• No results found

Burgeronderzoek gemeente Heemskerk December 2017

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Burgeronderzoek gemeente Heemskerk December 2017"

Copied!
85
0
0

Bezig met laden.... (Bekijk nu de volledige tekst)

Hele tekst

(1)

Burgeronderzoek

gemeente Heemskerk 2017

December 2017

Ingekomen stuk nr. 2018/033

Raadsvergadering d.d. 26 april 2018

(2)

DATUM December 2017

TITEL Burgeronderzoek gemeente Heemskerk 2017

ONDERTITEL

OPDRACHTGEVER Gemeente Heemskerk

AUTEUR(S) Jeroen Lijzenga

PROJECTNUMMER 453.104

Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem info@companen.nl www.companen.nl (026) 351 25 32

@Companen BTWNL001826517B01 IBANNL95RABO0146973909 KVK09035291

(3)
(4)

Inhoud

Samenvatting 1

1 Inleiding 6

1.1 Achtergrond 6

1.2 Werkwijze en respons 6

1.3 Leeswijzer 8

2 Woon- en leefomgeving 9

2.1 Buurt en buurtbewoners 9

2.2 Veiligheid en overlast 14

2.3 Onderhoud buurt 17

2.4 Leefbaarheid 19

2.5 Relatie en inzet gemeente en buurtbewoners 22

2.6 Voorzieningen in de buurt 27

3 Relatie inwoner – gemeente 30

4 Gemeentelijke dienstverlening 34

4.1 Waardering dienstverlening gemeente 34

4.2 Contact met de gemeente 35

4.3 Informatie van en over de gemeente 39

5 Welzijn en zorg 42

5.1 Tevredenheid leven en gezondheid 42

5.2 Beperking deelname maatschappelijk leven 43

5.3 Contact en eenzaamheid 45

5.4 Vrijwilligerswerk 47

5.5 Burenhulp 50

5.6 Deelname maatschappij 57

6 Bijlagen 59

(5)

Samenvatting

Ruim 1.660 inwoners uit de gemeente Heemskerk zijn in maanden juni en juli 2017 geënquêteerd over hun mening ten aanzien van onderwerpen als: de woon- en leefomgeving, de relatie tussen inwoners en de gemeente, de gemeentelijke dienstverlening en welzijn en zorg. Deze samenvatting biedt een beknopt overzicht van de belangrijkste resultaten uit de Burgerpeiling 2017.

Woon- en leefomgeving gewaardeerd met 7,9

 Inwoners van de gemeente Heemskerk zijn van mening dat het prettig wonen is in Heemskerk.

Gemiddeld beoordelen zij hun buurt met een 7,9. Dit ligt hoger dan in Beverwijk en Velsen. Ze voelen zich thuis in de buurt en geven aan dat buurtbewoners prettig met elkaar omgaan.

 Ongeveer 35% van de inwoners van Heemskerk geeft aan dat zij zich bij bijna iedereen of bij de meeste wel betrokken voelen. Oudere mensen voelen zich over het algemeen meer betrokken bij buurtbewoners. Uit de enquêteresultaten blijkt dat de wijk Heemskerkerduin en Noorddorp een sterke sociale structuur heeft, volgens de buurtbewoners. Dit blijkt ook uit de grotere betrokkenheid die buurtbewoners voelen bij elkaar.

 Ongeveer 85% van de buurtbewoners voelt zich veilig in Heemskerk en 90% ervaart geen of weinig overlast. Wel heeft bijna 20% van de buurtbewoners vaak te maken met onveilige verkeerssituaties.

 De leefbaarheid is volgens 15% van de inwoners van Heemskerk vooruit gegaan. Een groter aandeel (18%) verwacht dat het (nog) verder vooruit gaat. Bijna de helft van de inwoners van Heemskerk is van mening dat er voldoende wordt gedaan aan de leefbaarheid in de buurt. Bijna de helft van de inwoners zet zich ook in voor de leefbaarheid in hun buurt en bijna driekwart wil dit ook de komende jaren (blijven) doen.

 Ook is er veel tevredenheid over onderhoud, netheid en voorzieningen in de buurt. De meeste inwoners zijn tevreden over winkels, basisscholen, openbaar groen en zorgvoorzieningen. Wat meer onvrede is er over hoeveelheid parkeergelegenheid.

Relatie inwoners – gemeente

Als het gaat om de relatie tussen inwoners en de gemeente Heemskerk dan zien we dat één op de vier inwoners aangeeft (heel) veel vertrouwen te hebben in de manier waarop de gemeente wordt bestuurd.

Gemiddeld geven zij een 6,0 voor de wijze waarop de gemeente inwoners en organisaties betrekt en de samenwerking zoekt bij de totstandkoming en de uitvoering van beleid.

Dienstverlening gemeente

 Zowel over de algemene dienstverlening van de gemeente als de dienstverlening via digitale kanalen zoals de website, de digitale informatiebalie en de app is de meerderheid van de inwoners tevreden.

Beiden krijgen gemiddeld een 6,9.

 Ongeveer 70% van de inwoners heeft wel eens contact opgenomen met de gemeente. Dit doen zij vooral door het bezoeken van de (publieks)balie. De meeste inwoners zijn te spreken over het contact met de gemeente en is tevreden met de ontvangen informatie en de afhandeling van de vraag. De inwoners geven gemiddeld een 6,8 voor de communicatie en voorlichting vanuit de gemeente.

Welzijn en zorg

 Als de inwoners van de gemeente Heemskerk de mate waarin zij tevreden zijn met hun leven moeten uitdrukken in een cijfer, geven zij gemiddeld een 7,9 op een schaal van 0-10. Ook over hun gezondheid zijn ze tevreden: gemiddelde rapportcijfer een 7,7.

(6)

 De meeste inwoners hebben voldoende contacten met andere buurtbewoners: ruim 90%. Ook geeft het grootste deel (twee derde) aan zich (vrijwel) nooit eenzaam te voelen.

 Ruim 60% van de inwoners geeft aan actief te zijn in het verenigingsleven. Sportverenigingen worden veruit het meest genoemd.

 Op dit moment geeft 36% van de inwoners van Heemskerk aan dat zij intensief of incidenteel vrijwilligerswerk verrichten. Op de vraag of zij vrijwilligerswerk in de nabije toekomst willen (blijven) doen, geeft 58% aan dat zeker of misschien te willen. Er lijkt op dit punt dus een behoorlijk potentieel aanwezig te zijn.

 De burenhulp die buurtbewoners bereid zijn te verlenen betreft voornamelijk een oogje in het zeil houden of helpen bij boodschappen.

 De meeste inwoners van Heemskerk kunnen zeker terugvallen op familie (ruim 90%) wanneer zij hulp of zorg nodig hebben. Het grootste deel van de inwoners redt zichzelf en heeft (nog) geen

huishoudelijke taken moeten uitbesteden.

 De inspanningen van de gemeente voor haar inwoners worden als voldoende beoordeeld. Zij geven gemiddeld een 6,7 en een 6,6 als het gaat om hun inzet om inwoners volledig te laten deelnemen aan de maatschappij.

(7)
(8)
(9)
(10)

1 Inleiding

1.1 Achtergrond

De gemeente Heemskerk stemt haar beleid en dienstverlening af op de wensen van de inwoners en houdt daarom regelmatig de vinger aan de pols om na te gaan hoe inwoners dit waarderen. Het instrument dat daarvoor wordt ingezet is de Burgerpeiling van Waarstaatjegemeente.nl. Eens in de twee jaar laat Heemskerk de burgerpeiling onder haar inwoners uitvoeren in de vorm van een enquête. In deze rapportage zijn de resultaten van de Burgerpeiling 2017 opgenomen.

1.2 Werkwijze en respons

Voor de Burgerpeiling is gebruik gemaakt van de modelvragenlijst van KING. Hierin is van inwoners uit de gemeente Heemskerk hun mening gevraagd ten aanzien van de onderwerpen: woon- en leefomgeving, relatie inwoner - gemeente, gemeentelijke dienstverlening en welzijn en zorg. Deze modelvragenlijst is aangevuld met een aantal extra vragen.

Veldwerk

Het veldwerk voor de burgerpeiling is uitgevoerd in juni en juli 2017. In de laatste week van augustus en de eerste week van september is door middel van een telefonische na-enquête de respons (vrijwel) gecompleteerd.

• De gemeente heeft een adressenbestand aangeleverd. Hierin zijn alle inwoners opgenomen die minstens twee jaar woonachtig zijn in de gemeente Heemskerk, niet woonachtig zijn in een instelling en minimaal 18 jaar en maximaal 85 jaar oud zijn.

• Companen heeft op basis van dit bestand een willekeurige steekproef van 5.460 respondenten getrokken. Deze steekproef is gestratificeerd per wijk. De inwoners in de steekproef zijn aangeschreven en uitgenodigd om aan het onderzoek deel te nemen.

• De respondenten die binnen de steekproef vallen, hebben een uitnodigingsbrief ontvangen. In deze brief is het doel van het onderzoek toegelicht en werd men gevraagd deel te nemen aan het onderzoek. In de brief stond tevens het adres van de website waar de vragenlijst online kon worden ingevuld, evenals de benodigde inloggegevens.

• Bij de uitnodigingsbrief was een antwoordkaartje toegevoegd waarmee de respondenten een schriftelijke vragenlijst konden aanvragen. Respondenten die van deze mogelijkheid gebruik hebben gemaakt, hebben vervolgens een schriftelijke vragenlijst (met een begeleidende brief) en een portvrije retourenvelop ontvangen.

