Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Hele tekst

(1)

Algemeen

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap Fontijne Grotnes Asia B.V., statutair gevestigd te Vlaardingen en (voorheen) kantoorhoudende aan Industrieweg 21 te (3133 EE) Vlaardingen, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 24472824.

Activiteiten onderneming

Volgens opgaaf Kamer van Koophandel: "Groothandel in gereedschapswerktuigen. De verkoop van en installatie van machines ten behoeve van het spaanloos vervormen; het importeren en exporteren van het spaanloos vervormen."

De Fontijne Grotnes Group bestaat in Nederland uit vier gelieerde entiteiten, te weten FG Worldwide B.V., Fontijne Ghyselinck B.V., Fontijne Grotnes Asia B.V. en Fontijne Grotnes B.V. Deze vennootschappen zijn alle in staat van faillissement verklaard. De enig aandeelhouder van Fontijne Grotnes Asia B.V. (FG Worldwide B.V.) houdt tevens (deels middellijk) aandelen in entiteiten in de Verenigde Staten, alwaar op kleinere schaal een soortgelijke onderneming wordt gedreven als in Vlaardingen. Deze ondernemingen zijn niet gefailleerd en draaien vooralsnog gewoon door.

De exploitatie van de groep is gericht op het ontwerpen, ontwikkelen,

vervaardigen/samenstellen en het wereldwijd leveren van diverse geavanceerde machines t.b.v. metaalverwerking. Binnen Fontijne Grotnes Group is/was sprake van vijf verschillende business units, te weten (i) Pipe Industry, (ii) Wheel production lines, (iii) Tire & wheel assembly line, (iv) Platen presses en (v) Canning cell & spinning.

De exploitatie van Fontijne Grotnes Asia B.V. was met name gericht op het vermarkten van de bedoelde geavanceerde machines in de Aziatische regio.

Omzetgegevens

2016: € 139.662 (negatief) 2015: € 392.415

2014: € 388.863

Personeel gemiddeld aantal 0

Saldo einde verslagperiode

€ 0,-

Toezichtzaaknummer:

Datum uitspraak:

R-C:

NL:TZ:0000010131:F004 07-02-2017

mr. de Winkel

Curator: mr. M. Windt

Insolventienummer: F.10/17/65

(2)

€ 0,-

Verslagperiode

7 februari 2017 tot en met 7 maart 2017

8 maart 2017 tot en met 7 juni 2017

Bestede uren in verslagperiode 3 uur en 48 minuten

2 uur en 30 minuten

Bestede uren totaal 3 uur en 48 minuten

6 uur en 18 minuten

Toelichting

'HFXUDWRUEHQDGUXNWGDWGHLQIRUPDWLHLQKHWELM]RQGHUGHILQDQFLsOHLQIRUPDWLHLQGLW verslag onderwerp is van nader onderzoek. In een later stadium kan blijken dat deze informatie (voor een belangrijk gedeelte) moet worden aangepast. Voor de juistheid van de gegevens in dit verslag staat de curator niet in, en de verslaglegging is louter ter globale informatie in de betreffende faillissementen. De curator sluit aansprakelijkheid voor schade als gevolg van eventuele onjuiste of onvolledige mededelingen uit, en meer in het bijzonder wijst hij erop dat aan deze informatie geen rechten kunnen worden ontleend, dat deze informatie niet geschikt of bestemd is voor het baseren daarop van (het afzien van) enige transactie of investeringsbeslissing, een aan- of verkoopbeslissing daaronder begrepen.

(3)

1 Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Fontijne Grotnes Asia B.V. is op 5 november 2009 opgericht en op 10 november 2009 ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Enig

aandeelhoudster en bestuurder van Fontijne Grotnes Asia B.V. is FG Worldwide B.V., welke vennootschap per 27 december 2016 in staat van faillissement is verklaard.

Enig bestuurder van FG Worldwide B.V. is de besloten vennootschap Bestap B.V., waarvan Renne-Industries B.V., Frohn Management IJsselstein B.V., Hatra Capital B.V.

en G.J. Hubers Holding B.V. de bestuurders zijn. Renne-Industries B.V. heeft als enig bestuurder de heer M.M. Renne, Frohn Management IJsselstein B.V. heeft als enig bestuurder de heer P.G. Frohn, Hatra Capital B.V. wordt bestuurd door Doura Industries B.V. waarvan de enig bestuurder de heer E.T. van Dijk is en tot slot wordt G.J. Hubers Holding B.V. bestuurd door Hubers-De Bilt-Holding B.V. waarvan de enig bestuurder de heer G. J. Hubers is.

