Voorwoord. Waarom dit document? Beste ouder(s)/verzorger(s),

Hele tekst

(1)
(2)

Inhoud

Inhoud ... 2

Voorwoord ... 3

Waarom dit document? ... 3

Nascholing team ... 4

Studiedag 11 december 2019 ... 4

Werkgroep Motivatie ... 4

Werkgroep Doorgaande leerlijn ... 4

Nascholing individueel ... 5

Bewegend leren en Lerend bewegen (Juf Lenie van Laar) ... 5

Cursus Trauma-sensitieve ondersteuning in het onderwijs (Juf Wendy Luteijn en Juf Erna Hoogeveen) ... 5

Studieverantwoording opleiding rekencoördinator - Erik ... 6

Schoolleider Vakbekwaam (Meester Jan-Jaap Vermeer) ... 7

Koffie & Inspiratie (Ouderbetrokkenheid) ... 8

Doel ... 8

Tekst richting de ouders/verzorgers ... 9

ICT & Robotica ... 10

NEXTLEVEL ... 10

Doel ... 10

Kwaliteitsbewaking ... 10

Gesprekkencyclus ... 11

Visie ... 11

Hiervoor werken we met deze gesprekscyclus met de volgende doelen ... 11

Uitgangspunten ... 11

Opbrengsten ... 12

ZIEN ... 12

Resultaten eindtoets groep 8 ... 14

Vervolgonderwijs ... 14

Conclusies 2019-2020 ... 15

Schooljaar 2020-2021 ... 16

(3)

Voorwoord

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Door middel van dit document willen we ons onderwijs verantwoorden aan u als ouders/verzorgers.

Heeft u vragen of opmerkingen over dit document dan kunt u contact opnemen met de directie van de school.

Het achterliggende schooljaar is de wereld getroffen door het Covid-19 (corona) virus. Vanaf maart zijn we ook op de Engelenburgschool overgegaan op thuisonderwijs. Dit heeft veel impact gehad op de kinderen, ouders en de leerkrachten. Als school zijn we direct voortvarend aan het werk gegaan door alle gezinnen van een laptop te voorzien waar er geen device aanwezig was. Op de

Engelenburgschool konden we gelukkig direct aan de slag, mede omdat er al werd gewerkt met een digitale Snappet (rekenen, taal en spelling) en Microsoft Teams al operationeel was.

De achterliggende weken hebben we de eerste balans opgemaakt waar kinderen achterstanden hebben opgelopen. Ook het komende schooljaar zullen we de toetsen extra scherp analyseren om eventuele hiaten te ontdekken. We moeten trouwens nu ook al constateren dat veel kinderen, mede door de enorme inzet van hun ouders/verzorgers, het geweldig hebben gedaan thuis.

Waarom dit document?

Het eerste jaar van ons nieuwe schoolplan zit erop. Vorig jaar is dit schoolplan geschreven voor 2019- 2023. Met het team en de MR hebben wij onze ambities geformuleerd, documentatie geanalyseerd en een sterkte-zwakteanalyse van de school gemaakt. Daarnaast hebben een aantal ouders tijdens een studiedag verteld wat ze van de school vinden en hoe de school zich nog verder kan verbeteren Al deze gegevens hebben wij gebruikt om een nieuw schoolplan te schrijven en vanuit dit schoolplan volgt een jaarplan. Ieder jaar verantwoordt de school zich door middel van het document

‘Verantwoording van het onderwijs’. Nieuwe ontwikkelingen, nascholing en eventuele studies worden benoemd.

Schoolplan 2019- 2023

Jaarplan 2020

Verantwoording van het onderwijs

2020

Nieuwe schoolgids + Engelenburggids

Jaarplan 2021

Verantwoording van het onderwijs

2021

Nieuwe schoolgids + Engelenburggids

Jaarplan 2022

Verantwoording van het onderwijs

2022

Nieuwe schoolgids + Engelenburggids

Jaarplan 2023

Verantwoording van het onderwijs

2023

Nieuwe schoolgids + Engelenburggids

2023-2024 Start van een nieuw Schoolplan

(4)

Nascholing team

Studiedag 11 december 2019

Tijdens deze studiedag stonden vier doelen centraal, naast dat we elkaar konden ontmoeten en spreken tijdens een goede lunch en borrel.

1 • Wanneer sta ik in mijn kracht? Wat voeg ik vanuit mijn kernkwaliteiten toe aan de werkgroep?

2 • Werkgroep ‘Doorgaande Lijn’ voert een kort onderzoek + gesprek eigen werkgroep.

