Beleidsplan 2020/2025

Hele tekst

(1)

Vastgesteld d.d.: 11 maart 2020

Molen 2

Stichting tot instandhouding van de Molenviergang van de Tweemanspolder

Beleidsplan 2020/2025

Molen 4 Molen 1

Molen 3

(2)

INHOUD

INLEIDING ... - 3 -

DOEL VAN DE STICHTING Doelstelling ... - 4 -

Missie ... - 4 -

WERKZAAMHEDEN VAN DE STICHTING ... - 6 -

Beschermen ... - 6 -

Instandhouden ... - 6 -

Bedrijven ... - 7 -

Promoten en informeren ... - 7 -

ORGANISATIE ... - 9 -

FINANCIËN ... - 10 -

Manier waarop de Stichting geld verwerft ... - 10 -

Planning & control ... - 11 -

VERMOGENSBEHEER ... - 12 -

ANBI-status ... - 14 -

BIJLAGEN ... - 16 -

Bijlage 1: Jaarrekening en begroting 2017, 2018 en 2019 ... - 16 -

Bijlage 2: Overzicht gegevens Stichting ... - 17 -

Bijlage 3: Uittreksel kamer van Kophandel ... - 18 -

(3)

INLEIDING

De molenviergang van de Tweemanspolder is een rijksmonument en cultuurhistorisch erfgoed van formaat. Naast de belangrijke historische waarde van de vier authentieke molens, die in de 17de eeuw werden opgericht voor de droogmaking van de

Tweemanspolder, is voor deze molenviergang vooral ook het verbindend watersysteem met tussenboezems bewaard gebleven. De molens zijn bewoond en bedrijfsklaar.

Om dit unieke geheel van de molenviergang voor het nageslacht in stand te houden werd op 22 oktober 1952 de Stichting tot instandhouding van de molenviergang van de

Tweemanspolder opgericht, verder te noemen STIMT (zie nota van oprichting op de website molen4gang.eu). Deze stichting stelt zich ten doel de vier molens met

bijbehorende watergangen in de Tweemanspolder door goed en tijdig onderhoud zowel als regelmatige bedrijfsvoering in stand te houden.

De financiering van het onderhoud aan de molens geschiedt door het verwerven van subsidies van de rijksoverheid, de provincie Zuid-Holland, de gemeente Zuidplas en het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard alsmede door schenkingen van o.a. de vereniging van Molenvrienden Rottemerengebied dan wel andere publieke en private partijen. Daarnaast verzorgen het Recreatieschap Rottemeren en het

hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard het onderhoud van

respectievelijk de bij de STIMT in eigendom zijnde gronden en watergangen met daarop het langs de molens gelegen wandelpad. Bovendien worden waar mogelijk middelen gegenereerd door actieve promotie en educatieve evenementen die in nauwe

samenwerking met de vereniging Molenvrienden Rottemerengebied worden georganiseerd.

Met dit beleidsplan geeft de Stichting invulling aan de taken en activiteiten die leiden tot de hogergenoemde doelstelling voor de periode 2020 tot en met 2025. Daarbij is

gekozen voor een looptijd van 6 jaren aangezien het beleid van de Stichting in de tijd niet of nauwelijks verandert.

(4)

DOEL VAN DE STICHTING

DOELSTELLING

De Stichting hanteert een ten opzichte van de akte van oprichting (1952) een voor de integraliteit verbrede doelstelling die past in de huidige tijdgeest. De doelstelling luidt:

De molenviergang met vier molens zowel als de molenbiotoop in stand te houden op een zodanig niveau dat sprake is van een duurzame en bedrijfgerede toestand.

MISSIE

Het beschermen, instandhouden, bedrijven en promoten van de gehele molenbiotoop en hiervoor duurzaam voldoende middelen te verwerven.

