OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW)

10  Download (0)

Full text

(1)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW)

Nummer : 1

Datum : 25 maart 2013

Gegevens onderneming : a. Kosmos Meubelen Beverwijk B.V., gevestigd te 1948 NK Beverwijk aan de Parallelweg 35;

b. Kosmos Wonen B.V., gevestigd te

1948 NK Beverwijk aan de Parallelweg 35;

c. Kosmos IJmond B.V., gevestigd te

1948 NG Beverwijk aan de Zuiderkade 14.

d. Woonformule B.V., gevestigd te 1948 NK Beverwijk aan de Parallelweg 43;

e. D.N. Slecht Stijlmeubelen B.V., gevestigd te 1948 NK Beverwijk aan de Parallelweg 35;

Faillissementsnummer : F. 15/13/94 tot en met 15/13/98 Datum uitspraak : 14 februari 2013

Curator : Mr. A.G. Moeijes

Rechter-commissaris : Mr. H.J.M. Burg

Activiteiten onderneming : a. Lege vennootschap, alleen huurcontract b. Detailhandel in meubelen

c. Holdingvennootschap

d. Keukendetailhandel (Superkeukens-franchise) e. Detailhandel in meubelen en woninginrichting Omzetgegevens : € 4.481.766,-- geconsolideerd (2011)

Personeel gemiddeld aantal : 25

Verslagperiode : 14 februari 2013 tot 25 maart 2013 Saldo einde verslagperiode : € 123.572,35

Bestede uren verslagperiode : 221 uur en 58 minuten Bestede uren totaal : 221 uur en 58 minuten

(2)

1. INVENTARISATIE 1.1 Directie en organisatie

Kosmos Meubelen Beverwijk B.V. is in 1979 opgericht teneinde een vestiging op de meubelboulevard te Beverwijk te exploiteren van de Kosmos-meubelgroep.

In 2002 zijn de aandelen verkocht aan de huidige eigenaar, de heer R.M. Slecht, althans diens vennootschap Kosmos IJmond B.V.

Kosmos Wonen B.V. is in 2002 opgericht door Kosmos IJmond B.V., die sindsdien bestuurder en enig aandeelhouder is.

De meubelzaak is op dat moment overgedragen aan deze vennootschap, in Kosmos Meubelen Beverwijk B.V. zat alleen nog het huurcontract van de opgemelde panden.

Kosmos IJmond B.V. is in 2002 opgericht door de heer R.M. Slecht om als holdingvennootschap te fungeren.

Aandeelhouder is de Stichting Administratiekantoor “Kosmos”, bestuurder is de heer R.M. Slecht.

Woonformule B.V. is in 2005 opgericht door Kosmos IJmond B.V., die sindsdien bestuurder en enig aandeelhouder is.

Doel was om in deze vennootschap de activiteiten te exploiteren die waren overgenomen uit het faillissement van Trendhopper Beverwijk.

Deze activiteiten bleken evenwel niet rendabel en zijn gestaakt, waarna de

vennootschap uitsluitend nog de keukenverkoop-afdeling heeft geëxploiteerd in de franchiseformule van Superkeukens.

D.N. Slecht Stijlmeubelen B.V. is in 1990 opgericht door de heer D.N. Slecht.

Sinds 2007 is Kosmos IJmond B.V. bestuurder en enig aandeelhouder.

De vennootschap heeft de laatste jaren nauwelijks activiteiten ontplooid.

1.2 Winst en verlies Geconsolideerd:

Omzet Resultaat Eigen vermogen

2010 4.403.957 (63.519) (1.116.599)

2011 4.481.766 (76.748) (1.193.347)

1.3 Balanstotaal

€ 1.227.805,-- per ultimo 2011.

1.4 Lopende procedures Geen.

(3)

1.5 Verzekeringen

Aansprakelijkheidsverzekeringen worden niet opgezegd en zullen vervallen wegens niet-betaling.

De overige gebruikelijke verzekeringen zijn opgezegd.