1.2 Winst en verlies 2016: € ?

2015: € 202.094 verlies 2014: € 116.129 verlies

1.3 Balanstotaal 2016: € ? 2015: € 448.437 2014: € 169.294

1.4 Lopende procedures

De curator is niet bekend met lopende procedures.

1.5 Verzekeringen

Fontijne Grotnes Asia B.V. is (mede)verzekeringnemer bij de navolgende verzekeringen:

algemene bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering jegens derden, doorlopende zakenreisverzekering en de transportverzekering.

Eind maart 2017 bleken deze nog lopende verzekeringen niet meer benodigd te zijn voor zowel Fontijne Grotnes B.V. als Fontijne Grotnes Asia B.V. Aan de

DVVXUDQWLHWXVVHQSHUVRQHQLVGDDURPYHU]RFKWWRWEHsLQGLJLQJYDQGHYHU]HNHULQJHQ

Per 1 april 2017 zijn de polissen doorgehaald.

1.6 Huur

Niet van toepassing.

(4)

1.7 Oorzaak faillissement

Fontijne Grotnes Asia B.V. had na de faillissementen van de overige Fontijne-

vennootschappen geen zelfstandig bestaansrecht, noch een bron van inkomsten. Gelet daarop kon zij (opeisbare) schulden, zoals de vordering van de bank (zie punt 5.1) niet voldoen en zag zij zich genoodzaakt haar faillissement aan te vragen.

2 Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement 0

2.2 Aantal in jaar voor faillissement 0

2.3 Datum ontslagaanzegging Niet van toepassing.

2.4 Werkzaamheden Geen.

3 Activa

3.1 Onroerende zaken: Beschrijving Niet van toepassing.

3.2 Onroerende zaken: Verkoopopbrengst Niet van toepassing.

3.3 Onroerende zaken: Hoogte hypotheek Niet van toepassing.

3.4 Onroerende zaken: Boedelbijdrage Niet van toepassing.

3.5 Onroerende zaken: Werkzaamheden Geen.

(5)

3.6 Bedrijfsmiddelen: Beschrijving Niet van toepassing.

3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst Niet van toepassing.

3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage Niet van toepassing.

3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus Niet van toepassing.

3.10 Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden Geen.

3.11 Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving Niet van toepassing.

3.12 Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst Niet van toepassing.

3.13 Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage Niet van toepassing.

3.14 Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden Geen.

3.15 Andere activa: Beschrijving

Door gefailleerde wordt 75% van de aandelen in Fontijne Grotnes Korea Co. Ltd. gehouden.

De curator onderzoekt of deze aandelen enige waarde hebben.

(6)

De curator heeft tevergeefs geprobeerd de aandelen in Fontijne Grotnes Korea Co. Ltd ³FGK´ te verkopen aan de 25% aandeelhouder, te weten de heer S.B. Kim. Gelet op het feit dat FGK in hoge mate financieel afhankelijk is van de failliete vennootschap (pen) Fontijne Grotnes Asia B.V.,Fontijne Grotnes B.V. en/of Fontijne Grotnes :RUOGZLGH%9WHUZLMOJHHQILQDQFLsOHPLGGHOHQYRRUKDQGHQ]LMQRP)*.WH

continueren of financieel bij te staan, heeft de heer Kim zich genoodzaakt gezien om het faillissement aan te vragen van FGK. De curator begrijpt deze noodzaak.

Van de heer Kim begreep de curator dat hij het faillissement zal (laten) aanvragen.

3.16 Andere activa: Verkoopopbrengst Niet van toepassing.

3.17 Andere activa: Werkzaamheden

Contact met Fontijne Grotnes Korea Co. Ltd.

Contact met FGK over haar faillissementsaanvraag.

