COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Aanpassing bijstandsbeleid / compensatie van de Wtcg en Cer

Hele tekst

(1)

COLLEGEVOORSTEL

Onderwerp

Aanpassing bijstandsbeleid / compensatie van de Wtcg en Cer

Te besluiten om

1. Het minimabeleid met ingang van 1 januari 2015 aan te passen door wijziging van de richtlijnen;

2. De maximale inkomenseis voor de deelname aan de collectieve ziektekosten te stellen op maximaal 130% van het sociaal minimum;

3. De vermogensgrens gelijk te stellen aan het heffingsvrije vermogen van de belasting- dienst; (2014: ongehuwde: € 21.139,- echtparen: 42.278,-)

4. De vergoeding van de gemeente te stellen op € 250,- per jaar/per verzekerde en deze betaalbaar te stellen aan VGZ;

5. De vergoeding van € 250,- over 2014 eind 2014 aan de deelnemers betaalbaar te stellen. Dit ter compensatie van de Wtcg en Cer vergoedingen.

6. Voor de collectieve aanvullende ziektekostenverzekering met ingang van 1 januari 2015 gebruik te maken van het VGZ-Gemeentepakket compleet en dit pakket aan te

merken als voorliggende voorziening voor de ziektekosten;

7. De raad te informeren over de invulling van de middelen die beschikbaar zijn gekomen in verband met het vervallen van de vergoedingen van de Compensatie eigen risico (Cer) en van de Wet Chronisch zieken en Gehandicapten (Wtcg).

Inleiding

Om chronisch zieken en gehandicapten zodanig te compenseren dat zij dezelfde zorgkosten hebben als de gemiddelde verzekeringsplichtige, was er een structurele compensatie via het Centraal Administratie Kantoor Bijzondere zorgkosten (CAK). Deze compensatie werd

automatisch jaarlijks aan verzekerden die er recht op hadden betaald. Met ingang van 1 januari 2014 is deze compensatie echter vervallen.

In mei 2014 heeft ook de Eerste Kamer ingestemd met de afschaffing van de Cer . En is het definitief dat de Cer net als de vergoedingen op grond van de Wtcg per 1 januari 2014 is afgeschaft. Alle klanten die in 2013 in aanmerking kwamen voor de Compensatie eigen risico hebben eind juni 2014 hierover een brief van het CAK ontvangen. Hierin informeren zij hen over de afschaffing. In totaal gaat het om 2,1 miljoen Cer-gerechtigden die een brief hebben ontvangen. Een deel van het totale budget is aan de gemeenten beschikbaar gesteld. In de brief werd erop gewezen dat de gemeenten zelf een invulling zullen geven hoe zij de gelden in gaan zetten.

Keuze mogelijkheden

Bij de ontwikkeling van beleid voor financiële ondersteuning van personen met een chronisch ziekte en/of beperking heeft de gemeente de vrijheid om te bepalen op welke wijze deze middelen worden ingezet.

Hierbij is er de keuze om aan te sluiten bij de wettelijk kaders van de Wmo en/of de bijzondere bijstand. Aansluiten bij bestaand beleid heeft als voordeel dat de beleidskaders houvast bieden bij de vormgeving van het beleid, de inpassing in de organisatie en de communicatie richting de burger. In de Wmo wordt een nieuwe bepaling opgenomen die ruimte biedt om een financiële tegemoetkoming via de Wmo te verstrekken en daarvoor de criteria te bepalen. Binnen de bijzondere bijstand vervalt de mogelijkheid om categoriale toeslagen te verstrekken. Wel is er de mogelijkheid om de doelgroep voor de collectieve

(2)

De gemeente heeft grofweg de volgende mogelijkheden:

1) de individuele bijzondere bijstand;

2) een collectieve (aanvullende) zorgverzekering;

3) een financiële tegemoetkoming vanuit de Wmo;

4) een verlaging van de eigen bijdrage voor Wmo voorzieningen.

Bij de keuze is het van belang om te kijken waarbij de uitvoeringkosten worden geminimaliseerd en de doelgroep die het het hardste nodig heeft wordt gecompenseerd. Een oplossing voor alle gebruikers van de afgeschafte Wtcg en Cer zal niet mogelijk zijn.

Gemeenten krijgen immers slechts 1/3 van het budget dat het Rijk voorheen voor deze regeling had gereserveerd.

De opties 1 en 3 zorgen voor een toename van regelingen en uitvoeringskosten. Bij individuele afwegingen moet elke aanvraag individueel getoetst worden. Indien gebruik gemaakt wordt van optie 3 zal er een nieuwe regeling in het leven moeten worden geroepen.