• Twee weken na het verzenden van de eerste uitnodigingsbrief is een herinneringsbrief verstuurd naar respondenten die de vragenlijst nog niet hadden ingevuld. In deze brief is hen gevraagd alsnog aan het onderzoek deel te nemen.

(11)

Respons

In de onderstaande tabel is de respons weergegeven die behaald is.

Tabel 1.1: Gemeente Heemskerk. Responsoverzicht Burgerpeiling.

Wijk Omvang steekproef Totale respons Responspercentage

Heemskerk-Dorp 520 155 30%

Commandeurs en Marquette 530 160 30%

Hofland, Oosterwijk en Zuidbroek 570 170 30%

Heemskerkerduin en Noorddorp 520 156 30%

Poelenburg en Oosterzij 550 165 30%

Noordbroek en De Trompet 570 170 30%

Kerkbeek 550 165 30%

Assumburg 549 166 30%

Hoogdorp en Waterakkers 550 189 34%

Broekpolder en Oostelijk Heemskerk 550 165 30%

Gemeente Heemskerk 5.459 1.661 30%

Bron: Burgerpeiling gemeente Heemskerk 2017, Companen.

Op voorhand werd een respons beoogd van 1.660 geslaagde enquêtes. Met uiteindelijk 1.661 geslaagde enquêtes, is de benodigde respons gehaald. Van de steekproef van 5.459 inwoners in de leeftijd van 18 tot en met 85 jaar heeft 30% aan het onderzoek deelgenomen. Van de 1.661 geslaagde enquêtes hebben 147 respondenten (9%) door middel van het antwoordkaartje een schriftelijke vragenlijst opgevraagd en ingevuld. Daarnaast zijn 130 enquêtes (8%) telefonisch afgenomen. De resterende 1.384 enquêtes (83%) zijn ingevuld via de online vragenlijst.

De behaalde respons geeft een betrouwbaar beeld op het niveau van de gemeente Heemskerk en de afzonderlijke wijken. Doel van de steekproef is een representatief deel van de bevolking te selecteren.

Omdat enige afwijking in de samenstelling van de geënquêteerde groep inwoners ten opzichte van de werkelijke samenstelling van de bevolking niet is te vermijden, is de respons conform het protocol van KING per wijk gewogen naar de leeftijd van de inwoners. Hiermee wordt mogelijke lichte selectiviteit in de respons in de uitkomsten gecorrigeerd.

Steekproefonderzoek kent altijd een zekere mate van onnauwkeurigheid. Omdat niet alle inwoners van de gemeente zijn ondervraagd, kan het zijn dat de daadwerkelijke mening van mensen afwijkt van de resultaten zoals die uit het onderzoek blijken. Met het aantal enquêtes dat is afgenomen kan met 95%

betrouwbaarheid worden gesteld dat de waargenomen uitkomsten op gemeenteniveau maximaal 2,5%

afwijken van de werkelijke situatie. Op wijkniveau bedraagt de foutmarge tussen de 6% en de 7%.

Hiermee geeft het onderzoek een goed beeld van de mening van de inwoners op wijkniveau en een zeer scherp beeld op gemeenteniveau. Omdat de uitkomsten van het onderzoek zoals aangegeven zijn omgeven door een zekere onnauwkeurigheidsmarge, kan niet van elk waargenomen verschil in de uitkomsten worden gesteld dat sprake is van een daadwerkelijk verschil. Er kan immers sprake zijn van een toevallig verschil. In de tekst in deze rapportage worden daarom alleen verschillen besproken als er sprake is statistisch significante verschillen.

(12)

1.3 Leeswijzer

De rapportage is ingedeeld naar de onderwerpen die in de vragenlijst aan de inwoners zijn voorgelegd. De indeling is als volgt:

 Hoofdstuk 2 gaat in op de ervaringen van inwoners ten aanzien van hun woon- en leefomgeving.

 In hoofdstuk 3 komt de relatie tussen de inwoners van de gemeente Heemskerk en de gemeente zelf aan bod.

 Hoofdstuk 4 brengt de tevredenheid met de dienstverlening van de gemeente in beeld.

 In hoofdstuk 5 is beschreven hoe inwoners denken over onderwerpen als welzijn en zorg in de gemeente Heemskerk.

In de bijlage is een uitsplitsing van de uitkomsten naar leeftijd opgenomen.

(13)

2 Woon- en leefomgeving

In dit hoofdstuk gaan we in op de woon- en leefomgeving van de inwoners van de gemeente Heemskerk.

Bewoners zijn gevraagd naar hun ervaringen ten aanzien van de veiligheid, overlast, onderhoud, leefbaarheid en voorzieningen in de buurt waar zij wonen. Daarnaast is ook gepeild in hoeverre bewoners zich betrokken voelen bij de wijze waarop de gemeente met deze zaken omgaat.

2.1 Buurt en buurtbewoners

Wonen in de buurt gewaardeerd met een 7,9

Figuur 2.1: Gemeente Heemskerk. Hoe prettig vindt u het om in uw buurt te wonen?

Bron: Burgerpeiling gemeente Heemskerk 2017, Companen.

Allereerst is gevraagd hoe prettig inwoners van de gemeente Heemskerk het vinden om in hun buurt te wonen. Gemiddeld hebben zij dit met een rapportcijfer 7,9 beoordeeld. Dit ligt hoger dan in Beverwijk en Velsen.

Figuur 2.2: Gemeente Heemskerk. Hoe prettig vindt u het om in uw buurt te wonen?

Bron: Burgerpeiling gemeente Heemskerk 2017, Companen.

Inwoners van de wijken Commandeurs en Marquette, Heemskerkerduin en Noorddorp, Poelenburg en Oosterzij, Kerkbeek en Hoogdorp en Waterakkers beoordelen hun buurt met een iets hoger gemiddeld rapportcijfer (8,1-8,2).

7,9 7,6

7,7

1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0

Heemskerk Beverwijk Velsen

7,9 8,2 7,7

8,1 7,5

8,2 8,2 7,8

8,2 7,9

1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0

Heemskerk Dorp Commandeurs en Marquette Hofland, Oosterwijk en Zuidbroek Heemskerkerduin en Noorddorp Poelenburg en Oosterzij Noordbroek en De Trompet Kerkbeek Assumburg Hoogdorp en Waterakkers Broekpolder en Oostelijk Heemskerk

(14)

Bijna 90% voelt zich thuis in eigen buurt

Figuur 2.3: Gemeente Heemskerk. Stellingen woon- en leefomgeving.

Bron: Burgerpeiling gemeente Heemskerk 2017, Companen.

In bovenstaande figuur is te zien welke redenen aan deze beoordeling ten grondslag liggen. Van de inwoners voelt bijna 90% zich thuis in de buurt waarin ze wonen en bijna 80% geeft aan niet snel weg te zouden gaan uit de buurt. In Heemskerk zijn de inwoners wat positiever gestemd over deze stellingen dan in de andere twee gemeenten. In Beverwijk en Velsen geeft bijna 70% aan dat zij niet zo snel weg zouden gaan uit hun buurt. Ook zien we dat de oudere buurtbewoners in Heemskerk vaker aangeven zich thuis te voelen in hun buurt.

Ook over het onderlinge contact tussen buren is het merendeel positief. Men vindt in ieder geval dat buurtbewoners prettig met elkaar omgaan (78%) en, in wat mindere mate, dat buurtbewoners altijd voor elkaar klaar staan om elkaar te hulp te schieten (58%). Daarnaast geven bijna 2 op de 3 respondenten aan dat zij van mening zijn dat de mensen in hun buurt zijn te vertrouwen. Oudere buurtbewoners zijn het hier vaker mee eens dan jongere buurtbewoners. Opvallend is het hoge aandeel ‘niet eens / niet oneens’

bij de inwoners tot 30 jaar op de stelling ‘mensen in deze buurt zijn te vertrouwen’.

In de volgende tabel geven we het percentage respondenten weer dat het helemaal eens en eens is, bij elkaar opgeteld, met de genoemde stelling.

32%

28%

18%

10%

9%

57%

50%

61%

49%

57%

8%

14%

16%

32%

27%

6%

4%

7%

5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ik voel me thuis in deze buurt Ik zou niet zo snel weggaan uit deze buurt Buurtbewoners gaan op een prettige manier met

elkaar om

Buurtbewoners staan altijd voor elkaar klaar Mensen in deze buurt zijn te vertrouwen

helemaal eens eens niet eens / niet oneens oneens helemaal oneens

(15)

Tabel 2.4: Gemeente Heemskerk. Stellingen woon- en leefomgeving. Percentage (helemaal) eens.

Ik voel me thuis in deze buurt

Ik zou niet zo snel weggaan uit deze buurt

Buurtbewoners gaan op een prettige manier met elkaar om

Buurtbewoners staan altijd voor elkaar klaar

Mensen in deze buurt zijn te vertrouwen

Heemskerk-Dorp 87% 79% 85% 59% 70%

Commandeurs en

Marquette 89% 81% 80% 61% 77%

Hofland, Oosterwijk en

Zuidbroek 85% 78% 68% 56% 57%

Heemskerkerduin en

Noorddorp 96% 90% 86% 78% 68%

Poelenburg en Oosterzij 85% 76% 81% 62% 61%

Noordbroek en De Trompet 95% 74% 85% 55% 69%

Kerkbeek 94% 81% 82% 55% 70%

Assumburg 88% 77% 74% 58% 68%

Hoogdorp en Waterakkers 87% 78% 83% 58% 70%

Broekpolder en Oostelijk

Heemskerk 88% 73% 69% 55% 61%

Bron: Burgerpeiling gemeente Heemskerk 2017, Companen.

