FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 1 november 2013

Download (0)

Hele tekst

(1)

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 1 november 2013

In dit verslag wordt de volgorde aangehouden uit het vorige verslag. Als geen nieuwe ontwikkelingen te melden zijn, maar nog wel te verwachten, wordt de beschrijving uit het voorgaande verslag cursief herhaald.

Is de behandeling van een onderwerp beëindigd, dan wordt dit aangeduid met “afgerond” onder verwijzing naar het verslag met de laatste bespreking.

De bevindingen zijn gebaseerd op verstrekte en/of aangetroffen informatie. Dit verslag is niet bedoeld om rechten en/of verplichtingen vast te leggen en/of te doen ontstaan.

Gegevens onderneming : De Reus Flevoland B.V.

Faillissementsnummer : C/16/13/745 F Datum uitspraak : 2 juli 2013 Curator : mr. J.P. Davids R-C : mr. C.P. Lunter

Activiteiten onderneming : Installatie van verwarmings- en luchtbehandelingsapparatuur, loodgieters- en fitterswerk, installatie van sanitair, financiële holding

Omzetgegevens : 20131 : € 202.145 (per 15 juli 2013) 20122 : € 944.030

2011 : € 702.421 2010 : € 1.244.236 Personeel gemiddeld aantal : 10

Saldo einde verslagperiode : € 19.426,77 (bijlage 1) Verslagperiode : 20 juli t/m 28 oktober 2013 Bestede uren in verslagperiode : 31,6 uren (bijlage 2) Bestede uren in totaal : 92,7 uren (bijlage 2)

1. Inventarisatie

1.1. Directie en organisatie : Afgerond, verslag 1 1.2. Winst en verlies : Afgerond, verslag 1 1.3. Balanstotaal : Afgerond, verslag 1 1.4. Lopende procedures : Geen, derhalve afgerond 1.5. Verzekeringen : Afgerond, verslag 1

1.6. Huur : De curator heeft de huurovereenkomst opgezegd. Dit heeft geleid tot een beëindiging per 25 oktober 2013.

1.7. Oorzaken faillissement : Afgerond, verslag 1

2. Personeel

2.1. Aantal ten tijde van faill. : Afgerond, verslag 1

1 Op basis van de door failliet in het boekhoudsysteem ingevoerde gegevens. Het betreffen geen door een accountant samengestelde cijfers.

2 Idem als bij voetnoot 1

(2)

2.2. Aantal in jaar voor faill. : Afgerond, verslag 1 2.3. Datum ontslagaanzegging : Afgerond, verslag 1

Werkzaamheden : Afgerond, verslag 1 3. Activa

Onroerende zaken

3.1. Beschrijving : Afgerond, verslag 1 3.2. Verkoopopbrengst : Afgerond, verslag 1 3.3. Hoogte hypotheek : Afgerond, verslag 1 3.4. Boedelbijdrage : Afgerond, verslag 1 Werkzaamheden : Afgerond, verslag 1

Bedrijfsmiddelen

3.5. Beschrijving : Afgerond, verslag 1

3.6. Verkoopopbrengst

De inventaris, de gereedschappen en de voorraden zijn verkocht via een internetveiling. De bruto- opbrengst bedroeg € 20.511,92. Deze opbrengst is verdeeld tussen de Rabobank en de boedel. Bij die verdeling zijn in aanmerking genomen i) het pandrecht van de Rabobank op de inventaris, voorraden en gereedschappen, ii) het bodemvoorrecht van de fiscus en ii) de pro rato toerekening van de taxatie-, veiling- en verzekeringskosten. Dit heeft ertoe geleid dat aan de Rabobank toekomt

€ 10.789,44 en aan de boedel € 8.606,49. Het eerstgenoemde bedrag is inmiddels overgemaakt aan de Rabobank.

3.7. Boedelbijdrage : € 1.365,19. Dit bedrag maakt onderdeel uit van het hierboven genoemde aan de boedel toekomende bedrag van € 8.606,49.

