(1)Cfejeriteken oleh: &Ugrave

168  Download (0)

Hele tekst

(1)Cfejeriteken oleh: Ù E. i N. )itütak dan. E N G. kaloearken oi eh^. Drukkerij / K B N G Phiœ. Besar. Batavia. 1923. ".

(2) K O ^ s. v. BIBLIOTHEEK KITLV. 0088 5325.

(3)

(4)

(5) i?. ü p, 5. o. Kor bann ia. n a n s n t > htr^^hi. Pemfaoenoehan resia. Fada tiga poeloe tahoii jaiig berselang, ada satoe anak lelaki she le bernama Tek-sing. la poenja tabiat ada sanget niernbatoe, tida gam­ pang rnaoe nienaloek di bawah pimpiiiati orang. Dalem pergoeroean djoega ia biasa membawa adat begitoe, hingga banjak sinshe-sinshe jang merasa kawalahan aken kabandelannja. Hebatan Tek-sing tida perdoeli, malah mingkin dipoekoel, ia djadi samingkin ogah aken beiadjar. Lantaran demikian, maka saban tahon ia misii ganti beberapa goeroe, sampe achirnja tida ada satoe pergoeroean jang soeka trima kadatengannja. Tetapi soenggoe soeka membatoe begitoe roe­ pa, Tek-sing ada poenja tabiat loear biasa, la soeka sama perkara jang soesa didjalanken, lebih lagi kaloe i-a menampak perkara jang aneh-aneh, lantas djoega kasegerannja djadi bertamba dan ia goenaken katadjeman ia poenja otak boeat mengoesoet sampe itoe segala keanehan djadi terpetja, Àjahnja, jang bernama Thai vvi, ada taoe begivnana Tek-sing ampoenja tabiat, maka ini orang 1.

(6) '•fr r. .'-?. r ' i"' »•• •' ,''V. Ti^a djiid't boikaïi ;.adj;,i''^tda itiera-a saiiget tjinia fjädiiijjii, fvutîah laen sl.'ti'i bt-glto«-, ia ada nienaro pengharepan t^sar djaepri :ikt n poetrunia itoe boi?;iï di kriiiinedian bJiii. !api nirtski «us liai'i itoeiijj' ini îiavepaii, ii nienjesft lid?, l)!Ha üapet goeroe jaitg bnek horaf liriken pada anakiij .i pelàdjataii, Mnka arhin'ija ia aivibii [XietücSHU i'iOeaï biiken sendiri peiuUdikan, soi 'paja kani{>e(l'an anak itoc bisa djadi snoraiig baek dengen sampoeriia. Bcïier sadja satelah dapet pimpinan dari sang ajah, Tek-sing poeiija pikiran djadi terboeka, pengartiannja hari-hari djadi bertanrba iiiadjoe. Ia sering kaii kafii Hat ia poenja katadjenian oiak loeai hiasa,. bingjïa njalmja sendiri kadang-kadang djadi nieraSïi kagoern. Demikian djaiii njata, bahoca i ek-sin}^ hoekan ada satoe anak jang bebal, lianja kaioe begitoe djaoe ia lertoelak dari sei^ala pergoeroean, itoelah tenioe soeda terdjadi duri sebab itoe .sirislie-sinslie tida nuMigarti tjara bcgiriiana niisti memimpin moerid. ^ Di tahoii Tt joe (1988), Thai wi pegang paker•^^han ripori di Kang-souw, jaitoe inendjabat ''''t Tiekoan di afdeeling Khoen-san-koan, iV - O di masa iioe telah beroesia ampat'ii, dan ia ikoet ajahnja dalem djabatan , ,. : aatahoean jang lebih djaoe. j , . " 'Det perkara atawa pengadoehan ang „ . •, ~'^iasa toetoerken dengen pandjang i. . '• --iiig, hingga lantaran apa dalem l ; • ;'ia Tek-sing poenja pe­ ngartian djü'ii : • : ' ! • ..ijoe pesat sekali. Tek-sing ada j i s: • ' "oedjang, bernama Hie-dji, jang bei . '. iii ' 2 dari padanja doea tahon. tni bot! . ii' '^'''1 ada djadi Tek-sing poenja pelajo * ja;.i.erna baek.

(7) di pergoei oeait atawa di mana djoega Tik sing berada, ia tentoe misti adü bersania-sanniHie dji poenja tâbiat ada mirip deugen tabia!. nja ia poenja madjikan keijil, demikian poen karadjinannja, sedeng ia poenja oiak ada tadjem sekali. Djika Tek-sing lagi diadjarken apa-apa oleh ajahnja, Hie-dji salaloe ada berdiri di sabeia blakang, dan keadati itoe berdjalan sampe djaoe malem, tapi roepanja Hie-dji sedikit poen tida merasa lelah. Lantaran demikian, djadi maski sabenernja tida berladjar, tapi segala peiadjaran jang Tek-sing dapet, ia poen toeroet dapet ampir sama-sekali. Thai-wi taoe begimana Hie-dji ada bergoena banjak aken poetranja poenja kamadjoean, maka dari pandane ini botja seperti boedak-belian, lebih banjak ia hargaken Hie-dji seperti Tek-sing poenja sobat kental. Hie-dji tidoer dalem satoe kamar dengen berlaenan pembaringan sama Tek-sing, lantaran apa djadi di waktoe dapet perkara roewet iaorang bisa saling bertoekar pikiran sampe djao-i malem, sampe perkara kaloe tida dapet dibikin petja oleh jang satoe, tentoe dapet dibikin petja oleh jang lacn. - Djoega ada banjak orang jang mengadep di pengadilan kira, bahoea Tek-sing sendiri ada djadi Thai-wi poenja djoeroe pemikir ketjil, se­ bab saban ini orang toea doedoek memereksa perkara, ia biasa berdiri di blakangnja, malah tempo-tempo ia bantoe djoega mengaloearken soeara, kaloe ia pikir ajahnja memoetoesken per­ kara dengen kliroe. Pada soeatoe pagi dari tanggal 7 Lakgwe, se­ deng lotjeng di tembok masi berkleneng mengoetaraken djam delapan, Thai-wi soeda dapet koen-.

(8) _ 4 djoengannja satoe kapala kampoeng, jang mewartaken bahoea di roemanja ^ouw Djiak-go, saorang hartawan jang tinggal di loear pintoe kota Timoer, telah terdjadi pentjoerian besar, jang disertaken dengen pemboenoehan. Orang jang terboenoe ada toean roema pcfenja mantoe jang soeda djanda, sedeng mait tingga! badannjasadja, tida ada kapala dan kaki tangannja. Pentjoeri roepanja soeda masoek dari djend. la , sebab dari iaen tempat tentoe tida bisa mendjadi. Thai-wi jang terkenal sebagi pembesar kota jang tjakep serta radjin, ia lantas sadja prenta sediaken djoli boeat pergi preksa itoe perkara besar. Tek-sing minta idjin boeat mengikoet, kerna itoe ia pikir ada perkara jang gaib djoega, jang ada pantes boeat djadi ia poenja soegoehan. Thai-wi tida bikin kaberatan, maka tempo ini ajah berangkat, Tek-sing dengen mengadjak Hiedji lantas mengoentit dari hlakang. Di loear pintoe Timoer kira-kira tiga Ii djaoenja ada terdnpet saboeah boekit vvadas, di bawah mana ada tana datar jang dioesahaken mendjadi bebrapa belas petak sawah, dan terkoeroeng tiga pendjoeroe dengen soengei jang bermatjem sater.gah glang, Dalemnja aer soengei ada kira-kira satoe toembak, begitoe poen lebarnja. Tida ada terdapet praoe atawa apa djoega pranti menjebrang di sitoe, salaennja di sabla kanan ada terdapet satoe djembatan ketjil, jang menghoeboengken satoe djalanan ketjil pranti orang djaian kaloear-masoek, antara djalanan besar jang teroes sampe ka kota. Di atas itoe djembatan ada dibikinken pintoe djaga-djaga samatjem kota, jang pagi dipentang, sore dikoentji, Satoe doesoen ketjil ada terdapet di sabia loear.

(9) 5 —. itoe djembatan, deugen bebrapa goendoekaii roema jang berdjaoehan satoe pada iaën. Itoe boekit ada meloeloe dan' wadas jang non djol-nondjol dan mengoendjoekin roepa bengis seperti raksasa jang berpengaroe, sedeng sabagîan sampingnja ada berdiri lempang dan berkilat, sebagi ia soeda öikerdjaken olefi kampak malaekat. Sagoendoekan poehoen bamboe jangtoemboe di poentjaknja baroe terlepas dari beneman ha'imoen, dan moelai bisa kasiliat katjantikannja di tjahaja matahari jang gilang-goemiiang. Di poentjak boekit sabela Barat ada satoe tjoeroek, jang sanantiasa toempaken aer seperti rante barlian ; sedeng di fihak jang sabela Timoer, ada terdapet saboeah roema tembok tertoetoep atap, jang kaloe diliat dari karoesakannja, lantaran atapnja soeda bolong-bolong di sana-sini dan ba­ njak bagian temboknja soeda mendjadi goegoer, ternjata roema itoe soeda banjak tabon dikssi. tiiigga.1 terlantar. Doedoeknja roema dari orang jang bertjilaka ada di belakang itoe boekit dengen madep ka sabela oedik. Pakarangannja jang depan adatsrkoeroeng dangen papoehoênan lebat, hingga sampe siang sekali sinar matahari baroe bisa iiiasoek ka dalem roema. i | l f o e roema besar ada menoenggal sendirian, fcna di sapoeternja tida ada tetangga. Dingding Bnboknja semoea ada dari batoe goenoeng jBlg dibikin begiloe roepa, hingga tegoe se­ a r t i benteng. Loemoetnja ada tebal sampe saboekoe djari, dan kaloe diperhatiken dari sini dan laen-iaeti pembikinannja, njatalah jang roema . itoe soeda beroemoer toea, paling sedikit lebih saratoes tahon. Tempo Tek-sing mengikoet ajahnja masoek.

(10) - 6. ka itoe roema, marika disamboet oleh saorang lelaki moeda, jaitoe toean-roema jaiig berpakean serba poeti, dan tjoema kasoetnja sadja berwarna idjo. Ia poen.ja paras ada tjakep, sedeng aer moekanja jang haloes poen ada mengoendjoek, jang ia ada saorang sabar dan berhati moelia. Po­ tongan tangannja ada haloes dan lemas, sedeng koekoenja jang terpelihara pandjang, djoega ada menjataken, jang ia ada saorang jang terpeladjar dan tida biasa bekerdja berat. Melinken itoe waktoc roepanja itoe orang moeda ada poetjet dan lesoe, sedeng alisnja djoega ada mengkeret, seperti soeda lama ia ada menanggoeng doeka. Itoe orang moeda ada Kouvv Djiak-go poenja poetra jang kadoea, bernama Tiong hoo. Ia baroe beroesia doeapoeloe satoe tahon, dan di masa itoe ia masi berkaboeng boeat iboenja jang meninggal baroe kira-kira satoe tahon lamanja. Mait dari orang jang terkeniaja masi terletak di pembaringan, rnaka sasoeda manggoet sedikit, Thai-wi beserta poetranja lantas berdjalar. masoek ka dalem. Itoe roema terdiri dari doea oendakan, dan ^ kiri kanan ada doea kamar jang masing-mask« di-isi oleh pengawal pintoe dan boedjang l e | ^ | Di sama tengah ada tiga roewangan besar^^H dipadjaiig dengen segala perabotan jang indah. Di samping kanan ada satoe djalanan^^B djang jang berachir pada pintoe satengah boe^^H jang menemboes pada soeatoe pendopo, sapandjangnja dipasangin lankan bagoes Di depan ini pendopo ada terdapet k«;bon kem­ bang jang dirawat begitoe rapi, hingga djangan kata poehoen-poehoen boenganja, malahan sasoea-.