In Heemskerkerduin en Noorddorp en Noordbroek en Trompet geven relatief veel respondenten aan dat zij zich helemaal thuis voelen in de buurt. Respondenten geven ook aan hier niet zo snel weg te gaan en dat buurtbewoners hier op een prettige manier met elkaar omgaan. In Heemskerkerduin en Noorddorp geven meer buurtbewoners aan dat zij altijd voor elkaar klaar staan en ook wordt vaker aangegeven dat mensen in deze buurt te vertrouwen zijn. Opvallend is dat in Broekpolder en Oostelijk Heemskerk relatief veel buurtbewoners aangeven dat mensen in deze buurt niet te vertrouwen zijn.

Op alle stellingen over de woon- en leefomgeving springt het aandeel helemaal mee eens eruit in de wijk Heemskerkerduin en Noorddorp. Men is in deze wijk zeer tevreden over de sociale cohesie.

Oudere inwoners meer betrokken bij buurt

Figuur 2.5: Gemeente Heemskerk. Voelt u zich betrokken bij mensen die in uw buurt wonen?

Bron: Burgerpeiling gemeente Heemskerk 2017, Companen.

In Heemskerk geeft 35% van de inwoners aan dat zij zich bij bijna iedereen of bij de meeste wel betrokken voelt. Ongeveer 13% van de respondenten geeft aan dat zij zich niet betrokken voelen bij de meeste

5%

4%

6%

30%

28%

28%

52%

49%

54%

9%

13%

10%

4%

6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Heemskerk Beverwijk Velsen

ja, bij bijna iedereen ja, bij de meeste wel

bij sommigen wel, bij sommigen niet nee, bij de meeste mensen niet nee, bij vrijwel niemand

(16)

mensen of zelfs bij vrijwel niemand. De mate van betrokkenheid hangt ook samen met de leeftijd. Hoe ouder men is, hoe vaker men aangeeft zich bij de meeste mensen wel betrokken te voelen.

Figuur 2.6: Gemeente Heemskerk. Voelt u zich betrokken bij mensen die in uw buurt wonen?

Bron: Burgerpeiling gemeente Heemskerk 2017, Companen.

Eerder hebben we gezien dat de wijk Heemskerkerduin en Noorddorp een sterke sociale structuur heeft, volgens de buurtbewoners. Dit blijkt ook uit de betrokkenheid die buurtbewoners voelen bij elkaar. In deze wijk geeft 12% aan dat zij zich betrokken voelen bij bijna iedereen. In Broekpolder en Oostelijk Heemskerk geeft bijna twee derde aan dat zij zich bij sommigen wel en bij sommigen niet betrokken voelen. In Assumburg ligt de betrokkenheid, volgens de buurtbewoners, lager: 11% geeft aan zich bij vrijwel niemand betrokken te voelen (4% in gemeente Heemskerk).

Bijna de helft van de inwoners maakt zich nooit zorgen om buurtbewoners

Figuur 2.7: Gemeente Heemskerk. Maakt u zich wel eens zorgen om een persoon of gezin in de buurt?

Bron: Burgerpeiling gemeente Heemskerk 2017, Companen.

7%

12%

6%

5%

5%

9%

4%

35%

32%

32%

38%

34%

30%

29%

31%

24%

21%

46%

49%

54%

46%

49%

56%

55%

42%

53%

62%

12%

14%

8%

7%

5%

7%

8%

12%

12%

4%

4%

4%

11%

8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Heemskerk Dorp Commandeurs en Marquette Hofland, Oosterwijk en Zuidbroek Heemskerkerduin en Noorddorp Poelenburg en Oosterzij Noordbroek en De Trompet Kerkbeek Assumburg Hoogdorp en Waterakkers Broekpolder en Oostelijk Heemskerk

ja, bij bijna iedereen ja, bij de meeste wel

bij sommigen wel, bij sommigen niet nee, bij de meeste mensen niet nee, bij vrijwel niemand

46%

48%

42%

49%

47%

53%

5%

5%

5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Heemskerk Beverwijk Velsen

nooit soms vaak

(17)

In Heemskerk geeft 46% van de respondenten aan dat zij zich nooit zorgen maken om iemand in de buurt.

Inwoners tot 40 jaar geven wat vaker aan zich vaak zorgen te maken om iemand in de buurt.

Figuur 2.8: Gemeente Heemskerk. Maakt u zich wel eens zorgen om een persoon of gezin in de buurt?

Bron: Burgerpeiling gemeente Heemskerk 2017, Companen.

In Heemskerkerduin en Noorddorp geeft bijna twee derde aan zich nooit zorgen te maken over buurtbewoners. Dit hangt zeer waarschijnlijk samen met de goede sociale cohesie in de wijk. De wijk Broekpolder en Oostelijk Heemskerk is verdeeld: aan de ene kant geeft een groter deel (10%) aan dat zij zich vaak zorgen maken en aan de andere kant zien we ook een groter deel (60%) dat zich nooit zorgen maakt. In Heemskerk-Dorp en Assumburg geven buurtbewoners vaker aan dat zij zich ‘soms’ zorgen maken over een persoon of gezin in de buurt.

Ruim één op de vijf inwoners geeft aan: meer buurtbewoners met zorgbehoefte

Figuur 2.9: Gemeente Heemskerk. Wonen er volgens u nu meer of minder mensen met een zorgbehoefte in uw buurt dan voorheen?

Bron: Burgerpeiling gemeente Heemskerk 2017, Companen.

In Heemskerk geeft 22% van de respondenten aan dat er meer mensen met een zorgbehoefte in hun buurt wonen dan voorheen. Een ongeveer even groot deel geeft aan dat het er juist minder zijn. Er zijn geen verschillen tussen de drie gemeenten. Inwoners tot 30 jaar zijn wat meer verdeeld en geven minder

35%

56%

43%

63%

40%

47%

42%

42%

45%

60%

61%

42%

49%

34%

53%

52%

51%

57%

52%

29%

4%

8%

7%

7%

10%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Heemskerk Dorp Commandeurs en Marquette Hofland, Oosterwijk en Zuidbroek Heemskerkerduin en Noorddorp Poelenburg en Oosterzij Noordbroek en De Trompet Kerkbeek Assumburg Hoogdorp en Waterakkers Broekpolder en Oostelijk Heemskerk

nooit soms vaak

22%

22%

23%

57%

57%

58%

21%

21%

19%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Heemskerk Beverwijk Velsen

meer ongeveer evenveel minder

(18)

vaak aan dat het ongeveer evenveel is. Ruim 40% van hen geeft aan dat het er minder zijn geworden en 30% vindt het er juist meer.

Figuur 2.10: Gemeente Heemskerk. Wonen er volgens u nu meer of minder mensen met een zorgbehoefte in uw buurt dan voorheen?

Bron: Burgerpeiling gemeente Heemskerk 2017, Companen.

Zoomen we in op de wijken dan zien we dat in Heemskerkerduin en Noorddorp buurtbewoners vaker aangeven dat er minder mensen met een zorgbehoefte in hun buurt wonen (43%). In Broekpolder en Oostelijk Heemskerk geven inwoners juist vaker aan dat het er meer zijn (35%). Een aantal wijken is stabiel gebleven: er zijn ongeveer evenveel mensen met een zorgbehoefte in de betreffende buurt volgens de respondenten. Het gaat om de wijken Commandeurs en Marquette, Noordbroek en De Trompet En Hoogdorp en Waterakkers.

2.2 Veiligheid en overlast

Veiligheidsgevoel in eigen buurt

Figuur 2.11: Gemeente Heemskerk. Voelt u zich veilig in uw buurt?

Bron: Burgerpeiling gemeente Heemskerk 2017, Companen.

15%

7%

27%

16%

30%

16%

30%

22%

13%

35%

63%

74%

59%

41%

51%

65%

37%

54%

67%

53%

22%

20%

14%

43%

19%

19%

33%

24%

20%

12%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Heemskerk Dorp Commandeurs en Marquette Hofland, Oosterwijk en Zuidbroek Heemskerkerduin en Noorddorp Poelenburg en Oosterzij Noordbroek en De Trompet Kerkbeek Assumburg Hoogdorp en Waterakkers Broekpolder en Oostelijk Heemskerk

meer ongeveer evenveel minder

28%

28%

29%

57%

50%

55%

13%

19%

14%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Heemskerk Beverwijk Velsen

ja, altijd ja, meestal soms wel, soms niet nee, meestal niet nee, (vrijwel) nooit

(19)

Ongeveer 85% van de respondenten voelt zich (meestal) veilig in hun buurt. Het aandeel ‘soms wel, soms niet’ ligt lager dan in Beverwijk. We zien weinig verschil naar leeftijd.

Figuur 2.12: Gemeente Heemskerk. Voelt u zich veilig in uw buurt?

Bron: Burgerpeiling gemeente Heemskerk 2017, Companen.

Het veiligheidsgevoel is het grootst in Hoogdorp en Waterakkers: 95% van de buurtbewoners voelt zich altijd of meestal veilig. In Hofland, Oosterwijk en Zuidbroek en Assumburg wisselt dit gevoel wat meer.

Bijna één op de vijf buurtbewoners voelt zich soms wel en soms niet veilig.