3 • We pakken een doel (ICT en Robotica) vanuit ons Jaarplan op.

4 • We verkennen 2020/2021. Wat zijn onze kaders en welke keuzes moeten er nog worden gemaakt?

Vanuit het studieboek ‘De Tribale Rollen’ van Danielle Braun & Jitske Kramer hebben we nagedacht over de volgende rollen: Chief, verzamelaars, subchiefs, jagers, magiërs en elders. Een chief

garandeert veiligheid en wordt gedragen door de tribe. De verzamelaars zorgen voor de kerntaak en zijn gebaat bij rust, ritme en regelmaat. De subchief heeft een dubbele loyaliteit en zijn de oren en ogen van de chief. Als jager gaat het om vernieuwing en innovatie. Een goede jacht vraagt om vrijheid, creativiteit, conditie, middelen en intelligente strategie. Magiërs zijn een knooppunt van informatie en het zijn de zingevers van de groep. Tenslotte zijn de elders de hoeders van de tribe. Ze zijn er, en toch ook weer niet. Tenslotte hebben we de DISC-rollen bekeken. Wat zegt mijn rol (vanuit de tribale rollen) en letter (vanuit DISC) over mij? Ben ik taakgericht of juist mensgericht, direct of juist indirect? Je bent een betere en sterkere collega als jij jezelf weet te plaatsen. Ken jezelf!

Het afgelopen jaar hebben de twee werkgroepen onderzoek gedaan en de eerste bevindingen op papier gezet. Hieronder een korte toelichting.

Werkgroep Motivatie

DOEL: Op onze school hebben we aandacht voor plezier en een fijne sfeer. Hiermee willen we de motivatie en concentratie bij de kinderen bevorderen.

Werkgroep Doorgaande leerlijn

DOEL: Op onze school ontwikkelen we een visie hoe we in groep 1 tot 8 gaan leren. We maken een keuze tussen werken met een methode of met leerlijnen.

De werkgroepen hebben in schets de eerste onderzoeken en inspiraties op papier staan.

Vanwege corona zijn beide trajecten tijdelijk stilgelegd en dit wordt verder opgepakt in het komende schooljaar. U wordt hierover geïnformeerd via het schooljournaal.

(5)

Nascholing individueel

Bewegend leren en Lerend bewegen (Juf Lenie van Laar)

We hebben 4 bijeenkomsten gehad onder de inspirerende leiding van Marcelle. Zij is specialist in Bewegend leren en Lerend bewegen.

Vanuit de neuropsychologie is inmiddels het belang van bewegen op het gedrag en de ontwikkeling van schoolse vaardigheden bewezen. Leerkrachten die dit in hun onderwijs meenemen, zien al snel de positieve effecten; concentratievermogen, betrokkenheid, leerresultaten en zelfsturend

vermogen verbeteren zichtbaar.

FIJN VOOR JE BREIN maakt je ervan bewust dat de neurologische ontwikkeling het leren ondersteunt, waarom beweging kinderen helpt en hoe je dat integreert in je onderwijsaanbod. Hoe je vanuit de neurologie inspeelt op de signalen die de kinderen ons geven: volle hoofden, motorische onrust, over- of onderprikkeling, verminderde motorische vaardigheden, weinig leerplezier, moeizame executieve vaardigheden.

Hoe maken we het leren effectiever en toch natuurlijker? Hoe spreek je het neurologische systeem aan? Hoe versterk je de samenwerking tussen de beide hersenhelften? Dat leer je in deze training.

Vol theorie, oefeningen, spel en ideeën om daar mee aan de slag te gaan. Zodat je het ten alle tijde en met alle leeftijden kan inzetten. Zodat je weet hoe je invloed kan uit oefenen op de samenwerking van de hersenhelften, het automatiseren, onrustig gedrag, en de concentratie bij je leerlingen.

Cursus Trauma-sensitieve ondersteuning in het onderwijs (Juf Wendy Luteijn en Juf Erna Hoogeveen) Gemiddeld vier kinderen per klas zijn ooit geconfronteerd met een traumatische ervaring.

Dit soort heftige ervaringen kunnen leiden tot probleemgedrag van kinderen en jongeren binnen en buiten de klas, wat de veiligheid in de klas en op school negatief kan beïnvloeden. Deze kinderen gedragen zich “anders” en onze normale manier van aanpak werkt bij hen niet. Daar komt nog bij dat deze kinderen zich soms onvoldoende ontwikkelen op didactisch gebied. Deze combinatie van gedrags- en leerproblemen kan heel ingewikkeld (en soms zelfs verwarrend en frustrerend) zijn voor leerkrachten.

