• No results found

Gemeente Albrandsuudard

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Gemeente Albrandsuudard"

Copied!
1
0
0

Bezig met laden.... (Bekijk nu de volledige tekst)

Hele tekst

(1)

Gemeente

Albrandsuudard

RAADSBESLUIT

Besluit nr.: 128865

Onderwerp. Binnenzwembad Albrandswaard

De raad van de gemeente Albrandswaard;

Gezien het voorstel van het college van de gemeente Albrandswaard met kenmerk 128865, 14 mei 2013;

Overwegende dat:

- er vanaf 1 juli 2013 geen geld meer beschikbaar is om het zwembad open te houden;

- er gebleken is dat geen enkele externe partij voor eigen rekening en risico het zwembad kan en of wil beheren, exploiteren en onderhouden;

- er in de notitie sport- en ontspanningsaccommodatie de intentie wordt uitgesproken om binnen 3 tot 5 jaar een sport- en ontspanningscluster te (laten) realiseren waarin ook een zwembadvoorziening past;

BESLUIT:

1. Spreekt de intentie uit het zwembad voor 5 jaar te exploiteren;

2. Het binnenzwembad Albrandswaard in ieder geval voor de periode ingaande op 1 juli 2013 en eindigend op 30 juni 2014 te financieren;

3. Hiertoe een bedrag groot € 180.000,- beschikbaar te stellen om de noodzakelijke investeringen te kunnen doen,

4. Het benodigde bedrag te dekken door inzet van de Rekening Courant van het Zwembad Albrandswaard en vanuit het overschot op de jaarrekening 2012;

5. De discussie over het verder financieren van het binnenzwembad Albrandswaard in de periode 1 juli 2014 tot en met (uiterlijk) 30 juni 2018 te voeren direct zodra het onderzoek naar de mogelijkheden voor een nieuw binnenzwembad op het Deltaterrein is afgerond, doch uiterlijk tijdens de behandeling van de voorjaarsnota in 2014.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente

Albrandswaard in zijn openbare vergadering van 10 juni 2013

De griffier, De voorzitter.

L

Mr. Renske van der Tempel ^ejyó. van de Velde-de Wilde

Besluit nr.: 128865

1/1

Referenties

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Albrandswaard van 20

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Albrandswaard in zijn openbare vergadering van 7

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Albrandswaard in zijn openbare vergadering van 30

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Albrandswaard met kenmerk 194994, d.d.16 juni

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Albrandswaard in zijn openbare vergadering van 8

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Albrandswaard in zijn openbare vergadering van 8

beschikbaar te stellen om de noodzakelijke investeringen te kunnen doen in de periode 1 juli 2013 t/m 30 juni 2014, en over het aanwenden van het resterende bedrag pas te besluiten

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Albrandswaard in zijn openbare vergadering van. 10