FAILLISSEMENTSVERSLAG

Hele tekst

(1)

Gegevens gefailleerde : de besloten vennootschap Gasady Holding B.V., statutair gevestigd te Leiden, kantoorhoudende te Dreischor aan de Slotstraat 13

Insolventienummer : F.09/14/714 Datum faillissement : 30 september 2014

Curator : Mr. M.P. van Eeden-van Harskamp

Rechter-commissaris : Mr. M.M.F. Holtrop Activiteiten onderneming : de exploitatie van vastgoed Omzetgegevens : volgens de (concept) jaarstukken:

2014 (t/m 30 september 2014): € 1.600,45 2013: € 39.586,80

2012: € 77.939,85 2011: € 136.430,48

Personeel gemiddeld aantal : 0

Verslagperiode : 27 oktober 2014 t/m 31 december 2014

Bestede uren in verslagperiode : Mr. M.P. van Eeden-van Harskamp: 11,20 uur Mr. D.S. Volleberg: 4,42 uur Insolventieafdeling: 0,77 uur

Bestede uren totaal : Mr. M.P. van Eeden-van Harskamp: 17,80 uur Mr. D.S. Volleberg: 33,83 uur Insolventieafdeling: 2,72 uur

In dit verslag is de door Recofa voorgeschreven nummering voor faillissementsverslagen

gehanteerd. Het verslag dient ter verschaffing van informatie aan belanghebbenden ex artikel 73a Faillissementswet. Aan het verslag kunnen geen rechten worden ontleend.

(2)

De wijzigingen c.q. aanvullingen ten opzichte van het vorige verslag zijn hieronder met cursieve letter weergegeven.

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Gefailleerde is opgericht op 11 februari 2000. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt

€ 90.760; het geplaatst en gestort kapitaal beloopt € 18.152. De activiteiten van gefail- leerde bestonden uit de exploitatie van vastgoed, waaronder een manege, waarbinnen activiteiten voor gehandicapten werden georganiseerd.

De inkomsten van gefailleerde bestonden uit huurpenningen terzake de verhuur van de betreffende onroerende zaken. Alle onroerende zaken zijn voor datum faillietverklaring verkocht en geleverd, zodat gefailleerde op datum faillietverklaring de facto geen activiteiten meer verrichtte.

Enig aandeelhouder en statutair bestuurder van gefailleerde is de heer F.C. van der Meij, zulks vanaf datum oprichting. De directie van gefailleerde wordt feitelijk gevormd door de heer F.C. van der Meij en zijn echtgenote mevrouw M. van der Meij-Venloo.

Gefailleerde is bestuurder en aandeelhouder van de besloten vennootschap Bouwbedrijf Van der Meij B.V., welke vennootschap bij vonnis van de Rechtbank Den Haag d.d.

6 september 2011 in staat van faillissement is verklaard met aanstelling van mr. M.P. van Eeden-van Harskamp als curator (insolventienummer: F.09/11/660). Bouwbedrijf Van der Meij B.V. exploiteerde een bouwbedrijf.

1.2 Winst en verlies

Het resultaat na belastingen bedroeg volgens de (concept)jaarstukken per:

- 30 september 2014: € 918.828,69 verlies;

- 31 december 2013: € 215.542,32 verlies;

- 31 december 2012: € 88.327,85 winst;

- 31 december 2011: € 36.294,22 winst.

1.3 Balanstotaal

Het balanstotaal bedroeg volgens de (concept)jaarstukken per:

- 30 september 2014: € 1.960.800,31; eigen vermogen: € 1.585.528,53 positief (hierin is nog niet het verlies over 2014 verwerkt);

- 31 december 2013: € 2.541.151,08; eigen vermogen: € 1.585.528,53 positief;

- 31 december 2012: € 2.974.236,08; eigen vermogen: € 1.801.070,85 positief;

- 31 december 2011: € 3.115.726,74; eigen vermogen: € 1.712.743,00 positief.

1.4 Lopende procedures

Ten tijde van de faillietverklaring was sprake van één lopende procedure bij de Rechtbank Zeeland-West Brabant, waarbij gefailleerde gedaagde partij was. Het betreft een geschil over de verkoop en levering van de manege. Op grond van artikel 29 Fw is deze

procedure van rechtswege geschorst.

