JAARREKENING 2016 van Stichting Turkse Islamitische Hulpverlening en Solidariteit Ookmeerweg AX AMSTERDAM

Hele tekst

(1)

JAARREKENING 2016 van

Stichting Turkse Islamitische Hulpverlening en Solidariteit Ookmeerweg 206

1068 AX AMSTERDAM

(2)

INHOUDSOPGAVE

1.Rapport Blz.

1.1 Opdracht 3

1.2 Samenstellingsverklaring 3

1.3 Algemeen 3

1.4 Doelstelling 4

2.Jaarrekening 2016

2.1 Balans per 31 december 5

2.2 Staat van Baten & Laten 6

2.3 Toelichting op de balans 7 t/m 9

2.4 Toelichting op de Winst-en verliesrekening 10&12

(3)

1.Rapport

(4)

Stichting Turkse Islamitische Hulpverlening en Solidariteit T.a.v. de bestuursleden

Ookmeerweg 206

1068 AX AMSTERDAM

Amsterdam, 1 Mei 2017 Geachte bestuursleden,

Hierbij bieden wij u de jaarrekening aan over het jaar 2016.

De balans per 31 december 2016 en de staat van baten & lasten over 2016 met de toelichting, welke tezamen de jaarrekening vormen zijn in dit rapport opgenomen.

1.1 Opdracht

Conform uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2016 van de Stichting Turkse Islamitische Hulpverlening en Solidariteit samengesteld.

1.2 Samenstelling

Kenmerkend voor een samenstellingsopdracht is dat wij ons baseren op de door het bestuur van de stichting verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij het bestuur van de stichting.

Het is onze verantwoordelijkheid als accountant om de door u verstrekte opdracht uit te voeren in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de door onze beroepsorganisatie

uitgevaardigde gedrags- en beroepsregels.

In overeenstemming met de voor het accountantsberoep geldende standaard voor samenstellings- opdrachten, bestonden onze werkzaamheden in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het samenvatten van de financiële gegevens. Daarnaast hebben wij de aanvaardbaarheid van de bij het samenstellen van de jaarrekening toegepaste grondslagen op basis van de door de stichting verstrekte gegevens geëvalueerd. De aard van onze werkzaamheden is zodanig dat wij geen zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening kunnen verstrekken.

1.3 Bevestiging

Op basis van de ons vertrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld in overeenstem- ming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.

3

(5)

1.4 Algemeen

De Stichting Turkse Islamitische hulpverlening en solidariteit is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 41214478.

1.5 Doelstelling

De stichting stelt zich zonder winstoogmerk ten doel het verlenen van sociale hulp aan mensen zonder aanzien van huidskleur,ras,geloofs- en/of politieke overtuiging, een en ander in de ruimste zin.

1.6 Fiscaliteit

Gezien de aard, samensteling en omvang van de stichting lijkt de stichting momenteel niet belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting en de omzetbelasting. Indien de activiteiten en resultaten een meer commercieel karakter krijgen kan dit in de toekomst wijzigen.

1.7 Overig

Op de panden wordt nu ongeacht de hoogte van de WOZ afgeschreven. Overwogen kan worden om een bodem in te voeren voor de afschrijvingen die afhangt van de WOZ waarde. Tevens is een voorziening voor eventueel groot onderhoud te overwegen. Vanzelfsprekend zal een dergelijke voorziening dan onderbouwd en systematisch opgebouwd moeten worden.

Wij vertrouwen erop u hiermee tot uw genoegen te hebben geinformeerd en zijn graag bereid tot het verstrekken van eventueel verder gewenste inlichtingen.

Hoogachtend,

Dhr. D. Cicek

4

(6)

Stichting Turkse Islamitische Hulpverlening Solidariteit

2.1 BALANS PER 31 DECEMBER

ACTIEF 31-12-2016 31-12-2015

VASTE ACTIVA

MATERIELE VASTE ACTIVA

Gebouw 637.793 637.793

Verbouwing 718 3.036

Inventaris 4.714 5.015

643.225

645.844

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen - -

Liquide middelen 33.501 45.431

676.726

691.275

PASSIEF VERMOGEN

Besteedbaar vermogen 545.207 523.292

SCHULDEN OP LANGE TERMIJN

Leningen 127.979 167.983

SCHULDEN OP KORTE TERMIJN

Overige schulden en overlopende passiva 3.540 -

676.726

691.275

5

(7)

Stichting Turkse Islamitische Hulpverlening Solidariteit

2.2 STAAT VAN BATEN & LASTEN

2016 2015

BATEN

Diverse baten 155.386 179.914

LASTEN

Kosten activiteiten 72.463 45.265 Huisvestingskosten 23.435 24.897 Algemene kosten 27.493 19.138 Financieringskosten 7.461 10.928 Afschrijvingen 2.619 3.015

133.471

103.243

Buitengewone baten & lasten(-) - -

SALDO RESULTAATREKENING

Voordeling / Nadelig 21.915 76.671

6

(8)

2.3 TOELICHTING OP ALGEMENE ZAKEN ALGEMEEN

De stichting heeft de jaarstukken, rekening houdend met de rechtsvorm en doelstelling, zoveel mogelijk gebaseerd op titel 8 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Gezien de beperkte omvang van de stichting is gebruik gemaakt van een aantal vrijstellingen.

WAARDERINGSGRONDSLAGEN Materiele vaste activa

De materiele vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs verminderd met de afschrijvingen.