In de training kwamen onder meer de volgende onderwerpen aan bod:

(H)erkennen van trauma, invloed van trauma op cognitieve ontwikkelingsmogelijkheden, do’s en don’ts bij het creëren van basisveiligheid in de klas, handvatten om met getraumatiseerde kinderen om te gaan en de invulling van trauma-sensitief lesgeven in de praktijk.

Het doel was om meer inzicht te krijgen in trauma en de gevolgen van traumatische ervaringen voor de ontwikkeling van leerlingen. Dit verbetert de interactie tussen de leerkrach en de leerlingen, wat weer een positieve uitwerking heeft op het leerklimaat en de veiligheid in de klas en op school, alsmede op de ontwikkeling van de leerlingen.

In de training werd uitleg gegeven over trauma, over de (geblokkeerde) processen in de hersenen bij traumatische ervaringen en de daaruit voortvloeiende symptomen, gedrag en mindset van

getraumatiseerde kinderen en jongeren. Daarnaast werd uitgebreid tijd genomen voor de toepassing van deze kennis in de praktijk: de invulling van trauma-sensitieve ondersteuning in de klas.

(6)

Studieverantwoording opleiding rekencoördinator - Erik

In het afgelopen jaar heb ik de opleiding tot rekencoördinator gevolgd om verantwoord sturing te kunnen geven aan de volgende vraag of er genoeg aandacht is er voor het rekenen en of het

rekenonderwijs op een effectieve manier gecoördineerd wordt. In deze opleiding werd een antwoord gegeven op vragen als waar je welke informatie kunt vinden met betrekking tot rekenvraagstukken, hoe je hierin een coachende rol kunt aannemen voor collega’s, routing kan aanbrengen binnen de school en hoe de rekenopbrengsten zijn te analyseren en hoe je hier vervolgens mee aan de slag kunt gaan. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat het benoemen van een rekencoördinator aanzienlijk bijdraagt aan het optimaliseren van het rekenonderwijs op scholen.

De belangrijkste zaken die we hebben geleerd in de opleiding zijn

• Kennismaken met de competenties van een rekencoördinator

• Welke lijnen houden we aan

• De doorgaande lijn en essentiële onderdelen in de verschillende groepen

• Hoe te automatiseren

• Hoe geef ik richting binnen onze school

• Routing voor zwakke en sterke rekenaars

• Rekenproblemen versus dyscalculie

• Het analyseren van opbrengsten en deze toepassen

• Koppeling naar het eigen rekenbeleid

• De rekencoördinator aan het werk

• Het waarborgen van een doorgaande lijn binnen de school, materialen maar ook in leerkrachtvaardigheden.

• Hoe kan een rekencoördinator het rekenonderwijs effectiever krijgen?

Met de theorie en vaardigheden van deze opleiding die ik met een presentatie positief mocht afsluiten heb ik een basis gelegd om het rekenonderwijs op de Engelenburgschool tot een Next Level te tillen, bijvoorbeeld door het dagelijks toepassen van automatiseren in het lesrooster en het opzeten van het rekenmuurtje van Bareka om een snelle analyse te maken van de kwaliteit van ons rekenonderwijs op individueel niveau. Tijdens de LIO-stage in het nieuwe cursusjaar wil ik dit nog verder uitwerken en het implementatieproces verder integreren in ons rekenonderwijs.

(7)

Schoolleider Vakbekwaam (Meester Jan-Jaap Vermeer)

De opleiding Schoolleider Vakbekwaam is het vervolg op de opleiding Schoolleider Basisbekwaam. Je leert hier op vakbekwaam niveau leiding te geven aan scholen in het po, vo en mbo. Je verdiept je kennis van onderwijskundig leiderschap en veranderprocessen. Ook duik je verder in opbrengstgericht leiderschap op basis van onderzoeksmatig werken in de school. Onderwerpen die aan bod komen zijn bijvoorbeeld transformationeel en onderzoeksmatig leiderschap. Je volgt daarnaast lessen in bestuur en governance en de resultaten en opbrengsten van verandering.

Leerlijnen

De opleiding Schoolleider (Basisbekwaam en Vakbekwaam) is opgebouwd langs drie leerlijnen.