Uitsluitend de brandverzekering is gecontinueerd en door de boedel betaald hangende de doorstartonderhandelingen.

1.6 Huur

De onderneming was gevestigd in een bedrijfsruimte te Beverwijk.

De huurovereenkomst is per datum faillissement overgenomen door de doorstartende partij.

1.7 Oorzaken faillissement

De verkopen zijn in 2012 met circa 20% gedaald ten opzichte van 2011.

Het verlies is toegenomen tot meer dan € 120.000,--.

De directie heeft getracht kosten te saneren en het bedrijf zich te laten richten op het goedkopere segment, waar meer vraag naar is.

Dit is evenwel niet tijdig gelukt.

Nadat door de verhuurder een bankgarantie was ingeroepen, heeft de bank het krediet opgezegd en zag de bestuurder geen andere mogelijkheid dan het faillissement aan te vragen.

Naar eventuele andere oorzaken vindt onderzoek plaats.

2. PERSONEEL

2.1 Aantal personeelsleden bij het uitspreken van het faillissement : 20 2.2 Aantal personeelsleden in het jaar voor het faillissement : 22

2.3 Datum ontslagaanzegging : 14-2-2013

Werkzaamheden:

Nadat gebleken was dat geen voldoende financiële middelen beschikbaar waren om de financiële verplichtingen uit de arbeidsovereenkomsten na te komen, is ontslag aangezegd.

De collectieve intake door het UWV heeft inmiddels plaatsgevonden.

3. ACTIVA

Onroerende zaken:

3.1 Beschrijving : n.v.t.

3.2 Verkoopopbrengst : n.v.t.

(4)

3.4 Boedelbijdrage : n.v.t.

Werkzaamheden:

n.v.t.

Bedrijfsmiddelen:

3.5 Beschrijving 3.6 Verkoopopbrengst 3.7 Boedelbijdrage

Inventaris € 10.000,-- n.v.t.

Auto’s € 5.000,-- n.v.t.

Werkzaamheden:

De bedrijfsmiddelen zijn getaxeerd en enkele gegadigden zijn in de gelegenheid gesteld om een bod uit te brengen, zie 6.3.

3.8 Bodemvoorrecht fiscus

De belastingdienst is bevoorrecht op de opbrengst van de inventaris.

De toonzaalmeubelen kwalificeren krachtens vaste rechtspraak niet als zijnde bodemzaken.

Voorraden/onderhanden werk

3.9 Beschrijving : a. Meubelen toonzaal b. Meubelen expeditie c. Keukens toonzaal d. Meubelen opslag e. Orders

3.10 Verkoopopbrengst : a. € 375.000,-- b. n.v.t., zie 5.6 c. € 50.000,-- d. € 1.000,--

e. Begrepen in goodwill 3.11 Boedelbijdrage : n.v.t.

Werkzaamheden:

De voorraad was voor het faillissement in opdracht van de bank getaxeerd, maar vanwege de hoeveelheid artikelen was dit een globale taxatie.

Na het faillissement zijn alle artikelen geïnventariseerd en door een andere taxateur nogmaals gewaardeerd.

Verscheidene belangstellenden zijn in de gelegenheid gesteld een bod uit te brengen, zie 6.3.

(5)

De orderportefeuille is verkocht en zal door de doorstartende partij worden uitgeleverd, waarbij gedane aanbetalingen worden gerespecteerd.

Andere activa

3.12 Beschrijving 3.13 Verkoopopbrengst

Goodwill/immateriële activa/orders € 60.000,-- 4. DEBITEUREN

4.1 Omvang debiteuren : p.m.

4.2 Opbrengst : p.m.

4.3 Boedelbijdrage : p.m.

Werkzaamheden:

De debiteuren zijn er nauwelijks.

Bij aflevering diende te worden betaald.

Naar intercompany-vorderingen vindt onderzoek plaats.

5. BANK/ZEKERHEDEN 5.1 Vordering van bank

Kosmos Wonen B.V. had een krediet in rekening courant van de ING per datum faillissement groot € 391.396,87.

