Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Hele tekst

(1)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Naam onderneming

Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Betreft

Algemene gegevens

Da iry Tra ining Ce ntre B.V. 15-05-2018

2

Da iry Tra ining Ce ntre B.V. F.17/17/116 DTC Pe rsone e l B.V. F.17/17/117

15-05-2018 2

De fa illie t drijft e e n tra iningsce ntrum voor de me lkve e houde rij e n de me lkve rw e rking e n

ge e ft in da t ve rba nd tra ininge n a a n onde r a nde re me lkve e houde rs e n ne e mt e xa me ns a f

bij cursiste n die e e n (be roe ps)ople iding volge n die ve rba nd houdt me t de me lkve e houde rij.

15-05-2018 2

Omze tge ge ve ns: in onde rzoe k 15-05-2018

2

Ve rsla gnumme r 6

Da tum ve rsla g 30-04-2019

Insolve ntie numme r F.17/17/116

Toe zichtza a knumme r NL:TZ:0000020682:F001

Da tum uitspra a k 21-12-2017

R-C mr. R Giltay

Cura tor mr R.S. van der Spek

(2)

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Verslagperiode

2

Da iry Tra ining Ce ntre B.V.: 2 DTC Pe rsone e l B.V.: 6

15-05-2018 2

Boe de lsa ldo

€ 106.247,94

15-05-2018 2

Boe de lsa ldo

€ 183.435,08

24-07-2018 3

Boe de lsa ldo

€ 174.166,61

02-11-2018 4

Boe de lsa ldo

€ 182.060,56

31-01-2019 5

Boe de lsa ldo

€ 169.554,25

30-04-2019 6

(3)

Verslagperiode

Bestede uren

Toelichting bestede uren

va n 19-1-2018 t/m 18-4-2018

15-05-2018 2

va n 19-4-2018 t/m 18-7-2018

24-07-2018 3

va n 19-7-2018 t/m

18-10-2018

02-11-2018 4

va n

19-10-2018 t/m

20-1-2019

31-01-2019 5

va n 21-1-2019 t/m 18-4-2019

30-04-2019 6

Verslagperiode Bestede uren

2 70,10 uur

3 53,30 uur

4 16,70 uur

5 4,30 uur

6 28,60 uur

totaal 173,00 uur

(4)

Toelichting bestede uren

Be ste de ure n ve rsla g 2: 70,1 Be ste de ure n tota a l: 112, 1

15-05-2018 2

Be ste de ure n ve rsla g 5: 4,3 Be ste de ure n tota a l: 186,9

31-01-2019 5

Be ste de ure n tota a l: 215,5

1. De informa tie in dit ve rsla g is nog onde rw e rp va n na de r onde rzoe k. In e e n la te r sta dium ka n blijke n da t de ze informa tie moe t w orde n a a nge pa st.

Omtre nt de volle dighe id e n de juisthe id va n de in dit ve rsla g opge nome n informa tie ka n da n ook nog ge e n uitspra a k w orde n ge da a n. Aa n dit ve rsla g e n/of volge nde /vorige ve rsla ge n kunne n ge e n re chte n w orde n ontle e nd.

Nie ts in de ze ve rsla ge n ka n w orde n ge ïnte rpre te e rd a ls e e n e rke nning va n a a nspra ke lijkhe id of a ls e e n a fsta nd va n e nig re cht.

2. Va nw e ge de ve rbonde nhe id va n de ge fa ille e rde ve nnootscha ppe n w ordt de ve rsla gle gging ge consolide e rd inge die nd.

30-04-2019 6

(5)

1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

1. Inventarisatie

Be stuurde r e n e nig a a nde e lhoude r va n DTC Pe rsone e l B.V. is Da iry Tra ining Ce ntre B.V.

Be stuurde r va n Da iry Tra ining Ce ntre B.V. is de he e r J.T. Te lle ge n.

Aa nde e lhoude rs va n Da iry Tra ining Ce ntre B.V. zijn The Frisia n Agro Consulta ncy

B.V., Stichting PTC+, Stichting Nordw in Colle ge e n AB Va k W e rkgroe p B.V.