1.5 Verzekeringen

Ten tijde van de faillietverklaring was geen sprake (meer) van verzekeringen.

De bestuurder van gefailleerde heeft aangegeven dat deze met de verkoop van de onroerende zaken zijn beëindigd. De curator heeft in de administratie van gefailleerde royementspolissen aangetroffen.

(3)

1.6 Huur

Daarvan is geen sprake. Gefailleerde hield ten tijde van de faillietverklaring kantoor op het woonadres van haar bestuurder.

1.7 Oorzaak faillissement

De curator heeft op 2 oktober 2014 een bespreking gevoerd met de directie van gefailleerde, de heer en mevrouw Van der Meij. De directie van gefailleerde heeft uiteengezet dat het faillissement is veroorzaakt vanwege het feit dat na verkoop van de onroerende zaken er nog schulden resteerden die niet meer konden/kunnen worden voldaan, omdat de vennootschap als gevolg van de verkoop van de onroerende zaken geen inkomsten meer kan genereren. De financier, Rabobank, heeft bij brief van 12 juli 2012 de financiering aan gefailleerde opgezegd, waarna de onroerende zaken zijn verkocht. Met betrekking tot de verkoop van de manege is een geschil ontstaan, dat is uitgemond in een procedure (zie hiervoor onder 1.4); de wederpartij was van mening dat de manege aan haar was verkocht, maar de directie van gefailleerde heeft zich op het standpunt gesteld daar niet mee te hebben ingestemd. Uiteindelijk is de manege verkocht en geleverd aan een derde. Rabobank heeft vervolgens bij brief van 25 augustus 2013 haar restantvordering kenbaar gemaakt aan gefailleerde en gefailleerde daarbij

gesommeerd deze vordering vóór 15 september 2014 te voldoen. De directie van

gefailleerde zag daartoe geen mogelijkheden en heeft zich uiteindelijk genoodzaakt gezien het faillissement van de vennootschap aan te vragen.

De curator zal nog een nader onderzoek verrichten naar de oorzaken van het faillissement, in samenhang met de hierna onder 7 vermelde punten. Dit onderzoek loopt nog.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Ten tijde van de faillietverklaring waren geen werknemers in dienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

In het jaar voor het faillissement waren ook geen werknemers in dienst.

2.3 Datum ontslagaanzegging Niet van toepassing.

2.4 Werkzaamheden Niet van toepassing.

3. Activa

Onroerende zaken 3.1 Beschrijving

Daarvan is geen sprake (meer). Alle onroerende zaken zijn vóór de faillietverklaring verkocht en geleverd. De curator zal de betreffende transacties nog onderzoeken.

Dit onderzoek loopt nog. De curator heeft bij het bestuur van gefailleerde en de financier nadere informatie/stukken opgevraagd.

(4)

3.2 Verkoopopbrengst Niet van toepassing.

3.3 Hoogte hypotheek Niet van toepassing.

3.4 Boedelbijdrage Niet van toepassing.

3.5 Werkzaamheden Niet van toepassing.

Bedrijfsmiddelen 3.6 Beschrijving

Volgens de RDW en de administratie van gefailleerde heeft gefailleerde een tweetal aanhangwagens/veewagens in eigendom. De curator zal deze verkopen.

De curator verkeert in onderhandeling over een onderhandse verkoop van de voertuigen.

3.7 Verkoopopbrengst Nog onbekend.

3.8 Boedelbijdrage Niet van toepassing.

3.9 Bodemvoorrecht fiscus

Dit is niet aan de orde, nu het hier niet om zogenaamde ‘bodemzaken’ gaat.

3.10 Werkzaamheden

- inventarisatie/onderzoek bedrijfsmiddelen;

Voorraden/Onderhanden werk 3.11 Beschrijving

Daarvan is volgens de administratie geen sprake meer. De curator zal dit nog nader

onderzoeken. Volgens de administratie van gefailleerde was per 1 januari 2014 nog sprake van een voorraad paarden ad € 18.500. Dit onderzoek loopt nog. De curator heeft bij het bestuur van gefailleerde informatie/stukken opgevraagd.