3.8. Bodemvoorrecht Fiscus : Afgerond Werkzaamheden : De gebruikelijke

Voorraden / Onderhanden werk

3.9. Beschrijving : Afgerond, verslag 1 3.10. Verkoopopbrengst : Zie 3.6.

3.11. Boedelbijdrage : Zie 3.7

Werkzaamheden : De gebruikelijke

Andere activa

3.12. Beschrijving : Failliet huurde een gedeelte van haar bedrijfsruimte onder aan Energiewacht Groep N.V. Met deze onderhuurder is een beëindiging van de onderhuur overeengekomen tegen betaling van een vergoeding aan de boedel van € 1.500 te vermeerderen met BTW. Deze betaling is ontvangen.

3.13. (Verkoop)opbrengst : € 1.500 te vermeerderen met BTW Werkzaamheden : Afgerond, verslag 1

4. Debiteuren

4.1. Omvang debiteuren : Afgerond, verslag 1 4.2. Opbrengst

(3)

De debiteuren zijn verpand aan de Rabobank. Genoemde bank zal de debiteuren zelfstandig innen.

In verband met het onderzoek naar de mogelijkheden van een doorstart heeft de Rabobank zich desgevraagd bereid verklaard openbaarmaking vooralsnog achterwege te laten. Tussen de boedel en de bank is de fictie van openbaarmaking overeengekomen.

Een aantal debiteuren heeft betaald op de bankrekening van failliet aangehouden bij ING Bank.

Deze ontvangsten dateren van na de faillietverklaring (2 juli), maar vóór het moment waarop tussen de boedel en de Rabobank de afspraak is gemaakt dat Rabobank zou gaan incasseren (5 juli). Deze betalingen belopen €2.189,78. Met de Rabobank is overeengekomen dat deze ontvangsten toekomen aan de boedel. De boedel heeft ING Bank verzocht dit bedrag door te storten aan de

boedel.

Verder hanteerde een debiteur verpandingsverboden in haar algemene voorwaarden voor 12% (het deel van de aanneemsom dat ziet op premies sociale verzekeringen en loonheffing) van de vordering van failliet op de betreffende debiteur van € 6.100. Zodra de betreffende debiteur aan de Rabobank betaalt, zal de Rabobank dat gedeelte doorstorten aan de boedel. Dit onderdeel heeft overigens een beperkt belang van ca. € 700.

4.3. Boedelbijdrage : N.v.t.

Werkzaamheden : De gebruikelijke 5. Bank / Zekerheden

5.1. Vorderingen van bank(en) : Rabobank Flevoland: € 125.463,45 5.2. Lease contracten : Afgerond, verslag 1

5.3. Beschrijving zekerheden : Afgerond, verslag 1 5.5. Boedelbijdragen : Zie 3.7 en 3.11 5.6. Eigendomsvoorbehoud : Afgerond, verslag 1 5.7. Reclamerechten : Geen, derhalve afgerond 5.8. Retentierechten : Geen, derhalve afgerond

Werkzaamheden : De gebruikelijke 6. Doorstart / voortzetten

Voortzetten

6.1. Exploitatie / zekerheden : De tijdelijke uitlening van een aantal werknemers van failliet aan branchegenoten, met instemming van het UWV is inmiddels afgerond.

6.2. Financiële verslaglegging

Verwezen wordt naar het onderstaande overzicht van opbrengsten en kosten. Daaruit volgt dat één (boedel)debiteur nog € 2.032 dient te voldoen aan de boedel.