(11) — 7 toe roempoet jang toemboe di sitoe poen kaliatan ada mengasi pemandangan jang indah. Melinken di belai<ang roerna ada gelap, lantaran Irrpedi-ng dengen tembok wadas jang ling^i, hingga matahari tida dapet tjoiotken sinarnja ka sitoe. Djoega iiii tempat ada seram, saoepama sasoeatoe poeliotn jang toemhoe di sini ada angker, bisa timhoelken itoe segala kasedihan jang ini hari menimpa pada orang sadaleni roema. Oendakan roema jang di belakang ada terbagi dalem lima kamar besar. Kamar jang di tenga ada boeat tempat kaloewarga prampoean doedoek hPrkoempoel. Berderek dengen ini di sabela kanan, ada toean roema pofnja kamar boekoe, dan di sabda kanannja lagi ada mendjadi toean roema poenja kamar tidoer. Doea kamar lagi jang di sabela kiri, jang pertama digoenaken boeat koelawarga prampoean deedoek mengaso, sedeng jang laen boeat tempat tinggalnja boedjang-boedjang prampoean Doea roema boeat dapoer ada terdiri di sampingnja kamar boedjang. Kamar tempat menjimpen harta ada terdiri di belakang itoe kamar, tempat koeiavvarga pram­ poean doedoek berkoempoel. Ini kamar oewang ^•diri meloeloe dari batoe wadas, seperti ia soeda ig^jipta begitoe roepa dengen maoenja alam •p^i fiarta mempoenjai doea pintoe jang ^^*h ditoeiak pergi-dateng. Pintoe jang kanan ka kamar tidoernja toean-roema ^ ïrhoem, jang sampe itoe hari masi dirawat • « t o e rapi, In'ngga kaioe orang tida tape, boleh effdi orang nanti kira Kouw Djiak-go dan istrinja masi iiidoep dan saban malem masi berbaring di ini kàmar. Orang jang rawat ini kamar, jalah satoe boedjang prampoean nama Tjoei-hoen, jang.

(12) 8 — maski soeda beroesia tiga poeloe, tajji ia belon maoe menika lantaran inget boedinja itoe raadjikan almarhoem ada besar dan sampe begitoe djaoe ia anggep aloesnja itoe toean dan njonja roema masi sanaritiasa soeka dateng di itoe kamar. Dalem itoe kamar liarta tida ada perabotan apa-apa salaennja doea lemari besi boeatan Europa ada di sitoe. Pintoenja jang sabela kiri ada menemboes ka kamarnja orang jang terkeniaja, dan kamar ini poenja pintoe jang betoel ada di tem bok kiri dari kamar tempat koelawarga prampoean doedoek mengaso. Thai-wi preksa kaädaännja ini kamar mait dengan terliti. Ampat kenap dan korsinja ada berderek di belakang pintoe. Di dingding kiri ada doea djendela, dari mana orang bisa liat kebon sajoer jang ada di bawabnja. Tembok wadas jang tinggi dan sanget seeker ada rnendjadi watesnja ini kel.on sajoer. Itoe waktoe satoe antara itoe doea djendela, jang tingginja liwat sawates kapala orang, n ,iski tertoefoep, tapi tida ditapal, sabagimana jang &<-toe lagi. Di bawah ini djendela, ada medja toelis de ngen segala perabotannja, pranti orang jang mal membatja dan menoelis soerat. Di samping rne toelis ada doea lemari boekoe, dalem mana terisi banjak boekoe tjerita, jang antaranja sa gian besar ada menoetoerken perkara pertjint Sedikit djaoe dari lemari boekoe ada ta pranti rebah-rebalian, sedeng lebih djaoe lagi terletak anem peti pakean kosong dan satoe dja tempat berias, Mengadep pada tembok kamar goedang oewang, ada berdiri satoe randjang besi boeatan Europa, dalem mana terletaklah itoe sapotong mait jang.

(13) berlepotan dara. Sakitenija koe.'amboe jang terbikin dari knen poeti djarang, fida ada hoda dara, katjoeali pada moeka koeiamboe di baginn sabela alas, i<iii kanan masing - m a s i n o r ada iima tanda, bei<as djari langan jang kena'dara. Di sabela kiri itoe tanda toto! ada ampat di loear, satoe di dalem ; sedeng jang di sabela kanan ada satoe di loear dan ampat di dalem. Pada saban oedjoeng djari kira berdjaoean satoe duim, ada tanda goerat mengkelceng, seperti bekas ko'ekoe jang terpelihara pandjang. Tentang itoe pemboenoehan tida terdapet laen katerangan lagi di dalem itoe kamar. Thai-wi prenta orang bikin bersi itoe rnait, kamoedian laloe di preksa dan bikin tjatetan teni a n g kaädaännja. a. Lehernja màit, demikian poen kaki tanganiija, seperti soeda ditabas serba sakali dengen sendjata tadjem. b. Pandjangnja badan mait ada doea kaki satoe • iuirri dan lebarnja di bagian belakang, ada satoe 'vïki satoe duim. c. Koelitnjn badan mait ada poeti bersi, haloes lan litjin ; sedeng dada dan belakangnja ada be­ risi, menjataken jang orangnja ada montok -ekali. d. Pentil soesoenja berwarna sepa, masing»asing menondjol kaloear kira satenga duim^ 'pf'rti bekas di'isep oleh baji. 4 e. Koelit peroetnja ada kendor dan berkeroetjjproet, seperti orang jang telah bersalin. f. Di bawah poesernja ada saboetir taiialer sabesar katjang kedele dan berwarna mera dadoe, pada mana ada toemboe tiga lembar boeioe jang' masing-masing pandjangnja doea duim lebih. ' Sasoeda bikin ini tjatetan, katjoeaii Tek-sing.

(14) 10 — dan Hie-dji, semoea pengiring jang iaën Tiiai-vvi soeröe toenggoe di loear. Kamoedian ini pembesar pergi preksa itoe saloe diendela jang terhoeka, seperti speda ioepa dikoentji. Tapi di sini tida terdapet tanda apa-apa, sedeng medja toelis jang ada di bawanja djoega ada amat bersi, berkilat seperti katja, dengen segala perabotan n ja jang teratoer rapi sekali. Dalem latj^ medja toelis tida kadapetan laen barang, salaennja salepit kertas toelis, Jang salembar antaranja jang paling depan telali di toetis tida lebih dan tida koeranji s a t o e hoeroef YONG- Ini ada menjataken jang orang soeda batalken boeat nienoelis sapoetjoek soerat ki­ riman. Djoega itoe satoe hoeroef YoNG ada bagoes dan haloes, menoendjoeken jang ia soeda ditoelis oleh tangan prampoean. Lebih djaoe kaloe diliat dari baknja jang niasi berkilat, ajoega ada njata jang itoe hoeroef baroe ditoelis dalem sedikit hari jang paling belakang. Thai-wi lipet ini soerat, begitoe poen satoe soerat laen jang belakangan ia dapet dari rak katja berias, dan simpen itoe semoea di dalem kempek. Kamoedian ia pergi selidiki itoe kebon sajoei jang kaliatan dari itoe djendela jang tida terkoentji, dengen ambil djalan dari samping dapoer. Sajoeran jang toemboe di sitoe ada amat soeboer dan kaliatan bagoes sekali di pamandangan. Tetapi baek dari dataran, maoe poen dari tem­ bok jang pence loemoet, salebarnja tida ^dg kadapetan tanda apa apa jang bisa menpbitken doega'an bahoea pendjahat telah ambil djalan dari itoe kebon sajoer. Sekarang Thai-wi soeroe Hie-dji pasang lilm boeat soeloehin itoe goedang tempat menjimpen, harta..

(15) - 1 1 ~. Peti besi soeda terpentang ablak-ablakaii. Isinja soeda lida katinggaian barang sapotong. Mvünk^n di tana, di samping peti besi, ada kadapetan satoe selampe soetra jang saia satoe oedjoengiija ada dioekiriii dengen benang satoe hoeroef Houw. Laen dari itoe tida kadapetan apa-apa lagi, begitoe poen di loear pakarangan sakiternja roeiiia, sama sekali tida kaliàtan tanda apa-apa tentang itoe pemboenoehan jang gaib. Thai-wi lantas bilang pada toean roema, jang ia maoe preksa semoea orang poenja kamar tidoer, lantaran apa, maka ia minta sekalian familie prampoean disoeroe menjingkir doeloe kaloear. Tiong-hoo toeroet itoe prenta, kerna ia poen pikir baek dibikin pengledahan begitoe. itoe waktoe soeda liwat lohor. Semoea pengi­ ring kaliatan mer.oedjoeken roepa koerang senang, sebab tentoe ia-orang soeda merasa lapar. Tapi Thai-wi dan poetranja, demikian poen Hie-dji masi teroes bekerdja dengen giat, seperti djoega berbeda dari itoe sekalian pengikoei. marika bertiga tida bisa merasa lapar. Di kamar- kamar boedjang tida kadapetan apaapa jang bisa menerbitken doega'an djelek. Melinken pintoe resia jang dair kamarnja Djiak-go almarhoem menemboes ka kamarnja Tiong-hoo kaliatan lida tertapal, sedeng tapalannja tinggal tersender di samping pintoe, rhai-wi ialoe boeka ini pintoe dan teroes masoek bikin pengledahan di kamarnja Tiong-hoo. Di randjang deket bantai kapala, terdapet sapoetjoek seerat penagian oetang besarnja 6000 dollar, dan soerat itoe dipertandaken koetika sampenja ada tanggal 2 dari boelan jang berdjalan. Laen dari isoe, di samping tembok, kaälingan.

(16) — 12 — randjang, ada terdapet, satoe kampak besar jang berlepotan dara. Thai-wi djadi girang sateiah ia dapet ini barang, tapi Tek-sing dan Hie-dji roepanja djadi berkoeatir, sebab takoet toean roema jang tinggali itoe kas'iar bisa tertoedoe djadi pemboenoenja. Gledahan dibikin léiiiii djaoe, tapi iaën dari apa jang soeda terdapet tida kadapetan boekti apa-apa lagi dalesVi itoe roema. ' rhai-wi tida lantas bikin pertanjaän apa-apa pada 'i"*0ng"îiÔ0j hanjs sasoeua îa dan sekalian pengikoetnja hahis bersantap, baroe ia minta itoe oraP.g moeda dateng di hadepannja. Tiong-hoo dateng dengen tindakan limboeng, sedeng badannja poen djadi bergoemeter lantaran meliat itoe kampak jang terdapet dari dalem katnarnia. Tiiai-wi tida berlakoe keras, hanja dengen sabar ia minta ini orang moeda toetoerken hikajat perigidoepaunja. . Tiong-hoo lebih doeloe mi;sti tetepken hatinja jan« bergontjang keras, sambii pegai'gin medja, k a n "oedian baroe ia menoetoer sebagi jang berikoet. II TIONG-HOO TERSANGKA. Doeloe, dalem banjak tahon, ajahkoe ada pe­ gang djabatan negri di Peking,'' begitoe itoe toeau roema moeiai dengen tjeniEnja: „Aicoe ada toeroet pada i'oe orang toea, demikian poen kakandakoe jang bernama Pek-hoen. Oesianja Pek-hoen ada lebih tinggi dari padakoe ampat tahon, dan ia ada tt-rpladjar tinggi dalern ilir.oe soerat, hingga di antara Peking dan Tientsin,.

