Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

11  Download (0)

Hele tekst

(1)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Naam onderneming

Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Betreft

Algemene gegevens

TEO B.V. 03-12-2021

1

TEO B.V., inge schre ve n bij de Ka me r va n Koopha nde l onde r numme r

66544882, sta tuta ir ge ve stigd te Amste rda m e n ka ntoorhoude nde te (2333 CW ) Le ide n a a n de Ba rge la a n 200.

03-12-2021 1

Ge fa ille e rde ve rrichtte de la a tste ja re n w e rkza a mhe de n a ls onde ra a nne me r voor grote kla nte n zoa ls ve rze ke ringsma a tscha ppije n. Ge fa ille e rde scha ke lde op ha a r be urt w e e r e e n onde rhoudsbe drijf in voor he t uitvoe re n va n de onde rhoudsw e rkza a mhe de n.

03-12-2021 1

Hie romtre nt zijn tha ns ge e n ge ge ve ns be ke nd. De a dministra tie ve ge ge ve ns zijn nog nie t ontva nge n.

03-12-2021 1

Ve rsla gnumme r 1

Da tum ve rsla g 03-12-2021

Insolve ntie numme r F.09/21/177

Toe zichtza a knumme r NL:TZ:0000205658:F001

Da tum uitspra a k 02-11-2021

R-C mr. W.J. Don

Cura tor mr H.B. de Waard

(2)

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Verslagperiode

Bestede uren

Toelichting bestede uren

Toelichting

Nie t va n toe pa ssing.

03-12-2021 1

€ 0,00 03-12-2021

1

van 2-11-2021

t/m 1-12-2021

03-12-2021 1

Verslagperiode Bestede uren

1 16 uur 38 min

totaal 16 uur 38 min

Er kunne n a a n dit ve rsla g e n volge nde fa illisse me ntsve rsla ge n ge e n re chte n w orde n ontle e nd. Nie ts in dit ve rsla g ka n w orde n ge ïnte rpre te e rd a ls e e n e rke nning va n a a nspra ke lijkhe id e n/of a ls a fsta nd va n e nig re cht.

03-12-2021 1

(3)

1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

1. Inventarisatie

Ge fa ille e rde is op 22 a ugustus 2016 opge richt. Enig a a nde e lhoude r e n be stuurde r sinds de oprichting is TEO Holding B.V. (KvK 66543843).

TEO Holding B.V. is e ve ne e ns op 22 a ugustus 2016 opge richt. Sinds de oprichting is de he e r C.A.A. de La noy Me ije r e nig be sstuurde r va n TEO Holding B.V.

03-12-2021 1

Voor zove r be ke nd nie t va n toe pa ssing. 03-12-2021

1

Alle be ke nde grote ve rze ke ringsma a tscha ppije n zijn a a nge schre ve n me t he t ve rzoe k a a n te ge ve n of, e n zo ja w e lke , ve rze ke ringsove re e nkomste n door ge fa ille e rde me t he n zijn a fge slote n. De be stuurde r va n ge fa ille e rde he e ft de cura tor voora lsnog ge e n ove rzicht va n de ve rze ke ringe n va n ge fa ille e rde kunne n ge ve n.

03-12-2021 1

De huurove re e nkomst va n de be drijfsloca tie va n ge fa ille e rde a a n de Ba rge la a n in Le ide n w e rd voor de uitspra a k va n he t fa illisse me nt be ë indigd.

03-12-2021 1

Volge ns de (indire ct) be stuurde r kre e g Ge fa ille e rde na de uitbra a k va n corona be gin 2020 ge e n opdra chte n me e r omda t de kla nte n die zij ontving via ha a r opdra chtge ve r(s) ge e n onde rhoudsmonte urs me e r in huis w ilde n ontva nge n. De be stuurde r he e ft ge tra cht de onde rne ming te ve rkope n a a n e e n va n zijn opdra chtge ve rs, ma a r dit is nie t ge lukt.

03-12-2021 1

(4)

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

2. Personeel

Toelichting

Nie t va n toe pa ssing.

03-12-2021 1

Toelichting

Nie t va n toe pa ssing.

03-12-2021 1

Ge e n. 03-12-2021

1

3. Activa

Nie t va n toe pa ssing. 03-12-2021

1

Onde rzoe k ka da ste r. 03-12-2021

1

Uit de ba nka fschrifte n va n Ge fa ille e rde blijkt da t in a pril 2020 de koopprijs va n e e n scoote r w e rd volda a n e n da t hie rvoor ve rze ke ringspre mie w e rd be ta a ld. De cura tor onde rzoe kt of de scoote r e ige ndom is va n Ge fa ille e rde .

