Formulier Vrijstellingsverzoek(en) SVMNIVO

Hele tekst

(1)

Formulier Vrijstellingsverzoek(en) SVMNIVO

Gegevens Aanvrager

Naam aanvrager: Adres: Postcode en plaats:

Telefoonnummer: E-mail:

Vraag 1. Voor welk(e) theorie-examen(s) van SVMNIVO vraagt u vrijstelling aan?

Vraag 2. Op basis van welke vak(ken)/opleiding(en) vraagt u vrijstelling aan? (vul volledig in)

Behaald(e) vak(ken) /opleiding(en)1:

Datum van behalen vak/opleiding (niet ouder dan 10 jaar)

Examen- of opleidingsinstelling

Gewaarmerkt diploma/certificaat2 bijgevoegd

Bewijzen van slagen3 bijgevoegd

Vrijstellingsinformatie bijgevoegd5,6

Ja / nee4 Ja / nee4

Ja / nee4 Ja / nee4

Ja / nee4 Ja / nee4

Ja / nee4 Ja / nee4

Ja / nee4 Ja / nee4

Ja / nee4 Ja / nee4

Ja / nee4 Ja / nee4

(2)

CROHO-, CREBO- of VAVO-nummer(s) van bovengenoemde opleidingsinstelling(en)

Vraag 3. Is volgens u minimaal 80% van alle examenonderwerpen gedekt door het door bovengenoemde vak(ken)/opleiding(en)

en heeft u het Bewijs van slagen en de vrijstellingsinformatie aangeleverd? Zo nee, dan hebt u geen recht op vrijstelling. 6,7 Ja / nee4 Datum en plaats van

ondertekening: Handtekening:

1 Meerdere vakken/opleidingen mogen worden ingevuld. Met vak/opleiding wordt bedoeld: de titel van een diploma/certificaat dat u hebt behaald in het kader van een vak of opleiding, waarvan de getoetste inhoud volgens u (geheel of gedeeltelijk) overeenkomt met de onderwerpen in de toetsmatrijs van een bepaald theorie-examen.

2 Het moet gaan om een door de overheid erkend(e) en onder extern toezicht staand(e) vak of opleiding. Bij een in Nederland behaald(e) vak of opleiding betekent dit dat deze onder CREBO (Centraal Register Beroepsopleidingen), VAVO (Voortgezet Algemeen Volwassenen Onderwijs) of CROHO (Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs) moet vallen. Een in het buitenland behaald(e) vak of opleiding dient erkend en

gewaardeerd te worden door Expertisecentra Internationale diplomawaardering SBB (voorbereidend middelbaar onderwijs of middelbaar beroepsonderwijs) of Nuffic (voortgezet onderwijs en hoger onderwijs). Om het juiste nummer te vermelden gaat u naar de website:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/hoger-onderwijs/vraag-en-antwoord/waar-vind-ik-een-overzicht-van-erkende-opleidingen en zoekt u in het register de betreffende opleiding. Vermeld de naam en het nummer van de certificerende instelling.

3 Een vrijstellingsverzoek wordt alleen in behandeling genomen als voor elk behaald vak/opleiding een bewijs van slagen is bijgevoegd. Een bewijs van slagen is een document/file waarmee u aantoont dat u een vak/opleiding daadwerkelijk hebt behaald. Als bewijs van slagen wordt

geaccepteerd:

a. Een gewaarmerkt origineel van een punten/cijferlijst waarop te zien is dat vak/opleiding met een voldoende is afgesloten en/of;

b. Een gewaarmerkt origineel van een diploma/certificaat dat laat zien dat vak/opleiding, inclusief relevante onderdelen, is behaald.