1. De thematische lijn; in de thematische lijn wordt de inhoud van de opleiding vormgegeven.

2. De onderzoekslijn; in de onderzoekslijn worden onderzoeksvaardigheden geleerd en toegepast.

3. De persoonlijke lijn; in de persoonlijke staat de persoonlijke ontwikkeling van de cursist centraal.

In de thematische lijn komt de theorie over leiderschap in de breedste zin aan de orde. In de

onderzoekslijn gaat het met name over de onderzoekende houding van de schoolleider in relatie tot opbrengstgericht werken. In de persoonlijke lijn staat de persoonlijke ontwikkeling van jou

als student centraal in relatie tot de schoolleiderscompetenties.

In het programma is er een constante wisselwerking tussen de verschillende leerlijnen. De opleiding is concentrisch van opbouw. Dat wil zeggen dat de thema’s uit het eerste jaar (Basisbekwaam) terugkomen in het tweede jaar (Vakbekwaam), maar dan op een verdiept niveau.

In Basisbekwaam worden actuele thema’s aan de orde gesteld in relatie tot de eigen organisatie en een plan van aanpak voor een organisatieverandering gemaakt. Vakbekwaam staat in het teken van de implementatie van de verandering.

Peer-Assisted Leadership

In de opleiding Schoolleider Vakbekwaam wordt ‘Peer-Assisted Leadership’ (PAL) geïntroduceerd.

Het PAL concept vindt haar basis in het beschrijvingsmodel van effectief leiderschap (Bossert et al, 1982; Dwyer et al, 1985; Dwyer et al, 1987). Hetzelfde model ligt ten grondslag aan de

basiscompetities die de leidraad vormen van de opleiding. Uitgangspunt van PAL is dat collega schoolleiders elkaar helpen betere onderwijskundig schoolleiders te worden.

Persoonlijk ontwikkelingsplan

Het persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) is gedurende de opleiding Schoolleider de leidraad voor de keuzes die je maakt in het kader van de competentieontwikkeling.

Praktijk en opdrachten

Tijdens de opleiding Schoolleider Vakbekwaam werk je aan een integrale opdracht over schoolontwikkeling.

Registratie

Ik heb mijn opleiding Schoolleider Vakbekwaam positief afgerond en ontvang in september 2020 mijn diploma Schoolleider

Vakbekwaam van Penta Nova.

Met dit diploma kan ik mij registreren als directeur po bij het Schoolleidersregister PO.

(8)

Koffie & Inspiratie (Ouderbetrokkenheid)

Het afgelopen jaar zijn we op de Engelenburgschool gestart met ‘Koffie & inspiratie’. Vier keer per jaar wordt er een deskundige uitgenodigd voor de ouders. Dit kan een extern persoon zijn of een collega van de school. Het afgelopen jaar hebben Anab (ouderbetrokkenheid) en Bea (Opvoeding) een interessante lezing verzorgd voor de ouders. Helaas werd de presentatie door collega Erik geannuleerd vanwege corona.

Doel

In ‘Schoolleider aan zet in ouderbetrokkenheid’ (Marseille, 2016) citeert Harriet Marseille de schrijvers Pameijer en De Vries, dat wanneer er sprake is van een goede samenwerking tussen school en ouders hiermee niet alleen de

schoolprestaties verbeteren, maar ook de werkhouding, het sociaal-emotioneel functioneren en het welbevinden van de leerlingen, ongeacht de achtergrond van het gezin of het opleidingsniveau van de ouders. Ook onderzoek aan de Radboud Universiteit (Lusse, 2011) bewijst dat ondersteuning door ouders relevant kan zijn. “Vooral een autoritatieve opvoedstijl met zowel warmte als grenzen (gezaghebbend, maar niet autoritair) en het bieden van bekrachtiging van goed gedrag, bemoediging, voorbeeldgedrag en instructie draagt bij aan het schoolsucces.” Een reviewstudie (Bakker, Denessen, Dennissen, & Oolbekkink-Marchand, 2013) onderstreept dit eveneens: “Ouderbetrokkenheid is een breed begrip dat een veelheid aan gedragingen en attituden van ouders omvat die, naar wordt verondersteld, de prestaties, het welbevinden, de motivatie en de zelfwaardering van leerlingen kunnen

beïnvloeden. Daarnaast zijn effecten van ouderbetrokkenheid te verwachten op het niveau van de klas, de school, de gemeenschap rondom de school en, ten slotte, op het niveau van de ouders zelf.” In de conclusie van deze reviewstudie wordt bevestigd dat ouderbetrokkenheid bijdraagt aan zowel de leerprestaties van leerlingen als hun motivatie, hun welbevinden, hun zelfbeeld en hun zelfwaardering.