03-12-2021 1

Nie t va n toe pa ssing. 03-12-2021

1

(5)

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Onde rzoe k scoote r. 03-12-2021

1

Nie t va n toe pa ssing. 03-12-2021

1

Ge e n. 03-12-2021

1

Nie t va n toe pa ssing. 03-12-2021

1

Ge e n. 03-12-2021

1

4. Debiteuren

Volge ns de be stuurde r va n Ge fa ille e rde he e ft Ge fa ille e rde nog e e n vorde ring op e e n ve rze ke ringsma a tscha ppij, e e n va n ha a r opdra chtge ve rs, va n EUR 25.000 tot EUR 37.000. De cura tor he e ft dit in onde rzoe k.

03-12-2021 1

Onde rzoe k vorde ring de bite ur. 03-12-2021

1

5. Bank/Zekerheden

(6)

5.1 Vordering van bank(en)

5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Toelichting vordering van bank(en)

Ge fa ille e rde ba nkie rde bij Ra boba nk. De e nige ba nkre ke ning va n Ge fa ille e rde is opge he ve n in ja nua ri 2021.

03-12-2021 1

Nie t va n toe pa ssing. 03-12-2021

1

Nie t va n toe pa ssing. 03-12-2021

1

Nie t va n toe pa ssing. 03-12-2021

1

Nie t va n toe pa ssing. 03-12-2021

1

Nie t va n toe pa ssing. 03-12-2021

1

Nie t va n toe pa ssing. 03-12-2021

1

Toelichting

Nie t va n toe pa ssing.

03-12-2021 1

Conta ct me t Ra boba nk. 03-12-2021

1

(7)

6.1 Exploitatie / zekerheden

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

6.4 Beschrijving

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

Nie t va n toe pa ssing. 03-12-2021

1

Nie t va n toe pa ssing. 03-12-2021

1

Ge e n. 03-12-2021

1

Doorstarten onderneming

Nie t va n toe pa ssing. 03-12-2021

1

Nie t va n toe pa ssing. 03-12-2021

1

Toelichting

Nie t va n toe pa ssing.

03-12-2021 1

Toelichting

Nie t va n toe pa ssing.

03-12-2021 1

Ge e n. 03-12-2021

1

(8)

7.1 Boekhoudplicht

7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

7. Rechtmatigheid

De punt w ordt nog onde rzocht. De cura tor he e ft nog ge e n a dministra tie ontva nge n.

03-12-2021 1

Uit de ge ge ve ns bij de Ka me r va n Koopha nde l blijkt da t Ge fa ille e rde ge e n ja a rre ke ninge n he e ft ge de pone e rd. Er is de rha lve nie t volda a n a a n de de pone ringsplicht e x a rt. 2:394 BW .

03-12-2021 1

Nie t va n toe pa ssing. 03-12-2021

1

De cura tor ka n e e n e n a nde r e chte r nie t ve rifië re n nu de a dministra tie ve ge ge ve ns nog nie t voorha nde n zijn.

03-12-2021 1

Toelichting

Dit w ordt onde rzocht.

03-12-2021 1

Toelichting

Dit w ordt onde rzocht.

03-12-2021 1

De cura tor he e ft a a nva nke lijk de be stuurde r nie t kunne n be re ike n. Ee n e e rste be spre king me t de be stuurde r he e ft pa s ze e r re ce nt pla a tsge vonde n.

De cura tor is nog in a fw a chting va n de opge vra a gde a dministra tie e n informa tie va n de be stuurde r.

03-12-2021 1

Ove rle g me t de be stuurde r. 03-12-2021

1

(9)

8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

8. Crediteuren

Toelichting

Voora lsnog nie t va n toe pa ssing.

03-12-2021 1

€ 16.427,00 03-12-2021

1

€ 3.799,20

Toelichting

ANW B B.V. he e ft voor de a a nvra a g va n he t fa illisse me nt e e n vorde ring a d EUR 3.799,20 inge die nd.

03-12-2021 1

3 03-12-2021

1

€ 45.980,67

Toelichting

Hie rove r va lt nie ts te ze gge n.

03-12-2021 1

Corre sponde ntie cre dite ure n. 03-12-2021

1

Corre sponde ntie cre dite ure n. 03-12-2021

1

(10)

9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

9. Procedures

Nie t va n toe pa ssing. 03-12-2021

1

Nie t va n toe pa ssing. 03-12-2021

1

Nie t va n toe pa ssing. 03-12-2021

1

Ge e n. 03-12-2021

1

(11)

10.1 Plan van aanpak

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

10. Overig

In de kome nde ve rsla gpe riode zulle n me t na me de volge nde onde rw e rpe n a a nda cht krijge n;

- inne me n e n onde rzoe k a dministra tie ; - onde rzoe k vorde ring op de bite ur;

- onde rzoe k ba nkmuta tue s;

- re chtma tighe idsonde rzoe k;

- de ge bruike lijke w e rkza a mhe de n.

03-12-2021 1

Hie r va lt tha ns nie ts ove r te ze gge n. 03-12-2021

1

2-3-2022 03-12-2021

1

De ge bruike lijke w e rkza a mhe de n. 03-12-2021

1

Bijlagen

Afbeelding

Updating...

Referenties

Gerelateerde onderwerpen :