4 Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

(ULVJHHQVSUDNHYDQKDQGHOVGHELWHXUHQ:HOOLMNWHUVSUDNHWH]LMQYDQHHQVXEVWDQWLsOH5&

vordering op Fontijne Grotnes Korea Co. Ltd. De curator onderzoekt of de vordering kan ZRUGHQJHwQFDVVHHUG

'RRU)*.ZRUGWKHWVWDQGSXQWLQJHQRPHQGDWVSUDNHLVYDQVXEVWDQWLsOH

(tegen)vorderingen op gefailleerde, waardoor op dit moment onduidelijk is of bedragen YDQ)*.NXQQHQZRUGHQJHwQFDVVHHUG'LWJHOGWWHPHHUYDQZHJHGH SUHFDLUH 

ILQDQFLsOHVLWXDWLHELM)*.

4.2 Opbrengst

Niet van toepassing.

4.3 Boedelbijdrage Niet van toepassing.

4.4 Werkzaamheden

Contact met Fontijne Grotnes Korea Co. Ltd.

(7)

5 Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Rabobank is betrokken bij de faillissementen als huisbankier. Zij heeft vorderingen in het faillissement van Fontijne Grotnes B.V. ingediend tot een totaalbedrag van € 6.319.706,80 en deze als volgt gespecifieerd:

- € 2.282.299,23 uit hoofde van een krediet in rekening-courant;

- € 99.379,86 uit hoofde van overstand;

- € 3.938.027,71 uit hoofde van bankgaranties aan de verhuurder (€ 85.000) en aan opdrachtgevers, onder meer in verband met vooruitbetalingen op orders en

garantieverplichtingen.

Fontijne Grotnes Asia B.V. is hoofdelijk aansprakelijk voor de vordering van de bank vanwege het krediet in rekening-courant, de overstand en de vordering vanwege de bankgaranties.

5.2 Leasecontracten Niet van toepassing.

5.3 Beschrijving zekerheden

De Rabobank heeft tot zekerheid van haar vordering pandrechten bedongen op

inventaris, voorraden, debiteuren, domeinnamen en intellectuele eigendomsrechten, als ook verpanding van aandelen (Fontijne Grotnes Inc., Fontijne Grotnes B.V., FG

Worldwide B.V. en Fontijne Grotnes Asia B.V.).

Voorts hebben bepaalde groepsvennootschappen van de groep waartoe gefailleerde behoort, zowel gevestigd in Nederland als de Verenigde Staten, zich hoofdelijk medeschuldenaar gesteld voor de vordering van de bank uit hoofde van de kredietovereenkomst.

Een gelijke hoofdelijk medeschuldenaarstelling ontving de bank van Sech B.V., LIMIRe B.V. en MarcAnn Management B.V. Deze vennootschappen zijn gelieerd aan voormalige bestuurders van gefailleerde.

5.4 Separatistenpositie

Voor zover bekend zijn er, afgezien van de Rabobank, geen crediteuren die aanspraak maken een positie als separatist.

5.5 Boedelbijdragen

Indien daartoe aanleiding bestaat, zal de curator van de bank als zekerheidsgerechtigde een boedelbijdrage vragen voor de verrichte werkzaamheden in verband met de

uitwinning van de zekerheden.

5.6 Eigendomsvoorbehoud

De curator is niet bekend met partijen die een beroep op eigendomsvoorbehoud hebben gedaan.

(8)

5.7 Retentierechten

De curator is niet bekend met crediteuren die een recht van retentie uitoefenen.

5.8 Reclamerechten

De curator is niet bekend met crediteuren die een recht van reclame hebben ingeroepen.

5.9 Werkzaamheden

6 Doorstart / voortzetten onderneming

6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden

De feitelijke activiteiten ter zake van opdrachten van gefailleerde werden verricht door Fontijne Grotnes B.V. Deze activiteiten zijn - in het faillissement van Fontijne Grotnes B.V. - op beperkte schaal voortgezet. In het kader van dit faillissement zijn geen activiteiten voortgezet.

6.2 9RRUW]HWWHQ)LQDQFLsOHYHUVODJOHJJLQJ Niet van toepassing.

6.3 Voortzetten: Werkzaamheden Geen.

6.4 Doorstart: Beschrijving

Zoals is aangegeven in het faillissementsverslag van Fontijne Grotnes B.V. heeft de curator meer dan 50 partijen aangeschreven met mogelijke interesse in een overname van de activa en/of bedrijfsactiviteiten van Fontijne Grotnes B.V. Indien en voor zover deze partijen interesse hebben in activa en/of bedrijfsactiviteiten van Fontijne

Grotnes Asia B.V., zal de curator proberen deze activa en/of deze bedrijfsactiviteiten in een (gedeeltelijke) doorstart te betrekken.