In ’De schoolleider – strategieën die het verschil maken’

bespreekt (Fullan, 2018) grootschalige hervormingen die werkelijk het verschil maken. Het schoolleiderschap richtte zich op vier pijlers:

1. De professionaliteit van leraren;

2. Het schoolklimaat;

3. Contact met de ouders en het gemeenschapsgevoel;

4. Onderwijskundig begeleidingssysteem.

De komende vier jaar staat het thema ouderbetrokkenheid in het schoolplan 2019/2023. Dat is absoluut winst omdat ik geloof dat dit uiteindelijk in dienst staat van een groter geheel.

Hogere leerlingresultaten, betere communicatie tussen de school en ouders, een aanzuigende werking op een nieuwe

(9)

groep ouders in deze wijk en het zorgt voor verbinding tussen verschillende groepen ouders (sociale gelaagdheid en culturen).

Naast het schoolplan van vier jaar, waarin er gezocht en geëvalueerd zal worden, gaat de schoolleider samen met de werkgroep het komende schooljaar aan de slag om de ouderbetrokkenheid te vergroten door drie zaken te veranderen/verbeteren:

1. Verduidelijking nieuwsbrief • Urgentie vanuit de VVE en inspectie;

2. Koffie & inspiratie • Verbetering communicatie tussen verschillende groepen – urgentie vanuit personeel en schoolleider;

3. Buddysysteem • Vanuit literatuur een logische keuze (De Vries, Ouderbetrokkenheid 3.0, 2018)

Tekst richting de ouders/verzorgers Beste ouders/verzorgers,

Een nieuw initiatief! Onderzoek laat zien dat leerlingen zich beter ontwikkelen en betere resultaten halen als hun ouders betrokken zijn bij de school. Ouderbetrokkenheid is dus een belangrijk thema!

Voor 2019/2020 hebben wij op de Engelenburgschool 4 bijeenkomsten georganiseerd.

Anab zal de eerste ochtend voor haar rekening nemen. Ze heeft een Somalische achtergrond en heeft het achterliggende jaar gestudeerd aan de Hogeschool InHolland. Haar eindscriptie stond in het teken van ‘Ouderbetrokkenheid’ en het praktische gedeelte heeft ze uitgevoerd op onze school. Een

interessant thema voor alle ouders van onze school en ik hoop dan ook heel veel ouders te mogen ontmoeten. Deze dag hebben Anab en ik al voorbereid en het belooft een interactief half uur te worden. Persoonlijk zorg ik voor iets lekkers bij de koffie/thee. Hartelijk welkom!

Direct om half 9 starten we met een onderwerp dat interessant is voor u. Dit duurt tot 9.00 uur.

Daarna drinken we koffie met elkaar tot 9.30 uur. De eerste bijeenkomst is dinsdag 29 oktober 2019.

Vriendelijke groet, Jan-Jaap Vermeer

Namens het team van de Engelenburgschool en Anab

(10)

ICT & Robotica NEXTLEVEL

In onze school komen de kinderen dagelijks samen in vijf groepen. De kinderen die onze doelgroep vormen, in de wijk waar onze school gevestigd is, zijn een mooie afspiegeling van onze maatschappij.

De meeste kinderen komen via de voorschoolse educatie in groep 1 op de Engelenburgschool.

Sommige kinderen spreken echter beter een Afrikaanse, of Arabische taal dan het Nederlands.

Enkele kinderen komen direct uit Polen of Syrië naar onze school, zonder dat zij een woord Nederlands hebben gesproken.

De meeste kinderen hebben echter in hun jonge leven al, op welke manier dan ook, kennis gemaakt met de digitale wereld om ons heen. Via de mobiele telefoon van het buurmeisje, of de IPad in de telecomwinkel, of gewoon de game-pc thuis…alle kinderen spreken de taal van het scherm.

Deze onvoorwaardelijke voorliefde voor het scherm en de wereld daar achter speelt een steeds grotere rol in deze dynamische tijd, deze gecompliceerde wereld en dus ook bij ons op school. De virtuele wereld van Bitcoins, Snapchat en GTA is voor ons haast ontoegankelijk geworden, maar voor onze kinderen een dagelijkse realiteit, waar we moeten profiteren van elkaars interesses, kennis en vaardigheden. Lang leve de digitale snelweg…

Om elkaar goed te begrijpen in deze wereld en niet te verdwalen moeten er net als op de openbare weg regels afgesproken worden. Als deze regels goed worden toegepast, kunnen we mooie dingen bouwen, elkaar enthousiast maken en trots zijn op elkaar. Dat is waar onze school met onze kinderen voor wil gaan.

