OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW)

Hele tekst

(1)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW)

Nummer : 1

Datum : 13 november 2013

Gegevens onderneming : a. Nokik B.V.

b. Kinderopvang De Riddertjes B.V.

c. Nokik Leidsche Rijn B.V.

allen kantoorhoudende te 2035 BK Haarlem aan de Robert Kochlaan 318.

Faillissementsnummer : C/15/13/604-605-606F Datum uitspraak : 29 oktober 2013

Curator : Mr. A.G. Moeijes

Rechter-commissaris : Mr. H.J.M. Burg Activiteiten onderneming : Kinderopvang

Omzetgegevens : € 4.513.020,-- (2012, geconsolideerd) Personeel gemiddeld aantal : 90 en 50 oproepkrachten

Verslagperiode : 22 oktober 2013 (i.v.m. pre-pack) tot 13 november 2013

Kas Bank rekeningnummer : 22.31.89.456

Saldo einde verslagperiode : € 171.904,84 + € 1.784,16 derdenrekening Bestede uren verslagperiode : 165 uur en 18 minuten

Bestede uren totaal : 165 uur en 18 minuten

1. INVENTARISATIE 1.1 Directie en organisatie

De onderneming biedt vanaf 2000 kinderdagopvang aan (KDV).

Aanvankelijk alleen kinderdagopvang, later ook Buitenschoolse Opvang (BSO) en Voorschoolse Opvang (VSO).

In de periode van 2000 tot 2013 is Nokik gegroeid van 1 vestiging naar een organisatie met 19 vestigingen in Haarlem, Beverwijk, Wijk aan Zee, Hoevelaken, Utrecht, Rotterdam, Capelle a/d IJssel, Ridderkerk en Breda.

15 vestigingen werden geëxploiteerd door Nokik B.V.

Deze vennootschap is opgericht in 2000.

Enig aandeelhouder is Nokik Groep B.V.

(2)

Bestuurder en indirect grootaandeelhouder van Nokik Groep B.V. is de heer B.N.O.

Huysman.

De vestiging te Ridderkerk werd geëxploiteerd door Kinderopvang De Riddertjes B.V.

Deze vennootschap is opgericht in 2011.

Enig aandeelhouder is Nokik Groep B.V.

Bestuurder en indirect grootaandeelhouder van Nokik Groep B.V. is de heer B.N.O.

Huijsman.

De vestigingen rond Utrecht werden geëxploiteerd door Nokik Leidsche Rijn B.V.

Deze vennootschap is opgericht in 2009.

Enig aandeelhouder is Nokik Groep B.V.

Bestuurder en indirect grootaandeelhouder van Nokik Groep B.V. is de heer B.N.O.

Huijsman.

Nokik Groep B.V. is niet failliet.

Nokik Groep B.V. was ook aandeelhouder van Nokik OOPO B.V., ook deze vennootschap is niet gefailleerd.

In deze vennootschap werd de TSO activiteiten geëxploiteerd.

1.2 Winst en verlies Nokik B.V.

Omzet Resultaat Eigen vermogen

2011 3.484.439 104.451 361.721

2012 3.530.491 (72.544) 204.799

2013 * 2.618.328 (258.773) (68.566)

Kinderopvang De Riddertjes B.V.

2011 2.814 (35.673) (17.673)

2012 137.556 (101.336) (119.009)

2013* 135.987 (49.204) (169.214)

Nokik Leidsche Rijn B.V.

2011 1.015.065 48.989 67.129

2012 844.973 8.602 65.598

2013* 431.864 (33.691) 30.519

* Interne cijfers 1.3 Balanstotaal

€ 1.004.721,-- geconsolideerd per ultimo 2012.

(3)

1.4 Lopende procedures Geen.

1.5 Verzekeringen

Aansprakelijkheidsverzekeringen worden niet opgezegd en zullen vervallen wegens niet-betaling.

De overige gebruikelijke verzekeringen zijn voortgezet hangende het doordraaien van de onderneming en zullen daarna worden opgezegd.

1.6 Huur

21 locaties alsmede het hoofdkantoor werden gehuurd van verschillende verhuurders.

De huurovereenkomsten zijn inmiddels opgezegd.

1.7 Oorzaken faillissement

In de periode 2006-2011 heeft de overheid verschillende maatregelen genomen om de kinderopvang toegankelijker en goedkoper te maken.