De uitgangspunten en basisbeginselen van de Stichting zijn als volgt te resumeren:

1. De Stichting verricht zijn taken en werkzaamheden zonder enig winstoogmerk anders dan het verwerven van de middelen voor behalen van de doelstelling en voldoen aan de missie;

2. De te verwerven middelen komen geheel ten goede aan de doelstelling en de missie van de Stichting;

3. Het bestuur zowel als de organisatie van molenaars verrichten de werkzaamheden onbezoldigd;

4. De Stichting stelt in nauwe samenwerking met de Vereniging van Molenvrienden Rottemerengebied de kennis en de molenbiotoop beschikbaar voor educatieve en promotiegerichte activiteiten, o.a via het Molenmuseum;

5. De relatie met de primaire stakeholders, waarvan de laatste vijf (b t/m e) tevens zijn vertegenwoordigd in het Stichtingsbestuur:

a. Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed van het ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschappen als verstrekker van de instandhoudings- en onderhoudssubsidies;

b. De provincie Zuid-Holland als verstrekker van subsidie ingevolge de erfgoedlijnen;

c. De gemeente Zuidplas als beheerder van het gebied waarin de

molenviergang is gesitueerd en aanvullende subsidieverstrekker voor de jaarlijkse exploitatie;

d. Het recreatieschap Rottemeren, verantwoordelijk voor het recreatief beheer van de Rotte en de recreatieve voet-, fiets- en ruiterpaden en levert (al dan niet in natura) een bijdrage bij het in het instandhouden van de gehele biotoop.

e. Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard als waterbeheerder en verantwoordelijk voor het peilbeheer in de

Tweemanspolder, waarvoor de molenviergang de schakel vormt naar het glorieuze verleden en levert in natura een bijdrage bij het in het

instandhouden van de gehele biotoop en een financiele bijdrage voor de jaarlijkse exploitatie;

f. De vereniging Molenvrienden Rottemerengebied als belangrijke donateur en partner voor educatie en promotie.

6. De Stichting spant zich in om de molenviergang zo goed mogelijk te promoten en zet zich daarbij naast de vaste evenementen van nationale monumentendag en de

(5)

jaarlijkse molendag in om samen met de vereniging Molenvrienden

Rottemerengebied de molenviergang onder de publieke aandacht te brengen.

(6)

WERKZAAMHEDEN VAN DE STICHTING

In relatie tot de onder het doel van de Stichting genoemde onderdelen van de missie van de Stichting worden de volgende werkzaamheden en activiteiten gedurende de

planperiode voorzien. Een planning van de wederkerende jaarcycli is als bijlage 4 bij dit beleidsplan gevoegd.

BESCHERMEN

Bij de bescherming van de molenviergang met molens en tussenboezems zijn de facetten van bescherming in de ruimtelijke omgeving, bescherming van de bedrijfsfunctie van de molenviergang in de zin van bemaling, bescherming van de functie van de

molenviergang i.r.t. het uitvoeren van regulier onderhoud alsmede de preventieve en curatieve bescherming van de molens tegen brand. De werkzaamheden die hierbij worden onderkend zijn:

a. Ter bescherming van de gehele molenbiotoop inclusief windrechten volgt de Stichting de ruimtelijke ontwikkeling ronde de molenviergang kritisch. Daarbij wordt regelmatig contact gezocht met de afdeling Ruimtelijke Plannen van de gemeenten Zuidplas en Lansingerland, respectievelijk de planvorming en afgifte van vergunningen in de directe omgeving van de molenbiotoop gemonitord.

b. In nauwe samenwerking met de afdeling watersysteembeheer van het hoogheemraadschap wordt blijvend voorzien in voldoende bemalingswater, waarvoor een speciale inlaat vanuit de Rotteboezem is aangelegd.

c. In nauwe samenwerking met het hoogheemraadschap wordt het dagelijks en bijzonder onderhoud van de verschillende tussenboezems in nauw overleg tussen de molenaars en deze uitvoerende afdeling van het hoogheemraadschap

afgestemd en geregeld.

d. Brandgevaarlijke eigen werkzaamheden of die van derden zoals lassen, branden, en slijpen zullen slechts onder de directe supervisie van de molenaars of daartoe aangewezen opzichters worden verricht. Daarbij zal het werk slechts kunnen worden uitgevoerd als deze supervisie persoonlijk aanwezig is.

e. Jaarlijkse keuring van de preventieve en curatieve brandvoorzieningen zoals bliksemafleiders en blusmiddelen.