Doel

Het ICT-onderwijs op de Engelenburgschool bestaat uit drie hoofddoelen. Het eerste doel is

het verbeteren van de leerprestaties op de basisgebieden van het primair onderwijs. Dit wordt behaald door ons te richten op de drie subdoelen: vergroten van de Nederlandse en Engelse woordenschat en taalontwikkeling gedurende de hele periode van de basisschool.

Het vergroten van het inzichtelijk rekenen en logisch redeneren en de uitdagende leerstof gericht op de plus-leerling.

Het tweede doel is het vergroten van de interesse en kennis van techniek en ICT en het toepassen daarvan.

Het derde doel is het aanleren van de 21-eeuwse vaardigheden.

Kwaliteitsbewaking

Vanaf het begin is de directie betrokken in het gehele proces. De doelstellingen worden door directie en hele team onderschreven. Vervolgens vonden tussentijdse evaluaties plaats om te kijken of alle doelstellingen en subdoelstellingen haalbaar waren en of dit kon worden uitgevoerd in de

verschillende groepen.

Gedurende het implementatieproces is gebleken dat de kinderen zelfstandig projecten konden oppakken en dat de pluskinderen genoeg tijd kregen om de opdrachten zelfstandig op te pakken en uit te voeren. Hiervoor werd tijd gevonden door extra rekenwerk, herhaling etc. te besteden aan programmeren.

Jaarlijks zal er op een onderwijskundige vergadering nagevraagd worden of de ict-leerlijnen actief worden nagevolgd; materialen nog aanwezig zijn en worden aangeboden in de klas.

(11)

Gesprekkencyclus Visie

Op de scholen van Onderwijsgroep GAVE bieden we doordacht en inspirerend onderwijs in een veilige leeromgeving, zodat ieder kind zich optimaal kan en wil ontwikkelen binnen de talenten die het van God gekregen heeft.

Op de scholen van Onderwijsgroep GAVE werken leerkrachten die christelijk onderwijs geven vanuit een persoonlijke relatie met de Here Jezus. Wij werken met gekwalificeerd personeel dat voldoet aan, of zich ontwikkelt naar, de competenties die gelden voor vakbekwame leerkrachten.

Wij zorgen in dit kader voor veiligheid (respect, transparantie, vertrouwen) voor iedereen die betrokken is bij onze scholen.

Met het Integraalpersoneelsbeleid willen wij hen volgen in hun ontwikkeling en stimuleren om te groeien in hun kwaliteit als leerkracht en als collega.

Hiervoor werken we met deze gesprekscyclus met de volgende doelen

• We willen onze christelijke identiteit borgen.

• We willen medewerkers motiveren en stimuleren.

• We willen de bestaande kwaliteiten van de medewerkers in kaart brengen.

• We willen ondersteuning en begeleiding bieden bij hun ontwikkeling naar vakbekwaam leerkracht

• We willen we zorgdragen voor de kwaliteit van ons onderwijs.

Uitgangspunten

• Cyclus van 3 jaar

• Verslaglegging in Youforce

• Directeur legt minimaal iedere twee jaar onaangekondigde groepsbezoeken af en voert een kort nagesprek. Bij bijzonderheden wordt er een kort verslag gemaakt met datum, afspraken of inhoud van de observatie. Dat staat bij extra gesprek in Youforce.

• Elke twee jaar komt een van de directeuren twee groepsbezoeken afleggen op een van de andere scholen. De directeuren maken hiervoor onderling een afspraak. Dit heeft als doel om de kwaliteit van de groepsbezoeken te monitoren en om van elkaar te leren.

• We evalueren dit na de eerste cyclus. Het wordt een vast onderdeel van de vergaderagenda van het DOG.

(12)

Opbrengsten ZIEN

De sociale competenties van de leerlingen liggen op het niveau dat mag worden verwacht.

We besteden op onze school structureel en gestructureerd aandacht aan de ontwikkeling van de sociale competenties van de leerlingen. Aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling is opgenomen in het rooster en we gebruiken daarbij een methode. Om de ontwikkeling van de leerlingen te volgen gebruiken we het leerlingvolgsysteem ZIEN. Als een groep als geheel beneden gemiddeld scoort wordt er een groepsplan (GP) opgesteld. Als een leerling hiaten laat zien in zijn (haar) ontwikkeling krijgt hij (zij) een individueel

handelingsplan (IHP) Hierover worden afspraken gemaakt bij de groepsbespreking van november.

beneden gemiddeld gemiddeld boven gemiddeld

Bij ZIEN! gaat het om inzicht te krijgen in de graadmeters: Betrokkenheid en welbevinden. En tevens om de vaardigheden: sociaal initiatief, sociale flexibiliteit, sociale autonomie, impulsbeheersing en inlevingsvermogen. Als leerkracht krijg je daarmee een goed beeld van het individuele kind, waar het kind in de groep staat en van de groep als geheel. Indien nodig maken de leerkrachten een plan van aanpak voor hun groep of een individuele leerling.