4 Verwijder wat niet van toepassing is.

5 Een vrijstellingsverzoek wordt alleen in behandeling genomen als voor elk vak/opleiding vrijstellingsinformatie is bijgevoegd. Dit is een document/file waarmee u aantoont dat de inhoud van één of meerdere onderwerp(en)/onderde(e)len van vak/opleiding overlapt met de

meerderheid van de toetstermen van één of meerdere onderwerpen uit de toetstmatrijs van een theorie-examen. Als vrijstellingsinformatie wordt geaccepteerd: een beschrijving van de leerdoelen / eindtermen / toetstermen / examenstof van een behaald vak/opleiding, in een examengids / studiegids / examenbeschrijving / studiebeschrijving geldend in het jaar waarin vak/opleiding is behaald. Dit kan bijvoorbeeld een tekstbestand, screenshot, scan of verwijzing naar een website zijn.

(3)

6 Is het vak/ de opleiding te vinden in de vrijstellingenlijst zoals gepubliceerd op de website van SVMNIVO, dan is vrijstellingsinformatie niet nodig.

7 In de onderstaande matrixen zijn de onderwerpen per theorie-examen vermeld. Voeg per onderwerp van het betreffende theorie-examen toe welke Vrijstellingsinformatie (inclusief onderde(e)l(en) / pagina’s) volgens u het bewijs levert dat deze onderwerpen tijdens uw opleiding/examen aan de orde zijn gekomen.

Vul de matrices in van de theorie-examens waar u vrijstelling voor aanvraagt.

(4)

Matrix Privaatrecht

Onderwerp Omschrijving Geleverde

Vrijstellingsinformatie met paginanummers

Geleverd Bewijs van Slagen

Bevindingen analyse Vrijstelling aangetoond?

Invullen door aanvrager Invullen door aanvrager Invullen door

SVMNIVO

Invullen door SVMNIVO 1 Inleiding in het recht

4%

De voornaamste juridische begrippen en de structuur van het Nederlandse rechtssysteemprivaatrecht, zoals verschillende soorten rechten en bevoegdheden.

(minimaal 80%) 2 Personen- en

familierecht 9%

Huwelijk en geregistreerd partnerschap;

Rechten en plichten echtgenoten/partners;

Huwelijksvoorwaarden/

partnerschapsvoorwaarden;

Minderjarigheid,

handelingsonbekwaamheid, ouderlijk gezag, handlichting, curatele, beschermingsbewind en mentorschap.

(minimaal 80%)

3 Erfrecht 9%

Erfopvolging en de positie van de langstlevende; Testamenten met betrekking tot het nalatenschap;

Legaten en registergoederen uit een nalatenschap; Legitieme portie van een nalatenschap; Aanvaarding en

verwerping van een nalatenschap;

Verdeling van een nalatenschap.

(5)

(minimaal 80%)

4 Vermogensrecht algemeen 15%

Rechtsregels met betrekking tot de onderscheiding van

vermogensbestanddelen; Openbare registers met betrekking tot het vermogensrecht; Rechtshandeling en vertegenwoordiging; De opdracht tot dienstverlening.

(minimaal 80%)

5 Goederenrecht 15%

Verkrijging en verlies van goederen;

goederenrechtelijke rechtsverhoudingen en beperkte rechten.

(minimaal 80%) 6 Verbintenissen- en

overeenkomstenrecht 16%

De algemene rechtsregels met betrekking tot verbintenissen;

Bijzondere overeenkomsten.

(minimaal 80%) 7 Ondernemingsrecht

en rechtsvormen, surseance en faillissementsrecht 9%

Ondernemingsrecht: rechtspersonen en rechtsvormen; Faillissementsrecht, surseance van betaling en

schuldsanering.

(minimaal 80%) 8 Procesrecht, incl.

bewijs-, beslag- en executierecht 9%

Hoofdzaken procesrecht, rechterlijke organisatie, rechtsmacht en

bevoegdheid, kort geding, hoger beroep en cassatie; bewijs, beslag en executie;

Arbitrage, bindend advies en mediation.

(minimaal 80%) 9 Notariaat

7%

Taak, functie en bevoegdheden;

Soorten akten c.a.; Onroerende

goederen en beperkte rechten daarop.

(minimaal 80%)

(6)

10 Kadaster 7%

Kadaster: taak, organisatie en inrichting; AKR, AHR en Openbare Registers en de Basisregistratie Kadaster; Kaarten en uittreksels.

