FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 1 november 2012

Hele tekst

(1)

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

Datum: 1 november 2012

Gegevens onderneming : Copycompany D&V B.V.,

gevestigd en kantoorhoudende te (2011 GP) Haarlem aan de Gedempte Oude Gracht 137, met nevenvestiging in (2271 CL) Voorburg, Herenstraat 132 Faillissementsnummer : F12/511

Datum uitspraak : 2 oktober 2012

Curator : mr. P. Ingwersen

R-C : mr. A.J. Wolfs

Dossiernummer curator : 92353

Activiteiten onderneming : drukkerij/kopieercentra

Omzetgegevens : netto omzet 2008: € 506.000,-- netto omzet 2009: € 485.000,-- netto omzet 2010: € 455.000,-- 2011: geen gegevens voorhanden Personeel gemiddeld aantal : 7

Saldo einde verslagperiode : 0

Verslagperiode : 2 oktober 2012 t/m 31 oktober 2012 Bestede uren in verslagperiode : 28 uur en 18 minuten

Bestede uren Totaal : 28 uur en 18 minuten

Dit verslag dient ter verschaffing van informatie aan belanghebbenden ex artikel 73a Fw. Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend.

De verslagen zijn gepubliceerd op de website van Pot Jonker Seunke Advocaten:

www.potjonker.nl 1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie:

Copycompany D&V B.V., hierna ook te noemen: “Copycompany” of “de vennootschap” is opgericht op 26 november 1992. Sedert 31 januari 2007 is enig aandeelhouder en enig bestuurder CC D&V Beheer B.V. Enig bestuurder van die vennootschap is vanaf 29 december 2006 de heer F.D.

Regtop, geboren op 23 november 1970 te Assen. Genoemde Regtop is enig aandeelhouder sedert 27 december 2010.

Gedurende de jaren 2000-2007 kende de vennootschap als enig bestuurder en enig aandeelhouder Copy Copy Beheer B.V.

1.2 Winst en verlies resultaat naar belastingen:

2008: € 109,-- (winst) 2009: € 1.913,-- (winst) 2010: € 38.984,-- (verlies)

2011: geen gegevens voorhanden

(2)

1.3 Balanstotaal:

2008: € 154.283,-- 2009: € 165.878,-- 2010: € 156.264,--

2011: geen gegevens bekend

In 2008 en 2009 had de vennootschap nog een positief eigen vermogen.

In 2010 is sprake van een negatief eigen vermogen, althans volgens de gepubliceerde gegevens.

1.4 Lopende procedures:

De curator is bekend met een procedure vanwege FNV Kunsten Informatie en Media namens een aantal personeelsleden. Deze leden hebben het faillissement van de vennootschap aangevraagd op grond waarvan het faillissement ook is uitgesproken. De curator heeft voorts kennis genomen van een ontbindings- en ontruimingsprocedure vanwege de verhuurster.

De curator inventariseert of er wellicht ook andere procedures aanhangig zijn.

1.5 Verzekeringen:

Niet bekend.

1.6 Huur:

De vennootschap huurde bedrijfsruimte te Haarlem aan de Gedempte Oude Gracht 137. Als verhuurster trad op mevrouw L.L.H. Aster. Ten tijde van de faillietverklaring was een ontbindings- en ontruimigsprocedure aanhangig. Met de verhuurder is afgesproken dat de huurovereenkomst is beëindigd per datum ontbinding, zijnde 3 oktober 2012. De curator heeft de huurovereenkomst niet hoeven opzeggen op grond van artikel 39 Fw., noch is dit door de verhuurster gebeurd. Er is niet sprake van enige boedelvordering. De concurrente huurvordering, na aftrek van de door de verhuurster ingeroepen bankgarantie, is door de curator genoteerd.

Direct na de ontbinding van de huurovereenkomst met de vennootschap heeft de verhuurster, mevrouw Aster, overeenstemming bereikt met een nieuwe huurder, die het gehuurde metterdaad in gebruik heeft genomen.