• De collega’s op de Engelenburgschool scoren voor Impulsbeheersing (IB) beneden

gemiddeld. Dit is een mooi gegeven wat de werkgroep ‘Motivatie en Concentratie’ mee kan nemen in het gesprek/overleg. De kinderen scoren bij Pestbeleving (PB) in 1 groep onder het gemiddeld. Gezien de positieve sfeer in de groep is er niet precies te achterhalen wat hiervan de reden is. De collega heeft dit besproken met de groep. Wel worden de vragen soms tegengesteld begrepen door jonge kinderen waardoor er foutieve antwoorden worden gegeven.

• Over het algemeen geven de leerlingen op De Engelenburgschool aan dat ze in mindere mate autonomie ervaren. Dat heeft ermee te maken dat we als school, met name vanaf groep 3, toch een vrij klassikaal onderwijssysteem hanteren. Als binnen een groep de leerlingen dit procentueel veel aangeven, kun je daar als leerkracht op in spelen. Weektaken, opdrachten in kleine groepen zijn al eenvoudige manieren om kinderen meer eigenaar te maken van hun opdrachten en resultaten.

• Veelal worden er groepsgesprekken en individuele gesprekken georganiseerd. Dit om te weten te komen wat er speelt, maar ook om bepaalde zaken bespreekbaar te maken, met als resultaat dat er weg wordt vrijgemaakt naar iets moois. Daarbij kunnen onderwerpen

gebruikt worden uit onze methode van De Vreedzame School.

(13)

4.2 Vragenlijsten

Om het jaar vullen de ouders, kinderen van groep 6 -8 en de leerkrachten een vragenlijst in om de kwaliteit (Werken Met Kwaliteit) te meten van ons onderwijs. De uitkomsten van de vragenlijsten worden besproken met de medezeggenschapsraden van de scholen, het bestuur, leerkrachten en de leerlingen van de leerlingenraad. Ook is het mogelijk om een ouderavond te organiseren n.a.v. de

uitkomsten van de vragenlijsten. De resultaten kunnen ook vergeleken worden met het landelijk gemiddelde van de basisscholen in Nederland.

Hieronder kunt u de resultaten van de

vragenlijsten bekijken. Binnen WMK heb je de mogelijkheid om je eigen norm te hanteren. Binnen de GAVE-scholen hebben wij afgesproken dat wij de norm op 3 gezet hebben. Bij de vragenlijsten kan er gescoord worden van 1 tot 4.

Bij de leerling tevredenheid peiling geven een aantal kinderen aan dat ze graag zouden willen zien dat de leerkracht ze vertelt wat de kinderen beter moeten doen, dat ze meer mee kunnen beslissen en meedenken over allerlei zaken. Ook geven een aantal kinderen aan dat ze het soms lastig vinden om in de klas te zeggen als iets ze minder goed bevalt. Daarnaast zouden ze graag wat meer willen samenwerken.

Het mooie van deze vragenlijsten is dat je ook op groepsniveau kan bekijken wat de kinderen aangeven, daar gaan de leerkrachten met de kinderen over in gesprek zodat ze zich gehoord en gezien voelen.

(14)

Aan het einde van de vragenlijst konden ouders, kinderen en leerkrachten de school een cijfer geven.

Hieronder kunt u de zien welke cijfers De Engelenburgschool heeft gekregen:

Kinderen : 8,9 Leerkrachten : 8,2 Ouders : 8,3

We zijn dankbaar voor de feedback die wij ontvangen hebben en met de uitslagen, heel veel zaken gaan goed en een aantal punten kunnen verbeterd worden. Mocht u de volledige vragenlijsten in willen zien dan kunt u deze vinden op de website van de school.

Resultaten eindtoets groep 8

Om de opbrengsten van de school in kaart te brengen gebruiken we onder andere twee belangrijke instrumenten: de eindtoets en de LOVS-toetsen (die de leerlingen twee keer per jaar maken).

De Engelenburgschool gebruikt de IEP-eindtoets. Hieronder is te zien hoe de school scoort t.o.v. de ondergrens van de inspectie en het landelijk gemiddelde van alle scholen die de IEP-eindtoets gebruiken.

