MIIII4Z114 WA 4 4 Di. Aan dit verslag kunnen geen rechten warden ontleend. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 10 Datum: 15 september 2014

Hele tekst

(1)

Gegevens onderneming : Faillissement Teerenstra Beheer B.V.

Nummer faillissement : F 14/11/63 Datum uitspraak : 16 februari 2011

Curator : mr. A.H.J. Dunselman

Rechter-commissaris : voorheen mr. S.M. Auwerda, mr. J.S. Reid mr. H.A. van den Berg thans mr. M.S. Lamboo

Activiteiten onderneming : Houdster- en financieringsmaatschappij (bron: Kamer van Koophandel)

Omzetgegevens : 2009 € 220.210,-- (enkelvoudige winst- en verliesrekening)

Personeel gemiddeld aantal : 0 Saldo einde verslagperiode : € 80,50

Rekeningnummer Kasbank : NL29KASA 0222654767

Verslagperiode : 10 (5 juni 2014 - 15 september 2014)

Opmerkingen vooraf:

In dit vers lag wordt gerapporteerd over de afgelopen periode, over de door de curator verrichte werkzaamheden en over de stand van de boedel. Dit verslag berust op informatie die de curator uit verschillende bronnen heeft verkregen en die voor een groot gedeelte nog niet op juistheid is gecontroleerd. Omtrent de juistheid en de volledigheid van de opgenomen gegevens kan hierbij dan ook geen uitspraken worden gedaan. In een later stadium kan blijken, dat cijfers of andere gegevens moeten worden aangepast.

Oft verslag is een vervolg op eerdere openbare verslagen. Onderwerpen die in een eerder stadium als 'niet van toepassing' werden aangemerkt, dan we/ reeds zljn afgewikkeld, warden in dit verslag niet meer vermeld

Aan dit verslag kunnen geen rechten warden ontleend.

M

(2)

2

Faillissementsverslag rechtspersoon

1. Inventarisatie

1.2 Winst en verlies

1.3 Balanstotaal

Geconsolideerd Omzet Resultaat (voor belastingen)

Resultaat (na belastingen)

balanstotaal

2008 € 81.262.862,- € 3.313.062,- € 2.468.231,- € 18.860.350,- 2009 € 86.923.694,- - € 274.918,- -€ 83.512,- € 22.140.722,-

Enkelvoudig Omzet Resultaat (voor belastingen)

Resultaat (na belastingen)

balanstotaal

2008 € 206.278,- € 2.570.785,- € 2.468.231,- € 12.839.831,- 2009 € 220.210,- - € 153.269,- -€ 83.512,- € 12.388.954,-

1.7 Oorzaak faillissement Verslagperiode 10

Uit onderzoek naar de achtergronden van het faillissement van de aan het Heddes- concern verbonden vennootschappen is het volgende gebleken.

I. Het Heddes-concern richtte haar activiteiten op het gebied van utiliteitsbouw, woningbouw, beheer/onderhoud en projectontwikkeling.

2. In de loop der jaren is het concern gegroeid en heeft zich onder meer toegelegd op het aannemen van grotere, risicovolle projecten. Deze grotere, risicovolle projecten hebben geleid tot hoge omzetten, maar met dramatische resultaten.

3. E'en project in het bYzonder, te weten de ontwikkeling van een hotel te Lijnden, heeft een grote impact gehad op de solvabiliteit van het Heddes-concern. In de toelichting op de geconsolideerde balans en winst- en verliesrekening van het jaarverslag 2009 van Heddes Holding B. V. is ter zake van de continufteit het navolgende opgemerkt:

Weddes Holding c.s. heeft in 2009 een verlies geleden van € 25.000.000,-- by de verkoop van het hotel te Lijnden. Dit verlies is bif bet opmaken van de jaarrekening 2008 in aanmerking genomen

by

de waardering van het hotel. De impact van dit

_ CHENKEVE D

(3)

.;:t

HENKEVELD

3

Faillissementsverslag rechtspersoon

verlies op het eigen vermogen van Heddes Bouwgroep en daarmee op het eigen vermogen van Heddes Holding B. V. is van dien aard dat er een onzekerheid met betrekking tot de continuiteit van de groep bestaat. Voortzetting van de activiteiten is alleen mogelijk na herfinanciering en met ondersteuning van financiers en

borginstellingen. Die ondersteuning wordt tot op de dag van vandaag verleend.

Daarnaast wordt momenteel concrete voorgang geboekt met betrekking tot de herfinanciering. Belangrijk hierbij is dat Heddes Bouwgroep B. V. een gezond rendement over 2070 heeft behaald en dat de liquiditeit en solvabiliteit van de onderneming zich verbeteren. Daarnaast beschikt Heddes Bouwgroep B. V. over een kwalitatief goede orderportefeuille. Alles resumerend acht de directie een

ongestoorde voortzetting van de bedrijfsactiviteiten realistisch. Op grond hiervan zijn de Weirs opgesteld op basis van continuiteitsveronderstelling'.

4. Uit de balansen 2009 komt een algemeen beeld naar voren van een groep van vennootschappen waarbij door geleden verliezen een negatieve vermogenspositie ontstaan is, welke nog gedeeltelijk door herwaarderingen ultimo 2009 positief gecompenseerd wordt.

I Het Heddes-concern werd vanaf 1997 gefinancierd door HBU. HBU is in 2009 overgenomen door Deutsche Bank Nederland N. V.