INSTANDHOUDEN

De instandhouding van de molenviergang inclusief de tussenliggende boezems gebeurt op basis van de cirkel van Deming, Plan-Do-Check-Act, waarmee een duurzaam en bedrijf gerede toestand van de molenviergang wordt behouden. De bijbehorende activiteiten van de Stichting zijn als volg te rubriceren:

a. Plan

- De jaarlijkse beleidscyclus in november/december, waarin de activiteiten voor het komende jaar worden geresumeerd

- De jaarlijkse werkplan inclusief verplichte keuringen zoals de brandvoorzieningen dat voor het volgende jaar wordt vastgesteld

- De planning en aanbesteding van onderhoudswerkzaamheden door derden

(7)

b. Do

- De uitvoering van het geplande reguliere en periodieke onderhoud aan molens en tussenboezems

- De uitvoering en begeleiding van aanbestede onderhoudswerken aan de molens en de tussenboezems

- Het doen uitvoeren van keuringen binnen de hiervoor geldende termijnen - Het uitvoeren van curatieve onderhoudswerkzaamheden

c. Check

- De jaarlijkse visitatie of schouw van de onderhoudstoestand in

november/december, waarbij tevens het benodigd onderhoud voor het volgend jaar wordt geinventariseerd

- De regelmatige controle van het functioneren van de molen tijdens de tweewekelijkse bedrijfsvoering

- De jaarlijkse toets van de voortgang van de uitvoering van het beleidsplan d. Act

- Het herzien en/of herprioriteren van de onderhoudsplanning op basis van gebleken gebreken of omissies in het vastgestelde onderhoudsplan

- Het herzien van het beleidsplan op basis van de uitkomsten van de jaarlijkse toets in de voortgang

- Uitvoering van het geplande klein en groot onderhoud dan wel restauraties.

BEDRIJVEN

Een belangrijk aspect bij de instandhouding van de molen4gang is zoals in de verbrede doelstelling wordt aangegeven, het bedrijf gereed houden van de vier molens en de werking van de molens regelmatig te toetsen. Daartoe is door het hoogheemraadschap een apart waterinlaatpunt uit de Rotteboezem gerealiseerd, zodat de molens in bedrijf ook daadwerkelijk van bemalingswater kunnen worden voorzien. De molens worden in nauw overleg met de molenaars actief bedreven:

a. Op zaterdagen van 10.00u tot 17.00u met een tweewekelijkse regelmaat b. Tijdens de jaarlijkse en nationale monumenten- en molendagen

c. Bij gelegenheden waarbij sprake is van speciaal bezoek van delegaties in nauw overleg met de molenaars

d. Tijdens aparte evenementen die rond de molenviergang worden georganiseerd en overeenstemming met de Stichting is bereikt.

Daarnaast is de mogelijkheid om de molens in de 4gang met schijnwerpers in het licht te zetten. Deze verlichting van de 4gang wordt op vooraf afgesproken momenten zoals monumentendag en molendagen zowel als de onder c. en d. aangegeven gelegenheden gedurende het eerste en laatste kwartaal ontstoken.

PROMOTEN EN INFORMEREN

De molenviergang van de Tweemanspolder, gelegen langs de rijksweg A12 ligt zodanig geïsoleerd dat deze slechts per fiets goed kan worden bereikt. Deze ligging alsmede de daarbij aanwezige vrije ruimte belemmerd massatoerisme, wat ook niet de doelstelling van de Stichting voor promotie is. Anderzijds gaat er een zodanig grote educatieve en promotie waarde uit van deze unieke en bedrijfgerede molenviergang dat de exploitatie van een informatiecentrum ter plaatse rechtvaardigt. Dit informatiecentrum zal binnen de

(8)

geldigheid van dit beleidsplan in het zomerhuis bij de molen nr. 3 worden gerealiseerd en de nodige ruimte bieden voor de ontvangst van kleine groepen bezoekers.

Daarnaast is op initiatief van de vereniging Molenvrienden Rottemerengebied door het Recreatieschap het schelpenpad langs de molenboezem tussen molen 1 en molen 3 voorzien van informatiepanelen, die voor langsrijdende fietsers de nodige

achtergrondinformatie bieden. Ter promotie van de molenviergang worden jaarlijks de volgende periodieke evenementen in nauwe samenwerking met de vereniging

Molenvrienden het molenmuseum te Zevenhuizen worden gerealiseerd:

a. Gedeeltelijke openstelling tijdens de landelijke monumentendag;

b. Gedeeltelijke openstelling tijdens de nationale molendag;

c. Actieve promotie tijdens het jaarlijkse Oogstfeest te Zevenhuizen;

d. De organisatie van de jaarlijkse molenfietstocht;

e. Beschikbaar stellen van terrein ten behoeve van de jaarlijkse SNERT-wandeling f. De organisatie van maximaal vier publieke excursies met een nadere toelichting

en bezoek aan het molenmuseum;

g. Openstelling voor speciale bezoekersgroepen in nauwe samenwerking met de bij de basisbeginselen en uitgangspunten genoemde primaire stakeholders;

h. Openstelling op verzoek door andere publieke en private partijen tegen een vergoeding van € 150 per dagdeel.