15-05-2018 2

Ge e n. 15-05-2018

2

Er is conta ct me t de ve rze ke ringsma a tscha ppij ge w e e st inza ke prolonga tie va n ve rze ke ringe n. De cura tor he e ft a a nge ge ve n da a r ge e n be hoe fte a a n te he bbe n. De cura tor be schouw t de ve rze ke ringe n da n ook a l a fge w ikke ld.

15-05-2018 2

De fa illie t he e ft e e n (ge bruiks)ove re e nkomst ge slote n me t be tre kking tot (he t ge bruik

va n) le sloka le n op de zoge noe mde proe fboe rde rij te Tytsje rk e n de Da iry Ca mpus te

Le e uw a rde n/Goutum. De ze ove re e nkomste n zijn (moge lijk) nie t a ls

huurove re e nkomst a a n te me rke n. De be ide ove re e nkomste n zijn ge ë indigd.

15-05-2018 2

Volge ns opga ve va n he t be stuur va n de fa illie t zou he t fa illisse me nt te w ijte n zijn a a n de

te loorga ng va n pra ktijkle e rge lde n, he t w e gva lle n va n e e n bijdra ge va n he t Ministe rie

a a n he t pra ktijkle re n, e e n forse da ling va n inkomste n va n schole n, te hoge huisve stingskoste n, e e n hoog zie kte ve rzuim, w e inig comme rcië le kra cht bij he t pe rsone e l e n ine fficie ncy va n de ge he le be drijfsvoe ring. De cura tor he e ft de ge ste lde

oorza ke n va nze lfspre ke nd in onde rzoe k.

15-05-2018 2

(6)

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken 3.3 Bedrijfsmiddelen

2. Personeel

Pe rsone e lsle de n 2

Da iry Tra ining Ce ntre B.V.: 2 DTC Pe rsone e l B.V.: 6

15-05-2018 2

Pe rsone e lsle de n 2

Da iry Tra ining Ce ntre B.V.: 2 DTC Pe rsone e l B.V.: 6

15-05-2018 2

Datum Aantal Toelichting

22-12-2017

totaal 0

0,1 uur 15-05-2018

2

0,4 uur 24-07-2018

3

3. Activa

Beschrijving Verkoopopbr. Hypotheek Boedelbijdr.

Ge e n.

totaal € 0,00 € 0,00

(7)

Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Ve rsla gpe riode 1:

De fa illie t is e ige na a r va n dive rse roe re nde za ke n be nodigd voor he t ge ve n va n de door

de fa illie t ve rzorgde tra ininge n, zoa ls le sma te ria a l, la ptops e n e e n tw e e ta l kla uw be ka pboxe n.

Kort na a floop va n de onde rha vige ve rsla gpe riode zijn onde r a nde re de be drijfsmidde le n in he t ka de r va n e e n doorsta rt ve rkocht a a n de kope r voor € 10.000,-.

De fina ncië le ve rsla gle gging te r za ke volgt in de tw e e de ve rsla gpe riode .

Ve rsla gpe riode 2:

In de e e rste ve rsla gpe riode is me t e e n doorsta rte nde pa rtij w a a rva n de be stuurde r va n de fa illie t (ook) be stuurde r is ove re e nste mming be re ikt ove r de koop va n roe re nde za ke n, onde rha nde n w e rk e n imma te rie e l a ctie f voor e e n koopsom a d ge za me nlijk € 45.000,- (€ 10.000,- voor de roe re nde za ke n, € 15.000,- voor he t onde rha nde n w e rk e n € 20.000,- voor he t imma te rie e l a ctie f). De fina ncië le a fw ikke ling he e ft re e ds pla a tsge ha d. He t is ge ble ke n da t de onde rha vige kope r de hoogste bie ding he e ft ge da a n; e r w a re n w e l a nde re ge ïnte re sse e rde n, ma a r die he bbe n ofw e l e e n la ge re bie ding ge da a n, of zijn op e nig mome nt in he t onde rha nde lingstra je ct a fge ha a kt.

15-05-2018 2

Er is ge e n spra ke va n e e n pa ndre cht (va n de ba nk), zoda t de discussie ove r he t

bode mvoorre cht va n de fiscus nie t spe e lt.