(UEOLMNHQJHHQSDUWLMHQJHwQWHUHVVHHUGWH]LMQLQGHDFWLYDHQRIEHGULMIVDFWLYLWHLWHQYDQ

Fontijne Grotnes Asia B.V.

6.5 Doorstart: Verantwoording Zie het hiervoor gestelde.

6.6 Doorstart: Opbrengst Niet van toepassing.

6.7 Doorstart: Boedelbijdrage

(9)

6.8 Doorstart: Werkzaamheden Geen.

7 Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De boekhouding is digitaal ingenomen. De curator zal onderzoeken of en in hoeverre aan de boekhoudplicht is voldaan.

In onderzoek.

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekeningen over 2011, 2012 en 2013 zijn tijdig gedeponeerd. Over 2014 is geen jaarrekening gedeponeerd.

7.3 Goedk. Verkl. Accountant In onderzoek.

7.4 Stortingsverpl. Aandelen

Daar de termijn voor het instellen van de vorderingen in verband met het niet voldoen aan de stortingsverplichting van de aandelen reeds is verjaard, zal de curator dit niet verder onderzoeken.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

De curator zal dit in onderzoek nemen.

De curator heeft dit in onderzoek genomen en merkt op dat dit onderzoek mede afhankelijk is van de onderzoeken in de faillissementen van de gelieerde vennootschappen.

7.6 Paulianeus handelen

De curator zal dit in onderzoek nemen.

De curator heeft dit in onderzoek genomen en merkt op dat dit onderzoek mede afhankelijk is van de onderzoeken in de faillissementen van de gelieerde vennootschappen.

7.7 Werkzaamheden

Het opstarten van het rechtmatigheidsonderzoek.

(10)

8 Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Tot op heden zijn er naast het salaris van de curator nog geen andere boedelvorderingen.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

De Belastingdienst heeft nog geen vordering ingediend.

8.3 Pref. vord. van het UWV

Het UWV heeft nog geen vordering ingediend.

8.4 Andere pref. crediteuren

Tot op heden hebben nog geen andere preferente schuldeisers een vordering ingediend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

1 (de Rabobank inzake de hoofdelijke aansprakelijkheid)

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 6.319.706,80

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

De verwachting is thans dat er geen uitkering aan zowel de (eventuele) preferente schuldeisers als de concurrente schuldeisers zal plaatsvinden.

8.8 Werkzaamheden

Het inventariseren van de schuldenlast.

9 Procedures

9.1 Naam wederpartij(en) Niet van toepassing.

9.2 Aard procedures Niet van toepassing.

9.3 Stand procedures Niet van toepassing.

(11)

9.4 Werkzaamheden Geen.

10 Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement

De termijn van de afwikkeling van het faillissement hangt onder andere af van de termijn die nodig is om (meer) duidelijkheid te verkrijgen over de mogelijkheden de

vorderingen op en aandelen in Fontijne Grotnes Korea Co. Ltd. te gelde te maken, alsmede de uitkomst van het rechtmatigheidsonderzoek.

De termijn van de afwikkeling van het faillissement hangt af van de termijn die nodig is om het faillissement van FGK aan te vragen, alsmede van (de uitkomsten van) het rechtmatigheidsonderzoek.

10.2 Plan van aanpak

De curator zal zich de komende periode met name richten op het verkrijgen van nader inzicht ter zake van de positie in en ten opzichte van Fontijne Grotnes Korea Co. Ltd., het opstarten van het rechtmatigheidsonderzoek, alsmede het inventariseren van de schuldenlast.

De curator zal zich de komende periode richten op het ±zover nodig ±begeleiden van de aanvraag van het faillissement van FGK, het voortzetten van het

rechtmatigheidsonderzoek, alsmede het inventariseren van de schuldenlast.

10.3 Indiening volgend verslag

Het tweede verslag zal over ongeveer drie maanden worden ingediend.

Het derde verslag zal over ongeveer drie maanden worden ingediend.

10.4 Werkzaamheden Zie hierboven.

Pagina 11 van

Afbeelding

Updating...

Referenties

Updating...

Gerelateerde onderwerpen :