De curator is niet bekend met de verhuurder van het pand in Voorburg.

De curator heeft dit pand bezocht en aldaar geconstateerd dat het pand te huur staat via Cornus Vastgoed. Onder verwijzing naar artikel 39 Fw.

heeft de curator, voor zover nodig, tijdig de huurovereenkomst opgezegd en deze opzegging gericht aan Cornus Vastgoed B.V.

1.7 Oorzaak faillissement:

Het faillissement is aangevraagd door een drietal personeelsleden, aangesloten bij de vakbond FNV Kunsten Informatie en Media. Deze personeelsleden hadden diverse loonvorderingen waaronder in ieder geval het salaris vanaf juli 2012. Door het voormalige personeel alsook door enkele belangrijke crediteuren is aan de curator gemeld dat de middellijk bestuurder van de vennootschap, de heer F.D. Regtop, enkele maanden voorafgaand aan het faillissement met de noorderzon is vertrokken. Tot dusverre heeft de curator geen enkel contact kunnen krijgen met de heer Regtop ondanks allerlei pogingen daartoe. De curator heeft in verband met de afwikkeling van het faillissement dringend behoefte aan nadere

(3)

informaties die in belangrijke mate afkomstig kunnen zijn van de bestuurder. Gelet op de tot dusverre verkregen informaties vermoedt de curator dat de heer Regtop zich welbewust onttrekt aan zijn verantwoordingsplicht waaronder het geven van inlichtingen aan de curator.

De curator heeft de aanloop naar het faillissement in onderzoek.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faill.:

7

2.2 Aantal in jaar voor faill.:

8

2.3 Datum ontslagaanzegging:

5 oktober 2012

Op 10 oktober 2012 heeft de intakebijeenkomst plaatsgevonden met het UWV. Het salaris vanaf juli 2012 bleek aan de werknemers niet te zijn uitbetaald. De afwikkeling door het UWV vindt thans plaats.

Werkzaamheden:

Correspondentie, overleg personeel, afwikkeling loongarantieregeling, contacten en afstemming personeel en UWV, etc.

3. Activa Onroerende zaken Niet aan de orde.

Bedrijfsmiddelen 3.5 Beschrijving:

Het gaat hier om de inventaris c.q. roerende zaken die aanvankelijk niet door de curator konden worden aangetroffen in de winkelpanden in Haarlem en Voorburg.

De verhuurster heeft zich aanvankelijk, zonder toestemming van de curator, de nog aanwezige roerende zaken toegeëigend. Meer gelet op het bodemvoorrecht van de fiscus en de gelijkheid der schuldeisers heeft de curator deze handelwijze van de verhuurster betwist. De verhuurster had de zaken feitelijk ook al in bezit gegeven aan de opvolgend huurder in het pand aan de Gedempte Oude Gracht te Haarlem. Eind oktober 2012 heeft de curator eindelijk toegang gekregen tot het gehuurde en aldaar geconstateerd dat de aanwezige zaken of aan derden toebehoorden (de verhuurster heeft opgenomen om dit met de betrokken leveranciers af te wikkelen onder afgifte van bewijsstukken aan de curator) dan wel dat hetgeen nog aanwezig is van nul en generlei waarde is. De curator heeft zijn aanspraken op de zaken doen varen tegenover de toezegging van de verhuurster dat de boedel niet belast zal worden met betrekking tot ontruimingskosten etc. en dat zij zaken aan rechthebbende(n) zal (doen) afgeven onder overlegging bewijs aan curator.

(4)

Met betrekking tot de vestiging in Voorburg is de curator niets bekend. Dit pand is afgesloten en tot dusverre heeft de curator geen toegang gehad tot het pand. De curator heeft een blik door de ramen geworpen en geconstateerd dat daar wat afgedankte machines staan (hoogstwaarschijnlijk eigendom derden) en dat het bedrijf verder volledig ontmanteld is.