Voorts zullen bij specifieke gelegenheden zoals internationale wedstrijden op de roeibaan in de Eendragtspolder gepaste promotie-activiteiten worden georganiseerd.

Bij de promotie van de molenviergang zal tevens nauw worden aangesloten op de promotie van de gemeente Zuidplas onder het motto “Zuidplas; Watertuin van de Zuidelijke Randstad”.

Ten behoeve van de educatie wordt voor het niveau groep 7 en 8 van de basisschool is een algemene lesbrief over de molenviergang verkrijgbaar. Deze lesbrief wordt tevens actief verspreid aan de geïnteresseerde scholen in de omgeving.

Via de Website (www.molen4gang.eu), het twitteraccount @molen4gang en de eigen facebookpagina @molen4gang zal actief worden gecommuniceerd over de activiteiten van de Stichting en rond de molenviergang alsmede het uitvoeren van het onderhoud ten behoeve van de instandhouding en nieuws over de bedrijfsvoering.

(9)

ORGANISATIE

De organisatiestructuur wordt bepaald door de factoren besturen en bedienen. Voor het besturen is een bestuur aangesteld waarvan de leden de vertegenwoordigers zijn van de belangrijkste directe stakeholders, zijnde de provincie, de gemeente, het recreatieschap, het hoogheemraadschap en de vereniging van Molenvrienden ondersteund door een molenaar als adviseur. De bestuurlijk situatie per januari 2020 is als volgt:

Tabel 1: Overzicht bestuurssamenstelling

Functie Naam Vertegenwoordiging

Voorzitter J. (Johan) Helmer Gemeente Zuidplas Secretaris F. (Frans) van der Meer Provincie Zuid-Holland

Penningmeester D. (Derek) de Vries Molenvrienden Rottemerengebied Bestuurslid D. (Daan) de Haas Recreatieschap Rottemeren

Bestuurslid M. (Martin) Vink Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

Adviseur J. (Johan) Ottevanger Molenaars

De bediening van de molens geschiedt door daartoe aangestelde en gecertificeerde molenaars, die tevens de molens bewonen. Naast de eerste molenaar is voorzien in een vervangende molenaar, die stand-by staat en kan invallen zodra dit nodig is. De

molenaars en de vervangend molenaar zijn gecontracteerd en hieronder gerubriceerd Tabel 2: Molenaars en vervangende molenaars molenviergang

Molen Molenaar I J. (Jan) Springer II T. (Tineke) van Tol III J. (Jan) Spruit

IV J. (Johan) Ottevanger Vervanger IV J. (Jan) Ottevanger

Vervanger II J. (Jan) Bakker Vervanger II B. (Bastiaan) van Tol

Vervanger I P. (Peter) van der Heide

(10)

FINANCIËN

De Stichting heeft geen winstoogmerk. Alle voor specifieke werkzaamheden gelabelde donaties, schenkingen of subsidies worden geoormerkt en voor dat doel uitgegeven. De doelen die daarbij worden herkent zij de lasten van het groot onderhoud en de

exploitatie. Om de doelen van Stichting tot instandhouding van de molenviergang van de Tweemanspolder te realiseren is geld nodig. Hierbij wordt uitgegaan van jaarlijkse

kosten, exploitatiekosten, om de stichting draaiende te kunnen houden en incidentele kosten die voortkomen uit het uitvoeren van gepland groot onderhoud aan de

molenviergang.

Daartoe worden binnen de planning en control cyclus jaarlijks een begroting opgesteld en na afloop van het begrotingsjaar de uitgevoerde werkzaamheden tezamen met de

jaarlijkse inkomsten en uitgaven in een jaarrekening verantwoord.

MANIER WAAROP DE STICHTING GELD VERWERFT

Bij de financiering van het groot onderhoud aan de molenviergang wordt primair gezocht naar mogelijkheden van subsidiering door Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed van het ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschappen voor de subsidiëring instandhouding en het onderhoud van Monumenten (BRIM), de provinciale Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten Zuid-Holland dan wel via een verzoek aan de andere in het onderdeel uitgangspunten en grondbeginselen genoemde stakeholders. Deze financiering wordt gelabeld gestort in een aparte bankrekening voor het uitvoeren van het groot onderhoud.