Ondergrens Landelijk gemiddelde Engelenburgschool Gewicht

2017-2018 75,8 81 82,3 27 %

2018-2019 76 81,8 82,4 26 %

2019-2020 I.v.m. het coronavirus geen gegevens.

Vervolgonderwijs

(15)

Conclusies 2019-2020

Rekenen: Met rekenen scoren we met drie groepen boven het landelijk gemiddelde en met twee groepen onder het landelijk gemiddelde. Omdat de groepen klein zijn analyseren we op kindniveau. Daardoor weten we welke kinderen

gedaald zijn in niveau of juist gegroeid. Dit geldt uiteindelijk voor alle vakken.

Spelling: Met de eindtoets van CITO scoren drie groepen boven het landelijk gemiddelde en twee groepen eronder.

Lezen: 27 % van de kinderen in groep 3 t/m 6 leest met de AVI test (tekst lezen) onder het niveau, 18 % leest op het niveau en 55 % leest boven het niveau van de groep.

Begrijpend lezen: Bij begrijpend lezen scoren op 1 groep na onder het landelijk gemiddelde.

Begrijpend lezen krijgt in 2020-2021 prioriteit en er zal direct na de

zomervakantie actie worden ondernomen om deze scores weer boven het LG te krijgen. Als team vermoeden we dat Woordenschat aandacht nodig heeft en dat gaan we onderzoeken in 2020/2021.

Bovenstaande gegevens zijn zeer kort weergegeven maar geeft u wel een kleine indruk van de scores per groep. Tijdens het teamoverleg zijn de scores bekeken en besproken en indien nodig zijn daar actiepunten uit voortgekomen. Naast de scores per groep, kijken de leerkrachten in de klas naar de individuele leerlingen of de leerlingen het niveau behalen wat er van ze verwacht wordt.

U kunt de gegevens van uw kind thuis in het ouderportaal bekijken.

Gelukkig bepalen de cijfers niet hoe we de leerlingen zien of hoe we met ze omgaan. Achter de cijfers gaat veel schuil, dit proberen we te onderzoeken. Het belangrijkste is dat een kind zich veilig voelt.

Vanuit veiligheid kan het kind groei laten zien. Voor de leerkrachten is dit de uitdaging, deze uitdaging willen we graag samen met u aangaan.

(16)

Schooljaar 2020-2021

Naar aanleiding van de opbrengsten van het afgelopen jaar, de evaluatie van het schooljaar 2019- 2020 en het schoolplan, hebben wij voor komend jaar de volgende doelen gesteld.

1. Op onze school ontwikkelen we een visie hoe we in groep 1 tot 8 gaan leren. We maken een keuze tussen werken met een methode of met leerlijnen.

2. Op onze school hebben we aandacht voor plezier en een fijne sfeer. Hiermee willen we de motivatie en concentratie bij de kinderen bevorderen.

3. Op onze school versterken en borgen we het huidige (positieve) oudercontact.

4. Op onze school ontwikkelen we ICT en Techniek op basis van de 21e eeuwse vaardigheden.

5. Op onze school zetten we in op taalachterstanden bij jonge kinderen door gebruik te maken van de faciliteiten van de VVE.

6. Op onze school leren we van elkaar door middel van collegiale consultatie en maken we gebruik van elkaars talenten.

7. Op onze school werken we vanuit identiteit met als jaarthema vrede.

8. Op onze school wordt gewerkt aan profilering in de wijk en gezocht naar samenwerking waar dat mogelijk is.

9. Op onze school wordt onderzocht hoe we de talenten van de kinderen beter kunnen aanspreken.

10. Begrijpend lezen krijgt in 2020-2021 prioriteit en er zal direct na de zomervakantie actie worden ondernomen om deze scores weer boven het LG te krijgen. Als team vermoeden we dat Woordenschat aandacht nodig heeft en dat gaan we onderzoeken in 2020/2021.

We hopen u d.m.v. dit document inzicht te geven in de ontwikkelingen die onze school doormaakt.

Als u vragen heeft over bepaalde ontwikkelingen of over dit document dan bent u welkom om hier samen over door te praten.

Uiteindelijk gaat het ons erom, dat wij de leerlingen die u ons heeft toevertrouwd, veiligheid en geborgenheid bieden en ze helpen om de talenten en mogelijkheden die ze van God hebben gekregen te leren gebruiken.

Met vriendelijke groet,

Namens het team van de Engelenburgschool Jan-Jaap Vermeer

Afbeelding

Updating...

Referenties

Updating...

Gerelateerde onderwerpen :