Verder was er een leverancierskrediet van inkooporganisatie Euretco.

Per datum faillissement bedroeg de vordering van Euretco op Kosmos Wonen B.V.

en Woonformule/Superkeukens € 494.780,--.

D.N. Slecht Stijlmeubelen B.V. had een krediet van de Rabobank IJmond groot

€ 48.247,96.

5.2 Leasecontracten

Een kopieermachine en een server werden gehuurd.

Eén voertuig is geleased, onderzocht wordt of afkoop opportuun is.

5.3 Beschrijving zekerheden

a. ING Bank:

- Verpanding inventaris en voorraad Kosmos Wonen B.V.

- Verpanding vorderingen Kosmos Wonen B.V.

b. Euretco:

- Eigendomsvoorbehoud

- Voorbehouden stil pandrecht Kosmos Wonen B.V.

(6)

c. Rabobank IJmond Noord

- Pandrecht inventaris en voorraad D.N. Slegt Stijlmeubelen B.V.

Zowel ING Bank als Euretco claimden een pandrecht in eerste verband op de voorraad.

Vastgesteld is dat nagenoeg alle meubelen en keukens in de toonzalen waren betaald en dat terzake geen sprake meer was van een rechtsgeldig

eigendomsvoorbehoud.

Vastgesteld is dat zowel bij ING Bank als bij Euretco geen rechtsgeldig pandrecht ten laste van Woonformule B.V. was gevestigd, reden waarom de opbrengst van de keukens ten gunste van de boedel is gekomen.

Tussen ING Bank en Euretco is uiteindelijk overeenstemming bereikt over verdeling van de opbrengst van de verpande voorraad.

5.4 Separatistenpositie N.v.t.

5.5 Boedelbijdragen

De pandhouders zijn zeer meewerkend geweest tijdens de doordraaiperiode en het verkoopproces.

Met de pandhouders is overeengekomen dat geen boedelbijdrage verschuldigd is.

5.6 Eigendomsvoorbehoud

Alle crediteuren zijn aangeschreven en verzocht aan te geven of aanspraak wordt gemaakt op eigendomsvoorbehoud of enig ander zekerheidsrecht.

Ten aanzien van de voorraad uit te leveren goederen in de expeditieruimte is vastgesteld dat deze niet was betaald en dat daarop een rechtsgeldig

eigendomsvoorbehoud van Euretco rust.

In overleg met Euretco is de uitlevering van orders ook na faillissement doorgegaan.

De betreffende opbrengsten zijn deels ontvangen op de ING bankrekening en deels door de boedel, en moeten nog worden afgerekend.

5.7 Reclamerechten

Er zijn geen reclamerechten uitgeoefend.

5.8 Retentierecht

Er zijn geen retentierechten uitgeoefend.

Werkzaamheden:

Diversen.

(7)

6. DOORSTART/VOORTZETTEN Voortzetten:

6.1 Exploitatie/zekerheden

Hangende de onderhandelingen over een doorstart zijn de activiteiten voortgezet.

Lopende orders waarvan alle goederen aanwezig waren zijn uitgeleverd.

Er zijn nieuwe orders geschreven die door de doorstarter worden uitgevoerd.

Er is nauwelijks verkoop van bestaande voorraad geweest.

6.2 Financiële verslaglegging Volgt bij verslag 2.

Werkzaamheden:

Aansturing, controle, maken werkafspraken.

Doorstart:

6.3 Beschrijving

Er is met enkele gegadigden onderhandeld over een doorstart.

Uiteindelijk zijn alle gegadigden van de beschikbare informatie voorzien en in de gelegenheid gesteld een bod uit te brengen.

Verkocht is aan de hoogst biedende voor totaal € 500.000,-- waarbij voorts is overeengekomen dat de huur vanaf datum faillissement voor rekening van de koper komt.

6.4 Verantwoording Zie 6.3.

6.5 Opbrengst

€ 500.000,--.