Grootste deel ervaart geen of weinig overlast

Figuur 2.13: Gemeente Heemskerk. In welke mate ervaart u overlast van buurtbewoners?

Bron: Burgerpeiling gemeente Heemskerk 2017, Companen.

Het grootste deel van de respondenten ervaart geen of weinig overlast. Eén op de tien inwoners van Heemskerk geeft aan (heel) veel overlast te ervaren. We zien een vergelijkbaar beeld zien we in alle drie de gemeenten. Ouderen vanaf 65 jaar ervaren in verhouding minder overlast: de helft van hen geeft aan nauwelijks tot geen overlast te ervaren (40% in de gemeente). Inwoners tot 30 jaar en 40 tot 55 jaar ervaren wat vaker niet veel, maar ook niet weinig overlast in verhouding tot andere leeftijdsgroepen.

25%

33%

20%

27%

31%

33%

34%

33%

25%

18%

57%

53%

57%

63%

49%

56%

54%

47%

70%

64%

16%

13%

19%

9%

15%

9%

9%

19%

5%

16%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Heemskerk Dorp Commandeurs en Marquette Hofland, Oosterwijk en Zuidbroek Heemskerkerduin en Noorddorp Poelenburg en Oosterzij Noordbroek en De Trompet Kerkbeek Assumburg Hoogdorp en Waterakkers Broekpolder en Oostelijk Heemskerk

ja, altijd ja, meestal soms wel, soms niet nee, meestal niet nee, (vrijwel) nooit

8%

10%

10%

23%

22%

25%

27%

29%

31%

40%

37%

32%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Heemskerk Beverwijk Velsen

heel veel veel niet veel / niet weinig weinig nauwelijks tot geen

(20)

Figuur 2.14: Gemeente Heemskerk. In welke mate ervaart u overlast van buurtbewoners?

Bron: Burgerpeiling gemeente Heemskerk 2017, Companen.

Zoomen we in op de wijken, dan zijn Heemskerk-Dorp en Hoogdorp en Waterakkers wijken met relatief weinig overlast. In Poelenburg en Oosterzij en Kerkbeek ervaren buurtbewoners wat meer overlast.

Eén op de vijf inwoners heeft vaak te maken met onveilige verkeerssituaties

Figuur 2.15: Gemeente Heemskerk. Hoe vaak heeft u te maken met onveilige verkeerssituaties in uw buurt?

Bron: Burgerpeiling gemeente Heemskerk 2017, Companen.

Bijna 20% van de respondenten in Heemskerk heeft vaak te maken met onveilige verkeerssituaties. Dit ligt lager dan in Beverwijk. Het aandeel ‘zelden’ (24%) ligt hoger dan in Beverwijk.

Jongeren tot 30 jaar zijn erg tevreden over de veiligheid in het verkeer. Zij geven vaker aan zelden te maken te hebben met onveilige verkeerssituaties. Ook ouderen (65+) geven vaker aan dat zij zelfden of (vrijwel) nooit te maken hebben met onveilige verkeerssituaties. Onveiligheid in het verkeer wordt vaker aangegeven door 30-39 jarigen (‘vaak’) en door 40-54 jarigen (‘soms’).

11%

5%

11%

5%

16%

5%

7%

6%

4%

6%

12%

18%

27%

12%

21%

25%

33%

23%

21%

27%

38%

30%

30%

32%

19%

19%

17%

26%

39%

30%

40%

46%

29%

48%

40%

49%

43%

44%

35%

34%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Heemskerk Dorp Commandeurs en Marquette Hofland, Oosterwijk en Zuidbroek Heemskerkerduin en Noorddorp Poelenburg en Oosterzij Noordbroek en De Trompet Kerkbeek Assumburg Hoogdorp en Waterakkers Broekpolder en Oostelijk Heemskerk

heel veel veel niet veel / niet weinig weinig nauwelijks tot geen

18%

24%

21%

35%

32%

35%

24%

18%

24%

23%

26%

20%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Heemskerk Beverwijk Velsen

vaak soms zelden (vrijwel) nooit

(21)

Figuur 2.16: Gemeente Heemskerk. Hoe vaak heeft u te maken met onveilige verkeerssituaties in uw buurt?

Bron: Burgerpeiling gemeente Heemskerk 2017, Companen.

Een duidelijk signaal zien we in de wijk Heemskerkerduin en Noorddorp: 41% van de buurtbewoners geeft aan dat zij vaak te maken hebben met onveilige verkeerssituaties. In de gemeente is dit 18% van de inwoners. In de wijken Hoogdorp en Waterakkers en Broekpolder en Oostelijk Heemskerk ligt het aandeel

‘soms’ hoger (ongeveer 45 à 50%) dan in andere wijken. Relatief verkeersveilige wijken, volgens de buurtbewoners, zijn: Hofland, Oosterwijk en Zuidbroek, Poelenburg en Oosterzij en Assumburg. Ongeveer 30% van de buurtbewoners geeft aan dat zij (vrijwel) nooit te maken hebben met onveilige verkeerssituaties.

2.3 Onderhoud buurt

Grootste deel inwoners tevreden over onderhoud en netheid buurt

Figuur 2.17: Gemeente Heemskerk. Stellingen buurt.

Bron: Burgerpeiling gemeente Heemskerk 2017, Companen.

22%

15%

16%

41%

19%

19%

18%

16%

13%

19%

33%

35%

25%

35%

30%

32%

34%

35%

47%

46%

22%

26%

27%

15%

20%

27%

28%

21%

23%

24%

22%

24%

33%

9%

32%

22%

20%

28%

17%

12%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Heemskerk Dorp Commandeurs en Marquette Hofland, Oosterwijk en Zuidbroek Heemskerkerduin en Noorddorp Poelenburg en Oosterzij Noordbroek en De Trompet Kerkbeek Assumburg Hoogdorp en Waterakkers Broekpolder en Oostelijk Heemskerk

vaak soms zelden (vrijwel) nooit

16%

12%

10%

8%

55%

57%

71%

58%

16%

16%

13%

22%

9%

11%

4%

8%

5%

5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Perken, plantsoenen en parken in mijn buurt zijn goed onderhouden

Wegen, straten, paden en trottoirs in mijn buurt zijn goed begaanbaar

In mijn buurt zijn weinig tot geen dingen kapot Mijn buurt is schoon

helemaal eens eens niet eens / niet oneens oneens helemaal oneens

(22)

Het grootste deel van de respondenten is tevreden over het onderhoud en de netheid van de buurt. Dit varieert van 67% (‘mijn buurt is schoon’) tot 81% (‘in mijn buurt zijn weinig tot geen dingen kapot’).

Volgens buurtbewoners zijn de perken, plantsoenen en parken in Heemskerk beter onderhouden dan in Beverwijk en Velsen. Ook geven buurtbewoners in Heemskerk vaker aan dan in Beverwijk en Velsen dat er weinig tot geen dingen kapot zijn en dat hun buurt schoon is.

Naar leeftijd zien we weinig verschillen. Op de stelling ‘wegen, straten, paden en trottoirs in mijn buurt zijn goed begaanbaar’ geven jongeren tot 30 jaar vaker ‘helemaal eens’ aan. Inwoners tussen 30 en 40 jaar zijn het vaker oneens met deze stelling dan andere leeftijdsgroepen. 75+-ers geven vaker aan dat er weinig dingen in hun buurt kapot zijn.

Tabel 2.18: Gemeente Heemskerk. Stellingen buurt. Percentage (helemaal) eens.

Perken, plantsoenen en parken in mijn buurt zijn goed onderhouden

Wegen, straten, paden en trottoirs in mijn buurt zijn goed begaanbaar

In mijn buurt zijn weinig tot geen dingen kapot

Mijn buurt is schoon

Heemskerk-Dorp 76% 62% 78% 59%

Commandeurs en Marquette 71% 70% 84% 83%

Hofland, Oosterwijk en Zuidbroek 76% 72% 82% 68%

Heemskerkerduin en Noorddorp 64% 45% 82% 81%

Poelenburg en Oosterzij 68% 64% 71% 55%

Noordbroek en De Trompet 70% 68% 84% 66%

Kerkbeek 66% 73% 83% 68%

Assumburg 72% 72% 85% 67%

Hoogdorp en Waterakkers 73% 63% 79% 71%

Broekpolder en Oostelijk Heemskerk 67% 82% 84% 61%

Bron: Burgerpeiling gemeente Heemskerk 2017, Companen.

Het openbaar groen wordt, volgens de respondenten, in de wijken Heemskerk-Dorp, Hofland, Oosterwijk en Zuidbroek, Noordbroek en De Trompet, Assumburg en Hoogdorp en Waterakkers beter onderhouden dan in andere wijken in Heemskerk.

In Noordbroek en De Trompet en Assumburg zijn wegen, straten, paden en trottoirs beter begaanbaar dan in andere wijken. In Heemskerkerduin en Noorddorp is er veel achterstallig onderhoud van de wegen, straten, paden en trottoirs te zijn, volgens de buurtbewoners. Een kwart van de buurtbewoners geeft aan dat zij het helemaal oneens zijn met de stelling ‘wegen, straten, paden en trottoirs in mijn buurt zijn goed begaanbaar’.

Buurtbewoners in Noordbroek en De Trompet geven aan dat in hun buurt relatief weinig dingen kapot zijn: één op de vijf buurtbewoners is het helemaal eens met deze stelling. In Broekpolder en Oostelijk Heemskerk is ook minder kapot dan in andere wijken. Hier geeft bijna 80% aan dat hij of zij het eens is met deze stelling.