Ten behoeve van de jaarlijkse exploitatie en het verrichten van dagelijks (periodiek) onderhoud wordt tevens gedeeltelijk in de middelen voorzien door jaarlijkse bijdragen van de gemeente Zuidplas en het Hoogheemraadschap alsmede incidentele schenkingen van de vereniging Molenvrienden Rottemerengebied. Daarnaast worden actief bijdragen verworven van andere private en publieke partijen en fondsen, die de instandhouding van de molenviergang willen ondersteunen, dan wel al dan niet in nauwe samenwerking met de Vereniging Molenvrienden Rottemerengebied inkomsten uit evenementen rond de molenviergang gegenereerd. Voorts vormt de verhuur van de vier molens aan de

inwonende molenaars een bron van inkomsten.

Dat betekent dan ook dat los van de reguliere subsidieverlening door de publieke partijen het voortbestaan van de Stichting vooral ook wordt bepaald door de giften, legaten en of donaties die van andere private partijen of fondsen kunnen worden ontvangen. Daarbij wordt opgemerkt dat iedere euro, die van dergelijke giften wordt ontvangen wordt ingezet om te voldoen aan de doelstelling.

(11)

PLANNING & CONTROL

De Stichting kent een geïntegreerde Planning en Control cyclus waarin zowel het onderhoud aan de molens als de activiteiten ter promotie van de Molenviergang ter bestendiging van het maatschappelijk rendement worden gepland, verantwoord en eventuele bijstelling van het beleidsplan zijn opgenomen. De belangrijkste onderdelen van de Planning & Control cyclus zijn:

1. Het (meerjaren)beleidsplan zoals dat nu voor de periode tot en met 2025 voor u ligt, waarin de beleidskaders

voor het opereren van de Stichting tezamen met de verwachte financiële ontwikkeling voor een periode van 4 jaren zijn opgenomen.

2. Het jaarlijkse Werkplan, waarin jaarlijks de inzet rond het periodiek en bijzonder onderhoud alsmede de activiteiten die i.r.t. tot het maatschappelijk rendement, promotie en educatie staan gepland en tezamen met de (meerjaren)begroting wordt opgesteld.

3. De jaarlijkse financiële verantwoording in de jaarrekening.

4. Evaluatie van uitgevoerde en geplande activiteiten van Groot Onderhoud waarvor doorgaans een samengestelde financiering geldt

De verschillende documenten zullen direct na vaststelling op de website van de Stichting (www.molen4gang.eu) worden gepubliceerd en aan de direct betrokken partijen worden voorgelegd.

(Beleidsplan)Plan

(meerjarenbegroting Do

&Werkplan)

Check (Jaarverslag &

Jaarrekening) (Herijking beleidsplan Act

& meerjarenbegroting)

Planning & Control cyclus

(12)

VERMOGENSBEHEER

De Stichting is als ANBI stichting verplicht een administratie voeren. Uit deze administratie moet blijken:

o welke bedragen er (per bestuurder) aan onkostenvergoeding zijn betaald, o welke bedragen zijn uitgegeven aan het werven van geld en het beheer van de

instelling.

Dat geldt ook voor alle andere kosten, wat de aard en omvang van de inkomsten en het vermogen van de instelling is. Wij benadrukken dat de bestuurders en molenaars van de Stichting zich vrijwillig inzetten. Zij ontvangen geen beloning. Bij onkostenvergoeding zal dit hooguit gaan om eventuele gemaakte reiskosten dan wel administratiekosten. Er worden geen vacatiegelden betaald! De ontvangen gelden, worden aangewend ten behoeve van de uitvoering van de doelstelling van de Stichting. De stichting beheert een spaarrekening, NL 22 RABO 1467 41 48 83, betaalrekening, NL 41 RABO 03750 138 30, ten behoeve van de jaarlijkse exploitatie en een subsidierekening, NL 44 RABO 3159 50 45 06 , ten behoeve van de subsidies die voor het groot onderhoud worden verleend.

Aan het einde van het boekjaar (dat loopt van 1 januari van een jaar tot met 31 december van dat jaar) wordt door de penningmeester de boeken afgesloten. Daaruit worden de jaarstukken opgesteld bestaande uit, de winst- en verliesrekening, de

jaarrekening, de balans en een staat van baten en lasten over het betreffende boekjaar.