Afhankelijk van de regeling was de bijdrage van de ouders 10 à 50% van de kosten, de rest werd door de overheid gedragen.

Door deze stimuleringsmaatregelen is de markt voor kinderopvang snel gegroeid.

Nokik heeft op deze trend ingespeeld en tal van nieuwe locaties geopend.

Er zijn ook huurcontracten gesloten voor nieuw te bouwen locaties.

Als gevolg van de economische crisis en de jarenlange overschrijdingen van het kinderopvangbudget is door de overheid de bijdrage vanaf 2011 aanzienlijk verminderd.

Tegelijk zijn de kwaliteitseisen en dus ook de kosten de laatste jaren toegenomen.

Deze combinatie van factoren heeft er toe geleid dat met name vanaf medio 2012 de omzet is teruggelopen, maar de kosten juist zijn toegenomen.

Dit is een landelijke trend.

Nokik heeft geprobeerd kosten te verminderen, maar was gebonden aan een minimale personele bezetting van de locaties en langlopende huurcontracten.

De directie heeft een overnamekandidaat gezocht en nadat bleek dat een

overname alleen mogelijk zou zijn na een faillissement, is de rechtbank gevraagd een beoogd curator te benoemen (zie hierna onder 6.3 e.v.)

Naar eventuele andere oorzaken wordt onderzoek ingesteld.

2. PERSONEEL

2.1 Aantal personeelsleden bij het uitspreken van het faillissement : 90

Oproepkrachten : 50

2.2 Aantal personeelsleden in het jaar voor het faillissement : +/- 100

2.3 Datum ontslagaanzegging : 30-10-13

(4)

Werkzaamheden:

Op 29 oktober 2009 zijn de vakbonden op grond van de Wet Melding Collectief Ontslag geïnformeerd over het voorgenomen ontslag.

Nadat duidelijk was dat de vakbonden geen gebruik maakten van de geboden mogelijkheid om gehoord te worden, zijn op 30 oktober 2013 alle

arbeidsovereenkomsten opgezegd, omdat er geen voldoende financiële middelen beschikbaar waren om de financiële verplichtingen uit de arbeidsovereenkomsten na te komen.

De collectieve intake door het UWV op verschillende locaties heeft inmiddels plaatsgevonden.

3. ACTIVA

Onroerende zaken:

3.1 Beschrijving : n.v.t.

3.2 Verkoopopbrengst : n.v.t.

3.3 Hoogte hypotheek : n.v.t.

3.4 Boedelbijdrage : n.v.t.

Werkzaamheden:

n.v.t.

Bedrijfsmiddelen:

3.5 Beschrijving 3.6 Verkoopopbrengst 3.7 Boedelbijdrage Inventaris vestigingen zie 6.3 e.v. n.v.t.

Inventaris kantoor p.m. n.v.t.

Voertuigen p.m. p.m.

Werkzaamheden:

De inventaris van de vestigingen is grotendeels verkocht in het kader van de diverse doorstarten.

De kantoorinventaris en de inventaris van enkele al gesloten vestigingen moet nog worden verkocht.

Over het wagenpark wordt nog onderhandeld.

3.8 Bodemvoorrecht fiscus

De fiscus heeft een vordering van circa € 100.000,--.

(5)

Deze vordering is ten aanzien van de inventaris bevoorrecht boven het stil pandrecht van de bank.

Voorraden/onderhanden werk

3.9 Beschrijving : Zeer beperkte voorraad verzorgingsmiddelen etc.

3.10 Verkoopopbrengst : Verdisconteerd in de koopsom inventaris 3.11 Boedelbijdrage : n.v.t.

Werkzaamheden:

Op een aantal vestigingen is gecontroleerd en vastgesteld dat de voorraad bestond uit een zeer kleine hoeveelheid luiers en andere verzorgingsmiddelen, alsmede teken- en verfspullen.

Deze voorraad vertegenwoordigde nauwelijks waarde.

Onderhanden werk is er nauwelijks.

De door de ouders verschuldigde bijdragen werd aan het begin van de maand per automatische incasso geïncasseerd.

Andere activa

3.12 Beschrijving 3.13 Verkoopopbrengst

Goodwill Zie 6.3 e.v.