15-05-2018 2

1,6 uur 15-05-2018

2

0,1 uur 24-07-2018

3

Ge le t op de a a rd va n de a ctivite ite n va n de fa illie t w a s ge e n spra ke va n voorra a d, w e l

va n onde rha nde n w e rk. He t onde rha nde n w e rk za l voor zove r he t de bite ure n be tre ft

door de cura tor w orde n uitge fa cture e rd e n ge probe e rd za l w orde n om die de bite ure n e n

de re e ds voora fga a nd a a n he t fa illisse me nt ge fa cture e rde de bite ure n te inca sse re n. He t

onde rha nde n w e rk da a r w a a r he t be tre ft de orde rporte fe uille is kort na de onde rha vige

ve rsla gpe riode in he t ka de r va n e e n doorsta rt ve rkocht a a n de kope r voor e e n be dra g va n € 15.000,-. De fina ncië le ve rsla gle gging te r za ke volgt in de

volge nde ve rsla gpe riode .

15-05-2018 2

(8)

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk 3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

De imma te rië le a ctiva va n de fa illie t be sta a n uit de dome inna a m me t

bijbe hore nde w e bsite , de ha nde lsna a m e n he t le sma te ria a l. He t imma te rie e l a ctie f va n de fa illie t is in

he t ka de r va n e e n doorsta rt kort na de onde rha vige ve rsla gpe riode ve rkocht a a n de

kope r voor e e n be dra g va n € 15.000,-. De fina ncië le ve rsla gle gging te r za ke volgt in de volge nde ve rsla gpe riode .

15-05-2018 2

4. Debiteuren

Ve rsla gpe riode 1:

Er zou spra ke zijn va n e e n be dra g a a n de bite ure n da t is uitge fa cture e rd a d a fge rond

150.000,-. De cura tor he e ft zich nog ge e n be e ld ge vormd ove r de (on)inba a rhe id

da a rva n. Bij ge bre ke va n e e n pa ndre cht (va n de ba nk) za l de cura tor de de bite ure ninca sso ze lf ve rzorge n.

Ve rsla gpe riode 2:

Er is spra ke va n dive rse de bite ure n w e lke de cura tor probe e rt te inca sse re n.

He t ga a t om zo'n € 150.000,- a a n de bite ure n. De cura tor is druk doe nde me t de de bite ure ninca sso. Op de boe de lre ke ning is tot op he de n zo'n € 60.000,- ontva nge n. Voorts he bbe n e r ook ontva ngste n pla a tsge ha d op de

ba nkre ke ning die de fa illie t a a nhie ld bij de ba nk. De cura tor ve rw a cht in de volge nde ve rsla gpe riode na de r e n uitge bre ide r ve rsla g voor w a t be tre ft de de bite ure ninca sso te kunne n doe n.

15-05-2018 2

De a fge lope n ve rsla gpe riode is de cura tor druk doe nde ge w e e st me t (he t ve rvolg va n) de de bite ure ninca sso. Tot op he de n is e r zo'n € 136.000,- ontva nge n op de de bite ure ninca sso, a l da n nie t op de boe de lre ke ning, a l da n nie t op de ba nkre ke ning die de fa illie t ze lf bij de ba nk a a nhie ld. He t gros va n de 'ma kke lijke ' de bite ure n is inmidde ls ge ïnd. Er is tha ns spra ke va n e nke le 'discussie poste n' (de bite ure n die zich, a l da n nie t te re cht, op ve rre ke ning be roe pe n, om uite e nlope nde re de ne n) e n de bite ure n w e lke nie t of la stig be re ikba a r zijn, a l da n nie t va nw e ge he t fe it da t he t om buite nla ndse de bite ure n ga a t. De cura tor za l in de volge nde ve rsla gpe riode de de bite ure ninca sso ve rvolge n.

24-07-2018 3

In de a fge lope n ve rsla gpe riode is de de bite ure ninca sso ve rde r ve rvolgd.