Werkzaamheden:

Onderhandelingen, bezichtigingen, inventarisatie, verkoop, overleg met belanghebbenden, overleg Stichting Garantieregeling CBW.

7. RECHTMATIGHEID 7.1 Boekhoudplicht

Het onderzoek naar de administratie van de vennootschap is in gang gezet.

(8)

7.2 Depot jaarrekeningen In onderzoek.

7.3 Goedkeurnde verklaring accountant Niet van toepassing, vrijstellingsregeling.

7.4 Stortingsverplichting op aandelen

Uitsluitend bij de oprichting zijn aandelen uitgegeven.

Omdat enige vordering is verjaard, wordt dit niet onderzocht.

7.5 Onbehoorlijk bestuur In onderzoek.

7.6 Paulianeus handelen In onderzoek.

8. CREDITEUREN

Omdat de vennootschappen nauw met elkaar zijn verweven, zal de crediteurenpositie voorshands geconsolideerd worden weergegeven.

8.1 Boedelvorderingen:

a. Salaris en verschotten curator : p.m.

b. UWV : p.m.

c. Verhuurder : p.m.

8.2 Preferente vordering fiscus : p.m.

8.3 Preferente vordering UWV : p.m.

8.4 Andere preferente crediteuren : p.m.

8.5 Aantal concurrente crediteuren : p.m.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren : ca. € 2.000.000,-- +/- p.m.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling : Nog niet bekend.

9. PROCEDURES 9.1 Naam wederpartij(en)

N.v.t.

(9)

9.2 Aard procedure N.v.t.

9.3 Stand procedure N.v.t.

Werkzaamheden:

10. OVERIG

10.1 Termijn afwikkeling faillissement Nog niet in te schatten.

10.2 Plan van aanpak

De nog te verrichten werkzaamheden zijn:

* Administratief onderzoek

* Afrekenen doordraaiperiode met leverancier Euretco

* Onderzoek oorzaken faillissement

* Leasevoertuig

* Onderzoek vorderingen 10.3 Indiening volgend verslag

Het volgende verslag zal omstreeks 14 juni 2013 worden ingediend.

Velsen-Zuid, 25 maart 2013 Mr. A.G. Moeijes, curator

(10)

TUSSENTIJDS FINANCIEEL VERSLAG

DATUM: 2 april 2013

in het faillissement van:

faillissementsnummer F. 94 / 2013 e.v.

datum uitspraak 14-2-2013

rechter-commissaris curator

betrekking hebbend op verslag nrs.

A. BATEN subtot. incl. BTW mutaties totaal Af te dragen BTW

1. aangetroffen middelen

kas 6.603,00 6.603,00

bank - -

giro - - - 2. opbrengsten verkopen

verkoop inventaris 10.000,00 10.000,00

verkoop keukens 50.000,00 50.000,00

goodwill en orderporteuifelle 60.000,00 60.000,00

kosten ivm verkoop - - - - 3. debiteuren

prae-faillissement debiteuren -

boedeldebiteuren - - - - 4. overige baten

notaris - - -

restitutie -

rente -

5. totaal - 126.603,00 126.603,00 -

B.

REEDS BETAALDE VERSCHOTTEN /

BOEDELSCHULDEN subtot. incl. BTW mutaties totaal

Terug te ontvangen BTW salaris curator - - - - taxatiekosten 1/3 deel 982,65 982,65 170,54

verschotten - -

gas / water / electra - - - - verzekeringen 1/3 deel - 2.048,00 2.048,00 326,99 fiscus - - -

UWV - - -

6. totaal - 3.030,65 3.030,65 497,53

C. THANS NOG BESCHIKBAAR

totaal A - 126.603,00 126.603,00 totaal B - 3.030,65 3.030,65 7. saldo boedelrekening - 123.572,35 123.572,35

Kosmos C.S.

mr. H.J.M. Burg mr. A.G. Moeijes

Figure

Updating...

References

Related subjects :