3.12 Verkoopopbrengst Niet van toepassing.

3.13 Boedelbijdrage Niet van toepassing.

3.14 Werkzaamheden

- inventarisatie voorraad Andere activa

3.15 Beschrijving

Uit de administratie van gefailleerde blijken de volgende vorderingen:

- lening v.o.f. Manege Balans ad € 246.849,62;

- rekening-courant vordering op Bouwbedrijf Van der Meij ad € 429.421,15 - rekening-courant vordering op bestuurder F. van der Meij ad € 284.656,27

(5)

Volgens de directie van gefailleerde zijn deze vorderingen oninbaar. De curator heeft dit in onderzoek. Dit onderzoek loopt nog. De curator heeft bij het bestuur van gefailleerde nadere informatie/stukken opgevraagd.

3.16 Verkoopopbrengst Niet van toepassing.

3.17 Werkzaamheden

- inventarisatie andere activa

4. Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

Van handelsdebiteuren is geen sprake.

4.2 Opbrengst

Niet van toepassing.

4.3 Boedelbijdrage Niet van toepassing.

4.4 Werkzaamheden

- inventarisatie mogelijke debiteuren

5. Bank / Zekerheden 5.1 Vordering van bank(en)

Rabobank Leiden-Katwijk heeft bij brief van 9 oktober 2014 een overzicht van haar openstaande vorderingen op gefailleerde gegeven, in totaal belopend € 299.797,98 te vermeerderen met rente en kosten vanaf 1 oktober 2014.

Het betreft een vordering uit hoofde van een lening, oorspronkelijk groot € 1.250.000 vermeerderd met achterstallige rente tot en met 30 september 2014.

Daarnaast hield gefailleerde een (betaal)rekening aan bij ABN AMRO Bank N.V. Het saldo van deze rekening beliep per datum faillietverklaring € 6,20 debet. ABN AMRO heeft aan de curator aangegeven dat deze vordering niet behoeft te worden opgenomen op de lijst van voorlopig erkende schuldvorderingen, gelet op het geringe bedrag, en dat zij de debetstand zal afboeken.

5.2 Leaseovereenkomsten Niet van toepassing.

5.3 Beschrijving zekerheden

De door gefailleerde aan Rabobank verstrekte zekerheden (hypotheken op de onroerende zaken) zijn reeds vóór de faillietverklaring uitgewonnen. Daarnaast heeft Rabobank

aangegeven dat de bestuurder van gefailleerde en zijn echtgenote hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de (restant)vordering.

(6)

5.4 Separatistenpositie Daarvan is geen sprake.

5.5 Eigendomsvoorbehoud Daarvan is geen sprake.

5.6 Reclamerechten

Daarvan is geen sprake.

5.7 Retentierechten

Daarvan is geen sprake.

6. Doorstart / voortzetten Voortzetten

6.1 Exploitatie

Daarvan is geen sprake. Ten tijde van de faillietverklaring waren de bedrijfsactiviteiten van gefailleerde de facto gestaakt. Verwezen wordt naar het hiervoor vermelde onder 3.11.

6.2 Financiële verslaglegging Niet van toepassing.

6.3 Werkzaamheden Niet van toepassing.

Doorstart 6.4 Beschrijving 6.5 Verantwoording 6.6 Opbrengst 6.7 Boedelbijdrage 6.8 Werkzaamheden

Daarvan is geen sprake.

7. Rechtmatigheid 7.1 Boekhoudplicht

De curator zal onderzoeken of de administratie van gefailleerde voldoet aan de wettelijk eisen. De directie van gefailleerde heeft de administratie inmiddels afgegeven.

Dit onderzoek loopt nog.

7.2 Depot jaarrekeningen

Uit het Handelsregister blijken de volgende gegevens:

- boekjaar 2013: gedeponeerd op 3 september 2014, mitsdien tijdig;

- boekjaar 2012: niet gedeponeerd volgens het Handelsregister; volgens de directie van gefailleerde zou dit op een misverstand berusten;

- boekjaar 2011: gedeponeerd op 20 maart 2013, mitsdien te laat volgens de publicatievereisten van artikel 2:394 BW;

- boekjaar 2010: gedeponeerd op 3 februari 2012, mitsdien te laat volgens de publicatievereisten van artikel 2:394 BW.

(7)

7.3 Goedkeurende Verklaring Accountant

Gefailleerde is op grond van artikel 2:396 lid 1 BW vrijgesteld van de verplichting tot controle van de jaarrekening door een accountant; de accountantsverklaring ontbreekt derhalve.