Het bestuur beoordeelt en controleert de stukken en keurt de stukken goed middels een ondertekening door alle bestuursleden en dechargeert daarmee de penningmeester. Na de goedkeuring wordt een overzicht hiervan gepubliceerd op de website.

Het vermogen van de Stichting bedroeg aan het begin van het jaar van de

beleidsplanning (2020) was nihil. Dit aangezien dat tevens het moment was waarop de rijks- en provinciale BRIM-subsidie overging naar een nieuwe 6 jaarlijkse periode. Terwijl tevens de financiële afronding van de restauratie van de molen nr. 1 (vervangen rieten kap en roede) nog niet was afgerond en diverse toegezegde bijdragen nog niet materieel waren ontvangen.

De spreiding van het vermogen over twee spaarrekeningen biedt de mogelijkheid om de subsidies en schenkingen verkregen voor het uitvoeren van het groot onderhoud

gescheiden te houden van het vermogen dat is opgebouwd vanuit de exploitatie. De stand van de vermogens over de drie depots worden jaarlijks bij de jaarrekening gerapporteerd. Dit staat ook beschreven in de statuten.

(13)
(14)

ANBI-STATUS

De Stichting tot instandhouding van de molenviergang in de Tweemanspolder heeft een ANBI-status. Dat houdt in dat we bij de Belastingdienst geregistreerd staan als een Algemeen Nut Beogende Instelling. Meer info over wat dat inhoudt vind je hier http://www.daargeefjeom.nl/wat-is-een-anbi/ en bij belastingdienst.nl natuurlijk.

Door deze status zijn de belastingregels voor algemeen nut beogende instellingen(ANBI) op het gebied van schenking, successie en de aftrek van giften (inkomsten-en

vennootschapsbelasting) van kracht. Alleen de instellingen die de Belastingdienst heeft aangewezen als een ANBI kunnen gebruikmaken van de fiscale voordelen. Die erkenning is ook belangrijk voor de mensen die de Stichting een warm hart toedragen. Zij kunnen voor de inkomstenbelasting (IB) alleen giftenaftrek krijgen voor giften aan een instelling die een beschikking van de Belastingdienst heeft. Een overzicht van instellingen die als ANBI erkend zijn, vindt u op de website van de Belastingdienst en www.anbi.nl.

 De Stichting is door de Belastingdienst aangewezen als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en kan daarom gebruik maken van de fiscale voordelen, zoals:

 Een ANBI hoeft geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen

 ANBI ontvangt in het kader van het algemeen belang.

 Uitkeringen die een ANBI doet in het algemene belang zijn vrijgesteld voor het recht van schenking.

 Een donateur kan giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels).

Een ANBI moet zich houden aan een aantal regels. De Stichting tot instandhouding van de molenviergang in de Tweemanspolder voldoet daaraan. De regels waaraan onze stichting zich houdt kunnen als volgt worden omschreven:

o Het 'beschikkingsmacht criterium': Een bestuurder en/of beleidsbepaler mag niet over het vermogen van de stichting beschikken alsof het zijn eigen vermogen is.

Dit criterium verzekert dat de stichting onafhankelijk is ten opzichte van donateurs en begunstigden. Een natuurlijk persoon of een rechtspersoon in de functie als bestuurder en/of beleidsbepaler mag daarom geen meerderheid van de zeggenschap hebben over het vermogen van de instelling.

o Het 'bestedingscriterium': Een ANBI mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden van de doelstelling van de instelling. Het doel van het bestedingscriterium is het voorkomen van het oppotten van vermogen. Welk vermogen mag een ANBI in ieder geval aanhouden? Vermogen (of bestanddelen daarvan) dat is verkregen als legaat (via een erfenis) of schenking, waarvan de erflater of schenker heeft

bepaald dat slechts de rendementen uit dat vermogen mogen worden gebruikt voor het doel van de ANBI (stamvermogen). Het rendement moet dan uiteraard wel daadwerkelijk worden besteed voor het doel van de ANBI en mag niet als vermogen worden aangehouden. Vermogensbestanddelen waarvan de

instandhouding voortvloeit uit de doelstelling van een ANBI.