(17) - i a ia terkena! s(.;ba,s>i orang sastrawan, Akoe scriiiiri ada (lapet banjak pimpiijannja, hingga kaloe ini v/aktoe. akoe mengarti djoega perkara socrat, haroes di bilang Koko itoeiah jang soeda djadi goeroekoe. ..Pada lima tahon jang ialoe, ajahkoe ada dapet ' tjidra dengen kaoem bangsawan, lantaran apa, ma'p dengen kasi alesan sakit, ia 'rninta lepas dari pakerdjahan negri. fa adjak kitaorang baük ka Salatan, dan di boentoet itoe tahon ia laioe nikaken Koko, jang itoe masa soeda beroosia doea poeioe satoe tahon, dengen Tjoa-si. Akoe poen ja Soso oesianja ada lebih moeda doea tahon dari pada Koko, dan ia ada djadi Lauw Kingtong almarhoem poenja kaponakan loear. Soso masi ketjil soeda jatim piatoe, maka dari masi ketjil djoega ia soeda menoenipang tinggal pada letiohnja, jaitoe Lauw King-tong, jangtjinta padanja seperti anak sendiri. -Dalern oesia delapan atawa sembilan tahon ia dikasi sekola bersamasama Lauw Tjai-hoe, jailoe poetranja King-tong, dan dari seitab Soso ada berotak sänget terang, maka dalem oesia roemadja poetri ia soeda bisa soerat-nienjoerat serta mengarang sair jang bagoes sekali. Ajahkoe katarik hati dengon peladjarannja Soso, dan apa lagi parasnja poen eilok, maka sedari Koko beroesia h'mabelas tahon, ia soeda lamar Tjoa-si boeat djadi mantoenja. „!ni rocma ada bekas roemanja almarhoem toean Lauw King-tong, jang di masa hidoepnja ,ada terkenal hartawan besar. King-tong perna djabat pangkat di Shantoeng, tapi pada toedjoe tahon jang laloe ia terpetjat dari djabatannja lantaran tertoedoe makan oewang pietjet dan ia diboewang ka provincie Sinkiang. la menoetoep mata dalem pemboewangan, sedeng ia poenja.

(18) - 14 poet!a, î.auw Tjai-'nof, janj^ tida berkelakoean back, îaloe borosken ia pociija harta sanipe habishabisan. Tepjpo soeda tida puer,ja apa lagi boeat diboroskeii, maka Tjai-hoe laloe djoeal ini roema boeat harga doea belas riboe dollar pada ajahkoe jang memang soeka tinggal di tempat soenji. „Kitaoraiig pinda di iiii roema pada tiga boelaii di moeka dari hariaii Koko mcnika. Pada itoe iiKilem dari hari kawin, Soso tidoer doeloean, sebab Koko misti melajani tetamoe sampe djaoe jriaiem. Tempo Koko masoek di kamar tidoer, sedeng ia baroe lepaè pakean loear, dengen 1er kedjoet ia liat, itoe pintoe jang menemboes ka kamar tempat menjimpen harta, koenjoeng-koenjoeng djadi terpentang sendirinja, dan berbareng dengen itoe laloe dari sitce kaloear satoe iblis jang roepan ja bengis sekali. Koko mendjerit deugen sakerasnja soeara, dan tempo banjak orang dateng mernboeroe, roepanja Koko soeda djadi poetjet seperti mati. Soso djoega kajiatau djadi amat katakoetan, sebab itoe koetika ia so•sepken moekanja di bawa banial. Kwi-sin kita poenja boedjang lama, jang bertenaga koeat dan hatinja taba, lantas adjak berapa boedjang laen masoek di itoe kamar harta tetapi biar begimana djoega ia bikin papreksahan, toch ia tida dapet soeatoe apa di kamar. Itoe koetika djadi banjak orang telah kira, bahoea Koko soeda sala meliat sebab lantaran katjapean matanja mendjadi kaboer „Djoega pada itoe malem Koko tida berpatoeboc dengen Soso, dan pada besoknja pagi S^-so bangoen doeloean. Sasoeda lama habis berias, baroe Soso soeroe orang bangoeni Koko, tapi biar begimana djoega digoebrak, toch Koko tinggal reba tida bergerak dari pembaringannja. Sampe begitoe djaoe baroelah orang dapet taoe,.

(19) — 15 kaloe Koko sabeneriija soeda lama tida bernjawa lafii. la poeiija inoeka, dari wates djidat sarnpe ka leher ada berwarna biroe, seperti orang jang telah mati boekan dengeii soewadjarnja. Soso menangis sambil banting-banting diri, hingga kaloe boekan salaloe didjaga oleh boedjangboedjang, tentoe ia soeda ambil poetoesan boeat tiwasken djiwanja sendiri. Dalem tempo jang lama djoega Soso baroc dapet dibikin sabar, tapi sadjek ditinggal Koko, ia kaliatan sanantiasa ada dalem kadoeka'an besar, „Ajahkoe tida taoe dengen tjara apa ia niisti rnembri hiboerin pada Soso jang berboedi besar, rnaka kamoedian ia ambil poetoesan boeat di pcrmoelahan laen tahon nikaken akoe, soepaja lekas akoe boleh beroleh anak aken samboeng Koko poenja toeroenan. „Selang tiga hari dari harian akoe menika, ajahkoe ada poenja kaperloean boeat pergi di kamar penjimpen harta Tapi sebab lama ia tida kaloear lagi, djadi dengen mengandoeng firasat koerang enak, akoe laloe pergi soesoel padanja. Bener sadja, dengen terkedjoet akoe dapetken ajah soeda terletak di tana, di samping peti besi jang kadoea, sedeng belakang kapalanja bendjoet, oewangnja berhamiaoeran dan lilin jang ia bawa boeat menjoeloe terlempar ka satoe fihak. Akoe dan berapa t)oedjang lantas gotong pindaken 3jah ka pembaringan dan kamoedian kasi ia miiioem obat, hingga sampe djaoe malem baroe ia djadi sedar. „Menoeroet kata ajahkoe, tempo ia soeda abis ambil oewang, dan maoe toetoep kombali pintoenja peti besi, dengen kaget ia liat bagian tem­ bok di belakang peti besi djadi bergerak dan berbareng dengen itoe, sigra timboel angin keras.

(20) — 16 —. jang membikin padem ia poenja api iiün di tangan. Itoekih jang membikin ia djadi sanget terkedjoet, hingga kapalanja kabentoer peti besi dan ia djato patigsan di tana. !a prenta akoe tjoba pergi preksa !agi itoe goedang oewang, tapi menoeroet akoe poenja pikiran, itoe tida perloe dibikin, sebab baroesan, koetika akoe dateng tengokin ajab.koe, kaijoeaii oewang jang berhamboeraii, ülin jang terpental ka satoe fihak dan itoe orang toea jang terletak di tana, kitaorang tida dapetken apa-apa lagi di itoe kamar. Tegesnja itoe bagian tembok iai''g dikata telah bertrerak ada tinggal begimana biasa sadja! Dengen begitoe, akoe djadi anggep sadja, bahoea t'jntoe lantaran katjapean melajani akoe meniKa, matanja ajah soeda mendadak djadi kaboer, d.an meliat apa jang sabenernja tida ada. la poen itoe masa soeda beroesia 61, maka boekanlah perkara heran kaloe lantaran katjapean satoe waktoe ia bisa niendjadi lingloeng. Tapi akoe merasa menjesel betoel jang sadjek itoe satoe kali mendapet kaget, ajahkoe iantas misti tinggal reba di pem­ baringan. Penjakitnja tamba hari djadi bertamba berat, hingga akoe menika belon seiaiig saboelan ajah soeda lantas menoetoep mata. „Kadoekaäan jang tertanggoeng oieh koelawargakoe atas wafatnja ajahkoe ada sänget besar, kerna sasoeatoe orang dt ini roema adamenjinta padanja. ,,Demikian poen akoe poenja Soso poenja kesediahan djadi bertamba, kerna sebagi mantoe jang tida broe^toeng atas meninggalnja ia poenja soeami ajahkoe ada sanget mengasianin padanja, sedeng sebaliknja Soso poen ada sanget menghormatin pada ajahkoe. . „Tadinja kita-orang hendak piuda sadja dar».

(21) - 17 —. ini roema jaiig kita anggep akeii selaloe iiaiili membri peringetan-peringetan jang tida enak. Tapi Soso tida moefaket Samasa hidoep ia amat tida tega boeat berpisa dari ini roema. Soso poenja maksoed djadi saola-ola sekarang ia melinkeii hidoep boeat temani rohnja Koko jang seperti salamanja masi ada di sini. „Iboe ada hargaken tinggi Soso poenja kasaugsaraän dan kasoetjian hati, begitoe djoega akoe dan istrikoe, dan apa lagi satelah kita ingetjang Soso soedà tida ada poenja koelawarga loear lagi lantas djoega kitaorang ambil poetoesan boeat tinggal tetep di ini roema. Kiia terpaksa misti indahi Soso poenja kasoetjian dan kabedjikan hati, oleh kerna kita liat sadjek Koko meninggal, Soso ampir tida taoe kafoear dari pintoe ka^Tiar, apa poela pergi melantjong ka mana-mana. Ma­ kanan hari-hari kabanjakan dibawain ka kamarnja oleh boedjang prampoean ketjil, nama Khimhoen, sedeng Soso poenja ade Piauw, Lauw' Tjoei-hoe djoega soeda ampir satoe tahon tida dateng tengoki padaiija. Djadi dari kasoetjiannja, Soso pantes dapet poedjian tinggi, maski dalem pengidoepan haroes dibilang ia ada amat tida beroentoeng. „Pada tahon doeloe Shag ve istrikoe bersalin, tapi anaknja mati Kamoedian ia dapat sakiî keras, roepanja sebab ia banjak doekaken itoe baji jang tida kapoengoet, hingga sesoeda berobat anipir saboelan, penjakitnja baroe djadi mendingan. Koetika la. soeda bisa berbangkit dari pembariniran dan moelai bisa djalan kaloear, akoe laloe porgi tengokin akoe poenja mertoea prampoean. Itoe hari akoe inget ada tanggai 20 Sigwe, dan sebab sorenja ada toeroen oedjan keras djadi pada itoe maiem akoe terpaksa menginep di roema mertoeaKorbannja najpsoe birahi 3.

(22) — 18 — koe. Islrikon roepanja sebab akoc tida poelany ia ialoe doeiioek pasang omoiig sarnpe djaoc iiialem dengen iboekoe. Kira-kira poekoel sabe as, katanja koenjoeng-koenjoeng niarika dai^t soeara orang mengemong di belakan^ roema atawa djoega di itoe kamar harta, tjoema sad.M itoe soeara tida keras. Tapi satelali iboekoe tengokin, lantas djoega iîoe soeara '"end|adt sirep. Dengen begitoe, djadi manka auggep itoe soeara tentoe soeda kaloear dan moeloetiija bocdjang.boedjang jaiig belon tidoer boekan dan belakang roerna atawa dan ito.e kamar bar a. Tapi sasaät kainoedian, itoe soeara lantas kado ngeran poela, dan ini kali boekan pelahan, hanp soeara orang mendjerit-djerit jaag kadengerannja nged sekali Tempo iboe dan istnkoe tjer,taken ini bal padakoe, manka bilang itoelah a d a sota a lang saoemoer h i d o e p manka belon pena dengtr. K 3a,. isirikoe, tadi„i> sebab k«!»''™!'"" ' f orang tinggal doedoek tida bergerak, tapi bela­ kangan, tempo boedjang-boedjang jang djoega dapet denger itoe soeara ngeri dateng tengokin, baroelah bersama marika itoe, iboe dan istnkoe brani pergi menjoeloe ka dalem itoe kamar oewan^^. Tapi ka-ada'an itoe goedang tinggjl seperti biasa, tida satoe apa j a n g kaliatan mendjadj laen Di belakang roema tida ada tana batoe goenoeng jang r e n d a h -rendoeh, djoega d sitoe tida uda soeatoe djalanan jang kaki mabisa Indiek. Maka adalali he,a„ hera,, sekali begimana di tempat b^gi^of soeara begitoe ngeri? Dari itoe soeara? Inilah soenggoe boleh bikin orang ^ poenja otak djadi poejang boeat b e r p i k i r . Apa brangkali itoe soeara soeda dateng dan loeai roema?.