De bite ure n zijn volle dig ge ïnca sse e rd of e r zijn be ta lingsre ge linge n tot sta nd ge kome n. Er is tot op he de n zo'n € 163.000,- ontva nge n op de

02-11-2018 4

(9)

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5.1 Vordering van bank(en)

5.2 Leasecontracten

de bite ure ninca sso. Er is tha ns nog spra ke va n e e n be pe rkt a a nta l

proble e mposte n - e e n a a nta l va n de proble e mposte n te n tijde va n he t vorige ve rsla g is a fge w ikke ld - e n e r is nog spra ke va n e nke le be ta lingsre ge linge n. De cura tor hoopt in de volge nde ve rsla gpe riode de de bite ure ninca sso a fge rond te he bbe n.

In de a fge lope n ve rsla gpe riode (ve rsla g 5) is de de bite ure ninca sso ve rde r ve rvolgd. Ee n be dra g va n € 7.321,56 w e rd ge ïnca sse e rd va n e e n buite nla ndse de bite ur te r za ke w a a rva n de inca sso op moe ilijkhe de n w a s ge stuit. In tota a l is e r tot op he de n nu zo'n € 171.000,- op de de bite ure ninca sso ontva nge n. Er loopt nog é é n inca sso va n e e n buite nla ndse de bite ur. Afha nke lijk va n de ontw ikke linge n in de volge nde ve rsla gpe riode w ordt e e n proce dure

ove rw oge n. Va nze lfspre ke nd za l in da t ka de r e e n koste n-/ba te na na lyse te be hoe ve va n de boe de l w orde n ge ma a kt.

31-01-2019 5

De e ne buite nla ndse de bite ur he e ft nog ste e ds nie t be ta a ld. Proble ma tisch in de ze n is he t fe it da t moge lijk ook in he t buite nla nd e e n proce dure moe t w orde n ge voe rd, ma a r in ie de r ge va l in he t buite nla nd moe t w orde n

ge ïnca sse e rd (Pa kista n) e n ge ge ve n he t re la tie f ge ringe be dra g (a fge rond € 5.500,-) is proce de re n, a ltha ns in ie de r ge va l inca sse re n in he t buite nla nd ge le t op e e n koste n-/ba te na na lyse te n be hoe ve va n de boe de l op voorha nd nie t te pre fe re re n. De cura tor w il in de volge nde ve rsla gpe riode de

ontw ikke linge n in ve rba nd me t de conta cte n me t de ze de bite ur a fw a chte n, a lvore ns in de ze n e e n be slissing te ne me n. In de a fge lope n ve rsla gpe riode is ook spra ke ge w e e st va n e e n onve rschuldigde be ta ling, te ve ns ke nne lijke ve rgissing. He t ontva nge n be dra g is a a n de be ta le r te rugbe ta a ld.

30-04-2019 6

27,6 uur 15-05-2018

2

31,2 uur 24-07-2018

3

5. Bank/Zekerheden

Er is ge e n spra ke va n e e n ba nkschuld. 15-05-2018

2

(10)

5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Ve rsla gpe riode 1:

Er zou spra ke zijn va n e e n be pe rkt a a nta l le a se contra cte n me t be tre kking tot e e n a uto

e n tw e e kopie e rma chine s. De be tre ffe nde le a se contra cte n w orde n a fge w ikke ld da nw e l

ove rge nome n door de doorsta rte r.

Ve rsla gpe riode 2:

De le a se contra cte n zijn a fge w ikke ld.

15-05-2018 2

N.v.t. 15-05-2018

2

Bij ge bre ke va n e e n pa ndre cht (va n de ba nk) vormt he t bode mvoorre cht va n de fiscus

ge e n discussie .

15-05-2018 2

Er is e e n e nke le cla im binne nge kome n in de ze n die is da nw e l za l w orde n a fge w ikke ld,

in ove rle g me t de doorsta rte r.

15-05-2018 2

N.v.t. 15-05-2018

2

N.v.t. 15-05-2018

2

0,3 uur 15-05-2018

2

3,5 uur 24-07-2018

3

(11)

6.1 Exploitatie / zekerheden

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

6.4 Beschrijving

6.5 Verantwoording 6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

He t ble e k nie t moge lijk om in de boe de lpe riode w e rkza a mhe de n te ve rvolge n c.q. a f te

ma ke n me t na me ook ge le t op he t fe it da t de fa illie t ge bruik ma a kte va n ve e l e xte rne

pa rtije n die moe ste n w orde n inge huurd e n e r de rha lve koste n moe ste n w orde n

ge ma a kt. Bove ndie n w a s he t ve rw a chte e xploita tie sa ldo in de ze n te onze ke r me de ge le t

op he t fe it da t e r ge e n up-front be ta linge n w e rde n ve rw a cht.