De verschillen tussen de wijken voor wat betreft ‘mijn buurt is schoon’ zijn wat groter. Heemskerk-Dorp en Poelenburg en Oosterzij zijn, volgens de respondenten, minder schoon dan andere wijken.

Commandeurs en Marquette, Heemskerkerduin en Noorddorp en Hoogdorp en Waterakkers zijn schoner dan gemiddeld.

(23)

2.4 Leefbaarheid

Leefbaarheid afgelopen jaren

Figuur 2.19: Gemeente Heemskerk. Is de leefbaarheid van uw buurt de afgelopen jaren vooruitgegaan, achteruitgegaan of gelijk gebleven?

Bron: Burgerpeiling gemeente Heemskerk 2017, Companen.

We zien dat 15% van de respondenten in Heemskerk aangeeft dat de leefbaarheid van hun buurt de afgelopen jaren duidelijk of enigszins vooruit is gegaan. Het aandeel ‘niet vooruit- of achteruitgegaan’ ligt in Heemskerk hoger (62%) dan in de andere twee gemeenten (beiden 57%). Het aandeel duidelijk of enigszins vooruitgegaan ligt bij jongere inwoners van Heemskerk hoger dan bij oudere inwoners.

Figuur 2.20: Gemeente Heemskerk. Is de leefbaarheid van uw buurt de afgelopen jaren vooruitgegaan, achteruitgegaan of gelijk gebleven?

Bron: Burgerpeiling gemeente Heemskerk 2017, Companen.

In de wijken Commandeurs en Marquette, Assumburg en Hoogdorp en Waterakkers is het aandeel ‘niet vooruit- of achteruitgegaan’ groter dan in andere wijken van Heemskerk. In de laatste wijk ligt ook het aandeel ‘enigszins vooruitgegaan’ hoger. Ook in Broekpolder en Oostelijk Heemskerk ligt dit aandeel hoger en zien de respondenten dus meer vooruitgang wat betreft de leefbaarheid in deze buurt dan in

3%

4%

4%

12%

12%

15%

62%

57%

57%

17%

17%

17%

6%

10%

7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Heemskerk Beverwijk Velsen

duidelijk vooruitgegaan enigszins vooruitgegaan niet vooruit- of achteruitgegaan enigszins achteruitgegaan duidelijk achteruitgegaan

6%

6%

7%

4%

7%

16%

9%

11%

12%

13%

5%

16%

15%

67%

75%

52%

53%

53%

64%

61%

70%

70%

62%

12%

17%

20%

30%

17%

19%

15%

16%

9%

14%

7%

11%

5%

13%

4%

5%

4%

7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Heemskerk Dorp Commandeurs en Marquette Hofland, Oosterwijk en Zuidbroek Heemskerkerduin en Noorddorp Poelenburg en Oosterzij Noordbroek en De Trompet Kerkbeek Assumburg Hoogdorp en Waterakkers Broekpolder en Oostelijk Heemskerk

duidelijk vooruitgegaan enigszins vooruitgegaan niet vooruit- of achteruitgegaan enigszins achteruitgegaan duidelijk achteruitgegaan

(24)

andere wijken. Een grotere achteruitgang van de leefbaarheid (35% duidelijk of enigszins achteruitgegaan) zien we in Heemskerkerduin en Noorddorp.

Leefbaarheid komende jaren

Naast het terugkijken is de respondenten ook gevraagd om een blik in de toekomst te werpen: hoe zal de leefbaarheid van hun buurt zich de komende jaren ontwikkelen?

Figuur 2.21: Gemeente Heemskerk. Zal de leefbaarheid van uw buurt de komende jaren vooruitgaan, achteruitgaan of gelijk blijven?

Bron: Burgerpeiling gemeente Heemskerk 2017, Companen.

Bijna 20% van de respondenten verwacht dat de leefbaarheid in Heemskerk duidelijk of enigszins vooruit zal gaan. Opvallende verschillen tussen de drie IJmond-gemeenten zien we niet. Jongeren tot 30 jaar zijn het meest positief gestemd over de toekomstige leefbaarheid van hun buurt. Ruim een derde van hen verwacht dat de leefbaarheid duidelijk of enigszins vooruit zal gaan. 65+-ers geven vaker aan dat zij verwachten dat de leefbaarheid van hun buurt de komende jaren gelijk zal blijven.

Figuur 2.22: Gemeente Heemskerk. Zal de leefbaarheid van uw buurt de komende jaren vooruitgaan, achteruitgaan of gelijk blijven?

Bron: Burgerpeiling gemeente Heemskerk 2017, Companen.

3%

5%

15%

15%

15%

58%

52%

54%

18%

19%

22%

7%

9%

7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Heemskerk Beverwijk Velsen

zal duidelijk vooruitgaan zal enigszins vooruitgaan zal niet vooruit- of achteruitgaan zal enigszins achteruitgaan zal duidelijk achteruitgaan

8%

7%

6%

17%

9%

13%

19%

15%

19%

25%

13%

7%

59%

76%

55%

58%

45%

62%

58%

50%

71%

54%

18%

14%

19%

33%

17%

20%

14%

16%

11%

20%

5%

11%

6%

11%

4%

16%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Heemskerk Dorp Commandeurs en Marquette Hofland, Oosterwijk en Zuidbroek Heemskerkerduin en Noorddorp Poelenburg en Oosterzij Noordbroek en De Trompet Kerkbeek Assumburg Hoogdorp en Waterakkers Broekpolder en Oostelijk Heemskerk

zal duidelijk vooruitgaan zal enigszins vooruitgaan zal niet vooruit- of achteruitgaan zal enigszins achteruitgaan zal duidelijk achteruitgaan

(25)

De afgelopen jaren is de leefbaarheid Commandeurs en Marquette meer gelijk gebleven dan in andere wijken. Ook voor de komende jaren verwachten buurtbewoners vaker dat de leefbaarheid gelijk zal blijven. Ook in Hoogdorp en Waterakkers geven meer buurtbewoners aan dat de leefbaarheid gelijk zal blijven (71%). In de wijken Heemskerkerduin en Noorddorp en Broekpolder en Oostelijk Heemskerk verwachten buurtbewoners vaker achteruitgang van de leefbaarheid van hun buurt.

In onderstaande figuur hebben we de ontwikkeling van de leefbaarheid in de buurt in de afgelopen en komende jaren naast elkaar gezet.

Figuur 2.23: Gemeente Heemskerk. Leefbaarheid buurt afgelopen jaren en komende jaren.

Bron: Burgerpeiling gemeente Heemskerk 2017, Companen.

Het beeld van de afgelopen jaren is ongeveer gelijk aan de verwachting voor de komende jaren.

Wordt er voldoende gedaan aan de leefbaarheid?

Naast de (verwachte) ontwikkeling van de leefbaarheid in de afgelopen en de komende jaren hebben we ook gevraagd aan de respondenten of zij vinden dat er voldoende wordt gedaan aan de leefbaarheid in hun buurt.

Figuur 2.24: Gemeente Heemskerk. Er wordt voldoende gedaan aan de leefbaarheid van mijn buurt.

Bron: Burgerpeiling gemeente Heemskerk 2017, Companen.

Bijna de helft van de respondenten uit Heemskerk geeft aan dat zij het hier (helemaal) mee eens zijn. Dit ligt hoger dan in de gemeenten Beverwijk en Velsen. Daarnaast geeft 13% aan dat zij het hier (helemaal) oneens mee zijn. 75+-ers geven vaker aan dat zij vinden dat er voldoende wordt gedaan aan de leefbaarheid in hun buurt.

12%

15%

62%

58%

17%

18%

6%

7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

afgelopen jaren komende jaren

duidelijk vooruit enigszins vooruit niet vooruit- of achteruit enigszins achteruit duidelijk achteruit

4% 45%

37%

38%

37%

38%

42%

10%

17%

13%

4%

5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Heemskerk Beverwijk Velsen

helemaal eens eens niet eens / niet oneens oneens helemaal oneens

(26)

Figuur 2.25: Gemeente Heemskerk. Er wordt voldoende gedaan aan de leefbaarheid van mijn buurt.

Bron: Burgerpeiling gemeente Heemskerk 2017, Companen.

Het beeld per wijk varieert wat. In Hofland, Oosterwijk en Zuidbroek en in Broekpolder en Oostelijk Heemskerk zien we dat de buurtbewoners vaker aangeven dat zij het helemaal eens zijn met de stelling

‘er wordt voldoende gedaan aan de leefbaarheid van mijn buurt’.

2.5 Relatie en inzet gemeente en buurtbewoners

Waardering zorg van gemeente voor woon- en leefomgeving

Figuur 2.26: Gemeente Heemskerk. Hoe waardeert u de zorg van uw gemeente voor uw woon- en leefomgeving?

Bron: Burgerpeiling gemeente Heemskerk 2017, Companen.

Inwoners in Heemskerk geven gemiddeld een 6,9 voor de zorg van de gemeente voor hun woon- en leefomgeving. Dit is een iets hogere waardering dan in Beverwijk en Velsen. De verschillen tussen de leeftijdsgroepen zijn erg klein, het varieert van 6,8 tot 7,1.