(23) — 19 — „Dengon peiioe sama sepala penasaran i boe lantas pronta boedjang-bocdjang peagi rnenjoek)e di loear pakarangaii. „Tapi senioea tinggal socnji, soenji seperti sadja maiem-malern biasa. „Iboe dan istrikoe jang memang ada penakoet, soeda karoean ha! jang kadjadian di itoe malern telah membikin marika djadi kaget-kaget antero malem; tapi akoe poenjasos6 jang kliatan ada le­ bih taba, poen katanja soeda, tida terioepoet dari misti scsepken kapalanja di bawa bantai. Maka begimana itoa. djeriian ngeri bisa bikin boeloe badan djadi mengkirik, itoeiah tentoe djoega orang bisa bajangken daleni pikiran ! „Pada besoknja pagi, tatkala akoe soeda poelang, akoe soeroe orarjg bildn paprek.saan lagi sampe di belakang boekit, tapi toch begitoe djaoe kita-orang tida bisa dapet katerangan satoe apa teilt, -ing itoe hal gaib jang samaleni kadjüdian. litrikoe jang memang belon semboe betoel, penjakitnja lantas mendjadi kamboe; sarnentara iboekoe jang soeda beroesia 62, dan diîamba pnela pada v/aktoe jang belakangan salaloe ada berdoeka, lantaran dapet itoe rasa kaget jang sanget menggontjangken hati, djoega selang bebrapa hari ia djadi dapet demem keras d^n misti reba di pembaringan. Pada Go-gv/e Tjhc-siia istrikoe meninggal, dan pada 29 hari kamoediaii iboekoe djoega toeroet toeroetan poelang ka tem­ pat baka. „Astaga! akoe poenja nasib betoel teramat boesoek; maka kaioe inget itoe, hatikoe sa aloe merasa seperti antjoer! Perkara jang nicedjidjad beroeiang-oel.uig soeda terbit dari itoe kamar oev/ang, maka kaloe dateng di sitoe, akoe djadi merasa seram. Soso kaliatan ada lebih tabah. ,.

(24) 20 — d;<ri padakoe, kerna sadjekUoko meninggal doenia, roepanja ia socda itoengken pengidoepan c oen,a di loear saris. Maka dalem ini satoe talion jaug belakangan akoe seraken oeroesan oewang dalem tandan soso, lang djoega merasa senang boea. l^^Seken itöe' kawadjiban. Ia kloear masoek dalem iioe goedang oewang dengen g'rang^sadja. maka ia seialoe iertawai akoe bernjali keqil se ^^'^^Pada ampat hari di moeka, djam lima pagi, sedeng Soso baroe berbangkit dan boeka tapalan pintoe, mendadak Kws-sin menerdjang ma ka dalem kamarnja Soso J a n g lantaran itoe tento^ sadja aaa diadi merasa goesar sekali, ia mm^ akoe lantas oesir pada Kwi-sin jang dikata so^eda berlakoe lanijang dan s p g e i Kwi-sin ada saorang dan oetara da^ oe&ian]a ^oTda .«apcloc lima «ato.v la ian" amat saderhana, tapi ada gaga dan stlja kawadiib.n„ja. Pada kiteotang ,a soeda bekerdia doeabelas tahon, sedeng dalem lang mana blon perna ia berboeat kusaiahai apa-apa. Pada kita poenja boedjang prampoean toea Tioei hoen, ia ada bersoDat kekal, dan dengen S ' p a ^saban sore sa soeka pasang omong banjak sekali. Bermoela akoe kira V bikin perhoeboengan resia, tapi ^sajoeda ako. intip dan selidiki berkali-kali, terii]aia d o e ^ ^ tidi betoel sebab hal jang rnaiika bit]arakcn dengen kasak-koesoek, meloeloe adaroematangga kita p(,enja oeroesan. Maka adalah heran sekcdL begimana orang jang begitoe djoedjoer, P' ' ^ ' pagi dengen melanggar adat la brani mei.eidja. ^ inasoek ka kamar Soso. . Atas pertanja'ankoe, Kwi-sin tida bisa katerangan tentang perbocatannja jang aneh uoe,.

(25) hanja ia melinken mengakoe telah berboeat dosa dan minta pima'afken kadosaännja. Akoe sabetoelnja soeka bikin 'nabis itoe perkara deugen kasi gegeran keras pada Kwi-sin, tapi Soso tida maoe mengarti dan maoe djoega akoe lantas gebos itoe hamba jang sabetoelnja boleh dapet maäf. Akoe tida brani bantah Soso poenja ka hendak, maka pada itoe hari djoega dengen kasi sedikit oewang akoe soeroe Kwi-sin pergi tjari kerdjahan di laen tempat, 'f joei-hoeii roepanja ada sänget mendongkol lantaran itoe perboeatan Kwi-sin misti dioesir, kerna sampe sekarang ia masi tarik moeka asem sadja. „Semoea pintoe dan djendela saban sore akoe jang p?.sangken slot pada sasoeda akoe bikin papreksaän di dalem dan di îoear pekarangan teroes sampe ka itoe djembatan ketjil. Saban pagi akoe bangoen paling doeloe, dan sasoeda bof ka itoe slot-slot, baroe akoe pergi kakoemoer dan tjoetji moeka. Soso djoega biasa bangoen pagi-pagi boeat bangoeni boedjar.g-boedjang dan membri pakerdjahan pada marika itoe. Ini pagi akoe bangoen pada djam 4.35 dan akoe boeka semoea slot seperii keadaan biasa sadja. Tapi Soso sampe djam lima liwat belon djoega berbangkit, sedeng itoe waktoe semoea boedjang soeda pada bangoen. Akoe kira brangkali Soso koerang enak badan, maka kamoedian akoe soeroe Khim-hoen Ijoba gedor pintoenja. Lama sekali Khim-hocn tidr? dapet penjaoetan, hingga dengen pirasat koerang enak, akop lantas prenfa orang dongkrek pintoe kamarnja Soso. Tapi ini pintoe tida dapet didobrak, lantaran apa bersama boedjang-boedjang akoe djadi terpaksa ambil djalan dari kamar penjimpen harta. Kita dapetken le­ mari besi soeda tes pentang ablak-ablakan, sedeng.

(26) — 22 isinja soeda kosong sama sekali. Akoe djadi terkedjoet boekannja maen, hingga satoe perkata'an tida bisa kaioear dari moeloetkoe. Dengen merasa poejang, akoe ikoet boedjang-boedjang masoek ka kamar Soso. Pertama-tama akoe Hat koelamboe randjangnja Soso masi tertoetoep, dan satoe djendela ada terpentang. Kamoedian idtaorang dapet endoes baoenja dara jang membantras idoeng keras sekali. Tjoei-hoen singkep koelamboe randjang, dan dapetken dl sitoe sageloentoeng mait jang beriepotan dara, zonder ada kapaia dan kaki-tangannja. Hatikoe djadi ber­ debar keras; sedeng kakikoe poen mendjadi lemas, lantaran tida sanggoep hadepi itoe pamandangan jang teramat ngeri. „Sedeng begitoe, tiba-tiba akoe denger Khimhoen berkata : „He, mengapa semoea peti isinja kosong ?" Akoe menengok, dan iiat betoel sadja tida ada sapotong pakean Soso jang katinggalan dalem petinjà! Àlaling soeda rnasoek dari maiiatah? Apa dari itoe djendela jang tida terkoeiitji ? Moestaii! kerna dari sitoe, itoelah trabisa djadi! 1 api toch betoel kita soeda katjoerian oewartg contant anem riboe tai! lebili, dan ratoesan prangkat pakeannja Soso. Pintoe semoea masi teV koentji baek, sedeng samalem tida ada kadengeran boenji apa-apa ! Kamanatah terbangnja itoe semöea barang? Dan siapatah jang soeda terbitken ini pemboCnoehan besar ? Djin ? — siloeman atawakah setan ? Otakkoe boleh mendjadi antjoer boeat doega ini perkara gaib ! Sadari perginja Kv^i-sin pada tiga hari jang laloe akoe bèion pelihara lagi laen boedjang, maka tadi pagi akoe djadi prenta sadja pengawal pintoe, Kauw-slng, jang soeda toea, boeat wartaken ini perkara ngeri pada kapaia kampoeng..

(27) — 23 — „Demikian adanja akoe poenja pengidoepau dalem, ini lima tahon jang paling blakang, jaitoe pengidoepan jang boieh dibilang amal tida beroentoeng." Sampe dtsini Tiong-hoo toetoep tjeritanja^jang sapandjang ia toetoerken beroelang-oelang ia menepes aer mala Djoega sapandjang toetoerken itoe hikajat, terkadang ia misti melendot pada korsi, roepanja ia berboeat demikian soepaja tida djadi djato lantaran merasa poejaiig. Kamoedian dengen rnata jang ampir tida berkesip ia tinggal mengawasi pada T!iai-wi seperti dangen sorot mata jang mana ia ingin liat begimana ini pembesar poenja pikiran tentang pengakoeannja, atawa dengen itoe sorot mata seperti djoega ia maoe bilang; ,,0, Taij-djin, akoe boekannja persakitan, dan itoe kampak orang soeda laro di kamarkoe dengen maksoed boeat mempitena". III A4AIT ADJAIB, Tempo soeda denger Tiong-hoo habis tjerita, Thai-wi lantas prenta orar g panggil itoe penga­ wal pintoe, Kauw-sing, dateng di hadepannja. Kauw-sing ada saorang toea jang soeda beroesia toedjoepoeloe tiga, dan ia mengakoe jang ia tida taoe apa-apa tentang oeroesan dalem, selaennja mendjaga pintoe loear. Tadi pagi poen, tatkala ia disoeroe panggil kapala kampoeng, ia masi belon taoe ada terdjadi perkara apa, dan baroelah ia dapet taoe soeda terdjadi itoe perkara pemboenoehan, tempo ia soeda dateng kembali dengen kapala desa. Thai-wi tida bikin pertanjaän lebih djaoe, sebab ia liat itoe aki ada terlaloe lingloeng boeat.

(28) — 24 — ditarik mendjadi sai<si. Ia saeroe si aki moendoer, dan katnoedian minta satoö haboe toéa, Tjio si, jang soeda beroesia limapoeloe ampat dateng di hadepannja. 'i^ipi ini baboe koiot djoega tida bisa kasi katerangan banjak, sebab ia' baroe bekerdja pada Tiong-hoo saboelan iebi}]. Ihai-wi ialoe minta pengakoeannja boedakpranipoean Khim-hoen jang beroemoer toedjoebekis tahon, pada sasoeda prenta si baboe kolot berlaloe. Khim-hoen banjak taoe tentang ka'ada'an orang jang terboenoe. la tjeritaj soeda delapan tahon ia memboedjang di itoe gedong, dsn bermoeia ia diwadjibkeri rnelajani madjikan toea. Beroentoen dalem lima tahon jang belakangan, dengen prentanja madjikan toea, ia disoeroe meiajani sadja pada Tjca-si. Tjoa-si poenja kabiasaän saharihari kabanjakan membatia iDoekoe, dan tjcema terkadang ia lakoeken pakerdjahan tangan. Pintoe kainarnja maskipoen di waktoe siang hari, kaba­ njakan tinggai terkoentji sadja, dan ia larang keras laen orang masoek dalem karnarnja. „Boedjang-boedjang kaloe tida dipanggil, brani dengen lantjang masoek ka dalem ia poenja kamar, marika itoe tentoe aken dapet tjomelan atawa hoekoeman keras dari njonjakoe," begitoe Khim-hoen kasi pengakoeannja jang lebih djaoe: „Saban sore, satiabisnja dahar, njonjakoe lantas koentji pintoe kamar dan kaloe boekan ada per­ kara besar, tenfce ia tida aken kaloear lagi, Djoega njonjakoe dojan tidoer. Saban siang ia misti tidoer njenjap di baugkoe pandjang sampe doea atawa tiga djam lamanja, tida perdoeli di rnoesin panas atawa dingin, seperti djoega ia misti impasken itoe rasa mengantoek lantaran koerang tidoer di waktoe maleni.".

