30 minuten mr. Welling

Hele tekst

(1)

Algemene gegevens:

Insolventienummer: C/05/14/547 F

Naam schuldenaar: mevrouw H. Goessens-Teunissen h.o.d.n. Berkel Makelaardij

geboren op 23 april 1965

wonende te (7271 DA) Borculo, Burgemeester Bloemersstraat 3.

Inschrijving KvK: 09219178

Activiteiten onderneming: werkzaamheden op het gebied van makelaardij Datum faillissement: 3 juni 2014

Curator: mw. mr. M. Meffert

Rechter-commissaris: mr. M.A.M. Vaessen Saldo einde verslagperiode: € 10.247,33

Verslagperiode: 3 juni 2014 t/m 1 juli 2014

Bestede uren verslagperiode: 30 uur en 32 minuten mr. Meffert 30 minuten mr. Welling

Bestede uren totaal: 30 uur en 32 minuten mr. Meffert 30 minuten mr. Welling

N.B. De urenregistratie in het onderhavige faillissement en het daaraan gelieerde faillissement van de echtgenoot van gefailleerde wordt geconsolideerd gevoerd, aangezien gefailleerden in gemeenschap van goederen zijn gehuwd. De aangegeven bestede uren betreffen derhalve het totaal aantal bestede uren in beide faillissementen.

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie:

Zakelijk:

Gefailleerde is vanaf omstreeks 2004 vanuit huis werkzaam als zelfstandig makelaar.

Aanvankelijk werd de onderneming gedreven vanuit een besloten vennootschap. In verband met de hoge kosten van de administratie van de besloten vennootschap en de fiscale voordelen verbonden aan het werken als zelfstandige in een eenmanszaak heeft gefailleerde haar

(2)

onderneming begin 2010 voortgezet in de vorm van de eenmanszaak Berkel Makelaardij. De besloten vennootschap is daarbij als “lege” vennootschap blijven voortbestaan.

Persoonlijke omstandigheden:

Gefailleerde is in gemeenschap van goederen gehuwd. De echtgenoot van gefailleerde is eveneens in staat van faillissement verklaard. Gefailleerde is tezamen met haar echtgenoot, één minderjarig en één meerderjarig kind woonachtig in een eigen koopwoning. Gefailleerde heeft op dit moment geringe inkomsten uit arbeid op basis van een uitzendovereenkomst als taxateur onroerend goed. Daarnaast is zij doende een WWB-uitkering aan te vragen en extra werk te vinden. Nu de inkomsten van gefailleerde beneden bijstandsniveau liggen, is er geen sprake van enige afdracht van inkomen aan de boedel en is er nog geen vrij te laten bedrag berekend.

1.2 Winst en verlies: 2010: onbekend

2011: € 39.809,-- 2012: € 15.532,--

1.3 Balanstotaal: 2010: onbekend

2011: € 11.071,-- 2012: € 9.483,--

1.4 Lopende procedures: Voor zover de curator bekend geen.

1.5 Verzekeringen:

Zakelijk:

Gefailleerde had ten behoeve van haar eenmanszaak een verzekering voor inventaris/goederen bedrijf. Daarnaast had gefailleerde een beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

Deze verzekeringen zijn opgezegd. Er bestaat geen recht op premierestitutie.

Privé:

Gefailleerde had ten behoeve van een bedrijfsbus – die door haar echtgenoot werd gebruikt – een motorrijtuigenverzekering. Daarnaast had gefailleerde een

arbeidsongeschiktheidsverzekering en een rechtsbijstandsverzekering. Deze verzekeringen zijn opgezegd. Er bestaat geen recht op premierestitutie.

Daarnaast hebben gefailleerde en haar echtgenoot de gebruikelijke verzekeringen in verband met inboedel, woning, aansprakelijkheid etc. Gefailleerde en haar echtgenoot hebben deze verzekeringen voor eigen rekening voortgezet. De premies voor de opstalverzekering worden (voorlopig) door de hypotheekhouder betaald ten laste van de hypotheek.

1.6 Huur: n.v.t. Zie faillissementsverslag J.A.L.

Goessens.