Bij optie 4 zullen alleen de gebruikers van Wmo voorzieningen voordeel hebben. Er zijn echter voldoende gebruikers van de huidige Wtcg en Cer die nu geen Wmo voorziening hebben.

De gemeente Krimpen beschikt al over een collectieve ziektekostenverzekering. Deze is nu toegankelijk voor minima tot 110%. De collectieve ziektekostenverzekering biedt een uitgebreide dekking van meerkosten waarmee de doelgroep van de Cer en Wtcg nu ook mee worden geconfronteerd. De deelnemers kunnen gebruik maken van de collectieve korting en een goedkope aanvullende verzekering doordat een deel van deze kosten door de gemeente worden gedekt. Met minimale uitvoeringskosten kan het maximale budget op deze wijze ten goede komen aan de doelgroep die het nodig heeft.

Vergoedingen

De vergoeding van de Wtcg bedroegen jaarlijks tussen de € 148,- en € 494,- afhankelijk van zorggebruik, inkomen en leeftijd.

Over de afschaffing van de Wtcg-vergoeding 33% over de eigenbijdrage CAK volgt eind dit jaar nadere informatie. De verwachting is dat dat per 1-1-2015 wordt afgeschaft.

De vergoeding van de Cer bedroeg 94,- per jaar. Dit had te maken met medicijngebruik voor bepaalde ziekte/handicap.

Oversluiten zorgverzekering

De behandeling door uw college is thans urgent om de geadviseerde wijzigingen zorgvuldig en tijdig te kunnen invoeren. De ziektekostenverzekeraars zijn nu al druk doende met de aanpassingen van de nieuwe polissen voor 2015. Zij willen tijdig weten hoe hoog de

maandelijkse bijdrage van de gemeente is en welk doelgroep er gebruik mag maken van de collectieve verzekeringen. Het is alleen mogelijk om op 1 januari te wijzigen van

ziektekostenverzekeraar.

Aanpassingen

Ter uitwerking van het genoemde kader is een aanpassing van het verstrekkingenbeleid noodzakelijk. Het betreft volgens de hieraan ten grondslag liggende verordeningen een bevoegdheid van uw college. Geadviseerd wordt de raad te informeren hoe de beschikbaar

(3)

gekomen middelen uit de Wtcg- en Cer-bijdrage worden ingezet. Door de raad is hier bij de behandeling van de Kadernota reeds naar geïnformeerd.

Het voorliggende stuk geeft inzicht in de wijze waarop onze de gemeente invulling kan geven ter compensatie van de genoemde landelijk vervallen regelingen. Geadviseerd wordt het huidige pakket voor de collectieve ziektekostenverzekering aan te passen door de inkomenseis te verhogen naar 130% van het sociaal minimum.

De collectieve ziektekostenverzekering geeft een ruime vergoeding voor de extra

ziektekosten en een volledige vergoeding in de jaarlijkse wettelijke eigenrisico van € 360,- Daarnaast is er ook een vergoeding in de verschuldigde Cak-bijdrage (eigenbijdrage Wmo) tot een bedrag van € 750,- per jaar.

Verhoging inkomensgrens met ingang van 2015.

De huidige inkomensgrens voor deelname aan het ziektekostenpakket is 110% van het sociaal minimum. Momenteel maken 420 personen in onze gemeente gebruik van deze regeling. Voorgesteld wordt om, gelet op het wegvallen van de genoemde vergoedingen, deze te verhogen naar 130% van het sociaal minimum en voor de vermogensgrens het heffingsvrije vermogen van de belastingdienst te hanteren (2014: voor ongehuwde: € 21.139,- en voor echtparen: € 42.278,-).

Beoogd effect

Het bijstandsbeleid c.a. in overeenstemming brengen met de noodzakelijke aanpassingen van het verstrekkingenbeleid met betrekking tot de toelating van het collectieve ziektekosten pakket. Door de inkomenseis en de vermogensgrens te verhogen kunnen meer mensen een vergoeding ontvangen voor hun ziektekosten.

Dit pakket geeft een ruime compensatie voor het wegvallen van de genoemde vergoedingen.

Argumenten

Aanpassing Inkomenseis voor de ziektekostenregeling

De inkomenseis voor genoemde voorziening ligt momenteel op 110% van het sociaal minimuminkomen. Daarnaast is er een vermogenstoets. Door een verruiming van de inkomensgrens kan de inkomensgroep met een inkomen tussen de 110% en 130% van het sociaal minimum nu ook gebruik maken van de vergoedingen vanuit deze regeling. Het geeft een compensatie voor het wegvallen van de vergoedingen.