(minimaal 80%)

Totaal:

Vrijstelling verleend?

Matrix Publiekrecht

Onderwerpen Omschrijving Geleverde

Vrijstellingsinformatie met paginanummers

Geleverd Bewijs van Slagen

Bevindingen analyse Vrijstelling aangetoond?

Invullen door aanvrager Invullen door aanvrager Invullen door

SVMNIVO

Invullen door SVMNIVO 1 Recht algemeen en

Staatsrecht 6%

Recht algemeen: Verdeling van het recht in zijn belangrijkste

rechtsgebieden; Onderscheid rechtsgebieden in het publiekrecht;

Privaat- en publiekrecht; Codificatie van het recht; Rechtsbronnen.

Staatsrecht: Wettelijke grondslagen en staatsorganisatie; Decentralisatie;

Regeling en bestuur (in het kader van het staatsrecht).

(minimaal 80%)

(7)

2 Algemeen bestuursrecht 9%

Crisis- en herstelwet; Doel, systeem en inhoud van de Algemene wet

bestuursrecht; Besluiten en

beschikkingen; Bezwaar en beroep;

Schadevergoeding en

nadeelcompensatie; Rechtshandhaving;

Klachten.

(minimaal 80%)

3 Woonruimte en huisvesting onroerende zaken 16%

Woningwet; Bouwbesluit 2012 en bouwverordening; Woningbehoefte en woningbouw.

Huisvesting: Huisvestingswet;

huisvestingsverordening; Vergunningen om woonruimte in gebruik te

geven/nemen; Splitsing en onttrekking woonruimte.

Le Leegstand: Leegstandswet; Leegstand woonruimte; Tijdelijke verhuur

woonruimte en andere gebouwen;

Vordering woonruimte;

Leegstandsverordening.

(minimaal 80%)

4 Ruimtelijke ordening en voorkeursrecht gemeenten 20%

Ruimtelijke ordening en planologisch beleid; Structuurvisies; Functie,

inhoud, soorten en procedures van een bestemmingsplan.

Inhoud Wet ruimtelijke ordening:

Grondexploitatie; Vergunningen ingevolge de Wet ruimtelijke ordening;

Voorbereidingsbesluit, Toezicht en handhaving bestemmingsplannen;

Overgangsrecht in

bestemmingsplannen; Planschade, Coördinatieregelingen Wro;

Voorkeursrecht gemeenten.

(minimaal 80%)

(8)

5 Inrichting landelijk gebied en onteigening 11%

Inrichting landelijk gebied.

Onteigening: Grondwetsartikel

onteigening; Administratieve procedure bij bestemmingsplan; Gerechtelijke procedure inclusief vervroegde gerechtelijke onteigeningsprocedure;

Schadeloosstelling; Descente;

Kostenprocedure; Vaststelling van vergoedingen; Levering

onroerende zaken en Cassatiemogelijkheid.

(minimaal 80%)

6 Diverse wetten 6%

Wet natuurbescherming; Erfgoedwet;

Wegenwet; Drank- en horecawet;

Belemmeringenwet privaatrecht; Wet kenbaarheid publiekrechtelijke

beperkingen (Wet Puberr).

(minimaal 80%)

7 Milieuwetgeving 10%

Wet milieubeheer: Doel van de Wet milieubeheer; Plannen; Kwaliteitseisen;

Milieueffectrapportage;

Heffingen/schadevergoeding;

Rechtsbescherming.

Wet bodembescherming: Regelingen tot bodembescherming; Regelingen bij verontreiniging van de bodem/sanering;

Onderzoek bij bodemsanering; Kosten schadevergoeding.

Overige milieuwetten: Doel en

instrumenten van de Wet geluidhinder;

Doel en instrumenten van de Waterwet.

(minimaal 80%)

(9)

8 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

22%

Algemeen en Begrippen.

Omgevingsvergunning: Algemeen, Bouwen, Ruimtelijke ordening, Milieubeheer, Weigeringsgronden, Wijziging en intrekking van de

omgevingsvergunning; Vergoeding van kosten en schade; Toezicht en

handhaving; Rechtsbescherming.