4%

7%

4%

4%

11%

52%

42%

42%

31%

44%

52%

43%

55%

42%

43%

36%

43%

35%

49%

38%

31%

43%

36%

39%

34%

7%

12%

14%

13%

9%

11%

6%

6%

15%

8%

6%

5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Heemskerk Dorp Commandeurs en Marquette Hofland, Oosterwijk en Zuidbroek Heemskerkerduin en Noorddorp Poelenburg en Oosterzij Noordbroek en De Trompet Kerkbeek Assumburg Hoogdorp en Waterakkers Broekpolder en Oostelijk Heemskerk

helemaal eens eens niet eens / niet oneens oneens helemaal oneens

6,9 6,5

6,6

1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0

Heemskerk Beverwijk Velsen

(27)

Figuur 2.27: Gemeente Heemskerk. Hoe waardeert u de zorg van uw gemeente voor uw woon- en leefomgeving?

Bron: Burgerpeiling gemeente Heemskerk 2017, Companen.

Het gemiddelde rapportcijfer voor de zorg van de gemeente voor de woon- en leefomgeving varieert per wijk van 6,3 tot 7,2. In Heemskerkerduin en Noorddorp wordt door de buurtbewoners gemiddeld het laagste rapportcijfer gegeven voor de zorg van de gemeente voor uw woon- en leefomgeving. Hogere gemiddelde rapportcijfers zien we in Commandeurs en Marquette, Noordbroek en De Trompet, Kerkbeek, Assumburg en Hoogdorp en Waterakkers.

Stellingen over het betrekken van buurtbewoners bij leefbaarheid

We hebben de respondenten een aantal stellingen voorgelegd over het betrekken van buurtbewoners en –organisaties bij de buurtaanpak van de leefbaarheid.

Figuur 2.28: Gemeente Heemskerk. Stellingen betrekken buurtbewoners en -organisatie bij de buurtaanpak van leefbaarheid.

Bron: Burgerpeiling gemeente Heemskerk 2017, Companen.

Ongeveer 30 à 40% van de buurtbewoners is het (helemaal) eens met de stellingen. Het ondersteunen van buurtinitiatieven op het gebied van leefbaarheid door de gemeente wordt, door de inwoners, net wat beter beoordeeld dan de oproep vanuit de gemeente aan buurtbewoners om zelf een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid en het betrekken van de buurt bij de aanpak van de leefbaarheid.

6,9 7,1 6,9 6,3

6,7 7,2 7,1

7,2 7,0 6,5

1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0

Heemskerk Dorp Commandeurs en Marquette Hofland, Oosterwijk en Zuidbroek Heemskerkerduin en Noorddorp Poelenburg en Oosterzij Noordbroek en De Trompet Kerkbeek Assumburg Hoogdorp en Waterakkers Broekpolder en Oostelijk Heemskerk

28%

32%

36%

43%

37%

41%

19%

22%

15%

8%

8%

6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

De gemeente betrekt de buurt voldoende bij de aanpak van de leefbaarheid

De gemeente doet een beroep op de buurtbewoners om zelf een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid

De gemeente ondersteunt buurtinitiatieven op het gebied van leefbaarheid voldoende

helemaal eens eens niet eens / niet oneens oneens helemaal oneens

(28)

In Heemskerk zijn de inwoners het minder vaak oneens over het betrekken van de buurt bij de aanpak van de leefbaarheid dan in Beverwijk en Velsen. Het beroep doen op de buurtbewoners om zelf een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid kan rekenen op een hoger aandeel ‘eens’ in de gemeente Heemskerk dan in de gemeenten Beverwijk en Velsen. Dit geldt ook voor het ondersteunen van buurtinitiatieven.

Inwoners van de gemeente Heemskerk zijn over het algemeen meer tevreden over het betrekken van buurtbewoners en –organisaties bij de buurtaanpak van leefbaarheid.

Uit de enquêteresultaten kunnen we ook het belang afleiden dat inwoners van Heemskerk aan de verschillende stellingen hechten. Zij hechten het grootste belang aan het betrekken van de buurt bij de aanpak van leefbaarheid. Als op dit punt de tevredenheid vergroot kan worden, heeft dat het grootste effect op de algehele tevredenheid.

De drie stellingen worden vaker door oudere inwoners onderschreven dan door jongere inwoners.

Tabel 2.29: Gemeente Heemskerk. Stellingen betrekken buurtbewoners en -organisatie bij de buurtaanpak van leefbaarheid.

Percentage (helemaal) eens.

De gemeente betrekt de buurt voldoende bij de aanpak van de leefbaarheid

De gemeente doet een beroep op de buurtbewoners om zelf een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid

De gemeente ondersteunt buurtinitiatieven op het gebied van leefbaarheid voldoende

Heemskerk-Dorp 31% 30% 46%

Commandeurs en Marquette 18% 22% 25%

Hofland, Oosterwijk en Zuidbroek 31% 42% 40%

Heemskerkerduin en Noorddorp 20% 17% 40%

Poelenburg en Oosterzij 38% 39% 37%

Noordbroek en De Trompet 33% 34% 41%

Kerkbeek 27% 26% 30%

Assumburg 28% 35% 41%

Hoogdorp en Waterakkers 24% 36% 40%

Broekpolder en Oostelijk Heemskerk 30% 37% 34%

Bron: Burgerpeiling gemeente Heemskerk 2017, Companen.

In Hofland, Oosterwijk en Zuidbroek ligt het aandeel oneens wat hoger dan in andere buurten bij de stelling ‘de gemeente betrekt de buurt voldoende bij de aanpak van de leefbaarheid’. In Heemskerkerduin en Noorddorp geven buurtbewoners aan het vaker niet eens en niet oneens te zijn met deze stelling. In Poelenburg en Oosterzij zijn de inwoners over het algemeen iets meer tevreden over het betrekken van de buurt bij de aanpak van de leefbaarheid.

In Heemskerkerduin en Noorddorp zien we een lager percentage (helemaal) eens op de stelling ‘de gemeente doet een beroep op de buurtbewoners om zelf een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid’.

Het aandeel ‘niet eens, niet oneens’ ligt in deze buurt ook hoog.

(29)

Bijna de helft van de inwoners zet zich in voor de leefbaarheid in hun buurt

Figuur 2.30: Gemeente Heemskerk. In welke mate heeft u zich de afgelopen 12 maanden ingezet voor de leefbaarheid van uw buurt?

Bron: Burgerpeiling gemeente Heemskerk 2017, Companen.

Bijna de helft van de respondenten geeft aan dat zij zich hebben ingezet voor de leefbaarheid van hun buurt. Ongeveer 5% van de respondenten doet dit intensief. Ruim de helft van de inwoners in Heemskerk geeft aan zich (vrijwel) nooit in te zetten voor de leefbaarheid in hun buurt. Dit is hoger dan in Beverwijk en Velsen. Van de inwoners tot 30 jaar zien we dat twee derde zich (vrijwel) nooit inzet voor de leefbaarheid in hun buurt.

Figuur 2.31: Gemeente Heemskerk. In welke mate heeft u zich de afgelopen 12 maanden ingezet voor de leefbaarheid van uw buurt?

Bron: Burgerpeiling gemeente Heemskerk 2017, Companen.

Het aandeel buurtbewoners dat intensief en/of incidenteel zich heeft ingezet voor de leefbaarheid van hun buurt varieert per wijk. Het grootste aandeel inwoners dat zich (vrijwel) nooit inzet voor de leefbaarheid in hun buurt woont in Commandeurs en Marquette (62%). In Heemskerkerduin en Noorddorp en Kerkbeek zet meer dan de helft van de buurtbewoners zicht incidenteel in voor de leefbaarheid in hun buurt (41% in de gemeente).

5%

9%

8%

41%

42%

46%

53%

48%

46%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Heemskerk Beverwijk Velsen

intensief incidenteel (vrijwel) nooit

7%

10%

7%

8%

4%

4%

5%

42%

37%

35%

56%

42%

40%

53%

40%

38%

44%

51%

62%

55%

37%

50%

57%

44%

56%

57%

51%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Heemskerk Dorp Commandeurs en Marquette Hofland, Oosterwijk en Zuidbroek Heemskerkerduin en Noorddorp Poelenburg en Oosterzij Noordbroek en De Trompet Kerkbeek Assumburg Hoogdorp en Waterakkers Broekpolder en Oostelijk Heemskerk

intensief incidenteel (vrijwel) nooit

(30)

Bijna driekwart van de buurtbewoners wil zich (blijven) inzetten voor de leefbaarheid

Naast de afgelopen jaren hebben we ook gevraagd aan de respondenten om een blik in de toekomst te werpen en aan te geven of zij zich willen (blijven) inzetten voor de leefbaarheid van hun buurt.

Figuur 2.32: Gemeente Heemskerk. Zou u zich in de nabije toekomst actief willen (blijven) inzetten voor de leefbaarheid van uw buurt?

Bron: Burgerpeiling gemeente Heemskerk 2017, Companen.

Bijna driekwart van de buurtbewoners geeft aan zich zeker of misschien te willen (blijven) inzetten voor de leefbaarheid van hun buurt. Ruim 15% geeft aan dit zeker te willen doen. Dit ligt lager dan in Beverwijk en Velsen. Ouderen, met name 75+-ers, geven vaker aan zich niet te willen (blijven) inzetten. De leeftijdsgroep tot 65 jaar houdt graag een slag om de arm: ongeveer 60% van hen geeft aan zich misschien in te willen zetten.

Figuur 2.33: Gemeente Heemskerk. Zou u zich in de nabije toekomst actief willen (blijven) inzetten voor de leefbaarheid van uw buurt?