(29) — 25 — Kliim-hoen poenja peiigakoean jang salandjoetnja ada sama sadja seperti apa jang (iitoetoerkei) oleh Tioiig-lioo, lantaran apa itoe kateraiigaii djadi tida perloe dioelangken di sini. Teinpo Kliiiii-hoen soeda nioendoer, Tjoei-iioeii dapet giliran boeat dateng di hadepaiinja Tliai-wi. f'joei-hoeii ada menjataken roepa jang doeka dan koerang senang, dan waktoe misii icasi kasaksian pada '! hai-vvie, ia poen ada kaliafaii taba sekali, la poenja inata ada bersorot tadjem dan tetep, sebaginiana matanja orang gaga atawa pem­ bela jang djoedjoer hati. riiai-\vi pan iang pada Tjoei-hoen sebagi prampoean loear biasa, maka ia harep betoel jang katerangan, jang ia aken dapet dari padanja, nanti l)isa menoeloeng banjak boeat petjaken itof resia boenoe. Tjoei-hoen lantas teritaken dengen ringkes apa jang ia taoe tentang itoe pemboeiioehan, jang oemoemnja ada sama sadja sebagi pengakoeannja Tiong-lioo; melinken pada sasoedaiija toetoep ia poenja tjerita, ia ada kasi katerangan lebili djaoo begini, dengen soeara tetep sekali: „Ja, akoe poenja niadjikan memang aiiggep orang jang mati ada pendiam dan poeti-bersi. tnaka djoega ia salaloe menaro indah dan oendjoek katjinta'anja besar sekali. Tetapi boeat akoe, akoe ada anggeplaen dari begitoe. Beneraken fjemarken kasoetjiannja akoe tida brani, tapi locii akoe tetep tida bisa pertjaja jang Tjoa-si ada saoiang prampoean jang poeti-t^ersi. Akoe poe­ nja pembaringan letaknja ada paling deket derigéii kamarnja orang jang terboenoe, niaka kaloe di sitoe ada kadjadian apa-apa, maski tida scHioea, tentoelah akoe bisa dapet deiiger djoega •sübagiafi. Sadjek tahon doeioe di lioeian Lak. /.

(30) —. 26. —. gwe atawa Tjhit-gwe sampe sekarang, di waktoe tidoer mendoesin seringkali akoe dapet denger omong-omongan tjaboel jang dibitjaraken dalem itoe kamar, hingga dari sebab begitoe, akoe djadi samitigkin koerang perljaja boeat kasoetjiannja Tjoa-si „Lebih djaoe, koetika pada aneni hari jang laioe kombali akoe dapeti perkara gaib jang inenainbaken kasangsiankoe. Itoe hari ada hari toetoep tahon dari meninggalnja njonjakoe, jang di masa hidoepnja tida ada poenja kasoekaän laen, dari pada saban malem djam sembilan, membakar satoe boeagkoes boeboek hio wangi, kerna dengen begi­ toe ia baroe bisa tidoer njenjap. Itoe malem, pada itoe djam, akoe poen bakar satoe boengkoes boe­ boek hio, kerna toeroetakoe poenja kapertjajaän, itoe malem rohnja njonjakoe tentoe poelang ka roenia. Akoe toengkoelin asep doepa mengeboel, sabag'mana biasa seperti di masa njonjakoe masi ada berdamping. Kira-kira satoe djam kamoedian, akoe denger ada djangkrik berboenji loear biasa di kamar oevvang. ^Akoe tjeoet mengintip, dan dapét liat di sinar api melak-melak satoe lelaki moeda dan tjakep kaloear dari itoe kamar oevvang, menjelimpet masoek ka orang jang terboenoe poenja kamar jang pintoeiija lantas tertoetoep lagi, Adjaib itoe lelaki moeda di kamar oewang ! Siapatah adanja itoe lelaki ? Di ini roema, katjoeali kita poenja madjikan moeda, tida ada laen djedjaka lagi. Apatah bener orang?.... siloeman ?.. atawa memedi ? Saände itoe boekan ada menoesia, tentoelah akoe pertjaja jang di doenia betoel ada iblis jang bisa keliatan roepanja. Maka dengan merasa sanget penasaran, akoe lantas pergi ka kamar madjikan moeda, pada siapa akoe ingin toetoerken itoe perkara gaib. Tetapi akoe dapeti.

(31) ~ 27 — pintoe karnarnja soeda terkoentji, dan malah koelamboeiija soeda ditoeroenken, tatkala akoe mengintip dari lenggangan pintoe. Ia roepanja soeda lama tidoer, lantaran apa itoe kadjadian akoe djadi tjeritaken sadja pada Kwi-sin, satelah esok paginja. Itoelah ada perkara jang telah terdjadi pada anem hari jang laloe, soenggoe akoe tida kira ini pagi kombali akoe misti menampak poela ini kadjadian jang amat ngenes". i-ampe di sini Tjoei-hoen toetoep Ijeritanja. ia tinggal berdiri tegak, mengawasi pada Thai-wie dengen mata jang mengembang aer tapi bersorot sengit, seperti orang jang ada mengandoeng banjak rasa penasaran di dalem hati. Thai-vvie diam berpikir sakoetika lamanja kamoedian ia meoanja pada Tiong-hoo : „Tjoba kau liat: apa ini ada toelisanmoe ? " Tiong-hoo samboeti itoe sapotong kertas, dan satelah ia liat toelisannja, lantas djoega parasnja jang memang soeda poetjet seperti mati djadi beiobah bersorot biroe, Badannja djadi bergoemeter, giginja djadi bertjatroek-tjatioek, dan ka­ moedian, sasoeda mengaloearken satoe treakan jang tertahan di tenggorokan, lantas djoega ia djato pangsan di djoebin. Wjatalah itoe soerat ada mengandoeng resia besar, jang roepanja soeda menikem keras pada hntinja itoe orang rnoeda. Itoe soerat ada bebrapa pata sair jang soeda dikarang dan ditoelis oleh Tiong-hoo sendiri, nienoeroet tjap ketjil jang dipertandai di bavvanja. Kalimatnja sair adalah: K e n a n g a n d i m o e Ssi n s e m i , sedeng boenjinja :.

(32) - 28 Sama-sama beroesia moeda, Tapi peroentoengan tida meiijenangken ; Kerna kau djanda, akoe doeda, Seperti masing-masing Toehan telal'. taclidirken.. 'i api itoe apa maoe dibilang, A'ieiinken isarep sadja iagi sakaii, Oepama boelan bisa limboel, bisa hüaug, Dan bisa bertjaja poela, bila waktoe soeda komhall. Liat sadja papoehoenan di moesin senii, Tadinja soeda tinggal tjangkrang tertimpasüidjoe. Tapi kaloc dapet baroe lagi liawanja boenii, I.nntas ivioeiitjoeknja montok, kembangnja niadjoe. T( k-siiig oeiidjoek roepa jaiig koerang senang, lantaran slempnng itoe orang moeda nanti tida bandoen Iagi. Tapi Tliai-wi jang soeda oeloeng dalem perkara demikian, ia tinggal bcriakoe sabar sampe Tiong-hoo sedar kombali. Lama djoega itoe orang moeda baroe bisa bergerak dan pelahan-pelahan baroe djadi inget poela. la berdoedoek dan oe'-ap kringet dingin jang mengoetjoer di djidatnja. Kamoedian ia mengelah napas dan berkata dengen soeara perla hau jang bergoemeter : „Astaga, itoe orang soeda keniaja padakoe Akoe tjinla padanja dan sekarang djadi ter keniaja lantaran dia. Tapi apatah akoe bisa bilang ? Dan goena apatah akoe misti terangkeii ini perkara? Pendeknja biar akoe djadi terkeniaja lantaran d,ia, toch akoe tida boleli bawa dia ka dalt'in ini perkara. Akoe melinken tefep perijaja jan,M akoe tida bei dosa. Allah taoe ini ; :emoea,".

(33) — 29 — Sahabisnja berkata begitoe, ia lanias hadepi inoeka pada Tliai-wi, dan akoeh bahoea betoel ia jang djadi pengarang dan penoelisnja itoe sair. Tapi ia sangkal kaloe maoe dibilang itoe sair ia niat toedjoeken atawa soeda kasiken pada Sosonja, kerna ia toelis itoe adalah boeat dihadiaken pada laen orang, jang ia tida maoe seboet namanja. Kamoedian itoe sair soeda djato, tida kataoean kamana atawa soeda dipoengoet oleh laen orang. Thai wi kasi liat itoe selampe jang pence dara. Tapi dengen aer moeka jang tida berobah, Tiong-hoo tetep bilang, jang itoe boekan ada poenjanja, dan djoega tida taoe siapa jadg poenja itoe setangan jang pinggirannja ada tersaloet sytoe hoeroef „Houw". . „ja, kau boleh sangkal jang kau tida berdosa dalem ini perkara", kata Thai-wi kamoedian; „Tapi itoe kampak jang berlepotan dara menga- ^ l)a ada dalem kau poenja kamar?'* „Boleh djadi orang soeda sengadja tare itoe boeat keniaja padakoe", saoeat Tiong-hoo. — „Dan siapatah itoe orang? Apa dia itoe boekan ada itoe orang jang baroesan kau seboet dengen perlahan ?" — „Tida, boekan. Itoe orang tentoe tida nanti nuioe keniaja padakoe". — „Habis, siapatah jang kau sangka?" — „Akoe tida bisa sangka, kerna tida iaoe siapa adanja itoe orang jang begitoe kedjem." ~ „Tapi mana kau poenja Soso? Kamanalah kau soeda singkirken itoe orang prampoean ?" Inilah ada pertanja'an jang mengageti sanget pada Tiong-hoo. Ia berbangkit dan mengawasi dengen heran pada itoe pembesar..

(34) — 30 — „He, Taij-djin, kau poenja pertanja'an betoe' aneh sekali", kata ia kamoedian: „Apa orang jang terboenoe itoe, boekan ada akoe poeiiia Soso?" Thai-wi tida bilang apa-apa, hanja tjoema melirik sadja pada itoe orang moeda dengen senjoem menjindir. Djoega papreksa'an tida dibibin lebih djaoe, sebab itoe vvaktoe soeda djam ampat sore. Thai-wi prenta orang sediaken djoii, dan tatkala sabenfar lagi ia berangkat poelang, ia socroe orang bawa djoega "pada Tiong-hoo dengen tangan terborgol. hii orang moeda tentoe sadja merasa amat sedi, sebab sedeng baroesan ia masi djadi madjikan dalem itoe gedong besar, sekarang berbalik ia misti djadi persakitan dan mengikoeti pada itoe pembesar dengen tangan teringkoes. Tek-sing tida mengarti mengapa ajahnja soeda tangkep pada itoe orang moeda, jang toeroet anggepannja tida boleh ditoedoe bersala dalem itoe perkara boenoe. Maka tempo sang ajah berangkat poelang Tek-sing tida mengikoeti ha­ nja ia berdoea Hie-dji laloe masoek kombali ka itoe roema koelawarga Koiiw. Ia dapeti semoea boedjang dalem itoe gedong pada menangis, berhoeboeng dengen ditangkepnja marika poenja madjikan moeda, lebih lagi Tjoei-hoen jang telah bekerdja lama, itoe waktoe boleh dioepamaken. ia seperti mandi dengen aer mata. Tek-sing bri hiboeran pada marika itoe dengen perdjandjian, jang ia nanti oesoet itoe perkara sampe terang, sebab ia poen taoe jang Tionghoo ditangkep atas sangka'an jang kliroe. Tapi, begitoe ini Kongtjoe menegesin lebih djaoe..