7.4 Stortingsverplichting aandelen

In de notariële akte van oprichting is opgenomen, onder verwijzing naar de daarbij

gevoegde bankverklaring, dat het bij de oprichting geplaatste kapitaal is volgestort in geld.

Nader onderzoek zal niet plaatsvinden; aangezien gefailleerde op 11 februari 2000 is opgericht, is een eventuele vordering ter zake de volstortingsverplichting, gelet op het arrest van de Hoge Raad van 17 oktober 2003, verjaard.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Dit zal nog worden onderzocht. Dit onderzoek loopt nog.

7.6 Paulianeus handelen

Dit zal nog worden onderzocht. Dit onderzoek loopt nog.

De curator heeft geconstateerd dat na het besluit tot faillissementsaanvraag de directie van gefailleerde een bedrag van € 1.006,65 heeft betaald aan een crediteur terzake openstaande declaraties. De curator heeft op grond onrechtmatige selectieve betaling dit bedrag terug gevorderd en dit is inmiddels bijgeschreven op de faillissementsrekening.

Werkzaamheden

De curator heeft de administratie van gefailleerde ingenomen en een onderzoek verricht naar de deponering van de jaarrekeningen en de accountantsverklaring. De overige punten zal de curator onderzoeken.

8. Crediteuren

Op basis van de aangeleverde administratie zijn alle bekende crediteuren door de curator aangeschreven.

8.1 Boedelvorderingen

Nog niet bekend, maar in ieder geval de navolgende vorderingen:

- Salaris en kosten curator: PM 8.2 Preferente vordering van de fiscus

De Belastingdienst heeft de volgende vorderingen ingediend:

- omzetbelasting oktober 2012: € 10

- ex art. 43 Invorderingswet (uit hoofde van de fiscale eenheid omzetbelasting met de gefailleerde vennootschap Bouwbedrijf Van der Meij B.V.: € 300.250

8.3 Preferente vordering van het UWV

UWV heeft nog geen vordering ingediend. Daarvan zal ook geen sprake zijn, nu geen werknemers in dienst waren bij gefailleerde.

8.4 Andere preferente crediteuren

Er zijn nog geen andere preferente vorderingen ingediend.

(8)

8.5 Aantal concurrente crediteuren

De volgens de administratie van gefailleerde openstaande crediteuren zijn door de curator aangeschreven met het verzoek hun vorderingen in te dienen.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren: € 25.000

Per datum faillietverklaring beliep volgens de administratie van gefailleerde het saldo van de openstaande crediteuren € 1.800. Een opgave van de in het faillissement ingediende vorderingen zal in het volgende verslag worden gegeven.

De directie van gefailleerde heeft aangegeven dat de post openstaande crediteuren

volgens de administratie ad € 1.800 kan worden afgeboekt; het zou gaan om een crediteur ter zake de aankoop van een paard; de betreffende crediteur heeft de vordering ook niet in het faillissement ingediend.

De eisende partij in de procedure zoals vermeld onder 1.4 met betrekking tot een geschil over de verkoop en levering van de manege heeft een concurrente vordering van (ten minste) € 25.000 in het faillissement ingediend.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

In dit stadium van het faillissement kan daarover nog geen uitspraak worden gedaan.

8.8 Werkzaamheden

- inventarisatie vorderingen

9. Procedures

9.1 Naam wederpartij(en) 9.2 Aard procedure 9.3 Stand procedure 9.4 Werkzaamheden

Verwezen wordt naar het gestelde onder 1.4.

10. Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement

In dit stadium van het faillissement kan daarover nog geen uitspraak worden gedaan.

10.2 Plan van aanpak

De volgende werkzaamheden zullen door de curator worden opgepakt c.q. voortgezet:

- verkoop bedrijfsmiddelen;

- onderzoek/incasso rekening-courant vorderingen/overige activa;

- onderzoek (mutatie) voorraad;

- onderzoek oorzaken faillissement, boekhoudplicht, onbehoorlijk bestuur en paulianeus handelen;

- inventarisatie vorderingen.

(9)

10.3 Indiening volgend verslag

De curator streeft ernaar het volgende verslag in te dienen op 30 maart 2015.

Alphen aan den Rijn, 13 januari 2015

M.P. van Eeden-van Harskamp, curator

Afbeelding

Updating...

Referenties

Updating...

Gerelateerde onderwerpen :