• No results found

Actualisatie rekenmethoden spoor en emplacementen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2023

Share "Actualisatie rekenmethoden spoor en emplacementen"

Copied!
16
0
0

Bezig met laden.... (Bekijk nu de volledige tekst)

Hele tekst

(1)

Actualisatie rekenmethoden spoor en emplacementen

Mark van de Ven

Programmacoördinator transportveiligheid Centrum Veiligheid RIVM

Actualisatie rekenmethoden spoor en emplacementen | 30 juni 2020

(2)

Inhoud

1. Rekenen aan risico’s voor omgevingsveiligheid

2. Actualisatie rekenmethode spoor 3. Actualisatie rekenmethode

emplacementen

(3)

Handleidingen risicoanalyse EV

1. Rekenen aan risico’s voor omgevingsveiligheid

Actualisatie rekenmethoden spoor en emplacementen | 30 juni 2020 3

Rekenmethode transport Rekenmethode

inrichtingen Rekenmethode

buisleidingen

rekenvoorschrift omgevingsveiligheid Rekenmethode

windturbines

Handboek

omgevingsveiligheid Stappenplannen

Toelichting Rekenmethode

aandachtsgebieden

(4)

Handleidingen risicoanalyse EV

Rekenen aan risico’s voor omgevingsveiligheid

Rekenmethode transport

Rekenmethode inrichtingen Rekenmethode

buisleidingen

rekenvoorschrift omgevingsveiligheid Rekenmethode

windturbines

Handboek

omgevingsveiligheid Stappenplannen

Toelichting Rekenmethode

aandachtsgebieden

Handleiding risicoanalyse transport (HART) :

• Rekenmethode weg

• Rekenmethode spoor

• Rekenmethode water

Handleiding risicoberekeningen Bevi:

• Brzo inrichtingen

• PGS-15 inrichtingen

• Stuwadoorsbedrijven

• …• Emplacementen (nog niet opgenomen)

(5)

2. Risico’s doorgaand vervoer gevaarlijke stoffen over het spoor

● Waarom adviseert RIVM een geactualiseerde rekenmethode?

– Huidige methode uit jaren 90 – Ontwikkelingen spoorsysteem – Verouderde aannames

● Wat is nieuw/geactualiseerd in de rekenmethode?

– Kansen – Effecten – Spoortypen

– Stofcategorieën

Actualisatie rekenmethoden spoor en emplacementen | 30 juni 2020 5

(6)

Afleiding kans op een groot ongeval

Kans initieel ongeval (botsing, ontsporing) i.c.m. vervolgkansen (grote uitstroming, ontsteking).

Huidige methode

Direct uitgaan van grote ongevallen (EV-relevante ongevallen) die geleid hebben tot een grote brand of explosie.

Actualisatie methode

(7)

ongevallen in RID-Europa en vertaling naar Nederlandse situatie

Titel | Date_Text 7

(8)

Type spoor

Onderscheid in drie verschillende typen doorgaand spoor:

● Type A: vrije baan zonder wissels

● Type B: vrije baan met wissels

● Type C: complexe situaties

Actualisatie

● basisfaalfrequentie voor de vrije baan

● correctiefactor voor de baanvaksnelheid

● correctie voor de aanwezigheid van wissels

● ATBvv compenseert complexe situaties

Huidig

(9)

Stofindelingsmethodiek en voorbeeldstoffen

Actualisatie rekenmethoden spoor en emplacementen | 30 juni 2020 9

Methodiek I

● 6 categorieën o.b.v. gevaarsidentificatienummer

● brandbaar of giftig

● Alleen zeer brandbare vloeistoffen

Huidig

Methodiek II (weg, water)

● 12 categorieën o.b.v. stofeigenschappen

● Zowel brandbaar als giftig

● Ook brandbare vloeistoffen met hoger vlampunt (zoals diesel)

● Geactualiseerde giftige voorbeeldstoffen

Actualisatie

(10)

Vergelijking t.o.v. HART

● Kans op een groot ongeval Giftige stoffen

Brandbare gassen

● Scenario’s

Vuurbal brandbare vloeistof

Brandbare vloeistoffen met hoger vlampunt

Brandbare vloeistoffen BLEVE brandbaar gas

● Consequenties worden i.h.k.v. beleidstraject Robuust Basisnet in beeld gebracht.