(3)

1.7 Oorzaak faillissement:

Gefailleerde en haar echtgenoot wijten de oorzaak van hun beide faillissementen aan de omstandigheid dat er te weinig inkomsten werden gegenereerd met de beide eenmanszaken als gevolg van de huidige economische situatie, waardoor de lopende kosten niet konden worden betaald. Met name de hypotheeklasten zijn erg hoog. In verband daarmee stond de woning van gefailleerde en haar echtgenoot al enige tijd in de verkoop. Verder heeft

gefailleerde een forse schuld aan de Belastingdienst van circa € 61.000,-- in verband waarmee de Belastingdienst beslag had gelegd op de woning en diverse bankrekeningen.

Werkzaamheden: 12 uur en 56 minuten

2. Personeel N.v.t.

3. Activa

Onroerende zaken

3.1 Beschrijving: Gefailleerde is samen met haar echtgenoot eigenaar van een woning gelegen aan de

Burgemeester Bloemersstraat nr. 3 te (7271 DA) Borculo.

3.2 Verkoopopbrengst: geen/nog niet bekend

3.3 Hoogte hypotheek: Er is een hypothecaire inschrijving t.b.v. BLG Hypotheekbank tot een maximum van

€ 652.500,-- (inclusief rente en kosten). De huidige hypotheekschuld bedraagt € 377.048,78.

3.4 Boedelbijdrage: Voor het geval er sprake is van een onderwaarde, is een boedelbijdrage van

€ 2.000,-- overeengekomen voor de formele verkoopwerkzaamheden.

Bedrijfsmiddelen

3.5 Beschrijving: Gefailleerde beschikt over een zeer beperkte werkplek in de eigen woning. Het betreft onder meer een bureau, bureaustoel, oude computer en printer. De curator zal nog met de rechter- commissaris overleggen over het al dan niet te gelde maken van deze zaken.

3.6 Verkoopopbrengst: geen

(4)

Voorraden/onderhanden werk

3.7 Beschrijving: Er is een voorraad tweedehands spullen / curiosa.

3.8 Verkoopopbrengst: Geen. De curator heeft diverse opkopers benaderd voor onderhandse verkoop van de voorraad, doch er bestond geen interesse in overname daarvan. De curator heeft eveneens de mogelijkheid van een veiling onderzocht.

Daaruit kwam evenwel naar voren dat een veiling in dezen niet opportuun is, aangezien de kosten daarvan de eventuele baten zullen overstijgen.

Na verkregen toestemming heeft de curator een organisatie t.b.v. een goed doel opdracht

gegeven de voorraad tweedehands spullen om niet te komen ophalen.

3.9 Boedelbijdrage: N.v.t.

Bedrijfsbus

3.10 Beschrijving: Gefailleerde is eigenaar van een bedrijfsbus van het merk Opel, type Vivaro, kenteken: 58-BK-GB.

3.11 Verkoopopbrengst: De bedrijfsbus is middels een internetveiling verkocht. Na de gunning bleek dat de

versnellingsbak van het voertuig defect was en heeft de koper – conform de voorwaarden van de internetveiling – gereclameerd. In verband

daarmee is de koopprijs met een bedrag ad

€ 738,10 (incl. BTW) verlaagd. De

verkoopopbrengst bedraagt € 4.001,90 (incl.

BTW).

3.12 Boedelbijdrage: De verkoopopbrengst behoort volledig tot de faillissementsboedel.

Caravan

3.13 Beschrijving: Gefailleerde is eigenaar van een caravan van het merk Caravelair, type Bamba De Luxe, kenteken:

WV-16-SN, van bouwjaar 1999.

3.14 Verkoopopbrengst: De caravan is op verzoek van de curator door gefailleerde te koop aangeboden op internet. Er zijn reeds diverse biedingen op de caravan uitgebracht, hetgeen evenwel nog niet tot verkoop heeft geleid, aangezien diverse bieders hun bod hebben ingetrokken.

(5)

3.15 Boedelbijdrage: n.v.t.

Aandelen

3.16 Beschrijving: Gefailleerde houdt in privé 100% van de aandelen van H. Goessens Beheer B.V.

Laatstgenoemde vennootschap houdt op haar beurt 100% van de aandelen van Berkel

Makelaardij B.V. Volgens gefailleerde worden er (nagenoeg) geen activiteiten meer in beide vennootschappen ontplooid.

3.17 Verkoopopbrengst: Geen. De curator heeft niet de verwachting dat de aandelen van H. Goessens Beheer B.V. (en Berkel Makelaardij B.V.) enige waarde hebben, noch dat er geïnteresseerden voor overname zullen zijn. In verband daarmee is – na verkregen toestemming van de rechter-commissaris – besloten om gefailleerde opdracht te geven ook de faillissementen van beide vennootschappen aan te vragen.