Afschrijvingen worden tijdsevenredig berekend op basis van de verwachte economische levensduur, en met inachtneming van een verwachte restwaarde.

Afschrijving geschiedt tegen een vast percentage van de verkrijgingsprijs.

Vorderingen

Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor oninbaarheid wordt een voorziening gevormd, gebaseerd op een individuele beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelen

De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de stichting.

Langlopende schulden

Onder de langlopende schulden worden de schulden opgenomen met een resterende looptijd van meer dan een jaar.

Kortlopende schulden

De kortlopende schulden worden gewaardeerd op de nominale waarde en hebben een looptijd van van maximaal een jaar.

Vennootschapsbelasting

Rekening houdend met de doelstelling en huidige gang van zaken binnen de stichting is de stichting niet aangemeld voor de vennootschapsbelasting.

(9)

Stichting Turkse Islamitische Hulperlening Solidariteit

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER ACTIVA

VASTE ACTIVA 2016 2015

MATERIELE VASTE ACTIVA Gebouw

Boekwaarde per 1 januari 637.793 637.793 Investering - - Desinvestering - - Afschrijving - - Boekwaarde per 31 december 637.793 637.793

Verbouwing

Boekwaarde per 1 januari 3.036 5.211 Investering - - Desinvestering - - Afschrijving 2.318- 2.175- Boekwaarde per 31 december 718 3.036

Inventaris

Boekwaarde per 1 januari 5.015 1.692

Investering - 4.163

Desinvesteringen -

Afschrijving 301- 840- Boekwaarde per 31 december 4.714 5.015

7

(10)

Stichting Turkse Islamitische Hulpverlening Solidariteit

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER(VERVOLG)

ACTIVA 2016 2015

VLOTTENDE ACTIVA

Liquide middelen

Kas 15.744 14.253

Rabo Bank 37.31.34.711 17.757 31.178 33.501

45.431

8

(11)

Stichting Turkse Islamitische Hulpverlening Solidariteit

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER(VERVOLG)

EIGEN VERMOGEN 2016 2015

Besteedbaar vermogen

Saldo per 1 januari 523.292 446.621

Resultaat boekjaar 21.915 76.671 Saldo per 31 december 545.207 523.292 SCHULDEN OP LANGE TERMIJN

LENINGEN

Hypotheek nr. 35.96.91.66.31 - 22.000 Hypotheek nr. 39.35.92.22.80 127.979 145.983

127.979

167.983

OVERIGE SCHULDEN EN OVERLOPENDE PASSIVA

Crediteuren 3.540 -

3.540

-

9

(12)

Stichting Turkse Islamitische Hulpverlening Solidariteit

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN & LASTEN

2016 2015

Diverse baten

Opbrengst Bijdrage leerlingen 1.315 610

Opbrengst Giften 23.751 53.481

Opbrengst Kantine 38.753 36.942

Opbrengst Biljart tafel 4.110 5.831

Opbrengst Donatie 22.414 21.552

Opbrengst Vrijdaggebed 15.055 12.987 Opbrengst Activiteiten 49.988 48.511

155.386

179.914 Kosten activiteiten

Kosten kantine/activiteiten 34.583 30.628 Overige kosten activiteiten 37.880 14.637

72.463

45.265

10

(13)

Stichting Turkse Islamitische Hulpverlening Solidariteit

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN & LASTEN (VERVOLG)

2016 2015

Huisvestingskosten

Energie 11.316 12.008

Waterkosten 1.487 1.106

Schoonmaakkosten 4.831 5.005 Onderhoudskosten pand 2.180 2.003 Gemeentelijke heffingen 2.250 2.328 Canon erfpacht recht 1.371 1.371 Overige huisvestingskosten - 1.076

23.435

24.897

Organisatiekosten

Telefoonkosten 2.357 3.193 Kantoorbenodigheden 822 2.082 Contributies en bijdragen 1.185 235 Drukwerkkosten 850 300

Assurantie 9.067 4.928

Onderhoudskosten inventaris 5.069 2.591 Kosten ivm moskee faciliteiten 4.776 4.456 Overige algemene kosten 3.367 1.353

27.493

19.138

11

(14)

Stichting Turkse Islamitische Hulpverlening Solidariteit

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN & LASTEN (VERVOLG)

2016 2015

Financieringskosten

Rentelasten-Hypotheek 6.343 9.792 Rente- en bankkosten 1.118 1.136

7.461

10.928

Afschrijvingen

Verbouwing 2.318 2.175

Inventaris 301 840

2.619

3.015

12

(15)

Het bestuur van de Stichting Turkse Islamitische Hulpverlening en solidariteit, gevestigd te Amsterdam, verklaart hierbij dat de jaarrekening over het boekjaar 2016 overeenkomstig de voor dit jaar geldende subsidievoorwaarden is opgesteld Het bestuur verklaart dat deze jaarrekening de vermogenspositie alsmede het saldo van de staat van baten & lasten juist weergeeft en dat de bezittingen en verplichtingen in deze jaarrekening juist en volledig zijn opgenomen.

Tevens verklaart het bestuur dat buiten de in deze jaarrekening aangegeven middelen de stichting geen andere middelen ter beschikking staan.

Tot op heden hebben zich geen gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan die van materiele invloed zijn op deze jaarrekening.

Amsterdam,--- Het bestuur

--- De voorzitter

BESTUURSVERKLARING

Afbeelding

Updating...

Referenties

Updating...

Gerelateerde onderwerpen :