(35) - 31 — kaloe kamoedian ia perloe bikin peitanja'an apa apa jang ia merasa sangsi, ia harep orang nanti kasi katerangan dengen betoe!. Tjoei-hoeti dan Iaen-!aen boedjang bilang baek, seraja menjataken djoega jang iaorang sanget mengatidel pada ka'adüannja itoe djedjaka, jang marika taoe, iaen ada djadi poetranja Tiekoan, poen ada terkenal berotak tadjem sekali. Tek-sing lantas asah otaknja dan berpikir dari mana ia misti moelai oesoet itoe perkara boenoe. Dalem teinpo lima tahon itoe familie Kouw soeda dapet berbagi-bagi perkara djelek, dan itoe perkara berkali-kali soeda terbit dari itoe kamar penjimpen harta. Djadi kaloe orang maoe dapet taoe segala resia, tentoe teroetama orang misti selidiki itoe kamar oewang, itoe kamar oewang jang tentoe ada mengandoeng resia besar. Maka Tek-sing dan Hie-dji lantas bikin pengoesoetan lagi di itoe kamar. Iaorang tjoba pindakeri itoe lemari besi dan kamoedian ambil tangga boeat preksa langitnja itoe kamar oewang. Pengoesoetan dibikin dengen sanget ati-ati, ma­ lah belakangan marika soeda goenaken djoega mar­ til boeat mengetok, soepajabisa dapet taoe apa temboki'ja itoe kamar ada kosong atawa berisi penoe. Sana-sini marika gedor, seperti djoega dalem sakedjeb iaorang maoe brantaken temboknja itoe kamar oewang jang tegoe seperti benteng. Sabentar lagi lotjeng soeda niengoetaraken djam anem sore, dan dari sebab meiigoesoct sainpe itoe waktoe belon djoega bisa didapct katerangan apa apa, rnaka kamot diaii Tek sing dan, Hie-djie laloe berdjalan poelang d' ngen merasa sanget menjesel..

(36) Teiîipo. Tili sinj4. sampe. dj. K.einH,. rnakafiiin. malern soeda sedia di atas iticdja. >v. r>i Kcint<]»rain laeifist d a n roettclUi^Keit cio«£d[oeKnja perKara. Tck-sing masi ada dalem doekoengaii, Tliaiwi soeda dapet gelaran Tjinsoe, dan ia tcroes pegang dakerdjahan negri dalem provincie Kang-BOIIW. Salagi pangkoe itoe djabatan, ia sering dipindaken dari satoe ka iaen kota, maka dalem tem po belasan tahon, djadi soeda toedjoe kali ia pcrna pangkoe djabatan Tiekoan dari berbagibagi kota. Ia melakoeken ini djabatan sajaloc dengen adil, sebab dari berbagi-bagi perkara, ketjil-besar jang ia telah poefoesken, orang djadi kenal ketjakepannja. Tjoema dalem perkara boenoe di roeniaiija iymilie Kouw keliatan ia soeda berlakoe koerang (ertip, sebab maski betoel Tiong hoo boleh di­ sangka dari pengakoehannja, tapi boekti tjoekoe[) tida ada boeat tahan ini orang moeda sebagi pemboenoe. Soenggoe orang tida mengarti, teroetama 'l ek sing dan Hie-dji, beginiana dalem ini perkara Thai-wi soeda berlakoe begitoe tjarobo, hingga kaloc dibandingken dengen perboeatannja jang Hoeda-soeda, boleh dikata ia sekarang soeda dja­ di beda sekali dengen itoe Thai-wi jang doeloe, Thai-wi boleh dapet nama djelek lantaran ini perkara, hingga poedjian jang sakean lama ia telah dapet, djoega boleh djadi linjap seperti tersapoe angin..

(37) - 33 — Dan inilall djoega jaiig meiuijadi sebab, makn tempo Tiong-lioo ditangkep, Tek-sing lantas larik tnoeka djengkel, sebab merasa kesol pada ajal! sendiri, dan djoega merasa kasian pada itoe orang moeda jang terkeniaja. Tetapi sabagimana telah kentara, itoelah ada perkara teramat roewet, perkara jang tida gam[wng dioesoet'sampe meiidjadi terang. Tek-sing tida brenti goenaken otaknja boeat berpikir begimana ia misti petjaken itoe resia boenoe. la soenggoe baroe beroesia ampat belas tahon, tapi pikirannja soeda sampe tnateng, lantaran pada bebrapa tahon jang belakangan, ia dapel didikan baek dari ajahnja. ia sering djadi loepa makan dan tra'inget tidoer, bila dapet perkara iang misti digoenaken tenaga otak boeat be kerdja. Lebi lagi pada itoe hari, tatkaia poelang habis bikin itoe pengoesoetan, ia kaliatan tida napsoc sama. sekali boeat bersantap. Tapi ajahnja poenja napsoe dahar di itoe sore kaliatan ada loear biasa, seperti djoega di itoe hari ia telah dapet perkara jang nienggiraugken. Hie-dji jang mengawasi dari samping, djadi mtrasa heran, sebab ia poenja pendapctan jang ada sama seperti Tek-sing, ada merasa koerang mengarti, begimana sasoeda djadi tersesat dalem perkaranja Tiong-iioo, Thai-wi masi bisa dahar hegitoe senang. Flebrapa kali Hie-djie melirik pada Tek-siiu; sambil gojang kapaia, seperti djoega dengen itoe tanda ia itiaoe bilang pada sang Kongtjoe, bahoea ia misti tjoba beroending pada saiie ajah, soepaja doedoeknja perkara mendjadi terang. Tek-sing mengarti apa jang dimaksoedi oleh Korbftnnis* n ^ p s o c birahi 3.

(38) — 34 Hie-djie, maka dengen bales membri tanda liri­ kan mata pada ini boedjarig, ia menjataken jang ia ada sedia boeat beroendiiig dengen ajahnja. Sabentar lagi Thai wie soeda habis bersantap, dan kamoedian sambil minoem thee ia menga­ wasi pada poetraaja. „He, anakkoe, mengapatah kau tida dahar ? Apa kau poewja pikiran kombali djadi terganggoe, berhoeboeng dengen perkara boenoe di ini hari ? " begitoe belakangan Thai-wi menanja. lantaran ia telah dapet tebak Tek-sing poenja pikiran. Sang poetra tida lantas menjaoet, maka ka­ moedian ini ajah berkata poela : „Begimanatah kau ada pikir, anakkoe ? Apa kau kira itoe orang moeda, Kouw Tiong-hoo tida berdosa dalem ini perkara ? Kaioe begitoe, njatalah anakkoe ada tersesal djaoe sekali. Kau masi moeda, maka djadi boekannja heran kaloe pengidoepan doenia sebagian besar masi djadi resia di pamandanganmoe. Orang sekarang kabanjakan ada bersifat palsoe, Roepanja sadja kaliatan alim-aliman, padahal orang begitoe se­ lingkah brani berboeat perkara jang paling kedji. Perampok, pemboenoe dan pengeniaja djoega tida djarang terdapet di antara orang begitoe matjem. Dan itoe Tiong-hoo boleh digolongken antara orang matjem begifuc. Maka orang jang djadi hakim, kendati ia saiaioo misti ada iiocnja hati belas kasian, tapi maianja sananliasa misli awas betoel, sof.jwja pada waktoe nieniercksa perkara ia tida kena di schalken oleh ioe|)a orang jang bisa bcrlakoc bcr|iucra iiuera, ja.akoc holeU dibilang soeda oei(jeng dalem perkara ineli.it orang, maka oiang jang bcHakoe p^era poeia i ebdgi l iong-hoo, belonlah Ijoekotp bopal bisa sesatken akoe"..

(39) - 35 — „Tapi, ajahkoe," kata Tek-sing jang memang soeda lama tinggalken mangkok nasinja: „apa akoe boleh dapet denger dengen alesan apa kau toedoeii dalem ini perkara Tiong-lioo ada djadi pemboenoe ?" „Back, akoe boleh seboet anembelas fatsal boeat aleskeii toedoehankoe,"' saoet itoe ajah dengen sabar pada sasoeda iroop lagi satoe tjangkir Ihee. Tek-sing kiserken ia poenja korsi dan bersedia boeat dengerken sang ajah poenja katerangan. Maka ajalinja lantas moelai ; „Pertama mait terletak di pembaringan dengen tida ada kapala dan kaki-tangannja; „Kadoea, orang ditabas, lapi daranja tida moentjrat, dan djoega tida kadengeran bersoeara ; „Katiga, pentil tetenja 'mait pandjangnja ada satenga duim, sedeng koelit peroetnja bc-rkeroetkeroet; ' „Kaämpat, di kadoea moeka koelaniboe, kiri dan kanan, masing-masing ada tanda dara dari lima djari jang sasoeatoenja ternjata ada pelihara koekoe pandjangnja satoe' duim lebih ; „Kalima, itoe sair jang terdapot dalem latji berias ; „Kaänem, Tjoei-hoen di waktoe niendoesin soeka dapet denger soeara orang berdjina, dan itoe soeara ia moelai dapet déiiger sadjek di pertengahan taon jang laloe ; „Katoedjoe, itoe lelaki moeda dan tjakep jang Tjoei-hoen dapet liat di tanggal 2 liwat.djam 9 malem ; „Kadelapan, pintoe resia dari kamarnja Tionghoo tjoema ditoetoep sadja, tida ditapal ; „Kasembilan, baroesan sasedarnjadari pangsan, itoe orang moeda ada bilang dengen soeara per­.

(40) lahan; ,,Akoo tjinta padanja, dan sekarans üjaHi terkeiiiaja lantaran dia ; „Kasapoeloe, itoe setangan berlepotan dara jaiig terdapet di belakang lemari besi, dan pada piiiggirnja itoe setangan ada tersaloet satoe hoeroef H o u w : „Kasabelas, di samping pembaringaniija Tiongiioo kadapetan itoe kampak jang penoe dara ; „Kadoeabelas, oewang jang tertjoeri djoembianja ada sama hegitoe banjak seperti itoe djoembla Jang terfoeiis dalem soerat penagian jang terdapet deket bantai kapala ; „Katigabeias. pinloe dan djendela semoea masi terkoentji, sedeng itoe roema ada ierkoeroeiig dengen tembok begitoe tinggi, hingga soeatoe moesfaü, kaloe kadatengan mnling tida kadapetan tanda bekas bekasnja ; „Kaämpatbelas, beiakangnja itoe roema me njender pada boekit wadas jang tinggi, dan tiga pendjoeroe ada dikoeroeng dengen soengeijatig daiem dan iebar djoega, sedeng di itoe soengei tida ada disediaken praoe atawa iaen kandaran aer, katjoeaii itoe djembatan pake kota-kotaan jang pintoenja pagi diboeka, sore dikoentji ; „Kalim^abelas, Tiong-hoo jang djadi djoeroe koentji boeat boeka dan slot semoea pintoe : dan „Kaänembelas, pada ampat hari iang ialoe ia brenliken satoe boedjang lama jang bernama Kvvi-sin, dan pada boedjang itoe katanja ia ada kasi sedikit oewang. „Hcmikian djadi dari soeal pertama boleh didoega, bahoea orang jang terboenoe pasti boekannja Tjoa-sie, kerna apa perloe orang misti moesnaken kapala dan kaki tangannja mait. kaloe dengen berboeat begitoe, orang boekan tjoema niat linjapken roepa orang jang terboenoe^.