15-05-2018 2

N.v.t. 15-05-2018

2

6,3 uur 15-05-2018

2

Doorstarten onderneming

Na a floop va n de e e rste ve rsla gpe riode he e ft me t toe ste mming va n de re chte rcommissa ris

e e n doorsta rt va n de a ctivite ite n va n de fa illie t pla a tsge ha d. De kope r

he e ft de roe re nde za ke n va n de fa illie t, de orde rporte fe uille e n he t imma te rie e l a ctie f

ge kocht voor e e n be dra g va n te za me n € 45.000,-. Er he e ft zich e e n a a nta l ge ga digde n

ge me ld voor e e n doorsta rt e n de ze n zijn va n informa tie voorzie n. Alle ge ga digde n zijn

a fge ha a kt; me t é é n ge ga digde is ge sproke n ove r be dra ge n, ma a r de ze w a re n la ge r da n de koopsom w a a rvoor uite inde lijk is ve rkocht. De koop be tre ft fe ite lijk e e n

sa me nw e rking va n de be stuurde r va n de fa illie t, de he e r Te lle ge n, e n dive rse w e rkne me rs e n door de fa illie t inge huurde ZZP-e rs die in me e r of minde re ma te e e n rol

spe le n bij de doorsta rt.

15-05-2018 2

(12)

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7.1 Boekhoudplicht

7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen 7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.6 Paulianeus handelen

N.v.t. bij ge bre ke va n e e n pa ndre cht (va n de ba nk). 15-05-2018 2

7. Rechtmatigheid

In onde rzoe k. 15-05-2018

2

Kort na a floop va n de onde rha vige ve rsla gpe riode he e ft de cura tor e e n a a nva ng ge ma a kt me t he t re chtma tighe idsonde rzoe k. De cura tor za l da t re chtma tighe idsonde rzoe k in de volge nde ve rsla gpe riode ve rvolge n.

31-01-2019 5

In de a fge lope n ve rsla gpe riode is he t re chtma tighe idsonde rzoe k ve rvolgd.

Ge consta te e rd is da t e e n a a nta l be ta linge n op fa illisse me ntsda tum he e ft pla a tsge ha d; de be tre ffe nde be ta linge n w a re n a l w e l voora fga a nd a a n he t fa illisse me nt in he t be ta a lsyste e m kla a rge ze t. De cura tor he e ft re e ds e e n va n de ontva nge rs va n de ze re spe ctie ve be ta linge n a a nge schre ve n e n de ze he e ft ook a l be ta a ld. Ook de a nde re ontva nge rs zulle n door de cura tor w orde n a a nge schre ve n. De cura tor ve rw a cht in de volge nde ve rsla gpe riode na de r te kunne n ra pporte re n. Na a r a a nle iding va n de be vindinge n uit he t re chtma tighe idsonde rzoe k he e ft ook conta ct ge ha d me t he t be stuur va n de fa illie t. Ook da a rove r ve rw a cht de cura tor in de volge nde ve rsla gpe riode na de r te kunne n ra pporte re n.

30-04-2019 6

In onde rzoe k. 15-05-2018

2

In onde rzoe k. 15-05-2018

2

7.5 Onbe hoorlijk be stuur In onde rzoe k.

15-05-2018 2

(13)

7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

7.6 Pa ulia ne us ha nde le n In onde rzoe k.

15-05-2018 2

6,0 uur 15-05-2018

2

9,0 uur 24-07-2018

3

8. Crediteuren

€ 12.858,82

Da iry Tra ining Ce ntre B.V.: € 12.858,82 DTC Pe rsone e l B.V.: € 0,-

15-05-2018 2

Da iry Tra ining Ce ntre B.V.: € 12.858,82 DTC Pe rsone e l B.V.: € 65.643,86

02-11-2018 4

€ 11.260,00

Da iry Tra ining Ce ntre B.V.: € 11.260,- DTC Pe rsone e l B.V.: € 35.014,-

15-05-2018 2

€ 9.999,68

Da iry Tra ining Ce ntre B.V.: € 9.999,68 DTC Pe rsone e l B.V.: € 0,-

15-05-2018 2

Da iry Tra ining Ce ntre B.V.: € 9.999,68 DTC Pe rsone e l B.V.: € 37.370,34

02-11-2018 4

(14)