Vermogensbestanddelen die nodig zijn voor het realiseren van de doelstelling.

o Beleidsbepalers (de bestuurders of leden van de raad van toezicht) mogen geen andere beloning ontvangen dan een vergoeding voor gemaakte onkosten. Ook

(15)

mogen ze, als ze daarvoor in aanmerking komen, een vacatiegeld ontvangen dat niet bovenmatig is.

o Een ANBI moet een actueel beleidsplan hebben. Dit is een document dat inzicht geeft in de manier waarop de doelstelling van de ANBI wordt uitgevoerd. Dit mag ook een meerjarig beleidsplan zijn. Het plan moet inzicht geven in: de

werkzaamheden die de instelling verricht, de manier waarop de instelling geld wil werven, het beheer van het vermogen van de instelling, de besteding van het vermogen van de instelling.

o De kosten van het werven van geld en de beheerkosten moeten in redelijke verhouding staan tot de bestedingen (verhouding tussen kosten en bestedingen).

Kosten voor propaganda, publiciteit en public relations zijn voorbeelden van

kosten van het werven van geld. Dat geldt ook voor de kosten om opbrengsten uit collecten, mailingacties, giften, nalatenschappen, loterijen en subsidies te krijgen.

Een voorbeeld van beheerskosten zijn administratiekosten.

o Uit de statuten/regelgeving van de Stichting moet blijken aan welk doel, dat een algemeen belang dient, het batig saldo wordt besteedt mocht de Stichting worden opgeheven.

o Een ANBI moet verplicht een administratie voeren. Uit deze administratie moet blijken: welke bedragen er (per bestuurder) aan onkostenvergoeding en

vacatiegelden zijn betaald, welke bedragen zijn uitgegeven aan het werven van geld en het beheer van de instelling. Dat geldt ook voor alle andere kosten, wat de aard en omvang van de inkomsten en het vermogen van de instelling is.

o Door stimuleringsmaatregelen van de rijksoverheid is het door onze ANBI-status voordeliger om aan onze Stichting te schenken. Je mag door de Geefwet

bijvoorbeeld als particulier 25% extra aftrekken van de belasting. Ook daarover kun je meer lezen op de site www.daargeefjeom.nl.

(16)

BIJLAGEN

0BIJLAGE 1: JAARREKENING BEGROTINGSJAREN 2013, 2014 EN 2015

Hieronder zijn de jaarrekeningen van de begrotingsjaren 2017, 2018 en 2019 gegeven.

De jaarlijkse exploitatiekosten, behalve in geval van bijdragen voor groot onderhoud en/of restauratie bedragen gemiddeld € 22.000.

(17)

BIJLAGE 2: OVERZICHT GEGEVENS STICHTING

Stichting tot instandhouding van de Molenviergang van de Tweemanspolder is een Stichting en is ingeschreven te Den Haag, onder nummer KvK nummer: 41151415.

Het hoofdvestigingsadres is Zuid-Hollandplein 1, 2596AW Den Haag.

De stichting is actief in de gemeente Zuidplas aangezien het beheerobject, de molenviergang is gelegen in de Tweemanspolder.

Het bestuur wordt samengesteld uit vertegenwoordigers van de in de statuten van de Stichting vermelde stakeholders zijnde:

- De gemeente Zuidplas, voorzitter

- De provincie van Zuid-Holland, secretaris

- De vereniging Molenvrienden Rottemerengebied, penningmeester - Het Recreatieschap Rottemeren, bestuurslid

- Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, bestuurslid.

Het fiscaal nummer (RSIN nummer) van de Stichting is: 3785105 De bankrekeningnummers:

Spaarrekeningnummer van de Stichting is IBAN: NL 22 RABO 1467 41 48 83 Betaalrekeningnummer van de Stichting is IBAN: NL 41 RABO 03750 138 30 Subsidierekeningnummer van de Stichting is IBAN: NL 44 RABO 3159 50 45 06 Alle informatie wordt gepubliceerd op de website en kunnen door belangstellenden worden gedownload zie (www.molen4gang.eu).

Contacten verlopen via: molen4gang@gmail.nl of telefoon +31 6 83 25 12 83. Het postadres is Noordeinde 91, 2752BG Zuidplas (dorp Moerkapelle).

(18)

BIJLAGE 3: UITTREKSEL KAMER VAN KOPHANDEL

Ten tijde van de vaststelling van dit beleidsplan is de vertegenwoordiger van het Recreatieschap gewijzigd. Dhr. D. (Daan) de Haas is thans als bestuurslid van het Recreatieschap tot het bestuur van de Stichting toegetreden..

(19)
(20)

Afbeelding

Updating...

Gerelateerde onderwerpen :