(41) 37 — „Soeai kadoea menjataken iebih terang lagi • bahoea orang jang terboenoe pasti boekannja Tjoa-sie dan boekan telah diboenoe o!eh pent.ioeri, hanja itoe maid telah dipindaken dari laen lempat ; sebab djika bener dalem itoe kamar telah terdjadi pemboenoean begitoe roepa, misti :ida dara jang moentjrat dan terdenger soeara orang mendjerit. „Soeal katiga mengoend.joek boekti iebih njata poeia bahoea itoe boekan ada maitnja Tjoa-sie, kurna Tjoa-sie ada djanda kembang jang masi gadis, sedeng itoe mait baek diiiat dari boeali ' soesoenja, maoe poen dipreksa dari koelit pt roetnja jang berkeroet-keroet, ternjata ia ada saorang prampoean iaën jang telah rnelahirken baji. De­ mikian djadi kentara djoega, jang ini pembdenoehan pasti ada menjangkoetdengenperkaradjina. „Soeal kaampat ada mengoendjcek, begimana orang telah bekerdja pada v^akioe, menaro mait di pembaiingan. Orang tentoe tjoema goenaken saîoe tùngan kiri boeat toeroenken koe-lamboe, dan itoe tanda dara djoega ada mengoendjoek, janji tangan jang kerdjaken. itoe ada berkoekoe pandjaiig. Dan begimana tangannja Tiong hoo, inilah kita telah liat; maka kaloe diselidiki, apa itoe tangan jang berkoekoe pandjang tida mirip (icngen itoe tanda dara jang berpeia di koelamboe? „Soeal kalima adalah itoe sair jang boenjiiija kedji. Djika antara itoe doeda dan djanda tida ada dir>ikin pei hoeboengan • resia, begimanatali sair hegitoe boleii disimpen oleh Sosonja dalem il(;t' iaiji berias v „Soeai kaänem djoega membri pamandaugan (ijtit k päda dirir.ja Tiong-hoo. Di itoe roetna tida ada larn orang lelaki, tapi t(.ii] di waktoe teriba nialrni seteka kadeii^eiaii soeara jang kociang.

(42) - 38 — sedep di kamarnja itoe prampoean djanda. Habis lelaki siapatah jang bisa masoek di iloe kamar, salaennja Tiong-hoo jang memegang koentji ? Lagi itoe soeara boekan kadengeran di tempo TiongTiioo masi ada istrinja, hanja baroe timboel pada sasoedi istrinja mati. „Itoe lelaki moeda dan tjakep jang terseboet daiem soeal katoedjoe boleh didoega misti Tionghoo djoega adanja. Betoei itoe djam Tjoei-hoen liat seperti ia soeda tidoer, tapi aken toetoep ia poenja resia boesoek, itoe anak moeda toch boleh atoer segala padjangan boeat sesatken orang. „Perkara itoe pintoe resia tida tertapal jang termasoek dalem soeal kadeiapan, itoelah boekan perkara hpraii lagi ; sebab ia misti sengadja berboeat begitoe, boeat soepaja gampang kaloear masoek di kamar ia poenja Soso. „Soeal kasembilan adalah itoe perkataan perla­ han jang Tiong-hoo oetjapken pada sahabisnja ia pangsan. la mengakoe bahoea ia terkeniaja lantaran bertjinta, tetapi siapa adanja itoe orang jang ia tjintaken, inilah ia tida maoe bilang. Di sini ada njata, itoe pertjintaan tentoe telah berdjalan satjara haram, sebab kaloe betoei ada iaen djanda jang ia tjintaken, ia poen — aken goena belain ia poenja perkara — boleh tida oesa merasa maloe boeat seboetken siapa adanja itoe djanda. „Soeal kasapoeloe adalah itoe selampe dara jang sala satoe pinggirannja ada tersaloet lioeroef H o u w. Houw dan Hoo boenjinja ada arnpir sama sadja ; itoe poen boleh didoega ada djadi poenjanja Tiong-hoo. jang ia telah goenaken boeat seka tangannja jang berlepotan dara, „Soeal kasabelas adalah itoe boekti kampak jang terdapet dalem kamarnja Tiong-hoo, dan kaloe diliat dari dara jang masi berlepotan. ada.

(43) — 39 — kentara djoega jang itoe sendjata ada bekas di goenaKen boeat memboenoe o''ang. „Soeal kadoeabelas adalah soeatoe tjara boeat sesatkeri orang jang bikin penjelidikan. Itoe anemriboe tail perak tentoe soeda dihajar pada toean oewang, tapi orang sengadja soeda pentang itoe lemari besi, boeat kedja orang djadi pertjaja se­ perti itoe oewang soeda ditjoeri orang. Tapi pada waktoe atoer itoe tipoe roepanja orang tida inget jang anemriboe tail boekan ada sedikit doeit jang begitoe gampang bisa digondol maling, padahal itoe koetika orang melinken inget sadja boeat roba doedoeknja itoe perkara boenoe lantaran djina, soepaja djadi kaliatau seperti soeda terbit lantaran perkara tjoeri. „Soeal katigabelas ada mengoendjoek terang sekali tida ada pentjoeri jang masoek di itoe roema, sebab ka'oe betoel ada itoe katjilaka'an, tentoe sedikitnja kita misti dapetken hoekti dari mana itoe pendja'^at telah mengambil djalan. „Soeal ka'ampatbelas djoega ada mengoendjoek terang, bahoea kaloe boekan. dapet perkenan dari toean roema, laen oranji tentoe tida bisa dapet masoek di itoe gedong ; sebab baek diliat dari ka'ada'annja jang soeker, atawa maoe poen dise­ lidiki dari atoeran pendj^ga'annja jang baek, ternjata gedong itoe ada tegoe seperti benteng. „Soeal kaiimabelas a la- menjataken jang Tjoasie tentoe masi idoep, dan ia telah disemboeniken ka laen tempat. Orang tentoe soeda kasi masoek itoe maid dan kasi Tjoa-sie kaloear dengen ambil djalan dari pintoe oemoem, sebab dari laen djalan tentoe tida bisa mendjadi. Tiong-hoo ada orang jang pegang koeiitji, djadi soeaioe moestail kaloe ia tida tnoe ini perkara. Djoega dalem itoe per­ kara boenoe ia misti ada tjainjioer, kaloe tida.

(44) -40— maoe dibilang ia sendiri jang djadi pemboenoenja. „Soea! kaänembelas ada nienerbiticen i<atjoeri gaän atas dirinja itoe boedjang, Kwi-sin, jang dibreiitiken dengen dikasi oewang belandja. la brangkali ada tjampoer dalem ini'perkara boenot-, dan lantaran begitoe djadi misti disoeroe pergi Ijoeat toetoep matanja orang banjak. Lagi poen itoe rr.ait terang soeda dikasi masoek dari latMi tempat, înaka p.;rginja Kwi-sin itoe djadi lebili boleh didof'ga lagi misti ada berhoeboeng sama Hii perkara boenoe. Djoega terkabar itoe boedjang ada bertenaga koeat, sedeng kaloe diselidiki dari loekanja, Uoe mait poen kaiiatan soeda ditabas anggotanja oleh tenaga jang kosen, hingga dari sebab begitoe, djadi maoe atawa tida, terpakf;a kita misti doega itoe Kwi-sin ada tersangkoer daleni ini perkara boenoe. „Djadi sekarang, sasoeda oendjoek itoe anem belas soeal, ternjata terang sekali ini ada perkara boenoe lantaran berkendak. boekan lantaran per­ kara maling. Tiong-hoo ada djadi kendaknja 'l-joa-sie, dan djoega tida bisa disangkal ada djadi persakitaii dalem ini perkara boenoe. Melinken pada sabelonnja Tjoa-sie dan Kwi-sin dapet di taiigkep, djadi beion bisa kataoean siapa orangnja jang telah diboenoe- Tetapi akoe telah prent;; orang tjari pada niarika- itoe, dan begitoe djoega kapaia beserta kaki tangaimja itoe mait, soepaja dengen begitoe djadi bisa ada boekti ijoekoep boeat oendjoek doedoeknja perkara dan inegoe koetrt pada orang jang betoel berdosa dalem ini hal." Dfiiiikianlah n-Ja alesannja Thai-wi, Jang sa-, soedanj.-) kasi k.aterangati sebagi di atas, laloe ücrocf-üeruft koeiiiisnja, seperti ia maue kasi.

(45) kentara jang sekarang ia soeda bisa oeiidjoek bahoea begitoe djaoe ia soeda berhoeat sadja perkara jang betoel, V PERLAWANANNJA TEK-SING TENTANG DOEDOEKNJA PERKARA. Tek-'ing begitoe djaoe tinggal sabar naende Egerken ajahnja poenja katerangan, tapi satelahitoe orang toea soeda habis menoetoer, lantas djoega ia berbangkit dari tempatnja doedoek dan berkata sambil gojang kapala : „O, ajaiikoe, kaloe menoeioet kau poenja alesan, njatalah itoe Koiiw T iong-hoo meiak-nieiak soeda dikeniaja. Maka ajahkoe, apatah akoe boleh tjoba belain itoe orang moeda dari itoe semoea toedoehan ?" ^ • i * Thai-wi meinanggoet, maka Tek-sing lantas bikin pembelahan seperti di bawa ini ; „Tiong-hoo teritoeng ada djadi madjikan di antara familie Kouw, begitoe djoega Tjoa-sie, kerna iaorang masing-masing soeda tida poenja orang toea iang misti di'indahin. .\1aka kaloe betoel marika berdoea ada berdfalan serong, ia­ orang poen boleh djalanken itoe dengen merdika, sebab di anlaranja soeda tida ada lagi orang jang katiga jang boleh menjegah marika poenja perboeatan. Lantaran begitoe, djadi boeat sarnpeken itoe hadjat mengapa djoega marika misti atoer ini perkara boenoe jang mengheranken orang, dan jang djoega boleh membahajaken iaorang poenja diri sendiri. Tiong-hoo tentoe tida ada begitoe goblok boeat atoer ini semoea, dan inilah bisa didoega pasti Tjoa-sie misti ada poenja ka-.

(46) — 42 — tjinta'an laen, dan sebab resianja ampir terboeka, djadi ia tida merasa tega boeat boenoe saorang pramjjoean Iaën jang sengadja diiii;jap!fen kaki tangan serta kapalanfa, soepaja dl pamandangannja Tiong-hoo djadl kaïiatan seperti Tjoa-sie sendiri teiatî diboenoe oleh pendjahat. Djadi terang ini ada satoe tipoe boeat aboeken mata orang, pa­ dahal Tjoa-sie sendiri tentoe soeda merat ka laen tempat. Uemikian djadi dari soeal kasatoe sampe soeal katiga terang lida bisa tarik Tiong-hoo ada djadi itoe pemboenoe. „Tentang itoe tanda koekoe di moeka koelamboe betoel ada mengcendjoek itoe soeda dilakoeken oleh orang jang ada piara koekoe pandjang, tapi traoeroeng di sitoe orang misti dapeti djoega katjoeriga'an ; dan katjoeriga'an itoe, jalah me­ ngapa pada waktoe singkap koelamboe orang tida goenaken tangannja doea-doea, hanja tjoema goenaken satoe tangan sadja, jaitoe tangan kiri. ia poenja tangan kanan itoe waktoe tentoelah ada sedang pegangi pekakas memboenoe, lan­ taran apa djadi tida bisa digoenakfiji boeat ban­ toe singkap koelamboe. Itoe mait kaliatan telah diboenoe dan dikasi dateng dari laen tempat, maka sa'anae boekan lebih doeloe ada diniat boeat mempitena,, tentoelah pada koetika masoeken mait ka dalem roema, orang tida perloe sekalian bawa djoega itoe perabot boeat memboenoe orang. Di ambil pamandangan dari sini, djadi terang itoe koekoe pandjang tjoema ada soeatoe ha! jang kabetoelan sadja, boekan lanta­ ran Tiong-hoo djoega ada piara koekoe pandjang lantas misti ditoedoeh dia ini djadi pemboenoenja. Demikian djadi njata ajahkoe poenja soeal ka'ampat djoega ada terlaloe lembek boeat boektiken Tionghoo betoel ada djadi itoe persAkitan..