Bron: Burgerpeiling gemeente Heemskerk 2017, Companen.

In de wijk Hoogdorp en Waterakkers ligt het aandeel buurtbewoners dat zich misschien wil (blijven) inzetten hoger (71%) dan in andere wijken. Het totale aandeel dat zich wil (blijven) inzetten voor de leefbaarheid in hun buurt ligt niet veel hoger dan in andere wijken. Het aandeel dat zich zeker wil inzetten ligt in deze wijk wat lager.

17%

20%

22%

56%

51%

57%

28%

28%

21%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Heemskerk Beverwijk Velsen

ja, zeker ja, misschien nee

22%

17%

18%

20%

19%

14%

20%

15%

8%

20%

47%

56%

52%

62%

48%

56%

58%

54%

71%

54%

32%

27%

29%

18%

33%

30%

22%

31%

21%

26%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Heemskerk Dorp Commandeurs en Marquette Hofland, Oosterwijk en Zuidbroek Heemskerkerduin en Noorddorp Poelenburg en Oosterzij Noordbroek en De Trompet Kerkbeek Assumburg Hoogdorp en Waterakkers Broekpolder en Oostelijk Heemskerk

ja, zeker ja, misschien nee

(31)

2.6 Voorzieningen in de buurt

Voldoende groen, parkeerplaatsen, winkels en scholen in de buurt?

Figuur 2.34: Gemeente Heemskerk. Stellingen buurt.

Bron: Burgerpeiling gemeente Heemskerk 2017, Companen.

Bijna iedereen is tevreden over de hoeveelheid groen, het aantal winkels voor dagelijkse boodschappen en het basisonderwijs in de buurt (88-94%). Er is wat meer onvrede over de hoeveelheid parkeergelegenheid: 55% is het (helemaal) eens met de stelling ‘in mijn buurt is voldoende parkeergelegenheid.

Inwoners van Heemskerk zijn vaker tevreden over de hoeveelheid groen en parkeergelegenheid in hun buurt dan inwoners van Beverwijk en Velsen.

Jongere inwoners van Heemskerk zijn vaker tevreden over de hoeveelheid winkels voor dagelijkse boodschappen dan oudere inwoners. Op de stelling ‘in mijn buurt is voldoende basisonderwijs’ wordt vaker door inwoners tot 40 jaar helemaal eens geantwoord. De leeftijdsgroep 55+ is het hier vaker mee eens.

Tabel 2.35: Gemeente Heemskerk. Stellingen buurt. Percentage (helemaal) eens.

In mijn buurt is voldoende groen

In mijn buurt is voldoende parkeergelegenheid

Winkels voor dagelijkse boodschappen zijn voldoende nabij

Basisonderwijs is voldoende nabij voor (mijn) kinderen

Heemskerk-Dorp 79% 67% 100% 82%

Commandeurs en Marquette 92% 33% 95% 100%

Hofland, Oosterwijk en Zuidbroek 95% 70% 95% 98%

Heemskerkerduin en Noorddorp 93% 68% 87% 90%

Poelenburg en Oosterzij 94% 66% 99% 94%

Noordbroek en De Trompet 91% 38% 63% 92%

Kerkbeek 82% 66% 99% 92%

Assumburg 89% 57% 92% 97%

Hoogdorp en Waterakkers 88% 40% 95% 89%

Broekpolder en Oostelijk Heemskerk 86% 56% 70% 97%

Bron: Burgerpeiling gemeente Heemskerk 2017, Companen.

30%

16%

40%

41%

59%

39%

48%

53%

5%

14%

6%

5%

5%

18%

5%

13%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

…groen

…parkeergelegenheid

…winkels voor dagelijkse boodschappen

…basisonderwijs voor (mijn) kinderen

In mijn buurt is/zijn voldoende...

helemaal eens eens niet eens / niet oneens oneens helemaal oneens

(32)

In Heemskerk-Dorp geven meer inwoners aan dat er onvoldoende groen is. Opvallend is het lage aandeel tevredenheid over de parkeergelegenheid bij buurtbewoners in Commandeurs en Marquette, Noordbroek en De Trompet en Hoogdorp en Waterakkers. In de wijken Hofland, Oosterwijk en Zuidbroek en Heemskerkerduin en Noorddorp geven de inwoners vaker aan tevreden te zijn met de hoeveelheid parkeerplaatsen. Alleen in de wijken Noordbroek en De Trompet en Broekpolder en Oostelijk Heemskerk ligt het aandeel buurtbewoners dat tevreden is over de hoeveelheid winkels voor dagelijkse boodschappen veel lager dan in andere wijken. Over het basisonderwijs zijn inwoners van de wijken Hofland, Oosterwijk en Zuidbroek, Poelenburg en Oosterzij, Noordbroek en De Trompet en Assumburg wat meer tevreden dan in andere wijken. Het meest tevreden zijn de inwoners van Broekpolder en Oostelijk Heemskerk (58% is het helemaal eens met deze stelling; 41% in de gemeente).

Tevredenheid voorzieningen in de buurt

Figuur 2.36: Gemeente Heemskerk. Stellingen voorzieningen.

Bron: Burgerpeiling gemeente Heemskerk 2017, Companen.

Inwoners van Heemskerk zijn tevreden over de voorzieningen in hun nabijheid. Het meest tevreden zijn zij over de zorgvoorzieningen (88% is (zeer) tevreden). De tevredenheid over de welzijnsvoorzieningen, speelvoorzieningen, sportvoorzieningen en het openbaar vervoer ligt rond de 70%.

In Heemskerk zijn de inwoners meer tevreden over de welzijnsvoorzieningen dan in Velsen. Inwoners van Heemskerk zijn vaker tevreden over speelvoorzieningen dan in Beverwijk en Velsen. Het openbaar vervoer lijkt in de gemeenten Beverwijk en Velsen beter geregeld dan in Heemskerk. In Heemskerk geven de respondenten aan vaker ontevreden te zijn.

Inwoners van 40 jaar en ouder zijn vaker tevreden over zorg- en welzijnsvoorzieningen in Heemskerk.

Jongeren tot 40 jaar zijn vaker zeer tevreden over zorgvoorzieningen en vaker ontevreden over welzijnsvoorzieningen. Het openbaar vervoer wordt door 75+-ers minder goed beoordeeld dan inwoners tot 30 jaar. Zij zijn vaker zeer tevreden.

19%

10%

11%

11%

12%

69%

59%

58%

62%

56%

9%

23%

20%

20%

19%

6%

9%

6%

10% 4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

(Gezondheids-) zorgvoorzieningen Welzijnsvoorzieningen Speelvoorzieningen (kinderen tot 12 jaar) Sportvoorzieningen Openbaar vervoer

zeer tevreden tevreden niet tevreden / niet ontevreden ontevreden zeer ontevreden

(33)

Tabel 2.37: Gemeente Heemskerk. Stellingen voorzieningen. Percentage (zeer) tevreden.

(Gezondheids-) zorgvoor- zieningen

Welzijns- voorzieningen

Speelvoor- zieningen (kinderen tot 12 jaar)

Sport- voorzieningen

Openbaar vervoer

Heemskerk-Dorp 90% 77% 37% 73% 74%

Commandeurs en

Marquette 92% 72% 80% 83% 77%

Hofland, Oosterwijk en

Zuidbroek 90% 68% 81% 81% 63%

Heemskerkerduin en

Noorddorp 93% 86% 73% 84% 70%

Poelenburg en Oosterzij 89% 70% 63% 69% 81%

Noordbroek en De

Trompet 81% 68% 66% 64% 55%

Kerkbeek 88% 74% 61% 81% 77%

Assumburg 86% 74% 72% 73% 58%

Hoogdorp en Waterakkers 82% 65% 70% 70% 70%

Broekpolder en Oostelijk

Heemskerk 97% 57% 72% 69% 66%

Bron: Burgerpeiling gemeente Heemskerk 2017, Companen.

In Broekpolder en Oostelijk Heemskerk zijn de buurtbewoners het meest tevreden over de zorgvoorzieningen in hun buurt. De welzijns- en sportvoorzieningen lijken zich te concentreren in de buurt Heemskerkerduin en Noorddorp: in deze wijk is 33% zeer tevreden over de welzijnsvoorzieningen en 28%

over de sportvoorzieningen. De speelvoorzieningen lijken wat meer verdeeld te zijn over de wijken in Heemskerk. In Heemskerkerduin en Noorddorp zijn de buurtbewoners vaker zeer tevreden over de speelvoorzieningen (26%).

(34)

3 Relatie inwoner – gemeente

In dit hoofdstuk gaan we in op het bestuur van de gemeente, de communicatie en het betrekken van inwoners bij plannen, activiteiten en voorzieningen.

Vertrouwen in de gemeente?

Figuur 3.1: Gemeente Heemskerk. Hoeveel vertrouwen heeft u in de manier waarop uw gemeente wordt bestuurd?

Bron: Burgerpeiling gemeente Heemskerk 2017, Companen.

Eén op de vier inwoners geeft aan (heel) veel vertrouwen te hebben in de manier waarop de gemeente Heemskerk wordt bestuurd. In Velsen hebben de inwoners nog wat meer vertrouwen. Opvallend is het hoge percentage jongeren tot 30 jaar die aangeven nauwelijks tot geen vertrouwen te hebben in de manier van besturen. De leeftijdsgroep 30 tot 40 jaar heeft juist weer meer vertrouwen.