Overige activa

Voorts is er nog de inboedel van gefailleerde en haar echtgenoot. Deze zal niet te gelde worden gemaakt, nu deze niet bovenmatig is.

Werkzaamheden: 6 uur en 5 minuten mr. Meffert

30 minuten mr. Welling

4. Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren: Circa € 7.500,00.

4.2 Opbrengst: De debiteuren zijn niet verpand, zodat de gehele opbrengst in de faillissementsboedel valt. De curator heeft de debiteuren inmiddels

aangeschreven. Er is tot op heden een bedrag ad € 2.237,22 geïncasseerd.

4.3 Boedelbijdrage: n.v.t.

Werkzaamheden: 1 uur en 2 minuten.

5. Bank / Zekerheden

5.1. Vordering van bank(en): Gefailleerde houdt diverse bankrekeningen bij verschillende banken aan. De betreffende

(6)

bankrekeningen zijn geblokkeerd. De aanwezige creditsaldi zijn verrekend of doorgestort naar de faillissementsrekening. De SNS Bank heeft in dat kader een totaalbedrag ad € 973,30 doorgestort.

De ING Bank heeft een creditsaldo van € 9,91 doorgestort. Er zijn geen vorderingen op gefailleerde door de banken ingediend.

5.2 Leasecontracten: n.v.t.

5.3 Beschrijving zekerheden: BLG Hypotheekbank heeft een 1e recht van hypotheek tot maximaal € 652.500,-- op de woning van gefailleerde en haar echtgenoot. Zij heeft daarnaast een pandrecht op een

levensverzekering in het kader van de financiering van de woning.

5.4 Separatistenpositie: BLG Hypotheekbank heeft een

separatistenpositie ten aanzien van de woning van gefailleerde en haar echtgenoot. Met BLG is afgesproken dat wordt getracht de woning onderhands te verkopen.

5.5 Boedelbijdrage: Zie 3.4.

5.6 Eigendomsvoorbehoud: n.v.t.

5.7 Reclamerechten: voor zover bekend geen.

5.8 Retentierechten: voor zover bekend geen.

Werkzaamheden: 2 uur en 28 minuten

6. Doorstart / voortzetten n.v.t.

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht: De curator heeft de administratie opgevraagd, maar nog niet ontvangen.

7.2 Depot jaarrekeningen: n.v.t.

7.3 Goedk. Verkl. accountant: n.v.t.

7.4 Stortingsverpl. aandelen: n.v.t.

7.5 Onbehoorlijk bestuur: n.v.t.

7.6 Paulianeus handelen: Dient nog te worden onderzocht.

Werkzaamheden: geen

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen: Vooralsnog geen. Zie faillissementsverslag J.A.L.

Goessens.

(7)

8.2 Pref. vord. van de fiscus: De Belastingdienst heeft een totale vordering ingediend van € 61.090,--.

8.3 Pref. vord. van het UWV: n.v.t.

8.4 Andere pref. crediteuren: geen/onbekend.

8.5 Aantal conc. crediteuren: Vooralsnog hebben 11 crediteuren zich gemeld.

Dit betreft zowel de crediteuren van gefailleerde als van haar echtgenoot.

8.6 Bedrag conc. crediteuren: € 383.028,86 (inclusief de huidige schuld aan BLG Wonen in verband met de woning).

8.7 Verwachte wijze afwikkeling: Omzetting schuldsanering / opheffing wegens een gebrek aan baten.

Werkzaamheden: 3 uur en 10 minuten.

9. Overig

9.1 Termijn afwikkeling faill: 6 maanden tot een jaar.

9.2 Plan van aanpak: Oplevering gehuurde bedrijfsruimte en winkelruimte, verkoop caravan,

faillissementsaanvragen vennootschappen, onderzoek administratie, inventarisatie schulden, faillissement nader onderzoeken en afwikkelen.

9.3 Indiening volgend verslag: 3 maanden na heden.

Werkzaamheden: 4 uur en 51 minuten

Doetinchem, 1 juli 2014

mw. mr. M. Meffert curator

Afbeelding

Updating...

Referenties

Updating...

Gerelateerde onderwerpen :