(11)

Aannames en onzekerheid

Onzekerheid ordegrootte factor 10

● Kansen factor 1,5 – 3 groter bij 95% betrouwbaarheidsinterval

● Aanname risico’s giftige stoffen ~ brandbare gassen

● Aanname verdeling transport over spoortypen Nederland ~ Europa

● Factor 5 -10 reductie kans Europa  Nederland o.b.v. expert judgement

Actualisatie rekenmethoden spoor en emplacementen | 30 juni 2020 11

? ≈

(12)

3. Rekenmethode rangeerhandelingen spoorwegemplacementen

● Waarom stelt RIVM binnenkort een rekenmethode emplacementen beschikbaar?

– Nog niet in Handleiding risicoberekeningen Bevi.

– Aanvullen en verduidelijken (emplacementenproject)

Ongevalskansen, scenario’s en

uitgangspunten o.b.v. Rekenprotocol Spoor (2006) en nog niet

geactualiseerd.

(13)

Wat is er nieuw in de rekenmethode emplacementen?

● Beschrijving 3 typen emplacementen:

– Type 1 Bediening van verladers – Type 2 Kopmaken/locwisselen – Type 3 Rangeren langs de route

● Aanwijzingen uniform modelleren ongevalslocaties

● Waardering ATBvv

● Kans samenstellen/plaatsen ~ locwissel

Actualisatie rekenmethoden spoor en emplacementen | 30 juni 2020 13

(14)

Vervolgtraject start in 2020

● Onderzoek actualisatie kansen, effecten, uitgangspunten:

– In lijn met de actualisatie van rekenmethode spoor?

– Verbeterpunten in rekenmethode emplacementen.

● Wil je kennis inbrengen, ideeën aandragen of informatie delen die kan bijdragen aan dit onderzoek?

Omgevingsveiligheid@rivm.nl

(15)

Samenvatting

● Met de geactualiseerde rekenmethode spoor bereken je de risico’s voor doorgaand vervoer van gevaarlijke stoffen op basis van meer recente en representatieve gegevens.

● De rekenmethode emplacementen die binnenkort verschijnt is verduidelijkt en aangevuld met aanwijzingen voor een meer uniforme werkwijze.

● Onderzoek naar inhoudelijke actualisatie van de rekenmethode emplacementen start dit jaar.

Actualisatie rekenmethoden spoor en emplacementen | 30 juni 2020 15

(16)

Meer informatie?

● Over RIVM en rekenmethoden omgevingsveiligheid: https://www.rivm.nl/rekenmethoden- omgevingsveiligheid

● Actualisatie rekenmethode spoor: https://www.rivm.nl/nieuws/actualisatie-van- rekenmethode-risicos-doorgaand-vervoer-gevaarlijke-stoffen-over-spoor

● Actualisatie giftige voorbeeldstoffen transport: https://www.rivm.nl/nieuws/nieuwe- voorbeeldstoffen-voor-vervoer-van-gevaarlijke-stoffen

Referenties

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Volgens de Wet vervoer gevaarlijke stoffen is de gemeenteraad de bevoegde instantie voor het aanwijzen van de route voor routeplichtige gevaarlijke stoffen binnen de gemeente

Formulier voor een aanvraag ontheffing zoals bedoeld in artikel 22, eerste lid van de Wet Vervoer Gevaarlijke Stoffen (WVGS) ter verkrijging van een ontheffing vervoer

Havenkapiteinsdiensten kunnen echter eisen opleggen; zo heeft de HKD van Antwerpen (bij toepassing van art. van de Gemeentelijke Havenpolitieverordening), de eis ingevoerd

Door ruimtegebrek en groei van het vervoer groeit de spanning tussen veiligheid, vervoer van gevaarlijke stoffen en ruimtelijke ontwikkeling.. • Steeds meer woonwijken en

Middels ontheffingen kan het transport van gevaarlijke stoffen, dat ten behoeve van laden en lossen over andere wegen in de gemeente dan de aangewezen route plaatsvindt, gereguleerd

1. Ontwikkelingen buiten de 750 m 1 van een niet-categoriale Bevi inrichting. Ontwikkelingen buiten de 200 m 1 van een categoriale Bevi inrichting, spoorlijn, autoweg, waterweg of

- Classificatie indeling door bevoegde autoriteit (zoals vereist voor niet elders genoemde stoffen van klasse 1) - Kopie van testrapport van verpakkingen. - Kopie ontheffingen

Op basis van artikel 47 van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen (Wvgs) moeten bedrijven voorvallen of ongevallen bij het vervoer van gevaarlijke stoffen waarbij gevaar voor de