Dit bedrag ziet op het voorwaardelijke regresrecht van deze debiteur in verband met het risico van aansprakelijkstelling door de Belastingdienst op grond van inlenersaansprakelijkheid. Reeds voorafgaand aan de uitlening heeft de curator met de betreffende debiteur afgestemd dat laatstgenoemde zich op dit voorwaardelijke regresrecht zou beroepen. De curator heeft de Belastingdienst verzocht om een verklaring dat hij de betreffende debiteur niet aansprakelijk zal stellen voor de aan deze in/uitlening verbonden loonheffing-, omzetbelasting- en eventuele premieschulden. De Belastingdienst heeft hierop afwijzend gereageerd. De curator zal de

(4)

Belastingdienst wijzen op de omstandigheid dat geen risico bestaat dat de boedel over de boedelperiode geen loonheffing en premieschulden zal voldoen. Het UWV voldoet dit op grond van de loongarantieregeling immers rechtstreeks aan de Belastingdienst.

OPBRENGSTEN

opdrachtgever gefactureerd wk voldaan open

gijsbertsen 800,00 27 800,00 - 1.200,00

28 1.200,00 - woestenburg 1.377,05 28 1.377,05 -

762,05

29 762,05 - harmonisch wonen 1.380,19 1.380,19 - wouda 600,00 29 400,00 200,00

1.162,50

29 775,50 387,00 1.200,00

30 800,00 400,00 1.185,00

31 790,00 395,00 1.230,00

32 820,00 410,00 720,00

33 480,00 240,00 10.816,79

9.584,79 2.032,00

KOSTEN

premie wga verzekering 608,50 608,50

RESULTAAT 10.208,29 8.976,29 2.032,00

Doorstart

6.3. Beschrijving : Geen, derhalve afgerond 6.4. Verantwoording : Geen, derhalve afgerond 6.5. Opbrengst : Geen, derhalve afgerond 6.6. Boedelbijdrage : Geen, derhalve afgerond

Werkzaamheden : De gebruikelijke werkzaamheden in het kader van het onderzoek naar de mogelijkheden van een doorstart, zoals besprekingen en correspondentie met geïnteresseerde partijen, hebben niet geleid tot resultaat, derhalve afgerond.

7. Rechtmatigheid

7.1. Boekhoudplicht : De administratie maakt een verzorgde indruk en geeft geen aanleiding tot vraagpunten, derhalve afgerond.

7.2. Depot jaarrekeningen : Afgerond, verslag 1 7.3. Goedk. Verkl. Accountant : Afgerond, verslag 1 7.4. Stortingsverpl. aandelen : Afgerond, verslag 1 7.5. Onbehoorlijk bestuur : Hiervan is geen sprake.

7.6. Paulianeus handelen : Hiervan is geen sprake.

Werkzaamheden : De gebruikelijke 8. Crediteuren

8.1. Boedelvorderingen : Huur vanaf de faillietverklaring: P.m.

Salarisverplichtingen werknemers/UWV: P.m.

Salaris curator: P.m.

(5)

Taxateur: € 217,80 (voldaan) Veilingkosten: € 581,95 (voldaan)

Inboedelverzekering € 198,44 (voldaan) 8.2. Pref. vord. vd Fiscus : € 101.789 (bijlage 3)

8.3. Pref. vord. vh UWV : P.m.

8.4. Andere pref. crediteuren : Geen 8.5. Aantal conc. crediteuren : 30 (bijlage 4) 8.6. Bedrag conc. crediteuren : € 227.355 (bijlage 4)

8.7. Verwachte wijze v. afwik. : Vermoedelijk opheffing ex art 16 Fw Werkzaamheden : De gebruikelijke

9. Procedures

9.1 Naam wederpartij(en) : n.v.t.

9.2 Aard procedure : n.v.t.

9.3 Stand procedure : n.v.t.

Werkzaamheden : n.v.t.

10. Overig

10.1 Termijn afwikkeling faill. : 6 maanden

10.2 Plan van aanpak : Verificatie van vorderingen

Incasso restantvordering uitlening werknemers € 2.032

Correspondentie Belastingdienst in dat verband

Afwachten verzoek ING doorstorting € 2.189,78

Afwachten incasso door Rabobank van debiteur met

verpandingsverbod 10.3 Indiening volgend verslag : Over 3 maanden

Werkzaamheden : De gebruikelijke

* * *

Afbeelding

Updating...

Referenties

Gerelateerde onderwerpen :