

Blankvoorn 19 8 17 0,2 4 54

Aal/Paling 8 42 65 1,9 128 517

Pos 10 8 11 0,1 6 17

Rietvoorn/Ruisvoorn 2 10 12 0 10 18

Zeelt 1 48 48 1,8 1793 1793

Fuik schutsluis oostoever 26-4-2011

Aantal Kleinste Grootste Gewicht Lichtste Zwaarste

Soort cm cm kg gram gram

Baars 11 10 35 1,5 11 646

Brasem 16 9 30 1 6 276

Blankvoorn 5 12 16 0,1 17 44

Kroeskarper 1 38 38 1,3 1279 1279

Aal/Paling 26 30 70 6,5 43 655

Fuik schutsluis oostoever 29-4-2011

Aantal Kleinste Grootste Gewicht Lichtste Zwaarste

Soort cm cm kg gram gram

Baars 3 16 23 0,3 49 163

Brasem 1 20 20 0,1 74 74

Blankvoorn 1 8 8 0 4 4

Aal/Paling 3 53 70 1,3 269 655

Pos 2 6 10 0 3 13

Snoekbaars 1 56 56 1,6 1555 1555

(50)

Fuik schutsluis oostoever 2-5-2011

Aantal Kleinste Grootste Gewicht Lichtste Zwaarste

Soort cm cm kg gram gram

Baars 4 11 23 0,2 14 163

Blankvoorn 1 10 10 0 9 9

Aal/Paling 2 58 71 1 359 686

Pos 5 8 10 0 6 13

Fuik schutsluis oostoever 5-5-2011

Aantal Kleinste Grootste Gewicht Lichtste Zwaarste

Soort cm cm kg gram gram

Baars 1 25 25 0,2 214 214

Pos 2 8 10 0 6 13

Fuik schutsluis oostoever 9-5-2011

Aantal Kleinste Grootste Gewicht Lichtste Zwaarste

Soort cm cm kg gram gram

Baars 13 8 34 0,8 5 587

Brasem 4 16 23 0,3 36 117

Blankvoorn 12 7 18 0,2 3 65

Kolblei 3 15 19 0,2 36 77

Aal/Paling 4 37 56 0,7 85 321

Pos 9 7 12 0,1 4 22

Zeelt 1 39 39 1 953 953

Fuik schutsluis oostoever 16-5-2011

Aantal Kleinste Grootste Gewicht Lichtste Zwaarste

Soort cm cm kg gram gram

Baars 10 6 25 0,3 2 214

Brasem 15 7 9 0,1 3 6

Blankvoorn 7 7 10 0 3 9

Pos 4 9 11 0 9 17

Rietvoorn/Ruisvoorn 3 8 10 0 5 10

Zeelt 1 46 46 1,6 1576 1576

(51)

Fuik schutsluis oostoever 19-5-2011

Aantal Kleinste Grootste Gewicht Lichtste Zwaarste

Soort cm cm kg gram gram

Brasem 6 8 10 0 4 8

Blankvoorn 2 6 10 0 2 9

Aal/Paling 3 43 54 0,7 138 285

Pos 4 10 12 0,1 13 22

Fuik schutsluis oostoever 23-5-2011

Aantal Kleinste Grootste Gewicht Lichtste Zwaarste

Soort cm cm kg gram gram

Baars 1 12 12 0 19 19

Brasem 14 6 27 0,5 2 196

Aal/Paling 5 35 53 0,8 71 269

Pos 3 9 10 0 9 13

Fuik schutsluis oostoever 27-5-2011

Aantal Kleinste Grootste Gewicht Lichtste Zwaarste

Soort cm cm kg gram gram

Baars 13 7 16 0,1 3 49

Brasem 9 6 26 0,4 2 174

Blankvoorn 26 5 15 0,2 1 35

Aal/Paling 3 33 54 0,4 59 285

Pos 6 7 10 0,1 4 13

Zeelt 1 45 45 1,5 1474 1474

(52)

Fuik schutsluis oostoever 3-6-2011

Aantal Kleinste Grootste Gewicht Lichtste Zwaarste

Soort cm cm kg gram gram

Baars 4 9 10 0 8 11

Brasem 29 6 32 1 2 340

Blankvoorn 1 8 8 0 4 4

Aal/Paling 10 32 60 1,6 53 400

Fuik schutsluis oostoever 7-6-2011

Aantal Kleinste Grootste Gewicht Lichtste Zwaarste

Soort cm cm kg gram gram

Baars 4 13 40 1,3 25 1001

Brasem 21 7 30 1,2 3 276

Aal/Paling 48 21 63 4 14 468

Fuik schutsluis oostoever 10-6-2011

Aantal Kleinste Grootste Gewicht Lichtste Zwaarste

Soort cm cm kg gram gram

Baars 4 8 12 0 5 19

Brasem 2 10 24 0,1 8 134

Blankvoorn 4 8 11 0 4 13

Aal/Paling 16 38 46 2,1 93 171

Pos 3 7 10 0 4 13

Fuik schutsluis oostoever 14-6-2011

Aantal Kleinste Grootste Gewicht Lichtste Zwaarste

Soort cm cm kg gram gram

Baars 30 7 21 0,4 3 121

Brasem 5 9 14 0,1 6 24

Blankvoorn 14 6 12 0,1 2 17

Aal/Paling 17 30 45 1,4 43 159

Rietvoorn/Ruisvoorn 5 9 18 0,1 7 72

(53)
(54)

Afbeelding

Updating...

Referenties

Updating...

Gerelateerde onderwerpen :