4. DEBITEUREN

4.1 Omvang debiteuren :

- Handelsdebiteuren ca € 20.000,--

- Doordraaidebiteuren € 66.349,49

- Vordering op Huysman Beheersmij B.V. € 175.000,--

4.2 Opbrengst : p.m.

4.3 Boedelbijdrage : p.m.

Werkzaamheden:

De debiteuren worden tot betaling aangeschreven.

Terzake de vordering op Huysman Beheersmij B.V. heeft inmiddels overleg met de bestuurder plaatsgevonden.

5. BANK/ZEKERHEDEN 5.1 Vordering van bank

(6)

De ING Bank N.V. heeft een vordering ingediend groot € 43.112,65 deels bestaande uit bankgarantiefaciliteiten.

In het kader van de doorstart is bedongen dat bankgaranties van overgenomen locaties door de doorstarter worden vervangen door eigen garanties zodat de betreffende bankgaranties verstrekt door Nokik vrijvallen.

5.2 Leasecontracten

Een klein aantal zaken is gehuurd.

5.3 Beschrijving zekerheden

De bank heeft aanspraak gemaakt op de navolgende zekerheden:

- Pandrecht inventaris - Pandrecht voertuigen - Pandrecht vorderingen 5.4 Separatistenpositie

N.v.t.

5.5 Boedelbijdragen

P.m.

Naar het zich laat aanzien zal de bank volledig uit de opbrengst van verpande zaken kunnen worden voldaan.

5.6 Eigendomsvoorbehoud

Alle crediteuren zijn aangeschreven en verzocht aan te geven of aanspraak wordt gemaakt op eigendomsvoorbehoud of enig ander zekerheidsrecht.

5.7 Reclamerechten

Er zijn geen reclamerechten uitgeoefend.

5.8 Retentierecht

Er zijn geen retentierechten uitgeoefend.

Werkzaamheden:

Diversen.

6. DOORSTART/VOORTZETTEN Voortzetten:

6.1 Exploitatie/zekerheden

Een deel van de locaties is verkocht in het kader van de pre-pack doorstart (zie hierna onder 6.3 e.v.).

Voor de overige locaties is vanaf datum faillissement een koper gezocht.

(7)

Op één na zijn de operationele locaties inmiddels verkocht waarbij de overdracht plaatsvindt per 1 december 2013 zodat de maand november wordt doorgedraaid door de boedel.

6.2 Financiële verslaglegging Volgt bij verslag 2.

Werkzaamheden:

Coördinatie en controle.

Doorstart:

6.3 Beschrijving

De directie heeft de rechtbank op 22 oktober 2013 verzocht een beoogd curator aan te wijzen.

Door de directie is op 23 oktober 2013 een plan gepresenteerd voor een doorstart van 13 vestigingen door een vennootschap verbonden aan Brood & Spelen B.V., een vergelijkbare organisatie.

De transactie met Brood & Spelen betrof niet alleen de doorstart van deze vestigingen, maar ook een aandelentransactie waarmee de niet gefailleerde vennootschap Nokik OOPO B.V. werd overgedragen.

Omdat de informatie aanvankelijk ontoereikend was heeft in de dagen daarna nader onderzoek en taxatie plaatsgevonden.

De curator heeft informatie ingewonnen over te realiseren opbrengsten bij een doorstart na faillissement.

13 vestigingen zijn na onderhandeling uiteindelijk op 29 oktober 2013 verkocht voor

€ 112.500,--.

Het feit dat de koper zich heeft verbonden om aan ca 60 van de 90

personeelsleden een arbeidsovereenkomst aan te bieden, heeft daarbij een rol gespeeld.

Over verkoop van het wagenpark kon binnen de gegeven periode geen

overeenstemming worden bereikt, mede omdat niet duidelijk was welke voertuigen er precies zijn en wat deze waard zijn.

Over de voertuigen wordt nog onderhandeld.

Na het faillissement is contact gezocht met gegadigden voor de overige 6 vestigingen.

5 vestigingen zijn inmiddels aan verschillende partijen verkocht voor totaal

€ 43.500,--.

1 vestiging kon niet worden verkocht, omdat de verhuurder weigert mee te werken.

Al voor het faillissement was door de directie besloten dat deze vestiging per 1 december 2013 zou sluiten.