Collectieve Ziektekostenregeling

Wij maken gebruik van het collectieve ziektekostenpakket van VGZ. Zij hebben speciaal voor de minima een pakket ontwikkeld waarbij rekening is gehouden dat het pakket kan dienen als een voorliggende voorziening voor de ziektekosten. Zo zijn standaard in het pakket vergoedingen opgenomen waarvoor tot op heden een beroep moet worden gedaan op de bijzondere bijstand. Denk aan goede dekking voor brillen, gehoorapparaten,

tandartskosten, Cak-bijdrage, fysiotherapie en dergelijke. Ook is meer gekeken naar de éénloket gedachte, namelijk declaratie van alle ziektekosten uitsluitend bij de

zorgverzekeraar.

Gebruikers

Per 1 juli 2014 maken 420 cliënten in onze gemeente gebruik van de collectieve ziektekosten verzekering. Het pakket is nu beschikbaar voor mensen met een laag inkomen (110% van

(4)

Door de aanpassing van de inkomens- en vermogensgrenzen verwachten wij per 1-1-2015 een toename van 250 personen, welke tot op heden geen gebruik konden maken van deze voorziening en/of van de bijzondere bijstand voor ziektekosten.

Compensatie 2014

Aan de inwoners die per 1-1-2015 gebruik zullen gaan maken van de collectieve verzekering en in 2014 te maken hebben gehad met het verlies van genoemde Wtcg en/of Cer

vergoedingen zal eind 2014 een compensatie van € 250,- per persoon worden verstrekt.

Huidige premie en kosten aanvullende ziektekosten

De huidige gebruikers betalen nu zelf een bedrag van € 127,79 per maand en hebben daarvoor een prima verzekering voor de aanvullende ziektekosten, tandartskosten en een vergoeding voor het wettelijke eigen risico tot een bedrag van € 360,- per jaar. Daarnaast is er ook een ruime vergoeding in de CAK bijdrage tot € 750,- per jaar in opgenomen.

De gemeentelijke bijdrage in deze kosten is in 2014: € 20,54 per maand/per verzekerde.

Premie opbouw 2014:

Basisverzekering € 96,45

Korting 7,5% € 7,22-

Aanvullende verzekering € 59,10 (incl. herverzekering wettelijke eigene risico) Totale kosten € 148,33

Gemeentelijke bijdrage € 20,54- Gebruiker per maand € 127,79

De premies 2015 worden pas in het najaar van 2014 bekend gemaakt.

Kanttekeningen

Bij de versterkingen van de genoemde vergoedingen door het CAK werd niet in alle gevallen gekeken naar inkomen en vermogen. In dit advies gaan wij ervan uit dat deze beschikbare gekomen extra middelen worden verdeeld aan de doelgroep: Inwoners die beschikken over een inkomen van maximaal 130% van het sociaal minimum en een klein vermogen.

Om de uitvoeringskosten bij de gemeente en de zorgverzekeraar laag te houden is rekening gehouden met een inkomensgrens en de gemeentelijke vergoeding voor de doelgroep gelijk te houden.

Financiën

In de begroting 2014 is rekening gehouden met deze extra inkomsten. Vanaf 2015 zijn deze vergoedingen onderdeel van het Sociaal Deelfonds.

Deze kosten zullen worden verantwoord op de Bijzondere bijstand.

Invulling:

Door de verruiming van de inkomens- en vermogensgrenzen voor de collectieve ziektekostenverzekering wordt er een toename van het aantal cliënten verwacht.

De kosten voor 2014 bedragen:

Uitvoeringskosten € 10.000,-

Voorlichting en dergelijke € 5.000,-

Gemeentelijke bijdrage € 62.500,-

Totaal: € 77.500.-

(5)

De kosten vanaf 2015 bedragen:

Gemeentelijke bijdrage (250 x € 250,-) € 62.500,-

Voorlichting en dergelijke € 5.000,-

Totaal: € 67.500.-

Communicatie

De beleidswijziging wordt op de gangbare wijze in het kader van het beleid gecommuniceerd via folders, publicatie op website en dergelijke.

In samenwerking met VGZ zal uitbreide informatie worden verstrekt aan de doelgroep.

Tevens zal informatie worden gezonden aan maatschappelijke instellingen, scholen en kerken.

Afbeelding

Updating...

Referenties

Updating...

Gerelateerde onderwerpen :