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling 8.8 Werkzaamheden crediteuren

Da iry Tra ining Ce ntre B.V.: € 17.287,- 02-11-2018

4

32

Da iry Tra ining Ce ntre B.V.: 32 DTC Pe rsone e l B.V.: 0

15-05-2018 2

Da iry Tra ining Ce ntre B.V.: 41 DTC Pe rsone e l B.V.: 2

02-11-2018 4

Da iry Tra ining Ce ntre B.V.: 42 DTC Pe rsone e l B.V.: n.v.t. 31-01-2019 5

DTC Pe rsone e l B.V.: 2

30-04-2019 6

€ 362.379,16

Da iry Tra ining Ce ntre B.V.: € 362.379,16 DTC Pe rsone e l B.V.: € 0,-

15-05-2018 2

Da iry Tra ining Ce ntre B.V.: € 756.883,50 DTC Pe rsone e l B.V.: € 6.997,38

02-11-2018 4

Da iry Tra ining Ce ntre B.V.: € 769.254,66 DTC Pe rsone e l B.V.: n.v.t.

31-01-2019 5

DTC Pe rsone e l B.V.: € 6.997,38

30-04-2019 6

20,2 uur 15-05-2018

2

6,9 uur 24-07-2018

3

(15)

9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10.1 Plan van aanpak

9. Procedures

Ge e n. 15-05-2018

2

N.v.t. 15-05-2018

2

N.v.t. 15-05-2018

2

10. Overig

Ve rsla gpe riode 1:

De cura tor w e nst in de volge nde ve rsla gpe riode e e n a a nva ng te ma ke n me t he t

onde rzoe k na a r de a dministra tie va n de fa illie t e n voor he t ove rige de ge bruike lijke

w e rkza a mhe de n in fa illisse me nte n te ve rvolge n.

Ve rsla gpe riode 2:

De cura tor w e nst in de volge nde ve rsla gpe riode de de bite ure ninca sso te he bbe n ve rvolgd, zoda t da a rove r na de r ve rsla g ka n w orde n ge da a n e n voor he t ove rige de ge bruike lijke w e rkza a mhe de n in fa illisse me nte n te ve rvolge n.

15-05-2018 2

De cura tor w e nst in de volge nde ve rsla gpe riode de de bite ure ninca sso te he bbe n ve rvolgd e n e e n a a nva ng te he bbe n ge ma a kt me t he t

re chtma tighe idsonde rzoe k.

24-07-2018 3

De cura tor hoopt in de volge nde ve rsla gpe riode de de bite ure ninca sso te he bbe n a fge rond. In ve rba nd me t de va ka ntie pe riode e n a nde re

w e rkza a mhe de n va n de cura tor, ook in a nde re fa illisse me nte n, is nog ge e n a a nva ng ge ma a kt me t he t re chtma tighe idsonde rzoe k. De cura tor ga a t e rva n uit da t he t in de volge nde ve rsla gpe riode he t ge va l za l zijn.

02-11-2018 4

De cura tor ga a t e rva n uit da t in de volge nde ve rsla gpe riode de

de bite ure ninca sso ge he e l za l zijn a fge rond e n da t voortga ng is ge boe kt te r za ke he t re chtma tighe idsonde rzoe k.

31-01-2019 5

(16)

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

De cura tor w e nst in de volge nde ve rsla gpe riode he t

re chtma tighe idsonde rzoe k te he bbe n ve rvolgd e n e e n be slissing te he bbe n kunne n ge nome n te r za ke de de bite ure ninca sso.

30-04-2019 6

Nie t be ke nd. 15-05-2018

2

20-7-2019 30-04-2019

6

3,7 uur 15-05-2018

2

2,2 uur 24-07-2018

3

Bijlagen

Afbeelding

Updating...

Referenties

Updating...

Gerelateerde onderwerpen :