Figuur 3.2: Gemeente Heemskerk. Hoeveel vertrouwen heeft u in de manier waarop uw gemeente wordt bestuurd?

Bron: Burgerpeiling gemeente Heemskerk 2017, Companen.

Het beeld varieert wat per wijk, maar echt grote verschillen zijn er niet.

Ook zijn er een aantal stellingen voorgelegd aan de inwoners van Heemskerk.

24%

20%

30%

52%

52%

50%

16%

19%

13%

6%

8%

7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Heemskerk Beverwijk Velsen

heel veel veel niet veel / niet weinig weinig nauwelijks tot geen

5%

30%

23%

22%

19%

34%

24%

26%

19%

26%

18%

47%

54%

57%

49%

44%

51%

48%

59%

52%

57%

19%

14%

11%

22%

16%

18%

18%

17%

18%

12%

4%

8%

5%

9%

5%

6%

5%

4%

4%

12%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Heemskerk Dorp Commandeurs en Marquette Hofland, Oosterwijk en Zuidbroek Heemskerkerduin en Noorddorp Poelenburg en Oosterzij Noordbroek en De Trompet Kerkbeek Assumburg Hoogdorp en Waterakkers Broekpolder en Oostelijk Heemskerk

heel veel veel niet veel / niet weinig weinig nauwelijks tot geen

(35)

Figuur 3.3: Gemeente Heemskerk. Stellingen relatie inwoner – gemeente.

Bron: Burgerpeiling gemeente Heemskerk 2017, Companen.

De tevredenheid over deze stellingen varieert weinig. Zo’n 25 à 30% is het (helemaal) eens. Alleen over de stelling ‘inwoners en organisaties krijgen voldoende ruimte om ideeën en initiatieven te realiseren’ zijn nog meer inwoners (zeer) tevreden (38%).

In Heemskerk vinden inwoners vaker dat de gemeente voldoende toezicht houdt op het naleven van regels dan in Beverwijk en Velsen. Bijna de helft van de inwoners van Heemskerk geeft aan dat zij het ‘niet eens, niet oneens’ zijn met de stelling ‘gemeente stelt zich flexibel op’ en ‘gemeente luistert voldoende naar mening inwoners’. In de andere twee gemeenten ligt dit percentage lager.

Inwoners tussen 30 en 40 jaar zijn het vaker eens met de stelling ‘de gemeente luistert voldoende naar de mening van inwoners’. Jongere inwoners tot 30 jaar zijn het vaker helemaal oneens met deze stelling. Op de stelling ‘de gemeente betrekt inwoners voldoende bij plannen’ nemen 55 tot 75 jarigen vaker een neutrale positie in dan andere leeftijdsgroepen.

27%

29%

21%

24%

30%

37%

51%

40%

50%

49%

42%

46%

16%

20%

19%

18%

18%

12%

8%

7%

9%

8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

…doet wat ze zegt ...houdt voldoende toezicht op het naleven van regels

...stelt zich flexibel op als dat nodig is ...luistert voldoende naar mening inwoners ...betrekt inwoners voldoende bij plannen,

activiteiten en voorzieningen Inwoners en organisaties krijgen voldoende ruimte

om ideeën en initiatieven te realiseren

De gemeente...

helemaal eens eens niet eens / niet oneens oneens helemaal oneens

(36)

Tabel 3.4: Gemeente Heemskerk. Stellingen relatie inwoner – gemeente. Percentage (helemaal) eens.

De gemeente doet wat ze zegt De gemeente houdt voldoende toezicht op het naleven van regels De gemeente stelt zich flexibel op als dat nodig is De gemeente luistert voldoende naar de mening van haar inwoners De gemeente betrekt inwoners voldoende bij haar plannen, activiteiten en voorzieningen Inwoners en organisaties krijgen voldoende ruimte om ideeën en initiatieven te realiseren

Heemskerk-Dorp 22% 27% 19% 19% 36% 32%

Commandeurs en Marquette 23% 31% 16% 19% 27% 29%

Hofland, Oosterwijk en Zuidbroek 37% 32% 33% 34% 38% 44%

Heemskerkerduin en Noorddorp 15% 31% 15% 9% 35% 31%

Poelenburg en Oosterzij 32% 40% 32% 34% 37% 36%

Noordbroek en De Trompet 31% 31% 20% 25% 25% 38%

Kerkbeek 27% 37% 28% 28% 31% 31%

Assumburg 34% 36% 23% 25% 31% 40%

Hoogdorp en Waterakkers 27% 28% 17% 23% 36% 49%

Broekpolder en Oostelijk Heemskerk 20% 18% 15% 16% 20% 30%

Bron: Burgerpeiling gemeente Heemskerk 2017, Companen.

Inwoners van Broekpolder en Oostelijk Heemskerk geven op alle stellingen (behalve de laatste) vaker dan inwoners van andere wijken aan dat zij het (helemaal) oneens zijn. Er lijkt in deze wijk dus grote(re) onvrede te zijn met het handelen van de gemeente.

Figuur 3.5: Gemeente Heemskerk. Hoe waardeert u de wijze waarop uw gemeente inwoners en organisaties betrekt en de samenwerking zoekt bij de totstandkoming en de uitvoering van beleid?

Bron: Burgerpeiling gemeente Heemskerk 2017, Companen.

Gemiddeld geven de inwoners van Heemskerk een 6,0 voor de wijze waarop de gemeente inwoners en organisaties betrekt en de samenwerking zoekt bij de totstandkoming en de uitvoering van beleid.

Inwoners tot 30 jaar geven gemiddeld zelfs een onvoldoende (5,4).

6,0 5,9 5,8

1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0

Heemskerk Beverwijk Velsen

(37)

Figuur 3.6: Gemeente Heemskerk. Hoe waardeert u de wijze waarop uw gemeente inwoners en organisaties betrekt en de samenwerking zoekt bij de totstandkoming en de uitvoering van beleid?

Bron: Burgerpeiling gemeente Heemskerk 2017, Companen.

Het laagste gemiddelde rapportcijfer zien we in Broekpolder en Oostelijk Heemskerk. Buurtbewoners geven gemiddeld een 5,3. Inwoners van deze wijk gaven ook vaker aan (zeer) ontevreden te zijn over onder andere het toezicht houden van de gemeente, flexibel opstellen, luisteren en betrekken van de inwoners bij plannen.

6,3 5,7

6,0 5,8

6,3 5,9

6,2 6,1

6,2 5,3

1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0

Heemskerk Dorp Commandeurs en Marquette Hofland, Oosterwijk en Zuidbroek Heemskerkerduin en Noorddorp Poelenburg en Oosterzij Noordbroek en De Trompet Kerkbeek Assumburg Hoogdorp en Waterakkers Broekpolder en Oostelijk Heemskerk

(38)

4 Gemeentelijke dienstverlening

Wat vinden de inwoners van Heemskerk van de dienstverlening van de gemeente? Hebben zij het afgelopen jaar contact gehad met de gemeente? En zijn de inwoners tevreden over de informatievoorziening vanuit de gemeente? In dit hoofdstuk worden de vragen behandeld die hierover gaan.

4.1 Waardering dienstverlening gemeente

Figuur 4.1: Gemeente Heemskerk. Rapportcijfer dienstverlening gemeente.

Bron: Burgerpeiling gemeente Heemskerk 2017, Companen.

De algemene dienstverlening en de dienstverlening via digitale faciliteiten krijgen beiden gemiddeld een 6,9. De verschillen tussen de gemeenten zijn klein. Het gemiddelde rapportcijfer voor de algemene dienstverlening van de gemeente ligt in Heemskerk hoger dan in Beverwijk en Velsen. Naar leeftijd zijn er weinig verschillen te zien.

6,9

6,6

6,7 6,9

6,9

6,9

1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0

Heemskerk

Beverwijk

Velsen

Rapportcijfer algemene dienstverlening gemeente

Rapportcijfer dienstverlening gemeente via digitale faciliteiten

Referenties

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Heemskerk heeft twee culturele instellingen die een breed publiek bereiken en met professionals werken (de Bibliotheek IJmond Noord en het Cultuurhuis Heemskerk), een groot

Om inzicht te verkrijgen in de mate van het omgevingslawaai waaraan inwoners van Heemskerk worden blootgesteld, zijn geluidsbelastingkaarten voor het jaar 2016 opgesteld.. Aan de

Parkeer + Zorg: een gemeentelijke initiatief waarbij een bewoner de parkeerplaats ter hoogte van zijn inrit aanbiedt aan zorgverstrekkers tijdens de uitvoering van de zorg.. De

Het Lokaal Preventieakkoord richt zich op alle inwoners van Heemskerk, van alle generaties, maar heeft oog voor inwoners voor wie een gezonde leefstijl niet zo vanzelfsprekend

Uitstroom betekent het aantal uitgestroomde cliënten waar we de zorg hebben afgesloten in het betreffende kwartaal.. Eindstand betekent het aantal cliënten in zorg aan het einde

Indien het niet mogelijk is een ‘behoudenswaardige of beschermenswaardige’ vindplaats in situ te bewaren, zal het hier aanwezige bodemarchief voor het nageslacht bewaard dienen

Zijn er oudere tuinders die nog foto’s hebben van het hekwerk van voor 2000.. Wat verder van belang is dat de advocaat verklaringen krijgt (liefst meerdere) van tuinders die

Met ingang van de begroting 2019 zijn die modellen niet meer van kracht en leveren we de begroting aan het Classicale College voor de Behandeling van Beheerszaken (CCBB) via het