(minimaal 80%)

Totaal

Vrijstelling verleend?

(10)

Matrix Vastgoedeconomie

Onderwerpen Omschrijving Geleverde

Vrijstellingsinformatie met paginanummers

Geleverd Bewijs van Slagen

Bevindingen analyse Vrijstelling aangetoond?

Invullen door aanvrager Invullen door aanvrager Invullen door SVMNIVO

Invullen door SVMNIVO 1 Statistiek

8%

Statistische presentatie; Percentages, reële cijfers en nominale cijfers;

Indexcijfers en kengetallen.

(minimaal 80%) 2 Vraag en aanbod

25%

Consumptie: Basisbegrippen consumptie, Prijsindexcijfers;

Individuele en collectieve vraagcurven;

Inkomens en inkomensverdeling.

Producentengedrag op de markten voor onroerende zaken.

Marktverhoudingen: Marktvormen en marktmechanisme; Overheidsingrijpen in het marktmechanisme; De primaire, secundaire, tertiaire en quartaire sector; De markten voor onroerende zaken.

(minimaal 80%)

3 Concurrentie- verhoudingen 20%

Bedrijfstak: Meso-economie en het SGR-model; Samenwerkingsvormen van producenten en concurrentie;

Bedrijfskolom; Intensiteit van de concurrentie; Overheidsingrijpen in een bedrijfstak; Onderneming.

(minimaal 80%)

(11)

4 Conjuncturele ontwikkelingen 22%

Macro-economische grootheden en de economische kringloop; Instanties die economische data verzamelen en hun functies; Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt; Conjuncturele ontwikkelingen en overheidsbeleid;

Conjunctuur en structuur;

Conjunctuurgevoeligheid van de markten voor onroerende zaken;

Invloeden vanuit het buitenland.

(minimaal 80%)

5 Banken en kapitaalmarkten 25%

Geld en geldschepping; Inflatie en deflatie; Vermogensmarkten; Rente;

Het bankwezen; De Europese Centrale Bank, de Monetaire Unie en monetair beleid.

(minimaal 80%)

Totaal

Vrijstelling verleend?

(12)

Matrix Financiën & Fiscaliteiten

Onderwerpen Omschrijving

Geleverde Vrijstellingsinformatie

met paginanummers

Geleverd Bewijs van

Slagen Bevindingen analyse Vrijstelling aangetoond?

Invullen door aanvrager Invullen door aanvrager Invullen door SVMNIVO

Invullen door SVMNIVO A. Financiën

1 Financiële structuur 28%

Basisbegrippen; De verschillen tussen het eigen vermogen en het vreemd vermogen; Aandelenkapitaal;

Aandelen; Winst en winstverdeling;

Reserves; Intrinsieke waarde en vaste activa; Voorzieningen;

Ratioanalyse en het gebruik van kengetallen; Liquiditeit; Rentabiliteit;

Rendement van beleggingen in onroerende zaken; Solvabiliteit;

Activiteitenkengetallen; Overige elementen van de financiële analyse.

(minimaal 80%) 2 Financieel rekenen

en investeren 13%

Financieel rekenen;

Investeringsselectie.

(minimaal 80%)

3 Hoofdvormen van financiering 13%

Financiering en de goudenbalansregel;

Off balance financiering; Financiering van onroerende zaken; Onroerende zaken als belegging; Leningen; Vreemd vermogen algemeen; Lang vreemd vermogen; Kort vreemd vermogen.

(minimaal 80%)

(13)

4 Kosten en kostprijs 13%

Calculaties; Kostensoorten;

Doorberekening indirecte kosten;

Assurantiën.

(minimaal 80%)

B. Fiscaliteiten 1 Belastingen

13%

Hoofdlijnen van de Wet

Inkomstenbelasting 2001; Soorten panden in de Wet IB 2001;

Financiering onroerende zaken in de Wet IB 2001; De voornaamste begrippen uit de winstsfeer in de Wet IB 2001.