3.6 Verkoopopbrengst:

Nihil.

3.7 Boedelbijdrage:

Niet aan de orde.

3.8 Bodemvoorrecht fiscus:

Zie 3.5. In feite niets van waarde aangetroffen.

Werkzaamheden:

Inventarisatie, correspondentie, telefoongesprekken, contact verhuurster, Belastingdienst, afwikkeling.

Voorraden/ onderhanden werk Niet aangetroffen.

Andere activa 3.12 Beschrijving:

Immateriële activa, zoals handelsnaam, merken, merknamen, goodwill, onderhanden werk, telefoonnummers, domeinnamen, etc. niet nader gespecificeerd.

3.11 Verkoopopbrengst:

Tot dusverre nihil, thans te stellen op P.M.

Werkzaamheden:

Dit onderdeel wordt betrokken bij de rechtmatigheidsaspecten en de aanloop naar het faillissement c.q. oorzaak van het faillissement.

4. Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren:

De curator is bij gebreke van enige boekhouding op dit moment onbekend met het bestaan van debiteuren.

4.2 Opbrengst:

P.M.

4.3 Boedelbijdrage:

Niet aan de orde tot dusverre.

5. Bank / Zekerheden 5.1 Vordering van bank(en):

Tot dusverre heeft geen enkele bank zich bij de curator gemeld.

5.2 Leasecontracten:

(5)

Niet bekend.

Beschrijving zekerheden:

5.4 Separatistenpositie:

Niet bekend.

5.5 Boedelbijdrage:

Niet aan de orde.

5.6 Eigendomsvoorbehoud:

Tot dusverre heeft niemand zich gemeld.

5.7 Reclamerechten:

Tot dusverre heeft niemand zich gemeld.

5.8 Retentierechten:

Tot dusverre heeft niemand zich gemeld.

6. Doorstart / voortzetten Niet aan de orde.

7. Rechtmatigheid 7.1 Boekhoudplicht:

Er is geen administratie voorhanden. De bestuurder is met de noorderzon vertrokken.

7.2 Depot jaarrekeningen:

De jaarrekeningen zijn stelselmatig niet op tijd gedeponeerd.

7.3 Goedk. Verkl. Accountant:

Niet aan de orde. De jaarstukken voor zover de curator bekend, zijn voorzien van een samenstellingsverklaring.

7.4 Stortingsverpl. aandelen:

In onderzoek.

7.5 Onbehoorlijk bestuur:

In onderzoek.

7.6 Paulianeus handelen:

In onderzoek.

Werkzaamheden:

Verbandhoudend met de hierboven genoemde onderdelen.

8. Crediteuren 8.1 Boedelvorderingen:

P.M.

8.2 Pref. vord. van de fiscus:

€ 115.737,--

(6)

8.3 Pref. vord. van het UWV:

P.M.

8.4 Andere pref. crediteuren:

P.M.

8.5 Bedrag concurrente crediteuren:

€ 41.998,37

8.6. Verwachte wijze van afwikkeling:

Nog niet bekend.

Werkzaamheden:

Verband houdend met de hierboven vermelde onderdelen, overleg met fiscus, UWV, crediteuren, telefoongesprekken, het afwikkelen van claims.

9. Overig

9.1 Termijn afwikkeling faill.:

Op dit moment niet te voorspellen.

9.2 Plan van aanpak:

De curator is doende te inventariseren en wordt daarbij zeer gehinderd vanwege het ontbreken van voldoende informatie. De bestuurder heeft zich tot dusverre niet gemeld. De curator heeft nog veel onderdelen in onderzoek. Hetgeen hij weet is afkomstig van personeel, crediteuren en de verhuurster.

9.3 Indiening volgend verslag:

1 februari 2013.

Afbeelding

Updating...

Referenties

  1. www.potjonker.nl
Gerelateerde onderwerpen :