6.4 Verantwoording Zie 6.3.

(8)

6.5 Opbrengst

€ 156.000,-- Werkzaamheden:

Inventariseren en analyseren diverse gegevens, onderzoek, onderhandelingen, overeenkomsten, overleg belanghebbenden etc.

7. RECHTMATIGHEID 7.1 Boekhoudplicht

Het onderzoek naar de administratie is inmiddels aangevangen.

7.2 Depot jaarrekeningen In onderzoek.

7.3 Goedkeurende verklaring accountant

Aangezien de vennootschap binnen de door artikel 2:396 BW gestelde grenzen valt, hoeft aan de jaarrekening geen verklaring omtrent de getrouwheid daarvan te worden toegevoegd.

7.4 Stortingsverplichting op aandelen In onderzoek.

7.5 Onbehoorlijk bestuur In onderzoek.

7.6 Paulianeus handelen In onderzoek.

8. CREDITEUREN

Omdat de vennootschappen nauw met elkaar zijn verweven, worden de crediteurencijfers geconsolideerd weergegeven.

8.1 Boedelvorderingen:

a. Salaris en verschotten curator : p.m.

b. UWV : p.m.

c. Verhuurder : p.m.

8.2 Preferente vordering fiscus : ca € 100.000,-- 8.3 Preferente vordering UWV : p.m.

(9)

8.4 Andere preferente crediteuren : p.m.

8.5 Aantal concurrente crediteuren : p.m.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren : ca. € 150.000,-- 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling : Nog niet bekend.

9. PROCEDURES 9.1 Naam wederpartij(en)

N.v.t.

9.2 Aard procedure N.v.t.

9.3 Stand procedure N.v.t.

Werkzaamheden:

10. OVERIG

10.1 Termijn afwikkeling faillissement Nog niet in te schatten.

10.2 Plan van aanpak

De nog te verrichten werkzaamheden zijn:

* Coördineren doordraaiperiode tot 1 december 2013.

* Verkoop resterende inventaris.

* Verkoop voertuigen.

* Onderzoek oorzaken faillissement.

* Onderzoek administratie.

* Incasso (doordraai)debiteuren.

* Incasso vordering Huysman Beheersmij B.V.

* Oplevering niet verkochte locaties.

10.3 Indiening volgend verslag

Het volgende verslag zal omstreeks 29 februari 2014 worden ingediend.

Velsen-Zuid, 13 november 2013 Mr. A.G. Moeijes, curator

(10)

TUSSENTIJDS FINANCIEEL VERSLAG

DATUM: 27 november 2013

in het faillissement van:

faillissementsnummer C. 15 / 13 / 604 - 606 F.

datum uitspraak 29-10-2013

rechter-commissaris curator

betrekking hebbend op verslag nrs.

A. BATEN subtot. incl. BTW mutaties totaal Af te dragen BTW

1. aangetroffen middelen

kas -

bank - -

giro - - - 2. opbrengsten verkopen

doorstart/verkoop vestigingen

aan Brood en Spelen 112.500,00 112.500,00

doorstart/verkoop overige

vestigingen 44.600,00 44.600,00

kosten ivm verkoop - - - - 3. debiteuren

debiteuren ivm voortzetten deel

activiteiten 32.113,81 32.113,81

minus kosten

doordraaien/explotatie

(voorschot tot op heden) - -1.500,00 -1.500,00 - 4. overige baten

notaris - - -

restitutie -

rente -

5. totaal - 187.713,81 187.713,81 -

B.

REEDS BETAALDE VERSCHOTTEN /

BOEDELSCHULDEN subtot. incl. BTW mutaties totaal

Terug te ontvangen BTW salaris curator - - - -

portokosten 1.238,45 1.238,45 214,94

gas / water / electra - - - - verzekeringen - 4.288,22 4.288,22

fiscus - - - UWV - - -

6. totaal - 5.526,67 5.526,67 214,94

C. THANS NOG BESCHIKBAAR

totaal A - 187.713,81 187.713,81 totaal B - 5.526,67 5.526,67

Nokik B.V., Nokik Leidsche Rijn B.V. en De Riddertjes B.V.

mr. H.J.M. Burg mr. A.G. Moeijes

(11)

7. saldo boedelrekening - 182.187,14 182.187,14

Afbeelding

Updating...

Referenties

Updating...

Gerelateerde onderwerpen :