(minimaal 80%) 2 Informatiebronnen

7%

Wet Waardering onroerende zaken;

Onroerendezaakbelasting en

watersysteemheffing; Baatbelasting;

Erfbelasting en schenkbelasting.

(minimaal 80%) 3 Fiscale aspecten

13%

Overdrachtsbelasting;

Hoofdlijnen van de Wet OB 1968;

Btw: levering en dienst, Btw: Verhuur;

Btw: Vervaardigen; Samenloop btw en overdrachtsbelasting.

(minimaal 80%)

Totaal Vrijstelling verleend?

(14)

Matrix Bouwkunde A

Onderwerpen Omschrijving

Geleverde

Vrijstellingsinformatie met paginanummers

Geleverd Bewijs van Slagen

Bevindingen analyse

Vrijstelling aange toond

? Invullen door aanvrager Invullen door aanvrager Invullen door SVMNIVO Invullen door behandelaar 2 Constructieve

opbouw 55%

Hoofdopbouw; Sterkteleer;

Grondwerken, funderingen en kelders;

Steenconstructies;

Natuursteenconstructies; Beton; Staal;

Non-ferro metalen en kunststoffen;

Hout; Houten kozijnen, ramen en deuren; Niet-houten kozijnen, deuren en ramen; vloeren, wanden en plafonds; Kappen en daken; Trappen.

(minimaal 80%)

3 Afwerking en installaties 30%

Hang – en sluitwerk, kramerijen, smeedwerk; Riolering en sanitair;

Waterleiding; Gasinstallaties;

Elektrische installatie; Verwarming;

Klimaatbeheersing; Andere installaties;

Afwerkingen; Glaswerk, conserveringsmethoden, wandafwerking.

(minimaal 80%)

4 Kwaliteitsbeoordeling, onderhoud en beheer 15%

De bouwkundige kwaliteiten van gebouwen; Bouwfysische toepassingen;

Beoordelingsmethodieken;

Ontwikkelingen ten aanzien van milieu- en duurzaamheidseisen.

(minimaal 80%)

(15)

Totaal Vrijstelling verleend?

Matrix Bouwkunde B

Onderwerpen Omschrijving

Geleverde

Vrijstellingsinformatie met paginanummers

Geleverd Bewijs van Slagen

Bevindingen analyse

Vrijstelling aange toond

? Invullen door aanvrager Invullen door aanvrager Invullen door SVMNIVO Invullen door behandelaar 1 Algemeen

13%

Direct belanghebbenden en bouwdeelnemers en beheersing bouwkundige vocabulaire;

Bouwkundige tekeningen en bestek;

Bouwvorm, bouwmethode,

architectuurstroming van onroerende zaken; Regelgeving en ontwikkelingen.

(minimaal 80%) 2 Constructieve

opbouw 37%

Hoofdopbouw; Sterkteleer;

Grondwerken, funderingen en kelders;

Steenconstructies;

Natuursteenconstructies; Beton; Staal;

Non-ferro metalen en kunststoffen;

Hout; Houten kozijnen, ramen en deuren; Niet-houten kozijnen, deuren en ramen; Vloeren, wanden en plafonds; Kappen en daken; Trappen.

(minimaal 80%)

(16)

3 Afwerking en installaties

23%

Hang – en sluitwerk, kramerijen, smeedwerk; Riolering en sanitair;

Waterleiding; Gasinstallaties;

Elektrische installatie; Verwarming;

Klimaatbeheersing; Andere installaties;

Afwerkingen; Glaswerk, conserveringsmethoden, wandafwerking.

(minimaal 80%)

4 Kwaliteits- beoordeling,

onderhoud en beheer 27%

De bouwkundige kwaliteiten van gebouwen; Bouwfysische toepassingen;

Beoordelingsmethodieken;

Ontwikkelingen ten aanzien van milieu- en duurzaamheidseisen.

(minimaal 80%)

Totaal Vrijstelling verleend?

Afbeelding

Updating...

Gerelateerde onderwerpen :