6. In december 2009 hebben een achttal tot het Heddes-concern behorende

vennootschappen een kredietovereenkomst gesloten met HBU voor een bedrag van

€ 11.500.000,—, bestaande uit een rekening-courantkrediet van € 6.500.000,-- en een obligokrediet van € 5.000.000,--. Het rekening-courantkrediet van

€ 6.500.000,-- bestaat uit een basiskrediet van € 5.000.000,-- en een stand-by krediet van € 7.500.000,--. Blijkens de kredietovereenkomst d.d. 75 december 2009 zou het stand-by krediet een bepaalde termijn kennen tot 31 december 2009, doch deze is in de overeenkomst handmatig verlengd tot 31 maart 2070.

7. Het obligokrediet van € 5.000.000,-- hangt samen met een ten gunste van gemeente Hoorn verstrekte bankgarantie van € 5.000.000,-- in verband met aanspraken van de gemeente Hoorn op Heddes Bouw B. V. als gevolg van een zogenaamde ingestorte toneeltoren in gemeente Hoorn, ter zake waarvan de gemeente Hoorn met Heddes Bouw B. V. een overeenkomst van aanneming had gesloten.

8. De tot het Heddes-concern behorende vennootschappen hadden een grote voorraad vastgoedposities. Door onvoldoende verkoop van vastgoedposities

ontstonden liquiditeitsproblemen. Deze onvoldoende verkoop van vastgoedposities vond plaats in een periode van de kredietcrisis en terugloop in de vastgoedmarkt.

9. Vanaf maart 2070 zijn gesprekken gevoerd tussen de Heddes-vennootschappen en haar bankier omtrent invulling van de financieringsbehoefte van de Heddes-

(4)

SCHENKEVELD 2aduocaten _

4

Faillissementsverslag rechtspersoon

vennootschappen. De bank (Deutsche Bank Nederland N. V.) bleek niet bereid in te gaan op de door de Heddes-vennootschappen gewenste financiering. Van de zljde van Heddes-vennootschappen is getracht om de onderneming te verkopen en de crediteuren te saneren. In een laatste fase voor de eigen aangifte is getracht bij een andere bankier de financiering onder te brengen. Dit bleek niet te lukken.

70. Nadat op 77 februari 2071 met onmiddellijke ingang de financiering door Deutsche Bank Nederland N. V. was opgezegd en de Heddes-vennootschappen waren

gesommeerd tot algehele aflossing uiterlijk op 25 februari 2017, is in een aandeelhoudersvergadering van 75 februari 2071 een besluit genomen om het eigen faillissement aan te vragen. Op 76 februari 2011/s het eigen faillissement van Heddes Bouwgroep B. V. en een vijftal aanverwante vennootschappen

uitgesproken.

11./n elk geval in 2010 lijkt onvoldoende focus te zijn geweest bij het bestuur van de Heddes-vennootschappen op liquiditeit genererende activiteiten. Er had meer aandacht moeten zijn voor verkoop van vastgoedprojecten en oplossing van probleemgevallen. Hierdoor zou op korte termijn meer liquiditeit kunnen zijn gegenereerd om crediteuren te voldoen en zou de behoefte aan financiering door de bank zijn verminderd. Uit stukken blijkt wet dat voornemens bestonden tot de betreffende activiteiten, doch aan de uitvoering heeft het geschort.

Deutsche Bank Nederland N. V. had op een zeker moment onvoldoende vertrouwen in `de ondernemer' van Heddes, welk vertrouwen onder meer is beschadigd door het achterblijven van verkopen van vastgoedprojecten ondanks gemaakte afspraken daar omtrent, alsmede door herhaalde wijzigingen van gewenste

financieringsbehoefte door de bank at dan niet op basis van adviezen van externe deskundigen.

Aan de zijde van de heer C van lwaarden worden de bevindingen van ondergetekende in het oorzakeno-nderzoek niet gedeeld.

7. Rechtmatigheid

7.5 Onbehoorlijk bestuur Verslagperiode 10

Op grond van de bevindingen zoals is verwoord onder 1.7 van dit verslag

(5)

besloten niet over te gaan tot het instellen van een vordering op grond van onbehoorlijk bestuur.

7.6 Paulianeus handelen

Verslagperiode 10

Op basis van de voorhanden zijnde stukken is geen aanleiding voor het aannemen van eventueel paulianeus handelen.

8. Crediteuren

8.4 Andere pref. crediteuren

Verslagperiode 10

Ein andere preferente crediteur heeft een vordering ingediend tot een bedrag van

€ 420,04.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

Verslagperiode 70

Acht crediteuren.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

Verslagperiode 10

Er is voor een totaalbedrag van € 3.9200.408,76 aan concurrente vorderingen ingediend, waarvan een bedrag van € 1.840,00 wordt betwist.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Verslagperiode 70

In aanmerking nemende de stand van de boedel komt het faillissement in aanmerking voor beeindiging door opheffing by gebrek aan baten.

10. Overig

10.1 Termijn afwikkeling faill.

(6)

6

Faillissementsverslag rechtspersoon

Verslagperiode 10

Komende verslagperiode zal naar verwachting het faillissement eindigen.

10.2 Plan van aanpak

Verslagperiode 10

10.3 lndiening volgend verslag:

15 maart 201 5

Alkmaar, 15 september 2014 (

S CHENKEVELD

Afbeelding

Updating...

Referenties

Updating...

Gerelateerde onderwerpen :