(47) — 43 — „Dari perkara Tiong-hoo ada poenja katjinia'an di loearan, ini boekan hal jang moestaiK sebab istrinja telah meninggal, sedeng ia masi rnoeda dan roeparija ada tjakep sekali, la telah akoeh jang ia ada djadi penoelisnja itoe sair kaljinta aii, tapi i? sangkal jang sair itoe ia maoe badlaken pada Sosonja, hanja ia bilang itoe ada boeat laen orang jang ia tida maoe seboet namanja. hoe sair kabetoeian soeda djato dan dapet dipoengoet oleh laen orang, begitoe ia mengakoeh. Ini pengakoehsn boleh djadi : sebab pada waktoe itoe sair' djato, piapa taoe kaloe kabetoeian dapet dipoengoet oleh Sosonja. Bahoea Tjoa-sie ada saorang prampoean jang tida bersi, inilah soeda tida bisa disangkal, dan sabiasa prampoean be­ gitoe kabanjakan tida merasa maloe boeat simpen sasoeatoe seerat perljinta'an jang dikira orang senjjadja toedjoeken padanja, kendati dalem itoe soerat-soerat tida ada diseboet ia poenja alanmt. Demikian djadi ajahkoe poenja soeal kalima tjoema boleh boeat menjangka, tapi tida boleh boeat pastiken betoel jang T i o n g - h o o ada bikin perhoe boengan resia dengen Sosonja. „Khiin-hot-n lima tahon telah melajani pada Tjoa-sie, tapi meiinken kaloe dipanggil ia baroe boleii :nasoek daiem k a m a r r ^ja itoe njonja djanda, jang stnsnüasa pintoenja ditoeloep sadjà, seperti ada dikoeatif erarig nanti kasalahan masoek dan dapet peïjaken ia poenja resia apa-apa. Dari hal itoe soeara kedji baroe kadengeran timboel da­ lem itoe kamar sedjek tahon doeloe boelan a n ^ i atawa toedjoe, itoelah boekan perkara heran, sebab doeloean iboetija Tiong-hoo tpasi hidoep, djadi masi ada orang toea jang n isti di indahi ; tapi sedjek ini orang toea menoetoep mata dan dalem itoe roema îinggal Tiong-hoo sadja jang.

(48) didanggi! entjek, lantas djoega Tjoa-sie moelai angkat kapala, seperti djoega dari itoe koetika soeda tida ada begUoe banjak orang iagi jang ia misti indahin. „Dari ha! itoe ielaki moeda jang Tjoei-hoen dapetken pada tanggal doea djam sembilan ma­ lam, itoelah ada orang jang Tjoei-hoen dapetken pada sasoeda ia masoek dalem kamar njonjanja kira-kira satoe djam lamanja. Kaioe itoe orang maoe dibilang Tiong-hoo adanja, nistjaja ini orang moeda misti masoek lebih doeloe ka kamar oewang, dàri pada masoeknja Tjoei-hoen ka kamar njonja, dan satoe djam kamoedian baroe ia bikin laga seperti mengkeringnja djangkrik. laloe menjeiesep masoek ka kamar Sosonja. ini­ lah ada hal jang moestail, dan itoe Ielaki tentoe misti ada satoe Ielaki laen, pasti sekali boekannja Tiong-hoo. Dan oleh kerna demikian djoega, djadi a^jahkoe poenja soeal ka'anem dan katoed.ioe tida tjoekoep boeat boektiken jang Tiong-hoo ada maen gila dengen Sosonja, „Lagi poen, djika bener Tiong-hoo ada bikin perhoeboengan resia dengen Sosonja, ia boleh dengen laloeasa ambil djalan dari kamar toelis. tida perloe ia ambil itoe djalan jang soesa, misïi masoek-kaloear dari itoe pintoe resia di kamarnja Djiok-go almarhoem, jang tapalannja ada di itoe kamar djoega. Itoe pintoe tjoema dikoentji, tida ditapal, dan ini siapa taoe boekan ada perboeatannja orang jang mempitena, jang lantaran misti bekerdja terboeroe boeroe. djadi ia loepa tapal itoe pintoe. Demikian djadi itoe soeal kadelapan djoega tida bisa diboeat boekti aken oendjoek bahoea betoel Tiong-hoo ada berdjina dengen Sosonja. jjPrihal sair, itoelah dibikin tentoe pada sas. e-.

(49) danja Tiong-hoo ada bertjiiUa di ioearan. Sekarang lantaran sair ia ditjemboeroein ; maka djoega pada waktoe ditanja, ia bilang ; ,,Akoe terdjeroemoes, — terdjeroemoes dalem perkara djiwa, lantaran akoe tjintain itoe orang. ' Dalem ini pengakoehan ada mengoendjoek, ia ada tjintaken soeatoe djanda moeda di loearan, jang sabagimana ia telah bilang, kendati ia boleh dihoekoem, ia tida nanti maoe kasi taoe siapa adanja, ini bisa mendjadi: sebab orang jang sedeng bertjinta memang bisa berboeat segala apa — apapoela tjoenia boeat resiaken sadja siapa adanja itoe katjinta'an, soepaja katjinta'an itoe tida oesa terbawa-bawa ka dalem ini perkara. Demikian djadi ajahkoe poenja soeal jang kasembilan djoega belon bisa diboeat boekti aken meiioedoeh fiong-hoo bener ada berdjalan serong dengen Sosonja. „itoe mait memang terang telah diboenoe di laen tempat, kamoedian baroe dibawa masoek ka dalem itoe kamar : melaenken heran, sedeng itoe pemboenoehan telah dilakoeken di laen tem­ pat, mengapa orang misti bawa djoega itoe kam­ pak jang sabenernja soeda tida bergoena. Tjobalah pikir ; kaioe kapala dan kaki-tangannja maid •orang misti singkirken, mengapa sabaliknja orang misti kasi tinggal itoe kampak soepaja boleh di boeat boekti ? Boekankah ini ada perboeatan terlaloe geio jang satoe pemboenoe toelen terang tentoe tida nanti maoe lakoeken ? Prihal itoe setangan dengen hoeroef H o u w, itoe djoega tida boleh dibilang pasti ada stiiliknja Tiong-hoo, hanja lebih betoel kaloe itoe dianggep ada barang boeat mempitena. Demikian djadi ajahkoe poe nja soeal kasapoeloe dan kasebelas ada njata, boekan sadja tida bisa memberatken. maiah sa­ baliknja ada mestgoendjoek terang bahoea.

(50) — 46 — Tiong-'hoo boekan ada itoe orang jang berdosa. „Tentang itoe oetang jang Tiong-hoo misti hajar pada toean oewaog djoestroe djoemblanja ada sama deugen oewang jang kaijoerian, itoelah bol^h djadi ada perkara jang kabetoelan ; dan lagi apa itoe oetang soeda dibajar atawa belon, ini masi beion kataoean, — hingga ajahkoe poenia S' eal kadoeabelas djoega masi tinggal tergantoeng, tida bisa lantas didjadiken boekti boeat tetepken dosanja Tfong-hoo. „Sekarang baek dibitjaraken kategoehannja itoe gedopg dari koelawarga Kouw. îtoe gedong bener ada tegoeh sekaii, ja begitoe legoeh, hingga selaennja orang jang bisa terbang, lentoetida ada jang bisa menjelesep masoek i<a itoe roema. Tetapi sedeng ka'ada'an ada begitoe, adalah he­ ran begimarja pada waktoe jang belakangan bisa kadengeran itoe soeara orang saling bertjinta, dan pada ianggal doea malem bisa kaiiatan itoe djedjaka tjakep jarg kaloear dari goedang oewang. ini semoea betoe! membikin orang djadi tida mengarti. Dari manatah marika te?ah masoek ? kaijoe^li kaioe ada laen djalan resia jang menemboes ka itoe roema. Maka ajahkoe potnja soeal k.jtigabeias, ampatbelas dan limabe'as nif si boleh ditoe; da doeloe sa npe kamoedian kaioe cioedoeknja per!-ara soeda mendjadi terang. „Perkara Kwi-sin pada ampa; hari jang !a!ne telah rnenerdj'-tFg masoek ka dalem kamarnja Tjoa-sie, ini tentoe ada dari sebab ia telah dapet penpadoehan dari Tjoei-hoen, dan maksoednja tentoe adalah boeat tangkep itoe djedjaka jang kaüstan kaloear dari kamar oewang Kwi-sin telah iakoeken itoe sabenernja dengcn satjara ^ardam, maka koetika maksoeHnjä mendjadi gaja! sedeng ia tida bisa terangken mengapa ia.

(51) — 47 — berlakoe begitoe tjerobo, lantas djoega ia manda aken trima dosa. Tjoa-sie tentoe taoe mengapa Kwi-sin te!a!i berlakoe begitoe roepa : maka djoega koetika itoe perkara kedjadian, lantas djoega ia tida maoe mengarti dan maoe sabrapa bisa biar Kwi-sin sampe dioesir, soepaja kamoedian ia poenja resia kedji tida oesa djadi terpetja di tangannja ini boedjang jang setia. Djadi kaloe itoe waktoe Kwi-sin sampe digebah djoega, ada­ lah terang Tjoa-sie poenja maoe soeda tida dapet dirobah lagi : samantara kaloe pada waktoenja pe:gi, Tio'ng-hoo ada kasi padar.ja sedikit doeit, inilah menoendjoeki Tiong-hoo ada poenja hati dermawan, roepanja larstaran inget Kwi-sin telali bekerdja doeabelas tahon dan baroe perta­ ma kali ia berboeat itoe kasalahan jang koerang terang. Demikian djadi ajahkoe poenja soeal jang ka'anembelas djoega boleh dianggep ada koerang penting dalem ini perkara. „Sekarang biarlah akoe seiKÜri tjoba bikin pamandangan lentang doedoeknja perkara, pada sasoeda bikin perlawanan begini djaoe". Thni-wi bersedia boeat mendengerin, maka Tek-sing laloe landjoetkeii bitjaranja : . „Tjoa-sie misti soeda larna ada poenja katjinta'an di loearan, di katjinta'an itoe tentoe ada satoe leiaki tjakep jang namanja ada pake hoeroef H o u w atawa mirip dengen itoe toelisan. la kaloearan masoek roepanja salaloe dari djalan resia, jang begitoe lama belon kataoeaii. „Sekarang kaliatan Tjoa-sie telah minggat, dan ia boeron tentoe ada dari lantaran ^a poenja re­ sia boesoek soeda ampir djadi tersiar, i akeannia tang banjak dan itoe oewang anem reboe tail lebi tentoe soeda lama ia singkirken sedikit dengen sedikit dan baroelah itoe scmoea dapet.

Afbeelding

Updating...

Referenties

Gerelateerde onderwerpen :